Hotărârea nr. 58/2020

HCLS3 nr.58 din 09.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www. prima r ie3. ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unor Contracte de proiectare și prestări servicii pentru proiectul,Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 09.03.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 298800/CP/09.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 298426/09.03.2020 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 298441/09.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 din Legea societăților nr/ 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Contractul de lucrări nr. 255362 din data de 19.11.2018, încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care Societatea AS 3 - Administrare Străzi S3, în calitate de executant, se obligă „să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”, completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047 din data de 06.11.2019;

 • -  HCLS 3 nr. 52/26.02.2020 privind aprobarea expertizării proiectului întocmit de societatea Vego Concept Engineering SRL în calitate de Prestator, în urma încheierii cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente investiției .Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon ”

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. m) și o) din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui Contract cu societatea Interdesign Serv SRL, având ca obiect evaluarea lucrărilor executate și expertizarea conform normelor în vigoare a piscinelor exerioare existente, cu o valoare totală de 160.000,00 lei, TVA inclus, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii cu societatea Profesional Construct SRL, având ca obiect realizarea expertizelor tehnice și a documentației tehnice pentru corpurile de clădire CI și C2 și pentru structura metalică de susținere a topoganelor exterioare, valoarea totală fiind de 255.000 lei, TVA inclus, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.3. Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL va duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                                     ____

Contrasemnează pentru legalitate

Secretar general

. /Maiius Mihăiță
NR. 58

DIN 09.03.2020

CABINET PRIMAR


Calei


TELEFON (004021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimar@primarie3.r0 cu reții

■Dudești nr. 191, Sector 3, oj'eg^-Br

SECTOR 3


CABINET PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unor contracte de proiectare și prestări servicii pentru proiectul „Modernizare fi reabilitare parc Pantelimon"

în urma Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 537 din 15.11.2018, societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat Contractul de lucrări nr. 255362 din data de 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă „să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea Parcului Pantelimon", contract completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047 din data de 06.11.2019 privind prelungirea duratei de execuție a contractului amintit anterior.

Prin Hotărârea nr. 52 din 26.02.2020, Consiliul Local Sector 3 a aprobat expertizarea proiectului întocmit de societatea Vego Concept Engineering SRL în calitate de prestator, în urma încheierii cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a contractului de servicii nr. 105/14.12.2018 (VPE014870/19.12.2018) având ca obiect "Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru „Modernizarea fi reabilitarea parcului Pantelimon", precum și acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor legale de a încheia noi contracte de proiectare pentru „Modernizarea fi reabilitarea parcului Pantelimon".

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL în urma demarării procedurilor legale pentru a duce la îndeplinire Hotărârea Consiliului Local Sector 3 menționată, prin adresa nr. 122/09.09.2020, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 298381/09.03.2020 solicită acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație în vederea încheierii a următoarelor contracte:

 • 1. Contract de proiectare cu societatea Interdesign Serv SRL, având ca obiect evaluarea lucrărilor executate și expertizarea conform normelor în viagoare a piscinelor eterioare existente, valoarea totala fiind de 160.000,00 lei, TVA inclus;

 • 2. Contract de prestări servicii cu societatea Profesional Construct SRL, având ca obiect realizarea expertizelor tehnice și a documentației tehnice pentru corpurile de clădire CI și C2 și pentru structura metalică de susținere a topoganelor exterioare, valoarea totala fiind de 255.000 lei, TVA inclus;
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantaeorporatlva@prirr1arie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr.înreg. 298426/09.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unor contracte de proiectare și prestări servicii pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN 4211.

în urmaHCLS 3 nr. 537 din 18.11.2018, Societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat Contractul de lucrări nr. 255362 din data de 19.11.2018 cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă „să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”, contract completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047 din data de 06.11.2019 privind prelungirea duratei de execuție a contractului amintit anterior.

Ca urmare a încheierii contractului menționat mai sus, societatea AS 3- Administrare Străzi S3 SRL pentru a duce la îndeplinire obligațiile asumate, a încheiat cu societatea Vego Concept Engineering SRL un contract de prestări servicii de proiectare și asistență tehnică aferente investiției „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”.

Pe parcursul derulării contractului cu societatea Vego Concept Engeneering SRL s-au ivit diferite probleme legate de respectarea conținutului documentației aferente proiectului, movitv pentru care prin HCLS 3 nr. 52 din 26.02.2020, Consiliul Local Sector 3 a aprobat expertizarea proiectului întocmit de societatea Vego Concept Engineering SRL în calitate de Prestator, în urma încheierii cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a contractului de servicii nr. 105/14.12.2018 (VPE014870/19.12.2018) având ca obiect “Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru „Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”, precum și acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS 3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor legale de a încheia noi contracte de proiectare pentru „Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”.

Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL în urma demarării procedurilor legale, prin adresa nr. 122/09.03.2020, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 298381/09.03.2020 solicită

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație în vederea încheierii a următoarelor contracte:

 • 1. Contract de Proiectare cu societatea Interdesign Serv SRL, având ca obiect evaluarea lucrărilor executate și expertizarea conform normelor în viagoare a piscinelor eterioare existente, valoarea totala fiind de 160.000,00 Iei, TVA inclus;

 • 2. Contract de Prestări Servicii cu societatea Profesional Construct Proiectare SRL, având ca obiect realizarea Expertizelor Tehnice și a documentației tehnice pentru corpurile de clădire CI și C2 și pentru structura metalică de susținere a topoganelor exterioare, valoarea totala fiind de 255.000 lei, TVA inclus.

Conform Actului Constitutiv al societății art. 12, pct. 12.1 lit. m) și o) : „ Adunarea Generală a Asociaților are umătoarele atribuții principiale: „hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.” și lit. o) „hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea Societății”

Ca urmare a celor prezentate în prezentul raport de specialitate, propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unor contracte de proiectare și prestări servicii pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”.

întocmit,

Compartiment Gu anță Corporativă


Raluca

AS3


^53 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Cafea Citau nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3,                                      S R l ;

Capital social subscris șl vărsat 16.500.000 lei           "Zc ..........£&£■>>

Tdefon:+40759 040 480                   ; . f-r

E-rnaiI:secretariat(®as3-strazi.ro                '                    ......AlW&.^.-Ț

Web: www.as3-strazl.ro

SECTOR 3

Către: Consiliul Local al Primăriei Secorului 3 al Municipiul București

Având in vedere:

CABINET PRIMAR

Nr 2W

n...

- Adresa înregistrată de societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL cu nr. 98 din data de

24.02.2020 transmisă către Consiliul Local al Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București;

- Hotararea Consiliului Local al Municipiului București nr. 52 din 26.02.2020 privind aprobarea expertizarii proiectului întocmit de societatea Vego Concept Engineering SRL in calitate de prestator, in urma încheierii cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a

contractului avand ca obiect servicii de proiectare si asistenta tehnica aferente investiției „modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”;

- Contractul de lucrări nr. 255362 din data de 19.11.2018, încheiat cu Sectorul 3 al

Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care Societatea AS3 - Administrare Străzi S3, în calitate de executant, se obligă „să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”, completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047 din data de 06.11.2019, prin care se solicita prelungirea duratei de execuție a contractului amintit anterior;

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL dorește implementarea și finalizarea proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” în cele mai bune condiții și în conformitate cu prevederile contractuale asumate,

Vă propunem spre aprobare încheierea următoarelor contracte:

1. Contract de Proiectare cu Societatea Interdesign Serv SRL, având ca obiect evaluarea lucrărilor executate și expertizarea conform normelor în viagoare a piscinelor eterioare existente, valoarea totala fiind de 160.000,00 lei, TVA inclus, conform ofertei atașate, precum și

2. Contract de Prestări Servicii cu Societatea Profesional Construct Proiectare SRL, având ca obiect realizarea Expertizelor Tehnice și a documentației tehnice pentru


ADMINISTRARE STRĂZI S3 S. R.L. C.l.i.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242. Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-maîl:secretariat@as3-strazi.io

Web: www.as3-strazi.ro

corpurile de clădire CI și C2 și pentru structura metalică de susținere a topoganelor exterioare, valoarea totala fiind de 255.000 lei, TVA inclus, conform ofertei atașate.

în acest sens vă rugăm să aprobați semnarea de noi contracte conform specificaților de mai sus.

Cu deosebită considerație,

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

prin Președinte al Consiliului de Administrație

Roxana Bălăceanu

Roxana


Semnat digital de

Roxana Baîaceanu

Balaceanu


Data: 2020.03.09

11:54:06 +02’00'S.C ASS-ADMÎNÎSTRARE STRĂZI S3 SAL

INTRARE Mr..........AhC____________

OFERTA TEHNICA

Privind

Servicii de expertizarea si proiectarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții

„Expertiza tehnica si adaptare echipament hidraulic Solaris la piscine exterioare Parc Pantelimon”

Oferta se refera la executarea următoarelor lucrări:

Experiza tehnica la:

 • 1.  HIDRAULICA PISCINE EXTERIOARE

2.   INSTALAȚII TO adaptare echipament hidraulic Solaris

BOGANE

 • 3.  REȚEA EXTERIOARA ALIMENTARE APA SI CANALIZARE

 • 4.  INSTALAȚII EXTERIOARE ELECTRICE

 • 5.  INSTALAȚII CURENT! SLABI - SUPRAVEGHERE

10.000 Euro

Proiectare:

1. Relevee si adaptare echipament hidraulic Solaris 17.000 Euro


PROIECT:


PROFESIONAL CONSTRUCTRC J401 24538 MM2 Cod fiscal R2SM07»

MODIFICARE TEMA PROIECT APROBAT CONFORM A.C. nr. 257 din

19.04.2019 „MODERNIZARE SI REAMENAJARE PARC EXISTENT

(PARCUL PANTELIMON) SI ÎNFIINȚARE PARC PENTRU ACTIVITATI DE AGREMENT"

AMPLASAMENT:


BENEFICIAR:


OFERTANT:


București, Sector 3, Sos. Gării Catelu, Nr. 1 M, Nr. Cadastral 200018 Primăria Sector 3. Calea Dudești, nr. 191, București PROFESIONAL CONSTRUCT PROIECTARE S.R.L.


FAZA:


Ofertă lehnico-fînanciară


OFERTĂ TEHNICO-FINANCIARĂ

PRIVIND REALIZAREA EXPERTIZEI TEHNICE Șl A DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU INTRAREA IN LEGALITATE, AFERENTE OBIECTIVULUI 'MODERNIZARE Șl REAMENAJARE PARC EXISTENT (PARCUL PANTELIMON) SI ÎNFIINȚARE PARC PENTRU ACTIVITATI AGREMENT”

Director

Paul IOAN

Februarie 2020


PROFESIONAL CONSTRUCTsrl


PROIECTARE

CoC unic inragistrart RC1I3M001

J40/241W9I»


bn Ght 3«n> TEODORE SC>.i Parter sector 3


03091S, BUCUREȘTI ROMÂNIA


Tel *1031 320 00 81 Fa* *4021 320 03 05 E-maii offlceg'p-c »u hnp ;f»»w p-c rn


ISO

11301


OHSAS imn1


 • A. GENERALITĂȚI

Societatea noastră asigură serviciile de realizare a Expertizelor ..Tehnice și a documentației tehnice de intrare în legalitate (specialitatea rezistență) pentru corpurilor de clădire C1 și C2 și "MODERNIZARE Șl REAMENAJARE PARC EXISTENT (PARCUL PANTELIMON) SI ÎNFIINȚARE PARC PENTRU ACTIVITATI AGREMENT", din sos. Gării Catelu Nr. 1 M, Nr. Cadastral 200018, sector 3, București.


 • B. OFERTA TEHNICĂ - EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Pentru elaborarea Expertizelor Tehnice a corpurilor de clădire C1 și C2 și a structurii metalice de susținere a toboganelor exterioare, în vederea stabiliri gradului de asigurare la încărcări din gruparea fundamentală și seismică, a posibilității de supraetajare a corpului C1 și a măsurilor de intervenție necesare pentru aducerea construcțiilor la gradul de siguranță impus de legislația tehnică în vigoare (P100-3/2019), sunt necesare următoarele lucrări:

 • 1.  Examinarea vizuală preliminară a imobilului.

 • 2.  Analiza documentația tehnică privind execuția din care să rezulte calitatea lucrărilor executate (procese verbale, certificate de conformitate, condică de betoane etc.);

 • 3.  Inspectarea vizuală a structurilor de rezistență și întocmirea de relevee:

stabilirea corespondenței dintre planurile generale puse la dispoziție de beneficiar și geometria reală a structurilor;

releveu 3D al corpului de clădire C2 și a structurii metalice de susținere a toboganelor;

 • 4. Completarea studiului geotehnic existent cu trei foraje geotehnice și realizarea unor sondaje geotehnice pentru stabilirea naturii terenului de fundare, a sistemului de fundare și a cotei de fundare. Sondajele geotehnice vor fi realizate pentru corpul C2și pentru structura metalică de susținere a toboganelor.


PROFESIONAL CONSTRUCT

PROIECTARE

Cod unic 4» înregistra» RO183S4001

J40/2418/2008

âir Cxit 0,-n. rfObtjH-î GM

f-arte: Set (ur

MD1

R 1   030915. BUCUREȘTI

ROMÂNIA

ISO

Tel -4021 320 00 62

UGM

fa» -4021 320 03 05

E-niail officftgp-c re

OHSAS

CM01

littp p-c ro


 • 5. Raport de Expertiză Tehnică:


 • -  încadrarea corpurilor de clădire conform Normativelor în vigoare (încadrarea în clase și categorii, încadrarea în zone climatice);

descrierea construcțiilor (informații generale despre imobil, descrierea structurilor de rezistență, comportarea în timp a structurilor la acțiuni din gruparea fundamentală și seismică și eventuale intervenții efectuate până la data expertizării);

 • -  evaluarea structurală (determinarea stării fizice a structurilor pe baza interpretării rezultatelor obținute la punctele 2, 3 și 4);

 • -  evaluarea calitativă conform P100-3/2019 (în funcție de sistemul structural și de starea fizică a structurilor se vor determina coeficienții R1 și R2);

 • -  stabilirea stării de eforturi si deformații într-un program 3D, în toate elementele structurilor;

determinarea prin analiză modală a caracteristicilor dinamice proprii;

 • -  evaluarea cantitativă în conformitate cu cerințele de performanță fundamentale din P100-3/2019 (cerința de siguranța vieții și de limitare a degradărilor);

încadrarea în clasa de risc seismic în conformitate cu P100-3/2019 și cu documentația de calitate a execuției lucrărilor;

 • -  stabilirea posibilității de supraetajare a corpului C1;

 • -  stabilirea eventualelor soluții de intervenție;

 • -  concluzii și recomandări.

 • C. OFERTA TEHNICĂ - DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DE INTRARE IN LEGALITATE

Se va realiza documentația tehnică (specialitatea rezistență) de intrare în legalitate, faza

 • D.T.A.C. pentru corpurilor de clădire C1 și C2 și pentru structurile metalice de susținere a toboganelor și se va realiza documentația tehnică specialitatea rezistență, fazele P.T. și D.E., necesară pentru realizarea obiectivului (inclusiv structura din beton aferentă supraetajării și structura metalică de susținere a toboganelor interioare), în conformitate cu concluziile Expertizei tehnice și cu legislația tehnică în vigoare.


  PROFESIONAL CONSTRUCTsru

  PROIECTARE

  Cod -nic de înr«gf*lrar« RO1B384001

  J 40/2411/2006


  Si.- -_VW DemTEOOORFSCU

  Parter sertar 3

  030915. BUCUREȘTI

  ROMÂNIA

  Fei *4021 320 00 82

  Fa* *4’i21 320 03 05

  E-itian oftceigrp••; ro htlo > www p e ro


  ISO <KKH


  ISO HUI


  OHSAS

  IMS’


D. OFERTA FINANCIARĂ

Valoarea tuturor lucrărilor de expertizare tehnică și de proiectare, prezentate în capitolele A, B și C, se estimează la 42 700 euro, astfel:

Nr. crt

Activitatea desfășurata

Valoare Euro

1

Examinarea vizuală preliminară a imobilului

2

Analiza documentația tehnică privind execuția lucrărilor

1 900

3

Inspectarea vizuală a structurilor de rezistență și întocmirea de reievee

4

Completarea studiului geotehnic

5 800

5

Expertiză tehnică

21 000

6

Documentație tehnică pentru intrare in legalitate și documentația tehnică specialitatea rezistență fazele P.T. + D.E.

14 000

TOTAL:

42 700

Valoarea ofertată nu include TVA.

Prezenta ofertă tehnico-financiară este valabilă în condițiile în care beneficiarul va pune la dispoziție întreaga documentație tehnică privind execuția lucrărilor, din care să rezulte calitatea lucrărilor executate (procese verbale, certificate de conformitate, condică de betoane etc ).

' în valoarea ofertată nu sunt incluse realizarea sondajelor geotehnîce aferente structurii corpului I de clădire C2 și a structurilor metalice de susținere a toboganelor.

 • E. DURATA LUCRĂRILOR

Durata de realizare a lucrărilor de proiectare, prezentate în capitolele A, B și C, se va stabili de/ comun acord cu beneficiarul, astfel încât să nu fie afectate termenele de execuție a lucrărilor. /

Data:

1fl.02.2020

OFERTANT,

S.C. BFkSFESIQNAL C£NSTRUCT PR0IECTAR&sT.1Z Ștffih GEANTĂ-/ ,ySERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernantacorporativa@prim2rie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 298441/09.03.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea încheierii unor contracte de proiectare și prestări servicii pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 122/09.03.2020 a societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.298381/09.03.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Gpvemanță Corporativă


Raluca

■—----—------------------———--~—

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordtrrare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Z.........

de pe ordinea de zi //suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

e==^=e==


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL


A

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței nrdinare/cxtraordinare din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de.....a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul........<7......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI.

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinarc/cxtraordinare din data


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ..3.......a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ../..5£0Z. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței r>rdinare/extraordinarc. și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDANVOINEAINOCENȚIU-IOAN