Hotărârea nr. 46/2020

HCLS3 nr.46 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul Poliției Locale, aprobată prin HCLS 3 nr. 489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 282417/CP/25.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 280830/25.02,2020 al Direcției Generale de Poliție Locală;

 • -  HCLS3 nr. 489/12.10.2017 privind aprobarea obiectivelor de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul poliției locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Adresa nr. 282023/25.02.2020 a Direcției Generale de Poliție Locală; în conformitate cu prevederile:

 • -  Art.l alin. (1) lit. a) teza finală și art. 6 lit. h) din Legea poliție locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 29 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin H.G. nr. 1332/2010;

 • -  Art, 10 - art. 14 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art.166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Anexa privind „ Obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de către personalul Direcției Generale de Poliție Locală ”, aprobată prin HCLS3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează în sensul că, după pct.ll se introduc patru puncte noi, respectiv pct.12 - 15, care vor avea următorul cuprins:

12.Sediul DGASPC SECTOR 3 situat în str. Parfumului nr. 2-4, Sector 3;

 • 13. Căsuță de tip familial CRINUL ALB, str. Jean Al. Steriadi nr.40A, sector 3, București;

 • 14. Creșa GREIERAȘUL, str. Marin Pazon nr. 2B - poarta;

15. COMPLEX DE SERVICn SOCIALE PENTRU PERSOANE FĂRĂ

ADĂPOST, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 9J, sector 3, București.

Art.II. Anexa la HCLS3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.HI. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr.489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA


NR. 46

DIN 26.02.2020

OBIECTIVELE DE INTERES LOCAL

A CĂROR SUPRAVEGHERE ȘI PAZĂ SUNT ASIGURATE DE CĂTRE PERSONALUL DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE LOCALĂ

 • 1. PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - București, Sector 3, Calea Dudești Nr. 191;

 • 2. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ - București, Sector 3, Str. Ion Țuculescu Nr.42;

 • 3. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3 (clădirea în care își desfășoară activitatea Serviciul Evidență Plată și Prestații Sociale) - București, Sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.12-14;

 • 4. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - București, Sector 3, Str. Sfânta Vineri Nr.32, Sector 3, București;

 • 5. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - București, Sector 3, Str. Câmpia Libertății Nr.36, Sector 3, București;

 • 6. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE (Biroul Unic) - București, Sector 3, Str. Lucrețiu Pătrășcanunr.3-5, Sector 3, București;

 • 7. Sediul Administrativ Parc PANTELIMON - București, Sector 3, Șos. Gării Cățelu;

 • 8. Imobilul CASA VERDE - Parc A.I. CUZA - București, Sector 3, Str. Baba Novac;

 • 9. LOC DEPOZITARE VEHICULE - București, Sector 3, Str. Releului nr.4;

 • 10. Imobil Primăria Sectorului 3 (barieră) - Șos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3;

 • 11. Imobil Primăria Sectorului 3 (hală) - Popești Leordeni, Splaiul Unirii Nr.15, Județul Ilfov;

 • 12. Sediul DGASPC SECTOR 3 situat în str. Parfiimului nr. 2-4, Sector 3;

 • 13. Căsuță de tip familial CRINUL ALB, str. Jean Al. Steriadi nr.40A, sector 3, București;

 • 14. Creșa GREIERAȘUL, str. Marin Pazon nr. 2B - poarta;

 • 15. COMPLEX DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 9J, sector 3, București.

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECTOR GENERAL,

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 Oii) 318 0313 - a8 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAfL catmelprimar@ primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3.031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind completarea Anexei referitoare la obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul Poliției Locale, aprobată prin HCLS 3 nr. 489/12.10.2017, cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârea nr. 489/12.10.2017 Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază este asigurată de personalul Poliției Locale, hotărâre modificată și completată, în funcție de necesitățile administrației locale.

Urmare adresei nr. 19587/25.02.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 justifică necesitatea completării acestor obiective de interes local în vederea supravegherii și asigurării pazei, cu patru obiective, după cum urmează:

 • 1. Sediul DGASPCSECTOR 3, situat în str. Parfumului nr. 2-4, Sector 3;

 • 2. Căsuța de tip familial CRINUL ALB, str. Jean Al. Steriadi nr.40A, sector 3, București;

 • 3. Creșa GREIERAȘUL, str. Marin Pazon nr. 2B - poarta;

 • 4. COMPLEX DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 9J, sector 3, București.

Conform art.6 lit.h) din Legea poliției locale nr.155/2010, poliția locală "asigură paza bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, stabilite de Consiliul Local/Consiliul General al Municipiului București".

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 4407/08.01.2020 al Direcției Generale de Poliției Locale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun analizei și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


DIRECȚIA CENERALĂ DE POLITIE LOCALĂ

DIRECȚIA MANACEMENT OPERAȚIONAL

BIROUL MONITORIZARE INSTITUȚII PUBLICE COMPARTIMENT PAZĂ OBIECTIVE

operator de date cu caracter personal 5719


TELEFON (004031) 430 30 30 înt 112 / (004 O?t) 430 33 30 înt 11X FAX (004 Q21) 340 07 ji E-MAIL paza^obrectiveigipnrTiane^.ro Str, lor» Țuculescu nr. 42, Ci, Sector 3, 031615, București

Nr. 280830/25.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere:

- adresa nr. 19587/25.02.2020 a DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3, înregistrată sub nr. 281575/25.02.2020

Văzând dispozițiile:

 • -  art.1 alin.(l) lit.a) teza finală și art.6 lit.h) din Legea poliție locale nr.J 55/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art.29 din H.G. nr. 1332/2010 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • -  art.10 la art.14 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

se impune modificarea anexei la H.C.L.S.3 nr. 489/12.10.2017 privind obiectivele de interes local a căror supraveghere și pază sunt asigurate de către personalul Direcției Generale de Poliție Locală, cu următoarele Obiective:

* sediul DGASPC SECTOR 3 situat în str. Parfumului nr. 2-4, Sector 3;

 • ■   Căsuță de tip familial CRINUL ALB, str. Jean Al. Steriadi nr.40A, sector 3, București;

 • ■  Creșa GREIERAȘUL, str. Marin Pazon nr. 2B - poarta;

 • ■   Complex de servicii sociale pentru persoane fără adăpost, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 9J, sector 3, București

Astfel, anexa la această hotărâre care, în prezent, prevede 11 obiective, va fi completată cu cele patru obiective mai susmenționate, urmând ca noua anexă să cuprindă 15 obeicetive, după cum urmează:

 • 1. PRIMĂRIA SECTORULUI 3 - București, Sector 3, Calea Dudești Nr. 191;

 • 2. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ - București, Sector 3, Str. Ion Țuculescu Nr.42;

 • 3. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR

3 (clădirea în care își desfășoară activitatea Serviciul Evidență Plată și Prestații Sociale) -București, Sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.12-14;

 • 4. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - București, Sector 3, Str. Sfânta Vineri Nr. 32, Sector 3, București;

 • 5. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE - București, Sector 3, Str. Câmpia Libertății Nr. 36, Sector 3, București;

 • 6. DIRECȚIA GENERALĂ IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE (Biroul Unic) - București, Sector 3, Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5, Sector 3, București;

 • 7.  Sediul Administrativ Parc PANTELIMON - București, Sector 3, Șos. Gării Cățelu;

 • 8. Imobilul CASA VERDE - Parc A.I. CUZA - București, Sector 3, Str. Baba Novac;

 • 9. LOC DEPOZITARE VEHICULE - București, Sector 3, Str. Releului nr.4;

 • 10. Imobil Primăria Sectorului 3 (barieră) - Șos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3;

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA MANAGEMENT OEPRAȚIONAL SERVICIUL SINTEZĂ OPERATIVĂ

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719

 • 11. Imobil Primăria Sectorului 3 (hală) - Popești Leordeni, Splaiul Unirii Nr.15, Județul Ilfov;

 • 12. Sediul DGASPC SECTOR 3 situat în str. Parfumului nr. 2-4, Sector 3;

 • 13. Căsuță de tip familial CRINUL ALB, str. Jean Al. Steriadi nr.40A, sector 3, București;

 • 14. Creșa GREIERAȘUL, str. Marin Pazon nr. 2B - poarta;

 • 15. COMPLEX DE SERVICII SOCIALE PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 9J, sector 3, București

Numărul de posturi/obiectiv, felul acestora și programul de lucru vor fi stabilite prin consemnul general/particular.

DIRECTOR GENERAL,
str. Parfumului, nr, 2-4 sector 3. București WP/w-dgBspCj.ruCĂTRE,


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

OrtnATOR OL OATS CU CARACTER PERSONAL NR 1 3389

DIRECȚIA GENERALĂ DE

„„   , ASISTENȚĂ

SOCIALA Șl PROTECJIA COPILULUI

REGISTRATURA (2) wthabe'..„          3 S

twn7r ^4-4-4-PATA........?g>

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 3,

STRADA ION ȚUCULESCU NR 42, SECTOR 3, BUCUREȘTI

Având în vedere specificul și problematica existente la nivelul DG.A.S.P.C Sector 3, vă rugăm să ne sprijiniți prin asigurarea serviciilor de pază în următoarele locații:

Str. Jean Steriadi nr.40A, Complex de servicii în care funcționează următoarele centre: Casa de tip Familial “Crinul Alb”, Centru de Zi „Micul Prinț”. Centrul de Educație și îngrijire pentru Copilul cu Dizabilități “Lizuca”. Adăpost pentru Victimile Violetei in Familie "Sf Marfa";

Str Marin Pazon nr. 2B . Complex de servicii în care funcționează următoarele centre: Complex Brândușa, Creșa Greierașul, Centrul de îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice “Sf. Ana”, Casa Soarelui;

- Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 9 J, Complex de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost, un centru cu un număr crescut de beneficiari care prezintă o problematică aparte;

- str. Parfumului nr., Sediul administrativ D.G.A.S.P.C Sector 3 intrarea secundară, este utilizat de către beneficiarii următoarelor servicii: Centru de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale, Serviciul de asistență social în domeniul protecției depturilor copilului, Centrul de sprijin pentru prevenirea abandonului.

Cu deosebită considerație,întocmit,


Sef Servieu Management Administrativ și IT

Mihaela Petrache

D.Ci.AS.I’.C. Sector 3 prelucrezi date cu caracter personal in conlormîtale cu ari. 6 din Regulamentul UE 20î6 670 în •„■opul îndeplinirii atribuțiilor legale, halele pol lî dezxflhiile unor tcr|i in buza unui temei legal juslilicnt. Persoanu x izulă bi poate exercita drepturile prei.'izuie în Regulamentul UE 21116 670, prin(r-o cerere scrblL seminția ț>i datata transmisa pe adresa D.ti A.S.P.C Seciiir 3 lolodală. \a solicitam ca loalc datele cu caracter personal transmise sa fie prelucrate în Citniitnniuile cu respectivul Regulament

PRIMĂRIA


DIRECȚIA GENERALA DE POLIȚIE LOCALĂ DIRECȚIA MANAGEMENT OPERAȚIONAL BIROUL MONITORIZARE INSTITUȚII PUBLICE COMPARTIMENT PAZĂ OBIECTIVE


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 5719


WWW.primarie3.r0TELEFON (004031) 430 30 30 ini. 111 / (004031) 430 33 3OinL H2 FAX (004 021) 340 0751

E-MAIL paza.0biective@primane3.ro

Slr. ion Țuculescu nr. 42. Ci, Sector 3. 037615, București


Nr. 282023/25.02.2020Către: DOMNUL PRIMAR AL SECTORULUI 3 ROBERT SORIN NEGOIȚĂPrin prezenta vă înaintăm raportul de specialitate nr. hotărâre pentru completarea anexei la H.C.L.S.3 nr. 489/12.10.2017 privind


de

de interes


local a căror supraveghere și pază sunt asigurate de personalul poliției locale, cu rugămintea de a


analiza și dispune în acest sens inițierea proiectului de hotărâre.


Cu stimă,MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......^t^de pe ordinea de / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de           ..........J

Comisia de administrație publică locală, juridică^apărapea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de°<te.a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul-fâ^...... de pe ordinea-du zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN