Hotărârea nr. 41/2020

HCLS3 nr.41 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din bugetul local prin unitatea de învățământ Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” pentru finanțarea activităților educative, sportive și / sau cultural - artistice prevăzute în Proiectul Educativ Internațional „Liceeni în Europa”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 279773/CP/24.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 278558/24.02.2020 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

 • -  Protocolul de colaborare din 27.09.2019 între Instituția Publică Liceul Teoretic „C. Stere” -Republica Moldova, Municipiul Soroca și Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” - București, Sectorul 3;

 • -  Adresa nr. 278761/24.02.2020 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 105 alin. (2) lit. 1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

* Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -   Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 50.000 lei, prin unitatea de învățământ Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, pentru finanțarea derulării Proiectului Educativ Internațional „Liceeni în Europa’’- Activitatea 5 și Activitatea 6, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția învățământ Cultură și Direcția Economică, și Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 41

DIN 26.02.2020

Nr.318 / 20.01.2020

PROIECTUL EDUCATIV INTERNAȚIONAL "LICEENI ÎN EUROPA”

A. DENUMIREA PROIECTULUI

 • a. Titlul "Liceeni în Europa”

 • b. Motto/mesaj: ”Chiar dacă unul dintre licee se află în România, pe teritoriul Uniunii Europene, iar celălalt în Republica Moldova, ambele școlarizează elevi români, în Europa”

 • b. Tipul de educație în care se încadrează: inter și multiculturală

 • c. Tipul de proiect: internațional (bilateral)

B. INSTITUȚIILE PARTENERE:

1. Liceul Teoretic ” Alexandru Ioan Cuza”, din România, București, sectorul 3, reprezentat prin director prof. VADASZ REKA.

Tel: 021.340.48.11

E-maik laicuza@gmail.com

Website: www.laicuza.ro

2. Instituția Publică Liceul Teoretic "Constantin Stere” din Republica Moldova, municipiul Soroca, reprezentată prin director, prof. BAȘ VASILE

E-mail: ltcstere@gmail.com

Website: www.ltcstere.md

C. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Scop: cooperarea interinstituțională pentru derularea unor activități educative, sportive și/sau cultural-artistice care să contribuie la dezvoltarea personală a elevilor implicați,

Obiective:

■ Stimularea potențialului artistic, sportiv și practic al elevilor prin organizarea și desfășurarea unor programe artistice, expoziții cu lucrări plastice, lucrări practice, activități sportive;

 • •  Realizarea unui schimb de experiență între elevii și profesorii participanți din cele două școli;

 • •  Realizarea / dezvoltarea relațiilor de colaborare între elevii și profesorii participanți.

Grup țintă/ beneficiari:

Direct:


 • ■  20-40 elevi din clasele IX-XII

 • ■  8-10 cadre didactice

 • ■   2 directori

Indirect:

 • ■   Ceilalți elevi

 • •  Celelalte cadre didactice

 • ■   Părinții elevilor implicați

 • •  Comunitatea

Durata:

Proiectul are durata de 1 an de la data semnării protocolului de colaborare, anul școlar 2019-2020 în cazul în care partenerii doresc și decid de comun acord continuarea acestei colaborări, acest protocol va fi prelungit pe unul sau mai mulți ani școlari.

Echipa de implementare a proiectului:

Coordonator: Vadasz Reka - director Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza”

Membrii echipei:

Dragomirescu Luminița - director adjunct

Surcel Luminița - profesor geografie, coodonatoul Consiliului Elevilor

Malancu Paula - profesor limba engleză, Consilier educativ

Ștefan Cristina - profesor matematică

Păvăloiu Simona - profesor limba engleză

Mitrache Iuliana - profesor educație fizică

Bolboașă-Șofaru Alin - profesor religie

Badea Doinița - profesor chimie

Activitățile proiecta lui:

Activitatea 1

 • a. Titlul activității: încheierea acordului de parteneriat

 • b. Data/perioada de desfășurare: septembrie 2019

 • c. Locul desfășurării: Liceul Constantin Stere din Soroca

 • d. Participanți: 3 membrii ai echipei de implementare

 • e. Descrierea pe scurt a activității:

Vizita de studiu în Republica Moldova, organizată de Primăria Sector 3

Vizitarea Liceului Constantin Stere din Soroca încheierea protocolului de colaborare

 • f. Rezultate așteptate: acord parteneriat, decizie de numire echipa de proiect

Activitatea 2

 • a. Titlul activității: Consultarea elevilor și a cadrelor didactice cu privire la activitățile comune

 • b. Data/perioada de desfășurare: oct-dec 2019

 • c. Locul desfășurării: Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza”

 • d. Participanți; elevi și cadre didactice

 • e. Descrierea pe scurt a activității:

Consultarea pe mail a cadrelor didactice

Consultarea elevilor prin Consiliul Elevilor

Centralizarea propunerilor

 • f. Rezultate așteptate: listă de propuneri de activități; cel puțin 50 de elevi și 10 cadre didactice implicate.

Activitatea 3


 • a. Titlul activității: Elaborarea planului de activitate pentru acest an școlar

 • b. Data/perioada de desfășurare: ianuarie 2020

 • c. Locul desfășurării: Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza”

 • d. Participanți: echipa de implementare a proiectului

 • e. Descrierea pe scurt a activității:

Consultarea partenerilor din Soroca

Participarea la o videoconferință de cunoaștere întocmirea planului de activitate

Informarea grupurilor țintă

 • f. Rezultate așteptate: plan de activitate aprobat; 1 videoconferință organizată; articole informative pe pagina de Facebook și site-ul liceului.

Activitatea 4

 • a. Titlul activității: Schimb de experiență la nivel de management

 • b. Data/perioada de desfășurare; pe parcursul anului școlar

 • c. Locul desfășurării: Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza”

 • d. Participanți: echipele de management ale celor 2 unități

 • e. Descrierea pe scurt a activității:

Schimb de documente manageriale

Schimb de acte legislative importante care guvernează managementul unităților de învățământ Elaborarea unui studiu comparativ

 • f. Rezultate așteptate: studiu comparativ;

Activitatea 5

 • a. Titlul activității: Vizita de studiu nr.l

 • b. Data/perioada de desfășurare: martie - aprilie 2020

 • c. Locul desfășurării: Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza”

 • d. Participanți: echipa de proiect, elevi și cadre didactice

 • e. Descrierea pe scurt a activității:

Participarea unei delegații din Soroca: 20 elevi și 10 cadre didactice

Activități comune de ziua liceului Cuza

Vizitarea capitalei României

 • f. Rezultate așteptate: cel puțin 20 elevi găzduiesc elevii moldoveni, cel puțin 50 de elevi implicați în primirea delegației, cel puțin 10 profesori implicați, cel puțin 5 activități educative comune.

Activitatea 6

 • a. Titlul activității: Vizita de studiu nr.2

 • b. Data/perioada de desfășurare: mai 2020

 • c. Locul desfășurării: Liceul Teoretic "Constantin Stere”

 • d. Participanți: echipa de proiect, elevi și cadre didactice

 • e. Descrierea pe scurt a activității:

Participarea unei delegații din București la Soroca: 20 elevi și 10 cadre didactice Activități comune de ziua Europei

Vizitarea raionului Bălți

 • f. Rezultate așteptate: cel puțin 20 elevi și cadre didactice participante în delegația liceului la Soroca


Activitatea 7

 • a. Titlul activității: Schimb de experiență la nivelul comisiilor metodice

 • b. Data/perioada de desfășurare; semestul II, an școlar 2019-2020

 • c. Locul desfășurării: Liceul Teoretic "Al.I.Cuza”

 • d. Participanți: echipa de proiect, cadre didactice

 • e. Descrierea pe scurt a activității:

Schimb de informații - pe mail

Schimb de experiență - în timpul vizitelor

 • f. Reultate așteptate: cel puțin 3 comisii metodice fac schimb de experiențâ/schimb de informații

Activitatea 8

 • a. Titlul activității: Evaluarea proiectului, anul I

 • b. Data/perioada de desfășurare: iunie -iulie 2020

 • c. Locul desfășurării: Liceul Teoretic ”Al.I.Cuza”

 • d. Participanți; echipa de proiect

 • e. Descrierea pe scurt a activității:

Aplicare de chestionare de feedback întocmire mapă proiect

 • f. Rezultate așteptate: cel puțin 50 chestionare elevi; cel puțin 10 chestionare profesori; cel puțin 20 chestionare părinți; mapa proiect, cel puțin 3 materiale informative;

Mediatizare

Informări despre modul de organizare și desfășurare ale proiectului vor avea loc:

 • •  Pe pagina de Facebook a liceului

 • ■  Pe website-ul liceului

 • ■   Pe mail către profesori, elevi, părinți

 • ■  Pe grupuri de watsapp - consiliul elevilor, cadre didactice

 • •  Prin publicarea unui articol in revista liceului

 • ■  Prin colaj de poze și articole - avizier/ poster

Diseminare

Modul de desfășurare al activităților și rezultatele proiectului vor fi prezentate:

 • ■  In ședința Consiliului Elevilor

 • •   în ședința Consiliului Profesoral

 • ■  în ședința Consiliului de Administrație

 • ■   în ședințe cu părinții

Sustenabilitate;

Proiectul are ca obiectiv comunicarea interinstituțională, care cuprinde comunicare elev-elev, profesor-profesor. Cele 2 vizite de studiu și activitățile comune desfășurate oferă un bun punct de plecare pentru comunicarea între beneficiari (mail, pagini de socializare, watsapp).

Ne propunem continuarea proiectului și în următorul an școlar, organizarea unor activități comune, schimb de experiență pe teme specifice: științe exacte, studiul limbilor străine, muzică și artă, etc.

Parteneri

Proiectul se desfășoară cu sprijinul:

 • ■  Primăriei Sector 3, al domnului Primar Robert Negoiță și al Consiliului Local Sector 3

 • ■  Asociației de Părinți al liceului Teortic Alexandru loan Cuza

D. BUGETUL PROIECTULUI

Nr.

Crt

Descrierea cheltuielilor

Fonduri solicitate

1.

Consumabile

1.000

2

Promovare

1.000

3

Vizita de studiu Nr.l

 • ■  Cazare 20 elevi (elevii găzduiți de elevi)

 • ■  Cazare 10 profesori la hotel (3 nopți)

• Masa (masa de prânz, cina la restaurant, gustări -catering la liceu - 3 zile)

 • ■  Tur București/ transport

 • ■  Intrări obiective turistice

 • ■  Spectacol teatru

6.000

12.000

5.000

2.000

3.000

4

Vizita de studiu Nr.2

• Transport București-Soroca

20.000

TOTAL

50.000

E.ANEXE

 • ■  Protocol de colaborare între Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza” și Liceul Teoretic Constantin Stere

 • ■  Plan de activitate anul școlar 2019-2020

 • ■  Angajament părinți  CABINET PRIMARTELEFON (004 ozi) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar©prlmarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local prin unitatea de învățământ Liceul Teoretic „Alexandru loan Cuza" pentru finanțarea activităților educative, sportive și / sau cultural - artistice prevăzute în Proiectul Educativ Internațional „Liceeni în Europa"

în urma deplasării delegației Sectorului 3 al Municipiului București în Municipiul Soroca, Republica Moldova, într-o vizită de lucru, schimb de experiență și documentare, în perioada 25-29 septembrie 2019, formată din consilieri locali, reprezentanți ai Liceului "Alexandru loan Cuza" din Sectorul 3, Inspectoralui Școlar al Municipiului București Sector 3, Inspectoratului Școlar al Municipiului București și funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, între Liceul Teoretic "Alexandru loan Cuza" și Liceul Teoretic "Constantin Stere" din Municipiul Soroca, la data de 27 septembrie 2019 s-a semnat un Protocol de colaborare prin care au fost stabilite activitățile comune organizate de cele două instituții de învățământ.

Prin adresa nr. 587/21.02.2020, înregistrată la Primăria Sector 3 cu nr. 278055/24.02.2020, Liceul Teoretic "Alexandru loan Cuza" solicită alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul local, pentru finanțarea Activității 5 și a Activității 6 din Proiectul Educativ Internațional „Liceeni în Europa", proiect încheiat cu Liceul Teoretic "Constantin Stere" din Municipiul Soroca, activități constând în vizite de studiu reciproce între cele două unități de învățământ.

Conform art. 105 alin. (2) lit. I) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, "finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar......aprobate anual

prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru.... cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor, care nu fac parte din finanțarea de bază."

în consecință, ținând cont de cele menționate mai sus, precum și de raportul de specialitate nr.278558/24.02.2020 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
DfritCȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎN VĂTĂMA NT

Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

TfîLEFON Ș-Crț •>«) 336 04 2/FAX {cui        r$ c*.ț E4^Alt

Șos, M:K‘d Bravu nr..p8, Sector          Bucur

Nr.278558/24.02.2020

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local prin unitatea de învățământ Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” a derulării activităților educative, sportive și / sau cultural - artistice prevăzute în Proiectul Educativ Internațional „Liceeni în Europa”

Având în vedere:

Solicitarea cu nr. 587 din 21.02.2020 a Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 278055 din 24.02.2020, cu privire la finanțarea de la bugetul local, prin unitatea de învățământ Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” a derulării activităților educative, sportive și / sau cultural -artistice prevăzute în Proiectul Educativ Internațional „Liceeni în Europa”,

 • -  Protocolul de Colaborare nr. 3892 / 112 din 27.09.2019 încheiat între Instituția Publică Liceul Teoretic „C.Stere” din Republica Moldova, Municipiul Soroca și Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, din România, București, Sectorul 3.

 • -  Proiectul Educativ Internațional „Liceeni în Europa” cu nr. 318/20.01.2020

Propunem spre aprobare finanțarea derulării Proiectului Educativ Internațional „Liceeni în Europa”- Activitatea 5 și Activitatea 6, din bugetul local prin unitatea de învățământ Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, conform bugetului anexat.


Liceul Teoretic “Constantin Stere”

Municipiul Soroca

Republica Moldova

Nr.Z*..... din 27.09.2019

Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza”

București, sector 3

Nr.4.din 27.09.2019

Protocol de colaborare

încheiat azi, 27 septembrie 2019, între Instituția Publică Liceul Teoretic ”C. Stere” din Republica Moldova, muu. Soroca, reprezentată prin director, prof. BAȘ VASELE și

Liceul Teoretic ” Alexandru Ioan Cuza”, din România, București, sectorul 3, reprezentat prin director prof. VADASZ REKA.

Art 1 Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituțională pentru derularea unor activități educative, sportive și/sau cultural-artistice care șă contribuie la dezvoltarea personală a elevilor implicați.

Art. 2 Scopul general al acestui protocol, concretizat în realizarea unui parteneriat între instituții, îl reprezintă:

 • 1. Stimularea potențialului artistic, sportiv și practic al elevilor prin organizarea și desfășurarea unor programe artistice, expoziții cu lucrări plastice, lucrări practice, activități sportive;

 • 2. Realizarea unui schimb de experiență între elevii și profesorii participanți din cele două școli;

 • 3. Realizarea / dezvoltarea relațiilor de colaborare între elevii și profesorii participanți.

Art. 3 Rolul părților

 • A. Rolul instituției organizatoare:

 • 1. Va organiza și desfășura activități comune între elevii din școala inițiatoare și cei din școala parteneră;

 • 2. Va antrena efectiv elevii în organizarea și prezentarea unor activități cu caracter extracutricular;

 • 3. Va încuraja comunicarea între elevii din școli diferite;

 • 4.  Va înregistra, în format electronic, activitățile partenerilor, elevi și profesori.

 • B. Rolul instituției partenere:

 • 1. Va organiza și desfășura activități comune între cei implicați în parteneriat;

 • 2. Va antrena efectiv elevii în organizarea și prezentarea unor activități cu caracter extracurricular;

 • 3. Va încuraja comunicarea între elevii din școli diferite.

Art. 4 Cadre didactice implicate: profesori de discipline școlare în dependență de activitățile organizate.

Art 5 Durata protocolului:

Protocolul are valabilitate de 1 an de la data semnării sale.

în cazul în care partenerii doresc și decid de comun acord continuarea acestei colaborări, acest protocol va fi prelungit pe unul sau mai mulți ani școlari.

Art. 6 Litigii

Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

Art. 7 Rezilierea protocolului:

Constituie motiv de reziliere a prezentului protocol următoarele:

 • a. ,Nerespectarea de către părțile contractante a prevederilor prezentului protocol;

 • b. Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfășurarea activității prevăzută în protocol.

Art. 8 încetarea protocolului

Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele:

 • a.  Acordul părților pentru încetarea protocolului;

 • b.  Scopul a fost atins;

 • c. Foița majoră, dacă este invocată.

Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunț scris, cu minim o săptămână înainte de încetarea cooperării.

*

Art. 9 Dispoziții finale

Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru și acoperă activitatea de realizare a obiectivelor comune convenite.

Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părților semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are inițiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilelte părți, spre analiză, în scris, propunerile respective.

încheiat azi, 27 septembrie 2019 , în 2 (două) exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Instituția Publică Liceul Teoretic ”C. Stere” mun. Soroca, Republica Moldova Director,Nr.inreg.: 278055

Data inreg.: 24,02.2020

Ora inreg.: 08:59:03

Proveniența: LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA

Telefon: 021 3400750

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Cerere-a probare finanțare

Adresa:București, strada Barajul Dunării, Al, nr. 5, sector. 3

Adresa Lucrare:București, strada

Observații: Cerere-aprobare finanțare derulare proiect nr.318/20.01.2020, ref. activitati comune

Liceul Al.I.Cuza si Liceul Constantin Stere

Nr. File:8

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Relații cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;

021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760


ALEEA BARAJUL DUNĂRII NR. 5, SECTOR 3, BUCUREȘTI

LICEUL TEORETIC “ALEXANDRU IOAN CUZA1

TELEFON I F A X : 0 2 1 - 3404811; 021 - 3400750 E - mai) : I a Ic uz a @ gmall .com


Nr. 587 / 21.02.2020

Către Primăria Sector 3,

Direcția învățământ Cultură

Aând în vedere Protocolul de colaborare între Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza” și Liceul Teoretic Constantin Stere, semnat în data de 27.09.2019; precum și Proiectul Educațional înregistrat cu nr.318/20.01.2020, care reglementează activitățile comune organizate de cele 2 instituții de învățământ, vă rugăm să aprobați finanțarea derulării acestui proiect cu suma de 50,000 Iei.

Precizăm că suma este necesară pentru desfășurarea celor 2 vizite de studiu, după cum urmează:

Activitatea 5 (din proiect) - vizita delegației din Soroca (20 de elevi si 10 cadre didactice) la București, în perioada 30 martie-2 aprilie 2020.

Activitatea 6 (din proiect) - vizita delegației Liceului Cuza la Soroca, în perioada 7-10 mai 2020.

Suma solicitată reprezintă: cazarea profesorilor, masa pe perioada vizitei, transport (autocar) pentru vizitarea capitalei, bilete de intrare la obiective turistice, bilete de spectacol pentru una din seri, transportul delegației Liceului Cuza la Soroca (autocar), etc.

Cu mulțumiri,


PRIMĂRIA^^

SECTORULUI <

BUCUREȘTI^J


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


TELEFON (004 021) 326 04 27 FAX (004    3'ă °3 04 E-MAIL k1Mrttmant9prfnurie3.ro

Șos, Mihai Bravo nr. 428, Sector 3,030328, București

Către,Cabinet Primar

în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotărâre:

aprobarea finanțăm din bugetul local prin unitatea de învățământ Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza” a derulării activităților educative, sportive și/sau cultural-artisticeprevăzute în Proiectul Educativ Internațional "Liceeni în Europa”

Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente:

Raportul de specialitate

Proiectul de hotărâre

Anexe - Proiectul Educativ Internațional "Liceeni în Europa” transmis de către Liceul Teoretic "Alexandru Ioana Cuza ” cu adresa nr. 318/20.01.2020.

 • -  Protocol de colaborare nr. 3892/27.09.2019 încheiat între Instituția Publică Liceul Teoretic ”C. Stere” din Republica Moldova, mun. Soroca și Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza” din Romania, sectorul 3.

 • -  Adresa nr.587/21.02.2020 a Liceului Teoretic "Alexandru Ioan Cuza” prin care se solicită aprobarea finanțării acestui proiectMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul ....iZ...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin are/extraerdinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din

data de .                        ....... ...., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul „..*4,......

r -' j)     de pe ordinea de zi //suplimentarea ordinii de zi a. ședinței prdinare/extraordinare, și consideră că

acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lific) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


păunicXadriana

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTJAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA ........MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extray£dinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul..........de pe

ordinea^jd^zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțr^eflrdinare, și consideră că acesta A FOST / NU AzF6ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:        ZrVvY

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVE ANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor


AVIZUL       ,

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinefcde zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridiciL apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi-/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST-întocmit în conformitate cu


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANAj

MEMBRI:               J

PELINARU CORNEL       l

BĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILIU MARIANA