Hotărârea nr. 56/2020

HCLS3 nr.56 din 09.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării contractelor încheiate de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 09.03.2020

Având în vedere:
  • -  Referatul de aprobare nr. 293444/CP/04.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 292685/04.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

  • -  Adresa nr. 292704/04.03.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă

In conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Art. 12.1 Iit. m) și 13.6 alin. 2 lit. f) din Actul Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr.241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agreement;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă derularea contractelor încheiate de societațea AS 3 Administrare Străzi S3 SRL, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


tras^mnează pentru legalitate eneral ihăiță

NR. 56

DIN 09.03.2020AMENDAMENT la punctul 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor încheiate de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

“Am de făcut un amendament la acest punct și anume: propun eliminiarea din tabel a poziției 27, respectiv, contractul încheiat cu firma VEGO. ”

Păunică Adriana -Consilier local al Sectorului 3 -

Extras din procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09.03.2020

17 voturi pentru

7 abțineri

1 consilier nu a votat

Aura la Adrra nr.ll3/02.03.Z020


-HCLS 3 Câl -

Xr.C'rr

1

Nr. Contract

1

1            Bcsefirfar

Furairor/Exeeutsmt

Denumirea obiectului de im eslilliContract / lurni/ur

Maw!» cwntîxi-tdJiii

Valoare contractat lei cu tVă

de contract pUthu cu TVA

RcM valoare cmitrjct cu TVA

j                          Durata coatractutal

I            Stadiu

1

1323/28.09.2018

A53-Administrare strazl 53 S.R.L

Administrare Atîve Sector 3 București

XX * Furnizare produse : asfalt+beton

RON

20.063.065,29

16398456,73

3.664.6OB36

28.09.2018-28.09.2022

In desfășurare

2

73/01.10.2018

A53-Admlnl$trare strazl S3 S.R.L.

Algorrthm Construcții 53

XX - închiriere utilaje termen scurt

i      RON

9.767.274,73

5.257.938,00

4.509336,73

01.10.2018-01.10.2020

In desfășurare

3

246bis/01.10.2018

AS3-Admlnlstrare strazl S3 S.R.L.

Algorithm Construcții 53

XX - Vanzare sf livrare rezidurî concasate de beton

RON

2.972.227,30

1.022.897,26

1      1.949.330,04

01.10.2018-01.10.2020

In desfășurare

4

406/08,04.2019

AS3-Administrare strazl S3 S.R.L

Algorîthm Construcții S3

XX - Vanzare materiale - otel beton

RON

2.951.067,80

1.420.168,44

1330.899,36

08.04.2019-08,04.2020

In desfășurare

5

408/15.04.2019

425/07.05.2019

AS3-Administrare strazl S3 S.R.L.

Algorrthm Construcții 53

XX - Furnizare sistem deck+montaj

RON

2.756.170,9D

15.04.2019/25.04.2019,07.05.2019-06.05.2D20

In desfășurare

6

ASS-Administrare străzi 53 S.R.L

Algorithm Construcții S3

Furnizare beton C30/37

RON

1.498.069,58

742360,00

755309,58

7

473/02.11.2018

A53-Administrare strazl 53 5.R.L

Elis Pavaje

XX - Furnizare pavele sî bord urî

RON

1347367,31

1347367,31

0,00

02.11.2018-01.11.2020

In desfășurare          |

8

40000874/13.03,2019

A53-Adminl$trare străzi S3 S.R.L.

Faresin Roman ia

XX si XXX - Chirie cofraje- Parc pantellmon

RON

1.270.683,72

692.063,18

578.820,54

13.03.2019 - prezent

In desfășurare

9

929/18.06.2019

AS3-Administrare străzi 53 5.R.L.

Internet sl Tehnologie £3

XXX - Sistem integrat de curenti slabi Parc Pantellmon

RON

2.946.232,49

313.286,55

2.632,945,94

18.06.2019- pana la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale

In desfășurare

10

S/02.04.2018

AS3-AdmJnîstrare strazl S3 S.R.L

MaicomGrup

XX si XXX - Furnizare materiale constructb - Parc Pantelimon

RON

2.403.444,12

2.403.444,12

0,00

02.04.2018-nedetermînat

In desfășurare

11

1155.1/20.02.2019

AS3-Admlnistrare strazl £3 S.R.L

Maverick's Visfon

XX si XXX - Prestări servicii tunare beton,cofrare/decofra re,manopera fier,fasona re fier

RON

2.182.430,63

2.182.430,63

0,00

20.02.2019-pana la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale

In desfășurare

12

253.1/24.04.2019

AS3-AdmInIstrare străzi S3 S.R.L.

SYS Pro Construct

■                           XX si XXX- Prestări servidî - Parc Pantellmon

RON

1.486.225,36

1.486.225,36

0,00

24.04.2019-26.04.2020

In desfășurare

13

23/20.04.2019

AS3-Admînlstrare străzi S3 S.R.L.

Total Med Construct

XX sî XXX - Prestări servicii - Parc Pantelimon

RON

1.394.173,24

1394-173,24

0,00

20.04.201-pana la îndeplinirea tuturor oblfgatlllor contractuale

In desfășurare

14

148/22.04.2019

AS3-Administrare străzi 53 S.R.L

Vayon Construct

XX sl XXX - Structuri metalice©

RON

601.797,82

512.240,19

89.557,63

22.04.2019-pana la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale

In desfășurare

15

09/17.04.2019

AS3-Administrare străzi 53 S.R.L

Betontest&ConsultIng CO S.R.L

XX si XXX - Furnizare betoane, sape, mortare sl servicii

RON

463.738,45

463.738,45

0,00

17.04,2019 - 31.12.2019(01 prelungiri succesive de 6 luni)

In desfășurare

16

190/14,03,2019

A53-Administrare străzi 53 5.R-L-

Ascendent

XX sîXXX - Furnizare tego la comanda beneficiarului

RON

712.940,87

712.940,87

0,00

14.03.2019-14.03.2020

In desfășurare

17

09/08:05.2019

AS3-Admlnlstrare strazl S3 S.R.L

Crls Garden S.R.L.

XXX - Vanzarea - cumpărarea de tubulatura sl piese pentru sîsteme de irigații

RON

683.542,07

310.423,62

373.118,45

08.05,2019 - prezent

In desfășurare

18

291/04.06.2019

AS3-Administra re străzi 53 S.R.L

Intra Pian S.R.L.

XX si XXX - Proiectarea si avizarea documentației tehnice, execuție Sî finalizare alimentare cu gaze naturale

RON

571.702,18

228.680,87

343.021,31

04.06.2019 - pana la obținerea tuturor avizelor

In desfășurare

19

229/14.06,2019

AS3-Administrare străzi S3 S.R.L.

Pro metal Steel Energineerîng S.R.L

XX Sl XXX - Vanzarea - cumpărarea de produse din hotel beton

RON

242.627,55

242.62735

0,00

14.06.2019 -14.06.2020

In desfășurare

20

21/06.01.2020

AS3-Admlnlstrare străzi S3 S.R.L.

Ideeltrane

XXslXXX- închiriere automacara

RON

721.378,00

721378,00

0,00

06.01.2022-31.12.2020

In desfășurare

21

126/12,03.2019

AS3-Admînistjare străzi 53 S.R.L

M&l ServTrans S.R.L

XX sf XXX - închiriere utilaje

RON

1.001351,60

817350,92

184.000,68

12.03.2019-16.01,2020

Finalizat

22

02/01.11.2019

AS3-Administrare străzi 53 5.R.L

Llntrans Beton

XX sl XXX - Furnizare beton+serviclî pompare

RON

446.488,00

446.488,00

0,00

01.11.2019-01.11.2020

In desfășurare

23

19-034/06.05.2019

AS3-Admlnlstrare străzi S3 S.R.L.

AVI Compact S.R.L

XXX - Prestare servicii de îndrumare specializata pentru achizitor In vederea realizării Instalațiilor HVAC, Instalat!! sanitare si Instalat!! electrice de curenti tari

RON

2.374.050,00

752.360,00

1.621.690,00

□6.05.2019-31,12,2019

Expirat

24

244/12.12.2019

AS3-Administra re străzi 53 S.R.L

GMI Tradrng Construct S.R.L

X - Furnizare produse - piscine Interioare, diverse modele - conform cerințelor prevăzute in caietul de sarcini sl propunerea tehnica

RON

4.194309,25

0,00

4.194.509,25

12.12.2019-31,03.2020

In desfășurare

25

249/30.12.2019

AS3-Administrare străzi 53 5.R.L.

Top Wood Sa Ies S.R.L

X - Furnizare ceramica pentru clădirea CI - conform cerințelor prevăzute in caietul de sarcini si jjropu nerea tehnica

RON

2.687.705,71

0,00

2.687.705,71

30,12.2019 - 29.02.2020

In desfășurare

26

24S/30.12.2019

AS3-Administrare strazl S3 S.R.L

Tekso Frig Romani» S.R.L.

X - Furnizare sl execuție lifturi clădire CI - Parc Pantelimon

RON

363345,00

0,00

363.545,00

30.12.2019-27.05.2020

In desfășurare

27

100/18.063019

AS3-Administrare străzi 53 S.R.L

Smart City Invest 53 S.R.L

XX Sl XXX- închiriere utilaje, tara deservent - macara

RON

1311378,06

1347.489,17

164.088,89

lS.06.2019-30.09.2019(cu prelungire taccîta lunara)

In desfășurare

28

05/01.07.2019

AS3-Admlnlstrare străzi 53 S.R.L.

Buldo Business S.R.L.

XX - Prestări servicii buldoexcavator

RON

101.626,00

71.638,00

29.988,00

01.07.2019 * 01.07.2020

In desfășurare

29

5590/22.03.2019

AS3-Administra re străzi 53 S.R.L.

Divinei Lubrlcants S.R.L                |

XX - Vanzarea - compararea de produse

RON

55.710,97

35.705,78

20.005,19

22.03.2019 - nedeterminata

In desfășurare

30

119/19.11.2018

AS3-Administrare străzi 53 S.R.L.

OP53 - ORDINE SI PROTECȚIE 53 SRL

XX sîXXX - servicii de paza sî intervenție

RON

351.002,40

330224,96

20.777,44

19.11.2018-11.10.2019

Expirat

31

6071/09.10.2019

A53-Administrare străzi 53 S.R.L

Provlder Plus Services S.R.L.

XX si XXX - Livrarea si efectuarea de lucrări de turnare beton, cofrat sl decofrat

RON

132.667,66

132.667,66

6,00

09.10.2019 - pana la semnarea procesului verbal de încheiere a lucrărilor

In desfășurare

32

188/10.06,2019

AS3-Adm In Ist rare străzi 53 S.R.L.

RTI Montaj Construct S.R.L

XX - Prestări servicii buldoexcavator

RON

101.360,00

47.215,00

54.145,00

10.06.2019 -10.06.2020

In desfășurare

33

422/09.10.2019

AS3-Administrare străzi 53 S.R.L

TIGER SEOJRiTY SERVICES SA

XXX - Prestarea actîvitatii de paza cu factor uman Sl patrulare cu unitate canina si agent de însoțire

RON      !

254315,08

254.515,08

0,00

11.10.2019-29.02-2020

In desfășurare

34

01SP/29.10.201B

AS3-Admlnlstrare străzi S3 S.R.L.

Wlrtgen Remania S.R.L

XX - Livrare de piese si service

AON

464348,81

463.903,09

445,72

29.10.2018-29.10.2019

Expirat

35

242/03.12.2013

AS3-Admlnlstrare strazl 53 S.R.L.

CO-SUCCE5 INTERNATIONAL SHIPPING CO.L1MITED

XXX $1XX-Furnizare produse China                              |

RON

4.275.360,00

2.932.160,00

1343.200,00

03.12.2019-flnallzarea tuturor obligațiilor contractuale

In desfășurare

X- contracte încheiate prin licitație competitiva conform HCLS 614/27.11.2017 privind aprobarea regulmeritului privind invheierea conttractelorde achiziție de produse, servicii si lucrări de către societățile ia care sectorul 3 al municipiului București este asodat unic/majoritar, necesare reallzarir obiectelor contractelor, atribuite de sectorul 3 sl HCLS 681/28.12.2017 XX- contract tara valoare - valoare estrmata / baza de comanda/ raportata la 2019

XXX - Contract încheiat In baza art. 3 din HCLS 537/15.11.2018 " Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al socfetatfî AS3-Admlnistrare Străzi S3 S.R.L sa încheie acte Juridice in numele si In contul societății prin care sa achiziționeze bunurile/serviciile si, după caz, sa închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului avand ca obiect "Modernizare si reabilitare Parc Pantellmon", fn limita valorilor asumate in oferta financiara generala sî detaliata, cu Încadrarea în bugetul aprobat al socfetatH."

întocmit. Specialist Adildtll Cristlna Wrw

PREȘEDINTE DE ȘED1NJĂCABINET PRIMAR


TELEFON (004051) 31? 03 it’ - a3 FAX (004021) 31803 04 E-MAIL cabinctprimang1prwnarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Dala.

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor încheiate de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, Consiliul de Administrație are atribuția de a aproba încheierea de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimonial societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de euro inclusiv TVA, operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic putând fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale a Asociaților.

în urma schimbării recente a președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, prin adresa nr. 113/02.03.2020 înregistrată cu nr. 291736/CP/03.03.2020, noul președinte al Consiliului de Administrație ne aduce la cunoștință că în momentul de față sunt în derulare un număr de 36 de contracte a căror valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de euro inclusiv TVA, contracte care nu au fost aprobate de către Adunarea Generală a Asociaților, solicitând aprobarea derulării acestora.

Având în vedere importanța finalizării proiectului "Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon" precum și a celorlalte proiecte derulate cu diferiți furnizori și ținând seama de raportul de specialitate nr. 292685/04.03.2020 al Serviciului Control Intern - Compariment Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local Sector 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAîL guvemantacdrp0rativa@primarie3.ro

Str. fntrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.292685 /04.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea de către Adunarea Generală a Asociaților a contractelor derulate de societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL

Societatea AS 3 Administrare Străzi S 3 SRL solicită prin adresa nr.113 din 02.03.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 291736/03.03.2020 aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 în calitate de Adunare Generală a Asociaților a contractelor derulate de societate, în număr de 36 (treizecișișase).

în conformitate cu prevederile:

-Art.12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L.: “ Adunarea generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc suma de 100.000 euro (inclusiv TVA) pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”

-Art. 13.6 alin. 2 lit. f) din Actul Constitutiv al societății AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L: „aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;”

Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990: “Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală.”

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea contractelor societății de către Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București în calitatea sa de Adunare Generală a Asociaților.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în


AS3


Au-ir» ',-TRARE


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017             c A£s-ADW1!MlSTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București '                " °

Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-mail:secretariat@as3-$tr azi.ro

Web: www.as3-strazi.roCătre: Consiliul Local a/ Primăriei Secorului 3 al Municipiul București


Având în vedere:


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Data...              ....... —


  • -  schimbarea recentă a Președintelui Consiliului de Administrație de a SUl'venit în cadrul Societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.;

  • - Actul Constitutiv al Societății AS3 — Administrare Străzi S3 S.R.L., prin care se specifică, potrivit „pct. 13.6 Atribuțiile Consiliului de Administrație: (2) litera f) aprobarea încheierii de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare nu depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de Euro inclusiv TVA. Operațiunea a cărei valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 100.000 de euro inclusiv TVA la data încheierii actului juridic va putea fi încheiată numai cu aprobarea Adunării Generale;”.

Potrivit celor expuse anterior, în momentul de față societatea are în derulare un număr de 36 de contracte ce nu au trecut prin aprobarea Adunării Generale, conform prevederilor art. 13.6, (2) litera f) din Actul Constitutiv.

în vederea finalizării proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, precum și a celorlalte proiecte în derulare cu diferiți furnizori, Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. dorește aprobarea derulării tuturor contractelor din partea Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București.

Pentru proiectul „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” au fost încheiate unele contracte din anexa prezentei adrese conform art. 3 din HCLS 537/15.11.2018 " Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. să încheie acte juridice în numele și în contul societății prin care să achiziționeze bunurile/ serviciile și, după caz, să închirieze echipamentele/ utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect "Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon", în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.”


Cu deosebită considerație,


Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL prin Președinte al Consiliului de Administrație Roxana BălăceanuSERVICIUL CONTROL INTERN

COM PARTIM ENT C UVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

www.primarie3.r0


Nr. 292704/04.03.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractelor derulate de societatea AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment

Guvemanță Corporativă Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

_

AVIZUL


3

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de............... , a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....3.;.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NBFAYORABtt proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:                           * t

............................                                   Xm..

......i\...pp.^^.....^r....^±.?..........................................................


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

>

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement


AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea tțe zi /

suplimentarC^ordlnii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de...............................


Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de ..                   .......... a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ....2?..........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / MU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORA'&IL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


BELU-SIMA ENA- DANIELA


MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL


RADU CONSTANTIN


HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN


DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO


TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .......de pe ordinea de zi 1

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ardinere/extraordinare din data de       .....

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris Ia punctul ...J?..........de pe ordinea de zi / suplimentarea" ordinii de zi a ședinței

ordinarSTextraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELTNARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA