Hotărârea nr. 45/2020

HCLS3 nr.45 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul

“Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”

și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiectiv Specific 2.1 -Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 281179/CP/25.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 280087/24.02.2020 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Adresa nr. 280107/24.02.2020 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă; în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020;

 • -  Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1 - OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă proiectul cu titlul “Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1 - OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, apelul de proiecte nr. POCA/662/2/l/(CP13/2019 regiunea mai dezvoltată) și va fi implementat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul “Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”, în cuantum de 2.949.799,28 lei (inclusiv TVA).

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 58.996,00 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul “Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă1'1, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art.5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6 Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 45

DIN 26.02.2020CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimar®>primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr 2Si rtf

.....I

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă"

și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiectiv Specific 2.1 -Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Proiectul cu titlul “Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă" ce face parte din Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1 - OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, apelul de proiecte nr. POCA/662/2/l/(CP 13/2019 regiunea mai dezvoltată), vizează consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București în ceea ce privește componentele partajate pe care instituția le exercită alaturi de celelalte entități publice sau private în domeniul asistenței sociale, prin implementarea de măsuri menite să ajute la standartizarea activităților specifice acestui domeniu de activitate, la interoperabilizarea sistemelor și interconectarea cu ceilalți actori cu atribuții de asistența socială, atât din perspectiva back-office, cât si din perspectiva front office.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea calității actului administrativ în Sectorul 3 al Municipiului București, prin:

 • • Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice;

•îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare la nivelul instituției, conform documentului Ghid pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală - octombrie 2018;

 • • Identificarea și implementarea de măsuri de simplificare pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor;

•îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia;

•Susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013, Programul Operațional Regional 2014-2020 și Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte, este necesară aprobarea proiectului cu titlul "Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrative", ce cuprinde următoarele cheltuieli:


SECTORULUI

BUCUREȘTICABINET PRIMAR


 • > valoarea totală a proiectului în cuantum de 2.949.799,28 lei (inclusiv TVA).

 • > contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 58.996,00 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul „Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă".

 • > sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul „Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă", pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 280087/24.02.2020 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


TELEFON {004 Oz?) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 316 03 04 E-MAIL strategii ©prlmarie5.r0

Cafea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr.îhreg: 280087/24.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa . prioritară 2, Obiectiv Specific 2.1- Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Proiectul cu titlul “Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă” ce face parte din Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1 - OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, apelul de proiecte nr. POCA/662/2/l/(CPl3/2019 regiunea mai dezvoltată), vizează consolidarea capacității instituționale si eficientizarea activității la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București în ceea ce privește componentele partajate pe care instituția le exercita alaturi de celelalte entități publice sau private în domeniul asistenței sociale, prin implementarea de masuri menite sa ajute la standartizarea activităților specifice acestui domeniu de activitate, la interoperabilizarea sistemelor si interconectarea cu ceilalți actori cu atribuții de asistența sociala, atât din perspectiva back-office, cât si din perspectiva front office.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea calității actului administrativ în Sectorul 3 al Municipiului București, prin:

• Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice;

« îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare la nivelul instituției, conform documentului Ghid pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală - octombrie 2018;

o Identificarea și implementarea de măsuri de simplificare pentru cetățeni în corespondență cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor;

* îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia;


Direcția Strategi: și Programe de Dezvoltare Durabilă

• Susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013, Programul Operațional Regional 2014-2020 și Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte, este necesară aprobarea proiectului cu titlul “Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”, ce cuprinde următoarele cheltuieli:

 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul „Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”, în cuantum de 2.949.799,28 (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 58.996,00 lei reprezentând cofinanțarea proiectului cu titlul „Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul „Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul „Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul cererii de proiecte POCA/662/2/l/(CP13/2019 regiunea mai dezvoltată), Obiectiv Specific 2.1 - OS 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

DIRECȚIA DE STRATEGII ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ DIRECTOR NICOLETA


întocmit, Diana ManoJeDIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudeții nr. igi, sector 3,


031084 București

www.pHmarie3.ro


telefon (004 021) 318 03 23 - 28 fox (004 021) 318.03.04 e-mail strategii@1primarie3.ro


Nr.înreg: 280107/24.02.2020CĂTRE,


CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului “Creșterea calității serviciilor publice și simplificare administrativă” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Referatul de aprobare

-Proiectul de hotărâre

Direcția Strategii și Progriezvoltare Durabilă


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economîco-socîale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordmare din data de

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ......

de pe ordinea de zi //suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

====

PREȘEDINTE, PÂUNICĂ RIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTINFLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚTCĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA

3            *
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctu suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordii

drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul^:.....de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANAMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici Și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL
referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinăre din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de         ..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ..^....... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordiiiare/exțraofdmărej și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABILproiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE/

VOICUÂi/n-^NUȚ

MEMBRI:   l/F [j

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA