Hotărârea nr. 55/2020

HCLS3 nr.55 din 09.03.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care vor fi prestate activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice, persoanele condamnate sau minorii pentru care instanța a dispus prestarea unei activități în folosul comunității

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 09.03.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr.293691/CP/05.03.2020 al Primarului Sectorului 3;

* Raportul de specialitate nr. 293514/04.03.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • -  Adresa nr. 293516/04,03.2020 a Direcției Administrarea Domeniului Public;

în conformitate cu prevederile:

Art. 2 și art. 16 din OG nr, 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HGR nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Contravenienții persoane fizice, pentru care instanța a aplicat pedeapsa prestării unei activități în folosul comunității, vor desfășura în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public, în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public, următoarele activități:

 • a) întreținere și reparații străzi;

 • b) lucrări de întreținere acostamente pe lungimea drumurilor aflate pe raza Sectorului 3;

 • c) activități de curățenie și întreținere spații verzi aflate pe raza Sectorului 3;

 • d) plantare flori, plivit flori, măturat alei din parcuri, văruit pomi și borduri, vopsit bănci, garduri sau coșuri de gunoi;

 • e) adunat -material lemnos în urma activităților de toaletare/defrișare arbori;

Art.2. Se aprobă Regulamentul privind prestarea de activități în folosul comunității dispusă de instanță ca sancțiune contravențională, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prevederile art. 1 și art. 2 se aplică în mod corespunzător și pentru punerea în aplicare a sentințelor penale privind obligarea la muncă în folosul comunității, repartizate Serviciului de Probațiune și comunicate Primăriei Sectorului 3 în vederea executării.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrarea Domeniului Public, va întreprinde măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, precum și a măsurilor dispuse de instanța de judecată în sarcina autorităților administrației Sectorului 3.

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea-Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 190/22.12.2011 se abrogă.

itrasemneazâ pentru legalitate


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

VĂDUVA.     Secretar generai

/[_   Marius Mihăiță

.....................“NR. 55

DIN 09.03.2020


ANEXA la HCLnr 55_loSJ8. 2o Zo

REGULAMENT

PRIVIND PRESTAREA DE ACTIVITĂȚI ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII DISPUSĂ DE INSTANȚĂ CA SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ

Art.l. Sancțiunea contravențională a prestării unei activități în folosul comunității poate fi aplicată numai de către instanța de judecată.

Art.2. Normele metodologice se aplică tuturor persoanelor fizice, necondiționat, pentru care instanța de judecată a dispus prestarea unei activități în folosul comunității, ținând seama de aptitudinile fizice și psihice, precum și de nivelul pregătirii profesionale, de la caz la caz.

Art3. La stabilirea conținutului activității în folosul comunității aplicate de către instanța de j udecată, care urmează a fi prestată de persoana în cauză, se va avea în vedere pregătirea profesională și starea sănătății acestuia, fiind exceptată prestarea de activități în locuri cu un grad ridicat de risc în efectuarea activității sau care, prin natura lor, pot pricinui suferințe fizice sau pot produce daune sănătății persoanei.

Art4. Activitatea în folosul comunității va fi prestată în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public, în următoarele domenii:

 • a)  întreținere și reparații străzi;

 • b) lucrări de întreținere acostamente pe lungimea drumurilor aflate pe raza Sectorului 3;

 • c)  activități de curățenie și întreținere spații verzi aflate pe raza Sectorului 3;

 • d)  plantare flori, plivit flori, măturat alei din parcuri, văruit pomi și borduri, vopsit bănci, garduri sau coșuri de gunoi;

 • e)  adunat -material lemnos în urma activităților de toaletare/defrișare arbori;

ArtS. După primirea copiei de pe dispozitivul hotărârii judecătorești, însoțită de mandatul de executare, directorul Administrarea Domeniului Public întocmește Programul de supraveghere și control, cu acordul unității de poliție în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința contravenientul, în care se stabilește conținutul activității ce urmează să fie prestată de contravenient, condițiile în care acesta execută sancțiunea, programul de lucru precum și persoana responsabilă cu evidența și supravegherea executării sancțiunii.

Art6. (I) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul de muncă al persoanei în cauză, maxim 3 ore/zi, iar în zilele nelucrătoare 6-8 ore/zi, în condițiile în care este posibilă supravegherea activității persoanei în cauză

(2) în cazul in care acesta are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea corespunzătoare a supravegherii activității acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăși 8 ore/zi.

Art.7. Persoana în cauză se prezintă în termen de maxim trei zile de la primirea mandatului, la Direcția Administrarea Domeniului Public, pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii.

ArtS. Prestarea de activități în folosul comunității poate fi efectuata și de către minorii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani.

Art.9. Minorul nu poate fi obligat la prestarea unei activități care comportă riscuri sau este susceptibila să îi afecteze educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale mentale, spirituale, morale sau sociale.

ArtlO. (1) Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul școlar al minorului, maxim 3 ore/zi, iar în zilele nelucrătoare 6 ore/zi, în condițiile în care este posibilă supravegherea activității acestuia.

(2) în cazul în care minorul are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea corespunzătoare a supravegherii activității acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăși 6 ore/zi.

Artll. Prestarea activității în folosul comunității se va desfășura cu respectarea legislației muncii, a legislației privind protecția muncii și P.S.I. iar contravenienților li se va asigura, după caz echipament de protecție.

Artll. în cazul în care contravenientul, cu rea voință, nu se prezintă pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii, se sustrage de la executare sancțiunii după începerea activității sau nu își îndeplinește îndatoririle ce îi revin la locul de muncă, pe baza referatului întocmit de Direcția Administrarea Domeniului Public, Primarul poate solicita instanței de judecată înlocuirea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității cu sancțiunea amenzii.

Artl3. Evidența și supravegherea executării sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității se asigură de către directorul Direcției Administrarea Domeniului Public, prin compartimentele subordonate.

Art. 14. Prezentul Regulament se aplică în mod corespunzător și pentru punerea în aplicare a sentințelor penale privind obligarea la muncă în folosul comunității, repartizate Serviciului de Probațiune și comunicate Primăriei Sectorului 3 în vederea executării, în condițiile și termenele stabilite de comun acord de către directorul Direcției Administrarea Domeniului Public, prin compartimentele subordonate, și Serviciul de Probațiune București.

CABINET PRIMAR

TELEFON (004 O5>) 318 03 23 ■ z8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar® primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

8ECT0R 3

CABINET PRIMAR

.........2£L^L

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care vor fi prestate activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice, persoanele condamnate sau minorii pentru care instanța a dispus prestarea unei activități în folosul comunității

în conformitate cu prevederile OG nr. 55/2002, sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității poate fi aplicată numai de către instanța de judecată, contravenienților persoane fizice, prin hotărârea dată instanța stabilind natura activităților ce vor fi prestate de contravenient, pe baza datelor comunicate de primarul localității în care contravenientul își are domiciliul sau reședința, ținând seama de aptitudinile fizice și psihice, precum și de nivelul pregătirii profesionale.

Domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității se stabilesc, prin hotărâre, de către Consiliul Local, ținând seama de prevederile art. 2 din acest act normativ, potrivit cărora "activitatea în folosul comunității se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a drumurilor, păstrarea curățeniei și igienizarea localităților, desfășurarea de activități în folosul căminelor pentru copii și bătrâni, al orfelinatelor, creșelor, grădinițelor, școlilor, spitalelor și al altor așezăminte social-culturale."

Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul de muncă ori, după caz, programul școlar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 de ore și 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi.

în cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, iar autoritățile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activității contravenientului, durata maximă de lucru nu poate depăși 8 ore pe zi.

Supravegherea executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității se asigură de către primarul localității sau de către primarii sectoarelor municipiului București, prin persoane împuternicite în acest sens, cu sprijinul unității de poliție, în a căror rază teritorială se execută sancțiunea.

Prin Hotărârea nr. 190/22.12.2011, Consiliul Local al Sectorului 3 a stabilit ca munca în folosul comunității dispusă de instanța de judecată contravenienților persoane fizice să fie prestată în vederea întreținerii spațiilor verzi în parcurile și locurile de joacă, din curtea centrelor aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, salubrizarea străzilor, a școlilor, precum și a parcărilor de reședință, aceste activități fiind coordonate de mai multe structuri organizatorice.

Având în vedere că, pe de o parte, numărul sentințelor prin care a fost aplicată sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității a crescut, iar pe de altă parte, gestionarea acestei

CABINET PRIMAR

atribuții date în sarcina primarului trebuie realizată în mod unitar, precum și faptul că unele structuri organizatorice prevăzute de Hotărârea nr. 190/2011 au fost reorganizate, se impune o actualizare a domeniilor respective și stabilirea unei singure structuri organizatorice care să coordoneze această activitate, precum și stabilirea procedurii de evidență și urmărire a acestor sancțiuni.

De asemenea, în anul 2014, a intrat în vigoare un important pachet legislativ în materie penală. Acesta a constat în două noi coduri - Codul penal și Codul de procedură penală, precum și noi reglementări în materia executării pedepselor. Reforma a cuprins, totodată și reglementări-cadru complet noi, moderne, în ceea ce privește organizarea și funcționarea sistemului de probațiune - Legea nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, respectiv Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, ambele impunând organizarea activităților specifice probațiuniiîn folosul comunității.

Prin urmare, având în vedere raportul de specialitate nr. 293514/04.03.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


TELEFON {004021) 341 07 15 ■ FAX (004 021) 341 07 15 E^MAILdomeniu.publîc@primariej.ro Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 293514/04.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care vor fi prestate activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice, persoanele condamnate sau minorii pentru care instanța a dispus prestarea unei activități în folosul comunității

Luând în considerare:
 • - Ordonanța Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității;

 • - Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G.R. nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, cu modificările și completările ulterioare

 • - OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 190/22.12.2011 rivind aprobarea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, conform O.G. nr. 55/2002,

Se impune adoptarea unei noi Hotărâri, deoarec prin Hotărârea nr. 190/22.12.2011, Consiliul Local al Sectorului 3 a stabilit ca munca în folosul comunității dispusă de instanța de judecată contravenienților persoane fizice să fie prestată în vederea întreținerii spațiilor verzi în parcurile și locurile de joacă, din curtea centrelor aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, salubrizarea străzilor, a școlilor, precum și a parcărilor de reședință, aceste activități fiind coordonate de mai multe structuri organizatorice.

Având în vedere că, pe de o parte, numărul sentințelor prin care a fost aplicată sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității a crescut, iar pe de altă parte, gestionarea acestei atribuții date în sarcina primarului trebuie realizată în mod unitar, precum și faptul că unele structuri organizatorice prevăzute de Hotărârea nr. 190/2011 au fost reorganizate, se impune o actualizare a domeniilor respective și stabilirea unei singure structuri organizatorice care să coordoneze această activitate, precum și stabilirea procedurii de evidență și urmărire a acestor sancțiuni.

De asemenea, în anul 2014, a intrat în vigoare un important pachet legislativ în materie penală. Acesta a constat în două noi coduri - Codul penal și Codul de procedură penală, precum și noi reglementări în materia executării pedepselor. Reforma a cuprins, totodată și reglementări-cadru complet noi, modeme, în ceea ce privește organizarea și funcționarea sistemului de probațiune - Legea nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, respectiv Legea nr. 252/2013 privind organizarea și funcționarea sistemului de probațiune, ambele impunând organizarea activităților specifice probațiunii în folosul comunității.

în conformitate cu prevederile OG nr. 55/2002, sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității poate fi aplicată numai de către instanța de judecată, contravenienților persoane fizice, prin hotărârea dată instanța stabilind natura activităților ce vor fi prestate de contravenient, pe baza datelor comunicate de primarul localității în care contravenientul își are domiciliul sau reședința, ținând seama de aptitudinile fizice și psihice, precum și de nivelul pregătirii profesionale.

Domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității se stabilesc, prin hotărâre, de către consiliul local, ținând seama de prevederile art. 2 din acest act normativ, potrivit cărora "activitatea în folosul comunității se prestează în domeniul serviciilor publice, pentru întreținerea locurilor de agrement, a parcurilor și a drumurilor, păstrarea curățeniei și igienizarea localităților, desfășurarea de activități în folosul căminelor pentru copii și bătrâni, al orfelinatelor, creșelor, grădinițelor, școlilor, spitalelor și al altor așezăminte social-culturale.”

Luând în considerare cele de mai sus, precum și faptul că numărul cererilor înregistrate la nivelul primăriei privind prestarea muncii în folosul comunității au crescut, propunem spre aprobare atât activitățile pe care aceștia le pot desfășura în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public, în cadrul Direcției Administrarea Domeniului public, cât și un regulament care să reglementeze prestarea acestora, conform celor dispuse de instanțele de judecată.

în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public, contravenienții persoane fizice, pentru care instanța a aplicat pedeapsa prestării unei activități în folosul comunității, pot desfășura în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public, următoarele activități:

 • a)  întreținere și reparații străzi;

 • b) lucrări de întreținere acostamente pe lungimea drumurilor aflate pe raza Sectorului 3;

 • c)  activități de curățenie și întreținere spații verzi aflate pe raza Sectorului 3;

 • d) plantare flori, plivit flori, măturat alei din parcuri, văruit pomi și borduri, vopsit bănci, garduri sau coșuri de gunoi;

 • e)  adunat -material lemnos în urma activităților de toaletare/defrișare arbori;

Conform legislației în vigoare, sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității se execută după programul de muncă ori, după caz, programul școlar al contravenientului, pe o durată cuprinsă între 50 de ore și 300 de ore, de maximum 3 ore pe zi, iar în zilele nelucrătoare de 6-8 ore pe zi.

Tot prin legislație, este prevăzut că, în cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancțiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, iar autoritățile publice locale, prin persoanele împuternicite, pot asigura supravegherea activității contravenientului, durata maximă de lucru nu poate depăși 8 ore pe zi.

Supravegherea executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității se asigură de către primarul localității sau de către primarii sectoarelor municipiului București, prin persoane împuternicite în acest sens, cu sprijinul unității de poliție, în a căror rază

teritorială se execută sancțiunea.

Având în vedere cele de mai sus prezentate, supun spre aptobare Consiliului Local Sector 3 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care vor fi prestate activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice, persoanele condamnate sau minorii pentru care instanța a dispus prestarea unei activități în folosul comunității, care se vor presta în cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public, precum și Anexa 1, care face parte integrantă din acesta, reprezentând "Regulament privind prestarea de activități în folosul comunității dispusă de instanță ca sancțiune contravențională”.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC Director Executiv, MANEA FLORIN

întocmit,

Șef Serviciu Administrarea Domeniului Public și Parcuri Constantinescu Ștefania,

•/www.primarie3.roTELEFON (004 021) 341 07 15 • 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr, 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 293516/04.03.2020Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă înaintăm Raportul de specialitate al Direcției Administrarea Domeniului Public și proiectul de hotărâre privind "aprobarea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care vor fi prestate activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice, persoanele condamnate sau minorii pentru care instanța a dispus prestarea unei activități în folosul comunității"

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

DIRECTOR EXECUTIV.

Șef Serviciu Administrarea Domeniului Public și Parcuri Constantinescu Ștefani


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


o

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de ri /

-suplimentai ea ordinii de zi a ședinței ordinarc/cxtraordinare din data de .

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de           .........a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


MEMBRI:

PELINARU CORNELBÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


SECRETAR,

VASILIU MARIANA

Ml

...../«Ei.........

Ev.............


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

a

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

-

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței o^dinare/extraordinare din data de               ........

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de.....a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...............de pe

ordinea de zi / supl i m entarea-ordtfffl-de zi a ședințeijordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA


GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL