Hotărârea nr. 52/2020

HCLS3 nr.52 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea expertizării proiectului întocmit de societatea Vego Concept Engineering SRL în calitate de Prestator, în urma încheierii cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente investiției „Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 282379/CP/25.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 281966/25.02.2020 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 282029/25.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

• Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă expertizarea proiectului întocmit de societatea Vego Concept Engineering SRL în calitate de Prestator, în urma încheierii cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a contractului de servicii nr. 105/14.12.2018 (VPE014870/19.12.2018) având ca obiect “Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru „Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimori”, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate îvigoare.

Art.2. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL în vederea demarării procedurilor legale de a încheia noi contracte de proiectare pentru „Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”.

Art.3. Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 52

DIN 26.02.2020

CABINET PRIMAR


TELSFOM (004 ost) 31® 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimar^prjmarieg.fo

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, 031084, București

f SECTOR 3            ~

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea expertizării proiectului întocmit de societatea Vego Concept Engineering SRL în calitate de Prestator, în urma încheierii cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente investiției „Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon"

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local al Sectorului 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL, având ca acționar majoritar Sectorul 3 al Municipiului București și al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în servicii de întreținere a drumurilor de pe raza Sectorului 3.

Prin Hotărârea nr. 537/15.11.2018 Consiliul Local al Sectorului a aprobat atribuirea către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon", fiind astfel încheiat contractul de lucrări având nr. 255362/ 19.11.2018 între Societatea AS3 - Administrare Străzi S3, în calitate de executant și Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon.

Pentru derularea în condiții de maximă eficiență a contractului menționat și cu respectarea termenelor stabilite, societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a încheiat ulterior un contract de prestări servicii de proiectare și asistență tehnică aferente investiției „Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon" cu societatea Vego Concept Engineering SRL în calitate de Prestator, înregistrat cu nr. 105/14.12.2018 (VPE14870/19.12.2018), completat și modificat prin acte adiționale.

Pe parcusul derulării acestuia s-au ivit probleme grave legate de comunicare și de respectarea conținutului documentației aferente proiectului elaborat de Prestator, din acesta lipsind următoarele tipuri de date/informații:

 • -   breviarul de calcul pe instalații aferente corpului C2;

 • -   graficul general de realizare al instalației publice;

planșele de amplasare ale reperelor de nivelment și planimetrice;

planșele topografice principale;

 • -   planșele de amplasare ale forajelor si profelelor geotehnice, cu înscrierea condițiilor și recomandărilor privind lucrările de fundare;,

 • -  schemele instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat, dotările necesare securității muncii;

 • -   proiectul pentru iluminatul exterior;

 • -   listele de cantități pentru instalațiile de încălzire;

 • -   instalațiile de ventilare și canalizare și sisteme de desfumare;

Dalele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

CABINET PRIMAR

 • -  fișele tehnice ale echipamentelor, schemele de coloane, lipsa schemelor de legături pentru sistemele VRV;

 • -  listele de cantități aferente proiectului la Amenajări exterioare Curenți Tari în care lipsesc articolele: tablou electric pentru macara 1 și tablou electric macara;

 • -  articolele pentru sonorizare;

 • -   listele de cantități pentru sistemele de curenți slabi;

 • -  reprezentarea spațiilor tehnice de pe fiecare etaj, aferente sistemelor de curenți slabi și voce-date;

 • -  detalii clare legate de posibilitatea de cablare pentru fiecare sistem în parte.

Urmare celor prezentate, societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL nu a achitat în totalitate facturile de prestări servicii aferente contractului, emise de către Societatea Vego Concept Engineering SRL, fapt care a determinat:

Emiterea la data de 13.02.2020 a unei citații prin care societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL are, în procesul cu societatea Vego Concept Engineering SRL, calitatea de debitor;

Emiterea somației de plată cu nr. 70/18.02.2020, prin care se solicită achitarea de către societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL a debitului principal în termen de maxim 15 zile de la primirea somației.

Având în vedere importanța finalizării proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" într-un mod cât mai clar, corect și concis pe toate planurile (proiectare/execuție), Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL dorește expertizarea proiectului și verificarea tuturor documentelor primite din partea Proiectantului, precum și evaluarea calității fazelor proiectului, totodată solicitând acordul Consiliului Local al Sectorului 3 cu privire la demararea tuturor procedurilor legale în vederea încheierii de noi contracte de proiectare necesare optimizării soluționării tehnice de proiectare, îmbunătățirii calitățiilor serviciilor oferite, precum și pentru optimizarea tuturor costurilor.

Pentru aceste considerente și având în vedere raportul de specialitate nr.281966/25.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


E-MAJL guvernantflcorporativațJSprirriariej.f©

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7. Sector 3, 032158, București

Nr, 281966/25.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea expertizării proiectului întocmit de societatea VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL în calitate de Prestator, în urma încheierii cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente investiției „Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL.

Societatea AS 3 - Administrare Străzi S3 SRL persoană juridică română înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI 37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 SRL, a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

Prin adresa nr. 98/24.02.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 279722/24.02.2020 societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL solicită următoarele:

 • —  aprobarea expertizării proiectului întocmit de societatea VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL în calitate de Prestator, în urma încheierii contractului de servicii nr. 105/14.12.2018 (VPE14870/19.12.2018), atașat, completat și modificat prin actele adiționale ulterioare, având ca obiect Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente investiției „Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”;

 • — verificarea tuturor documentelor elaborate și/sau transmise de Proiectant;

 • — evaluarea calității fazelor proiectului;

 • — acordul Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București privind demararea procedurilor legale de a încheia noi contracte de proiectare cu scopul de a se optimiza atât soluția tehnică de proiectare, concomitent cu reducerea tuturor costurilor cât și pentru îmbunătățirea calitățiilor serviciilor oferite.

Cererea este motivată de semnalarea problemelor apărute în derularea contractului ante-menționat, comunicarea cu VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL fiind deficitară. Conform adresei, Prestatorul a refuzat să răspundă la întrebări privind absența din documentația întocmită a următoarelor tipuri de informații:

 • • braviarul de calcul pe instalații aferente corpului C2;

 • • graficul general de realizare al instalației publice;

 • • planșele de amplasare ale reperelor de nivelment și planimetrice;

 • • planșele topografice principale;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

 • •  planșele de amplasare ale forajelor si profelelor geotehnice, cu înscrierea condițiilor și recomandărilor privind lucrările de fundare;,

 • •   schemele instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat, dotările necesare securității muncii;

 • •  proiectul pentru iluminatul exterior;

 • •   listele de cantități pentru instalațiile de încălzire;

 • •  instalațiile de ventilare și canalizare și sisteme de desfumare;

 • •  fișele tehnice ale echipamentelor, schemele de coloane, lipsa schemelor de legături pentru sistemele VRV;

 • •  listele de cantități aferente proiectului la Amenajări exterioare Curenți Tari în care lipsesc articolele: tablou electric pentru macara 1 și tablou electric macara;

 • •  articolele pentru sonorizare;

 • •  listele de cantități pentru sistemele de curenți slabi;

 • •  reprezentarea spațiilor tehnice de pe fiecare etaj, aferente sistemelor de curenți slabi și voce-date;

 • •   detalii clare legate de posibilitatea de cablare pentru fiecare sistem în parte.

Dată fiind situația prezentată, societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL nu a achitat în totalitate facturile de prestări servicii aferente contractului, emise de către Societatea VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL, acest fapt generând următoarele consecințe:

Emitere citație la data de 13.02.2020 prin care societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL are, în procesul cu societatea Vego Concept Engineering SRL, calitatea de debitor;

- Emitere somație de plată cu nr. 70/18.02.2020, transmisă prin Biroul Executorului judecătoresc Bucur Giurgea, prin care se solicită achitarea de către societatea AS 3-Administrare Străzi S3 SRL a debitului principal în termen de maxim 15 zile de la primirea somației.

Se menționează în adresa transmisă și faptul că necesitatea încheierii contractului cu obiectul Servicii de proiectare si asistentă tehnică aferente investiției „Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon” a apărut pentru a se asigura derularea în condiții optime si la termen a contractului de lucrări având nr. 255362/ 19.11.2018, încheiat de Societatea AS3 -Administrare Străzi S3, în calitate de executant, cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă „să proiecteze si să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”, în urma aprobării prin HCLS3 nr. 537/15.11.2018 privind atribuirea către societatea AS 3-Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon.

Contractul amintit anterior a fost completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047/06.11.2019 privind prelungirea duratei de execuție a acestuia.

în conformitate cu prevederile:

Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare „ Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală.

— Art. 12, pct. 12.1, lit. o) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare:

„Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:" „hotărăște în orice altă problemă privind activitatea Societății"

Pentru aceste considerente propunem spre analiză șî dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea expertizării proiectului întocmit de societatea VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL în calitate de Prestator, în urma încheierii cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru „Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”, în conformitate cu prevederile legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvernanță Corporativă

întocmit, Cornelia Pivniceru

AS3

3. _ V 4


E-mail:secretariat(a as3-strazi.ro Web: www.as3-strazi.ro

Către: Consiliul Local al Primăriei Secorului 3 al Municipiul București


SECTOR 3


Având in vedere:


CABINET PRIMAR

21.3322

2i,o2,./ow


Nr.


Data....


S.C. AS3-ADMINiSTRARE STRĂZI S3 S R.L.

fESIRF .................~

Ziua.0*??. ...Lunâ .....AnuL$^??I


- schimbarea recentă a Președintelui Consiliului de Administrație ce a survenit în cadrul

Societății AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.;

 • - Contractul de lucrări nr. 255362 din data de 19.11.2018, încheiat cu Sectorul 3 al Municipiului București, în calitate de achizitor, prin care Societatea AS3 - Administrare Străzi S3, în calitate de executant, se obligă „să proiecteze și să execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon", completat prin Actul Adițional nr. 1 încheiat sub nr. 699047 din data de 06.11.2019, prin care se solicita prelungirea duratei de execuție a contractului amintit anterior;

 • - Contractul de servicii nr. 105/14.12.2018 (VPE014870/19.12.2018), încheiat între VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., în calitate de Prestator, și AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., în calitate de Beneficiar, completat și modificat prin actele adiționale ulterioare, având ca obiect: Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru „Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon", - discuțiile nenumărate purtate cu reprezentanții societății VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., comunicarea deficitară, fără rezultate rapide și adaptate nevoilor Beneficiarului, prin care le-am solicitat în baza adreselor transmite, să ne specifice unde se regăsesc informații de natură:

• braviarul de calcul pe instalații aferente corpului C2, graficul general de realizare al instalației publice, planșe de amplasare ale reperelor de nivelment și planimetrice, planșele topografice principale, planșele de amplasare ale forajelor si profilelor geotehnice, cu înscrierea condițiilor și recomandărilor privind lucrările de fundare, schemele instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat, dotările necesare securității muncii

AS3


E-mail:secretariat(ffas3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

 • •  lipsa proiectului pentru iluminatul exterior, listele de cantități pentru instalațiile de încălzire, instalațiile de ventilare și canalizare și sisteme de desfumare. fișele tehnice ale echipamentelor, schemele de coloane, lipsa schemelor de legături pentru sistemele VRV,

 • •  listele de cantități aferente proiectului la Amenajări exterioare Curenți Tari în care lipsesc articolele: tablou electric pentru macara 1 și tablou electric macara,

 • •  lipsa diferitelor articole pentru sonorizare,

 • •  in documentațiile transmite nu s-au identificat liste de cantități pentru sistemele de curenți slabi, nu sunt reprezentate spațiile tehnice de pe fiecare etaj, aferente sistemelor de curenți slabi și voce-date, precum și lipsa detaliilor clare legate dc posibilitatea de cablare pentru fiecare sistem în parte,

în aceste condiții expuse anterior. Societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL și-a rezervat dreptul de a nu da curs achitării în totalitate a facturilor emise de către Societatea VEGO CONCEPT ENG1NEERING S.R.L., motiv pentru care s-au emis următoarele documente:

Citața emisă la data de 13.02.2020 prin care Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL are calitatea de debitor în procesul cu Societatea Vego Concept Engineering SRL, precum și

- somația de plată cu nr. 70/18.02.2020, transmisa prin Biroul Executorului judecătoresc Bucur Giurgea, prin care se solicită achitarea debitului principal în termen de maxim 15 zile de la primirea somației.

în vederea finalizării proiectului „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" într-un mod cât mai clar, corect și concis pe toate planurile (proiectare/execuție), Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL dorește expertizarea proiectului și verificarea tuturor documentelor primite din partea Proiectantului, precum și evaluarea calității fazelor proiectului și solicitam un punct de vedere din partea Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3 al Municipiului București și acordul acestuia culj&C.


f •   *

OHSAS 18001AS3

*


E-mail:secretariat(Â as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

privire la demararea tuturor procedurilor legale de a încheia noi contracte de proiectare în vederea optimizării soluționării tehnice de proiectare, îmbunătățirii calitățiilor serviciilor oferite, precum și pentru optimizarea tuturor costurilor.

Cu deosebită considerație,

Societatea AS3 ~ Administrare Străzi S3 SRL

prin Președinte al Consiliului de Administrație


CONTRACT DE SERVICII

> îGcument intrare / ieșire

Nr. Q/»??oData /?.       ?


Proiectare și asistență tehnică aferente investiției „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” nr. 105 data 14.12.2018

Preambul

în temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016privind achizițiile publice si ale H.G. nr. 395/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr, 98/2016,

Părțile contractante

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, cu sediul social în București, sector 3, Calea Vitan nr. 242, camerele: C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, etaj 1, cod postai 031301, tel. 0759.040.480/0761.497.102, înregistrată la ONRC sub nr. J40/9897/2017, CIF RO 37804080, avand contul IBAN RO73 UGBI 0000 0220 3182 4RON, deschis Ia Garanti Bank, sucursala Unirii, reprezentată legal prin domnul Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație în calitate de ACHIZITOR,

Și

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., cu sediul în București, str. Splaiul Independenței, nr.291-293, etaj 14, birou 1, Sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13314/2011,cod fiscal RO 29319742, cont bancar RO25 UGBI 0000 8320 0368 1RON, deschis la Garanti Bank -Agenția AFI Cotroceni, reprezentată legal prin George Manta, având funcția de administrator, în calitate de PRESTATOR (proiectant), a intervenit prezentul contract.

1.Definiții

1.1 .în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a)

 • b) o)


Contract - reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;

Act adițional: document ce modifica nesemnificativ termenii și condițiile contractului;

Achizitor și Prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea definite în preambulul prezentului contract;

Prețul contractului - prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract sau impuse prin lege;

Conflict de interese-înseamnă orice eveniment influențând capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricții sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanți, salariați și experți acționând sub autoritatea și controlul executantului;

Despăgubire - suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca despăgubire plătibilă părții prejudiciate, în urma încălcării contractului de lucrări de către cealaltă parte;

Penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în contractul de lucrări ca fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contract;

Servicii- activi tățile a căror prestare face obiectul contractului;

i) Jltyrța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datpr&if.ă greșelii'șau ./^vțnei acestora, care nu putea fi prevăzut și care face imposibilă executarea și, i > îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții,


d)


e)


g)


h)
inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă, Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

j)  Formular de ofertă - actul juridic prin care Prestatorul și-a manifestat voința de a se angaja din punct de vedere juridic în prezentul contract de achiziție publică, oferta cuprinde propunerea financiară și propunerea tehnică, complet și integral;

k) Caiet de sarcini - conține specificațiile tehnice. Specificațiile tehnice reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărui serviciu să fie descris în mod obiectiv astfel încât să corespundă necesității Achizitorului. Specificațiile tehnice definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, cerințe privind impactul asupra mediului, siguranța în exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare și instrucțiuni de utilizare a produsului, tehnologii și metode de producție, precum și sisteme de asigurare a calității și condiții pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea;

 • l)  Grafic de prestare a serviciilor - eșalonarea serviciilor în limita termenului de prestare propus prin ofertă;

m) Graficul de plăți - eșalonarea plăților până la nivelul prețului contractului;

n) Propunerea tehnică — parte a ofertei elaborată pe baza cerințelor din caietul de sarcini sau după caz din documentația descriptivă;

o) Propunerea financiară - parte a ofertei ce cuprinde toate informațiile cu privire la preț, tarif, toate celelalte condiții financiare și comerciale corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate prin documentația de atribuire;

p) Durata contractului - perioada de timp în care contractul produce efecte juridice;

q) Durata de prestare - durata de timp angajată prin oferta de prestare conform graficului de eșalonare a serviciilor;

r)  Obiectul contractului - executarea și finalizarea serviciilor definite în caietul de sarcini;

s Zi - zi calendaristică, dacă nu se prevede în mod expres altfel;

 • 1.2. In prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • 1.3. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

 • 1.4. Clauzele și expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze obligatorii

2. Obiectul contractului
 • 2.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente investiției

„ Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” și să predea documentațiile aferente după cum urmează:

Faza 1 - Documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor și proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC,POE), inclusiv obținerea Autorizației de Construire.

Faza 2 - Proiectul Tehnic de Execuție (PT) cu caiete de sarcini, detalii de execuție, programe de urmărire și control a calității lucrărilor, devizul general și devizul martor, liste de cantități de lucrări, inclusiv plan de sănătate și securitate în muncă.

Faza 3 - Verificarea Proiectului tehnic pe specialități.

Faza 4 - Asistență tehnică pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică a lucrărilor și în perioada de execuție a lucrărilor, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract și reglementările legale în vigoare.

 • 2.2. Prestatorul va asigura asistență tehnică Achizitorului pe toată durata împle tării proiectului, chiar și în cazul în care lucrările se vor executa pe durata mai multor^ariif’c ofertei jipanciare, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, față de pre^pbnvenit’ îii prezentul contact.3. Prețul contractului
 • 3.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor este de 1.356.600,00 lei total, din care 1.140.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 216.000,00 Iei, defalcat astfel:

 • - Faza 1: 813.960,00 lei total, din care 684.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 129.960,00 lei.

 • - Faza 2: 406.980,00 lei total, din care 342.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 64.980,00 lei.

 • - Faza 3: 27.132,00 lei total, din care 22.800,00 iei fără TVA, la care se adaugă TVA 4.332,00 Iei.

 • - Faza 4:108.528,00 Iei total, din care 91.200,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA 17.328,00 Iei.

Plata TVA, se efectuează în conformitate cu prevederile legale.

 • 3.2. Prețul contractului poate fi ajustat în funcție de nevoile proiectului cât și a soluției tehnice necesară pentru implementarea în cele mai bune condiții a proiectului.

4. Durata contractului
 • 4.1. Durata prezentului contract de servicii este de la semnarea și înregistrarea contractului de către ambele părți, se derulează pe toată perioada proiectării și executării lucrărilor aferente investiției „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” și se încheie în maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecțiuni a Procesului Verbal de Recepție (a Serviciilor) și Terminarea Lucrărilor.

 • 4.2. Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor va conduce Ia prelungirea contractului de servicii de proiectare, prin act adițional, cu aceeași perioadă, fără costuri suplimentare pentru Achizitor.

5. Executarea Contractului
 • 5.1 Executarea Contractului începe la data semnării și înregistrării prezentului contract la ultima parte semnatară.

 • 5.2 Executarea Contractului din partea Prestatorului este continuă, iar obligațiile prevăzute în sarcina sa formează un tot indivizibil, executarea lor întocmai și integral fiind de esența prezentului Contract.

5.3. Durata de prestare a serviciilor:
 • - fazele 1,2 si 3 servicii de proiectare (PAC, POE, PT verificat, cu caiete de sarcini, detalii de execuție, liste de cantități de lucrări, deviz general și devizul martor, etc.), maxim 60 de zile de la data semnării contractului,

 • - faza 4 de asistență tehnică și documentații aferente, derulându-se pe toată perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul: „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” se încheie în maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecțiuni a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

6. Documentele contractuale
 • 6.1 .Documentele prezentului contract sunt:

 • a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;

 • b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

 • d) graficul de prestare;

 • e) asigurarea de răspundere civilă profesională;

 • f) contractele de asociere, dacă este cazul;

 • g) lista subcontractanților, dacă este cazul;

 • h) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul; • i) dacă există; acte adiționale, alte anexe.

? v X

U VW *

' -.(Sr&RL a j.

--

7. Standarde
 • 7.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și a legislației subsecvente, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

8. Codul de conduită
 • 8.1 Prestatorul va acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Achizitor. Se va abține să facă afirmații publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă acordul prealabil al Achizitorului, precum și să participe în orice activități care sunt sau ar putea să fie în conflict de interese cu obligațiile sale contractuale în raport cu Achizitorul. Nu va angaja Achizitorul în nici un fel, fără a avea acordul prealabil scris a! acestuia și va prezenta această obligație în mod clar terților, dacă va fi cazul.

9. Conflictul de interese
 • 9.1 Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului Contract.

 • 9.2 Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt respectate în mod corespunzător și poate solicita luarea unor măsuri suplimentare, dacă va considera necesar. Prestatorul are obligația de a se asigura că personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera conflict de interese.

10. Despăgubiri
 • 10.1 Prestatorul va garanta și va despăgubi pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenții și salariații acestuia, pentru și împotriva tuturor acțiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor și pagubelor rezultate din orice acțiune sau omisiune a Prestatorului și a angajărilor, colaboratorilor sau subcontractanților săi, în executarea prezentului Contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări ale prevederilor legale sau a drepturilor terților, privind brevetele, mărcile comerciale, modelele sau desenele industriale ori alte forme de proprietate intelectuală, precum și dreptul de autor și alte drepturi conexe.

 • 10.2 După executarea serviciilor, Prestatorul va putea fi ținut răspunzător pentru orice încălcare a obligațiilor sale prevăzute în Contract ori în dispozițiile legale aplicabile, într-un interval de timp stabilit conform legii care guvernează Contractul.

 • 10.3. Costurile suplimentare rezultate în execuție față de proiectul aprobat, care se datorează unor erori sau omisiuni a Proiectantului, care puteau fi prevăzute la data întocmirii documentației tehnice de execuție, sunt imputabile Prestatorului și vor fi recuperate conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 10 privind calitatea în construcții, republicată.

11. Drepturi de proprietate intelectuală
 • 11.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra documentației care face obiectul prezentului contract se transmit Achizitorului odată cu predarea documentației.

 • 11.2. Prestatorul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:

 • a) reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru ori în legătură cu prestarea serviciilor; și

 • b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini, întocmit de către Achizitor.

12. Caracterul confidențial al contractului
 • 12.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți de a utiliza informațiile și documentele,obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop dedat adela ddâ-și Îndeplîfu\obligațiile contractuale.


Ji


13. Obligațiile principale ale Prestatorului
 • 13.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare și asistență tehnică aferente investiției „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, la standardele/performanțele prezentate în propunerea tehnică, conform cerințelor din caietul de sarcini, clauzelor prezentului contract, respectând toate reglementările legale în vigoare;

 • 13.2. Prestatorul se obligă să finalizeze prestarea serviciilor de proiectare și asistență tehnică aferente investiției „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

 • 13.3. Prestatorul este răspunzător în fața Achizitorului și în fața altor organe de control de realitatea, legalitatea și corectitudinea documentelor elaborate.

 • 13.4. (1) Documentațiile tehnice ce fac obiectul contractului se predau Achizitorului în 4 exemplare originale în format tipărit, 2 DVD-uri cu documentația scanată color, format PDF, 2 DVD-uri cu documentația în format editabil (Word, Excel, AutoCad, etc.), la sediul acestuia, conform termenelor prevăzute la art. 5.3.

 • (2) Documentația tehnică la faza predată, va fi semnată și ștampilată prin grija proiectantului, de către verificatori de proiecte atestați, alții decât elaboratorii proiectului, verificatori atestați MLPAT, pentru fiecare specialitate în parte, conform prevederilor art.13, alin.(l) din Legea 10/1995.

 • (3) Documentația predată se analizează de Comisia numită de Autoritatea Contractantă în acest sens, în termen de maxim 30 de zile de la data predării acesteia. în cazul constatării a unor lipsuri sau inadvertențe în documentația predată, achizitorul va transmite obiecțiunile cuvenite în limitele temei de proiectare și a obligațiilor asumate de prestator, a normativelor și legilor în vigoare, iar prestatorul va transmite, în termen de cel mult 5 zile de la primirea obiecțiunilor, toate modificările și completările necesare, dacă este cazul.

 • (4) După predarea documentațiilor aferente fiecărei faze de proiectare (inclusiv completările solicitate), acestea vor fi supuse recepției în termen de 10 zile. Susținerea în toate ședințele de avizare/recepție, de către proiectant, a documentațiilor întocmite este gratuită și obligatorie.

 • 13.5. Prestatorul se obligă să asigure serviciile de asistența tehnică: atât pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică privind achiziția lucrării prin răspunsuri la solicitările de clarificări, cât și de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor și se încheie în maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecțiuni a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

 • 13.6. Responsabilitățile Prestatorului prevăzute în Caietul de sarcini se completează cu cele din;

 • • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr, 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • 13.7. (1) Obligațiile menționate la art.13 nu sunt limitative.

 • (2) Prestatorul va răspunde în condițiile legii în cazul neducerii la îndeplinire a obligațiilor menționate anterior, precum și în cazul neasigurării din culpa lui, a realizării nivelului calitativ al proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

 • (3) La elaborarea documentației și întocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligația de a aplica/respecta toate actele normative și prescripțiile tehnice în vigoare, aplicabile specificului contractului. De asemenea prestatorul va aplica/respecta și eventualele acte normative și prescripții tehnice aplicabile, care intră în vigoare pe parcursul îndeplinirii contractului, după caz.

 • 13.8. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și mețpd^i^dprestare utilizate, cât si de asieurarea caDacitătii de personal calificat din domeniu. dii\resne&afeax • 13.9. Prestatorul este responsabil pentru orice viciu/necorelare/neconcordanță sau omisiune din proiectul elaborat potrivit prevederilor prezentului contract și de asemenea va fi responsabil pentru încălcarea, la realizarea proiectelor, a oricărui brevet sau drept de autor,

13.10. Nu se va considera că un accept, aviz, o aprobare a Achizitorului, sau o plată, exonerează prestatorul de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de servicii.
 • 13.11. Dacă prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi ținute solidar de îndeplinirea obligațiilor din contractul de servicii. Persoana desemnată de asociere să acționeze în numele său sau în cadrul contractului va avea autoritatea de a reprezenta și angaja contractual asocierea. Orice modificare a componenței asocierii, fără acordul prealabil scris al Achizitorului, va fi considerat o încălcare a prezentului contract de prestări servicii.

14.0b!igațiiIe principale ale Achizitorului
 • 14.1. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția Prestatorului toate informațiile și documentele necesare și relevante pentru îndeplinirea contractului. Achizitorul va acorda Prestatorului sprijinul necesar cu privire la obținerea de informații de Ia alte entități sau cu privire la orice alte elemente necesare în vederea prestării serviciilor.

 • 14.2. Achizitorul se obligă să recepționeze documentațiile realizate de Prestator, dacă acestea corespund cerințelor din caietul de sarcini, propunerii tehnice și reglementările legale în vigoare, conform clauzelor prezentului contract.

 • 14.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate, către prestator, în termenul și condițiile convenite în prezentul contract.

15. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor
 • 15.1. a) în cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, penalități în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere din valoarea nerealizată a contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor contractuale.

b) în cazul în care Achizitorul nu onorează facturile la termenul stabilit, atunci acesta are obligația de a plăti ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,15% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligației.

 • 15.2. Răspunderea juridică a Prestatorului pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, va putea fi angajată și după expirarea duratei contractului.

Clauze Specifice

16. Asigurări
 • 16.1 - (1) Prestatorul are obligația de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind serviciile prestate, echipamentele, personalul propriu, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice și o va menține în vigoare pe toată toată durata derulării prezentului contract, conform art.31 din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare.

Asigurarea de răspundere civilă profesională se va emite de către o agenție de asigurare autorizată și se va prezenta Achizitorului în original, însoțită de dovada plății primei de asigurare și de condițiile de asigurare.

Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către prestator. Limita de răspundere asigurată prin poliță de asigurare de risc profesional va fi egala cu valoarea prezentului contract de^gem^K Tipul poliței de asigurare: Răspundere profesională dedicată proiectului „Modernizare și reabilitare parcTantelimor”.

........VEGQ • (2) Prestatorul are obligația de a prezenta Achizitorului, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

 • (3) Antreprenorul va avea obligația de a extinde asigurarea de răspundere profesională până la emiterea Procesului Verbal de Recepție Finală a lucrărilor executate.

 • (4) în cazul neprezentării poliței de asigurare, solicitate repetat, după un termen rezonabil de 30 zile, Achizitorul va putea decide rezilierea prezentului Contract în condițiile prevăzute la art.22.

 • 16.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Prestator, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

 • 16.3. în cazul în care Prestatorul, prin activitatea desfășurată, produce pagube Achizitorului, acesta din urmă are dreptul de a se adresa direct asigurătorului cu care Prestatorul a încheiat polița de asigurare pentru a fi despăgubit.

17. începerea, execuția, finalizarea sau întârzierea prestării serviciilor
 • 17.1 (1) Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data semnării și înregistrării contractului de ultima parte semnatară.

(2) în cazul în care Prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Achizitorului, părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără vreo obligație suplimentară de orice natură din partea Achizitorului.

 • 17.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzuta a fi terminată într-un perioada stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) în cazul în care:

 • - orice motive de întârziere, ce nu se datorează Prestatorului, sau

 • - alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator, îndreptățesc Prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

 • 17.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respectă graficul de prestare indiferent de cauze, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin act adițional.

 • 17.4. în afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului.

18. Recepție și verificări
 • 18.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.

 • 18.2 (1) Verificările vor fi efectuate de către Achizitor prin reprezentanții săi împuterniciți, în conformitate cu prevederile prezentului contract si a caietul de sarcini. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului, identitatea persoanelor împuternicite pentru acest scop.

 • (2) Recepția serviciilor de proiectare și asistența tehnică se va face pe baza documentației întocmite de Prestator după predarea efectivă a acesteia pentru fiecare din fazele stabilite la art.2.1., părțile încheind un proces verbal de predare-primire, având anexat și un borderou cu piesele scrise și desenate, numărul lor și alte date și elemente necesare.

 • (3) Documentația se consideră recepționată după recepția acesteia de către Achizitor, pe bază de

19. Modalități de plată
 • 19.1 Achizitorul nu acordă avans Prestatorului.

 • 19.2 Plata aferentă serviciilor prestate pentru fiecare din fazele stabilite la art.2.1., până la incidența valorii contractului, se va face în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării procesului verbal de recepție, pe baza documentațiilor verificate și însușite de către Achizitor și pe baza facturii emise de către Prestator pentru aceste servicii, astfel:

-pentru fazele 1, 2, 3 - după verificarea, acceptarea și recepționarea prin proces verbal de recepție de către Achizitor.

-pentru faza 4 de asistența tehnică - în maxim 30 de zile de la data semnării fără obiecțiuni a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

20. Ajustarea prețului contractului
 • 20.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

21. Rezilierea contractului
 • 21.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără nicio altă formalitate, fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară și de a pretinde plata de daune-interese.

22. Cesiunea de creanță
 • 22.1. Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al Achizitorului.

 • 22.2. Cesiunea de creanță nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind orice alte obligații asumate prin contract.

23. Amendamente
 • 23.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în condițiile Legii aplicabile in vigoare.

 • 23.2. Orice modificare a clauzelor contractuale nu poate avea loc decât în cursul perioadei de valabilitate a contractului.

24. încetarea Contractului
 • 24.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • a) părțile convin de comun acord încetarea contractului;

 • b) expirarea duratei contractului;

 • c) prin reziliere, în condițiile prezentului contract;

 • d) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului, retragerii autorizației de funcționare a unuia din contractanți;

 • e) prin denunțare unilaterală, în condițiile Legea aplicabila in vigoare și art.9.2 din contract.

 • f) prin imposibilitate de executare, în condițiile art.26.

25. Subcontractanți

25.1. Prestatorul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleașvEQ/idiții în care el a semnat contractul cu Achizitorul.

'---------_____________________________________,_______ntractele încheiate


tțj                    --------- ---- / •vq''                ț

 • 25.2 Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele închefai cu suțjcontractanțîj desemnați.

făt.*;.

1 ■ Crf-

(2) Lista subcontractanților, cu datele de recunoaștere ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la contract.

 • 25.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care îndeplinește contractul.

 • (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de Prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

 • (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceștia nu își îndeplinesc partea lor din contract.

 • 25.4. Pe parcursul derulării contractului, Prestatorul are dreptul de a înlocui subcontractanții, cu acordul autorității contractante, în următoarele situații:

 • a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți;

 • b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;

 • c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

 • 25.5. Noii subcontractanți au obligația de prezenta o declarație pe proprie răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la oferta, aferentă activității supuse subcontractării.

 • 25.6. Prestatorul are obligația de a prezenta contractele încheiate întreprestator și subcontractanții declarați ulterior, care trebuie să conțină, cel puțin următoarele:

 • a) activitățile ce urmează a fi subcontractate;

 • b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;

 • c) valoarea aferenta prestațiilor noilor subcontractanți.

 • 25.7. Contractele prezentate conform punctului 25.6 vor fi în concordanță cu oferta și vor fi anexă la prezentul contract.

26. Forța majoră
 • 26.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 26.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 26.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 26.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 26.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.

27. Soluționarea litigiilor
 • 27.1. Achizitorul și prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 27.2. Procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor de achiziție publică se

29.Nulităti
 • 29.1. Dacă o clauză a acestui contract va fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Părțile convin că orice clauză declarată nulă să fie inlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai puțin cu spiritul contractului. în cazul în care, ca urmare a demersurilor făcute de părți, clauza declarată nulă nu poate fi înlocuită cu una care să corespundă cât mai puțin cu spiritul contractului și această clauză este de esența contractului, contractul se va rezilia de plin drept.

30. Comunicări
 • 30.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • 30.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

31. Legea aplicabilă contractului
 • 31.1. Contractul va fi interpretat, conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 14.12.2018 prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL


PRESTATOR,

VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL


Președinte Consiliu Administrație loan CONSTANTINE SCU

Document intrare

U/’t

hir.pte*^Data o4o^az>^?


Nr. de înregistrare: A09/04.02.20.19


Act adițional nr. 1 din data de 04.02.2019 la Contractul de prestări servicii


Nr. înregistrare Achizitor 105/14.12.2018


Nr, înregistrare Prestator (Proiectant) VPE014870/19.12.2018

între;

1. AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediu! social în Calea Vitan, nr. 242, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, etaj 1, București, sector 3, Cod Poștal 031301, tel. 0759.040.480/ 0751.497.102, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9897/2017, având Cod Unic de Identificare fiscală RO 37804080, cont bancar RO73 UGBI 0000 0220 3182 4RON, deschis la Garanti Bank, Sucursala Unirii, reprezentată legal prin Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de Achizitor, pe de o parte, și

1.2. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Splaiul Independenței, nr, 291-293, et. 14, birou 1, București, sector 6, înregistrată ia Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13314/2011, având Cod Unic de Identificare Fiscală RO 29319742, cont bancar RO02 ROIN 9115 0016 4776 RO01, deschis la Idea Bank, reprezentată legal prin Manta George, în calitate de Administrator, în calitate de Prestator (Proiectant), pe de altă parte,

PREAMBUL

Având în vedere următoarele:

 • •  în data de 14.12.2018, Părțile au încheiat Contractul de prestări servicii nr. 105 (înregistrat de către Prestator sub nr. VPE014870 din data de 19.12.2018), având ca obiect prestarea de către Prestator a serviciilor de proiectare și asistență tehnică aferente investiției "Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon";

■ Modificarea intervenită la Tema de proiectare în conformitate cu Adresa nr. A05/16.01.2019 (VPE015469/16.01.2019) transmisă de AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L. către VEGO Concept Engineering S.R.L. și respectiv Adresa nr. 41/15.01.2019 (29853/16.01.2019) transmisă de Primăria Sectorul 3 al Municipiului București către AS3 - Administrare Străzi S3 S.R.L.;

 • •  Intenția părților de a majora prețul și de a prelungi durata acestuia.

Părțile, de comun acord, au procedat ta încheierea prezentului Act adițional la Contractul de servicii nr. 105/14.12.2018, în următoarele condiții:

Art. 1. Se modifică art. 3.1 din Contract, acesta urmând a avea următoarea formă:

Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor este de 4% din valoarea investiției de bază (total Capitolul 4 din Devizul General al investiției) la care se adaugă TVA, □reț ce va fi estimat prin Devizul anexat la prezentul Act adițional (Anexa nr. 1 - Deviz, face parte integrantă din prezentul Act adiționai).


Art. 2. Părțile convin că Proiectantul va preda documentația tehnică neverificată - fazele PTh-DE la solicitarea Beneficiarului, înainte de obținerea Autorizației de construire, urmând ca ulterior obținerii Autorizației de Construire, Proiectantul să actualizeze documentația, dacă va fi cazul, și să o predea în formă verificată de verificatori atestați.

Art. 3. Prețul Contractului, astfel cum a fost prevăzut la art. 1 din prezentul Act adițional se va achita după cum urmează:

® Tranșa 1 -10% din prețul Actului adițional la care se adaugă TVA - la data semnării prezentului Act adițional;

 • •  Tranșa 2 - 30% din prețul Actului adiționai la care se adaugă TVA - la data predării documentației tehnice neverificata - fazele PTh-DE;

 • •  Tranșa 3 - 4C% din prețul Actului adițional la care se adaugă TVA - la data obținerii Autorizației de construire;

 • •  Tranșa 4 - 10% din prețul Actului adițional la care se adaugă TVA - la data predării documentației tehnice - faza PTh și DE (PT verificat, cu caiete de sarcini, detalii de execuție, listele de cantități de lucrări, deviz general și devizul martor, etc.);

 • •  Tranșa 5 - 20% din prețul Actului adițional la care se adaugă TVA din care se stornează avansul încasat conform Tranșei 1, rezultând un rest de plată de 10% din prețul Actului adițional la care se adaugă TVA - la semnarea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor

Art. 4. Se prelungesc termenele menționate ia art. 5.3 din Contract, după cum urmează:

Durata de prestare a serviciilor:

 • - Fazele 1, 2, 3 servicii de proiectare (PAC, POL', PT verificat, cu caiete de sarcini, detalii de execuție, listele de cantități de lucrări, deviz genera! și devizul martor, etc.), până ce! târziu la data de 15.04.2019;

 • - Faza 4 de asistentă tehnică și documentațiile aferente, deru/ându-se pe toată perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul "Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon" se încheie în maxim 30 de zi/e de la data semnării fără obiecțiuni a Procesului Verbal de Recepție ta Terminarea Lucrărilor.

Art. 5. Anexa nr. 1 - Deviz, Anexa nr. 2 - Adresa nr. A05/16.01.2019 (VPE015469/16.01.2019) și respectiv Adresa nr. 41/16.01.2019 (29853/16.01.2019) fac parte integrantă din prezentul Act adițional.

Art. 6. Toate celelalte dispoziții ale contractului anterior menționat rămân în vigoare și nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, 04.02.2019, în două exemplare originale, ambele cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.


Page 2 of 7


PRESTATOR (PROIECTANT) VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Administrator


ANEXA NR. 1 - Deviz

1

j Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

-------------------------------,

Valoare cu TVA

î

lei

lei

lei

iii            2

3

4

5

• CAPITOLUL 1

, Cheituie

L_u...

li pentru obținerea și amenajarea terenului

Obținerea terenului

*

-

-

| 1.2

Amenajarea terenului

-

-

i, 1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

--------- -

92.874,00

17.646,06

110.520,06 i

!    1-4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

1

| TOTAL CAPITOL 1

92.874,00

17.646,06

110.520,06

I CA PITO ■ Cheituie

LUL2

sli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

i

I TOTAL CAPITOL 2

44.115,15

232.185,00

276.300,15 i

---T—---v


^CAPITOLUL 3

i

i


tehnică

_______ J

I

i Cheltuieli

3-1    ■

Studii

136.323,00

25.901,37

162.224,37 ;

3.1.1. Studii de teren

136.323,00

25.901,37

162.224,37

.......!

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

-

-

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-           i

_3-2 .

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

454,411,00

86.338,09

540.749,09

3.3

Expertiză tehnică

*

3-4.

Certificarea performanței energetice și auditui energetic ai clădirilor

3.5

Proiectare

1.045.145,00

198.577,55

1.243.722,55

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

1

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

-

-

-

1

i

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a iucrărilor de intervenție și devizul general

-

-

-

î

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

499.852,00

94.971,88

594.823,88

i t'-"

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

45.441M

8.633,79

»o

54.074,79

i            3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

/jf ‘

499.&&00 |   ^94.971,88

594.823,88

J

Page 3 of 7


Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție                                     |

3.7

Consultantă                                                               i

3.7,1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.7.2. Auditul financiar

3.7.3 .Consultanta de specialitate pentru funcțiuni de tip parc de distracții si/ sau Aqua Park

Asistență tehnică

1

1

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

f

__

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

1

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului ia fazele incluse în programul de control ai lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții                                                                    I

3.8.2. Dirigenție de șantier

! TOTAL CAPITOL 3

I CAPITOLUL 4

; Cheltuieli pentru investiția de bază

i    411

Construcții și instalații

■    4.2

Montaj utiiaje tehnologice, echipamente tehnoloqice și funcționaie

i 43

Utilaje, echipamente tehnoloqice și funcționale care necesită montaj

i

|    4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

i 4.5

Dotări

4.6

r----------

Active necorporale

CAPIT0LUL5

CAPITOL 4

I5,1.1. Lucrări de construcții șl instalații aferente organizării de șantier

I 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului_______________

i Comisioane, cote, taxe, costul creditului______________________________________

l.,.cornisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare


1 5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de


Page 4 of 7


Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei      J

3

4

5              !

-

- ? - ;

845.153,40

160.579,15

1.005.732,55 î

155.370,90

29.520,47

184.891,37 !

___                                 -J

689.782,50

131.058,68

1

820.841,18 i

1.026.917,40

195.114,31

1.222.031,71 Ș

181.764,00

34.535,16

216.299,16 ;

136.323,00

25.901,37

1        162.224,37 !

45.441,00

8.633,79

;         54.074,79

845.153,40

160.579,15

i      1.005.732,55

3.507.949,80

666.510,47

1   4.174.460,27

_______________________________________________ ____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________ I

~ ” 43?596?918f00      8.283,414,42.    51,880.332,42^

142.299,00

27.036,81

169.335,81 '

1.280.691,00

243.331,29

1.524.022,29 ■

-

i

f

421.205,00 ,

80.028,95 J

501.233,95 i

-

-

45.441.113,00

8.633.811,47

54.074.924,47 !

908.822,00 i

172.676,18

1.081.498,18 !

i               908.822,00 '

172.676,18 1

1.081.498,18

l__, ....... _

|

- ■

- •

!               283.380,00 i

1

-

283.380,00 ■

i                                                                        , 1

j               43.597,00

1 .

I___

- ;

43.597,00 i

V

Proiecta


Nr. crt.

_

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

Iei

lei

1

2

.. „ . 3

4

~5

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

217.985,00

217.985,00

1______________

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

-

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

21.798,00

21.798,00 1

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

| Cheltuieli pentru informare și publicitate

i            2.272.056,00

431.690,64

2.703.746,64

L .5.4

1

r                                           ”

-

| TOTAL CAPITOL 5

3.464.258,00

I     604.366,82

4.068.624,82

I CAPITOLUL 6

i Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

I 6.1   | Preqătirea personalului de exploatare

T

■ T

-

I 6.2   < Probe tehnologice și teste

I

-

-1

-

j TOTAL CAPITOL 6 ____'_____________;..... 2__-1______?

[         ~         ___TOTALGENERAL____™ U 52.738.379,80    9.966.449,97   62.704.829,77

L_______Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)_____’_L      44.973.098,00 <  "8.544.888,62? 53.517.986,62

ACHIZITOR

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.

Președinte al (Sâ^siliului^ Administrație

L.


PRESTATOR (PROIECTANT) VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Administrator

George MantaPage 5 of 7


Proiectant


ANEXA NR. 2 - Adresa nr. A05/16.01.2019 (VPE015469/16.01=2019)

AS3


l -’Rl


. iaz iawm i r. nu, s t a. izi ,v.» s.iu.

< .1 .l.t HO J'SWUHU, !{ta t Oin- MII '«<>" ’Uf                                 "

teJmtSMsri: C <i/v« I ititn rir.'42.1 or/’ <, «•/.»/I, Sntur t. fin. uinb

( lipitul VMÎ.ll ‘IlflU Ifi fi ivmit /faW»»,0W                    -v'             Zt _■

ll-klmr        (i4(i tsil

f-mailisn'ivtaiîats a«J M rjri.ru

_lVrfi; whH..t<l-Mr,»zi.i'<i

<1 Ieșire ir.ru x.p

X Ki()C()\( I !• I I M.JXI I HIXG S.R.l

Kl i i t m'


>-r u. i Ju un..MoJenir/jre ți leumllUue paie Kinkliuiulf

Având iu 'eiicic:

adresa muw’sii de l’riitiăna Seemniliii ' Bicuicțti cu nr. 2W55 I6.tl|.2o]1» tinicgisliatJ Iu >s‘ yjnsi'iJit.!:'.- Mrăzi Se S K I tur I! |b ti1nrieval:: preri-iuct

.utsu'u ipiiium; in vcdeica includem i wtn ut ue iirc-lim Miidu'iii/uri m matxtilxi< ptirc Ftinlelinituf u jtr.'ieetuh ■ 'leului A.ij|iv Muluiuncți.itkil

- cotilructal de servicii de proiectare ți asistență tehnică aferente investiției ..Muderni/iUv reabilitare parc Pantei imun" nr. 105 14.12.2olS;

avem it:păminle.i de u analiza <>pi>rtuniiatea. le/abilitateti îimJaliUUc.i                       .>■"

Acvatic Mullituneiiinial" paule li inteișrai inclus in piuieehtl Mttdernizurc si reabilitare pari PanteUmun".

in .ișieplurea răspunsului dumneavoastră. vă usiuurlii.’ de ui'.'Vir.'.: noastră sonsidcraik

l’rescdiiiH < . V

Joan ( OVSTANTI > ESC lACHIZITOR

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Președinte al Consiliului de Administrație Constantinescu loan

 • •         v

VAoM»STfîâREv

 • *   &îh«tsr *

'< j S.LL. A

C'c'S,'


PRESTATOR (PROIECTANT) VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Administrator

Page 6 of 7


v E

Proiectant


ANEXA NR. 3 - Adresa nr. 41/16.01.2019 (29853/16.01.2019)

0:RecȚlA DEZVOLT* RB PARCURI TEMArtCe Și ACKEMENI


TELEEtiN («nosi)                F«(otuol>|

$MBJiuaM<ha firavunr. 42B, tectw J, 05032^ Buturețb WMHbprimiliețM

Către: AS3 ADMINISTRARE STRĂZI S3 SRL

în atenția: domnului loan loastuitrineseu, Președinte al Consiliului de Administrație

Avfind in vedere adresa nr. 287''5 / 15.01.20!9 primită de la INVESTIȚII SÎ'Ațli VERZI S3 SRL prin care ne supune atenției faptul că societatea a elaborat o analiză cost beneficiu în vederea înființării unui Centru Acvatic Multifuncțional la locația B-duI Basarabia nr.25fi, din care fiice pane C102- depozit laminate. în urma analizei efectuate au fost identificate o serie de riscuri crescute ți beneficia scăzute determinate de înființarea acestui centru.

Totodată societatea INVESTIȚII SPAȚII VERZI S3 SRL face mențiunea că proiectul dispune de viabilitate și capacitate de susținere dacă este realizat la locația din parcul Pantelimon având in vedere cS Direcția Dezvoltare Parcuri Tematice și Agrement implementează în prezent proiectul ce are ca obiectiv-Modernizări' fireabiiiUirepura Panielimon- ,punând lu dispoziție In vederea achiziționării conceptul detaliat efectuat pentru proiectul cc are cu obiectiv -înființarea Centrului Acvatic Multifimcflonafi,

Ținând cont de cele menționate, avem rugămintea să găsiți soluția necesară în vederea includerii

în proiectul aflat în desfășurare, în ceea ce privește parcul Pantelimon, a propunerii venite din


întocmit,


Georgjtma^T’j Kk

DaltK țhiifinwjBttwi peifCMtilc tfunl piclminft hji.ăflt Șcțiqidui J te wi*flinimiit irii lUyțutmiteMti ttenmh


itdepiimi: ainWftx Irgate LMieh pci fi iluavtitntc unor itrji hi bau <j:»ur itinti îc^ai tusufvffli Vft yuisji d.feroLi :ii<rtin’* țm?» m Rotita naiîut Ut 2 £ î6to'.‘9. pdn*l ueiirt J«> ifl», scfî^flJR 51 ifouifă ItaiMtisi pe aitovi fir minei Jwic»? 3


ACHIZITOR
AS3 - ADMINIȘTRARE^RĂZI S3 S.R.L. Președinte al/^nsili

C<_________ i/de/Administrație

fițarif tian

sii-£?PRESTATOR (PROIECTANT) VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Administrator

George Ntșustg

V E G0 A-

Page 7 of 7                                    Proiectant


Nr. de înregistrare: VPE020090/10.04.2019

Act adițional nr. 2 din data de 10.04.2019 la Contractul de prestări servicii

Nr. înregistrare Achizitor            Nr. înregistrare Prestator (Proiectant)

105/14.12.2018                    VPE014870/19.12.2018

între:

1. AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Calea Vitan, nr. 242, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28, C29, etaj 1, București, sector 3, Cod Poștal 031301, tel. 0759.040.480/ 0761.497.102, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9897/2017, având Cod Unic de Identificare fiscală RO 37804080, cont bancar RO73 UGBI 0000 0220 3182 4RON, deschis la Garanti Bank, Sucursala Unirii, reprezentată legal prin Constantinescu loan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de Achizitor, pe de o parte, și

1.2. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Splaiul Independenței, nr. 291-293, et. 14, birou 1, București, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13314/2011, având Cod Unic de Identificare Fiscală RO 29319742, cont bancar RO02 ROIN 9116 0016 4776 RO01, deschis la Idea Bank, reprezentată legal prin Manta George, în calitate de Administrator, în calitate de Prestator (Proiectant), pe de altă parte,

PREAMBUL

Avanr/7/r vedere următoarele:

 • •  în data de 14.12.2018, Părțile au încheiat Contractul de prestări servicii nr. 105 (înregistrat de către Prestator sub nr. VPE014870 din data de 19.12.2018) („Contract"), având ca obiect prestarea de către Prestator a serviciilor de proiectare și asistență tehnică aferente investiției "Modernizare șl reabilitare Parc Pantelimon";

 • •  în data de 04.02.2019, Părțile au încheiat Actul adițional nr. 1 (înregistrat de AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L. sub nr. A09 și de VEGO Concept Engineering S.R.L. sub nr. VPE016264), având ca obiect stabilirea prețului Contractului și a modalității de plată a acestuia, precum și prelungirea termenelor de prestare a serviciilor;

 • •  Adresa nr. VPE017575 transmisă de subscrisa în data de 26.02.2019 și înregistrată de AS3 -Administrare Străzi S3 S.R.L. sub nr. 175/27.02,2019 prin care subscrisa a transmis devizul general actualizat ca urmare a modificărilor proiectului în sensul utilizării unor materiale, finisaje, echipamente și instalații cu caracteristici superioare și suplimentarea suprafeței clădirii Centru Acvatic cu un etaj suplimentar;

 • •  Intenția Părților de a actualiza Anexa nr. 1 - Deviz aferent Actului adițional nr. 1 la Contract;

Părțile, de comun acord, au procedat la încheierea prezentului Act adițional la Contractul de servicii nr. 105/14.12.2018, în următoarele condiții:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 - Deviz aferentă Actului adițional nr. 1 la Contract, orice referire la prețul Contractului făcându-se prin raportare la devizul actualizat anexat prezentului Act adițional.


A*

Proiectant


Art. 3. Toate celelalte dispoziții ale contractului anterior menționat și ale Actului adițional nr. 1 rămân în vigoare șl nemodificate.

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, 10.04.2019, în două exemplare originale, ambele cu valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

Președinte al Consiliu/de Administrație

PRESTATOR (PROIECTANT)

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Administrator


Pagina 2 din 5


Proiectant


ANEXA NR. 1-Deviz

Nr. cit.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) lei

TVA lei

Valoare (cu TVA) lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

-

-

-

1.2.

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

92.874,00

17.646,06

110.520,06

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

92.874,00

17.046,06

110.520,06

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2                                                                    232.185,00          44.115,15 |        276.300,15

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1.

Studii

359.209,40

68.249,79

427.459,19

3.1.1. Studii de teren

359.209,40

68.249,79

427.459,19

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

848.173,00

161.152,87

1.009.325,87

3.3.

Expertiză tehnică

3.4.

Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor

3.5.

Proiectare

1.950.799,00

370.651,81

2.321.450,81

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

932.991,00

177.268,29

1.110.259,29

3-.5.S. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

84.817,00

16.115,23

100.932,23

3^.’&i,Proiect tehnic și detalii de execuție

932.991,00

177.268,29

1.110.259,29

Pledurilor de achizjție

-

-

<.0 -^ -,!î *0

Pagina 3 din 5
Nr. cri.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) lei

TVA lei

Valoare (cu TVA) lei

3.7.

Consultanță

845.153,40

160.579,15

1.005.732,55

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

155.370,90

29.520,47

184.891,37

3.7.2. Auditul financiar

-

-

-

3.7.3 .Consultanta de specialitate pentru funcțiuni de tip parc de distracții si/ sau Aqua Park

689.782,50

131.058,68

820.841,18

3.8.

Asistență tehnică

1.184.422,40

225.040,26

1.409.462,66

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

339.269,00

64.461,11

403.730,11

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

254.452,00

48.345,88

302.797,88

3.8.1.2, pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

84.817,00

16.115,23

100.932,23

3.8.2. Dirigenție de șantier

845.153,40

160.579,15

1.005.732,55

TOTAL CAPITOL 3

5.187.757,20

985.673,88

6.173.431,08

CAPITOLUL 4

Chel

tuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și Instalații

81.375.069,00

15.461.263,11

96.836.332,11

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

265.606,00

50.465,14

316.071,14

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2.390.451,00

454.185,69

2.844.636,69

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

-

4.5.

Dotări

786.193,00

149.376,67

935.569,67

4.6.

Active necorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

84.817.319,00

16.115.290,61

100.932.609,61

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

1.696.346,00

322.305,74

2.018.651,74

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

1.696.346,00

322.305,74

2.018.651,74

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

528.938,00

-

528.938,00

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

81.375,00

-

81.375,00

oS^.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pefflȚu autorizarea lucrărilor de construcții

406.875,00

-

'       40&875,00

.

Pagina 4 din 5

A -c>- Achizitor

WÎ^Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) lei

TVA lei

Valoare (cu TVA) lei

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

-

-

-

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

40.688,00

-

40.688,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

3.923.095,00

745.388,05

4.668.483,05

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

836.620,80

158.957,95

995.578,75

TOTAL CAPITOL 5

6.984.999,80

1.226.651,74

8.211.651,54

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

46.437,00

8.823,03

55.260,03

6.2.

Probe tehnologice și teste

46.437,00

8.823,03

55.260,03

TOTAL CAPITOL 6

92.874,00

17.646,06

110.520,06

TOTAL GENERAL

97.408.009,00

18.407.023,50

115.815.032,50

Din care C+M (1.2 + 1.3 4-1.4 4- 2 4- 4.1 4- 4.2 + 5.1.1)

83.662.080,00

15.895.795,20

99.557.875,20

ACHIZITOR

AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

PRESTATOR (PROIECTANT)

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Administrator

George Manta


Pagina 5 din 5


Proiectant


S.C. AS3-ADMINISTRARE STRAZf S3 S.R.L.

ENr ..     ________________

VEGO

Nr. de înregistrare: VPE 027879/20.09.2019

iMHtfUHĂ comtmkm wow.

Act adiționai nr. 3 din data de 20.09.2019 la Contractul de prestări servicii

Nr. înregistrare Achizitor

105/14.12.2018


Nr. înregistrare Prestator (Proiectant)

VPE014870/19.12.2018

între:

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., cu sediul social în București, Calea Vitan, nr. 242, cam. C2, C3-C5, C7, C22, C28-C29, etaj 1, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9897/2017, număr de înregistrare fiscală RO 37804080, reprezentată legal de dl. loan Constantinescu - Președinte al Consiliului de Administrație, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

și

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., cu sediul în București, Splaiul Independenței, nr. 291-293, etaj 14, birou 1, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/13314/2011, număr de înregistrare fiscală RO 29319742, reprezentată legal de dl. George Manta - Administrator, în calitate de PRESTATOR (PROIECTANT), pe de altă parte,

a intervenit prezentul Act Adițional nr. 3 la Contractul de Servicii proiectare și asistență tehnică aferente investiției "Modernizare și reabilitare Parc Pantellmon" nr. 105/14.12.2018 (numit în continuare "Contractul'), în următoarele condiții:

Preambul

Având în vedere solicitarea de modificare de temă a proiectului "Modernizare și reabilitare Parc Pantelimon" solicitată de Sectorul 3 a! Municipiului București, conform Adresei nr. 473686/08.07.2019 și comunicată Prestatorului sub nr. 198/10.07.2019, ce implică în mod obligatoriu obținerea unei noi autorizații de construire pentru proiect

Alt. 1. Proiectantul se obligă să predea documentația tehnică completă fazele PTh (Proiect Tehnic) și DE (Detalii de Execuție), cu liste de cantități, caiete de sarcini și deviz general, în 3 exemplare în format fizic și 2 exemplare electronice (DVD) atât în format PDF, cât și în format editabil (word, excel, Auto-Cad, etc.) până cel târziu la data de 23.09.2019. Exemplarele în format fizic vor fi semnate de către Proiectant și de către verificatori atestați MLPAT, pentru fiecare specialitate în parte, conform art. 13 alin. (1) din Legea nr. 10/1995.

Art. 2. Proiectantul se obligă să predea documentația tehnică faza DTAC (Documentație T^ț^^ă...pentru obținerea Autorizației de Construire) în vederea reautorizării proiectului în ^confer * cu noua temă de proiectare din Contract, în 3 exemplare în format fizic și 2

o


ctronice (DVD) atât în format PDF, cât și în format editabil


Pagina 1 din 3VECO

Cad, etc.) până cel târziu la data de 30.09.2019. Exemplare în format fizic vor fi semnate de către Proiectant și de către verificatori atestați MLPAT, pentru fiecare specialitate în parte, conform art, 13 alin. (1) din Legea nr. 10/1995.

Art. 3. Proiectantul se obligă ca în numele Beneficiarului și pe seama acestuia să obțină Autorizația de Construire, inclusiv să obțină noile avize necesare unei noi Autorizații de Construire, în vederea reautorizării proiectului în conformitate cu noua temă de proiectare și să o predea Achizitorului.

Alt. 4. Părțile convin suplimentarea obiectului Contractului, Proiectantul obligându-se să asigure servicii de cost control, servicii ce se vor concretiza în elaborarea unui raport lunar ce va cuprinde:

 • - analiza cantităților de materiale și lucrări achiziționate de Achizitor, precum și analiza prețurilor de achiziție;

 • - analiza depășirilor și discrepanțelor constatate.

Art. 5. Referitor la Faza 4 - art. 2.1, alin. (4) din Contract, Părțile agreează faptul că Asistența Tehnică presupune și prezența unui delegat al Prestatorului pe șantierul unde se realizează investiția, în limita a 4 (patru) zile pe săptămână, care să ia Ia cunoștință toate lucrările executate, iar în cazul unor modificări ale proiectului, acest delegat se obligă să le transmită în termen de 1 (una) zi lucrătoare celorlalți reprezentanți ai Prestatorului pentru a insera aceste modificări în proiectul actualizat, prin Dispoziții de Șantier, astfel încât ambele părți să respecte toate procedurile legale, normativele în vigoare, avizele, acordurile și autorizațiile aferente proiectului. Noile Dispoziții de Șantier, conform procedurii de mai sus, vor fi transmise Achizitorului în termen de 3 (trei) zile de la data la care reprezentanții Prestatorului au primit de la delegatul acestora, noile modificări ale proiectului. Orice comunicare cu privire la procedurile mal sus menționate va fii făcută prin poștă electronică, către următoarele adrese de e-mail:

Din partea Achizitorului: ioan.constantinescu@as3-strazi.ro: roxana.balaceanu@vahoo.com: Din partea Proiectantului: office@vego.holdinas: raluca.DODa@vego.holdinqs:

Art. 6. (1) Părțile convin ca prețul Contractului să fie un preț închis, cuantumul acestuia fiind de 3.392.692,76 Iei la care se adaugă TVA.

(2) Părțile convin faptul că Proiectantul mai are de facturat Tranșa 5, conform Actului adițional nr. 1 la Contract, a cărei valoare este de 678.538,54 lei la care se adaugă TVA, din care se va stona avansul încasat conform Tranșei 1, rezultând un rest de piață de 339.269,27 lei la care se adaugă TVA. Tranșa 5 se va factura de către Proiectant la data semnării Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.

Art. 7. (1) Referitor la creanța rămasă de achitat de către Achizitor, Proiectantului, în cuantum total de 1.568.375,15 lei, rest de plată din facturile fiscale seriile VPE nr. 100608/18.04.2019 și VPE nr. 100613/24.04.2019, Părțile sunt de acord ca acestă sumă să fie achitată în 2 (două) tranșe, conform scadențarului menționat mai jos: i);5uma:de 1.093.375,15 Iei va fi achitată până cel târziu la data de 30 Octombrie 2019; • (2) Nerespectarea termenelor de plată menționate la art. 1, alin. (1) îndreptățește Proiectantul să perceapă Achizitorului penalități de întârziere în cuantum de 0,5%/zi din restul de plată aferent fiecărei tranșe până la plata integrală a fiecărei tranșe.

 • (3) Părțile convin ca prevederile art. 7, alin. (1) și (2) să-și producă efectele doar în cazul în care documentația tehnică PTh (Proiect Tehnic) și DE (Detalii de Execuție) menționată la art. 1 din prezentul înscris este completă și acceptată de Achizitor prin semnarea unui Proces verbal de acceptanță a documentației.

Art. 8. Prin semnarea prezentului Act adițional, Proiectantul se obligă ca cel târziu la data de 02 Octombrie 2019 (data primului termen de judecată fixat de instanță), să renunțe în scris la judecată și la însuși dreptul pretins conform art. 406 și art. 408 Cod Procedură Civilă, privind cererea sa de chemare în judecată formulată împotriva Achizitorului, concretizată în Dosarul nr. 26255/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București - Secția a Vl-a Civilă ce are ca obiect ordonanță de plată - OUG nr. 119/2007 și art. 1014 Cod Procedură Civilă.

Art. 9. Celelalte prevederi contractuale rămân în vigoare și nemodificate.

Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi, 20.09.2019, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR AS3 - ADMINi           AZI S3 S.R.L.

Președinte al               Administrație

Cor             an
PRESTATOR (PROIECTANT) VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Administrator

George Manta
Pagina 3 din 3


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr. 282029 /25.02.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind aprobarea expertizării proiectului întocmit de societatea VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL în calitate de Prestator, în urma încheierii cu societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect Servicii de proiectare și asistență tehnică aferente investiției „Modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon”, însoțit de raportul de specialitate nr. 281966/25.02.2020 și de adresa nr. 98/24.02.2020 (înregistrată la PS3 cu nr. 279722/24.02.2020) a societății AS3 - Administrare Străzi Sector 3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvernanță Corporativă


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate dc Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei lega! justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ....^tJ^Tde pe ordine^ dea-/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.. ........... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...-Z^TT...

de pe ordinea de zi /.Suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNI CĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe


suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

lărarea ordinii publice și respectarea /a analizat proiectul de de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii j drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de hotărâre înscris la punctulZ'T'!^ ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cuSECRETAR, VASILIU MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN