Hotărârea nr. 54/2020

HCLS3 nr.54 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeșfi nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect “Furnizare automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 28294O/CP/26.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 281904/25.02.2020 al Direcției Administrative și Management Informațional;

 • -  Proces verbal nr. 281791/25.02.2020 al Comisiei de analiză;

 • -  Nota nr. 278342 / 24.02.2020, privind solicitarea de cuprindere in Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect furnizarea unei automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare;

 • -  Adresa nr. 281939/25.02.2020, a Direcției Administrative și Management Informațional -Serviciul Administrativ;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • -  HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București;

* HCLS3 nr 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economio-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art, 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă prețurile și tarifele rezultate în urma Procesului-Verbal de analiză întocmit de comisia de analiza a ofertei finale depuse de către societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL, prevăzut în Anexa nr.l ce face parte integrantă prin prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, prevăzuta în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului de furnizare a unei automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare, în valoare de 490.693,49 lei inclusiv TVA și încheierea contractului prevăzut în Anexa nr. 3, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește președintele Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL să încheie acte juridice în numele și in contul societății prin care să furnizeze/ achiziționeze bunurile/ materialele și, după caz, să închirieze echipamentele / utilajele necesare pentru ducerea la îndeplinire a contractului având ca obiect furnizare automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare , în limita valorilor asumate în oferta financiară generală și detaliată, cu încadrarea în bugetul aprobat al societății.

Art.5. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 să semneze contractul, iar Direcția Administrativă și Management Informațional- Serviciul Administrativ, să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, și societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.Cc

ntri

semnea ecn?t

Ifldriu

ză pentru legalitate ir general î Mihăiță

1


NR. 54

DIN 26.02.2020

M'. 1.


4ictS3 <Wi. 'Sh/&G. (A.£o£o


Nr. 281791/25.02.2020


PROCES-VERBAL FINAL al comisiei de analiză

încheiat astăzi 25.02.2020, dată Ia care Comisia de analiză s-a întrunit în vederea analizei ofertei depuse de societatea SC AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L în vederea atribuirii contractului de furnizare, având ca obiect: "Furnizare automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare"

Nr. Invitație de participare: 278571/24.02.2020

Valoarea estimată totală (cu TVA): 491.232 Iei, conform Referat de angajare nr. 278464/24.02.2020

Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de analiză numită prin Dispoziția privind constituirea comisiei de analiză nr. 868/24.02.2020, compusă din:

Președinte - Ovidiu Tripa- Direcția Administrativă și Management Informațional

Membru - Păun Angelica- Direcția Administrativă și Management Informațional

Membru - Șerban Maria Cristina-Directia Economică

Membru - Ilie Constanța- Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Robert Gălățanu- Direcția Juridică

Membru supleant - Dan Comănescu- Direcția Administrativă și Management Informațional Membru supleant-Borcan Carmen -Direcția Administrativă și Management Informațional

a procedat astăzi, 25.02.2020 ora 14:30 la sediul achizitorului, la analiza ofertei depuse.

Având în vedere:

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Instrucțiunea nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publica in temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;


Anunțul de intenție al societății SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 SJR..L. nr. 94/21.02.2020 înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 278303/24.02.2020

- Caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare, anexa a acestuia, aprobat de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului de"Fumizare automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare" către societatea SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

Modelul de contract întocmit de către compartimentul care gestionează contractul si avizat pe fiecare pagina de către conducătorul compartimentului, Direcția Economică si Direcția Juridică.

Notă privind valoare estimată a contractului nr. 278371/24.02.2020 + Anexă Notă de fundamentare

Referatul nr. 278353/24.02.2020 privind aprobarea de către Primarul Sectorului 3 a demarării procedurii in vederea atribuirii contractului în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, către societatea SC AS3-ADMJNISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a contractului de : "Furnizare automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare"

Hotararea nr. 251 din 16.04.2019 - privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SC AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L

Referatul de angajare nr. 278464/24.02.2020 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, aprobat de Primarul Sectororului 3

Existenta in Strategia Anuala de Achiziții Publice înregistrata cu nr. 280194/24.02.2020 a contractului si a modalității de atribuiref Anexa la SAAP nr. 280194/24.02.2020 )

Nota nr. 278342/24.02.2020 privind solicitarea cuprinderii contractului in SAAP Dispoziția de numire a comisiei de analiza nr. 868/24.02.2020, emisă de către Primar; Oferta depusă de societatea SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.nr. 102/25.02.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 280434/25.02.2020.

Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 281396/25.02.2020

încheiat astăzi 25.02.2020, dată la care Comisia de analiza s-a întrunit în vederea încheierii procesului-verbal, ca urmare a analizei ofertei depuse de societatea SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

» EVALUAREA PROPUNERII TEHNICE

Urmare a solicitării comisiei, în timpul ședinței de analiză a ofertei, reprezentatul ofertantului a înaintat președintelui comisiei Cartea de identitate a vehiculului seria M nr. 756229, a vehiculului Marca ISUZU, Nr. de înmatriculare B-328-CMT, ce face obiectul procedurii, acesta fiind produsul ofertat.

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

• SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate (de la pagina 230-231), acestea reprezentând Anexa, parte integranta a prezentului proces verbal.

Propunerea financiară (de la pagina 232-233) a fost evaluată de comisia de analiză pentru a verifica corelarea acesteia cu elementele propunerii tehnice prin prezentarea formularelor solicitate prin Anexa la Caietul de sarcini (Instrucțiuni pentru ofertând).

Astfel, comisia constată în propunerea tehnică a ofertantului că acesta a prezentat următoarele obligații:

Intră în obligativitatea operatorului economic:

 • - asigurarea unei perioade de garanție a utilajului pentru o perioadă de minim 6 luni, după expirarea garanției producătorului.

 • - la expirarea perioadei de 6 luni de garanție, beneficiarul poate solicita eliberarea garanției dacă nu sau efectuat reparații din fondul de garanție prevăzut în oferta financiară.

în temeiul dispozițiilor art. 9 alin 3 lit d), e) si f) din Anexa la HCLS3 nr 530/ 15.11.2018, si fără a se rezuma doar la acestea, Comisia de analiza a evaluat prin prisma atribuțiilor privind „corespondența tehnică și financiară cu prevederile caietului de sarcini si ale instrucțiunilor de ofertare, precum și a oricăror acte ce însoțesc oferta”, „negocierea tarifelor/prețurilor unitare comunicate in oferta financiară a întreprinderii publice prin comparație cu prețurile istorice, consultarea pieței sau prețurile proiectantului, după caz”, și „ având in vedere ca prețul final să nu depășească valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3, după caz/ valoarea estimată stabilită de către achizitor”, luând in calcul datele si informațiile cu caracter orientativ cuprinse in Nota estimativa nr. 278371/24.02.2020 privind valoarea estimata a contractului + Anexă Nota de fundamentare si ținând cont de Referatul de angajare nr. 278464/24.02.2020 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului.

OFERTANTUL FORMULEAZĂ PROPUNEREA SA FINANCIARA ÎN 1 (UNA) VARIANTĂ:

Denumire

Cantitate buc

Preț unitar lei faraTVA

Garanție

(lei) ’

Total lei faraTVA

TVA

Valoare totală lei cu TVA

Automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare

1

409.347,47

3.000

412.347,47

78.346,02

490.693,49

Comisia de analiză constată că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta se incadreaza in valoarea de 491.232 lei cu TVA, prevăzută in Nota estimativa nr. 278371/24.02.2020 privind valoarea estimata a contractului +Anexă Nota de fundamentare si aprobata prin Referatul de angajare nr. 278464/24.02.2020 emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, aprobat de Primarul Sectorului 3.

Urmare celor expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

numită prin Dispoziția nr. 868, din data 24.02.2020, formulează următoarele:

 • 1. Procedura de atribuire a contractului, având ca obiect "Furnizare automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare" a fost îndeplinită cu respectarea prevederilor cuprinse în caietul de sarcini cu anexele aferente și HCLS3 nr. 530/2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub aspectul etapelor de parcurs, cât și sub aspectul documentelor ce fac conținutul dosarelor achiziției și au stat la baza inițierii procedurii respective.

In acest sens, in cadrul procesului de analiza a ofertei, comisia de analiza a verificat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Față de cele mai sus menționate, Comisia de analiză constatată îndeplinite condițiile prevăzute la art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

 • 2. Comisia de analiza a verificat condițiile de eligibilitate si a analizat documentația si declarațiile depuse de către ofertant. Urmare acestei verificări, se constată că documentele sunt conforme cu cerințele de calificare (obligatorii) din Documentația de atribuire. Comisia declară oferta depusă de SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. ca fiind admisibilă, fiind depusă de un ofertant care îndeplinește cerințele de calificare privind prezentarea documentelor care să demonstreze modul de realizare a contractului, avand ca obiect "Furnizare automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare"

 • 3. Comisia de analiza a verificat propunerea tehnică și propunerea financiară in sensul corespondenței cu prevederile caietului de sarcini, instrucțiunile de ofertare, precum si încadrarea prețului total ofertat, după cum urmează:

-valoarea estimata prevăzută in Nota estimativa nr. 278371/24.02.2020 privind valoarea estimata a contractului +Anexă Nota de fundamentare

-Referatul de angajare nr. 278464Z24.02.2020emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, aprobat de Primarul Sectorului 3,

-Strategia Anuala de Achiziții Publice înregistrata cu nr. 280194/24.02.2020 a contractului si a modalității de atribuire( Anexa la SAAP nr .280194/24.02.2020)

 • 4. Comisia de analiză declară oferta SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., ca fiind conformă cu cerințele înscrise în caietul de sarcini si instrucțiunile de ofertare.

 • 5. In cadrul procesului de analiza a ofertei, comisia de analiza a declarat ca fiind admisibila oferta depusa de SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., deoarece aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 si respecta prevederile caietului de sarcini si instrucțiunile de ofertare, precum si valoarea estimata comunicată prin invitația de participare.

Față de cele expuse mai sus,

COMISIA DE ANALIZĂ

Având la baza prevederile HCLS3 nr.303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

Și în conformitate cu principiul economicității, potrivit căruia atingerea rezultatelor estimate ale unei activități presupune minimizarea costului resurselor alocate, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate,

Comisia de analiza declară închisă ședința și întocmește in doua exemplare originale procesul verbal final, însoțit de anexele aferente acestuia, care cuprinde prețul in valoare totala de 412.347,47 lei exclusiv TVA, la care se adauga TVA in suma de 78.346,02 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 490.693,49 Iei, prețuri rezultate in urma analizării ofertei depuse de întreprinderea publica care se incadreaza in prevederile legale precizate la art.31 din Legea nr.98/2016.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal insotit de anexe.

Comisia de analiza a documentației


Președinte - Ovidiu Tripa-Directia Administrativă și Management Informațional


Membru - Păun Angelica-Direcția Administrativă și Mana;

Membru - Șerban Maria Cristina-Directia Economică

Membru - Hie Constanța - Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Robert Gălățanu- Direcția Juridică

SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, reprezentată de dna Bîrzu Cristina

PREȘ


TELEFON (004 021) 340 4011 / 341 07 n FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administraHv@prin1arie3.ro Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București

2_.

Nr. 281827 / 25.02.2020   4A(X£ 3     . £ Lț /   , QZ.

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Referitor la procedura de atribuire a contractului de furnizare a unei automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare, desfășurat în baza prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Comisia de analiză a documentației numită prin Dispoziția nr. 868/ 24.02.2020, din documentele depuse de ofertantul AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L, în cadrul procedurii, constată următoarele:

Raportat la prevederile art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice:

 • a) Autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii:

Conform Art. 2 lit.f și g din HCLS 3 nr. 241/12.06.2017, depusă Ia dosar, Sectorul 3 al Municipiului București exercită asupra Societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, întrucât

asociații: 1. Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, CUI 4420465, reprezentat prin domnul Robert Sorin Negoiță;

 • 2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL cu sediul în Bdul Basarabia nr. 256G, Centrul de Afaceri D Center, indicativ 1,2, sector 3, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790

g) capital social: 1.000.000 lei divizat în 200 de părți sociale, flecare în valoare nominală de 5000 lei, constituit prin aport în numerar, astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorul 3, 3.990.000 lei corespunzător unui număr de 198părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%;

- Societatea Administrare Active Sector 3 SRL 10.000 lei, 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Astfel, condiția de mai sus este considerată ca fiind îndeplinită.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii E scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drep în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


 • b) Mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor aure îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

Ofertantul a prezentat HCLS 3 nr. 251/16.04.2019, privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L, astfel rezultă îndeplinită condiția de mai sus.

 • c) Nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

Așa cum se arată la punctul a), Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 București, deține un nr. de 198 părți sociale și a unei cote de participare la capitalul social de 99%, Societatea Administrare Active Sector 3 SRL deținând 2 părți sociale și o cotă de participare la capitalul social de 1%, astfel că este îndeplinită condiția de mai sus

Față de cele mai sus menționate, Direcția Administrativă și Management Informațional, prin Serviciul Administrativ, a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 31, alin (1) din Legea nr. 98/2016.

Director Executiv,  Radu Alexandru Munteanu


4f CLS 3 nxri. 5‘i /A£.o£-AoM

CONTRACT DE FURNIZARE

Preambul

în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Instrucțiunea nr. 1/2018 din 26 octombrie 2018 privind modul de intapretare a aplicării prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, emisă de Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările si completările ulterioare;

 • -  Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation),

 • -  Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor- cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 306/13.06.2019 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/ 15.11.2018;

 • -  Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 304/ 17.07.2018 privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizare de produse sau prestarea de servicii;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 532/ 15.11.2018 privind completarea HCLS 3 nr. 304/17.07.2018.

 • -   Nota privind cuprinderea in Strategia anuala de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție având ca obiect „Furnizare automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare”, aprobata de către Primarul Sectorului 3;

 • - Regulamentul de organizare si funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotararea nr. 367/05.07.2019;

  Avizat Direcția Radu Ak


  Iministrativă ți Management Informațional ndru Munteanu


  Avizat, A Direcția EccMamici Octavlan Glelu


  Avizat,

  Direcția Juridici, Serviciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan


 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modicările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - alte acte legislative aflate in vigoare la aceasta data.

s-a încheiat prezentul Contract de furnizare între:

A. SECTORUL 3 al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul in București, Calea Dudești nr. 191, sector 3, cod fiscal RO4420465, avand cont ........................................................deschis la

TREZORERIA SECTOR 3, reprezentata prin PRIMAR - ROBERT SORIN NEGOITA, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

 • B. SOCIETATEA AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL, cu sediul în Calea Vitan nr. 242, corp

 • C, etaj 1, sector 3, București înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9897/2017., cod de

înregistrare fiscală R037804080, având cont .................................................... deschis la Trezoreria

Sector 3, reprezentată prin................................ în calitate de furnizor, pe de altă parte

s-a încheiat prezentul contract.

2. Definiții
 • 2.1, în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una sau mai multe autorități contractante, care are ca obiect furnizarea de produse; contract reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale.

 • b. achizitor - beneficiarul contractului de furnizare produse, așa cum acestea sunt specificate în anexe. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice;

 • c. furnizor - persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului;

 • d. prețul contractului - prețul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • e. produse - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

 • f. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;

 • g. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului.

h. destinație finală - locul unde furnizorul are obligi


nade a


furniza produsele;


Avizat                                                Avizat,

Administrativă ți Management Informațional   Direcția 1

Icxandru Munteanu                            Octavîan

'onomică hețtt


Avizat,

Direcția Juridică, teiul Legislație ți Avizare Contracte K               Georgeta Vișanj. document scris orice document întocmit de achizitor sau executatnt, adtat, semnat si confînnt de primire, care are legătură cu orice problema intervenita in derularea acordului cadru;

k. situații lunare de plata - situațiile financiare, avand caracter tranzitoriu, înaintate lunar, de executant, spre aprobare acizitorului, in forma si conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantităților de lucrări si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfârșitul lunii de raportare;

 • l. situație finala de plata- ultima situație cumulativa intocmita de executant, cu ocazia comunicării finalizării prestarii/fumizarii/lucrarii, in vederea recepției la terminarea prestarii/fumizarii/lucrarii si supusă aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării acordului cadru.

m. perioada de garanție - perioada de timp cuprinsa între data recepției la terminarea prestării/fiimizării/lucrării, și data recepției finale, a cărei durata se stabilește prin contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor defectelor aparate datorita nerespectarii clauzelor si specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile, sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc, necorespunzatoare;

n. costul achiziției- totalitatea cheltuielilor furnizorului efectuate in conformitate cu contractul;

o. materialele- produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente

p. modificare - schimbare adusa specifiactiilor dispusa de către achizitor potrivit acordului cadra;

r. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefîind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

s. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
 • 3.1. în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucra este permis de context.

 • 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul contractului
 • 4.1. Obiectul contractului constă în „Furnizare automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare”, conform condițiilor precizate în caietul de sarcini.

 • 4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de Părți

prin prezentul Contract.                            A

5. Prețul contractului
 • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil furnizorului de către achizitor, conform ofertei furnizorului, este de 412.347,47 lei fără TVA, respectiv 490.693,49 lei cu TVA, conform anexei - propunerea financiară, la prezentul contract.

 • 5.2. Tarifele convenite pentru îndeplinirea contractului, sunt cele declarate de furnizor în propunerea financiară.

6. Durata contractului
 • 6.1. Durata prezentului contract este de la semnarea contractului de ambele părți, respectiv ______________și până la îndeplinirea tuturor obligațiilor, dar nu mai târziu de 31.12.2020.

 • 6.2. Furnizarea se va realiza pe baza notei de comandă a achizitorului, prin direcția de specialitate, în termen de 5 zile de la comanda fermă, în cuprinsul căreia se va indica locul unde se va efectua livrarea, cu drept de livrare în avans.

7. Documentele contractului
 • 7.1. Documentele contractului sunt:

 • a) caietul de sarcini;

 • b) propunerea tehnică;

 • c) propunerea financiară;

 • d) anexe.

 • 7.2. Anexele prezentului contract fac parte integrantă din acesta.

8. Obligațiile principale ale furnizorului
 • 8.1. Furnizorul se obligă să predea achizitorului produsele definite în anexele la prezentul contract la destinația precizată în nota de comandă, în perioada/perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate.

 • 8.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, în strictă concordanță cu Caietul de sarcini, anexe la contract.

 • 8.3. Furnizorul se obligă să nu subcontracteze obiectul prezentului contract.

 • 8.4. Furnizorul se obligă să furnizeze și să monteze produsele în termen de 10 zile de la emiterea notei de comandă de către achizitor, cu drept de livrare în avans.

 • 8.5. Furnizorul se obliga sa despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamatii si acțiuni in justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau in legătura cu produsele achiziționate, si

 • b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației in care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8.6 Furnizorul se obligă să asigure perioada de garanție a utilajului pentru o perioadă de minim 6 luni, după expirarea garanției producătorului. La expirarea perioadei de 6 luni de garanție, beneficiarul poate solicita eliberarea garanției, dacă nu s-au efectuat reparații din fondul de garanție prevăzut în oferta financiară.

9. Obligațiile principale ale achizitorului
 • 9.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract                             A

Avizat                                                Avizau I                                                Avizat,

Direcția Administrativă și Management Informațional   Direcția Economică                                      Direcția Juridică,

viciul Legislație și Avizare Contracte

/|/X           Georgeta Vișan

 • 9.2. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele livrate.

 • 9.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul către furnizor în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii acestuia la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3 al Municipiului București, pe baza acesteia și a procesului - verbal de acceptanță a produselor aprobate.

10. Modalități de plată
 • 10.1. Plata produselor se va efectua în baza facturii fiscale emisă de furnizor și acceptată de achizitor și în baza procesului verbal de acceptanță a produselor aprobate de achizitor, prin direcția de specialitate. Plata se va face în contul indicat de către Furnizor.

 • 10.2. Plățile se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturilor la Direcția Economică, din cadrul Sectorului 3.

11. Neîndeplinirea obligațiilor
 • 11.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul refuză sau nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri fmanciar-fîscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.2. în cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, furnizorul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

 • 11.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța Ia contract, printr-o notificare scrisă adresată fumizorulului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să un prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. în acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanția de bună - execuție a contractului
 • 12.1 Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea contractului fără TVA, în valoare de 20.617,37 lei, în termen de 5 zile de la semnarea prezentului contract de ambele părți.

Garanția de bună execuție se va constitui prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în condițiile legii.

Furnizorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică fără TVA.

Avizat                                                Avizai

Direcția Administrativă și Management Informațional   Direcț

Radu Alexandru Manteanu                            Octavi


Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

 • 12.2. In cazul în care furnizorul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 12.1, contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

 • 12.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

 • 12.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

13. Recepție, inspecții și teste
 • 13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lui cu specificațiile din contract.

 • 13.2. (1) La recepție, în cazul bunurilor deteriorate, deficiențelor cantitative și calitative, furnizorul va proceda la înlocuirea bunurilor necorespunzătoare și/sau completarea lipsurilor cantitative și calitative. Autoritatea Contractantă, prin personalul de specialitate are dreptul să emită reclamații privind calitatea produselor furnizate în următoarele condiții:

Pentru defecte evidente și vizibile, reclamarea neîncadrării în normele de calitate se va efectua în momentul livrării, specificandu-se în procesul verbal de constatare.

Pentru defectele si viciile ascunse, reclamația se va putea face în termen de maxim 30 de zile, constatarea si decizia de înlocuire luându-se în prezența reprezentanților furnizorului.

Pentru defecte aparute ulterior, reclamația se va putea face in termenul de garanție specific produselor.

(2) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea recepției, testelor și inspecțiilor.

Recepția va fi atat cantitativa cât și calitativa se va efectua de către reprezentanții desemnați ai achizitorului, astfel: -după încheierea operațiunii de livrare, achizitorul are obligația de a efectua recepția acestora in termenul legal.

-Procesul Verbal de recepție va fi semnat de specialiștii desemnați de achizitor. Semnarea de către achizitor a Procesului Verbal de recepție certifică faptul ca furnizorul a livrat produsele in concordanta cu cerințele normativelor și standardelor în vigoare.

 • 13.3. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor.

Informarea asupra lipsurilor cantitative sau a deficiențelor calitative constatate se va efectua în momentul livrării, în acest sens, intocmindu-se un proces verbal de constatare semnat de reprezentanții achizitorului și ai furnizorului, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 • 13.4. Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica prețul contractului are obligația:

 • a) de a înlocui produsele refuzate; sau

  • b) de a face toate modificările necesare pentru ca p:


  lusele să corespundă specificațiilor lor tehnice.


Avizat, istrativă și Management Informațional   Direcția

Munteanu                            OctavianAvizat,

Direcția Juridici, (ciul Legislație și Avizare Contracte Georgeta Vișan

' \

ICO l

Q

/.J j /O J

/


 • 13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va £ limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

 • 13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.5 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele
 • 14.1. Furnizorul are obligația de a livra la destinația finală indicată de achizitor, respectând datele de livrare.

 • 14.2. (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produselor.

 • 14.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după instalare și după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

 • 14.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

 • 14.5. Produsele trebuie să respecte condițiile de calitate ale produselor și specificațiile tehnice prezentate.

 • 14.6. Transportul produselor la destinația indicată de achizitor se asigură de către furnizor si intră în costul de furnizare.

15. Asigurări
 • 15.1. Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul de livrare convenit.

16. Perioada de garanție
 • 16.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt însoțite de documentele de certificare a calitatii si de garanție emise de producător.

 • 16.2. (1) Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este de 6 luni. Perioada de garanție va intra în vigoare de la data Procesului verbal de recepție, respectiv după livrare.

(2) Perioada de garanție pentru îndeplinirea contractului este de 6 luni, de la semnarea procesului verbal de recepție.

 • 16.3. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

 • 16.4. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea în termen de 30 zile sau de a înlocui produsele în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produselor.

 • 16.5. Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.17. Ajustarea prețului contractului
 • 17.1. NU SE AJUSTEAZĂ PREȚUL CONTRACTULUI.

18. Conflictul de interese
 • 18.1. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau îndepărta orice situație de conflict de interese care are sau poate avea ca efect compromiterea executării contractului ce vor fi încheiate în baza prezentului contract, în mod obiectiv și imparțial.

 • 18.2. (1) Furnizorul garantează că va înlocui, imediat și fără nici un fel de compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său care se află într-o astfel de situație de conflict de interese și va notifica în termen de 5 zile despre această situație, în scris, achizitorului.

(2) în situația în care furnizorul cu care s-a încheiat contractul de furnizare sub formă de închiriere se află în situație de conflict de interese sau într-o situație care, deși nu este considerată conflict de interese, are ca efect compromiterea executării contractului și nu notifică achizitorul asupra situației apărute, aceasta dă dreptul achizitorului de a rezilia contractul fără obligația notificării formale a furnizorului.

19. Amendamente
 • 19.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

 • 19.2 în măsura în care modificări ale legislației achizițiilor publice impun modificarea prezentului contract, aceasta se va realiza unilateral de către achizitor, prin act adițional semnat de către părțile contractante.

20. încetarea contractului
 • 20.1. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen

 • b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligații de aplicare a unor proceduri în raport

cu anumite praguri valorice,

 • c) prin acordul scris al părților, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;

 • d) în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 30 de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile prezentului Contract;

 • e) prin rezilierea intervenită în condițiile prevăzute în Contract.

 • 20.2. încetarea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

 • 20.3. în situația rezilierii/rezoluțiunii totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Furnizor a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

 • 20.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplimrea respectivă precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

 • 20.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între


Avizat,

Direcția Juridică, slație și Avizare Contracte Georgeta Vișan • 20.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

 • 20.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării fumizorulului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

21. Clauze specifice de încetare a contractului de achiziție publică
 • 21.1. în situația modificării contractului cu încălcarea prevederilor pct.19, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul.

 • 21.2 Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

 • a) fumziorul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare;

 • b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit furnizorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 • 21.3 Contractul este reziliat de drept în situația în care ofertantul declarat câștigător cu care achizitorul a încheiat contractul se angajează sau încheie orice alte înțelegeri privind furnizarea de produse, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajați/foști angajați ai autorității contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/fumizorul de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului.

 • 21.4 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile promitentului-fumizor, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându - se la acestea:

 • a) furnizorul nu execută contractul în conformitate cu obligațiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parțială/incompletă etc);

 • b) furnizorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucțiunile emise de către achizitorul ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;

 • c) furnizorul cesionează obligațiile rezultate din Contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului contract;

 • d) furnizorul și/sau Reprezentanții săi legali au fost condamnați pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă;

 • e) furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă de către Achizitor;

 • f) împotriva furnizorului și/sau Reprezentanților săi legali a fost pronunțată o Hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene;

 • g) furnizorul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate prin prezentul contract, sau persoana care furnizează Garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele;

  Avizat

  Direcția Administrativă fi Management Informațional Rado Alexandru Munteanu


  Avizat,

  Direcția Octavian


  ■nomică lețu


  Avizat,


  Direcția Juridică, țvKfcd Legislație și Avizare Contracte


 • h) furnizorul și/sau reprezentanții acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

 • 1. a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu contractul;

 • 2. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul;

 • 3. sau dacă oricare din membrii personalului furnizorului, agenți sau Subcontractanți dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.

 • i) în cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedură de acordare a unei finanțări din bugetul CE, furnizorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a acordului - cadru ca rezultat al neexecutării obligațiilor Contractuale;

 • j) pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese;

 • k) în oricare dintre situațiile pentru care în mod expres este prevăzut în contract dreptul achizitorului de a solicita rezilierea.

 • l) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul furnizorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act Adițional la prezentul acord cadru;

 • m) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului, inclusiv întreruperea finanțării din motive neimputabile achizitorului;

 • 21.5 Dacă, înainte de expirarea termenului de preaviz, furnizorul remediază situațiile invocate de către achizitor ca motiv al rezilierii, înștiințarea încetează să aibă efect, iar achizitorul nu va mai fi îndreptățit să rezilieze contractul, sub condiția ca situația de încălcare a obEgațiilor Contractuale generată de furnizor să nu pericliteze finalizarea în bune condiții și la timp a Contractului, caz în care, pe lângă dreptul de a cere rezilierea, achizitorul va fi îndreptățit și la plata de daune-interese.

 • 21.6 în perioada de preaviz susmenționată furnizorul este considerat, de drept, în întârziere, acesta fiind obEgat la plata de penalități.

 • 21.7 încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile Contractante.

 • 21.8 Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părțu care, în mod culpabil, a cauzat încetarea contractului.

22. Forța majoră
 • 22.1. Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forța Majoră să își îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte în termen de 5 zile de la data constatării intervenției acestor împrq'urări și va lua toate măsurile care se impun în vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, furnizorul va suspenda furnizarea produselor.

 • 22.2. Forța majora exonerează părțile contractante de îndeplinirea obEgațiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta acționează.

 • 22.3. îndeplinirea contractului va fi suspendata în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 22.4. Partea contractanta care invocă forța majoră are obEgația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice masuri care E stau Ia dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 22.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Avizat                                                Avizat,

Direcția Administrativi ți Management Informațional   Direcția :

Radu Alexandru Munteanu                            Octavian

Avizat,

.                       Direcția Juridică,

rjSeSfțiql Legislație ți Avizare Contracte ____Gcorgeta Vițan
23. Soluționarea litigiilor
 • 23.1. Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 23.2. Daca, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

24. Răspunderea contractuală
 • 24.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

25. Limba care guvernează contractul
 • 25.1. Limba care guvernează contractul este limba romana.

26. Comunicări
 • 26.1. (1) Orice comunicare intre parii, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisă în scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cat și în momentul primirii.

 • 26.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabila contractului
 • 27.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

28. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

-din partea furnizorului:....................................

-din partea achizitorului: Sectorul 3 al Municipiului București - Direcția Administrativa si Management Informațional

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR


FURNIZOR


Avizat,


Direcția Juridici,


Serviciul Legislație șl Avizare Contracte


Georgeta Vițan


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@prrmarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

CABINET PRIMAR

.......

REFERAT DE APROBARE


.....2£z>.2-..teJ£

a proiectului de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a

contractului având ca obiect

"Furnizare automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare"

îmbunătățirea calității și eficientizarea serviciilor furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, reprezintă o prioritate pentru aceasta.

în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ale HCLS3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București și ale HCLS3 nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/ 15.11.2018, societatea AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L, care are ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a înaintat scrisoarea de intenție nr. 102/25.02.2020 înregistrată cu nr. 280434/25.02.2020, prin care și-a exprimat intenția pentru participarea la procedura de evaluare și atribuire a contractului având ca obiect furnizare automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare.

în urma analizei și evaluării ofertei depuse de către societatea AS 3 Administrare Străzi S3 SRL, Comisia de analiză a declarat oferta ca fiind admisă, cu o valoarea de 412.347,47 lei fără TVA, respectiv cu o valoare de 490.693,49 inclusiv TVA.

Luând în considerare cele menționate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 281904/25.02.2020 al Direcției Administrative și Management Informațional, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.TELEFON {004 Oif) 340 4011 / 34^ O? 11 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL admini5trativ@primarEe3.ro

Șos. Mihai Bravu nr, 428, sector 3,030328, București

Nr. 281904 / 25.02.2020


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare a unei automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 312/27.07.2017, modificată prin HCLS 3 nr. 676/28.12.2017, HCLS 3 nr. 186/26.04.2018 și HCLS 3 nr. 93/31.01.2019, s-a reglementat, aprobat, modificat și completat regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor/ remorcilor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, "prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

 • b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

 • c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 • - HCLS 3 nr. 303/17.07.2018 privind acordul de prioritizare a întreprinderilor publice având ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București la încheierea contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii de către Sectorul 3 al Municipiului București.

 • - Hotărârea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 530/15.11.2018 privind aprobarea metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

PRI MĂRIA

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/ 15.11.2018

Luând în considerare:
 • - Nota nr. 278342 / 24.02.2020, privind solicitarea de cuprindere in Strategia anuală de achiziții publice a Sectorului 3 a procedurii de achiziție avand ca obiect furnizarea unei automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare, aprobată de către Primarul Sectorului 3;

 • - Existența în Strategia Anualăa de Achiziții Publice, înregistrată cu nr. 280194/24.02.2020, a contractului și a modalității de atribuire ( anexă SAAP nr. 280194/24.02.2020);

 • - Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 251/16.04.2019, privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății AS 3 Administrare Străzi S3 S.R.L

 • - Anunțul de intenție nr. 94/21.02.2020, înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 278303/24.02.2020, al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL

 • - Modelul de contract, caietul de sarcini și instrucțiunile de ofertare aprobate de către Primarul Sectorului 3 in vederea atribuirii contractului către societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL a contractului avand ca obiect furnizarea unei automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare;

 • - Referatul nr. 278353 / 24.02.2020, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, privind aprobarea demarării procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;

 • - Dispoziția de Primar de numire a comisiei nr. 868/24.02.2020;

 • - Invitația de participare nr. 278571 / 24.02.2020, transmisă către Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL;

 • - Scrisoarea de înaintare a ofertei nr. 102/25.02.2020 depusă Societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 280434/25.02.2020;

 • - Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 281396/25.02.2020;

 • - Proces verbal final de analiză nr. 281791/ 25.02.2020;

 • - Nota justificativă nr. 281827/25.02.2020, privind încadrarea în prevederile legale precizate la ari. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016

în urma desfășurării procesului de evaluare al documentelor de calificare si al propunerii tehnice în raport cu cerințele din Caietul de sarcini și pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică, comisia de analiză constată următoarele:

• SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a îndeplinit cerințele tehnice din Caietul de sarcini prin documentele de calificare si a propunerii tehnice prezentate (de la pagina 230-231).

Comisia de analiză a constatat că ofertantul a îndeplinit cerințele din Caietul de Sarcini prin propunerea financiară prezentată, oferta încadrându-se in valoarea de 491.232,00 lei cu TVA, prevăzută in Nota estimativa nr. 278371/ 24.02.2020, privind valoarea estimata a contractului de furnizare a unei automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare

si aprobata prin Referatul de angajare nr. 278464 / 24.02.2020, emis de către Direcția Administrativă și Managementul Informațional privind propunerea de angajare a valorii estimate totale a contractului, aprobat de Primarul Sectorului 3. Comisia de analiza a constatat că prețul ofertat de SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. se încadrează în valoarea estimată, rezultând o valoare totală de 412.347,47 lei exclusiv TVA, la care se adauga TVA in suma de 78.346,02 lei, rezultând o valoare totala inclusiv TVA de 490.693,49 lei, prețuri rezultate in urma analizării ofertei depuse de întreprinderea publica care se incadreaza in prevederile legale precizate la art.31 din Legea nr.98/2016.

SC AS3- ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Valoarea ofertei (lei, exclusiv TVA)

412.347,47

Valoare T.V.A. (lei)

78.346,02

Preț total (lei, inclusiv TVA)

490.693,49

Drept pentru care s-a încheiat procesul-verbal nr. 281791/25.02.2020, pentru procedura de atribuire în baza ari. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, în doua exemplare în original, împreună cu Nota Justificativă nr. 281827/25.02.2020, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de cele menționate mai sus, cât și de prevederile art . 10 si art. 11 din Metodologia de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin Hotararea Consiliului local al Sectorului 3 al Municipiului București nr. 306/13.06.2019, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Metodologiei de atribuire de către Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică în temeiul prevederilor art.31 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobată prin Hotărârea nr. 530/15.11.2018, astfel:

”ArL 10. Procesul-verbal de analiză și propunerea de atribuire a contractului

 • (1) Comisia încheie analiza prin întocmirea în două exemplare originale a Procesului-verbal de analiză și a anexelor aferente acestuia cuprinzând tarifele/prețurile unitare/tip de activitate rezultate în urma analizării, în baza ofertei finale a întreprinderii publice, proces-verbal în care se va menționa și încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) Procesul-verbal de analiză și anexele aferente acestuia vor fi semnate de toți membrii comisiei și de către reprezentantul împuternicit al întreprinderii publice, și va fi supus spre aprobare Primarului Sectorului 3,

 • (3) în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (2), compartimentul care gestionează contractul va întocmi o Notă justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016.

 • (4) După aprobare, Procesul-verbal de analiză și anexele acestuia, va fi transmis compartimentului care gestionează contractul în vederea întocmirii actelor premergătoare inițierii proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului către întreprinderea publică.

Art 11. Atribuirea și încheierea contractului

(ljAtribuirea contractului către întreprinderea publică se realizează de către Consiliul Local al Sectorului 3, prin adoptarea unei hotărâri prin care aprobă:

 • a) prețurile/tarifele unitare/tip de activitate în lei fără TVA, rezultate în urma Procesului - verbal de analiză, anexă în copie la hotărâre;

 • b) Nota justificativă privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016, anexă în copie la hotărâre;

 • c) încheierea contractului cu întreprinderea publică, anexă la hotărâre. ”

Supunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 prezentul proiect de hotărâre privind atribuirea către societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL. a contractului de furnizare a unei automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare, respectiv:

aprobarea prețurilor/tarifelor unitare aprobate prin Procesul-verbal de analiză nr. 281791/25.02.2020, aferent contractului de furnizare a unei automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare;

aprobarea notei justificative nr. 281827/25.02.2020, privind încadrarea în prevederile legale precizate la art. 31 din Legea nr. 98/2016,

- aprobarea încheierii contractului de furnizare a unei automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare, cu Societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare a unei automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare.

DIRECTOR EXECUTIV,

RADU ALFA ANDRU MUNTEANU

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN COMĂNESCU

întocmit,

Ovidiu TripajlTELEFON (004 O2t) 340 40 n / 341 0711 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL administrativ@primarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, BucureștiNr. 281939 / 25.02.2020Către,

CABINET PRIMARRef.: privind atribuirea contractului de furnizare a unei automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare

Vă transmitem atașat următoarele documente:

 • -  Proiectul de hotărâre al Consiliul Local Sector 3, privind atribuirea contractului de furnizare a unei automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare;

Raportul de specialitate nr. 281904/25.02.2020, la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de furnizare a unei automacara cu platformă pentru ridicare, transport și depozitare;

 • -  Procesul verbal de analiză nr. 281791/25.02.2020;

Nota Justificativă nr. 281827/25.02.2020.

DIRECTOR EXECUTIV, RADU ALEXATjpRU MUNTEANU

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV, DAN COMĂNESCU


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea-desi /

suplimentarea^ordinii de zi a ședinței ordin are/extraordinare din data de...

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.... ..........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...../.......

*) de pe ordinea de zi ^suplimentarea ordinii de zi a. ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:SECRETAR, HONȚARU VALERICA


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚTCĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDANTUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....A.....de pe ordhiea~dc zi7
suplimentarea^rdinii de zi a ședinței ordinare/extrajjpdîhare din data de                 (?....

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                       ....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......3........de pe ordinea dc-zr7 suplimentarea'ordinii de zi a ședinței ordinare/extranrd-inare,

și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEEA-VORABI-L proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,
BELU-SIMA ELENA- DANIELA
MEMBRI:

MARINEATĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDO VEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

te pe ordinea de-zrY~


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .;..2^..t?de pe ordinea de-zr7~ suplimentarea^rdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de .....WX...Î2........ drepturilor cetățenilor, întrunită îi hotărâre înscris la punctuwwdZ» ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea ledința din data de .a analizat proiectul de ... de pe ordinea de zi / suplimentarearurdinii de zi a ședinței


în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEF AVORABJL-proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA
MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICÂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOANSECRETAR, VASILIU MARIANA


........