Hotărârea nr. 4/2020

HCLS3 nr. 4 din 14.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea înființării unei societăți de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităților de asistență medicală

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum fi pentru modificarea fi completarea Legii nr.393/2004privind Statutul ale filor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.01.2020

Având în vedere:

 • -  Referat de aprobare nr. 9083/CP/l 0.01.2019 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 2117/09.01.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

 • -  Adresa nr. 2118/09.01.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 8645/CP/10.01.2020;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Capitolului III din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico- sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • -  Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum șî relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. i) și alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a  Consiliului Local Sector 3 în vederea înființării unei societăți de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităților de asistență medicală.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern - Compartimentul j Guvemanță lui Sector 3Corporativă și Direcția Juridică, și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția (Copil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 4

DIN 14.01.2020CABINET PRIMARTELEFON (004021) 31803 23 -28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprlmar@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N,......3<?.?3............

JOS#


REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea înființării unei societăți de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităților de asistență medicală

Autoritățile publice ale Sectorului 3, respectiv Consiliul Local trebuie să asigure condițiile necesare pentru servicii publice de calitate în domenii care includ și sănătatea.

în urma analizării activităților specifice desfășurate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 prin cele două direcții de specialitate - Protecție Socială și Protecția Copilului - s-a constatat necesitatea includerii unor servicii medicale complementare celor acordate în prezent în structura instituției cât și centrele subordonate instituției și pe raza sectorului 3.

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2117/09.01.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, pentru inițierea unui proiect de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă pentru înființarea unei societăți de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea serviciilor de asistență medicală, respectiv:

 • > asistența medicală generală (cod caen 8621)

 • > asistența medicală spitalicească (cod caen 8610)

 • > asistența medicală specializată (cod caen 8622)

 • > asistența medicală stomatologică (cod caen 8623)

 • > alte activități referitoare la sănătatea umană (cod caen 8690),

precum și existența unei structuri specializate, cunoscută la nivelul comunității Sectorului 3, care să ofere în aceeași locație toate serviciile enumerate mai sus, fapt care ar permite accesul facil al cetățenilor din categorii defavorizate la servicii medicale, iar pe de altă parte ar veni în sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, prin obținerea documentelor medicale necesare instrumentării mai rapide a cazurilor, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun analizei și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.Difît CȚTA OE.JstEi.RAvA Oo ASlSIt WȚĂ .SOCIALĂ pROTf.CȚlA CORtLULUl

OP(«A:ok țM. r.»A . e, <V           «rw«r      MW. tl?89

Raport de specialitate


la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea înființării unei societăți de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităților de asistență medicală

în urma analizării activităților specifice desfășurate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 prin cele două direcții de specialitate -Protecție Socială și Protecția Copilului - s-a constatat necesitatea identificării unor servicii medicale complementare celor acordate în prezent în structura instituției cât și centrele subordonate instituției și pe raza sectorului 3.

Existența unei structuri specializate ar veni în sprijinul cetățenilor comunității sectorului 3 și a specialiștilor care oferă servicii persoanelor aflate în situații de risc/dificultate prin:

 • •  îngrijire socio-medicală la domiciliul persoanelor vârstnice în vederea menținerii acestora în familie și a prevenirii instituționalizării

 • •  efectuarea în regim de urgență a demersurilor și analizelor medicale necesare admiterii în colectivitate pentru persoanele fără adăpost asigurate/neasigurate medical, precum și pentru copiii pentru care se impune dispunerea măsurii de plasament în regim de urgență la un asistent matemal/serviciu rezidențial

 • •  asigurarea de servicii/intervenții medicale în regim ambulatoriu pentru persoanele nedeplasabile/greu deplasabile aflate în evidența instituției

 • •  asigurarea de servicii/intervenții medicale, evaluări medicale de specialitate, eliberare adeverințe de sănătate persoanelor aflate în situații de criză ca urmare a calamităților (incendiu, inundații etc) care din motive independente de voința lor nu pot accesa serviciile medicale (lipsa act identiate, cârd sănătate, etc)

« asigurarea de servicii/intervenții medicale în regim ambulatoriu victimelor violenței în familie, beneficiare ale Adăpostului destinat acestora, aflat în structura Direcției

 • •  evaluări medicale de specialitate necesare depunerii dosarelor de încadrare în grad de handicap pentru copii și adulți

 • •  acordarea de servicii medicale copiilor și persoanelor adulte/vârstnice aflate în centrele rezidențiale din subordinea DGASPC S3

 • •   acordarea de servicii medicale copiilor și familiilor aflate în evidența instituției prin programele derulate în vederea prevenirii abandonului/instituționalizării

Existența unei structuri specializate, cunoscută Ia nivelul comunității sectorului 3, care să ofere în aceeași locație toate serviciile enumerate mai sus, ar permite accesul facil al cetățenilor din categorii defavorizate la servicii medicale, iar pe de altă parte ar veni în sprijinul instituției noastre prin obținerea documentelor medicale necesare instrumentării mai rapide a cazurilor.

Având în vedere cele menționate anterior, propunem identificarea unei modalități de furnizare a serviciilor medicale necesare persoanelor provenite din grupuri vulnerabile.

în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, asistența medicală se asigură prin cabinete medicale, ambulatorii ale medicilor de familie și alte specialități, centre de diagnostic și tratament, centre medicale,(...) și alte unități publice și private.

Autoritățile publice ale sectorului 3, respectiv consiliul local trebuie să asigure condițiile necesare pentru servicii publice de calitate în domenii care include și sănătatea.

Propunem înființarea unei societăți de interes local pentru organizarea, funcționarea și furnizarea de servicii publice de asistență medicală, în temeiul dispozițiilor art. 166 alin. 2 lit. i și art. 166 alin. 3 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu împuternicirea prealabilă a Consiliului General al Municipiului București, precum și cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. în acest sens, este nevoie de imputemicirea prealabilă a Consiliului General al Municipiului București.

Societatea care va fi înființată va desfășura următoarele activități: asistența medicală generală ( cod caen 8621), asistența medicală spitalicească (cod caen 8610), asistența medicală specializată ( cod caen 8622), asistența medicală stomatologică ( cod caen 8623) și alte activități referitoare la sănătatea umană ( cod caen 8690).

Pentru aceste motive, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea înființării unei societăți de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităților de asistență medicală.


DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTĂ

- 'SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

REGISTRATURĂ (2)

®E»ftc2..w............... r.

în atenția: dinei Director General - Mihaela Ungureanu Spre știință: dini Director Executiv Direcția Juridicii - Vasile Dobranicî

în urma analizării activităților specifice desfășurate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 prin cele două direcții de specialitate -Protecție Socială și Protecția Copilului - s-a constatat necesitatea identificării unor servicii medicale complementare celor acordate în prezent în structura instituției cât centrele subordonate instituției și pe raza sectorului 3.

Existența unei structuri specializate ar veni în sprijinul cetățenilor comunității sectorului 3 și a specialiștilor care oferă servicii persoanelor aflate în situații de risc/dificultate prin:

0 îngrijire socio-medicală la domiciliu persoanelor vârstnice în vederea menținerii acestora în familie și a prevenirii instituționalizării

0 efectuarea în regim de urgență a demersurilor și analizelor medicale necesare admiterii în colectivitate pentru persoanele fără adăpost asigurate/neasigurate medical, precum și pentru copiii pentru care se impune dispunerea măsurii de plasament în regim de urgență Ia un asistent maternal/serviciu rezidențial

0 asigurarea de servicii/intervenții medicale în regim ambulatoriu pentru persoanele nedeplasabile/greu deplasabile aflate în evidența instituției

asigurarea de servicii/intervenții medicale, evaluări medicale de specialitate, eliberare adeverințe de sănătate persoanelor aflate în situații de criză ca urmare a calamităților (incendiu, inundații etc) care din motive independente de voința lor nu pot accesa serviciile medicale (lipsa act identiate, cârd sănătate etc)

 • •  asigurarea de servicii/intervenții medicale în regim ambulatoriu victimelor violenței în familie, beneficiare ale Adăpostului destinat acestora, aflat în structura Direcției

 • •  evaluări medicale de specialitate necesare depunerii dosarelor de încadrare în grad de handicap pentru copii și adulți

0 acordarea de servicii medicale copiilor și persoanelor adulte/vârstnice aflate în centrele rezidențiale din subordinea DGASPC S3

 • •   acordarea de servicii medicale copiilor și familiilor aflate în evidența instituției prin programele derulate în vederea prevenirii abandonului/instituționalizării

Existența unei structuri specializate, cunoscută la nivelul comunității sectorului 3, care să ofere în aceeași locație toate serviciile enumerate mai sus, ar permite accesul facil al cetățenilor din categorii defavorizate Ia servicii medicale, iar pe de altă parte ar veni în sprijinul instituției noastre prin obținerea documentelor medicale necesare instrumentării mai rapide a cazurilor.

Având în vedere cele menționate anterior, propunem identificarea unei modalități de furnizare a serviciilor medicale necesare persoanelor provenite din grupuri vulnerabile.

Director Executiv DPC, Alexandru Păscălin

Director executiv DPS, Daniela Corlan \


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului


Op:sa or ts‘. late cu cahacttr Pi >roi-. a- r 13389


telefon too.ț; 0377 12610a fax 0372 -?6 1CΠe-maii offîceșAcgaspC3.ro


CĂTRE:


PRIMĂRIA SECTORULUI 3DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ Șt PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 3


Domnului Primar, Robert Sorin NegoițăStimate Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm atașat Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, în vederea aprobării la proiectul de hotărâre prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea înființării unei societăți de interes local cu răspundere limitată având ca scop principal prestarea activităților de asistență medicală.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,


—-  -  - ——=   —

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL referitor Ia proiectul de hotărâre înscris Ia punctul. ,.X... de pe ordinea de zi / entarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...x£7......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordrnlTde zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

PĂUNIC

MEMBRI:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi /

suplimeflfcngjRrrdtnîtde zi a ședințeTorHuiare/extraordinare din data de              ..........

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    ....., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...0........... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOSF~întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Z*

•■•-**••••••.......*...........y v ’ * ’ \’ * * * i* î.............. * ’ *

..4*Z.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIAN
MEMBRI;

PELINARU CORNELBĂEȚICĂ NICOLETA MARIANADOBRE ALEXANDRU

PÂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...?L.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordihare/extraordinare din data de             ...........

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de.....a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....<T7..... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței orjiiaafe/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin,(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

a Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.... ndfâm... .^?Z... cefe WW.......................................................................

MEMBRI:

PELINARU CORNELTUDOR ELENA

MARINESCU IONELA


FLEANCU FLORIN


GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA