Hotărârea nr. 48/2020

HCLS3 nr.48 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Actelor constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.281166/CP/25.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 280167/24.02.2020 al Serviciului Control Intern -Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  Adresa nr. 280173/24,02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art, 191 alin. (1), art. 192 alin. (2) și art. 194 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 2 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Actele constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară se modifică și se completează după cum urmează:

 • a) Sunt de competența Președintelui Consiliului de Administrație sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

 • b) Simt de competența Consiliul de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.VA., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

 • c) Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii ) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

A

Art.2. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară cuprinsă în actele constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică și/sau în hotărârile Consiliului Local al Sectorului 3.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Guvemanță Corporativă, și întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 48

DIN 26.02.2020

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 ozi) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimarQprimarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR a

CABINET PRIMAR

Nr.........2^1 ICg

n„.

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Actelor constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară

Ținând cont de necesitatea ierarhizării clare a deciziilor privind actele juridice încheiate de înteprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară propun modificarea și completarea prevederile actelor constitutive ale societăților sus menționate cu următoarele:

 • a) Sunt de competența Președintelui Consiliului de Administrație sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

 • b) Sunt de competența Consiliul de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zece mii) Euro exclusiv T.VA. , în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

 • c) Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una sută mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Pentru aceste considerente și ținând cont de raportul de specialitate nr. 280167/24.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, propun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre de modificare și completare a actelor constitutive ale societăților publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară.
E-MAILguvern3ntacorporat1va@primane3.ro

Str. Intrarea Odobeștî nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 280167/24.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară

Având în vedere:

- adresa de solicitare cu nr,279460/24.02.2020 de la Cabinet Primar

Ținând cont de prevederile:

Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31 din 1990 : „ Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală. ”

Art. 192 alin. (2) din Legea societăților nr. 31 din 1990 : „ Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaților, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel. ”

Art. 194 alin. (1) din Legea societăților nr. 31 din 1990: „Adunarea generală a asociaților are următoarele obligații principale: d) să modifice actul constitutiv.”

Art. 2 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: „autoritate publică tutelară este instituția care:

 • a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a);

 • b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ- teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);

 • c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit, a) și/sau lit. bl a calității de acționar sau asociat la o societate controlată;

Actele constitutive ale întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară se modifică și se completează după cum urmează:

 • a) Sunt de competența Președintelui Consiliului de Administrație sau, după caz, a directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operațiunilor juridice care nu depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv T.V.A., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

 • b) Sunt de competența Consiliul de Administrație aprobarea operațiunilor juridice care depășesc valoarea de 10.000 (zecemii) Euro exclusiv T.VA., în echivalent lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operațiunii, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

 • c) Sunt de competența Adunării Generale a Asociaților aprobarea operațiunilor juridice ale societății care depășesc valoarea de 100.000 (una suta mii) Euro exclusiv TVA, valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operațiunii a cărei executare se desfășoară în mod succesiv.

Propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea actelor constitutive ale societăților publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară.CAM NET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetpriniar0prlmarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

Nr. 279460/24.02.2020

Către


Compartimentul Guvernanță Corporativă

Pentru efîcientizarea activității întreprinderilor publice unde Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, precum și al societăților înființate de întreprinderilor publice unde Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic/majoritar, precum și pentru un control mai eficient asupra acestora, se impune întocmirea unor proiecte de hotărâre având ca obiect următoarele:

 • -  Modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor / societăților în sensul că operațiunile juridice cuprinse între 10.001 - 100.000 euro să fie aprobate de Consiliul de Adminsitrație, iar cele până în 10.000 euro să fie aprobate de către președintele Consiliului de Administrație,

 • -  Completarea hotărârii de consliu privind transparența, în sensul că gestionarea și administrarea site-urilor întreprinderilor publice / societăților înființate de întreprinderile publice să se facă de către SC Internet și Tehnologie S3,

 • -  Obligativitatea întreprinderilor publice / societăților înființate de întreprinderile publice să prezinte la Cabinet Primar toate documentele discutate în cadrul ședinței din data de 24.02.2020


PRIMĂRIA


www-primarie3.roE-MAIL guvernantacorporativaCeJprimarie^.r©

Str. Intrarea Odobeșii nr. 5-7, Sector 3, 0321158, București

Nr. 280173 /24.02.2020


Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea actelor constitutive ale societăților publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze econom îco-soc ia le, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe-uidinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin are/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Jz........

de pe ordinea de*zi //suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:SECRETAR, HONȚARU VALERICARADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA MĂL URBANUL] VIU

ENE STELIAN BOGDAN TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul         le pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extrnordinare din data de

.jr-K .7 r


Comisia de administrație publică locală, juridic L apărarea ordin drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de


Comisia de administrație publică locală, juridic L apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.PELINARU CORNEL
BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU


PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN