Hotărârea nr. 49/2020

HCLS3 nr.49 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind completarea HCLS 3 nr. 121/28.03.2018 referitoare Ia măsurile de îmbunătățire a actului de transparență instituțională

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.28115 l/CP/25.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 280176/24.02.2020 al Serviciului Control Intern -Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 280178/24.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HCLS3 nr. 304/17.07.2018 privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, completată prin HCLS3 nr. 532/15.11.2018;

 • -  HCLS3 nr. 121/28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională, completată prin HCLS3 nr. 147/11.04.2018; ;

 • -  HCLS3 nr. 355/25.08.2017 privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea de servicii în Tehnologia Informațiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr, 121/28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

După alineatul (1) al art.2. se introduce alineatul (l1), care va avea următorul cuprins:

“(l1) în cazul întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București serviciile de găzduire și administrare a paginilor de internet ale acestora vor fi asigurate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, în condițiile și termenii stabiliți de comun acord cu întreprinderile publice'1''.

Art.II. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr. 121/28.03.2018 rămân neschimbate.NR. 49

DIN 26.02.2020

HOTĂRÂREA NR. 121/28.03.2018 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională

Forma consolidată care include modificările și completările aduse prin

HCLS 3 nr. 147/11.04.2018 șiHCLS3 nr. 49/26.02.2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. în vederea îmbunătățirii actului de transparență instituțională în Primăria Sectorului 3, în instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, în întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, precum și în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, pe pagina de internet a fiecărei instituții va fi creat un meniu "Transparență instituțională” în care, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, vor fi publicate următoarele documente și informații:

 • A. în domeniul financiar:

 • 1. Proiectul de buget, în format editabil - conform calendarului bugetar,;

 • 2. Bugetul aprobat și rectificările de buget, în format editabil - în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobare;

 • 3. Contul de închidere al execuției bugetare - bilanțul - în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea acestora la Ministerul Finanțelor Publice

 • 4. Calculul indicatorilor bugetului - trimestrial, în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea acestora de către Trezoreria Sectorului 3

 • 5. Gradul de îndatorare - în termen de 10 zile lucrătoare de la modificare

 • 6. Facturile vor fi postate pe site în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora la Direcția Economică. Efectuarea plății fără publicarea facturilor respective conduce la imputarea sumei plătite persoanei care a efectuat plata respectivă.

 • B. în domeniul achizițiilor:

 • 1. Programul anual al achizițiilor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea acestuia.

 • 2. In cazul achizițiilor directe care se derulează prin Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), se va publica numărul anunțului/invitației de participare din SEAP și caietul de sarcini, in termen de 24 ore de la postarea in SEAP, iar anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii, in termen de 10 zile lucratoare de la postarea acestora in SEAP,

 • 3. în cazul procedurilor de achiziție care se derulează prin Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), se va publica numărul anunțului/invitației de participare din SEAP, caietul de sarcini și anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii in termen de 10 zile lucratoare de la postarea acestora in SEAP.

 • 4. în cazul procedurilor de achiziție care potrivit reglementărilor în vigoare nu se derulează prin SEAP, se vor publica invitația de participare, caietul de sarcini și anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii, in termen de 10 zile lucratoare de la inițierea procedurii.

 • 5. Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 a Legii 98/2016 privind achizițiile publice, se vor publica invitația de participare și caietul de sarcini la inițierea procedurii, precum și anunțul de atribuire sau, după caz, decizia de anulare a procedurii, în termen de 10 zile lucrătoare de la postarea în SEAP.

 • C. în domeniul investițiilor:

 • 1. Strategia în domeniul investițiilor, care va cuprinde în mod obligatoriu prioritățile investiționale și legătura dintre diferite proiecte, criteriile de analiză care determină introducerea în programul de investiții a obiectivelor noi, în detrimentul celor în derulare - în termen de 10 zile calendaristice de la aprobare.

 • 2. Pentru fiecare obiectiv de investiții nou se vor prezenta în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea indicatorilor tehnico-economici următoarele informații:

Descrierea proiectului

Valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați

Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții conform studiu de fezabilitate/

 • D.A.L.I;

Sursa de finanțare preconizată.

 • 3. Pentru fiecare obiectiv de investiții în continuare se vor prezenta în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului de execuție lucrări, următoarele informații:

Descrierea obiectivului de investiții;

Valoarea obiectivului de investiții, conform contractului de execuție lucrări;

Durata de realizare a obiectivului de investiții, conform contractului de execuție lucrări;

Sursa de finanțare identificată la momentul semnării contractului;

D. Contracte

 • 1. Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru încheiate, inclusiv anexele - în termen de 15 zile lucrătoare de la semnarea acestora;

 • 2. Protocoalele/Acordurile/Parteneriatele încheiate cu instituții publice, persoane juridice, organizații neguvemamentale etc. - în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea acestora.

Art.2. (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării prezentei hotărâri, Direcția Management Informațional și Tehnologia Informației din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, vor întreprinde măsurile necesare în vederea creării pe pagina de internet a meniului "Transparență instituțională” structurat pe categoriile prevăzute la art. 1.

“(I1) în cazul întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București serviciile de găzduire și administrare a paginilor de internet ale acestora vor fi asigurate de societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, în condițiile și termenii stabiliți de comun acord cu întreprinderile publice".

(2) în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1, în termenul prevăzut la alin. (1), Direcția Economică, Direcția Investiții și Achiziții, Direcția Administrarea Domeniului Public, Direcția Comunicare, Direcția Management Informațional și Tehnologia Informației și Serviciul Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor elabora o procedură privind circuitul documentelor.

Art.3. (1) Proiectele de hotărâri, prin care se propun modificări și/sau completări altor hotărâri adoptate de Consiliul Local al Sectorului 3, vor fî însoțite, în mod obligatoriu, de forma consolidată a acestora, prin integrarea propunerilor privind modificarea și/sau completarea în ansamblul hotărârii respective.

(2) După adoptarea hotărârilor prevăzute la alin. (1), odată cu publicarea pe site a acestora, se va publica, în mod obligatoriu, și forma consolidată, prin integrarea prevederilor modificate sau a celor de completare în ansamblul hotărârii respective.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin compartimentele care produc și/sau gestionează documente din categoria celor precizate la art. 1, instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 mai 2018.

SECTORULUI

BUCUREȘTI


CABINET PRIMARTELEFON (004 Ori) 31803 23 -28 FAX (004021) 318 03 04E-MAILcabinetprimar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N, .....

......

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind completarea HCLS 3 nr. 121/28.03.2018 referitoare la măsurile de îmbunătățire a actului de transparență instituțională

Sectorul 3 al Municipiului București, având rolul de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice înființate, crează și implementează un cadru complex și complet de gestionare a performanței, atât a performanței propriilor structuri responsabile cu guvernanța corporativă cât șî a performanței organelor de administrare ale întreprinderilor publice. Cele mai importante caracteristici ale acestui cadru sunt; caracterul formal și caracterul sistematic, obiectivitatea, transparența,

în exercitarea rolului său de acționar într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență.

Importanța asigurării transparenței, a calității comunicării, a conformității și a guvernanței corporative are un impact din ce în ce mai mare asupra evaluărilor societăților, nevoia de a menține încrederea obligă întreprinderile la transparența raportărilor și comunicare, ceea ce va asigura furnizarea de informații referitoare la oportunitățile de afaceri, la riscurile semnificative și evoluțiile acestora.

în vederea asigurării actului de transparență instituțională este necesară existența paginilor de internet ale întreprinderilor publice având ca autoritate publcă tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, al căror conținut să fie actualizat în permanență. în acest sens a fost aprobată Hotărârea nr. 121 din 08.03.2018 a Consiliului Local al Sectorului 3 privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională, completată prin Hotărârea nr. 147/11.04.2018.

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii nr. 355 din 25.08.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3, având scop principal prestarea de servicii în tehnologia informațiilor, participând activ la proiectele Sectorului 3, asigurând o gamă variată de servicii -asistență informatică, gestionare infrastructură de rețea IT&C, asistență utilizare calculatoare, strategii de promovare Online, proiectare, implementare și mentenanță sisteme de securitate fizică.

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 304/17.07.2018 referitoare la prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, se consideră oportună asigurarea serviciilor de găzduire și administrare a paginilor de internet ale tuturor întreprinderilor publice aflate

SECTORULUI

BUCUREȘTI

CABINET PRIMAR


sub autoritatea Sectorului 3 al Municipiului București de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, în condiții și termene stabilite de comun acord.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 280176/24.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă,, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


RiSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

>E-MAIL guvemarttac0rporativa@primarie3.ro

Stn Intrarea Odobeștî nr. 5-7, Sector 3, 032158, București


Nr. 280176/24.02.2020


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării HCLS3 nr. 121/28.03.2018 referitoare la măsurile de îmbunătățire a actului de transparentă instituțională

întreprinderile publice care au ca autoritate publcă tutelară Sectorul 3 al Municipiului București au fost înființate și funcționeză în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile cu răspundere limitată, având scopul creșterii semnificative a calității serviciilor publice și reducerea semnificativă a cheltuielilor privind asigurarea acestor servicii cu influența directă asupra calității vieții locuitorilor din Sectorul 3, totodată fiind un segment important al economiei Sectorului 3, iar activitatea și rezultatele lor financiare având influență asupra stabilității și dezvoltării economice a Sectorului 3 al Municipiului București.

Printre acestea se numără și societatea Internet și Tehnologie S3 SRL al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203.

Importanța asigurării transparenței, a calității comunicării, a conformității și a guvemanței corporative are un impact din ce în ce mai mare asupra evaluărilor societăților și tocmai de aceea merită să primească o atenție deosebită. Nevoia de a menține încrederea obligă întreprinderile la transparența raportărilor și comunicare, ceea ce va asigura furnizarea de informații referitoare la oportunitățile de afaceri, la riscurile semnificative și evoluțiile acestora.

A

In acest sens, este absolut necesară publicarea pe paginile de internet ale întreprinderilor publice a tuturor informațiilor de interes public, astfel încât să fie promovată informarea corectă asupra activității societăților, între-un mod corect și în concordanță cu prevederile legislative.

PrinHCLS3nr. 121/28.03.2018, completată ulterior prin HCLS3 nr. 147/11.04.2018 au fost aprobate unele măsuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională.

Având în vedere că societatea Internet și Tehnologie S3 SRL participă activ la proiectele Sectorului 3, asigurând o gamă variată de servicii - asistență informatică, gestionare infrastructură de rețea IT&C, asistență utilizare calculatoare, strategii de promovare Online, proiectare, implementare și mentenanță sisteme de securitate fizică, etc.- (și ținând cont de HCLS3 304/17.07.2018 privind prioritizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară la încheierea de către acestea a contractelor având ca obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii) este considerată oportună și recomandabilă asigurarea serviciilor de găzduire și administrare a paginilor de internet ale tuturor întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Sectorului 3 al Municipiului București de către această societate, în condiții și termene stabilite de comun acord

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Ca urmare a celor prezentate și ținând cont de adresa de solicitare nr, 279460/24.02.2020 propunem spre analiză și aprobare completarea HCLS3 nr. 121/28.03.2018 privind transparența, în sensul că gestionarea și administrarea site-urilor întreprinderilor publice să fie asigurată de către societatea Internet și Tehnologie S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvernanță Corporativă

întocmit, Cornelia Pivniceru

CABINET PRIMAR


TELEFON |0O4 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 02>) 318 03 04 E-MAIL cabinetprlmar® primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. 279460/24.02.2020

Către


Compartimentul Guvernanță Corporativă

Pentru eficientizarea activității întreprinderilor publice unde Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, precum și al societăților înființate de întreprinderilor publice unde Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, precum și pentru un control mai eficient asupra acestora, se impune întocmirea unor proiecte de hotărâre având ca obiect următoarele:

 • -  Modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor / societăților în sensul că operațiunile juridice cuprinse între 10.001 -100.000 euro să fie aprobate de Consiliul de Adminsitrație, iar cele până în 10.000 euro să fie aprobate de către președintele Consiliului de Administrație,

 • -  Completarea hotărârii de consliu privind transparența, în sensul ca gestionarea și administrarea site-urilor întreprinderilor publice / societăților înființate de întreprinderile publice să se facă de către SC Internet și Tehnologie S3,

 • -  Obligativitatea întreprinderilor publice / societăților înființate de întreprinderile publice să prezinte la Cabinet Primar toate documentele discutate în cadrul ședinței din data de 24.02.2020


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E*MA IL guvern antacorporat iva (§)prim arie3.r0

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, București


Nr. 280178/24.02.2020

Către,CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind aprobarea completării HCLS3 nr. 121/28.03.2018 referitoare la măsurile de îmbunătățire a actului de transparentă instituțională, însoțit de raportul de specialitate nr. 280176/24.02.2020 și de adresa Cabinet Primar nr. 279460/24.02.2020.

în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvernanță Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniceru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul 4?.'!^' de pe        de zi /  .

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică,, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data                            a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul/#.^0^.. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare; și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


SECRETAR, VASILLU MARIANAVOINEAINOCENȚIU-IOAN