Hotărârea nr. 40/2020

HCLS3 nr.40 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Oudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 279756/CP/24.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul comun de specialitate nr. 278572/24.02.2020 ai Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;

 • -  Adresa nr. 278577/24.02.2020 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 19 alin. (2) și art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, nr. 5/2020;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) și art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.183.138,16 mii lei se majorează, cu suma de 30.206,71 mii lei, devenind 1.213.344,87 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.213.344,87 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 213.884,27 mii Iei, precum și estimările 2021-2023, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2021 — 2023, conform Anexei nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 313.905,14 mii lei și credite de angajament în sumă de 201.519,67 mii lei conform Anexei nr. 11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor, centralizate conform Anexei nr. 11/08.

Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.NR. 40

DIN 26.02.2020

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE


Nr.

Data


a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 278572/24.02.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

 • •  Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.183.138,16 mii lei se majorează cu suma de 30.206,71 mii lei devenind 1.213.344,87 mii lei.

 • •  Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.183.138,16 mii lei se majoreaza cu suma de 30.206,71 mii lei, devenind 1.213.344,87 mii lei, astfel:

  Nr.

  crt.

  INDICATORI

  Cap. bug.

  HCIS3 nr.

  23/2020

  Propuneri rectificare

  influente

  (+/-)

  CHELTUIELI-TOTAL

  50.02

  1.183.138,16

  1.213.344,87

  30.206,71

  1

  Autoritati publice și acțiuni externe

  51.02

  207.836,38

  215.738,38

  7.902,00

  2

  Alte servicii publice generale

  54.02

  7.806,10

  7.826,10

  20,00

  3

  Tranzacții privind datoria publică

  55.02

  89.619,50

  89.619,50

  0,00

  4

  Apărare

  60.02

  66,30

  70,30

  4,00

  5

  Ordine publică și siguranță națională

  61.02

  5.919,68

  5.959,68

  40,00

  6

  învățământ

  65.02

  233.650,39

  236.828,56

  3.178,17

  7

  Sănătate

  66.02

  135,00

  135,00

  0,00

  8

  Cultură, recreere și religie

  67.02

  158.075,57

  164.116,86

  6.041,29

  9

  Asigurări și asistență socială

  68.02

  174.384,24

  174.705,24

  321,00

  10

  Locuințe, servicii și dezvoltare publică

  70.02

  113.977,00

  114.077,00

  100,00

  11

  Protecția mediului

  74.02

  165.123,00

  165.123,00

  0,00

  12

  Transporturi

  84.02

  26.545,00

  39.145,25

  12.600,25 |

• De asemenea, propunem aprobarea rectificării Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții prin majorare cu suma de 1.113,00 mii lei, acesta devenind 213.884,27 mii lei.

Ținând seama de fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării consiliului Local al Sectorului 3.


Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul IjUStțS dat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul


TELEFON (004 Cui) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 31S 03 04 E-MAIL economîc®>primariej.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

/ 24.02.2020

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

In conformitate cu :

 • •  Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

 • •  Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020.

 • •  Decizia nr. 1988/14.02.2020 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor publice București de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate, alocate prin Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020.

 • •  Decizia nr. 1987/14.02.2020 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor publice București de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielolor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București, alocate prin Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020.

 • •  Decizia nr.605/13.02.2020 a inspectoratului școlar general al Inspectoratului Școlar al municipiului București de repartizare pe unitati de invatamant a sumelor alocate prin Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020 pentru finanțarea invatamantului particular si cel confesional, acreditate.

 • •  Decizia nr.604/13.02.2020 a inspectoratului școlar general al Inspectoratului Școlar al municipiului București de repartizare pe unitati de invatamant a sumelor alocate prin Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

 • •  Contul de execuție bugetara;

 • •  Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.183.138,16 mii lei, se majoreaza cu suma de 30.206,71 mii lei, devenind 1.213.344,87 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a deciziilor mai sus amintite cat si a propunerilor direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS3 nr.23/2020

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

856.274,48

880.200,04

23.925,56

I. VENITURI CURENTE, din care:

855.555,48

879.481,04

23.925,56

Impozite si taxe locale

258.581,00

258.581,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

108.851,00

108.780,00

-71,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:

(04.02)

693.872,00

693.872,00

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat -(42.02)

719,00

719,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administrații (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-205.748,52

-181.751,96

23.996,56

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

326.863,68

333.144,83

6.281,15

1. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION

(37.02.04)

205.748,52

181.751,96

-23.996,56

II. SUME REZULT DIN VALOR1F UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0,00

0,00

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM.

ACORDATE                   (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

18.878,82

21.106,53

2.227,71

V. Sume FEN postaderare in contul plăților efect.                        (45.02)

0,00

0,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

102.236,34

130.286,34

28.050,00

TOTAL VENITURI buget local

1.183.138,16

1.213.344,87

30.206,71

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS3 Nr.23/2020

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI-TOTAL, din care:

1.183.138,16

1.213.344,87

30.206,71

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

856.274,48

880.200,04

23.925,56

Cheltuieli de personal

10

190.917,70

191.297,70

380,00

Bunuri si servicii

20

216.567,39

240.790,77

24.223,38

Dobânzi

30

89.607,00

89.607,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

500,00

500,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

170.835,00

170.835,00

0,00

Alte transferuri

55

27.130,99

26.575,00

-555,99

Asistenta sociala

57

61.503,00

61.503,00

0,00

Alte cheltuieli

59

25.660,00

25.660,00

0,00

Rambursări de credite

81

73.553,40

73.553,40

0,00

Plăti ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

0,00

-121,83

-121,83

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

326.863,68

333.144,83

6.281,15

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

42,00

42,00

0,00

Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile

56+58

5.408,43

5.544,09

135,66

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

198.390,08

204.535,57

6.145,49

Rambursări de credite

81

123.023,17

123.023,17

0,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare:

 • > Capitolul 51.02-Autorități publice si acțiuni externe se majoreazacu suma de 7.902,00 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare cu 6.746,34 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si funcționare iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 1.155,66 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții si proiecte.

 • > Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale se majoreaza cu suma de 20,00 mii lei la secțiunea de funcționare, bunuri si servicii la piețele din sector.

 • > Capitolul 60.02 - Aparare se majoreaza cu suma de 4,00 mii lei ia secțiunea de funcționare, bunuri si servicii.

 • > Capitolul 61.02 - Ordine Publica si Siguranța Naționala se majoreaza cu suma de 40,00 mii lei la secțiunea de funcționare, bunuri si servicii pentru Centrul Militar.

 • > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 3.178,17 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare majorare cu 1.837,17 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si funcționare ale unităților de invatamant iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 1.341,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții.

 • > Capitolul 67.02 - Cultura, Recreere si Religie - majorare cu 6.041,29 mii lei, din care: la Secțiunea de funcționare majorare cu 4.157,05 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si funcționare iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 1.884,24 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții pentru parcuri si zone verzi din sector.

> Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 321,00 mii lei la secțiunea de funcționare, bunuri si servicii la DGASPC Sector 3.

 • >  Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei la Secțiunea de dezvoltare pentru reabilitarea termica a imobilelor.

 • >  Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 12.600,25 mii lei, din care: la Secțiunea de funcționare majorare cu 10.800,00 mii lei pentru bunuri si servicii (obiecte de inventar, piese de schimb, materiale de reparații si întreținere) iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 1.800,25 mii lei cheltuieli de investiții la străzi (experize, studii, SF uri, taxe si avize).

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se

prezintă după cum urmeaza:

mii Iei

INDICATORI

Cap. Bug.

HCLS 3 nr.

23/2020

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente

w

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

1.183.138,16

1.213.344,87

30.206,71

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

207.836,38

215.738,38

7.902,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

7.806,10

7.826,10

20,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

89.619,50

89.619,50

0,00

4

Aparare

60.02

66,30

70,30

4,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

5.919,68

5.959,68

40,00

6

Invatamant

65.02

233.650,39

236.828,56

3.178,17

7

Sanatate

66.02

135,00

135,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

158.075,57

164.116,86

6.041,29

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

174.384,24

174.705,24

321,00

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

113.977,00

114.077,00

100,00

11

Protecția mediului

74.02

165.123,00

165.123,00

0,00

12

Transporturi

84.02

26.545,00

39.145,25

12.600,25

> De asemenea Bugetului activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 212.771,27 mii lei se majoreaza cu suma de 1.113,00 mii lei venituri proprii, la capitolul 65.10 - Invatamant, ca urmare a introducerii propunerilor bugetare de la Școala Gimnaziala nr.92, Școala Gimnaziala nr. 195 si Liceul Teoretic Dante Alighieri, acesta devenind 213.884,27 mii lei.

Se aproba cheltuielile de investiții, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care: credite bugetare in suma de 313.905,14 mii lei si credite de angajament in suma de 201.519,67 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020.


Director Investiții Achiziții,


IrinaroceanuTELEFON (004    318 03 13 - 28 FAX (OQ4 Oii) 8 03 04 E-MAIL eeofsomic@spnmanej.ro

Calea Dudeștî nr. r<jr, Sector 3,031084, București


Nr. 2^8/2^ <X2020


Către,

CABINET PRIMAR
Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea dezi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.............,2^......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .......

de pe-ordinea-de. zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:') MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN