Hotărârea nr. 57/2020

HCLS3 nr.57 din 09.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Smart City Invest S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 09.03.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 293461/CP/04.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.291193/03.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr.0658/01.03.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL;

 • -  Adresa nr.291341/03.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 12 pct. 12.1, lit. h) și art.13, pct. 13.6, alin (3), lit. e) din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul financiar 2020, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic S.C. SMART CITYINVEST S3 S.RX.

Sedlul/Adresa București, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadl nr. 17 CUI RO 38188050
ANEXA Nr. 1.1

INDICATORI

Nr. rd-

Realizat/

Preliminat an preceden

Propuneri an curent t (N=2020)

%

Estimări an (Mt1=2021)

Estimări an (N+2=2022)

- mu iei -%

9=7/5

10 = 8/7

0 11

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

10,757.6

39.165.5C

3.fr

40,340.4

41,123.7f

1.02

1.02

1

Venituri totale din exotoatare. din cere:

10,748.8S

39,165,00

3.64

4O.339.9f

41.123.2f

1.02

1.02

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

0.02

0.00

O.OC

o.oc

0.0C

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale Tn vigoare

4

D.0(

0.00

O.OC

o.oc

O.OC

0.00

2

Venituri financiare

fi

8.7Î

0.50

o.ot

0.52

0.52

1.02

1.02

3

Venituri extraordinare

6

o.oc

0.00

o.oc

0.0G

O.OC

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE W. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

11,452.3

37,790.52

3.30

38,924.24

39,680,05

1.03

1.02

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11,449-72

37,78812

3.30

38,921.77

39,677.53

1.03

1.02

A.

cheltuieli cu bunuri al servicii

9

4,956.85

12,452,70

2.51

12.826.2fi

13,075.34

1.03

1.02

p

cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsămlnte asimilate

10

95.6C

190.00

1.99

195.70

199,50

1.03

1.02

c.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.759.97

24,645.42

6.55

25,384.78

25,877.69

1.03

1.02

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14)

12

3,236.05

23,536.05

7.27

24,242.13

24,712.85

1.03

1.02

C1

ch. cu salariile

13

3,236.05

23,536.05

7.27

24,242.13

24,712.85

1.03

1.02

C2

tonusuri

14

C3

alte cheltureli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii si comitete

17

436.97

473-90

1.08

488.12

497.60

1.03

1.02

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de anoalator

18

86.95

635.47

7,31

654.53

667.24

1.03

1.02

alte cheltuieli de exploatare

19

2,637.26

500.00

0.19

515.00

525.00

1.03

1.02

2

Cheltuieli financiare

20

1.29

1.40

1.09

1.44

1.47

1.03

1.02

3

Cheltuieli extraordinare

21

1.30

1.00

0.77

1.03

1.05

0.00

1 0.00

"1

REZULTATUL BRUT (orofltfolerdere)

22

-694.70

1,374.98

i

IMPOZIT PE PROFIT

23

0.00

0.00

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

-694.70

1,374.98

1

Rezerve legale

25

0.00

694.70

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de l&fle

26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

27

0.0D

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor șl altar costuri aferente acestor împrumuturi

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

o.oo

0.0D

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0.00

680.28

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

0.00

0.00

0.0D

0.00

0.00

0.00

8

Minimum 50% vărsămlnte ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale șl societăților cu capital integrat sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- dividende cuvenite buwtulul de stat

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

' dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d

dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve șF

35

0.00

680.28

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.0D

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0.00

0.00

ș)

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

h)

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

lî)

cheltuieli privind prestările de servicii                                                                        i

40

0.00

0.00

ri)

cheltuieli cu redama și publicitate

41

0.D0

0.00

b)

alte cheltuieli

42

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚILOR, drn care:

43

0.00

0.00

Ajocațil de la buget

44

0.0D

0.00

Ialocații bugetare aferente plății angalamenfelar din anii anteriori

45

0.00

0.00

3HELTUIEU PENTRU INVESTIȚII

46

0.00

0.00

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0.00

0.00

Mr. de personal prognozat la finele anului

48

58.00

686.00

11.83

Mr. mediu de salariați tatăl

49

55.00

650.DO

11.82

3

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)

50

4,903.11

3,017,44

0.62

câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, ecalculat of. Legii anuale a bugetului de stat **}

51

4,903.11

3,017.44

0.62

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

195.43

60.25

0.31

’roductivitatea muncii in unități fizrce pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

î

cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. IJxIOOO

55

1,064.53

964.89

0.91

I

’lăți restante

56

0.0D

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

<

keante restante              . ■ .   ■

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


CONDUCĂTORI Președinte C, Simone And
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Sediul/Adresa București, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadl nr. 17 CUI RO 38188050


ANE 0
fijerea irgii^toril^^c^gmico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an (N-2=2018)

Prevederi an precedent (N-1=2019)

Preliminau Realizat

Propuneri an curent (N-2020)

%

%

Aprobat

din care:

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform KCLS3

conform Hotărârii C.A.

Execuție

Trlml

Trim II

Trim III

Trim IV

An

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

3,920.52

22,012.00

22,012.00

10,757.61

2,824.03

9,167.23

13,687.13

13,487.13

39,165.50

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

3,917.22

22,000.00

22,000.00

10,748.89

2,823.99

9,167.11

13,686.95

13,486.95

39,165.00

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

3,452.77

21,450.00

21,450.00

5,889.32

2,809.99

8,871.11

13,416.95

13,416.95

38,515.00

al)

din vânzarea produselor

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a2)

din servicii prestate

5

3,396.91

4,510.00

4,510.00

4,130.71

2,630.74

8,643.86

13,153.70

13,153.70

37,582.00

a3)

din redevențe și chirii

6

55.86

315.00

315.00

1,255.37

158.25

158.25

158.25

158.25

633.00

a4)

alte venituri

7

0.00

16,625.00

16,625.00

503.24

21.00

69.00

105.00

105.00

300.00

bj

din vânzarea mărfurilor

8

0.00

0.00

0.00

399.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dL

din producția de imobilizări

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

âL

venitun

aferente costului producției în curs de execuție

13

464.45

550.00

550.00

0.00

0.00

250.00

200.00

0.00

450.00

f)

alte venituri din exploatare (rd, 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

0.00

0.00

0.00

4,460.02

14.00

46.00

70.00

70.00

200.00

din amenzi și penalități

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0.00

0.00

0.00

4,459.60

14.00

46.00

70.00

70.00

200.00

- active corporale

17

0.00

o.ool

0.00

4,459.60'

14.00

46.00

70.00

70.00

200.0

- active necorporale

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ăool

o.ool

0.00

0.00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

o.oo'

0.00

0.00

f4i

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

0.00

0.00

0.00

IOO

0.00

0.00

0.00

0.00

f5

alte venituri

21

0.00

0.00

0.00

0.42

- 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

3.30

12.00

12.00

8.72

0.04

0.12

0.18

0.18

0.50

â)

din imobilizări financiare

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

bh

din investiții financiare

24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dl

din diferențe de curs

25

0.00

0.00

0.00

0.59

0.04

0.12

0.18

0.18

0.50

d)

din dobânzi

26

3.30

12.00

12.00

8.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aite venituri financiare

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri extraordinare

28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 1441

29

3,652.1'

19,974.97

19,974.91

11,452.31

2,954.45

8,726.17

738.61

13,054.96

37,790.52

Ier

eituieli

de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120). din care:

30

3,652.14

19,948.97

19,948.97

11,449.72

2,953.85

8,725.57

738.46

13,054.36

37,788.12

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

2,623.8!

17,068.00

17,068.00

4,431.84

890.68

2,866.23

222.67

4,347.90

12,452.70

4a1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd, 38 + rd. 39), din care:

32

1,557.1!

4,199.00

4,199.0!

1,965.54

574.50

1,887.64

143.62

2,872.49

8,207.11

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

1,493.76

3,001.00

3.001.0C

o.oc

86.53

284.31

432.65

432.65

1,236.1!

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

22.51

588.00

588.0C

1256.8;

440.95

1,448.83

2,204.74

2,204.74

6,299.21

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

2.7’

121.00

121 0C

11.04

1.25

1.2!

1.25

1.25

5.0C

cheltuieli cu combustibilii

36

19.7^

467.00

467.0C

62.3'

22.0C

22.0C

22.0C

22.0C

88.0(32) bis |alte cheltuieli cu materiale consumabile

36ws

37.36

1,18 ■

434.44

1,427.44

2,172.19

2,172.19

6,206.27

sL

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

3.52

555.00

555.00

216.22

8.03

26.38

40.14

40.14

114.69

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

0.00

55.00

55.00

78.13

0.49

1.61

2.45

2.45

7.00

SL

cheltuieli privind mărfurile

39

105.91

0.00

0.00

414.35

38.50

126.50

192.50

192.50

550.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

0.20

689.00

689.00

504.81

26.51

29.39

31.55

31.55

119.00

aL

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

94.86

165.00

165.00

11.49

6.25

6.25

6.25

6.25

25.00

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care;

42

94.86

510.00

510.00

434.54

19.00

19.00

19.00

19.00

76.00

b1)

către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

0.00

510.00

510.00

0.00

19.00

19.00

19.00

19.00

76.00

b2)

către operatori cu capital privat

44

10.85

0.00

0.00

434.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

sL

prime

3 asigurare

45

960.79

14.00

14.00

58.78

1.26

4.14

6.30

6.30

18.00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care;

46

271.02

12,180.00

12,180.00

1,961.50

289.67

949.21

1,443.86

1,443.86

4,126.59

al

cheltuieli cu colaboratorii

47

259.02

540.00

540.00

191.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

12.00

35.00

35.00

3.42

1.13

1.13

1.13

1.13

4.50

b1) l cheltuieli privind consultanta uridlcă

49

0.00

35.00

35.00

3.42

1.13

1.13

1.13

1.13

4.50

c)

cheltuieli de protocol, reclamă si pub icitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

0.00

0.00

0.00

6.02

0.42

1.38

2.10

2.10

6.00

c1)

cheltuieli de protocol, din care;

51

0.00

0.00

0.00

6.02

0.42

1.38

2.10

2.10

6.00

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu rggdificgnJe ulțșțioarș

55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- ch. de promovare a produselor

56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d3)

- pentru cluburile sportive"

60

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activi^țk-

61

40.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

«)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

2.85

70.00

70.00

30.81

21.00

69.00

105.00

105.00

300.00

0

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: f /

64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-interna                                  / c/ feL

65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-externa

66

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

q)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

2.30

12.00

12.00

15.05

1.23

4.03

6.13

6.13

17.5

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

/§ î

68

21.88

13.00

13.00

5.47

0.46

1.50

2.28

2.28

6.50

0

tfi *

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care^’x

69

0.00

45.40

45.40

1,708.86

12.25

40.25

61.25

61.25

175.00

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

2.04

0.00

0.00

0.00

11.90

39.10

59.50

59.50

170.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0.80

6.00

6.00

O.OC

0.00

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

0.00

12.4C

12.4C

8.82

0.35

1.15

1.75

1.75

5.0C

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

o.oc

O.OC

O.OC

o.oc

o.oc

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

o.oc

O.OC

O.OC

o.oc

O.OC

o.oc

O.OC

o.oc

O.OC

.15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

o.oc

O.OC

O.OC

o.oc

O.OC

o.oc

O.OC

o.oc

0.0C

4

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

19.Ck

O.OC

O.OC

o.oc

O.OC

o.oc

O.OC

o.oc

O.OC

i7"FA

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

632.9’

27.0C

27.0C

O.OC

O.OC

o.oc

O.OC

o.oc

o.oc

alte Cheltuieli

78

0.2C

11,464.6(

11.464.6C

0.5C

253.2C

831.9:

î 1,265.9!

J 1,265.91

3,617.0!

)
B

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsămlnte asimilate (rd. 80 + i._A + d. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

1,005.44

2.50

2.50

95.60

13.30

43.70

66.50

66.50

190.00

a)

?h. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

Si. cu rsdevența pentru concesionarea bunurilor .pdbliceșl resursele-, ninerale                             f «       .....\

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

sl

:h. cu taxa de licență

p;)        \' îi

82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dl.

eh. cu taxa de autorizare

FT

83

0.00

0.00

0.00

0.00

4.90

16.10

24.50

24.50

70.00

el.

ch. cu taxa de mediu

84

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu alte taxe și impozite

'Wiml kl

85

1,005.18

2.50

2.50

95.60

8.40

27.60

42.00

42.00

120.00

Q.c

heltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113). din care:

86

595.33

2,678.47

2,678.47

3,759.97

1,924.87

5,690.63

8,514.96

8,514.96

24,645.42

co

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

595.33

2,160.00

2,160.00

3,236.05

1,647.52

5,413.29

8,237.62

8,237.62

23,536.05

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

595.33

2,160.00

2,160.00

3,236.05

1,647.52

5,413.29

8,237.62

8,237.62

23,536.05

a) salarii de bază

89

0.00

2,160.00

2,160.00

3,236.05

1,647.52

5,413.29

8,237.62

8,237.62

23,536.05

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) alte bonificații (conform CCM)’

91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2

Bonusurî (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

9i

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(‘, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) tichete de masă;

96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) vouchere de vacanță;

97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0.00

0.00

Tool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0.00

0.00

o.oo1

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

Tool

0.00

ToT

ToT

0,00

“0.0T

ToT

iToT

0.00

a) ch, cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0.00

ToT

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

384.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

\

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

0.00

459.53

459.53

436.97

118.48

118.48

118.48

118.48

473.90

a) pentru directori/directorat

105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- componenta fixă

106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- componenta variabilă

167

384.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

25.89

459.53

459.53

436.97

118.48

118.48

118.48

118.48

473.90

- componenta fixă

109

0.00

459.53

459.53

436.97

118.48

118.48

118.48

118.48

473.90

- componenta variabilă

110

0.00

0.00

O.OC

0.00

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru AGA și cenzori

111

0.00

0.00

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

o.oc

o.oc

0.00

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

iHi

25.63

0.00

O.OC

0.0

o.oc

0.00

o.oc

o.oc

0.00

' Q

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

22.8

58.94

58.9^

86.98

158.87

158.87

158.87

158.87

635.47

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:

114

22.8!

200.0C

200.0C

3,162.31

125.0C

125.0C

125.0C

125.0C

500.00

&

4 r

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

o.oc

O.OC

O.OC

1.2S

O.OC

0.0

O.OC

O.OC

O.OC

- către bugetul general consolidat

116

2.0C

0.0

o.oc

O.OC

o.oc

o.oc

o.oc

0.0

O.OC

Acătre alți creditori

117

O.OC

o.oc

o.oc

O.OC

o.oc

o.oc

o.oc

0.0

O.OC

heltuieli privind activele imobilizate

118

O.OC

o.oc

o.oc

2,630.2-

75.0

75.0C

75.0C

75.0C

300.0C

(?)

heltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

11S

o.oc

o.oc

o.oc

)         O.OC

)        O.OC

O.OC

)       o.oc

O.OC

O.OC

Ite cheltuieli

12C

20.7!

î        o.oc

o.ot

)          o.oc

)        o.oc

)        O.OC

)        o.oc

o.oc

o.oc

Sl

h. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

0.0

)     200.0C

) 200.01

J      530.7I

3     50.0

)      50.0C

)      50.0C

50.0C

)     200.0(

1

) 8

1

ijustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd____3-rd.

26), din care:

122

0.00

f

1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0.00

f

1.1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0.00

f

1.2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0.00

f

2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0.00

2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:

127

0.00

- din participarea salariaților la profit

128

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

0.00

- venituri din alte provizioane

130

0.00

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

0.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0.00

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

135

0.00

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0.00

cL

alte cheltuieli financiare

138

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

268.38

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rtf. 29) x f

140

0.00

(venituri neimpozabile

141

0.00

I cheltuieli nedeductibile fiscal

142

28.12

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

144

0.00

V

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

145

0.00

aL

- venituri din subvenții și transferuri

146

0.00

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea produdiVității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

147

595.33

2

Cheltuieli de natură salariată (rd. 87), din care: **)

148

595.33

aL

salarii de bază

149

0.00

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

150

0.00

d

alte bonificații (conform CCM)'

151

595.33

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

152

26.00

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

153

19.00

5

Nr. mediu de salariați

154

2,611.10

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000

155

2,611.10

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

156

206.17

r

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii leî/persoană) (rd. 2/rd. 73)

157

0.00

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

158

0.00

s

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

159

0.00

ci

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:

16C

0.00

- cantitatea de produse finite (QPF)

161

0.00

- preț mediu (p)

162

0.00

- valoare = QPF x p

163

0.00

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

164

0.00

[Plăți restante

16E

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

1.29

0.35

0.35

0.35

0.35

1.40

0.00

0.00

0.53

0.13

0.13

0.13

0.13

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.32

0.10

0.10

0.10

0.10

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

0.44

0.13

0.13

0.13

0.13

0.50

20.00

20.00

1.30

0.25

0.25

0.25

0.25

1.00

2,037.03

2,037.03

-694.70

96.25

316.24

481.24

481.24

1,374.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35.88

35.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22,000.00

22,000.00

10,748.89

2,823.99

9,167.11

13,686.95

13,486.95

39,165.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,160.00

2,160.00

3,236.05

1,647.52

5,413.29

8,237.62

8,237.62

23,536.05

2,160.00

2,160.00

3,236.05

1,647.52

5,413.29

8,237.62

8,237.62

23,536.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,160.00

2,160.00

3,236.05

1.647.52

5,413.29

8,237.62

8,237.62

23,536.05

126.50

126.50

58.00

X

X

X

X

0.00

126.50

126.50

55.00

X

X

X

X

0.00

0.00

0.00

4,903.11

X

X

X

X

0.00

0.00

0.00

4,903.11

X

X

X

X

0.00

O.OC

0.00

195.43

X

X

X

X

0.00

O.OC

O.OC

O.OC

X

X

X

X

0.00

O.OC

O.OC

O.OC

X

X

X

X

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

X

X

X

X

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

X

X

X

X

O.OC

O.OC

)         O.OC

O.OC

X

X

X

X

O.OC

O.OC

)         O.OC

O.OC

X

X

X

X

O.OC

O.OC

3         O.OC

)          O.OC

) X

X

X

X

O.OC

O.OC

)         O.OC

)         O.OC

)        O.OC

)        O.OC

)       O.OC

)         O.OC

)         O.OC

9      j Creanțe restante, din care:

166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital Integral/majoritar de stat

167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la bugetul de stat

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la bugetul local

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la alte entități

171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10     J Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

172

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Președinte C.A.Simona Andreea BĂLAȘA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Sediul/Adresa București, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17 CUI RO 38188050

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3 UeLg 3     . 6¥/OS. C>3-2o2tf

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

%

Prevederi an precedent (N-1)

%

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4 = 3/2

5

6

7 = 6/5

I.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

7,815.72

3,920.52

0.50

22,012.00

10,757.60

0.49

1

Venituri din exploatare*)

7,779.22

3,917.22

0.50

22,000.00

10,748.89

0.49

2

Venituri financiare

36.50

3.30

0.09

12.00

8.72

0.73

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Președinte C.A.

Simona Andreea BĂLAȘA


Psxorci bteșatj yCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Sedlul/Adresa București, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadl nr. 17 CUI RO 38188050


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare          .

ANEXA Nr.1.4                  iu)l. S7709.08.

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-1)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N +1

anN + 2

~FT

2

3

4

5

6

7

8

i

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0.0

3            0.0

3           0.0

3            0.0

D             0.00

1

Surse proprii, din care:

O.CN

3           0.0

3            0.0

3            0.0

0 0.00

a) - Capital social

b) - profit

2

Alocații de la buget

o.ot

o.ot

0.0

3             0.0

3             0.00

3

Credite bancare, din care:

0.01

0.0(

0.0

0.0

3             0.00

a) - Interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

O.OC

O.OC

0.0(

0.0(

0.00

- Capital social

- Fonduri europene

»

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

O.OC

O.OC

O.OC

O.OC

0.00

A 1

Investiții în curs, din care:

o.oc

O.OC

0.0C

0.0(

0.00

7

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

o.oc

O.OC

O.OC

0.0C

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

O.OC

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

}

- (denumire obiectiv)

- denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

-denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în ocație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

3

nvestlțll efectuate la imobilizările corporale existente modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului ăconomic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

'denumire obiectiv)

>) pentru bunurile de natura domeniului public al statului au al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

denumire obiectiv)

-

denumire obiectiv)

c

8

) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau I unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

(denumire obiectiv)

-

denumire obiectiv)

d l< e

) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în icație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau rivat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

o.ool

o.ool

0.00

i'l

oJE

A *- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, drn care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL unității,

Președinte C.A.

Simona Andreea BĂLAȘAPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic S.C. SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Sediul/Adresa București, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17 CUI RO 38188050

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXANr.1.5       &0LS 3 Arf] 5£/(Ț)9

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-1)

Plăți restante

An curent

(N)

Plăți restante

An N+1

Plăți restante

AnN+2

Plăți restante

Preliminat/ Realizat

Influente

(+/-)'

Influențe (+/-)

influențe (+/-)

Rezultat brut (+Ă)

Rezultat brut

Rezultat brut

Rezultat brut

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătă

ire a rezultatului brut și

de reducere a plăților restante

1

Măsura 1 ...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsura n ...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. I

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. II

Cauze care d

minuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1 ...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

X

X

X

X

X

X

Cauza n ...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. II

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 oai) 318 03 23 - z8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL ci>binetprimar®primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Smart City Invest S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL, a cărei denumire a fost schimbată în Smart City Invest S3 SRL prin HCLS3 nr. 366/05.07.2019.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în "Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului", cod CAEN 7820.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile admînistrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare societate cu capital majoritar/integral de statîși desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

La întocmirea proiectului de buget aferent anului 2019, societatea Smart City Invest S3 SRL a ținut seama de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale și a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Astfel, pentru anul 2020 s-a prognozat realizarea unor venituri totale în valoare de 39.165,50 mii lei, din care:

 • > 39.165,00 mii lei venituri din exploatare

 • -  venituri din producția vândută 38.515,00 mii lei;

 • -  venituri aferente costului producției în curs de execuție 450,00 mii lei;

 • -  alte venituri din exploatare 200,00 mii lei;

 • > 0,50 mii lei venituri financiare.

SECTORULUI

CABINET PRIMAR


BUCUREȘTI

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 37.790,52 mii lei, din care:

 • > 37.788,12 mii lei cheltuieli de exploatare;

 • >  1,40 mii lei cheltuieli financiare;

 • >  1,00 mii lei cheltuieli extraordinare;

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr.0658/01.03.2020 a societății Smart City Invest S3 SRL precum și de raportul de specialitate nr. 291193/03.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.E-MAIL guvernafltac01par3twa@prim3.rte3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7( Sector 3, 032158, București

Nr. 291193/03.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Smart City Invest S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 356/25.08.2017 înființarea societății Investiții Spații Verzi S3 SRL a cărei denumire a fost schimbată în Smart City Invest S3 SRL în data de 05.07.2019 prin HCLS3 nr. 366.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, este persoană juridică română, , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea Smart City Invest S3 SRL, obiectul său principal de activitate fiind, conform prevederilor actului constitutiv, “Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului41, cod CAEN 7820.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital integral de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

■■Art 1, lit. b): „Prevederileprezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: " „ regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

■■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b) ”

■■ Art. 6. - alin (1) "Operatorii eeonomici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. "

■■ Art.6, alin. (3) "Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. ” din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară:

■■ art. 12. pct. 12.1 lit. h) "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:” "aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ”

■■ art.13, pct. 13.6, alin (3) lit. e): "Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind: ” "supunerea, în fiecare an, în atenția Adunării Generale, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor."

din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L., aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017, cu modificările si completările ulterioare.

Prin adresa nr. 0668/02.03.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 290902/03.03.2020, însoțită de nota de fundamentare nr. 0658/01.03.2020 și de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 56, nr. 61 și 62 din 01.03.2020 societatea Smart City Invest S3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020, astfel:

 • •  Bugetul de venituri și cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1,

 • •  Detalierea indicatorilor economico-fînanciari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;

 • •  Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;

« Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;

 • •  Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

Principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli ne anul 2020

mu

|iNDJCATOM

RraUnrinaț

Realizat an

pOsreUnni

PfVriiHtn bu^et an a«ao

1

1       TOTALE din EXPLOATARE

10.” LB.Bț

■ 39.16 5JM

1 3.61

enmiri am producția vănoura

■ iii'-

l 38.515,01

- Venituri din serricA prestate

43.30,7!

37.582,01

9,uî|

-Vailauf din eedevente ricrizW

125S3Î

F    «33,01

02» g

-Alte venituri

503,24

39D,0£

0,«7i Si

Venituri din vânzarea mărfiiitâir

3'99,55

0,011

JKED 1

Venituri aferente costului producției ta curs de execuție

0,0 £

450,00

•1           li

1 Alte venituri din exuloataie

446D.02

200.00

1 0.041

■ Venituri TUTALt MHAHCIARE

8.7 2

0.30

0.06 1

j - Venituri lin an dare din diferențe de cu n valutar

0,59

0.50

0,851

[•Venituri On ar, clare din dobârul

8.13

0.00

o.ool

| VENITURI TOTALE

10.757/61

39.165,50

3,641

l CHELTUIELI lA- EXPLUATflHE

1 1.449,72

37.788.12

a.Tu I

£ i) Cheltuieli cu imnuri și servicH:

443124

123432,7fl

Â21I

f- a}OirituieH privind stocurile:

1.965,54

8207,11

4,1111

1 -cheltuieli cu materiile prime

0,00

L±U,1S

1

I -cbeftulrii cu materialele «HisumaWle

1256,83

6.299,27

5,011

S -cheltuieil privind materiririe de natura obiectelor de inventar

216,22

114,69

0,5! 1

U - cheltuieli privind energia șiapa

78,13

7,Oo

11311] 1

1 - cheltuirii privind mărfurile

414,35

550,00

123i

R 6S Chel tuiau uriufod senridie executate de ierți:

504,81

119,00

0^

d   - cheltuirii cu întreținerea $1 twaraîMe

11/49

25,00

2,1®

j -cbetaieU privind diirflle

434,54

TțT5

-prime de as&urare

58,78

18,00

031

1   cj Oirituiell «nalte servirii executate de terți

1.961,50

4.126,59

2,1«

-cheltuirii cu colaboratorii

19130

ΣS3

“SJSiS

-cheltuirii mtetad consultanta Juridică

3,42

4,50

132

- cheltuirii de jrotoaH, reclamă $1 pti Mdtate

6,02

6,00

“XoB

-cheltuirii cu transnoftulde bunuri si persoane

30,81

300,00

Ҥ34

-cheltuirii poștale ri te» de triecomunScatfl

15,05

17,50

1,16

-cheltuirii cu sendcMe bancare ri asimilate

5^7

£B0

1.19

- alte dhritrieh cu senridUe executate de terii

1.708,86

175,00

0,11

—diritriril de ariaurme șl pază

i£oo

170,00

1  -- dhritrieE cu mre^tirea orofesJonaiă

8,82

5,00

0,5?

-alte cheltrien

0,56

3.617,09

2J ChritarieQ cu imporite, taxe ți vărsăurinte asimilate:

95,60

190,00

T? 1

3) Chritriril cu personalul

3759,97

24.645,42

6,5i>

-cheltuirii cu salariile de bază

3236,05

2X536,05

“5^7

-chetaiiril aferente CMitractetar de mmdat aleisemfeMtorCA

436,97

473,90

1,0®

-cheltuiri! cu contritaitiOa datorate de anealator

86,95

635,47

731

4} Afte cheltuieli de eqrioatare

3162,31

500,00

0,l«

-cbettuleH cu malorări si șenaMM

1,29

0,00

0,0fi

-cheltuirii privind activele fatobllizate

2/63024

300,00

Tțîî

.chetarieUcn a*riiiecon).

53flț7«|

?nnnn|

O3H

I CHtLTUîEti FINANCIARE

1.2S

1.4C

• cheltuirii privind do băniile

033

9,50

0.941

|   ■ cheltuieli din diferențe de curs Vil Ut ir

G32

0,40

1.251

• alte cheltuieli financiare

0 44j

0,50

1.141

CHELTUIELI EXT H A UH D 1 MA«t

1.3U

1,00

| CHELUlELf TOTALE

11/452,31 |

37.790.5 z|

Rezultatul brut așteptat este în sumă de 1374,98 mii lei.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;


 • • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Smart City Invest S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvern an ță Corporativă

întocmit,S.R.L.


Către:      Consiliul Local al Sectorului 3 București


Și

dl. Robert Sorin Negoițâ, Primar al Sectorului 3 București

Sediul:      Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul București

Referitor:   Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect

aprobarea:

- Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății

SMART CITY INVEST S3 S.R.L.;

| SECTOR 3

CABINET primar

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea Smart City Invest S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dna. Simona Andreea Bălașa în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliul Local avand ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L.;

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus, prin Hotărârea nr. 356/2017 înființarea societății comerciale, respectiv societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL, a cărei denumire a fost schimbata in SMART CITY INVEST S3 SRL in data de 05.07.2019 prin Hotararea Consiliului Local nr. 366.

Societatea a fost infiintata si funcționează in temeiul Legii 31/1990, sub forma unei societari cu răspundere limitata, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv consta in ” Activități de conractare, pe baze temporare a personalului”, cod CAEN 7820.

Conform programului de activitate aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea Smart City Invest S3 S.R.L. desfasoara mai mult de 80% din activitati pentru Primăria Sectorului 3 si are in derulare următoarele proiecte:

 • 1.     Lucrări de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București;

 • 2.     Demolare si construire - Cresa Trapezului;

 • 3.     Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa Greierasul;

 • 4.     Proiect tehnic si lucrări de reparații la imobilul Lucretiu Patrascanu;

 • 5.     Prestare servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradala, online, publicare advertoriale in presa tipărită si studii de impact;

 • 6.     Activități de contractare pe baze temporare a personalului.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 Smart City Invest S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual.

Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2021-2022. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune Smart City Invest S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • •  Legea nr, 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • •  Ordonanța nr, 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile admintstrativ-teritoriale sunt acționari unici ori

*                                                                                                           î

majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • •  Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

 • •  Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al societarii Smart City Invest S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. VENITURILE TOTALE estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 39,165.50 mii lei.


Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare

 • B. Venituri financiare


39,165.00 mii lei,

0.50 mii lei.


Veniturile din exploatare simt structurate astfel:


1. Venituri din producția vândută


38,515.00 mii lei,


2. Venituri din vânzarea mărfurilor


0.00 mii lei,


3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție


450.00 mii lei,


4. Alte venituri din exploatare


200.00 mii lei.


Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal si celorlalte


domenii de activități secundare .


Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Venituri financiare din diferente de curs


0.50 mii lei.


II. CHELTUIELILE TOTALE estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 37,790.52 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare

 • B. Cheltuieli financiare

37,788.12 mii lei

1.40 mii lei

C. Cheltuieli extraordinare

1,00 mii lei

Al. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de

1. Cheltuieli privind stocurile in suma de 8,207.11 mii lei, din care

12,452.70 mii lei:

Cheltuieli cu materii prime in suma de 1,236.15 mii lei

cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 6,299.27 mii lei, din care cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 5.00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 88.00 mii lei, alte cheltuieli cu materiale consumabile in suma de 6,206.27 mii lei


- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 114.69 mii iei cheltuieli privind energia si apa in suma de 7.00 mii lei, cheltuieli privind mărfurile in suma de 550.00 mii lei.


2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 119.00 mii lei din care: cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 25.00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 76.00 mii lei,

cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 18.00 mii lei.


 • 3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 4,126.59 mii lei vizează

cheltuieli privind comisioanele și onorariul in suma de 4.50 mii lei,

 • -  cheltuieli de protocol in suma de 6.00 mii lei,

 • -  cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 300.00 mii lei,

 • -  cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 17.50 mii lei,

cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 6.50 mii lei,

-• alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 175.00 mii.

alte cheltuieli in suma de 3,617.09 mii lei.

A2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 190.00 mii lei, din care:

Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 70.00 mii lei

Cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 120.00 mii lei.

A3. Cheltuieli cu personalul in suma de 24,645.42 mii lei.

 • -   Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 23,536.05 mii lei;

 • b) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și

comitete 473.90 mii lei;

 • c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 635.47 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activității societății, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, respectiv pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

A4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 500.00 mii Iei.

Cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 300.00 mii lei,

Cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 200,00 mii iei.

B. Structura cheltuielilor financiare:

 • -  Cheltuieli privind dobânzile in suma de 0.50 mii lei,

 • -  Cheltuieli din diferente de curs valutare in suma de 0.40 mii lei,

Alte cheltuieli financiare in suma de 0.50 mii lei.

C. Cheltuieli extraordinare sunt in suma de 1.00 mii Iei

Având in vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății Smart City Invest S3

S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului al Smart City Invest S3 S.R.L. pentru anul 2020 si a anexelor acestuia.

La prezenta adresa anexam următoarele documente:

 • -  Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societarii Smart City Invest S3

S.R.L.

 • -  Nota de fundamentare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2020;

 • -  Hotararea C.A.

Cu considerație,


HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 62 / 01.03.2020

Având în vedere:

 • -  Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 13.6. aii 3 lit e) și art 17.1.din actul constitutiv

 • -   Art24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii voteaza cu:

 • 1. DoamnaSimonaAndreeaBĂLAȘA -Președinte

 • 2. Domnul Puiu DINDIRI           - Membru

 • 3. Domnul Nicolae NEDELIA       - Membru

 • 4. Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ - Membru

 • 5. Domnul Mihnea Andrei IRIMLA - Membru

 • 6. Domnul Petre NEDELCU        - Membru

 • 7. Domnișoara Alexandra TODIRICĂ -Membru

HOTĂRĂȘTE

Se adopta cu 7 voturi pentru» nici o abținere si niciun vot împotriva, din totalul de 7 voturi valabile exprimate, delegarea conducerii si reprezentării societății si a tuturor atribuțiilor pentru buna gestionare a activitatii societății de către Consiliul de Administrație către membrul provizoriu, in persoana Domnului Nicolae Nedelia, pana la numirea unui Președinte Provizoriu al Consiliului de Administrație in cadrul A.G.A.NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2020

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al societății SMART CITY INVEST S3 S.R.L.

Tn vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 Smart City Invest S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzionat, respectând structura si conceptul unui buget multianual.

Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2021 -2022, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune Smart City Invest S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2.  Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4.  Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.  Ordonanța nr, 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare ia nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile admintstrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majorițari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6.  Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

 • 7. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

Conform programului de activitate aprobat de către acționarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea Smart City Invest S3 S.R.L. desfasoara mai mult de 80% din activitati pentru Primăria Sectorului 3 si are in derulare următoarele proiecte:

 • 1.      Lucrări de pavare alei si montare borduri la spatiile verzi din Sectorul 3 al Municipiului București;

 • 2.      Demolare si construire - Cresa Trapezului;

 • 3.      Lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare corp C4 - Cresa Greierasul;

 • 4.      Proiect tehnic si lucrări de reparații la imobilul Lucretiu Patrascanu;

 • 5.      Prestare servicii de realizare si difuzare spoturi TV si Radio, publicitate stradala, online, publicare advertoriale in presa tipărită si studii de impact;

 • 6.      Activitati de contractare pe baze temporare a personalului.

Bugetul general pentru anul 2020 al societății Smart City Invest S3 S.R.L., a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri șt cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al societății Smart City Invest S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. VENITURILE TOTALE estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 39,165.50 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare

  39,165.00 mii lei,

  0.50 mii lei.


  38,515.00 mii lei,


  0.00 mii lei,


  450.00 mii lei,


  200.00 mii lei.


 • B. Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din producția vândută

 • 2. Venituri din vânzarea mărfurilor

 • 3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție

 • 4. Alte venituri din exploatare

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal si celorlalte domenii de activități secundare.

Veniturile financiare simt structurate astfel:

 • 1. Venituri financiare din diferente de curs

  0.50 mii lei.


II. CHELTUIELILE TOTALE estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 37,790.52 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare

 • B. Cheltuieli financiare

37,788.12 mii lei

1.40 mii lei

C. Cheltuieli extraordinare

1,00 mii lei

Al. Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de                                 12,452.70 mii lei:

 • 1.  Cheltuieli privind stocurile in suma de 8,207.11 mii lei, din care

Cheltuieli cu materii prime in suma de 1,236.15 mii lei

cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 6,299.27 mii lei, din care cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 5.00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 88.00 mii lei, alte cheltuieli cu materiale consumabile in suma de 6,206.27 mii lei

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 114.69 mii iei cheltuieli privind energia si apa in suma de 7.00 mii lei,

cheltuieli privind mărfurile in suma de 550.00 mii lei.

 • 2.  Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 119.00 mii lei din care:

cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 25.00 mii lei,

cheltuieli privind chiriile in suma de 76.00 mii lei,

cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 18.00 mii lei.

 • 3.  Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 4,126.59 mii lei vizează

cheltuieli privind comisioanele și onorariul in suma de 4.50 mii lei,

cheltuieli de protocol in suma de 6.00 mii lei,

cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 300.00 mii lei,

cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 17.50 mii lei,

cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 6.50 mii lei,

alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 175.00 mii.

alte cheltuieli in suma de 3,617.09 mii lei.

A2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 190.00 mii lei, din care:

Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 70.00 mii lei

Cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 120.00 mii lei.

A3. Cheltuieli cu personalul in suma de 24,645.42 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 23,536.05 mii lei;

 • b) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii

și comitete 473.90 mii lei;

 • c) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 635.47 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activității societății, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, respectiv pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

A4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 500.00 mii lei.

Cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 300.00 mii lei,

Cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 200,00 mii iei.

 • B.  Structura cheltuielilor financiare:

Cheltuieli privind dobânzile in suma de 0.50 mii lei,

Cheltuieli din diferente de curs valutare in suma de 0.40 mii lei,

Alte cheltuieli financiare in suma de 0.50 mii lei.

 • C.  Cheltuieli extraordinare sunt in suma de 1.00 mii lei

Având in vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății Smart City Invest S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului al Smart City Invest S3 S.R.L. pentru anul 2020 si a anexelor acestuia.HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 56/24.02.2020

Având în vedere:

 • -  Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

în conformitate cu prevederile;

 • -   Art.l3,6.ali 3 lit e) și art 17.1.din actul constitutiv

 • -   Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii voteaza cu;

 • 1. Doamna Simona Andreea BĂLAȘA - Președinte

 • 2. Domnul Puiu DINDIRI          - Membru

 • 3. Domnul Nicolae NEDELIA       - Membru

 • 4. Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ - Membru

 • 5. Domnul Mihnea Andrei FRIMIA - Membru

 • 6. Domnul Petre NEDELCU        - Membru

 • 7. Domnișoara Alexandra TODIRICÂ - Membru

HOTĂRĂȘTE

9

Se adopta cu 5 voturi pentru, nici o abținere si 2 voturi impotriva, din totalul de 7 voturi valabile exprimate, „Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020’’ si se inainteaza spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.
HOTĂRÂREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 61/01.03.2020

Având în vedere:

 • -  Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrație societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art. 13.6.ali 3 lit e) și art 17.1 .din actul constitutiv

 • -   Art.24 (3) lit e) și art 28.1. din Statut

în temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare

Consiliul de administrație al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din următorii membrii voteaza cu:

1. Doamna Simona Andreea BĂLAȘA - Președinte

 • 2. Domnul Puiu DINDIRI          - Membru

 • 3. Domnul Nicolae NEDELIA      - Membru

 • 4. Domnul Gabriel Cătălin DINCĂ - Membru

 • 5. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru

 • 6. Domnul Petre NEDELCU       - Membru

 • 7. Domnișoara Alexandra TODIRICĂ -Membru

HOTĂRĂȘTE

7

Se adopta cu 7 voturi pentru, nici o abținere si niciun vot împotriva, din totalul de 7 voturi valabile exprimate, aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, varianta modificata.

PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCU REȘTISERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ J

E-MAIL guvernantatXH,porativa(g)primane3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

(kccnA

Nr. 291341 /03.03.2020

Către,
CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Smart City Invest S3 SRL pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate nr. 291193/03.03.2020 și de adresa nr. 0668/02.03.2020 (înregistrată la PS3 cu nr. 290902/03.03.2020) a societății Smart City Invest S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvernanță Corporativă

întocmit de,

“Z

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......J.:... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței Qf^inare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.............'..££.£(?......., a analizat proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

EE=EEE?E=EEEE:'::':=-

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ
MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BÂETICĂ NICOLETA MARIANA

»

MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


4

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de ziZ

sjiplinientaicOT ordinii de zi a ședinței ordmare/cxtraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică^apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunităln ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....7z........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

-©rdinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR, VASILIU MARIANA

.....


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN