Hotărârea nr. 37/2020

HCLS3 nr.37 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Superioară comercială N. Kretzulescu corp A” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 271067/CP/l 8.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 269164/17.02.2020 al Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

 • -  Adresa nr. 269183/17.02.2020 a Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă;

în conformitate cu prevederile:

Programului Operațional Regional 2014-2020;

 • -  Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.2 -Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții;

 • -  HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -   Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret.

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art.166 alin. (4) din OUG nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă proiectul cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Superioară comercială N. Kretzulescu corp A” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/BI.

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Superioară comercială N. Kretzulescu corp A”, în cuantum de 10.768.685,35 lei (inclusiv TVA), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 215.373,71 lei reprezentând cofînanțarea proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Superioară comercială N. Kretzulescu corp A”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Superioară comercială N. Kretzulescu corp A”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local al Sectorului 3 al Municipiului București.

Art5. Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă, Direcția Investiții și Achiziții și Direcția Economică, va lua măsurile de ducere Ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


Co

ntțasemnează pentru legalitate

7 Secretar general / Măritiș Mihăiță


NR. 37

DIN 26.02.2020

ăne-xa fa -acis 3 «a. 3-^/xs.

Justificare

DENUMIRE

COD

5MIS

CHELTUIELI ELIGIBILE + NEELIGIBILE

CHELTUIELI ELIGIBILE

CHELTUIELI NEELIGIBILE

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

BAZA

TVA

TOTAL

1

2

YEînrvure 1 vm

ana

4

5

6=<4+5)

—IzM

8

9=(7+8)

1.1. - Obținerea sl amenajarea terenului

Cheltuieli cu pregătirea a m plasament ului-da mol ari, donontan, dezafectări, defrișări, evacuan materiale rezultate, devieri rețele de irfilrtatl din amplasament si alte lucram necesare conform HG. 907/2016

1.2. Amenajarea terenului

12

30,636.96

5,321.02

0.00

35,457.93

30,636.96

5,821.02

36,457.93

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli pentru reamenafarea spatiilor verzi sl aducerea terenului la starea inițiala

1.3. Amenajări pentru protecția mediului ș1 aducerea terenului la starea Inițială

12

39

51,061.60

9,701.70

0.00

60,763.30

31,061.60

9,701.70

60,763.30

0.00

0.00

0.00

TOTAL

81,698.56

15,522.72

97,221.28

81,698.56

15,522.72

97,221.28

0.00

0.00

0.00

1.1. ■ Asigurarea utilităților necesare c

biectivulul

|

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilitatl sl alte tipuri de rețele exterioare

2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00


Proiectare ;i asistenți tehniciCheltuieli aferente studiilor de teren (g eotehnlce, geologice, hidrogedogice hldrogeotehnlte, fotogrammetrie*, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție) si altor studii specifice

3.1. Studii

14

47

0.00

0.00

D.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente avizelor si acordurilor solicitate pnn lege

3.2. Documentațil-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

14

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente expertlzari tehnice a construcțiilor existente, a structurilor (dups caz, a proiectelor tehnice in conformitate cu prevederile legislației in vigoare), Cheltuieli aferente certificam performantei energetice, inclusiv auditulm energetic al dadirîlj

Chettuieir aferente elaboram tuturor fazelor de proiectare

3.3. Expertlzare tehnică

3-4. Certificarea performanței energetice și audftul energetic al clădirilor

3.5. Proiectare

14

44

152,150.58

28,908.61

0.00

181,059,19

152,150.58

28,908.61

181,059.19

0.00

0.00

0.0a

Cheltuieli aferente asistentei tehnice din partea proiectantului pe penoadaexecuta lucrărilor

3.8,1. Asistență tehnică din partea proiectantului

14

46

7,204.90

1,368.93

0.00

8,573.83

7,204.90

1,368.93

8,573.83

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli aferente serviciilor de dlrlgentie de șantier asigurata pe perioada execuției lucra riEar

3.8.2. Dirigenție de șantier

M

46

153,878.99

29,237.01

0.00

183,116.00

153,878.99

29,237.01

183,116.00

0.00

0.00

0.00

11-4. Investiția de bază

TOTAL

313,254.47

59,514.55

372,749.02

313,234.47

59,514.55

372,749.02

0.00

0.00

0.00

3.89

- 1

Cheltuieli aferente investitei de baia (lucram de terasa mente, de sistematizare verticala, de amenajari exterioare, de rezistente, de

\ arhitectura, de instalații),

_ Cheltuieli aferente montajului utilajelor, wjhîpămflntelor tehnologice si funcționale

 • 4.1. Construcții și instalații

 • 4.2. Montaj ualaj&fc?Eh1parr.^qțetehnologiceș funcționite/'''^ (

15

53

7,515,927.50

1,428,026.23

0.0a

8,943,953.73

7.515.927.5C

1,428,026.23

8,943,953.73

0.0c

0.0c

0.00Cheltuieli aferente utilajelor, echipamentelor de transport, echipamentelor tehnologice » funcționale care necesita montaj si celor care nu necesita montaj;

Cheltuieli aferente datărilor necesare pentru buna funcționalitate a dadini.

 • 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

 • 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

 • 4.5. Dotări

15

54

537,357.51

102,097.93

TOTAL

8,051,285.01

1,530,124.16

6.58

H.5. - Organizarea de șantier, comisioane, cote, taxe, costul creditului si diverse șl neprevăzute

Cheltuieli aferente organizării de șantier, necesare execuției lucrărilor

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

16

57

96,323.25

18,301.42

Cheltuieli conexe organuarll de șantier, necesare execuției lucrărilor.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

*6

58

15,387.90

2,923.70

Cheltuieli aferente cotelor care revin Inspectoratului de stat in construcții si taxelor pentru acorduri, aviza conforme și autorizații, conform legislației in vigoare.

5.2. Comisioane, cote, taxe, castul creditului

17

59

70,637.05

13,421.04

Cheltuieli diversa si neprevăzute în limita a 10%,

5.3, Cheltuieli diverse șl neprevăzute

18

60

406,749.18

77,282.34

TOTAL

589,097.38

111,928.50

5.00

11.5. informare ;1 publicitate

Cheltuieli aferente serviciilor de informare și publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului

5.4 Cheltuieli de informare și publicitate Realizarea de panouri de informare Realizarea de etichete a utocolante

8

17

9,000.00

1,710.00

Cheltuieli aferente servfdllor de informare p publicitate pentru proiect, in conformitate cu Ghidului solicitantului.

5.4 Cheltuieli de informare și publicitate Anunț/comunlcat de presă privind începerea proiectului

Anunț/comunicat de presă la finalizarea proiectului

8

18

3,000.00

57D.D0

TOTAL

12,000.00

2,280.00

601,097.38

114,208.50

| TOTAL GENERAL

| 9,049,315.421

1,719,369.931

3.00

639,455 44

537,357.51

102,097.93

639,455.44

0.00

0.00

0,00

9,583,409.17

8,053,285.01

1,530,124.16

9,583309.17

0.00

0.00

0.00

1'4,624.67

96,323.25

18,301,42

114,624.67

0.00

o-oo

0.00

0.00

18,311.60

15,387.90

2,923.70

18,311.60

0.00

0.00

0.00

0.00

84,058.09

70,637.05

13,421.04

84,058.09

0.00

D.OO

0.00

o.oo

484,031.52

406,749.18

77,282.34

484,031.52

0.00

0.00

0.00

701,025.88

589,097.38

111328.50

701,025.88

0.00

0.00

0.00

0.00

10,710.00

9,000.00

1,710.00

10,710,00

o.ao

o.oo

0.00

0.00

3,570.00

3,000,00

570.00

3,570.00

0.00

0.00

o.oo

14,280.00

12,000.00

2,280.00

14,280.00

0.00

0.00

0.00

715,305.88

601,097.38

114,208.50

715,305.88

0.00

0.00

0.00

| 10,768,685.35| 9,049,315.42

1,719,369.93

10,768,685-35

0.00

0-00

°°°lCABINET PRIMAR

TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL c2binetprimarQprimarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice șl modernizare - Școala Superioară comercială N. Kretzulescu corp A" și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10,

Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

Proiectul cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Superioară comercială N. Kretzulescu corp A" ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/BI, vizează lucrări de creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Superioară comercială N. Kretzulescu Corp A din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul profesional și tehnic din Sectorul 3, prin:

 • •  îmbunătățirea infrastructurii Școala Superioară comercială N. Kretzulescu Corp A pentru o pregătire profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii.

 • •  Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic prin îmbunătățirea condițiilor de studiu al elevilor, în vederea dobândirii unei calificări.

• Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

• Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

si modernizare - Școala Superioară comercială N, Kretzulescu corp A", cu o valoare totală de 10.768.685,35 lei, inclusiv TVA, contribuția proprie în proiect a Sectorului 3, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor


aportul de specialitate nr. 269164/17.02.2020 al rezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun


Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013, în vederea depunerii și obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul "Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 215.373,71 lei reprezentând cofinanțarea proiectului.

Având în vedere cele prezentate și ținâ Direcției Strategii și Programe de Dezvoltare aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ


TELEFOftT {ccz. 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAJL strategiiprimarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

2G^W JTcu.Mto

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Școala Superioara comerciala N. Kretzulescu corp A” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții

Proiectul cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Școala Superioara comerciala N. Kretzulescu corp A” ce face parte din Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, apelul de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/BI, vizează lucrări de creșterea eficientei energetice si modernizare la Superioara comerciala N. Kretzulescu corp A din Sectorul 3.

Implementarea măsurilor va duce la îmbunătățirea condițiilor pentru învățământul profesional si tehnic din Sectorul 3, prin:

 • •  Imbunatatirea infrastructurii Școala Superioara comerciala N. Kretzulescu corp A pentru o pregătire profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii.

 • •  Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic, prin imbunatatirea condițiilor de studiu al elevilor, in vederea dobândirii unei calificări.

 • •  Asigurarea unei economii mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor în vederea unei dezvoltări durabile;

 • •  Asigurarea unei infrastructuri educaționale încadrată în condițiile esențiale standardelor Uniunii Europene.

Continuând demersul inițiat în Programul Operațional Regional 2007-2013 in vederea depunerii si obținerii finanțării pentru un număr cât mai mare de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, este necesară aprobarea proiectului cu titlul “


Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

“Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Școala Superioara comerciala N. Kretzulescu corp A” ce cuprinde următoarele cheltuieli:

 • 1.     valoarea totală a proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Școala Superioara comerciala N. Kretzulescu corp A”, în cuantum de 10,768,685.35 lei (inclusiv TVA).

 • 2.     contribuția proprie în proiect a Sectorului 3 al Municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 215,373.71 lei reprezentând cofînanțarea proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Școala Superioara comerciala N. Kretzulescu corp A”.

 • 3.     sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare -Școala Superioara comerciala N. Kretzulescu corp A”, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Considerăm că este necesară adoptarea hotărârii privind aprobarea proiectului cu titlul “Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Școala Superioara comerciala N. Kretzulescu corp A” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv Specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, astfel asigurându-se toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Sef Serviciu Implementare Proiectelor


DIRECȚIA STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ SERVICIUL STRATEGII Șl PROGRAME DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Calea Dudețti nr. igi, sector 3, 031084 București www.primarie3.r0


telefon (004 021) 318 03 23 ■ 28 fax (004 021) 318.03.04 e-mail $trategii@>primarie3.ro

CĂTRE,

CABINET PRIMAR


în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Sector 3, vă transmitem propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a proiectului “ Lucrări capitale de creșterea eficientei energetice si modernizare - Școala Superioara comerciala N. Kretzulescu corp A” și a cheltuielilor aferente acestora, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate întocmit de Direcția de Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă -Referatul de aprobare

-Proiectul de hotărâre


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentareaordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de               —?..

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de............... a analizat proiectul de hotărâre înscris Ia punctul.....

1) de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR, HONȚARU VALERICA
CORNEANU ANTONIO-C1PRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LI VIU


ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...5.........de pe ordinea de zi /

suplimentarea orcjînii de zi a ședinței ordinare/extraoi^Iinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de                    ........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .........de pe

ordinea de zi / suplimentarea țjrdîmi de zi a ședinței ordjztare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A^FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

===3==.....=

PREȘEDINTE,

DOBRE

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA


MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul............. de pe ordinea de zi / suptrmentarea^ordinii de zi a ședinței nrdinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică.,apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul..........#... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinarp/p-xtranrdinarp și consideră că acesta A FOST /^FU-ATOST^ntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI;

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN