Hotărârea nr. 5/2020

HCLS3 nr. 5 din 14.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Burlești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local ai Sectorului 3 ai Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 14.01.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.9329/CP/10.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 8817/10.01.2020 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 8957/10.01.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 204 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art.5, pct. 5.2, art. 12, pct. 12.1, lit. a) și b) din Actul Constitutiv al SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 59 și 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Articolul 5, pct.5.1. din Actul Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. "Domeniul principal de activitate - 381 Colectarea deșeurilor" se modifică și va avea următorul cuprins:

"Domeniul principal de activitate - 782 Activități de contractare pe baze temporare a personalului **;

 • 2. "Obiectul principal de activitate - 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase" se modifică și va avea următorul cuprins:

"Obiectul principal de activitate — 7820 Activități de contractare pe baze temporare a personalului”-,

3.Se completează cu trei obiecte secundare de activitate:

„4677- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor”

„4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor”

„3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase”

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 pentru semnarea Actului Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL modificat și completat conform articolului 1 din prezenta hotărâre, precum și a oricăror acte necesare ducerii la îndeplinire a sus-menționatei decizii.

Art.3. Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 5

DIN 14.01.2020CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 31S 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

a,.....3J^.........

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății SD3-5alubritate și Deszăpezire S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Prin adresa nr. 48/10.01.2020 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr.8539/CP/10.01.2020, societatea solicită modificarea Actului Constitutiv prin schimbarea domeniului principal de activitate, acesta urmând a fi codificat prin codul CAEN - 782 Activități de contractare pe baze temporare a personalului, schimbarea obiectului principal de activitate codificat prin codul CAEN 7820 Activități de contractare pe baze temporare a personalului, precum șî introducerea a 3 obiecte secundare de activitate, respectiv:

 • > 4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

 • > 4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor

 • > 3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase

Cererea este justificată de faptul că societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, trebuie să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, fiind preocupată permanent atât de evitarea și minimizarea pierderilor operaționale cât și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 8817/10.01.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Str. Intrarea Odabești nr. 5-7» Sector 3,032*58, București

Nr.înreg. 8817/10.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind privind modificarea Actului Constitutiv al societății SD3-

Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Având în vedere:

 • -  Adresa nr.48/10.01.2020 a societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL înregistrată la Cabinet Primar sub nr.8539/10.01.2020 privind solicitarea aprobării modificării actului constitutiv al societății prin modificarea domeniului de activitate, obiectului de activitate principal precum și adăugarea de noi coduri CAEN,

*  Hotărârea nr. 1/10.01.2020 a consiliului de admnistrație al societății SD3 -

Salubritate și Deszăpezire S3 SRL prin care se aprobă modificarea actului

constitutiv al societății prin adăugarea de noi obiecte de activitate;

 • -  Hotărârea nr. 2/10.01.2020 a consiliului de admnistrație al societății SD3 -

Salubritate și Deszăpezire S3 SRL prin care se aprobă modificarea actului

constitutiv al societății prin schimbarea domeniului de activitate și al obiectului principal;

Ținând cont de:

 • -  Legea societăților nr. 31/1990 art. 204: „ Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale.... ”

 • -  Art.5 punctul 5.2 din actul constitutiv al societății “Obiectul de activitate nu este limitat, acesta poate fi modificat prin exinderea sau restrângerea sa conform hotărârii Adunării Generale a Asociaților și a dispozițiilor legii societățiilor. Societatea poate desfășura orice activității care sunt legate în mod direct sau indirect de obiectul principal de activitate sau de activitățile secundare.

 • -  Art. 12., pct.12.1 lit. a) din actul constitutiv „Adunarea Generală a Asociaților are umătoarea atribuție: „ hotărăște modificarea Actului Constitutiv”lit. b)„ hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății”.

Conform adresei înaintate, societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL dorește modificarea art. 5, pct. 5.1 din actul constitutiv, după cum urmează:

)


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Domeniul principal de activitate:

 • > activități de contractare pe baze temporare a personalului - cod CAEN: 782 Obiectul principal de activitate:

 • > activități de contractare pe baze temporare a personalului - cod CAEN: 7820

Obiecte de activitate secundare:
 • > cod CAEN 4677— comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

 • > cod CAEN 4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor;

 • > cod CAEN 3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase

Motivația prezentată de către societate se referă la contextul economic, astfel se impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor administrative, care să ducă la creșterea eficienței societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., dat fiind faptul că întreprinderile publice la care statul deține participațiuni integrale sau parțiale reprezintă un segment important al economiei naționale și în consecință funcționarea acestora are o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat, în considerarea faptului că eficiența unor operatori economici depinde în mod determinant de performanța managementului acestuia în corecta implementare.

în funcționarea societății a mecanismelor de management și bună administrare, societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, trebuie să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, fiind preocupată permanent atât de evitarea și minimizarea pierderilor operaționale cât și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considere cele prezentate, propunel spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificare actului constitutiv al societății SD3 — Salubritate și Deszăpezire S3 SRL


SALUBRITATE

SI DESZĂPEZIRE S3

CABINET PRIMAR

&.....

/&. ot. jffjo


ZIUA /Z?..LUNA.^Z.ANUIgfe2f/7

SD3 SALUBRITATE Si

DESZĂPEZIRE Ș3 S.R L

intrare nr              u

IEȘIRE^........ ' ' ................

Către

Domnul Roberi Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv, prin modificarea domeniului principal de activitate, a obiectului principal de activitate și adăugarea de noi obiecte de activitate.


Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv prin modificarea domeniului principal de activitate, a obiectului principal de activitate și adăugarea de noi obiecte de activitate.

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Conform Actului Constitutiv al subscrisei, art. 12., punctul 12.1 litera a) și b). Asociatul Unic al societății, respectiv Consiliului Local Sector 3. are următoarele atribuții:

 • a) ,, hotărăște modificarea A ciul ui C.o nstii utiv ’

 • b) „hotărăște schimbarea obiectului de activitate al Societății ”

SALUBRITATE

■'*DESzApEZ!BE S3

Luând în considerare contextul economic, se impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor administrative, care să ducă la creșterea eficienței societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., dat fiind faptul că întreprinderile publice și societățile comerciale la care statul deține participațiuni integrale sau parțiale reprezintă un segment important al economiei naționale și în consecință funcționarea acestora are o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat, în considerarea faptului că eficiența unor operatori economici depinde în mod determinant de performanța managementului acestuia în corecta implementare.

în funcționarea societății a mecanismelor de management și bună administrare, societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. trebuie să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, fiind preocupată permanent atât de evitarea și minimizarea pierderilor operaționale cât și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Pentru toate aceste considerente, solicităm schimbarea domeniului și a obiectului principal de activitate, după cum urmează:

Se modifică Cap II, art. 5, pct. 5.1, din Actului Constitutiv al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., având următorul conținut:

Capitolul II Obiectul de Activitate

Art. 5, pct. 5.1 — Obiectul de activitate al Societății este următorul:

Domeniul principal de activitate: activități de contractare pe baze temporare a personalului -cod CAEN: 782

Obiectai principal de activitate: activități de contractare pe baze temporare a personalului -cod CAEN: 7820

Obiecte de activitate secundare:

cod CAEN 4677- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

cod CAEN 4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor;

cod CAEN 3811 - colectarea deșeurilor nepericuloase;

La prezenta adresă anexăm:

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/10.01.2020 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/10.01.2020

Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de acordare a unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv al Societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prin modificarea domeniului principal de activitate, a obiectului principal de activitate și adăugarea de noi obiecte de activitate.

Președinte CA.

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 01/10.01.2020

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru inițierea

1. Aprobarea introducerii de noi coduri CAEN în obiectul de activitate al societății, respectiv:

 • •  4677 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;

 • •  4520 - întreținerea și repararea autovehiculelor;

 • •  7820 - activități de contractare pe baze temporare a personalului.

Președinte C.A.

1


^S^SAUJBRITftTE

$1DESZĂPEZIRE $3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, otrou nr. z, scutur a. București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 02/10.01.2020

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

Se adoptă cu 6 voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru inițierea demersurilor in vederea schimbării domeniului principal de activitate din „colectarea deșeurilor” (CAEN 381), obiect principal de activitate „colectarea deșeurilor nepericuloase” (CAEN 3811) in domeniul principal de activitate „activități de contractare pe baze temporare a personalului” (CAEN 782), având ca obiect principal de activitate „activități de contractare pe baze temporare a personalului” (CAEN 7820);

Președinte C.A.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


www.primarie3.roE-MAIL guvernantacOTpcrativa@pFimarie3,FQ

Str. Intrarea Odobești nr. 5*7. Sector 3,032158, București


Nr.înreg. 8957/10.01.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• proiectul de hotărâre privind privind modificarea Actului Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 48/10.01.2020 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.8539/10.01.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Guvcriianță Corporativă Bejenaru /<aluca

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


£

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi-a ședințetordmare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.....z?........ de pe ordinea de zi / -suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIAN A I MEMBRI:             Ț

PELINARU CORNEL       f

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR,

VASILIU MARIANA

......Ibăz.............