Hotărârea nr. 36/2020

HCLS3 nr.36 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2019-2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 267619/CP/14.U2.202U al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 46463/10.02.2020 al Direcției învățământ Cultură Serviciul Administrare Unități de învățămât și Relații cu Unitățile de Cult; Solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru acordarea de burse pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020;

 • -  Adresa nr. 46535/10.02.2020 a Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 82 alin.(l) și alin. (2) și art. 105 alin.(2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HGR nr. 666/2019 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2019-2020;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art 166 alin. (2) lit. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă un număr total de 15.555 de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 3 al Municipiului București, în semestrul II al anului școlar 2019 - 2020, după cum urmează:

 • (1) Pentru elevii din ciclul primar:

 • a) Burse de performanță în număr de 370, în cuantum de 200 lei lunar;

 • b) Burse de merit-etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural; artistice în număr de 17, în cuantum de 100 lei lunar;

 • c)  Burse de ajutor social în număr de 859, în cuantum de 150 lei lunar;

 • d) Burse de ajutor social ocazional în număr de 13, în cuantum de 150 lei;

(2) Pentru elevii din ciclul gimnazial:

 • a) Burse de performanță în număr de 292, în cuantum de 200 lei lunar;

 • b) Burse de merit - media generala 8,50-8,99 în număr de 1266, în cuantum de 100 lei lunar;

 • c) Burse de merit - media generala 9,00-9,49 în număr de 1958, în cuantum de 120 lei lunar;

 • d) Burse de merit - media generala 9,50-10,00 în număr de 3985, în cuantum de 140 lei lunar;

 • e)  Burse de merit-etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 16, în cuantum de 100 Iei lunar;

 • f)  Burse de studiu în număr de 292, în cuantum de 150 lei lunar;

 • g) Burse de ajutor social în număr de 740, în cuantum de 150 lei lunar;

 • h) Burse de ajutor social ocazional în număr de 11, în cuantum de 150 lei;

(3) Pentru elevii din ciclul liceal:

 • a) Burse de performanță în număr de 87, în cuantum de 400 lei lunar;

 • b) Burse de merit - media generala 8,50-8,99 în număr de 1657, în cuantum de 200 lei lunar;

 • c) Burse de merit - media generala 9,00-9,49 în număr de 1563, în cuantum de 220 lei lunar;

 • d) Burse de merit - media generala 9,50-9,99 în număr de 613, în cuantum de 240 lei lunar;

 • e)  Burse de merit-etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural;

artistice în număr de 27, în cuantum de 200 lei lunar;

 • f)  Burse de merit pentru elevii care au absolvit anul școlar 2018-2019 cu media generală 10 în număr de 7, în cuantum de 1000 lei lunar;

 • g) Burse de studiu în număr de 526, în cuantum de 300 lei lunar;

 • h) Burse de ajutor social în număr de 1256, în cuantum de 300 lei lunar;

  Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Direcția învățământ Cultură,


și unitățile de învățământ preuniversitar de stat, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a

prevederilor prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IULIANA VĂDUVA ț

NR. 36

DIN 26.02.2020


CABINET PRIMAR

TELEFON (004 osi) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 3)8 03 04 E-MAIL cabinetprimar@pnrnarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

DataZ^

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2019-2020

în conformitate cu prevederile Legii educației nr. 1/2001, "elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social", care se acordă din bugetele locale, în limita fondurilor aprobate cu această destinație, numărul și cuantumul acestora aprobându-se prin hotărâre a Consiliului Local.

Ținând seama de faptul că elevii din ciclul liceal au necesități educaționale ridicate față de cei din învățământul primar și gimnazial, materialele didactice și manualele școlare pe care le utilizează au prețuri ridicate, astfel cum au fost aprobate și în anii anteriori, cuantumul burselor pentru aceștia este mai mare față de colegii lor din ciclul primar și gimnazial.

Având în vedere solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru acordarea de burse pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020, numărul total de burse a crescut de la 12.531 în semestrul I al anului școlar 2019-2020 la 15.555 burse în semestrul II al anului școlar 2019-2020, cuantumul acestora nemodificându-se față de anul trecut, fiind respectate astfel prevederile HGR nr. 666/2019 potrivit cărora " în anul școlar 2019-2020, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, este cel stabilit de autoritățile administrației publice locale, aflat în plată în anul școlar 2018-2019.”

Ținând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 46463/10.02.2020 al Direcției învățământ Cultură - Serviciul Administrare Unități de învățământ și Relații cu Unitățile de Cult, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


TELEFON (004 oai) 326 04 27 FAX (004 Oai) 318 03 04 E-MAIL Invatamanl©prtmarie3.r0

Șos. Mihai Bravu nr. 428, Sector 3,030328, București

Nr.

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2019-2020

Având în vedere:

 • > prevederile art. 105. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011: "Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli', litera d) cheltuieli cu bursele elevilor”

 • > prevederile art. 3 si art. 4 din Anexa 1 la Ordinul nr. 5576/2011:

Art. 3. - (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor Art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011.

(2) Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație.

Art. 4. - Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București. ”

 • > prevederile Legii nr. 38/07.01.2019, care modifică art. 82 alin. 1 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, astfel: "Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social."

 • > prevederile Ordinului nr. 3470/2012 și 3480/2018, pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011,

 • >  Solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru acordarea de burse pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020,

Propunem aprobarea următorului proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2019-2020, după cum urmează:

direcția învățământ cultură DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT

 • (1) Pentru elevii din ciclul primar:

 • a)  Burse de performanță în număr de 370, în cuantum de 200 lei lunar.

 • b)  Burse de merit-etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice în număr de 17, în cuantum de 100 lei lunar

 • c)  Burse de ajutor social în număr de 859, în cuantum de 150 lei lunar.

 • d)  Burse de ajutor social ocazional în număr de 13, în cuantum de 150 lei.

 • (2) Pentru elevii din ciclul gimnazial:

 • a)  Burse de performanță în număr de 292, în cuantum de 200 lei lunar.

 • b)  Burse de merit - media generala 8,50-8,99 în număr de 1266, în cuantum de 100 lei lunar.

 • c)  Burse de merit - media generala 9,00-9,49 în număr de 1958, în cuantum de 120 lei lunar.

 • d)  Burse de merit - media generala 9,50-10,00 în număr de 3985, în cuantum de 140 lei lunar.

 • e)  Burse de merit-etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice media în număr de 16, în cuantum de 100 lei lunar.

 • f)  Burse de studiu în număr de 292, în cuantum de 150 lei lunar.

 • g)  Burse de ajutor social în număr de 740, în cuantum de 150 Iei lunar

 • h)  Burse de ajutor social ocazional în număr de 11, în cuantum de 150 lei.

 • (3) Pentru elevii din ciclul liceal:

 • a)  Burse de performanță în număr de 87, în cuantum de 400 lei lunar.

 • b) Burse de merit - media generala 8,50-8,99 în număr de 1657, în cuantum de 200 lei lunar.

 • c)  Burse de merit - media generala 9,00-9,49 în număr de 1563, în cuantum de 220 lei lunar

 • d) Burse de merit - media generala 9,50-9,99 în număr de 613, în cuantum de 240 lei lunar

 • e)  Burse de merit-etape județene-olimpiade/concursuri și competiții/concursuri cultural artistice media în număr de 27, în cuantum de 200 lei lunar

 • f)  Burse de merit pentru elevii care au absolvit anul școlar 2018-2019 cu media generala 10,00 în număr de 7, în cuantum de 1000 lei lunar

 • g) Burse de studiu în număr de 526, în cuantum de 300 lei lunar.

 • h) Burse de ajutor social în număr de 1256, în cuantum de 300 lei lunar

Numărul total de burse acordate, pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020, este de 15555 burse, conform Anexei la prezenta hotărâre.

întocmit: Dan Vasile
SrîUAȚlA BURSELOR SOLICITATE DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNFVERSITAR DE STAT, DIN SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, SEMESTRUL II - AN ȘCOLAR 2019 - 2020

r*. crt

Unhatu de rnwtțimlrrt

fr>5'AȚÂMĂNT PRIMAR

Învățământ gimnazial

InvAȚAMÂmnt UCKAL

Ban» dc p<rft«m|>

BatMdSBHHltt irttilhj K.bjțlc)

Be™dcefti«r»aii

qfaliT

M<W

[«.)

Bl m d< perfr tmw|t

Banrdmril.

1        ■rlBpaa.l

■l.hjllc)

«adia

Ban do

Bitx i/ei* Mdri(«u

r          Ben«41tBnfHM«ții

Ba nr demnii

&awdraiMti

W.Mfie»

BamdcMUtl

Baw de ud

la             Banc <Jr ejalar

kW

Bena ajaloa

TOTAL BURSE

AlLl

B-i)

Ari.# ith-1 HLb)

Ari.»

■1L1

Ari. 8

llh.1

lUbf

AA»

»**»

Azt-D

Ute. t

U-*>

Alt 13

rita.1 bLbJ

AH.1A

ttLCJ

Ari. li eHe.1 («CU0

AH.<

AiL« Utal

m.b)

Ari.« ritul m.4

An.» ■fe.1

flW-WH

An. a ala. I ■t.1)

An.* «E*-l

Art.8

«■*>

Ana

IH.4)

Art.9

Ua.l

ah. u

Bta)

Ari. 19

eih.1 »-bj

Ari-u ■ita.1 ntfl

AiLM

(kssJ

Ari.*

n,n

Aitd

■Uh.1

M-b)

AzLB ai ttLc)

Aztl •ita.1

Ari. a rifr-i

B.4 CW-MI)

AH.» iHul

Ari-r

fiLb)

Art-B

■la.1

BLe)

Mrifa temili -W

Ari.«

uni

AR-IJ

S.4

Ari.U

ALb)

Ari. 13 atta.1 ■LC}

An. 11

faezaj

1

ȘcoabGlnUiHhM VpMwhI Naifoa B*HMb(14J

0

0

0

0

O

3

0

9

0

0

D

0

26

17

32

0

0

J

4

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0

0

°

0

98

2

Șesaki Gimnaziala nr. 20

0

0

2

0

0

17

0

1

0

0

0

8

«6

93

132

0

0

13

16

9

9

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

364

4

Școala Gimnazii li JJvIu RabreaulZ (21]

0

0

28

2

0

W

0

25

10

0

0

13

60

105

140

0

0

20

15

fl

25

10

0

fl

0

D

0

0

0

0

1

0

0

fl

0

0

463

4

Școala GimnaHali ’WtaxIc" (22]

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

0

2

10

16

&

D

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0

0

0

0

0

1 0

67

5

Școala GinantzMi ltf-47

0

0

0

0

0

1

0

9

fl

0

fl

0

7

Ifl

1

fl

0

7

a

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

fi

Școala Gfcncazldttnr. 54

0

0

6

fl

<1

8

0

20

0

0

0

7

24

+4

63

0

0

15

7

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

|        7

Școala Gimnaziali ni. 55

0

0

7

0

0

6

0

55

0

0

0

3

47

83

60

0

0

29

7

0

33

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

330

1 8

Școala Glmnariali nr, 67

0

6

0

0

0

3

1

3J

0

0

0

0

33

28

42

0

0

20

5

0

21

fl

D

0

1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 0

&

0

190

9

ȘCMtoOlmnaztaH Caza-

BcdHac (7O|

14

0

0

0

5

15

0

22

0

14

D

0

41

71

214

0

5

7

11

0

15

0

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

0

Q

fl

0

434

10

Școala GkrwiRlat* 'Barfau tMlavranc*?" ( 73]

0

0

1

0

D

2

0

25

0

0

0

0

6

5

8

0

0

0

1

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

D

D

0

0

0

fl

fl

72

11

Șcsaja Gimnaziala "LMiumTo da VEad* 175 )

25

0

0

0

0

18

0

13

2

36

0

fl

35

100

272

0

0

2

15

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

547

12

Școala Gimnaziali ai*. 7t

fl

0

2

0

0

6

0

12

0

0

0

2

28

36

23

0

0

19

4

a

12

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

144

u

Școala GfaanulaU nr. «D

0

D

23

0

0

10

0

10

0

0

fl

8

48

82

230

D

0

2

12

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

423

14

Școala Gimnaziali ni. U

0

0

12

0

0

12

0

5

0

1

0

11

57

82

201

0

0

3

14

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

404

U

Școala SlniMsJalS nr, #2

0

0

6

0

0

15

0

5

0

0

0

8

51

93

114

0

4

12

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

0

0

0

316

w

Școala Gimnaziali nr.-M

0

0

20

0

0

9

0

39

0

0

0

12

66

79

170

0

0

6

15

0

23

0

0

0

0

0

0

Q

0

0

0

0

0

0

Q

0

439

17

Școala GtawnulaH ni. SE

5

0

0

0

0

10

0

10

0

6

0

0

19

37

53

0

0

17

3

0

13

fl

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

173

1B

Școala etmaazliHI ■MHuISMaz* (87}

0

0

1

0

0

17

0

14

D

0

0

2

29

52

69

0

0

7

1!

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

' fl

fl

0

0

0

0

220

19

Școala ClmrwBialî nr. u (■SHaRjiari

0

D

32

0

0

13

0

7

0

0

0

25

52

96

177

0

0

4

13

a

5

0

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

0

0

fl

fl

0

424

20

Școata Gimnaziali ’ftnlw LaUț* ( W]

<1

0

17

0

0

10

0

8

0

0

0

11

43

83

201

0

0

4

15

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

397

21

Școala fiBmnazlaH nf. 92

2

0

0

1

0

12

0

22

0

0

fl

0

54

46

75

0

o

17

15

0

11

fl

0

0

0

0

fl

0

0

0

0

' 0

0

0

a

0

255

M

Școala Gkiuuzlali nr. >5

0

fl

0

0

3

1

0

43

1

0

0

0

16

23

19

0

1

21

5

0

19

0

0

0

0

0

0

' &

0

0

»

0

fl

0

0

0

152

1 23

Șco* «InmaiHI nr, U2

0

5

0

0

0

6

0

24

0

0

12

0

34

58

130

0

10

18

7

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

0

0

360

24 1

Școala GlmnatlaH ni. 116

0

0

0

0

0

0

0

16

0

1

0

0

31

28

44

0

0

13

2

1

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147

25

Școala OmnazlaM nr. 149

0

0

8

0

0

16

3

0

0

0

0

9

55

100

156

0

0

6

5

2

0

fl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

360

1 26

Școala Gimnaziali nr. 195 ("Hemtoura’’ ]

0

0

58

6

0

23

0

7

0

0

0

29

67

151

660

0

0

2

25

0

7

0

fl

0

0

â

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1035

27

^oaia Gimnaziali "Fredertco Garda Iurta"

0

39

0

0

0

10

0

11

0

1

19

0

66

89

190

0

fl

10

17

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

462

za

școala GtmulaH 'Ahxandni foan Cura"

0

0

21

0

0

18

0

5

D

0

0

8

40

63

186

0

0

8

8

0

LI

0

0

0

fl

0

0

0

0

0

0

0

0

D

9

0

368

1 29

școala nr. 200                                    |

0

<1

1

0

0

fl

0

9

0

1

0

4

27

35

41

0

0

0

2

0

6

0

0

0

0

fl

0

0

0 .

0

0

0

0

0

0

0

126

30

coala alnHtarilil

țpariala al*> 5

0

0

0

0

0

43

0

5

0

0

0

5

6

9

0

0

0

67

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

&

D

&

0

0

0

155

M

Colacul Naponnl ■MatalBaaarab**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

187

423

268

0

1

3

22

38

74

2

0

1040

32

Lkaul Teoretic* AL IXail"

0

0

0

0

0

0

0

0

fl

0

fl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a

0

0

0

13

291

295

120

1

3

l

24

36

53

6

0

«43

M

lfc«ul Bilingv ’Dacatal*

0

0

0

0

0

3

0

24

0

0

0

0

19

14

Ifl

0

0

4

1

0

n

0

1

0

L

177

94

19

0

3

0

96

35

83

30

0

632

»

Liceul Teoretic

Don te ABjtileri’

13

0

0

0

0

5

0

7

0

21

0

0

59

105

191

0

0

11

14

0

8

Q

6

0

0

323

239

84

5

0

1

8

48

46

9

0

1103

-

coa la Sup.Comotcidi 'Nfcoha KratzahKil*

0

0

0

0

<J

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

341

240

48

1

1

78

45

75

23

0

879

-

JfcaudTsoloțfc

0

0

0

fl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 '

0

0

0

0

0 '

0

0

0

D '

0

4

3

3

0

0

1

5

3

22

18

fl

59

uhgful Tehnic

ArwbdSaUtnr

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

0

3

43

23

4

1

8

0

63

17

39

30

0

231

»

«le (lai Tehnic

Mitul Bwu*

0

0

<1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

44

ii

2

0 ]

0

9

47

25

25

12

0 1

170

»

kaul Tehnologic Ele Radu1*

0

0

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

12

1

0

0

0

37

15

50

16

0

156

«

(MulTaoMtfc

MdiltaStirMUcu'1

5

0

0

0

0

3

0

11

0

10

0

0

24

28

34

0

0

2

3

0

3

0

0

0

0

50

17

3

9

0

0

32

19

44

14

0

306

« ‘

□la (tel Tehnic Coxtin 0. Nanlț»c«*

0

G

0

©

0

D

0

0

1

0

fl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ,

0

l

49

33

3

0

0

0

31

23

72

17

0 1

229

« "

iMliJTooratfc

Bwjimta Franlrlln0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

a

5

187

156

55

4

0

0

16

20

36

15

0

495

a    1

1MU| Țohnolajffc Dragon Ir HurreuzMCu’

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

9

0

0

0

0

0 1

a

0

3

31

17

3          !

0

0

0

57

12

65

14

fl

202

teul Tehnologic baodor PaUadr

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

0

0

fl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

&

5

D

0

0

0

0

10

4

22

4

0

45

e

50

252

9

325

4

530

13

91

31

170

1266

135*

29 SS

0

292

3SS

3    1   3»

u

37 I 0

3D

1657

im

•13

11

1G

7

540

706

210

0

15555

370

17

859

13

292

7209

16       | Mî |            740            |   11

17

3833

27

7

526

1256

0

1259

8560                                                         |                                                                    S736

15555

ÎNTOCMIT:


VA SI LE


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, MIHAEi-A NAGY RÂDUCANU
SECTORULUI <

BUCUREȘTI^J


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ SERVICfUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT Șl RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULTTELEFON (004021) 326 04 27 FAX (004 021) 318 03 Of J4A1L fnv*t»m»rrt(glprim

Șos. Mihai Bravu nr.428, Sector 3,030328, București


Nr. te535/faO2.20MCătre,


Cabinet Primar


In vederea supunerii spre aprobarea Consiliului Local Secto propunerea de inițiere de către Primarul Sectorului 3 a următorului proprivind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora acordateeTevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorului 3 al Municipiului București în semestrul II al anului școlar 2019-2020


Anexat, vă transmitem documentele însoțitoare aferente: Raportul de specialitate Referatul de aprobare Proiectul de hotărâre

Anexa - Situația burselor solicitate de unitățile de învățământ


Director executiv adjunct,întocmit: Dan Vasile

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentare»-ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a. ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LJ VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...3.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea orcjjjlii de zi a ședinței ordinare/extra^rdinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de........X.ț?...9Xi.L.5?..L.i?.., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....Z.......de pe

ordinea de zi / suplimentareajjrdiflîTde zi a ședinței ordinare/extraOrdinare, și consideră că acesta A FOST / NU A țZ)ST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANDRU

MEMBRI:

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIU IO AN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA


ZZZZZZMOLDO VEANU LUCIAN - IONEL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL      „

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/estraurdinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de......a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ..... de pe ordinea de zi /-supUm-ontarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST-întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile ari. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN