Hotărârea nr. 35/2020

HCLS3 nr.35 din 26.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.prlmarle3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = 2S+P+3E+4/5Eretrase+6EretrasAdmic, pe un teren situat în Strada Octavian nr. 42-48, Sector 3”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 1063/CP/06.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 57/20.12.2019 al Arhitectului Șef;

 • -  Adresa nr. 768828/24.12.2019 a Arhitectului Șef - Serviciul Documentații de Urbanism; In conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

t Ordinul nr. 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor urbanistice;

 • -  Planului Urbanistic Zonal Sector 3 al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 49/31.01.2019;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/0/33-2019/20.12.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 55/20.12.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 56/20.12.2019;

 • -  Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) și art. 166 alin. (2) lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Ar Li. Se aprobă documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus= 2S+P+3E+4/5EretFVSe+6Eretras/tehnic> pe un teren situat în Strada Octavian nr. 42-48, Sector 3 ”, proprietate privată persoană juridică, cu suprafața de 3.407 mp conform acte de proprietate, în conformitate cu anexele 1 și 2, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul informării și consultării publicului nr. 55/20.12.2019.

Art.3. Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.4. După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale, prin grija beneficiarului, se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme.

Art.5. Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani.

Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Documentații de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

de Urbanism.


(2) Prezenta hotărâre va fi comunicată beneficiarului de către Serviciul DocumentațiiNR. 35

DIN 26.02.2020ARHITECT ȘEF_______fa/KXS8/idi.

TELEFON (004 021} 318 03 23 -28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL urbanlsrn@primarie3.r0 /ir') f\ D Calea Dudețti tir. 191, Sector ’, 031084, București             v*

Ca urmare a cererii adresate de societatea CD TIMPURI NOI DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul Tn Satul Fundenf, Comuna Dobroești, Șoseaua Fundenr, nr. 61, ei. 2, Județul Ilfov, telefon/fax........, e-mall...........înregistrată la nr. 654354/2019 și completată cu nr. 728781/2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ
Nr. D/O/33-2019/20.12.2019

Pentru Planul urbanistic de detaliu pentru31 Imobil cu funcțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, CU RHpropus = 2S+P+3E+4/5Eretrase+6Eretras/tehnic,

generat de imobilul41 situat în Strada Octavian nr. 42-48, Sectorul 3, București.

Inițiator: S.C. CD TIMPURI NOI DEVELOPMENT S.R.L.

Proiectant: S.C. URBAN AMBITION S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Urb. Aurora Gabriela M. PAVEL - D D3 Dzo E.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: amplasamentul este situat în intravilanul Municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane - la Sud-Vest Splaiul Unirii, la Est Strada Foișorului, la Nord-Vest Strada Nerva Traian și este format din teren curți-construcții cu suprafață de 3.407mp. conform acte de proprietate și construcțiile edificate pe acesta (corpuri C1, C2, C3, C4 și C5), propuse spre desființare.

Prevederi R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019:

 • - imobilul este situat în intravilanul Municipiului București și se încadrează în U.T.R. M2-Zor - subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, situate in zona de protecție a monumentelor istorice izolate;

 • - funcțiuni predominante: instituții, servicii și echipamente publice de nivel supra municipal, municipal, de sector și de cartier; lăcașuri de cult; sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale; servicii sociale, colective și personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale, etc.; comerț cu amănuntul; depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; restaurante, baruri, cofetării, cafenele, etc.; sport și recreere în spatii acoperite; parcaje la sol și multietajate; spații libere pietonale, pasaje pietonale acoperite; spații plantate - scuaruri, gradina de cartier; locuințe cu partiu obișnuit și alte tipuri de locuințe conform R.L.U. aferent P.U.Z.S.3;

 • - Hmaximă- P+14 niveluri; înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri, pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade (conform tabelului de la art. 10 din R.L.U.); în intersecții se admit unul sau două niveluri suplimentare în planul fațadelor pe o lungime de 15 metri de la intersecția aliniamentelor, după care pot urma încă alte două niveluri retrase în interiorul unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri și a tangentei la acesta la 45 grade (conform tabelului mai sus menționat); în cazul în care înălțimea clădirii propuse depășește distanța dintre alinieri, noua construcție se va retrage suplimentar astfel încât Hmax să nu depășească distanța dintre alinieri sau în cazul în care nu este configurat frontul de vis-a-vis, înălțimea acesteia nu va depăși dublul distanței din axul străzii până la clădire, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate, prevederi aplicabile inclusiv în cazul parcelelor cu acces la drumuri/servituți private;

 • - POTmax. = 70%;

 • - CUTmax. = 3,5 mp.ADC/mp.teren; se poate majora prin cumulare cu maximum 0,5 pentru parcelele situate la intersecția a două străzi - parcelele de colț sau în cazul intersecției în T parcela situată în dreptul străzii care nu se mai continuă (conform R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3);

 • - retragerea minimă față de aliniament = în raport cu caracterul străzilor existente, clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate propuse a fi menținute datorită valorii lor arhitectural urbanistice sau de întrebuințare;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile se vor retrage minim 3,0 m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în condițiile în care h/3 > 10,00 m retragerea față de limitele laterale ale parcelei poate rămâne de 10,00 m. Distanța minimă se calculează între limita parcelei și proiecția fațadei pe teren (inclusiv balcoane, console, bovindouri etc.) fără a lua în considerare streașină;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = clădirile se vor retrage minim 5,0 m, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțimea clădirii măsurată la cornișă. în condițiile în care h/3 > 10,00 m retragerea față de limitele posterioare poate rămâne de 10,00 m. Distanța minimă se calculează între limita parcelei și proiecția fațadei pe teren (inclusiv balcoane, console, bovindouri etc.) fără a lua în considerare streașină;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, piintr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

PRIMĂRIA

ARHITECT ȘEF


SECTORULUI

BUCUREȘTI

- retrageri minime între clădiri pe aceeași parcelă = clădirile se vor amplasa la distanța de 2/3 din înălțime (înălțimea reprezintă media înălțimilor clădirilor). în cazul în care 2/3 din înălțime > 10,00 m, se poate reglementa distanța între clădiri la 10,00 m. Distanța se poate reduce la 5,00 metri, dar nu mai puțin de 1/3 din înălțime, numai în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi, fie de locuit, fie pentru alte activități permanente care necesită lumină naturală. între fațadele înspre care sunt orientate camere de locuit distanța dintre acestea va fi minim 2/3 din înălțime (înălțimea reprezintă media înălțimilor clădirilor).

imobilul nu este cuprins în Lista Monumentelor Istorice actualizată, nu se află în P.U.Z. - Zone construite protejate, dar se află în zona de protecție a unor monumente istorice izolate, stabilită prin P.U.Z.-S.3, conform informațiilor din Certificatul de urbanism nr. 542/03.04.2019, emis de Primăria Sectorului 3. Pentru faza P.U.D. s-a obținut avizul favorabil nr. 1583/ZP/24.09.2019 emis de M.C. - Direcția pentru Cultură a Municipiul București.

Conform R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, art. 5 - Derogări de la prevederile regulamentului, alin. 5.1 - Prin derogare se înțelege modificarea Condițiilor de construire: funcțiuni admise, regim de construire, înălțime maximă admisă, distanțe minime față de limitele parcelei, POT, CUT și alin. 5.2. - Derogările de la prevederile prezentului Regulament sunt admise în condițiile legii.

Conform Legii 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, art. 32 - alin. (1) în cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism: lit d) să solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu; alin (5), lit b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale/posterioare = retras 7,00m. față de limita dreaptă de ce Strada Octavian (Nord-Vest) a proprietății, retras 4,00m. față de limita dreaptă de pe Strada Doamna Chiaina (Sud-Est) a proprietății, retras 7,00m. față de limita stângă de pe Strada Doamna Chiaina (Sud-Vest) a proprietății, retras 5,00m. față de limita stângă de pe Strada Ion Minulescu (Sud-Est) a proprietății:

 • - POTmax . propus ’= 70%;

 • - CUTmex. propus “ 4,00 mp. ADC/mp. teren;

 • - Hmax. = 12,00m.-13,00m. / 16,00m. / 19,00m. /22,00m. (pentru 2S+P+3E+4/5Eretnise+6Ereirasrtehnic):

 • - orice alte construcții realizate în exteriorul conturului maxim edificabil propus prin P.U.D. sunt interzise cu excepția elementelor cuprinse în prevederile R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București sau în planul de reglementări urbanistice, vizat spre neschimbare, anexat prezentului aviz;

 • - circulații și accese: conform Avizului de circulații nr. 8695/17.05.2019-1735332/14.05.2019, emis de D.T.-P.M.B. cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare. De asemenea se vor respecta condițiile impuse prin avizele/acordurile/declarațli/studii de specialitate, prezentate la dosar, obținute conform certificatului de urbanism.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu următoarele condiții®!; construcția se va încadra în edificabilul maxim reglementat prin P.U.D.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare și poate fi folosit numai în scopul aprobării P. U. D.

Elaboratorul și beneficiarul P. U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P. U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.


-

Ti’T‘<

L,

u 'I

- -

r L) !

C *. -

....... .,

=.. „ s

... ..

- R-

->

□ ..

II p

.. .. .

1

1 1

- - ■ - - 1 1

rVi ' 1    “t 1 p n

11 1

n

1 r n        1

|j—         ij ||             ■!                 1

p

7=

r1

Hj H 1

1

T s

1 7=

1 .1 1 .

! | -_• ' ’ /L 1 11 ; * _          - ._ .*

; i 1 1

'     ’    A         !

\_* ■‘‘LI

zLJ 1

, AJ J1 .


SECȚIUNE TRANSVERSALA S1-S1 SC.:1:200


7.00


13.00


nivțel apa interceptat

12.00


+18.20


5.00


+15.20


ICCN ARH TECTURA CONCEPT


+18.20 \


5.00


+15.20


ȘEDINȚE DE ȘEDIf


+12.20


+9.20


+6.20


+3.20

Z

±0.00


etaj 4 m


etaj 3 rr


S1 parcare


radier general


etaj 3


etaj 2


etaj 1


PARTER


±0.00


S2 parcare.


S1 parcareSlr. Doamna Chicino------»                                          ---

_

* " COTE. țXISTEHTE

S           22

1        ă        î

COTE PPOIECTATE

distante PAsnia

1

2-33    |

4.31

2.76      |     251

DIST. CUNULATB

s

= 1

■ /țASTA «  7

•7V777---®


Șjf.lcn

^^2SL

COTE DOSTENTE

s

s

69

1

COT FTOKCIăT

DISTANTE PARȚIALE

z-w ;

I

3.81

3.73

i -

DISÎ. CUMULATE

g s

2      5

PANTA X

I


Existent

Prevederi PUZ

Propus

suprafața teren

3407:00mp

3407,OOmp

Suprafața construita

2684.OOmp

2384,90mp

Suprafața desfasurata

7300,OOmp

-

13628,OOmp

P.O.T.

78,8%

70%

70%

C.U.T.

3.5+0.5=4

4

R.H. max

P+3

P+14

2S+P+3E+

4-5R+6R/tnh

H. max(m)

+7/+10/+12

12-13/16/19/22

Spatii verzi(m/%)

-

30%

20%-pe sol

10%-pe subsol

Nr. unitati locative

-140

Nr. locuri de parcare

-180Nr.crt.

E(m)Y

N(m)X

501

589232.295

324627.029

502

589292.303

324674.722

503

589295.208

324673.646

o:-

589302.050

324623.859

505

589287.010

324621.966

506

589288.822

324611.334

507

589290.060

324607.520

508

589288.186

324606.221

509

589294.063

324598.670

510

589270.663

324580.276


n

POT- 70%

LL

S N

CUT-3.5-4

\ ™

Rh max-P+14

1 1_-1^—

H - Max 45m


n

POT-45%

LL

N

CUT- 1.3

CU

Rh max-P+2    ;

—!

H - 11m


C i_ n

POT- 45%

S

CUT-1.3

; CC

Rh max-P+2

S —1

H - 11m


INVENTAR DE MONUMENTE ISTORICE DIN ZONA DE STUDIU

Nr. crt

Cod LMI

Denumire

Adresa

Datare

1 [■]

B-ll-m-B-19214

Casa

Str. Ion Minulescu, nr. 61. S 3

Sf. sec. XlX-prima jum. sec. XX

2 [■]

B-ll-m-B-18578

Casa

Str. Doamna Chiajna, nr. 24

prima jum. sec. XX

3

B-ll-m-B-18580

Casa

Str. Doamna Chiajna, nr. 26

prima jum. sec. XXCABINET PRIMAR


SCCTOR 3


REFERAT DE APROBARE


CABINET PRIMAR

.....

I Data


a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpmpus = 2S+P+3E+4/5Eretrase+6Eretras/tehni& pa un teren situate în Strada Octavian nr. 42-48, Sector 3"

Luând în considerare:

 • -  Raportul de specialitate nr. 57/20.12.2019 al Arhitectului Șef,

 • -  Avizul Arhitectului Șef nr. D/0/33-2019/20.12.2019;

 • -  Raportul informării și consultării publicului nr. 55/20.12.2019;

 • -  Punctul de vedere al Serviciului Documentații de Urbanism nr. 56/20.12.2019;

Cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpmpus = 2S-t-P+3E+4/5Eretrase+6Eretras/tehnic, pe un teren situat în Strada Octavian nr. 42-48, Sector 3", proprietate privată persoană juridică.

și considerând că reglementarea dezvoltării urbanistice a sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale,

în baza prevederilor art. 155 alin. (5) lit. f), coroborat cu art. 167 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora primarul „asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

propun spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 3 proiectul de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu „Imobil cu funcțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpmpus = 2S+P+3E+4/5Eretrase+6Eretras/tehnic, pe un teren situat în Strada Octavian nr. 42-48, Sector 3".Nr. 57/20.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “Imobil cu funcțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = 2S+P+3E+4/5Eretrase+6Eretras/tehniC, pe un teren situat în Strada Octavian nr. 42-48, Sector 3”

Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate conform legii.

Ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare și P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019.

Planul Urbanistic de Detaliu întocmit pentru realizare “Imobil cu funcțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = 2S+P+3E+4/5Eretrase+6Eretras/tehnic, pe un teren situat în Strada Octavian nr. 42-48, Sector 3“ în baza Certificatului de urbanism nr. 542/03.04.2019 emis de Primăria Sectorului 3, a primit aviz favorabil sub nr. D/O/33-2019/20.12.2019.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax. propus = 70%, CUT™X propus = 4,0 mp.ADC/mp.teren și Hmaxima = 12,00m. - 13,00m. / 16,00m. / 19,00m. / 22,00m. (pentru 2S+P+3E+4/5Eretrsse +6Eretras/tahnle).

A fost avizată realizarea unui imobil cu funcțiune mixtă, într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniamentul existent al arterelor de circulație - Strada Octavian, Strada Ion Minulescu și Strada Doamna Chiajna (parcelă de colț), retras min. 7,00m. față de limita dreaptă de pe Strada Octavian (Nord-Vest) a proprietății, retras min. 4,00m. față de limita dreaptă de pe Strada Doamna Chiaina (Sud-Est) a proprietății, retras min. 7,00m. față de limita stângă de pe Strada Doamna Chiaina (Sud-Vest) a proprietății, retras min. 5,00m. față de limita stângă de pe Strada Ion Minulescu (Sud-Est) a proprietății, conform planului de reglementări urbanistice (planșa nr. 5) pentru funcțiunea mixtă de locuire, servicii și comerț, având RHpropus = 2S+P+3E+4/5Eretrase+6Eretraailehnlc.

Parcarea se va asigura în incinta proprie cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

Planul Urbanistic de Detaliu împreună cu avizul Comisiei nr. 4 de Organizare și dezvoltare urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice a Sectorului 3, conform prevederilor art. 166, alin. (2) litera j), coroborat cu art. 139 alin. (3) litera e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

în baza prevederilor art. 155, alin. (5), lit. f), coroborat cu art. 167, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ce stipulează că primarul “asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora",

vă înaintăm alăturat proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Imobil cu funcțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = 2S+P+3E+               tehnic, pe un teren situat în Strada Octavian

nr. 42-48, Sector 3".
Nr. 56/20.12.2019

PUNCTUL DE VEDERE AL SERVICIULUI DOCUMENTAȚII DE URBANISM

Cu privire la P.U.D. “Imobil cu funcțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = 2S+P+3E+4/5Er rase+6Eretras/tehnic, pe un teren situat în Strada Octavian nr. 42-48, Sector 3”

Documentația propune amplasarea unui imobil cu funcțiune mixtă, într-un edificabil maxim determinat de următoarele retrageri și aliniamente: pe aliniamentul existent al arterelor de circulație - Strada Octavian, Strada Ion Minulescu și Strada Doamna Chiajna (parcelă de colț), retras min. 7,00m. față de limita dreaptă de pe Strada Octavian (Nord-Vest) a proprietății, retras min. 4,00m. față de limita dreaptă de pe Strada Doamna Chiaina (Sud-Est) a proprietății, retras min. 7,00m. față de limita stângă de pe Strada Doamna Chiaina (Sud-Vest) a proprietății, retras min. 5,00m. față de limita stângă de pe Strada Ion Minulescu (Sud-Est) a proprietății, conform planului de reglementări urbanistice (planșa nr. 5) pentru funcțiunea mixtă de locuire, servicii și COmerț, avand RHpropus - 2S*i"P+3E"l"4/5Eretrase+6Eretrasftehnic.

Indicatori urbanistici propuși pentru adresa descrisă mai sus sunt POTmax. propus = 70%, CUTmax. propus “4,0 mp.ADC/mp.teren și Hma»mă = 12,00m.-13,00m. / 16,00m. / 19,00m. / 22,00m. (pentru 2S+ P+3E"^4/5Eretrase+6^retras/tehnlc) ■

Conform R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 49/31.01.2019, amplasamentul studiat se află U.T.R. M2-Zpr - subzonă mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, situate în zona de protecție a monumentelor istorice izolate, cu POTmax. = 70%, CUTmax. = 3,5 mp.ADC/mp.teren., cu posibilitatea majorării prin cumulare cu maximum 0,5 pentru parcelele situate la intersecția a două străzi (parcele de colț) și Hmaxims = P+14E (cu respectarea prevederilor art. 10 din R.L.U. aferent P.U.Z.-S.3, pentru subzona M2).

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, procedura a fost parcursă așa cum reiese din Raportul informării și consultării publicului nr. 55/20.12.2019, privind documentația P.U.D. - “Imobil cu funcțiune mixtă -locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = 2S+P+3E+4/5EretraSe+6Eretrasftehnic, pe un teren situat în Strada Octavian nr. 42-48, Sector 3”.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, au fost depuse observații sau reclamații cu privire la P.U.D.-ul descris mai sus, P.U.D. care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire ai construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi, conform legislației incidente în vigoare.

Față de cele prezentate mai sus, se constată că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului și a H.C.L.S.3 nr. 37/31.03.2011 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - P.U.D., iar în conformitate cu prevederile art. 11 si 12 dinNr. 55/20.12.2019

Raportul informării și consultării publicului privind documentația “Imobil cu funcțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = 2S+P+3E+4/5Eretrase+6Eretras/tehnic, pe un teren situat în Strada Octavian nr. 42-48, Sector 3”

Beneficiarul documentației: S.C. CD TIMPURI NOI DEVELOPMENT S.R.L. Urbanist: Aurora Gabriela M. PAVEL
Proiect nr.: U1/2019.
Datele privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:
 • 1. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați sâ dezbată propunerea solicitantului:

 • - Serviciul Documentații de Urbanism, parter, în fiecare zi de marți și joi, orele 9,00-14,00;

 • - pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării P.U.D.

 • 2. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

 • - planșa de reglementări s-a afișat:

 • • la sediul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 0d. 11.2019;

 • • pe site-ul Primăriei Sectorului 3 începând cu perioada: 08.11.2019;

 • • pe panou rezistent la intemperii, amplasat în loc vizibil la parcela care a generat inițierea elaborării P.U.D. începând cu perioada: 10.09.2019.

 • - anunț în ziare locale:

 • • România Liberă, pag. 15, din data de 16.09.2019;

 • • Evenimentul Zilei, pag. 12, din data de 16.09.2019.

 • 3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

 • - notificare                                       - vecini de pe latura de Nord-Vest - Strada Octavian nr. 40,

Sector 3, București, nr. cad. 227812;

 • - notificare                               - vecini de pe latura de Sud-Est - Strada Doamna Chiajna nr. 39,

Sector 3, București;

 • - notificare                              - vecini de pe latura de Sud-Vest - Strada Doamna Chiajna nr. 37,

Sector 3, București.

 • 4. Lista persoanelor care au participat la dezbaterea publică a proiectului:

‘                    i-vecini de pe latura de Nord-Vest-Strada Octavian nr. 40, Sector 3,

București, nr. cad. 227812:

vecini de pe latura de Sud-Est - Strada Doamna Chiajna nr. 39, Sector 3, București;

- vecini de pe latura de Sud-Vest- Strada Doamna Chiajna nr. 37, Sector 3, București.

fn perioada desfășurării informării și consultării au fostînreaistrate la Primăria Sectorului 3 comentarii din partea publicului, respectiv din partea numiților:                   ...                      ..., r                  ; și a unui

locuitor de pe Strada Octavian (neidentificat).

ARHITECT ȘEF

Un rezumat al problemelor, observațiilor șl rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. Modul în care solicitantul intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public:

Refacerea/corelarea documentației în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului ținând cont de soluțiile funcționale, gradul de însoriră al construcțiilor învecinate, respectarea normelor privind securitatea la incendiu, norme privind asigurarea spațiilor verzi.

 • 2. Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul panoului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreuna cu motivația acestui lucru:

Nu au fost semnalate.

 • 3. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor:

 • - referitor la propunerea soluției tehnice de amplasare a construcțiilor au fost respectate prevederile . Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. Sector 3 al Municipiului București, aprobat cu H.C.G.M.B. ( nr. 49/31.01.2019, precum și legislația, normele și reglementările specifice în vigoare;

 • - referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din avizul de circulații nr. 8695/17.05.2019-1735332/14.05.2019, emis de D.T.-P.M.B. cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006 și a celorlalte prevederi înscrise în aviz;

 • - referitor la evaluarea de mediu P.U.D. nu se încadrează în categoria planurilor care intră sub incidența H.G. nr. 1076/2004 deoarece nu creează cadrul pentru realizarea de proiecte de investiții menționate în Anexa 1 sau Anexa 2 la H.G. nr. 445/2009, conform circularei nr. 13554/SON/15.06.2016 și adresei M.M.-A.N.P.M. nr. 18621/18.09.2019.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul 2701/30.12.2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării P.U.D., se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele prezentate se constată că, a fost îndeplinită Metodologia și cerințele Ordinului și propunem Consiliului Local Sector 3 însușirea prezentului raport.
RAMÂNTA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

• PRIMĂRIA SECTORULUI 3

S.U.A.T.

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr•UH? din

ÎN SCOPUL :      pentru promovare p.u.o. ș| pentru elaborarea documentației W vederea

autorizării lucrărilor de construire

CB urmare a cererii adresate de GEDEON RICHTER RpMANIA S.A. - CIP 1200929, prin Chfcton Ștefan Aurelian, cu sediul în Județul Mureș, Municipiul Târgu Mureș, str. Cuza vodă nr. 99 105, înregistrată la nr. 330813 din 12.03.2019

Pentru Imobilul - teren și/sau construcUI - situat în județul / Municipiul București, sectorul 3, Strada Octavian nr. 42-48 $ou Identificat prin planuri cadastrale 1/500 șl 1/2000.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza P.U.Z» Sector 3 el Municipiului București aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București - HCGMB nr. 49/31.01.2019.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările șlcompletările ulterioare, privind autorizarea executării lucrănlor de construcții, se

CERTIFICĂ:

■J 1. REGIMUL JURIDIC:

imobilul situat în intravilan, compus din teren în suprafață de 3407 mp., având nr. cadastral 204576 șl construcțiile edificate pe acesta, este proprietatea GEDEON RICHTER ROMANIA S.Ă., conform C.V.C. nr. 1229/06.12.2012, autentificat de NP Dobîrtă Dameia-Luminițe șl a extrasului de Carto Funciară pentru informare nn 204576 emis de ANCPI în baza cererii nr. 16398/27.02,2019.

Imobilul nu are înscrieri privitoare la sarcini, nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice actualizată, nu se află în PUZ - Zone construite protejate, dar se a flă In zona de protecție a unor monumentelor istorice Izolate, stabilită prin PUZS3.

2. REGIMUL ECONOMIC}

Folosința actuală; teren curți-construcțil; Ci, 02 (fosta Clocolaterie "Regina Mana"), C3, 04 șl 05. Destinația: Conform RLU aferent PUZ-S3 aprobat, amplasamentul se află în UTR M2-Zpr -subzona mixtă situată în afara limitelor zonei protejate, cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu șl înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, situate în zona de protecție a monumentelor istorice Izolate

Wffl            Pnaiărl^SQQtoni(iii^l&                                              pentru

vi              truc               -n L C2. C3, .CM sI CS^ Disp ozlti,        i&M SLBCMOd

Sl-Comerclalemateriale nr, tâtâ/09.,07.^

Esnîru 'cQQștgțfre iipolrf deJopu/nțe.. colepbpe (forrnăt din trei tronsoane) gipșpatll

la£wter, vvândmqim                             mfead? rid

Imobilul este cuprins în zona flscală„A"a Municipiului București.

Propunere; construire IMOBIL FUNCȚIUNE MIXTĂ - locuire, servicii RHpropus « S+D5+P+3£+4-6Er, amenajare și împrejmuire teren execuție lucrări.

3, REGIMUL TEHNIC:

Autorizația de construire se va emite în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările șl completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ-S3 aprobat prin HCGMB nr. 49/31,01.2019, a Codului Civil, precum și alto prevederi legale Incidente în vigoare.

Pentru realizarea lucrărilor de construire a unui Imobil cu funcțiunea mixtă - birouri, comerț, servicii și locuire cu regim de înălțime S+Ds+P+3E+4-6ER, amenajare și împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări, este necesară întocmirea unei documentații de urbanism P.U.D. (conf. art. 9 Generalități alin 9.3.5. din Regulament), în conformitate cu. prevederile prezentului Regulament Local de Urbanism aferent PUZ-S3, aprobată conform legislației și normelor specifice în vigoare.

Potrivit LeQll 350/200J„Privind amenatarea teritoriului si urbanismului cu modificările si completările ultorlpare r         CU "în mLhJBpriiuma pentru                 de umanism

șe spiicftă l.glllmpdfflsarâ.,.d.șl.ișl.Lgreyederile doaimwițlfer.               acrobate pentru zona

reșpecțiv LifaGă_cnndlțllle specifice ale amplasamentului or natura obiectivelor de. Investiții o .Impun. ..autoritetoa j2.ubJJ.ca-Jp.cglg.....are drePtoL-ga^upă ^z^prin certificatul de urbanism;

iiț, d)....șă.șpiicite elaborarea unui Plan urbaniști£.gfLP.£toi.ijui,f

și comerț cu șl organizare de


FomiuUtr K«R«f. 2 «». UN. 25MW

(Wi(lsJdin4 • -  șe va definitivai pri n PUD, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament întocmirea D.T.A.C. se recomandă a se realiza numai după aprobarea documentației PUD și în conformitate cu prevederile acesteia.

Parc&ri/circulatii/aecese:

 • -  parcela are deschidere și aceea direct la 3 străzi (tot de colț) respectiv la str. Ocravian, Ia str. Ion Mlnulescu și la str. Doamna Chisjna, care au un profit existent da aprox. 10,00-ll,00m., conform avizului de circulații D.T.-P.M.B- nr. 9142/26.06.2018 (PUZ-S3).

 • -  asigurarea parcărilor, circulațiilor și acceselor se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului PU2S3 - art. 9 Generalități - punctul 9,7. .și 9.8. șl alto. 4.11. dm Anexa nr. 4 aferentă art. 40 din Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G. 525/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor H,C.G;M,B. nr. 66/2006 cu privire la locurile de parcare și repedw, prevederile O.M.S. nr. 119/2014;

 • -  în cazul fronturilor continue fa stradă, se va asigura un acces carosabil în curtea posterloară printr-un pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a Incendiilor (minim 4,OOm. lățime și 4,50m. înălțime); distanța dintre aceste pasaje măsurată pe aliniament nu va depăși 30,O0m*;

 • -  parcarea/gararea se vor rezolva în Incinta proprietății;

 • *  se vor asigura spații destinate depozitării bidcfstelor, cu o capacitate de stocare suficientă, în funcție de caracterul funcțiunii și frecvența publicului (suprafața care revine fiecărei biciclete, toduslv suprafața de mișcare este de 60 x 250cm.);

 • *  spațiile destinate circulațiilor auto, locurilor de partere, precum șl spațiile tehnice, nu își vor modifica destinația pe întreaga existență a construcției,

£nălHmea.naasfma.arijnlșă O&Utîtei

Regimul de înălțime propus ai clMdlrlî (RH) este de s+ds+p+3e+4-6Er, considerând o înălțime a nivelului de 3,00-3,20m. pentru locuire cu        « 22-25 m. la atic în planul fațadei

principate și reportat la coteț, de acces.

 • -  în pianul fațadei nu va depăși distanța dintre alinieri, pot fi adăugate suplimentar unul sau două nivelun retrase sau integrate, în funcție de volumetria caracteristică străzii; în Intersecții se admite adaugarea unui nivel suplimentar în planul fațadelor pe o lungime de 15 m. de la intersecția aliniamentelor;

 • -  în cazul în care înălțimea clădirii propuse depășește distanța dintre alinieri, noua tehstrucțte se va retrage suplimentar astfel încât H max să nu depășească distanța dintre alinieri sau ta cazul ta cane nu este configurat frontul de vls-a-vis, clădirea nu va depăși dublul distanței din axul străzii până la clădite, cu condiția să nu fie lăsate vizibile calcane de pe parcelele alăturate; prevederi aplicabile Inclusiv în căzui parcelelor cu acces la drumuri/servituți private;

 • -  învelitoarea va fi realizată în sistem terasă.

Vfflttftti Zaspflct extorlor/jamenalări/dotărl;

toate clădirile vor fi racordate la rețetele tehnlco-edilltare publice și ia sistemele moderne de telecomunicații bazate pe cabluri dto fire optice; se recomandă ca toate rețelele să fie introduse în subteran;

 • -  scurgerea apelor pluviale și organizarea executării lucrărilor se vor realiza îh incintă;

 • -  platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere, care vor fi amenajate te distanța de min. 10,OOm. de ferestrele locuințelor, vor fi împrejmuite, impermeablllzate, cu asigurarea unei pante de scurgere șl vor fi prevăzute cu sistem de șpalare și sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului șl a ritmului de evacuare a acestuia șl vor fi întreținute în permanență în stare de curățenie, platformele pot fi cuplate cu instalații pentru bătut covoare (conform O.M.S. 119/2014, art, 4);

spațiile libere dto fața construcțiilor vor fi tratate th mod obligatoriu ta continuitate cu spațiul public chiar șl atunci când frontul este retras de la aliniament șl nu poate fi utilizat pentru amenajarea de focuri de parcare decât dacă retragerea este mai mare de 11,OOm, și există o bandă de cel puțin 5,oom. paralelă cu fațada, tratată ca spațiu liber arcufațief ptetonale sau spațiu plantat;

spații amenajate pentru jocul copiilor, luându-se în calcul pentru dimensionarea acestora câte l,30mp. teren de fiecare locuitor; fiind amenajate și echipate cu mobilier urban specific, realizate conform O.M.S. 119/2014 și OMS nr. 994/2018;

se va asigura accesul persoanelor cu dlzabiiltățj prin rampe de acces, la parterul tuturor clădirilor având funcțiunea de locuințe colective, far pentru clădirile cu funcțiuni de Interes public, accesul la etajele superioare va respecte preverile legate incidente în vigoare; se recomandă ca terasele vizibile de la înălțimile înconjurătoare să fie înverzite pe minjBH suprafață;


FarnWM- Red.2ex.NA SJMMW

%■

din CȘ.JÎf .WS

’ț .       - organizarea tfe șantier se va realiza în Incinta proprietății, în conformitate cu prevederile art. 28

ht a)-g) din HCGMB120/2010 cu modiflcârfie și completările ulterioare;

 • -  sistemul constructiv și materialele de construcție admise vor fi cele care sâ asigure rezistența șl stabilitatea construcției în timp, Se vor folosi finisaje de calitate superioară cu aspect corespunzător cerințelor urbanistice actuale,

Spatii UbffiroLșgaW plantate;

* suprafața minimă de spații verzi se va asigura conform prevederilor Regulamentului PU2-S3 -art. 9 Generalități - punctul 9.12. și confom legislației specifice în vigoare,

ImUEainailili

 • -  gardurile spre stradă/drum de acces vor fi transparente cu înălțimea de max. 2,00 m din care un soclu opac de 0,60 m și o parte transparentă din fier forjat sau plasă metalică, dublate de gard viu și amplasate pe viitoarea limită de proprietate. Spre trotuare și circulații pietonale, nu sunt obligatorii garduri, dar se poate propune marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii, terase etc. porțile de acces se vor deschide spre interiorul proprietății.

 • -  gardurile spre limitele separatlve ale parcelelor vbr fi opace cu înălțimi de max. 2,50 m. îndlcptoriurbanlsHcl;

Conform Regulamentului PUZ*S3 aprobat indicatorii urbanistici pentru UTR MZ-Zpr sunt:

 • -  POThax. » 70% șl CUTmax. *- 3,5 mp. ADC/mp.teren

* Ewtoliftatea fejfepfelm PUJCcopform art.9 asnaralltăti^ parirtuU,X4J;

 • -  majorare prin cumulare îh cazul amenajării parcajelor necesare investiției dacă acestea sunt amplasate la parterul clădirilorsau în construcții speciale având destinația de parcaje, cu condiția ca acestea din urmă să fie deschise. în acest caz, majorarea C.U.T.-ulul este egală cu suprafața destinată parcajelor;

 • -  majorare prin cumulare cu maxim 0,5 pentru parcelele situate la intersecția a două străzi (parcele de colț sau în cazul intersecției în T parcela situată în dreptul străzii care nu se mal continuă);

CULT... rod nu coate depăși 4,0, în situația depășirii RH maxim, P.O.T. sau modificarea retragerii față de aliniament se va elabora FUZ.

gQfldlttenării

« Receotla Imobilului este condiționată de echiparea edilitară conform O.M.T. nr(.^.24/^6tAP^01Zșidg.regJiz«rffA.drwnMluLdfl.^CTfiff w respectare* prevederilor Q.M.T. aCkMOMMiaaai

- în tnfoura-M. care. ftvIzeigr acordurifo fit studiile-do apocialițats- obtimrtc în bara rnwraiLdft.MatohmMtfi îtt ggîHtîa. tehnica pentni CTredg.foșt»p|lsltatgr.asMteR£fcj?fiUitiIlZfi-atâtJflelaharfljrea-dgG4imfintfltmi.dfi itfhanl£m<.oât.ffLla..d9.cMmeoțtifeaehnLcăî<Lxedfiififljfațingriia«tprUatleldfijainfi.trplrfa

Proiectul va fi întocmit de proiedtanți autorizați șl verificat de către specialiști verificatori de proiecte atestați conform Legii 10/1995.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru promovare PUD șl pentru obținerea autorizației de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFUNȚARE ȘI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării AicrStlldr de construire / desființare, solicitantul se va adresa autorltătH competentepentou protecție mediului: Aflebțta pentru Protecția Mediului Bucurețtl, fitr. Aleea tatei Morii nr, i, sector 6, București.

în aplicarea Directivei Consiliului 85/337/C£E (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sJ private asupra mediului, modificați prin Directiva Consiliului 97/11/CE șl prin Directive Consiliului Șl Parlamentului European 2003/3S/CE privind participarea publicului ia elaborarea anumiwr planuri și programe fir legătură cu mediul §i modificarea, cu privire .la participarea publicului $1 accesul ia justiție, a Dlrectival 85/337/CeE ți a DIrectlvel 56/61/CE, prin Certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a-tentaste autoritatea teritorială de mediu pentru ce aceasta dă analizeze ți s8 decidă, ca*, întedrateaZitefrttedrarea proiectului investiției publice/private în lisi proiectelor supuse evaluării Impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului SS/337/CBfe, procedura ide emitere a atWtMul ele mediu Se deafășoari după emiterea «rofitetaWi <fe UrbâPW. anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente. In vederea satisfaceri! cerințelor cu privire la ptocedwa de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului Stabilește mecanismul asigurării consultării publica, centralizării opțiunilor publicului fi ai formulării unul punct de vedere oficial te privire ia realizarea Investțieiln acord curezuftatele consultămpublice, în aceste condiții:

biipș prindrate’ prezentei 'cfertlfitet de «rbdfflsm, ntULARtiLare obligația d® a '«a probante ia autoritatea competentă pentru protecția mediului tn vederea evaluării Inițiale a investiției »1 stabilirii necesității evaluării efectelor acesteiaasupra mediului, tn urma evaluării inițiate se Va emite actul administrativ ți autorității competente pentru protecția mediului.

în sttoatJa în care autoritatea competentă pentru protecție mediului stabilește necesitatea evaluării afectelor Investiției asupra mediului, solicitantul are ablioațiu de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire ia menținere» cererii pentru autorizară» executorii lucrărilor de construcții.

în situația în caro, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul do» Investiției asupra mediului, solicitantul renunță ia Intenția de realizare a Investiției, fapt autorității administrației publice competente. ........... ......


Formular           AX. «.0S.M9

S. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI Dl CONSTRUIRE/DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • a) Certificatul de urbanism, focusiv anexe (copie);

 • b) Dovada titlului asupra imoMIttluI, teren ștfeaa construcții (copie legalizată - intabulat). ano dup! car. extrasul de pian cadastral actualizat la zi șl extrasul de Carte Funciarii de informare actualizat Ia zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

|«| Certificai de rol Hscal D4S.LT.L, Sector 3 -fti original

| x j Atriint Ire/oonflrmarenumăr poștal -PMB

 • c) Documentația tehnică . D.T., după caz (2 cx, originale), verificată tehnic (4- referate verificare) șl însoțită de deviz lucrări.

itțlDTJLC,                     |x|D.T.OX.                           "---

 • d) Avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism

<1.1 Avizași acorduri privind utilitățile urbane ți infrastructura.

f x | alint eniarecu apă                  | i j alimentare t

| x j canalizare                          (x [alimentarei

| x | gaze naturale                       jx j salubritate (

d.2. Avize și acorduri privind.

L| protecție dvilă                     | x j securitate la

U.3. Alte aCOrduri/declarațU:

I x | Declarație notarială pe proprie răspundere * tuturor proprietarilor din rare tă rezulte a Imobilul na face obiectul unwi Kttglc aflat pe rolul wrei instanțe Judecătorești

| * | Acordul notarial «I tuturor proprietarilor vechii dlrcet afectați (seva stabili la faza PUD)

LI Aooni bancd creditoare sau dovadă radiere ipotecă i^fMewrduri

d.4. Avizele si acordurile specifice deadministraliei publice centrale șl/tau ale serviciilor descentralizate aleacestora: | a | Avi» tehnic dewnsultanțăpreliminarii «fa dreșlaflo S.P.U.-P,M.B. | x | A vizei rentați! D.T-P.M.B.

| * (Aviz Brigada de Poliție Rutieră București

| a | Aviz culturi - Direcțlapentru Culturii a Municipiului București

| x | Acord Direcția do Mediu - F.M.B.

I x j Acord Inspectoratul de Stat fa Construcții BucureștHIfovtfu caz de alipire fa cataracte vedjtte)

| _ I Avi? Ministerul Afectata interne (pentru "zona dc restricție” ” Scveso)

d.5, Stadii de specialitate: | x [ Documentație ccttațrală           j x | Studiu Geotohnic (verificat A0

| x | Calcul “G” + Studiu privind posibilitatea utilizării unor si «teme alternative do eficiență ridicate | x | Stadiu de trefle (circulații)

| x | Suport topografie Stereo7fi realizat pe planuri cadastrale OCPI (taelnslv cote) - existent șl prepus

| x j PUD aprobat tu condițiile Legii, incluclv planșă reglementări și planșă rețele edilitare (color) | x | Expertfej tehnică pentru hierărfle propuse (în cax de alipire ta retamete vecine) | * | Autorizație de desființare - desființare reastroefii existente (pt. DDtC?

e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului - A.P.M.B. (Aleea laci/i Mărfi Nr.i, s>6. București)


LI DT.A.D


|*| tetefonlrare

L [Metroul SA/STB LjlWsgazSA


| x | sănătatea populației


I x) Studiu de însorireQ Dovada privind achitarea taxelot legale (copii); taxa RUR, taxă AC, taxă timbru OAR


CERTIFICATUL DEHar


întocmit: urb. N t


M NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE

de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data


AohitBt taxade.ăfi tel,           » nr. 5147621 (|4I)din 12.0A.2019,

Prezentulgratificatde ^tatuansmusoIfcttaniuluidiTWl/pFfoiwșatadalsde                ,

în conform testataprevederile tejtfnr îtfWH. r«pubH(^tat cu             contp!etMl^ uharîoâii^

tawtntefit,/DESFIINȚARE


SE PRELUNGEȘTE valabilitatea CERTIFICATULUI DE URBANISM deiadatade              _ pânîiladatade__.

PRIMAR.

Robert Sorin Negoiță


SECRETAR, Mnrius Mihăiță


ARHITECT ȘEF arh- Robert Bafta


întocmit;

DopS aoeasta <taă, o nouă prelungire s valabilității nu este prelbltt, solicitantul șmW'« obțină. în «OțiHe Wt w <* certificat de urtfenism. Dafapralungtaîvalabilității:.,-

Achitat taxa dra                   lei, confonu chitanței ftr............. din_


PLAN CADASTRAL SCARA 1:500 aferent imobilului situat In Str.Octavian,nr.42-48, sector 3, București


E 204576


I Str.Octavian.nr. 42-48


f£t137K
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI

Serviciul Proiecte Urbane

Nr' intrare PMB: 1730125/19.04.2019

Nr. ieșire PMB: 1730125/972/489/^.05.2019

Aviz tehnic de consultantă preliminară de circulație nr. 489/ .^.05.2019 Categoria A2 - “zonă urbană”, tip 4 - analiză prospectivă de trafic

Solicitant: SC. Timpuri Noi Devdopment SRL prin S.C. Urban Ambition SRL București, sector 1, Str. Miercani nr. 24

Spre știință: Primăria Sectorului 3 al Municipiului București Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

București, Sector 3, Calea Dudești nr. 191

Amplasament București, sector 3, Strada Octavian nr. 42-48 (NC 204576)

Situația existentă

Terenul cu adresa poștală în București, Sector 3, Strada Octavian nr. 42*48 (NC 204576) care face obiectul prezentului Aviz tehnic de consultanță preliminară de circulație, delimitat/marcat pe planurile cadastrale anexate cererii adresate DGUAT - SPU este adiacent la Str. Octavian, Str. Doamna Chiajna și Str. Ion Minulescu. Arterele de circulație la care raportăm analiza de trafic solicitată prezintă următoarele caracteristici, conform planului cadastral scara 1:500, vizat de OCPI și anexat documentației:

 • •  Str. Octavian este o arteră de circulație care are, în dreptul terenului analizat, un profil transversal de cca 12,00m lățime între limitele de proprietate, compus din carosabil de cca 7,50m, trotuar de 2,50m adiacent terenului analizat și trotuar de cca 2,00m adiacent proprietăților cu numere poștale impare.

 • •  Str. Doamna Chiajna este o arteră de circulație care are, în dreptul terenului analizat, un profil transversal de cca 11,50m lățime între limitele de proprietate, compus din carosabil de cca 7r00m, trotuar de 2,50m adiacent terenului analizat și trotuar de cca 2,00m adiacent proprietăților cu numere poștale pare.

® Str. Ion Minulescu este o arteră de circulație care are, în dreptul terenului analizat, profil transversal de cca 11,50m lățime între limitele de proprietate,


carosabil de cca 7,50m, trotuar de 1,50m adiacent terenului analizat și trotuar 2,50m adiacent proprietăților cu numere poștale impare.

Bd. Ftegha Bsabeta nr. 47,cod poftal 050013 actor 5, București, România

Tel: 021.305.55.00

MtpWww.pmb.ro


 • 2. Paliere de reglementare a dezvoltării urbane în teritoriul de referință conform documentațiilor existente/aorobate

 • • Pianul Urbanistic General (FUG) al Municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiul i București HCGMB nr. 269/2000 și prelungit prin HCGMB nr. 877/12.12.2018;

e Planul Urbanistic Zonal “PUZ Sector 3, București” aprobat prin HCGMB nr. 49/31.01.2019;

 • • ‘‘Norme privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București” aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/06.04.2006.

 • • STAS 10144/3-91 “Străzi- Elemente geometrice- Prescripții de proiectare”, aprobat de Institutul Român de Standardizare, Intrat în vigoare în data de 01.09.1991.

 • 3. Prevederi generale șl detalii de reglementare

 • • Prin reglementările PUG/PUZ/Norme sunt aprobate caracteristicile sistemului de circulație, obiectivele în palierul strategiei de dezvoltare urbană, precum și corelarea/corectarea profilelor funcționale ale arterelor de circulație, în scopul fluidizării traficului urban și a unei corecte deserviri a orașului, în acord cu structura spațial - compozițională a diferitelor zone și a întregului sistem urban.

 • • Reglementările de circulație cuprinse în “PUZ Sector 3, București” prevăd, în zona terenului analizat, menținerea profilelor transversale ale arterelor adiacente terenului: Str. Octavian, Str. Doamna Chiajna și Str. Ion Minulescu.

 • • HCGMB nr. 66/2006 menționează la punctul B, cap. I, ari. 1 că: “Prevederile prezentelor Norme privind asigurarea lățimii profilelor transversale ale arterelor de circulație din rețeaua stradală a orașului se vor aplica la elaborarea proiectelor pentru realizarea tuturor obiectivelor și amenajărilor pe teritoriul Municipiului București".

 • • Având în vedere că terenul în discuție se află la intersecția a trei artere de categoria a lll-a este necesară realizarea unei raze de racordare a bordurii părții carosabile în funcție de categoriile de străzi, de minim 9,00m - conform STAS 10144/3-91 (art. 3.8 -tabelul 8).

 • 4. Concluzii și recomandări

e Certificatul d® Urbanism ne", 542 din 03.04.2019, eliberat de Primări® Sectoruiui 3 a fost emis în scopul promovării PUD șl obținerii Autorizației d® construire. Documentațiile care se vor întocmi vor fi anaiizatei/avizato în Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

e Datele conținute în prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară a DGUAT-SPU, au un caracter informativ, fiind necesare corelării la scara teritoriului municipal a acțiunilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică, conform HCGMB nr. 136 din 30.05,2002; jntorma^lie sunt necesare în etapa preliminară de elaborare a documentației tehnice de specialitate în conformitate cu legislația în vigoare. Prezentul Aviz tehnic de consultanță preliminară, nu înlocuiește avizul Comisiei Tehnice de Circulație a Primăriei Municipiului București.                                 ll /Tf.


Bd. Regina Eteabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București Românei

Tet021.305J5.00

http://www.pmb.ro o Informații suplimentare se pot obține de la direcțiile și serviciile de urbanism ale Primăriei Municipiului București și ale Primăriei SectoraM 3.

o Avizul tehnic de consultanță preliminară de circulație a fost achitat cu chitanța Seria A 07, nr. 223478 din 19.042019, în valoare de 60,00 Bei.


JLUI BUCUREȘTI, TRAȘCU


întocmit în 3 (trei) exemplare: Arh. Andreea ASANACHE

Bd. jnaE ta nr. 47,codpo$tal 060013, sector 5, Bucuregl. România

Tst 021.305.55.00

httpt//*w*.pmb.ro

9

l»9M1-aOMOOÎ

<®1


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA TRANSPORTURI

1

COMISIA TEHNICĂ DE CIRCULAȚIE

Nr. 8695/. Jî...O.QMȘ.........

Mai 1444

rpmaniq2019.eu


1735332


Către

S.C. URBAN AMBITION S.R.L.

Str. Miercani nr. 24, sector 1, București

în ședința extraordinară a Comisiei Tehnice de Circulație din data de 14.05.2019 s-a dat acordul de principiu pentru documentația „P.U.D. - Str. Octavian nr. 42-48, sector 3, București”, conform certificatului de urbanism nr. 542 din 03.04.2019, eliberat de Primăria Sectorului 3 și planului anexat, cu condiția asigurării parcării în incintă, în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr.66/2006.

Pentru avizul comisiei veți reveni la următoarea fază de proiectare, după aprobarea documentației P.U.D. și obținerea Hotărârii Consiliului Local Sector 3, fază la care veți realiza un studiu de circulație privind impactul ansamblului asupra traficului, ținând cont și de dezvoltările adiacente din zona ansamblului, precum și documente care să ateste ducerea Ia îndeplinire a obligațiilor conform H.G. nr.525/1996.
românia ministerul culturii Șil IDENTITĂȚII TSTA.TriOTSTA.LE

IRECȚIA PENTRU CULTURA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Str. Sf. Ștefan nr. 3, sector 2, București - tel./fâx 021.323.26.11,021.323.26.28 e-mail: dcmb@cultura.ro

Nr. 2134/24.09.2019

Către: S.C. C.D. TIMPURI NOI DEVELOPMENT S.R.L.

Sore știință:

 • - PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI

Direcția Urbanism

 • - MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE Direcția Patrimoniu Cultural

AVIZ NR. 1583 / ZP / 24.09.2019

Plan Urbanistic de Detaliu


Obiectivul: Amplasament: Proiect: Faza:

Proiectant: Beneficiar:


Municipiul București, sectorul 3, Strada Octavian 42-48,

Imobil

București, sectorul 3, Strada Octavian 42-48

Construire imobil funcțiune mixtă—locuire, servicii, comerțĂch Rh=2S+P+3E+4-5Er +6Eth(22m)

PUD

S.C. URBAN AMBIITON S.R.L.

S.C. C.D. TIMPURI NOI DEVELOPMENT S.R.L.

Amplasamentul, conform PUZ - Zone Construite Protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, se află în zona de protecție a mai multor monumente istorice incluse pe aceste liste.

Documentația conține:      acte de proprietate, carte funciară, Certificat de urbanism nr. 542 din 03.04.2019 emis

de Primăria Sector 3București, planuri topografice sc. 1:500 și 1:2000, documentație PUD - piese scrise și desenate, Ilustrare de arhitectură.

Se propun următoarele:     Prin documentația PUD, se propune construirea unui imobil cu funcțiune mixtă -

locuire, servicii, comerț, cu Rh=2S+P+3E+4-5Er+6Eth (22 m), POT-70%, CUT=4,00 (3,5+0,5- pentru parcele de colț).

-retragerile minime, accesele auto și pietonale, echiparea edilitară vor respecta planul de reglementări vizat spre neschimbare și Regulamentul local de urbanism aferent.

âner

Urmare a analizării documentației 2134/2019 în ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice București-Ilfov din data de 05.09.2019 și a completării nr. 4669/16.092019 și a Deciziei DCMB nr. 52/24.092019, în conformitate cu Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare, art. 34 alin.6, "avizele prevăzute la alin. 5) lit. e, h, se pot emite doar incluzând propunerea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice sau după caz, a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice", se acordă:

AVIZ FAVORABIL

pentru lucrările solicitate

Prezentul aviz este valabil cti 1 (una) planșă anexă vizată spre neschimbare.


CONSILIER SUPERIOR, Sidonia TEODORESCU

DT
+21.70


+21.701

o

«w w

... ... ______1

T5q"T

50

7.00       . 2.50

O

Q

13.00

m

ui

-O o

, o.

nivel apa interceptat

‘ nm


u» 03 □ *«■* •s

e: s

.J2:c

«: o>

®:E

sSî’”'

ra; to                        c

r

2,5m |              7tin           ] 2.5m

______________12.0Qm__


\


Nr. crt.

Cod LMI

Denumire

Adresa

Datare

1 E6

B-ll-m-B-19214

Casa

Str. Ion Minulescu. nr. 61, S 3

Sf. sec. XlX-prima jum. sec. XX

.2 %

B-ll-m-B-18578

Casa

Str. Doamna Chiajna. nr. 24

prima jum. sec. XX

■ 3

B-ll-m-B-18580

Casa

Str. Doamna Chia,.a . nr. 26

...      • ... r,>.                                  ui >. ■

prima jum. sec. XX


N(m)X |

324627.029 324674.722. 324673.646 324623.859 , 324621.966 324611.334 i 324607.520 324606.221 324598.670 324580.276.


Y.,.\              ■

I.E 226299           '

i ..... -:

S+D+P+4E+5R.+.POD' |el apa interceptat


12 00


+21.70


+18.20


5 00


+15.20


+12.20


+9.20


+6.20


+3.20


±0.00

X__


-2.50


—S2 parcare’


S1 parcare


Trotuar

S:c •2îc x: S

®: g

8:—             u

«:«:                        ra

2.5in I            7m             2.5m

1        12.00m


P+3E +12m


u. ;pot- 70% N CUT-3.5-4

2]Rh max-P+14

- iH - Max 45m


P+1E

±7m


SECȚIUNE TRANSVERSALA S1-S1 SC.: 1:200


ICON AHHIIteCtUKA CONCzf'r


BILANȚ TERITORIAL


9.00nn


radier general


gang


etaj 3


etaj 2


etaj 1


PARTER


' ~S2 Uârcâre


S1 parcare


o --tp

rc


- POT- 45%

} n CUT- 1.3 j Rh max-P+2


• t-V


32465.0

I.E.204576


■ M.uncl nj :

t.r and


- POT- 45% M CUT- 1.3

5 Rh max-P+2

ulH - 11m


Nr. crt.

Cod LMI

Denumire

Adre

1

B-ll-m-B-19214

Casa

Str. Ion Minulesv

2

B-ll-m-B-18578

Casa

Str. Doamna Clu

3

B-H-m-B-185SC

Casa

Str. Doamna C-I»i


+18.20

Y

5.00 _

+15.20


1 ; n di

50

o

CN


____7a)0_


X

Existent

Prevederi” PUG

Propus

Total existent +Prnpus

inventar de coordonaie:

suprafața teren

3407,OOmp

3407,OOmp

Suprafața construita

2684,00mp

2384,90mp

Nr.crt.

E(m)Y

N(m)X

501

589232.295

324627.029

•Suprafața desfășurată

7300,OOmp

-

13628,OOmp

502

589292.303

324674.722

P.O.T.

78,8%

70%

-8.8%

70%

503

•589295.208

324673.646

50^

•589302.OSC

324623.859

C.U.T.

3.5+0.5=4

4

505

589287.010

324621.966

R.H. max

P+3

P+14

P+3

“2S+F+3E+ "

506

589268.822

324611.334

. 4-5R+6teh

507

-589290.060

324607.520

H. max(m)

+7/+10/+12

+2-3/+G/ +9/+12

12-13/16/19/22

508

589288.186

324606.22'

Spatii verzi(m/%)

30%

1022.10mp

20%-pe sol

509

589294.063

324598.670

10%-ne snhsn

510

589270.663

32458C.276

Nr. unitati locative

-140

Nr. locuri de parcare

-180

lE 226696P+2E

■MOmLIMITE

LIMITA TEREN CE A GENERAT PUZ " ■ VB ■■

LIMITA DE PROPRIETATE

ALINIAMENT


19,0 mă


/ 7£.2C‘i-7r


PARTER

"S.’B


' Sf. sec. XlX-prima jum. sec. XX


POT- 70% ft|CUT-3.5-4 cm Rh max-P+14

ItLz, Max 45rriP+1E +7m


P+1E

+7m

P+1E +7m


LOCUINȚE INDIVIDUALE

LOCUINȚE COLECTIVE COMERT/SERVICH SANATATE

CLĂDIRI MONUMENT


i—i

LZZZJ

V V

REGIM DE ÎNĂLȚIME


|____J  CONSTRUCȚII CU INALTIMEA H=P-P+1

I     I  CONSTRUCȚII CU INALTIMEA H=P(5m)

I     I  CONSTRUCȚII CU INALTIMEA H=P+1(7m)

I" I CONSTRUCȚII CU INALTIMEA H=P+2(10m) |___J CONSTRUCȚII CU INALTIMEA H=P+3(12mț


CIRCULAȚII

i-----------------------------------1               ■


[> ACCES AUTO

REGLEMENTARE

"t

1


LIMITA PARTER

LIMITA ETAJ 1-3

LIMITA ETAJ 4

LIMITA ETAJ 5

LIMITA ETAJ 6

LIMITA BALCOANE

SPATII VERZI AMENAJATE

PERETE VERDE Hmin 5mBENEF

PROIECTAT

arh. Mihai Pa vel »

SCARA:

ÎNTOCMIT

/ ■ yf ■ J 4

arh. Mihai Pavel 1     !

V500

DATA:

SEF PROIECT

urb. Aurora Pavel / •'

2019


BILANȚ TERITORIAL PROPUS:

PROPRIETAR: SC TIMPURI NOI DEVELOPMENT SRL

DENUMIREA PROIECTULUI;         *     FROIEC“NR.

FIfg strada hiavlao, bl 42-48. Hticereșii, Sector 3 •       , n

Psalm wBsirweîmehife euhimîaoe ini>tocBicte($eniicâ comerț ^A _A

FAz-A:

AR: SC TIMPURI NOI DEVELOPMENT SRL

TITLUL PLANȘEI:BUCUREȘTI

WWW.primarie3.roTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL urban ism @prirnarie3-ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București


Nr. 768828/24.12.2019Către, Cabinet Primar

Vă transmitem următorul proiect de hotărâre pentru a fi înâ Consiliului Local Sector 3:

- “Imobil cu funcțiune mixtă - locuire, servicii și comerț, cu RHpropus = 2S+P+3E+4/5Eretrase+6Eretras/tBhnic, pe un teren situat în Strada Octavian nr. 42-48, Sector 3".

Vă mulțumim pentru colaborare.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru organizarea si dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ./r.........de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraCnîînare din data de

Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, protecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, întrunită în ședința din data de

a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....î£r.......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii

de zi a ședinței ordinare/gUratâ^nare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, fond locativ și arhitectură, orotecția, conservarea și valorificarea monumentelor istorice, avizează FAVORABIL/ NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

...............................................

PREȘEDINTE,

Ă MARCELMEMBRI:

BĂEȚICĂ NICOLETA-MARIANA

FLEANCU FLORIN

HONȚARU VALERICA

GUTIUM NARCISA VERONICA

DUMITRU CONSTANTIN

IACOB CEZAR


TUDORACHE LIVIA


ENÂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA