Hotărârea nr. 38/2020

HCLS3 nr.38 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurii privind modalitatea de comunicare prin mijloace electronice prin intermediul platformei de contact între Direcția Generala Impozite și Taxe Locale Sector 3 și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum fi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 271056/CP/18.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 269631/17.02.2020 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 ;

 • - Adresa nr. 269650/17.02.2020 a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3; In conformitate cu prevederile :

 • - Art. 47, art. 79 și art. 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

 • - Ordinului M.D.R.A.P. nr. 3097/24.11.2016 pentru aplicarea art. 46 alin. (8) și art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală;

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • - HCLS 3 nr. 24/26.01.2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelelor administrative fiscale emise de către Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin.(l) și art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Procedura privind modalitatea de comunicare prin mijloace electronice prin intermediul platformei de contact între Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IULIANA VĂDUVA

Contrasemnează pentru legalitate /Secretar generai / Marius Mîhăiță
NR. 38

DIN 26.02.2020

■jKisg^

Procedura privind modalitatea de comunicare prin mijloace electronice prin intermediul platformei de contact între Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

ART. 1 - Comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță

 • 1. Platforma de contact constă în punerea la dispoziția persoanelor fizice, persoanelor juridice și altor entități fără personalitate juridică a unui spațiu virtual, gestionat de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor între organul fiscal local și persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică în legătură cu situația fiscală a acesteia.

 • 2.  Persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică pot opta pentru a li se comunica prin mijloace electronice actele administative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal local, prin accesarea platformei de contact.

 • 3. Prin platforma de contact sunt comunicate și alte documente sau informații, inclusiv de natura celor prevăzute la art. 2, în măsura în care acestea sunt deținute de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 și sunt prevăzute în prezenta procedură.

 • 4.  Accesarea platformei de contact reprezintă opțiune în sensul art. 47 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

 • 5.  în cazul utilizării platformei de contact nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal.

 • 6.  Prin platforma de contact persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică pot transmite organului fiscal local și cereri, înscrisuri sau documente.

ART. 2 - Comunicarea prin serviciul on-line

 • 1.  Prin mijloacele electronice de transmitere la distanța Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 furnizează serviciul, care constă în posibilitatea punerii la dispoziția persoanelor fizice, persoanelor juridice și altor entități fără personalitate juridică a unor informații publice cu caracter fiscal, în scopul îndrumării acestora în îndeplinirea obligațiilor fiscale, precum și a altor informații publice.

 • 2.  Serviciul prevăzut la pct. (1) este o aplicație informatică de tip WEB criptată și securizată.

ART. 3 - Reguli privind furnizarea de servicii de comunicare electronică

1.Serviciile de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță furnizate de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, potrivit art. 1 și art. 2, denumite în continuare servicii de comunicare electronică, sunt gratuite, în cazul în care furnizarea unui serviciu de comunicare electronică presupune suportarea unor costuri pentru utilizatori, aceștia vor fi avertizați în mod corespumzător.

Serviciile de comunicare electronică prevăzute la art. 1 și art. 2 sunt diponibile 24 de ore din 24, soluționarea cererilor adresate Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 realizandu-se in timpul programului de lucru cu publicul

 • 3. Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, furnizează serviciile de comunicare electronică în condiții normale de funcționare a echipamentelor electronice și nu răspunde pentru eventualele disfuncționalități ale sistemelor prin care se asigură serviciile electronice și care nu îi pot fi imputabile.

ART. 4 - Reguli privind utilizarea de servicii de comunicare electronică

 • 1. La serviciile de comunicare electronică prin platforma de contact au acces persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entități tară personalitate juridică, direct sau prin reprezentanții sau împutemiciții acestora.

 • 2. Persoanele prevăzute la alin. (1) care utilizează serviciile de comunicare electronică prin platforma de contact trebuie să respecte regulile de protecție și securitate a datelor stabilite de legislația în vigoare și prezenta procedură.

 • 3. în scopul utilizării platformei de contact persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie să se identifice folosind mijloacele de identificare și să se înregistreze conform regulilor stabilite prin prezenta procedură.

ART. 5 - Mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice, persoanelor juridice și a altor entități fără personalitate juridică în mediul electronic

în sensul prezentului capitol, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • 1.  autentificare - proces electronic care permite confirmarea identificării electronice a unei persoane fizice, persoane juridice sau a altei entități fără personalitate juridică, prin tehnici și mijloace de identificare electronică, în vederea obținerii anumitor drepturi în cadrul sistemului informatic, în baza identității persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;

 • 2.  certificat calificat - certificat calificat eliberat de furnizorii de servicii de certificare, acreditați în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, și ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014;

date de identificare - setul de date definit potrivit art. 1 pct. 40 din Codul de procedură fiscală;

document electronic - conținut stocat în format electronic;

HTTPS - protocol de transmitere a informațiilor, securizat, folosit pentru criptarea transferului de informații;

identificatorul persoanei fizice, persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică - șirul de caractere alfanumerice care este asociat în mod unic de către un furnizor de servicii de autentificare electronică persoanei fizice, persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică;

identificare electronică - procesul de recunoaștere a unei persoane fizice, persoane juridice sau altei entități fără personalitate juridică, prin mijloace electronice, în baza informațiilor deținute de un furnizor de servicii de certificare, acreditați în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată, și ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014;

^identificare fizică - procesul de recunoaștere unică a persoanei (fizice, juridice sau —^4$£isiitității fără personalitate juridică) în baza informațiilor prezentate de persoana fizică, aejșrezentantul legal, împuternicitul sau reprezentantul desemnat din documentele de


3.


 • 4.

 • 5.


6.


7.
identitate, de reprezentare sau de împuternicire, după caz, valabile, emise de autoritățile competente conform legii;

 • 9.  metodă de identificare electronică - autentificarea electronică în relația cu Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, realizată în scopul accesului la serviciul în platforma de contact al persoanei fizice, persoanei juridice sau al altei entități fără personalitate juridică;

 • 10. mijloc de identificare electronică - ansamblul de informații și dispozitivul sau procedura informatică prin care se poate face la distanță dovada identității persoanei (fizice, juridice sau entității fără personalitate juridică) în vederea oferirii unui acces la informații sau servicii electronice;

ART. 6 - Mijloacele de identificare electronică

 • 1.  Persoanele fizice care au calitatea de reprezentant sau de împuternicit al unei persoane fizice, persoane juridice sau al altei entități fără personalitate juridică se identifică electronic cu certificate calificate.

 • 2.  Persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică numai cu certificate calificate;

 • 3.  Persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la pct. 1 și pct. 2, se identifică prin credențiale de tip utilizator/parolă însoțite de liste de coduri de autentificare de unică folosință, cu identificarea fizică a persoanei

 • 4.  Mijloacele de identificare prevăzute la pct 1-2 asigură un nivel de încredere încadrat în categoria ridicat, iar mijloacele de identificare prevăzute la pct. 3 asigură un nivel de încredere încadrat în categoria substanțial. Nivelurile de încredere pentru mijloacele de identificare electronică sunt stabilite prin raportare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.502 de stabilire a unor specificații și proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul art. 8 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

ART. 7 - Securitatea datelor de identificare

 • 1. Persoanele fizice care se identifică potrivit prezentului capitol au drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679.

 • 2.  Schimbul de date realizat în scopul aprobării cererii de înregistrare între persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică și furnizorul serviciului trebuie să îndeplinească cerințe-standard de integritate și confidențialitate potrivit protocolului HTTPS.

ART. 8 - Confirmarea informațiilor și acordul de folosire a datelor personale

1.în cadrul procedurii de autentificare electronică, după efectuarea cu succes a identificării, Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 are obligația de a pune la dispoziția utilizatorului datele personale ale acestuia, pe care le deține în baza sa de date (platformă de contact) și pe care le utilizează în scopul autentificării. Acordul persoanei fizice, persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică pentru folosirea datelor sale personale și pentru verificarea datelor și documentelor justificative prezentate, în scopul acordării accesului la serviciile de comunicare electronică pentru care persoana fizică, persoana juridică sau entitatea fără personalitate juridică solicită utilizarea, se consideră a fi implicit.

3. Acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a platformei de contact, reprezintă inclusiv acordul pentru utilizarea datelor cu caracter personal. Neacceptarea acestora conduce la respingerea automată a cererii de înregistrare în platforma de contact.


ART. 9 - Accesul la platforma de contact

 • 1. Platforma de contact este accesibilă persoanei fizice direct sau prin împuternicit.

 • 2. Platforma de contact este accesibilă persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică prin reprezentat legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.

ART. 10 - Documentele și informațiile comunicate prin intermediul platformei de contact


1. Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin platforma de contact sunt:

 • a) declarații fiscale întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;

 • b) cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 pentru obținerea unor informații sau documente în legătură cu situația fiscală personală, cum ar fi: cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice și altele asemenea;

 • c) acte administrative fiscale, acte de executare și alte acte emise de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somații și altele asemenea;

 • d) documente sau acte emise de Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 Ia cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală și altele asemenea;

 • e) informații cu privire la evidența fiscală a creanțelor fiscale ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;

Toate documentele puse la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, prin intermediul platformei de contact, sunt înscrisuri în formă electronică cărora li s-a încorporat, atașat sau li s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă în sensul Legii nr. 455/2001, republicată, și al Regulamentului (UE) nr. 910/2014.

în cazul documentelor prevăzute la pct. 1, lit. b), persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică selectează tipul de cerere și completează toate informațiile obligatorii solicitate de aplicația informatică.

Pe baza informațiilor prevăzute la pct. 3 se generează cererea și se pune la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități iară personalitate juridică prin intermediul platformei de contact.

Instituția publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană căreia persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică îi prezintă documentele comunicate prin intermediul platformei de contact poate verifica autenticitatea și integritatea acestora folosind un dispozitiv de verificare a semnăturii electronice conform Legii nr. 455/2001, republicată, și Regulamentului (UE) nr. 910/2014. Instituția publică, autoritatea publică sau oricare altă persoană poate verifica —-^^validitatea semnăturilor electronice extinse, gratuit, utilizând aplicația pusă la dispoziție de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale pe pagina de


2.


3.


4.


5.
internet proprie. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale publică pe pagina de internet proprie adresa la care Comisia Europeană publică lista furnizorilor de încredere "EU Trusted Lists", precum si instrumentele necesare verificării și validării semnăturilor electronice inclusiv bazate pe Digital Signature Services - DSS.

ART. 11 - Condiții de depunere a declarațiilor și cererilor de către persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

 • 1.  Depunerea declarațiilor fiscale și cererilor constă în completarea datelor corespunzător câmpurilor din macheta prezentată de aplicația informatică existentă în platforma de contact.

 • 2.  Pe baza datelor completate se generează automat declarația fiscală. Declarația fiscală se semnează cu semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat.

 • 3.  Orice altă cereri (cerere de eliberare certificat fiscal, cerere eliberare istoric de rol și alte asemenea) pot fi depuse fără a fi necesar semnarea acestora cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat.

ART. 12 - Condiții de comunicare a documentelor prin platforma de contact

 • 1. în cazul comunicării prin platforma de contact a documentelor prevăzute la art. 10 pct. (1) lit. a) și b), data înregistrării acestora este data înregistrării pe platforma informatică dedicată, astfel cum a fost comunicat persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii acestora.

 • 2. în cazul comunicării prin platforma de contact a documentelor prevăzute la art. 10 pct. (1) lit. c) și d) acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică a documentului în platforma de contact. Acest termen începe să curgă din ziua următoare datei punerii la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică a documentului. Numărul de intrare/ieșire electronic și data punerii la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică a documentului sunt înscrise în registrul documentelor electronice.

 • 3.  Documentele prevăzute la art. 10 pct. (1) lit. c) și d) se consideră comunicate potrivit pct. (2) și în cazul în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică renunță la serviciul platforma de contact potrivit art. 13, dacă renunțarea se efectuează anterior împlinirii termenului de 15 zile.

 • 4. Documentele emise de organul fiscal local se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificatul calificat.

 • 5.  Documentele emise de persoanele care se identifică cu certificat calificat, potrivit art. 6, se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificatul calificat.

ART. 13 - Renunțarea la platforma de contact


Persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică poate cere oricând renunțarea la utilizarea platformei de contact.

în cazul persoanelor fizice înregistrate ca utilizator al mediului electronic renunțarea la platforma de contact se efectuează de către acestea prin depunerea pe platforma de contact sau la ghișeu a unei cereri în acest sens.

kf • 3. în cazul persoanelor fizice înregistrate ca utilizator al mediului electronic numai prin împuternicit renunțarea la platforma de contact se efectuează, după caz, de către:

* împuternicit prin depunerea pe platforma de contact sau la ghișeu a unei cereri în acest sens;

- persoana fizică prin completarea unei cereri pe care o prezintă organului fiscal local.

 • 4.  în cazul persoanelor juridice și al altor entități fără personalitate juridică înregistrate ca utilizator al mediului electronic prin reprezentant legal renunțarea la platforma de contact se efectuează de către reprezentantul legal prin completarea corespunzătoare a câmpurilor special destinate în aplicația informatică specifică oferită în acest sens.

 • 5.  în cazul persoanelor juridice și al altor entități fără personalitate juridică înregistrate ca utilizator al mediului electronic numai prin împuternicit sau reprezentant desemnat renunțarea la platforma de contact se efectuează de către împuternicit sau reprezentant desemnat, după caz, prin depunerea pe platforma de contact sau la ghișeu a unei cereri în acest sens, potrivit mandatului de împuternicire sau reprezentare. în cazul persoanelor juridice înregistrate ca utilizator al mediului electronic prin reprezentant legal renunțarea la platforma de contact se efectuează de către reprezentantul legal.

 • 6. Ca urmare a renunțării la platforma de contact, Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 transmite un mesaj persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, precum și împutemiciților/reprezentanților acesteia, după caz, pe adresa de poștă electronică a acestuia, prin care se confirmă dezactivarea accesului la serviciu.

 • 7. Renunțarea la platforma de contact are ca efect:

 • a) păstrarea pentru o perioadă de 15 zile de la renunțare a dreptului de acces la acest serviciu al persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;

 • b) imposibilitatea punerii la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, precum și imposibilitatea comunicării de către persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică de noi documente din categoriile celor prevăzute la art. 10 pct. (1) lit.

 • a) -c);

 • c)  păstrarea posibilității de acces la categoriile de documente prevăzute la art. 10 pct. (1) lit. e) din platforma de contact pentru o perioadă de 15 zile de la renunțare;

 • d) arhivarea documentelor din platforma de contact după expirarea termenului prevăzut la lit. a).

 • 8. După termenul prevăzut la pct. (7), documentele din platforma de contact se pun la dispoziția persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, la cerere.

ART. 14 - Oprirea accesului la platforma de contact a Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3

1. Accesul la platforma de contact se oprește, din oficiu, de către Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, în următoarele situații: • a) decesul persoanei fizice;

 • b) radierea persoanei juridice sau a entității fără personalitate juridică;

 • c) radierea persoanei fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere.

 • 2. Dispozițiile art. 13 pot. (7) și (8) se aplică în mod corespunzător.

 • 3.  în situația prevăzută la pct. (1), după închiderea platformei de contact, documentele din aceasta se pun la dispoziția moștenitorului care a acceptat succesiunea debitorului sau persoanei care preia, în tot sau în parte, drepturile și obligațiile debitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz, la cerere.

ART. 15 - Modificarea termenilor și condițiilor de utilizare a platformei de contact

 • 1.  Ori de câte ori termenii și condițiile de utilizare a platformei de contact se modifică, persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică este notificată prin mediul electronic.

 • 2. în situația în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică acceptă termenii și condițiile de utilizare a platformei de contact noi, accesul se continuă în condițiile prezentei proceduri,

 • 3. în situația în care persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică nu este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a platformei de contact noi, aceasta reprezintă renunțare la acest serviciu și sunt aplicabile prevederile art.

13.

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021} 318 03 23 ■ 2S FAX (004 ©21) 318 03 04 E-MA3L cabinetprlmar^primariej.ro

Calea Dudeștî nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr oi//^5/

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind modalitatea de comunicare prin mijloace electronice prin intermediul platformei de contact între Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică

în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (17) din Codul de Procedură Fiscală, "în cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local, mijloacele electronice de transmitere la distanță, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și condițiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale. Pentru organul fiscal local, consiliul local stabilește, prin hotărâre, în funcție de capacitatea tehnică disponibilă, mijloacele electronice de transmitere la distanță ce urmează a fi utilizate de către respectivul organ fiscal local".

De asemenea, prin Ordinul MDRAP nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost aprobată lista actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local.

Aplicarea, la nivelul Sectorului 3, a prevederilor menționate a fost realizată prin adoptarea Hotărârii nr. 24/26.01.2017 prin care s-a stabilit ca Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 3 să comunice actele administrative fiscale emise utilizând fax, e-mail și platforma de contact pusă la dispoziție de aceasta.

Având în vedere procesul avansat de digitalizare a activității Primăriei Sectorului 3 și pentru a acorda un sprijin real persoanelor fizice, persoanelor juridice și altor entități fără personalitate juridică din Sectorul 3, prin platforma de contact pusă la dispoziție de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale, pe lângă posibilitatea


CABINET PRIMAR

acordată acestora de a le fi comunicate actele administrative fiscale, aceștia pot transmite organului fiscal local și cereri, înscrisuri sau alte documente.

Serviciile de comunicare electronică prin intermediul acestei platforme sunt diponibile 24 de ore din 24, soluționarea cererilor adresate Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 realizandu-se în timpul programului de lucru cu publicul, utilizarea acestora fiind opțională, neexistând o obligație de a utiliza această platformă.

Având în vedere că prin prezentul proiect de hotărâre este reglementată procedura de comunicare prin intermediul platformei de contact între Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, luând în considerare faptul că prezenta procedură vine în sprijinul celor interesați de utilizare, în cel mai scurt timp, a platformei de contact, constituind un beneficiu și nu o obligație pentru cetățenii Sectorului 3, ținând seama de raportul de specialitate nr. 269631/17.02.2020 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Adresa de corespondenta; Str. Campia Libertăți» Nf .36, Sector 3 030373, București

Nr. înregistrare 269631/17.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 394/30.07.2019 privind reoganizarea Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3,

Văzând dispozițiile:

 • -  art. 47, art. 79 și art. 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare ;

* HCLS 3 nr. 24/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelelor administrative fiscale emise de către Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3;

 • -  Ordinul M.D.R.A.P. nr. 3097/24.11.2016 pentru aplicarea art. 46 alin. (8) și art. 47 alin. (15) din Legea nr. 2017/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.

Considerăm că aplicarea prevederilor legale prezentate ar conduce la eficientizarea activității organului fiscal local, cât și la îmbunătățirea comunicării cu cetățenii, având în vedere că în perioada următoare vor fi transmise cetățenilor diferite acte administrative fiscale prin intermediul platformei de contact, fapt pentru care se impune emiterea unei hotărâri a Consiliului Local Sector 3 prin care să se aprobe procedura privind modalitatea de comunicare prin mijloace electronice prin intermediul platformei de contact între Direcția Generală Impozite și taxe Locale Sector 3 și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.--------www. cfit!3.ro-


DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Sediul central. Str. Sfanta Vineri nr.32, sector 3, București wwwxlitl3.r0 telefon (004 oxi) 327 51 45 fax (004 «Mi) 327 51 46 e-mafl relatH@ditl3.ro

Adresa de corespondenta: Str. Campja Libertății Nr.36, Sector 3 030373, București


Nr. înregistrare 269650/17.02.2020

Către,

DIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ,


Prin prezenta vă înaintăm Raportul de specialitate nr. 269631/1 privind privind modalitatea de comunicare prin mijloace electroni de contact între Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 și persoanele fizice,

persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, cu rugămintea de a analiza și dispune în acest sens inițierea proiectului de hotărâre.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Direcția Generala Impozite ei Taxe Locale Sector 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul indeplînlrii atribirtiJor legale. Datele pot fi dezvăluită unor Ierți in baza unui tentei legal justificat Va puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisa, semnata si dalate, transmisa pe adresa Direcției Generale Impozite si Taxe Locale Sector 3.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....Jrf......de pe ordinea de zi /

«suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extroordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data ddV.*f                     a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ....^........ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinăre, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI.

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PÂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


NOTSEAINOCENȚIU-IOAN