Hotărârea nr. 51/2020

HCLS3 nr.51 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr. 282246/CP/25.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr. 281144/25.02.2020 al Serviciului Control Intem-Compartiment Guvemanță Corporativă;

  • -  Adresa nr. 281199/25.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 29 alin. (1), art. 641 și art. 644 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 13.1 și 14.5 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr.98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  HCLS 3 nr. 785/19.12.2019 privind încetarea mandatului unui membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant;

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă reluarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant de membru (administrator 1 - studii superioare juridice și vechime de 5 ani în domeniu) în Consiliul de administrație al societății Smart City Invest S 3 SRL în condițiile și termenele aprobate prin art. 2 - 4 din HCLS 3 nr. 785/19.12.2019.

Art.2. (1) Procedura de selecție pentru ocuparea postului rămas vacant în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de Comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 SRL.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă, membrii comisiei de selecție și societatea Smart City Invest S3

SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 51

DIN 26.02.2020

CABINET PRIMAR


TELEFON țc-x ra'j 3’8 03ij - ;*S FAX (004 o?i) 51? 03 04 E-MAIL wStnwprimargtprinr- -0e3.ro

Calei Dudești or. 191, Sector3, ojtoS^., București

SECTOR 3

CABINET PRiRAAT-

. 2U2 22

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul rămas vacant de membru al Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S 3 SRL

Prin Hotărârea nr. 785/19.12.2019 a Consiliului Local Sector 3 s-a declarat vacant postul de membru în Consiliul de Administrație al socetății Smart City Invest S3 SRL -Administrator 1 -studii superioare juridice, ca urmare a demisiei doamnei Paula Bianca Bordeanu, și s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a unui nou membru, scrisoarea de așteptări, componența Comisiei de selecție a candidaților, precum și Regulamentul Comisiei.

Având în vedere că, după finalizarea procedurii de selecție demarate în condițiile HCLS 3 nr. 785/19.12.2019, nu a existat un candidat declarat admis, se impune reluarea procedurii de selecție pentru completarea postului vacant, în condițiile aprobate prin art. 2-4, respectiv scrisoarea de așteptări, Componența Comisiei de selecție a candidaților și Regulamentul Comisiei de selecție.

Ținând cont de cele prezentate și având în vedere raportul de specialitate nr. 281144/25.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.E-MAIL gu ver<1 anta eo r por ati va @p r im ar . r©

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 281144/25.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consilul de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L.

Societatea Smart City Invest S 3 SRL este persoană juridică română, cu sediul în municipiul București, sector 3, Calea Vitan nr. 154-158, birou 3, parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/15431/2017, având CUI 38188050, reprezentată legal de doamna Simona Andreea Bălașa în calitate de președinte al consiliului de administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv, constă în "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale ” — cod CAEN 4120

Președintele Consiliului de Administrație al societatății Smart City Invest S 3 SRL aduce la cunoștință prin adresa nr. 3282/18.11.2019 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 715039/18.11.2019 demisia administratorului 1 - studii superioare juridice - Paula Bîanca Bordeanu care a fost numită prin HCLS 3 nr. 691 din 28.12.2017.

Contractul de mandat încheiat de membrii consiliului de administrație prevede la art. 7.1 "încetarea contractului” la lit. c) "renunțarea mandatarului la mandatul încredințat, cu motivarea acestei decizii” în conformitate cu prevederile:

-Art. 13.1 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L.: “ Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 (șapte) membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății.”

-Art. 14.5 din Actul Constitutiv al societății Smart City Invest S3 S.R.L.: „ în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al societății se vor aplica prevederile art. 64din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare”

Art. 644 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: ”în caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare”.

Art. 641 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: ”în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 înSERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ J

generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

Conform art. 29 alin. (1) din OUG 109/201 l:”Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”

Comisia de selecție a candidaților constituită pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L are următoarea componență:

-Președinte: Hondola Silviu, consilier juridic, Compartiment Guvernantă Corporativă -Supleant: Tripa Ovidiu, referent asistent, Serviciul Administrativ

-Membru: Pivniceru Cornelia, expert, Compartiment Guvernanță Corporativă -Supleant: Pintilie Izabela Alina, referent principal, Serviciul Administrativ -Membru: Șerban Gheorghe, șef Birou Control Financiar Preventiv;

-Supleant: Șerban Maria Cristina, expert - Birou Control Financiar Preventiv -Secretar:Bejenaru Raluca, consilier juridic, Compartiment Guvernanță Corporativă -Supleant: Enache Narcisa, expert Serviciul Organizare Resurse Umane

Comisia este mandatată să întocmească, cu respectarea prevederilor legale, și Primarul Sectorului 3 să aprobe procedura internă de evaluare/selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație, care să cuprindă, dar fără a se limita la acestea, conținutul individual al anunțului public privind selecția prealabilă, condițiile de participare, criteriile de selecție și grila de evaluare a candidaților, conținutul procedurii de selecție, modalitatea și etapele de desfășurare a acesteia, documentele necesare ce urmează a fi prezentate de candidați în dosarul de participare.

Procedura de selecție a membrului Consiliului de Administrație al societății Smart City Invest S3 S.R.L se finalizează în termen de cel mult 100 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. După finalizarea procedurii, raportul pentru numirea finală întocmit de comisie va fi prezentat Consiliului Local al Sectorului 3 în vederea numirii în poziția de administrator 1 -studii superioare juridice - al societății Smart City Invest S3 S.R.L.

După finalizarea procedurii de selecție a candidaților realizată în condițiile și termenele decise prin HCLS 3 nr. 785/19.12.2019 postul de administrator 1 a rămas în continuare vacant, ceea ce duce la necesitatea reluării procedurii de selecție.

Pentru aceste considerente propunem spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant (administrator 1 - studii superioare juridice și vechime 5 ani în domeniu) din Consiliul de Administrație al Societății Smart City Invest S3 S.R.L.

Compartiment

Guvernantă Corporativă

Silviu Hondola


Nr. 279571/24.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S 3 SRL


Către,

Cabinet Primar

Prin prezenta vă înaintăm conform prevederilor art. 44 alin. 9 lit.b) la Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016 Raportul cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S 3 SRL desfășurată în perioada 19.12.2019-24.02.2020 în baza baza HCLS 3 nr. 785 din 19.12.2019.

Comisia de selecție:


Membru: Șerban Gheorghe

Secretar: Bejenaru Raluca

Nr. 4/24.02.2020

Registru Comisie de Selecție

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

Comisia de selecție a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de

Administrație al societății Smart City Invest S 3 SRL

RAPORT

Cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S 3 SRL

Comisia constituită în baza HCLS 3 nr. 785 din 19.12.2019 a derulat etapele privind selecția candidaților în vederea numirii membrului în Consiliul de Administrație al societății Smart City Invest S 3 3 SRL conform procedurii elaborate și aprobate.

Candidat înscris pentru această procedură:

1. NEDELIA NICOLAE

La etapa de selecție a dosarului depus de domnul Nicolae Nedelia s-a constatat faptul că acesta este absolventul Institutului Agronomic Nicolae Bălcescu, București iar postul din cadrul consiliului de administrație al societății Smart City Invest S 3 SRL pentru care s-a demarat procedura de selecție necesită studii superioare juridice și experiență în domeniu de 5 ani. Candidatul care a depus cererea de înscriere și documentele aferente nu îndeplinește condițiile de selecție a dosarului în lista scurtă..

Comisia de selecție declară respinsă candidatura domnului Nicolae Nedelia.

Comisia de selecție:SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr.281199/25.02.2020


Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al Societății Smart City Invest S3 S.R.L, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment Guvemanță Corporativă Silviu Hondola

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

de pe ordineâ~de Zi /


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulde pe ordiUeă~3e Zi /     _

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraxtrdinare din data de          ............

Comisia de administrație publică locală, juridică, .apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul            de pe ordinea- de "Zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/exjiaoFdinafef și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul dePREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN A

SECRETAR, VASILIU MARIANA


MEMBRI:               f


PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

J

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN