Hotărârea nr. 44/2020

HCLS3 nr.44 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

I

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 351/25.06.2019 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la unele unități de învățământ din Sectorul 3

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

■ Referatul de aprobare nr. 280181/CP/24.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul comun de specialitate nr. 279979/24.02.2020 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției învățământ Cultură;

 • - HCLS3 nr. 236/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ, actualizată/modifîcată prin HCLS3 nr. 342/25.06.2019, HCLS3 nr. 351/25.06.2019, HCLS3 nr. 474/25.06.2019 și HCLS3 nr. 525/12.11.2019;

 • - Adresa nr. 279983/24.02.2020 a Direcției Investiții și Achiziții;

în conformitate cu prevederile:

 • -  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

- Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agreement;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 351/25.06.2019 a Consiliului Local Sector 3, referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la unele unități de învățământ din Sectorul 3, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IUHANA VĂDUVAContrasemnează pentru legalitate / Secretar general / Marius Mihăiță

NR. 44

DIN 26.02.2020

Anexa - HCLS 3 nr. din

ÂnewL nr. 2 Ia HCL S3 nr. 236/18.06.2018

Anexa nr. 1 la HCL S3 nr. 351/25.06.2019

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții

Creșterea eficienței energetice și modernizare corp C2 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu - Sediu Ion Țuculescu

1. Valoarea totală (inclusiv TVA): LEI 4.764.340,20

EURO 1.021.732,83


din care: C+M:


LEI 3.494.273,58


EURO 749.361,69


EURO: 4.6630 (curs InforEuro 3 mai 2018)

2. Eșalonarea investiției (C+M)  LEI 3.494.273,58

AnulI                            LEI 3.494.273,58

EURO 749.361,69

EURO 749.361,69


 • 3. Capacitati finale:

250 copii (în 2 schimburi =>500 copii)

10 Săli de clasă

Regim de înălțime: Sp+P+2E

Ac= 551 mp

Ad = 1530 mp

Acd=1564mp

Lucrările de intervenție constau în reabilitarea termică și modernizarea clădirii existente Corp C2 din Str. Ion Țuculescu, cu regim de înălțime Sp+P+2E. Se vor moderniza 10 săli de clasă.

 • 4. Durata de realizare a investiției: 6 luniDIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,

ȘEF SERVICIU AD UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂ RELAȚII CU UNITĂȚ


ASOCIEREA: CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.-BAU STRAK S.R.. - YARDMAN S.R.L.-FORTIORI CONSULTING S.R.L.

Declarație proiectant referitoare la actualizarea DEVIZULUI GENERAL Referitor proiect: Creșterea eficienței energetice și modernizare corp C2 -Colegiul Tehnic Mihai Bravu - Sediu Ion Țuculescu

Prin prezenta declarație proiectantul, Asocierea CONCRETE & DESIGN

SOLUTIONS S.R.L.-BAU STRAK S.R.L.-YARDMAN S.R.L.- FORTIORI CONSULTING

S.R.L., declara ca din cauza varietatii programelor de calcul si editare folosite la întocmirea proiectului de către mai multi proiectanti, la centralizarea valorilor a aparut o eroare materiala care modifica valoarea devizului general.

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

Denumire: Lucrări de creștere a eficientei energetice si modernizare corp existent C2 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu - Sediu Ion Tuculescu

Adresa:

Strada Pictor Ion Tuculescu nr 42, Sector 3, București

Faza:

DALI

DEVIZ GENERAL-Varianta 1

Lucrări de creștere a eficientei energetice sl modernizare corp existent C2 ■ Colegiul Tehnic Mihai Bravu - Sediu Ion Tuculescu

In lei (euro la cursul BNR cota T. VA.

4.6630

19%


curslnforEuromai2018 03.05,2018)


Euj !'■

B 1

Denumirea capitolele' și subcapitolelor de cheltuieli

2

Vutoarc Ifars TVA

LEI

3

t)        1VA

LEI

4

Valoare {inclusiv 1 Vai

LEI

■ș

Cepllolur 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amunejarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.1

M               0.1

)0 0.00

1.2

Amenajarea terenului

O.(

10 0.1

)0 0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

25,000.1

>0            4,750.(

10                29,750.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.C

X)                  0.(

*0 0.00

TOTAL CAPITOL 1

25,000.1

0           4,750.6

10                29,750.00

Capflotui 2 Cheltuieli pentru asigurare» utilittSl'To' rțacesareobiectivului

TOTAL CAPITOL 2                                                                      SO.ODO.Oof         9,500.0

0                59,500.00

£ jpftorul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

4,500.00

0           855.00

0                5,355.000

3.1.1. Studii de teren

4,500.0

D            855.0

0                 5,355.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.0

3                    0.01

3                       0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.0

0.0

3                       0.00

3.2

Documentațibsuport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

5,291.21

1,005.3-

6,296.63

3.3

Expertizare tehnică

15,062.0(

2,861,7t

17,923.78

3.4

Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor

3.479.0C

661.01

4,140.01

3.5

Proiectare

73,955.10

14,051.47

88,006.57

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

24,735.00

4,699.65

29,434.65

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilorfautorizațjilor

8,211.00

1,560.09

9,771.09

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,728.10

708.34

4,436.44

3.5.6. Proiect tehnic șl detalii de execuție

37,281.00

7,083.39

44,364.39

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

37

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

ăoo

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

37,199.14

6,299.10

39,452.24

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

4,046.00

s

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

4,046.00

768.74

4,814.74

k

1.8.1.2. pentru participarea proiectantului ia tezele Incluse în programul de control ii lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

,3.8.2. Dirigenție de șantier..

33,153.14

6299.10

39,452.24

TOTAL CAPITOL 3

139,486.52

26,50244

165,988.96

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1 C

onstnrcții și instalații

2,782.372.23

528,650.72

3,311,022.96

1 42 h

lontaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

9,432.82

1,792.24

11,225.05

1 43 U

Siaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

315,690.00

59,981.10

375,671.10

44 «

tiiaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șl chipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5 D

otări

207,819.00

39,485.61

247,304.61

4.6 A

dive necorporale

0.00

0.00

0.00


CABINET PRIMARTELEFON (004 ozi) Ji8 03 23 - z8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprlmar@tprlmarie3.ro CaleaDudețtrni. ly 1, Sector 3, 051084, Bițcurețti SECTOR 3


CABINET PRIMAR

N,.....^PÂ[........


REFERAT DE APROBARE


Data.


a proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 351/25.06.2019 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la unele unități de învățământ din Sectorul 3

Prin Hotărârea nr. 236 din 18.06.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ din Sectorul 3.

Conform prevederilor cuprinse în Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 a Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, la apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte în procesul de evaluare, selecție și contractare care prevăd realizarea de obiective de infrastructură, Organismul Intermediar (Ol) a solicitat actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate / care urmează să fie efectuate, a devizului general, luând în considerare exclusiv prevederile art. 71 din OUG nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Ținând cont de aceste aspecte, prin Hotărârea nr. 351 din 25.06.2019 Consiliul Local Sector 3, a actualizat valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice și modernizare corp C2 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu", aprobată inițial prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 236 din 18.06.2018, astfel:

> prin Anexa nr. 2 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru Creșterea eficienței energetice și modernizare corp C2 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu cu valoarea totală (inclusiv TVA) de 4.062.850,58 lei, actualizată prin Anexa nr. 1 la HCLS3 nr. 351/25.06.2019 cu valoarea totală (inclusiv TVA) de 4.764.340,19 lei;

în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 351/25.06.2019, din cauza unei erori materiale în Devizul General, a fost aprobată valoarea totală (inclusiv TVA) de 4.764.340,19 lei, rezultând o diferență de 0,01 lei față de valoarea corectă. în aceste condiții valoarea totală se va modifica conform Devizului anexat, astfel:

anexa indicatori tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice și modernizare corp C2 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu cu valoarea totală (inclusiv TVA) de 4.764.340,20 lei.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul comun de specialitate nr. 279979/24.02.2020 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției învățământ Cultură, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

J          >1        J

TELEFON (004 D2ii) 318 03 23 *■ 28 FAX (004021} 318 03 04 E-MAIL investit1iachizitn@primarie3.ro

Calea Dudești nr, 191( Sector 3, 031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 351/25.06.2019 referitoare la actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la unele unități de învățământ

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 351/25.06.2019 a fost actualizată valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice și modernizare corp C2 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu, aprobată inițial prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr, 236 din 18.06.2018, conform solicitării Organismului Intermediar (OI) referitor la actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor efectuate / care urmează să fie efectuate, a devizului general, luând în considerare exclusiv prevederile art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Conform art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar”.

Facem precizarea că, indicatorii tehnico - economici privind obiectivele de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la 15 unități de învățământ, au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 18.06.2018 și, în același timp, inclusiv documentația tehnico-economică, conform HG nr. 907/2016privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 351 din 25.06.2019, din cauza unei erori materiale în Devizul General, a fost aprobată valoarea totală (inclusiv TVA) deDIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


4.764.340,19 lei, rezultând o diferență de 0,01 lei față de valoarea corectă. în aceste condiții se impune modificarea valorii totale conform corecției din Devizul anexat, astfel:

■ Anexa INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice și modernizare corp C2 - Colegiul Tehnic Mihai Bravu - sediu Ion Țuculescu cu valoarea totală (inclusiv TVA) de 4.764.340,20 lei.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind modificarea valorii indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice și modernizare corp C2 — Colegiul Tehnic Mihai Bravu -sediu Ion Țuculescu, conform Anexei.


DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLlC


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚIL * E CULT


MARIUS POPESCUDIRECȚIA INVESTIȚII SI ACHIZIȚII

I          II        1

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarte3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Domnule Primar,

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București, și ținând cont de adresele Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov transmise prin solicitările de clarificări în vederea continuării / definitivării procesului de evaluare tehnică și financiară, se impune emiterea următoarei Hotărâri de Consiliu:

• Proiect de Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCLS3 nr. 351/25.06.2019 referitoare la actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la unele unități de învățământ.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.


DIRECȚIA INVESTIȚII Ș|| ACHIZIȚII,

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,

ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚ "  * NT ȘI

RELAȚII CU UNITĂȚ DE CULT
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul..... J..... de pe ordinea de 2t7 suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinareZextraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....

de pe ordinea de zi //suplimentarea ordinii de zi a. ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s~au exprimat următoarele opinii:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

»

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...O......de pe ordinea dezi / _

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extfaordînaFe din data de

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de ..ZG.*..Q.2r.:2£)?P..........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.......Iq......de pe ordinoade zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,.

și consideră că acesta A FOST / NU-A'f'OST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA M

MEMBRI:

MARINEATĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELLAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR,


TUD^JELENA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....^1.... de pe^nrfiinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței or dinar e/extra^dinare din data de...

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de ....^....2s.Q»..2.1a.^.3?.., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...5.C.....de pe

ordinea.de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


6L0

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul         de pe ordiajm de ri-Z- «

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică,, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data                            a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .^.Tr/^V.de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU AFOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASIL1L M ARIANA .