Hotărârea nr. 59/2020

HCLS3 nr.59 din 09.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City In vest S3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 09.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.293639/CP/05.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr, 292602/04.03.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvemanță Corporativă;

Demisia nr. 0659/01.03.2020 a doamnei Bălașa Simona Andreea, înaintată prin adresa nr. 0669/02.03.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL, înregistrată cu nr. 290883/CP/03.03.2020;

HCLS 3 nr. 156/26.02.2019 privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Investiții Spații Verzi S 3 SRL pentru postul rămas vacant;

 • -  Adresa nr. 292604/04.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 29 alin, (1), art. 641 și art. 644 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 13.1 și 14.5 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Procesul verbal al Comisiei de Validare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), (6) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se ia act de încetarea mandatului de membru, precum și de președinte în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL a doamnei Bălașa Simona Andreea, ca urmare a demisiei și se declară vacant postul de Administrator 3 - studii superioare.

Art.2. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de membru- Administrator 3 studii superioare- în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL.

(2) Se aprobă scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL, prevăzută în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se constituie Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății menționată la art. 2, în următoarea componență;

 • 1.  Președinte: Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvemanță Corporativă Supleant: Tripa Ovidiu, referent asistent, Serviciul Administrativ

 • 2.  Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvemanță Corporativă

Supleant: Pintilie Izabela Alina, referent principal, Serviciul Administrativ

 • 3.  Membru: Șerban Gheorghe, șef Birou Control Financiar Preventiv;

Supleant: Șerban Maria Cristina, expert - Birou Control Financiar Preventiv

 • 4.  Secretar: Bejenaru Raluca, consilier juridic, Compartiment Guvemanță Corporativă

Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane

(2) Se aprobă Regulamentul Comisiei de selecție a candidaților pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4.(l) Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

(2) La ședințele Comisiei pot participa consilierii locali, calendarul activităților din cadrul Procedurii de selecție fiind adus la cunoștința acestora.

Art.5.(l) Procedura de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de Comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL.

Art.6. Se aprobă numirea provizorie în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL, domnul Nedelia Nicolae.

Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern — Compartiment Guvemanță Corporativă, persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) și societatea Smart City Invest S3 SRL, vor duce la


Contrasemnează pentru legalitate dar general us Mjh^iță


Anexa nr. 1 Ia HCLS 3 nr. 59 / 99M3.MJ0


SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerințele OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011.

Aceasta reprezintă un document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere privind administrarea și conducerea societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L. pentru o perioadă de mandat de 4 ani (2017-2021).

Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a:

 • -   Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale societății,

 • -  Stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelară,

 • -  Defini principiile de lucru și conduita așteptată din partea societății,

Consolida încrederea cetățenilor în ceea ce privește capacitatea societății de a furniza servicii de calitate,

 • -  îndrumă Consiliul de Administrație și Președintele în redactarea Planului de administrare.

Obiect principal de activitate al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L, conform actului constitutiv:

 • -  Activități de contractare,pe baze temporare, a personalului - cod CAEN 7820

Structura acționariatului:

Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cota de 99,778 % Societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. cu cota de 0,222 %.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform art. 28(3) al Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Atribuțiile consiliului de administrație:

 • a) Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de ia data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs.

 • b) în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.


onsiliul de administrație deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, £ț/numindu-l pe unul dintre ei director general.

Președintele Consiliului de Administrație poate emite decizii care vor fi obligatorii pentru orice persoană implicată în activitatea societății, inclusiv pentru persoanele care fac parte din conducerea executivă, tehnică, administrativă a societății, în cazul oricăror situații care nu sunt prevăzute în competența exclusivă a Consiliului de Administrație. între administratorii membrii ai Consiliului de Administrație prezumția mandatului reciproc în efectuarea actelor de administrare în interesul societății este inaplicabilă, în acest sens exclusiv președintele consiliului de administrație deținând prerogative în efectuarea actelor de administrare sau gestiune specifice funcționării societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L

 • e) Sunt în competența Președintelui Consiliului de Administrație deciziile privind: determinarea liniilor directoare esențiale în dezvoltarea societății, în conformitate cu obiectul și scopurile activității acesteia;

aprobarea planurilor și măsurilor privind instruirea personalului angajat al societății precum și aprobarea suplimentării personalului angajat sau a desfacerii contractelor individuale de muncă;

înaintarea de propuneri Adunării Generale pentru numirea, demiterea sau înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație;

■ numirea persoanelor ce vor ocupă funcțiile de Director General, Director Executiv, Director Financiar sau orice alte funcții de conducere, administrare sau execuție și stabilirea competențelor aferente acestor funcții;

 • -   aprobarea planurilor lunare și trimestriale de încasări și plăți;

aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care sa dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;

 • •   încheierea de acte juridice în numele și în contul societății cu profesioniști, alte entități juridice privind prestarea de servicii necesare SMART CITY INVEST S3 S.R.L în vederea bunei funcționări a societății.

 • f)  Sunt de competența Consiliului de administrație deciziile privind:

 • -   stabilirea nivelului de salarizare și alte drepturi, în condițiile legii, pentru personalul angajat;

 • •  aprobarea structurii organizatorice și a numărului de posturi necesare în vederea bunei fimcționări a societății precum și modificarea organigramei societății condiționată de necesitatea restructurării societății;

 • -  adoptarea Regulamentului de Ordine Interioară, precum și orice alte regulamente necesare în buna funționare a societății;

 • -  aprobarea sancțiunilor pecuniare sau de alta natură pentru personalul angajat;

 • -  supunerea, în fiecare an, în atentia Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor;

 • -  mutarea sediului social și înființarea / desființarea de filiale și sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;

 • -  executarea oricăror alte acțiuni date în competența sa, potrivit legii, de către Adunarea Generală;

 • g) Consiliul de Administrație se reunește ori de cate ori este necesar, la sediul Societății sau locul indicat în convocare. Consiliul de Administrație este necesar să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul Societății sau ori de câte ori interesele societății o impun. Reunirea Consiliului


Administrație se face la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație sau la cererea '.^Adunării Generale.

Convocarea consiliului de administrație va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia urmând a cuprinde ordinea de zi, data și ora de desfășurare. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. în realizarea procedurii de convocare a Consiliului de Administrație, Președintele Consiliului de Administrație va putea utiliza orice mijloc ce permite înaintarea convocatorului către membri Consiliului de Administrație precum fax, scrisoare recomandată, e-mail sau orice

alt mijloc electronic.

i) Consiliul de Administrație deliberează și hotărăște asupra problemelor de bază ale societății, mai puțin cele rezervate exclusiv Președintelui Consiliului de Administrație sau Adunării Generale.


j)  La fiecare ședință a consiliului de administrație se va redacta un proces verbal, în care se vor indica ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi reunite și opiniile divergente care au fost exprimate. Procesele verbale trebuie semnate de către Președintele de ședință sau de către persoana desemnată de care acesta, precum și de către secretarul de ședință.

k) Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin doi membrii ai consiliului de administrație, valabilitatea fiind condiționată de prezența Președintelui Consiliului de Administrație. Deciziile Consiliului de Administrație se aproba cu majoritatea voturilor exprimate de membriiprezenti. Votul exprimat de către Președintele Consiliului de Administrație prevalează în adoptarea unei hotarari in lipsa intrunirii majorității de voturi pentru adoptarea hotărârii în cauză.

 • l)  Consiliul de administrație elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.

m) Consiliul de administrație în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice și autorității publice tutelare, trimestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul și la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor.

n) Informează în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-0 serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei depășește valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație, actele juridice încheiate. In rapoarte se precizează următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plata, precum și alte elemente esențiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății;

o) Prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performantele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;

p) Consiliul de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaj e acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet și cuprinde cel puțin informații privind:

structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;


criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;

considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

r) întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

 • -  hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în termen de 48 de ore de la data adunării;

 • -  situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

 • -  raportul de audit anual;

lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;

■ rapoartele consiliului de administrație;

 • -  raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.

s) Consiliul de administrație adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acționarilor.

Misiunea Autorității tutelare -Sectorul 3 al municipiului București

Misiunea Sectorul 3 al Municipiului București este aceea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creștere economică.

Principalele obiective generale pentru 2017-2021 ale societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L sunt:

 • -  Activități de contractare,pe baze temporare, a personalului

 • -  Transparență, eficiență și eficacitate în implementarea proiectelor demarate, Economicitate în îndeplinirea obiectivelor.

Ținând cont de obiectul principal de activitate al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L, autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului București stabilește pe termen scurt, mediu și lung următoarele obiective în perioada 2017-2021:

Obiective ce urmăresc realizarea activităților societății:

 • -  activitatea prestată și nivelul acesteia să corespundă necesităților cetățenilor

 • -   promovarea calității și eficienței activității

 • -  dezvoltare durabilă pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională

respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată stabilirea investițiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respectiv în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor.

 • -  îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3

 • -  instruirea permanentă a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism

 • -   angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienței, eficacității și economicității

Consiliul de administrație trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor și să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție, în caz contrar trebuie sa răspundă pentru prejudicial cauzat societății

 • -   achitarea către bugetul de stat și bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale creșterea cifrei de afaceri

 • -  reducerea datoriilor la bugetul de stat

 • -  creșterea productivității muncii

 • -   creșterea profitului

Așteptări în domeniul eticii, integrității - au ca fundament patru valori - responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență.

Organele de administrație și conducerea societății trebuie să se asigure că prin modul în care își desfășoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor și interesul societății, iar acțiunile au un impact pozitiv asupra societății în ansamblul ei.

în același timp, organele de administrare și conducerea au datoria legală, morala și profesională de a se asigura că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o situație de incompatibilitate, așa cum sunt definite acestea în legislația în vigoare. în cazul în care intervine o astfel de situație, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelară, în scris, în maxim 15 zile lucrătoare de la apariția situației.

în conformitate cu legislația în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă și accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetățenii, societatea civilă și mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunătățirea încrederii în integritatea și în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate.REGULAMENTUL COMISIEI DE SELECȚIE


a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliile de Administrație ale întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București

în vederea organizării procedurii de evaluare/selecție prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de administrație la Societățile Comerciale la care Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz - Comisia de selecție formată din 3 membri specialiști în domeniile: juridic, economic, tehnic, adminsitrație publică și un secretar specialist în resurse umane sau științe juridice în componența stabilită prin prezenta hotărâre, s-a stabilit prezentul Regulament al Comisiei de selecție.

Consilierii Locali ai Sectorului 3 pot asista comisia de selecție pe perioada derulării procedurii de selecție și verifica documentația întocmită de aceasta, precum și analiza dosarele de candidatură.

Astfel, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, Comisia de selecție și secretariatul acesteia au următoarele atribuții și competențe:

Art. 1 - Atribuțiile și activitățile Comisiei de selecție sunt următoarele:

 • a) Prima ședință de convocare a Comisiei de selecție se realizează de către președintele acesteia, prin secretariatul comisiei, în termen de 6 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, ședință în care se stabilește programul de derulare al procedurii de selecție;

 • b) Verificarea criteriilor generale și specifice care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului de Administrație;

 • c) Stabilește conținutul individual al anunțului public;

 • d) Stabilește cele două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, în care anunțul public urmează a fi publicat și verifică publicarea lui pe pagina de internet a autorității publice tutelare și pe pagina de internet a întreprinderilor publice pentru care urmează a se efectua procedura de selecție;

 • e) Elaborează componeța integrală a Planului de selecție, în vederea derulării procedurii de selecție;

 • f)  Stabilește condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, parte integrantă a planului de interviu, luând în considerare specificul și complexitatea activității societății;

 • g) Elaborează conținutul procedurii, selecția, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează să fie prezentate de candidat în dosarul de

participare, prin care acesta probează îndeplinirea condițiilor de candidatură și a criteriilor de selecție, conform anunțului public privind selecția în vederea numirii membrilor Consiliului de administrație la societatea pentru care se organizează această procedură;

 • h) Analizează dosarele de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecție, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat sunt respinse din lista lungă;

 • i)  Semnează procesul verbal de analiză și selecție a dosarelor depuse;

 • j)  Verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și stabiliește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat;

 • k) Efectuează analize comparative, prin raportare la profilul consiliului pentru candidați! rămași în lista lungă;

 • l)  Selectează și elimină de pe lista lungă candidații care întrunesc cerințele de competențe ale consiliului, dar care au obținut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalți candidați;

 • m) Solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate;

 • n) Elimină candidații de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului, până la limita a maxim 5 candidați pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă;

 • o) Organizează selecția finală a candidaților afiați în lista scurtă pe bază de interviu;

 • p) Semnează procesul verbal al etapei interviului;

 • q) întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;

 • r)  Propune Consiliului Local Sector 3 candidații selectați în lista scurtă în vederea numirii pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație.

Art. 2 - Atribuțiile și activitățile Secretariatului Comisiei de selecție sunt următoarele:

 • a) Asigură condițiile tehnico — organizatorice pentru desfășurarea procedurii de selecție prealabilă;

 • b) Convoacă Comisia de selecție, ca urmare a deciziei președintelui;

 • c) Se ocupă de publicarea anunțului public în cele două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire în care urmează a fi publicat și transmite anunțul public către societatea comercială pentru care s-a organizat procedura de selecție prealabilă, în vederea publicării lui de către aceasta pe pagina sa de internet;

 • d) Preia dosarele de candidatură înregistrate la Serviciul Consiliere și îndrumare;

 • e) Participă la ședințele Comisiei de selecție prealabilă, fără drept de vot;

 • f) Redactează procesele verbale ale Comisiei de selecție, precum și alte documente rezultate din activitatea comisiei, după caz;

 • g) Pune la dispoziție membrilor Comisiei de selecție prealabilă dosarele de participare ale candidaților și afișează lista candidaților declarați „admis/respins”, însoțită de motivația comisiei la etapa de selecție a dosarelor;

 • h) Anunță, în termen de 48 de ore de la stabilirea de către Comisia de selecție prealabilă a rezultatului selecției dosarelor, precum și data desfășurării interviului prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 3;

 • i)  Informează în scris candidații respinși de pe lista lungă despre această decizie;

 • j)  Aduce la cunoștința candidaților admiși data desfășurării probei interviu;

 • k) Redactează procesul verbal privind rezultatul final al selecției membrilor Consiliului de administrație, conform prevederilor legale în vigoare;

 • l)  Redactează raportul privind numirile finale care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia, respectiv lista propusă și semnată de către fiecare membru al Comisiei de selecție ce urmează să fie înaintată spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.

Art. 3 - Prezentul regulament se completează cu prevederile O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu legislația în vigoare aplicabilă.


DINTE DE ȘEDINȚĂ

REFERAT DE APROBARE


CABINET PRIMAR

-......23^59.

Data.,


a proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant

Societatea Smart City Invest S3 SRL a fost înființata în baza Hotărârii nr. 356 din 25.08.2017 a Consiliului Local Sector 3, iar prin Hotărârea nr. 156/26.02.2019 a fost desemnată doamna Bălașa Simona Andreea, conform art. 1 alin. (1) ca membru pe locul rămas vacant în Consiliul de Administrație al societății -Administrator 3 -studii superioare, și conform art. 5 în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al societății.

Prin adresa nr. 0669/02.03.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 290883/03.03.2020, se aduce la cunoștință demisia doamnei Bălașa Simona Andreea începând cu data de 02.03.2020, din ambele funcții.

Având în vedere adresa mai sus menționată, este necesară aprobarea scrisorii de așteptări, constituirea unei comisii de selecție a candidaților pentru ocuparea postului rămas vacant și regulamentul de funcționare al acesteia, procedura de selecție urmând să fie finalizată în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr.292602/04.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă am inițiat proiectul de hotărîre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAlLguvernantacorporativa@lprilTlarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032153, București

Nr. 292602/04.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant

Prin HCLS 3 nr. 156/26.02.2019 a fost numită membru în Consiliul de administrație și Președinte al Consililiului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL, doamna Bălașa Simona Andreea

Prin adresa nr. 0669/02.03.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 290883/03.03.2020, se aduce la cunoștință renunțarea doamnei Bălașa Simona Andreea la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL și Președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 02.03.2020, fiind necesară declanșarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant, respectiv Administrator 3- studii superioare.

Contractul de mandat încheiat de membrii consiliului de administrație prevede la art. 7.1 "încetarea contractului” la lît. c) "renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii”

în conformitate cu prevederile:

-Art. 13.1 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L.: “ Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 (șapte) membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.”

-Art. 14.5 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L.: „ în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al societății se vor aplica prevederile art. 641din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare”

-Art. 644 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: ”în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare”.

- Art. 642 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: ”în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

Conform art 29 alin. (1) din OUG 109/201 l:”Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”

Comisia de selecție a candidaților constituită pentru ocuparea postului vacant, de membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL are următoarea componență:

-Președinte: Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă -Supleant: Tripa Ovidiu, referent asistent, Serviciul Administrativ

-Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanță Corporativă -Supleant: Pintilie Izabela Alina, referent principal, Serviciul Administrativ -Membru: Șerban Gheorghe, șef Birou Control Financiar Preventiv;

-Supleant: Șerban Maria Cristina, expert - Birou Control Financiar Preventiv -SecretartBejenaru Raluca, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă -Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane

Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Procedura de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de administrator 3 -studii superioare - al societății Smart City Invest S3 S.R.L.

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind privind încetarea mandatului președintelui Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant

întocmit,

Compartiment Guvernanță Corporativă Bejen^u Raluca

Către:


SMART CITY INVEST S3 SRL

C. U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2O17

Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, București


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primar al Sectorului 3 București


Sediul:       Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București


SMART CITY iNVfȘTS3 S.R.L.

Nr. ..Referitor:   încetarea prin demisie a mandatului Președintelui Consiliului de Administrație


al Societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L.


Stimate domnule Primar,


Având în vedere:


SECTOR3


CABINET PRIMAR

N, ■


 • -  Hotararea de consiliu local Sector 3 nr. 156/26.02.2019 prin care a fost numita președinte al Consiliului de Administrație al societății Smart City In vest S3 S.R.L., doamna Balasa Simona Andreea.

 • -  Actul constitutiv al societarii Smart City Invest S3 S.R.L., actualizat in data de 16.01.2020.

 • -  Dispozitile Art. 14.5 din Actul Constitutiv al societății prevede că: ’in caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al societății se vor aplica prevederile art. 641 din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”.


Va aducem la cunoștința cererea nr. 659/01.03.2020 înaintata de doamna Simona Andreea


Balasa către Consiliul de Administrație al societății, pentru renunțarea la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L. și președinte al Consiliului de Administrație al acesteia.SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Nr.


^Nr.....0S63

ZIUA . 0.| . . UWaOĂ.AWM-(^>|

Către,

Consiliului de Administrație al societarii Smart City Invest S3 S.R.L.

In atentia: Consiliului Local al Sectorului 3 București

Și

domnului Robert Sorin Negoița, Primar al Sectorului 3 București

Subsemnata Simona Andreea Bălașa, avand calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al societarii Smart City Invest S3 S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului de Comerț de pe langa Tribunalul București, cu nr. de ordine J40/15431/2017, C.U.I. RO 38188050, avand sediul social in București, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17, va rog sa luati act de demisia mea din funcția de Președinte C.A. si membru al Consiliului de Administrație al societarii Smart City Invest S3 S.R.L., incepand cu data de 02.03.2020, din motive medicale.

Va mulțumesc,

Simona Andreea Bălașa

x**/ i         y

Data: 01.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

PROCESUL VERBAL AL COMISIEI DE VALIDARE încheiat astăzi 09.03.2020, în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 3

Privind desemnarea provizorie în funcția de președinte al Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL,

A(u) fost facută(e) o.......... propunere(i), iar în urma numărării voturilor

exprimate au rezultat următoarele :

 • 1. PREȘEDINTE

 • 2. SECRETAR

3. MEMBRU

4. MEMBRU

5. MEMBRU


DOBRE ALEXANDRU


POPESCU ROMEO


FĂTU ADRIANENĂCHESCU MARIANNr. Crt.

NUME ȘI PRENUME

OPȚIUNE

ANULATE

DA

NU

1

/V'

3

2www.primarie3.rogMVerjnantacorporalîva^primariej.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr.înreg. 292604/04.03.2020Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului președintelui Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL prin demisie și declanșarea procedurii de selecție pentru postul vacant, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 290883/04.03.2020 înaintată de Cabinet Primar

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,


Compartiment vemanță Corporativă Bej Raluca

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul..........de pe (

„suplimentarea ordinii de zi a ședinței nrdinare/extraordinare din data de


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ...d:.....a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordmare/cxtraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA1NOCENȚIU-IOAN


SECRETAR,

VASILIU MARIANA

1

scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

2