Hotărârea nr. 39/2020

HCLS3 nr.39 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 referitoare la Metodologia de acordare a ajutorului de înmormântare pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, aprobată prin HCLS 3 nr.41/28.04.2011

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 274693/CP/20.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

- Raportul de specialitate nr. 17728/19.02.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3;

  • -  Adresa nr. 274040/19.02.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, înregistrată cu nr. 17730/CP/l 9.02.2020;

în temeiul prevederilor:

  • -  Art.28 alin. (4) și (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin HG nr. 50/2011, cu modificările si completările ulterioare;

  • -  Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

  • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

  • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

  • -  Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agențî economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si art. 166 alin. (2) lit. p) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Metodologia de acordare a ajutorului de înmormântare pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, aprobată prin Anexa 1 la Hotărârea nr.41 din 28.04.2011 a Consiliului Local Sector 3, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.H. Celelate prevederi ale HCLS 3 nr.41/28.04.2011, rămân neschimbate.

NR. 39

DIN 26.02.2020ANEXA

la HCLS3 nr. .....

Metodologia de acordare a ajutorului de înmormântare pentru beneficiarii Legii nr.416/2001

Ajutorul de înmormântare poate fi acordat în cazul decesului persoanei singure beneficiare de ajutor social, precum și în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social, dacă persoana în cauză a fost luată în calcul la stabilirea cuantumului venitului minim garantat.

Ajutorul de înmormântare reglementat prin prezenta hotărâre va fi acordat numai în cazul decesului unei persoane beneficiară de ajutor social conform Legii nr.416/2001 și aflată în plată la D.G.A.S.P.C. Sector 3 la data decesului.

Ajutorul de înmormântare se acordă unei singure persoane care poate fi, după caz, soțul sau soția supraviețuitor/supraviețuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun, sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

Ajutorul de înmormântare se acordă pe bază de cerere însoțită de următoarele acte, după caz:

  • a) Certificatul de deces, în original și copie;

  • b) Actul de identitate al solicitantului;

  • c) Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relația de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator;

  • d) Dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea, în original ( chitanțe, facturi)

Cererea și actele doveditoare prevăzute mai sus se înregistrează la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, dar nu mai târziu de 3 luni de la data decesului. în termen de 5 zile de la primirea cererii D.G.A.S.P.C. Sector 3 va înainta Primarului sectorului 3 propunerea de acordare/respingere a solicitării.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 va comunica solicitantului dispoziția primarului de acordare/respingere a ajutorului de înmormântare în termenele și condițiile prevăzute de Codul Administrativ.

Ajutorul de înmormântare se suportă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, capitolul ajutoare sociale.

Cuantumul ajutorului de înmormântare va fi de 1000 de lei.CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 oj 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL <2bincuprimar@primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a. proiectului de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 referitoare la Metodologia de acordare a ajutorului de înmormântare pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, aprobată prin HCLS 3 nr.41/28.04.2011

Conform prevederilor art. 28 alin. (4) și (5) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 46 -48 din Normele Metodologice de aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001, aprobate prin HG nr.50/2011, primarii pot dispune acordarea unui ajutor, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social.

Prin Hotărârea nr. 41 din 28.04.2011, Consiliului Local Sector 3 a aprobat Metodologia de acordare a ajutorului de înmormântare pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, cuantumul acestuia fiind stabilit la 500 lei.

Având în vedere creșterea inflației și implicit al costurilor efectuate cu înhumarea persoanei decedate, prin prezentul proiect de hotărâre se propune majorarea cuantumului ajutorului de înmormântare de la 500 lei la 1000 de lei, celelalte prevederi ale metodologiei de acordare rămânând neschimbate.

Ajutorul se va acorda unei singure persoane care poate fi, după caz, soțul sau soția supraviețuitor/supraviețuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun, sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

Ajutoarele de înmormântare urmează a fi acordate din bugetul alocat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Sector 3, cu destinația "ajutoare sociale", în baza dispoziției Primarului Sectorului 3.

Ținând cont de cele menționate mai sus, precum și de raportul de specialitate nr. 17728/19.02.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local ai Sectorului 3.


Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Opesator dl date cu CARACTER PERSONAL NR 133S9

<»uv Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www»dgaspc3.r<>

telefon (OO4) O372 126 100 fax (004) 0372 126 toi e-mail 0ffice@dgaspc3.ro


Raport de specialitate


DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALA Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR î ,

REGIsmTURĂ z, INTPnARE a

la proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 referitoare la Metodologia de acordare a ajutorului de înmormântare pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, aprobată prin HCLS 3 nr.41 din 28.04.2011

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 are misiunea de a asigura, la nivelul sectorului 3, aplicarea politicilor publice și strategiilor din domeniul asistenței sociale pe susținerea categoriilor defavorizate (copii, persoane singure, persoane vârstnice, persoane cu handicap etc.) combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială și susținerea familiei pe parcursul întregului ciclu de viață a membrilor comunității sectorului 3.

Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 are rolul de a identifica nevoile individuale ale persoanelor provenite din grupuri vulnerabile și de a pune în aplicare măsuri și politici sociale prin care să sprijine membrii comunității locale beneficiari ai prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.

în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, familiile și persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistență socială, venit care se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, în condițiile prevăzute de lege.

Sunt excluse de la plata ajutorului social familiile/persoanele care dețin în proprietate bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, în accepțiunea legii.

Ajutorul social se acordă proporțional cu venitul net pe cap de membru de familie, venit în care sunt incluse și veniturile potențiale ce ar putea fi obținute din valorificarea anumitor bunuri.

Totodată, în conformitate cu art. 28 alin.(4) și (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, primarii pot dispune ca o parte din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social să fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social.

Cuantumul ajutorului de înmormântare precum și modalitatea de acordare, în bani sau în natură, vor fi stabilite de fiecare consiliu local în parte.

Prin Referatul nr.127475/12.12.2019 al Direcției ProtecțieSocială Sector 3, se propune modificarea cuantumului ajutorului de înmormântare de la 500 de lei, la 1000 de lei.

Propunem ca ajutorul de înmormântare să fie acordat în bani, în cuantum de 1000 de lei.

Ajutorul se va acorda unei singure persoane care poate fi, după caz, soțul sau soția supraviețuitor/supraviețuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun, sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

Ajutoarele de înmormântare urmează a fi acordate din bugetul alocat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Sector 3, cu destinația "ajutoare sociale", în baza dispoziției Primarului sectorului 3.

Ținând cont de realitățile economico-sociale prezente, de creșterea gradului de inflație, variația ascendentă a prețurilor, scăderea puterii de cumpărare, propunem spre aprobare Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 referitoare la Metodologia de acordare a ajutorului de înmormântare pentru beneficiarii Legii nr.416/2001, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Setor 3 nr.41 din 28.04.2011, prin creșterea cuantumului ajutorului de înmormântare de la 500 lei la 1000 de lei.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR GENERAL ADJUNCT.

CARMEN OLARII^/


DIRECȚIA JURIDICA, DIRECTOR EXECUTIV VASILE DOBRANICI'''


DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALA. DIRECTOR EXECUTIV

DANIELA CORLAN

Direcția Generală De Asistență Socială și Protecția copilului

Operator de date cu caracter personal nr. 13389

str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.r0


telefon (004) 0372 126 100 fax (004) 0372 126101 e-mail offîce®dgaspc3.ro


Serviciul Prevenire Marginalizare Sociala•JiRcL/i’im •■acNER/A’-A ulE ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3

REGIST

INTRARE


CĂTRE

Direcția JuridicăConform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim grantat, cu modificările și completările ulterioare, în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane care poate fi după caz, soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun, sau în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea. Fondurile necesare pentru plata acestui ajutor se suportă din bugetul local.

Având în vedere prevederile legii menționate anterior, vă adresăm rugămintea de a elabora proiectul unei hotărâri de consiliu privind majorarea cuantumului ajutorului de înmormântare de 500 de lei stabilit prin HCL nr. 41/28.04.2011, la valoarea de 1000 de lei.

Această majorare se impune datorită creșterii nivelului inflației și implicit al costurilor efectuate cu înhumarea persoanei decedate.


Cu mulțumiri pentru colaborare,ȘEF SERVICIU MARIA VOLINTIRU


Direcția Generală De Asistență Socială si Protecția copilului

* 1

Operator de oate cu caracter personal nr. 13389

str. Parfumului, nr. 2-4 sector 3, București www.dgaspc3.r0

telefon (004) 0372 126100 fox (004) 0372 126 101 e-mail 0ffice@dgaspc3.roA ^EN£«ALA uf oȘ'SJENȚA SOCIALĂ Și PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 3 REGISTRATURĂ


Către:PRIMĂRIA SECTORULUI 3 x

■      a                                   ■                   w

Domnului Primar, Robert Sorin N^ig®|8

| SECTOR 3

CABINET PRIMAR

I '

nata      ........................


Stimate Domnule Primar,

în conformitate cu prevederile art. 139 alin.l si art. 166 alin. 2 lit. p) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne sprijiniți în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local al Sectorului 3 a unui proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 referitoare Ia Metodologia de acordare a ajutorului de înmormântare pentru beneficiarii Legii nr.416/2001\ aprobată prin HCLS 3 nr.41 din 28.04.2011

în acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus și raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 3.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat,

DIRECTOR GENERAL,


MIHAELA


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ......u..... de pe ordine# de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de............... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....fe......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PÂ UNICĂ ADRIANA

MEMBRI:


RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, Juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL       s-

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..ZfT.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordteare-din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică-,apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de            .....a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...^..........de pe ordinea de zi /-suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNTCĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELLAN-BOGDAN

VOINEA ENOCENȚIU-IOAN

SECRETAR,

VASILIU MARIANA

.........taEz......
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .&.......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/e^traxyfdinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                    a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ........de pe

ordinea de zi / suplimenîarea ordinii de zi a ședinței ordinare/exțraordînare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA