Hotărârea nr. 47/2020

HCLS3 nr.47 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudesti nr. 19*1, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind controlul și monitorizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr, 282461/CP/25.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 280155/24.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 280157/24.02.2020 a Serviciului Control intern- Compartiment Guvemanță Corporativă;

In conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 3 pct. 2-6 din OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l în vederea monitorizării respectării principiilor de eficiență economică și profitabilitate în activitatea întreprinderilor publice la care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, întreprinderile publice au următoarele obligații:

 • 1. Să întreprindă măsurile necesare în vederea utilizării, conform prevederilor legale, a sistemului bancar pentru plata, începând cu data de 15 martie 2020, a tuturor drepturilor salariale cuvenite angajaților, inclusiv remunerația președintelui și indemnizațiile membrilor consiliului de administrație.

 • 2. Să transmită, până la data de 15 martie 2020, un centralizator privind toate operațiunile juridice/contractele cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, aflate în derulare Ia data raportării.

 • 3.  Să transmită, până la data de 31 martie 2020, un centralizator privind toate operațiunile juridice/contractele cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, încheiate în ultimii 3 ani și finalizate la data raportării.

 • 4.  Să transmită lunar, până pe data de 20 a lunii în curs, pentru luna expirată, înainte de data efectuării plății, numărul de salariați/statul de funcții și situația cheltuielilor de personal (salariul de bază, sporuri, ore suplimentare etc.), inclusiv remunerația președintelui și indemnizațiile membrilor consiliului de administrație.

 • 5.  Să transmită intenția de încheiere, în următoarele 5 zile calendaristice, a unor operațiuni juridice/contracte cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA.

 • 6.  Să transmită lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna expirată, un centralizator privind toate plățile efectuate, cu o valoare mai mică de 10.000 euro, exclusiv TVA, încheiate în luna raportată.

Art.2. (1) Toate documentele prevăzute la art. 1 vor ti transmise electronic la adresele de e-mail secretariat@primarie3 .ro și guvemantacorporativa@nrimarie3 .ro, în format PDF ocerizat, cu adresă de înaintare semnată electronic de Președintele Consiliului de Administrație sau, după caz, de director, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice.

 • (2) Documentele prevăzute la art. 1 pct. 2, 3, 4 și 6 vor fi însoțite și de declarația pe proprie răspundere privind falsul în declarații, dată conform prevederilor art. 326 Cod Penal de Președintele Consiliului de Administrație sau, după caz, de director, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, privind realitatea și exactitatea datelor și informațiilor cuprinse în documentele respective.

 • (3) Documentele prevăzute la art. 1 pct. 4 și 6 vor fi supuse informării Consiliului Local al Sectorului 3 la ședințele ordinare.

Art.3. Efectuarea plăților reprezentând cheltuielile de personal și facturile rezultate din operațiunile juridice/contractele cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TVA, fără a face dovada respectării obligațiilor prevăzute la art. 1 pct. 4 și pct. 5 conduce ia imputarea sumelor plătite Președintelui Consiliului de Administrație sau, după caz, directorului, în situația în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Guvernantă Corporativă și structurile organizatorice din aparatul de specialitate, și întreprinderile publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

NR. 47

DIN 26.02.2020Cont/

asamnează pentru legalitate

Secretar general Marius Mihăiță

— 1

1

F


AMENDAMENT la punctul 8 -suplimentare I

Proiect de hotărâre privind controlul și monitorizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară

“Am de făcut un amendament pe care l-am avizat în cadrul comisiei de buget și anume: la articolul 2 să se completeze cu un nou alineat în sensul că documentele prevăzute la articolul 1, punctele 4 și 6 să fie supuse informării Consiliului Local la ședințele ordinare. ”

Păunică Adriana -Consilier local al Sectorului 3 -

Extras din procesul verbal al ședinței e ordinare din data de 26.02.2020

22 voturi pentru

3 abțineri

3 consilieri nu au votatCABINET PRIMAR

TELEFON (004 ozfi 318 03 zj - a8 FAX (004 cai) 316 03 04 E-MAIL eabinetpritnargjpritn- rie3.r0

Calea Dude-,ti rtr. 191, Sector 3, 031084. București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

M/

.......


Nr.


Referat de aprobare a proiectul de hotărâre privind controlul și monitorizarea întreprin erilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară

Sectorul 3 al Municipiului București prin înființarea întreprinderilor publice a avut ca scop obținerea unor rezultate care să soluționeze o parte din problemele socio-economice prin dezvoltarea infrastructurii de bază, revitalizarea spațiului urban, îmbunătățirea accesului la învățământ, crearea de noi locuri de muncă, aducând beneficii pentru comunitate.

în calitatea sa de autoritate publica tutelară pentru întreprinderile publice, Sectorul 3 urmărește asigurarea eficienței economice prin optimizarea costurilor, creșterea calității serviciilor cu un cost optim pentru cetățeni, precum și orientarea către cetățeni prin asigurarea transparenței asupra activității de adminsitrare a întreprinderilor publice.

Prin urmare, autoritatea publică tutelară acționează pe doua segmente: ca reprezentanți ai asociatului și ca enitate de monitorizare și evaluare a performanțelor întreprinderilor publice pe care le au sub autoritate, coordonare sau portofoliu, astfel consiliul de admninistrație trebuie sa demonstreze maxima transparență asupra acțiunilor și deciziilor pe care le iau cu privire la administrarea și activitatea societății.

De asemenea, ca o dovadă ca Sectorul 3 susține transparența totală, prin proiectul de hotărâre se vor stabili o serie de obligații, având ca scop monitorizare respectării principiilor de eficiență economică și profitabilitate în activitatea întreprinderilor publice la care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară.

Luând în considerare cele prezentate și precum și raportul de specialitate nr.282412/25.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate dc Primăria Secto îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza uri

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


E-MAIL guvernantacorporativa@prirnarh3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 282412/25.02.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind controlul și monitorizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară

Sectorul 3 al Municipiului București prin înființarea întreprinderilor publice a avut ca scop obținerea unor rezultate care să soluționeze o parte din problemele socio-economice prin dezvoltarea infrastructurii de bază, revitalizarea spațiului urban, îmbunătățirea accesului la învățământ, crearea de noi locuri de muncă, aducând beneficii pentru locuitorii Sectorului 3.

întreprinderile publice care au ca autoritate publcă tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform O.U.G 109/2011 art.2 pct 2 lit. b) sunt ”companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;” și lit c) "societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.”

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 din OUG 109/201, autoritate publică tutelară este instituția care:

b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ- teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);

c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate controlată;

Sectorul 3 în calitate de autoritate publică tutelară pentru întreprinderile publice urmăreșete ca activitatea acestora să fie bazată pe o economie sustenabilă, transparența, integritate, etică în afaceri și excelența în politica de resurse umane, precum și crearea și implementarea unor modele de responsabilitate socială, în beneficiul cetățenilor Sectorului 3.

Prin urmare, în scopul monitorizării respectării principiilor de eficiență economică și profitabilitate în activitatea întreprinderilor publice la care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, întreprinderile publice vor îndeplini mai multe obligații, respectiv vor transmite la începutul lunii în curs, în format electronic pe adresele de e-mail secretariat@primarie3 .ro și guvemanțacorporativă@primarie3 ,ro.     documente privind

activitarea societății aferentă lunii precedente.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind controlul și monitorizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară

întocmit,

Compartiment Guvfcmanță Corporativă j                                            B ej enaru Raluca


SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

-------www.prirriarie^roE-MAIL guvemantacorp©rativa@prîmari&3,ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, BucureștiNr.înreg. 282412/25.02.2020
Către,


CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • proiectul de hotărâre privind controlul și monitorizarea întreprinderilor publice pentru care Sectorul 3 al Municipiului București este autoritate publică tutelară, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 279460/24.02.2020 înaintată de Cabinet Primar în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......JL. de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin are/extraor dinar e din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............2x..r:...., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......

de pe ordinea-de zi //suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

) MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚTCĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANULIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA
_—------—— -—--

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


AVIZUL■ depeor^adezi/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de^w:..../...^...............


referitor la proiectul de hotărâre înscris la pune


Comisia de administrație publică locală, juridică^ apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de<?s^7..-...'^^..'..t..........a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi-/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /-NU A-FOST întocmit în conformitate cu


prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin, (3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de


hotărâre menționat mai sus.


Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOANSECRETAR, VASILIU MARIANA