Hotărârea nr. 50/2020

HCLS3 nr.50 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind modificarea HCLS3 nr.151/26.04.2018 referitoare la organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

  • -  Referatul de aprobare nr.281161/CP/25.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

  • -  Raportul de specialitate nr, 280155/24.02.2020 al Serviciului Control Intem-Compartiment Guvemanță Corporativă;

  • -  HCLS3 nr. 151/26.04.2018 privind organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar;

  • -  Adresa nr. 280157/24.02.2020 a Serviciului Control intern- Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 50 din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 2 lit. n) și 11 lit. f) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și compeltările ulterioare;

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I Hotărârea nr.l 51/26.04.2018 a Consiliului Local Sector 3 privind organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, se modifică după cum urmează:

1.  Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Hotărâre privind auditul intern la întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară,'1'1

2.  Art.I se modifică și va avea următorul cuprins:

,Art.l. Se aprobă efectuarea auditului intern la întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, de către compartimentul de audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3”

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 151/26.04,2018 rămân neschimbate.                             __

Contrașefnnează pentru legalitate

Secretar general

/ larius Mihăiță IRNR. 50

DIN 26.02.2020

HOTĂRÂREA NR. 151/26.04.2018

privind auditul intern la întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară

Forma consolidată care include modificările aduse prin HCLS 3 nr. 50/26.02.2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale

nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă efectuarea auditului intern la întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, de către compartimentul de audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Art.2. Consiliile de administrație ale societăților la care se efectuează auditul intern conform prevederilor art. 1 au obligația de a prezenta Consiliului Local al Sectorului 3 rapoartele de audit în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acestora.

Art.3. Primarul Sectorului 3 și Consiliile de administrație ale societăților prevăzute la art.l vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 2& FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București


REFERAT DE APROBARE


SECTOR 3

CABINET PRIMAR

„ .......

Da,a.........


a proiectului de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.151/26.04.2018 referitoare la organizarea auditului public intern la societățile la care

Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar

Prin Hotărârea nr. 151/26.04.2018, Consiliul Local Sector 3 a aprobat efectuarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, de către Compartimentul de audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

întreprinderile publice care au ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform art.2 pct 2 lit. b) și c) din OUG 109/2011 sunt "companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul", "societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul."

Având în vedere că prevederile HCLS3 nr. 151/26.04.2018 nu sunt aplicabile și societății Algorithm Construcții S3 SRL, aceasta fiind înființată de către societatea Algorithm Residențial S3 SRL, se impune modificarea acesteia în sensul posibilității efectuării misiunilor de audit intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și la societățile înființate de către întreprinderile publice la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, având în vedere calitatea Sectorul 3 de autoritate publică tutelară și la acestea.

Luând în considerare cele prezentate, precum și raportul de specialitate nr.280155/24.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvernantgcoFpara£iva@priî7iarh3.r©

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158. București

Nr.înreg 280155/24.02.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr. 151/26.04.2018 referitoare la organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul al Municipiului București este asociat unic/majoritar

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 151 din 26.04.2018 a aprobat efectuarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, de către compartimentul de audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

întreprinderile publice care au ca autoritate publcă tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform O.U.G 109/2011 art.2 pct 2 lit. b) sunt ”companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrațiv-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;” și lit c) "societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.”

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 din OUG 109/201, autoritate publică tutelară este instituția care:

b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ- teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);

c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate controlată;

Prin adresa nr. 269168/17.02.2020, înaintată de către Cabinet Primar, se solicită modificarea HCLS3 nr. 151/26.04.2018, întrucât aceasta își are aplicabilitate doar pentru întreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic/majoritar.

Necestitatea modificării hotărârii menționate, vine în contextul în care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară și pentru întreprinderile publice la care una sau mai multe întreprinderi publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul, motiv pentru care Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 151 din 26.04.2018 se impune a se modifica după cum urmează:

Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:

„Hotărâre privind auditul intern la întreprinderile pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară,”

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Se aprobă efectuarea auditului intern la întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, de către comparimentul de audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 ”

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.151 din 26.04.2018 referitoare la organizarea auditului public intern la societățile la care Sectorul al Municipiului București este asociat unic/majoritar.CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 ’ 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL cab<netprirn0r@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 269168/17.02.2020

Către


Compartimentul Guvernanțâ Corporativă

Având în vedere prevederile HCLS nr. 151/26.04.2018 privind organizarea auditului intern la societățile la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, se impune modificarea acesteia în sensul posibilității efectuării misiunilor de audit intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sector 3 și la societățile înființate de întreprinderile publice unde Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar.

In acest sens vă solicit întocmirea unui proiect de hotărâre care să modifice HCLS nr. 151/2018 în sensul menționat anterior.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

r


WWW.pHmarie3.rO


Nr.înreg. 280157/24.012020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • proiectul de hotărâre privind modificarea HCLS3 nr.151 din 26.04.2018 referitoare la organizarea auditului public intern la societățile la care Sectorul al Municipiului București este asociat unic/majoritar, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 269168/24.02.2020 înaintată de Cabinet Primar

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulpe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare-din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită îp ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...K.Z.^SÎ7de pe ordinea de-zr / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FQST-întocmit în conformitate cu

prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR,DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚI U-IO AN