Hotărârea nr. 34/2020

HCLS3 nr. 34 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 44816/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.44815/06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernantă Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 25/05.02.2020 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL;

 • -  Adresa nr.44816/06.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 241/12.06.2017 cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


NR. 34

DIN 10.02.2020


Conțr^ămnează pentru vy

Secretar genei al Marius Mihăitj


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 OPERATOR ECONOMIC: AS3 -C.U.I. RO 37804080 REG J40/9897/2017 SEDIUL:BUCURESTI SECTOR 3 Calea Vitan nr.242 Corp C. etaj 1

wr. k.t la.

kevs < 3^ / to         .

mu iei
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

INDICATORI

Nr.ran d

Aprobat (N-1)

Realizat/ preliminat an precedent (N-1)

Propuneri an curent (N)

Estimări an

N + 1

Estimări an

N + 2

%

9=7/5

10=8/7

1

3

4

5

7

8

9

10

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

57.449,00

65.340,32

86.255,40

94.880,94

104.369,03

1,10

1,10

Venituri totale din exploatare, din care:

2

57.400,00

65.308,99

86.198,40

94.818,24

104.300,06

1,10

1,30

a)

subvenții, cf. prevederi lor

3

b)

transferuri, cf.prevederilor

4

Venituri financiare

5

49,00

31,33

49,00

53,90

59,29

1,10

1,00

Venituri extraordinare

6

-00

-00

8,00

-00

-00

CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8 + Rd.20+rd20+rd21)

7

54.833,00

65.309,37

83.111,00

91.422,10

100.564,31

1,10

1,31

Cheltuieli de exploatare, din care :

8

54.833,00

65.309,37

83.111,00

91.422,10

100.564,31

1,10

1,31

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

46.537,00

55.814,65

64.351,00

70.786,10

77.864,71

1,10

1,32

cheltuieli cu impoz.taxe si varsaminte

10

230,00

55,00

230,00

253,00

278,30

1,10

1,00

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6.151,00

4.948,40

16.540,00

18.194,00

20.013,40

1,10

1,28

C0

cheltuieli de natura

12

5.583,00

4.841,45

15.932,00

17.525,20

19.277,72

1,10

1,30

C1

cheltuieli cu salariile

13

5.472,00

4.457,02

15.392,00

16.931,20

18.624,32

1,10

1,30

C2

bonusuri

14

111,00

106,75

540,00

594,00

653,40

1,10

1,08

C3

alte cheltuieli cu personalul,

15

cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16C4

chelt. aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii

17

448,00

383,96

448,00

350,00

340,00

0,78

1,00

C5

chelt ::sli cu contribuțiile datorate de angajator

18

120,00

107,43

160,00

176,00

193,60

1,10

1,00

alte cheltuieli de exploatare

19

1.915,00

4.500,20

1.990,00

2.189,00

2.407,90

1,10

1,10

cheltuieli financiare

20

18,00

-00

-00

10,00

11,00

1,40

1,27

cheltuieli extraordinare

21

-00

-00

-00

-00

-00

-00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.616,00

30,94

3.144,40

3.458,84

3.804,72

1,10

1,03IMPOZIT PE PROFIT

23

418,00

-00

418,00

553,41

608,76

1,32

PROFITUL CONTABIITRAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT niN CARE:

24

Rezerve legale

25

109,00

-00

109,00

172,94

190,23

1,59

0,32

Alte rezerve reprez.facilitati fiscale

26

Acoperire contabila din ani precedenti

27

534,00

534,00

Constituire surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobinzilor comisioanelor si altor costuri

28

1.555,00

1.555,00

1.555,00

1.555,00

1,00

1,00

Alte repartizări prevăzute de lege

29

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29

30

rarirciparea-saiarratiior ia prorit m-------

lim.10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului arnnnmir in avAr^îfiul finanrar rir»

31

Minim 3U7o varsaminte ta Dug.stat sau local in căzu regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale si societăților cu capital integral sau maioritar de stat din care:

32

XgȘSn

y\

L

a)

dividende cuvenite bugetului

33

b)

dividende cuvenite bugetului

33a

C)

dividende cuvenite altor

34

rruiiiui iti prevăzute repartizez curea nrn

ereparuzaipe uesuiiatn la Rd.31-Rd.32 se

iza la alte rezerve si constituie npia   finanfarn

35

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

Z'

_


CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDUR lEUROPENE din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuielisalariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de

40

d)

chetuieli cu reclama si

41

e)

alte cheltuieli

42

SURSE D

E FINANȚARE A

43

6.500,00

1.500,00

6.500,00

4.500,00

2.500,00

0,69

1,03
Alocații de la buget

44

aiucauiDugetareaierenie plătii angajamentelor din anii antarinri

45

CHELTUI

ELI PENTRU INVESli i il

46

6.500,00

1.500,00

6.500,00

4.600,00

2.500,00

0,69

1,03

DATE DE FUNDAMENTARE

47

Nr. de personal prognozat la finele

48

78,00

175,00

175,00

175,00

175,00

1,00

1,06

Nr.mediu de salariati total

49

78,00

175,00

175,00

175,00

175,00

1,00

1,12

Câștig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata *)

50

5.964,74

2.054,76

7.587,00

2.054,76

2.054,76

0,27

1,16

vasuțj meuiu tunar pe saianaiț lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata, rar»alt*iila* t*4 tanti anmlaa a himatnliii

51

5.964,74

2.054,76

7.587,00

2.054,76

2.054,76

0,27

1,16

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/ persoan) (Rd.2/Rd.49)

52

735,00

373,19

492,56

541,82

596,00

1,10

1,16

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate

54

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)x1000

55

954,46

999,53

963,55

963,55

963,55

1,00

1,01

Plăti restante

56

Creanțe restante

57

*Rd.50=Rd.154 din Anexa de fundamentare **Rd.51= Rd.155 din Anexa de fundamentare


CONDUCĂTORUL UNITATII


Președinte C.A.

Roxana Balaceanu
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. C.U.I.,RO 37804080

REG.COM. J40/9897/2017

SEDIULrBUCURESTI SECTOR 3 Calea Vitan nr. 242 Corp C, etaj t


ANEX A

Nr.1.2


la                3A/L©,0'L..'LoT-0

Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevazutl In bugetul de venituri sl cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora'OfiUL


Nr.r d.

Propuneri an curent (N)                                I'

INDICATORI

Preliminat/ Rsali7nt

din care:

Trim

Trim

II

Trim III

Trim IV

An

0

1

2

3

5

6a

6b

6c

6

L

VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 +Rd 28)

1

65340,31

15.000.00

20.000.00

25.627.70

25.627.70

86.255.40

i

1

Venituri totale din exploatare(Rd.3 +Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)din care:

2

65.308,99

14.977,00

19.982,00

25.616,70

25.622,70

86.198,40

a)

din producția vanduta(Rd.4+Rd.5+Rd.6+rd7) din care:

3

37.869,25

11.977,00

17.477,00

23.071,70

23.057,70

75.583,40

aii

din vanzarea produselor

4

23.645,21

2.000,00

14.717,00

18.871,70

18.857,70

54.446,40

a2)

din servicii prestate

5

11.055,58

300,00

300,00

1.200,00

1.200,00

3.000,00

a3)

din redevente si chirii

6

3.168,46

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

8.000,00

a4)

alte venituri

7

-00

7.677,00

460,00

1.000,00

1.000,00

10.137,00

b)

din vanzarea mărfurilor

8

23.645,22

2.990.00

2.500.00

2.500.00

2.500.00

10.490.00

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei

9

-00

-00

-00

-00

-00

-00

d)

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

-00

-00

c2)

transferuri cf.prevederilor legale in vigoare

11

-00

-00

d)

din producția de Imobilizări

12

-00

-00

e)

venituri af. costului producției in curs de execuție

13

-00

-00

f)

alte venituri din exp!oatare(Rd.15«-Rd.16+rd19+rd20+rd.21) din care:

14

3.794,52

10,00

5,00

45,00

65,00

125,00

HI

din amenzi si penalitati

15

-00

-00

-00

-00

-00

f2)

din vanzarea activelor si op. de capital( Rd.18+Rd.19). din care:

16

-

-00

-00

-00

-00

- active corporale

17

3.794,52

-00

-00

45,00

60,00

- active necorporale

18

-

-00

-00

-00

-00

-00

f3)

din subvenții ptr investiții

19

-

-00

-00

-00

-00

-00

«L

din valorificarea certificatelor CO2

20

-

-00

-00

-00

-00

-00

f5)

alte venituri

21

-

10,00

5,00

5,00

5,00

42,00

2

Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din care:

22

31.14

21,00

16,00

9,00

3,00

49,00

a)

din imobilizări financiare

23

-

-00

b)

din investiții financiare

24

-00

cL

din diferente de curs

25

-00

4,00

5,00

3.00

12.00

d)

din dobânzi

26

16.00

2.00

-00

18.00

e)

alte venituri financiare

27

31.14

5,00

10.00

4.00

—l.    ----

19.00I Venituri extraordinare

28

0.18

2.00

2.00

2,00

2,00

8.00

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

79

65.309.37

15j^56.00

19.629.00

24.924,00

^.23.202,00

83.111.00

Cheltuieli

caro:

de expioatare(Rd.3l +Rd,79+Hd.86+KU.i 20),din

30

65.309,37

15.356,00

19.629,00

24.924,00

23.202,00

83.111,00

A

Cheltuieli cu bunuri si serviciI(Rd.32+Rd.40+Rd.46) din care:

31

55.814,65

10.702,00

14.974,00

20.196,00

18.479,00

64.351,00

A1

Cheltuieli privind

stocurile(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39 ldln care:

32

38.753,19

9.689,00

13.709,00

16.811,00

17.617,00

59.826,00

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

18.793,01

7.270.00

10.000.00

10.100.00

17.000,00

44.370.00

b)

chelt.cu materialele consumabile, din care:

34

808,91

1.358.00

1.548.00

8.200.00

106.00

11.212.00

b1)|

cheltcu piesele de schimb

35

475.26

178.00

420.00

420.00

76.00

1.094.00

b2)

cheltcu combustibilii

36

333,65

VW.UM

30.00

30.00

30,00

120,00

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

315,84

50,00

50,00

50,00

50,00

200,00

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

18,17

11,00

11.00

11,00

11,00

44,00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

18.817,26

1.000.00

2.100.00

450.00

450.00

4.000.00

A2

cneituieii pnvind serviciile executate de tertl/Rd.41+Rd.42+Rd.45) din care:

40

296,57

313,00

616,00

616,00

132,00

1.677,00

a)

cheltuieli cu întreținerea sl reparațiile

41

71,24

15,00

148,00

148.00

24.00

335.00

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:

42

-

300,00

440.00

440.00

102.00

1.282.00

b1)

către operatori cu capital integral /majoritar de stat

43

-00

-00

b2)

către operatori cu capital privat

44

-00

300.00

440,00

440.00

102,00

1.282.00

c)

prime de asigurare

45

225,33

28,00

28,00

28,00

6,00

90,00

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terii (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68 +Rd.69*Rd.78l din care:

46

16764,89

700,00

649,00

769,00

730,00

2.848,00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

-00

-00

-00

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul din care:

48

9.48

50.00

50.00

27,00

127,00

bîll

cheltuieli privind consultanta Juridica

49

9.48

50.00

50,00

50.00

50,00

200,00

c)

cheltde protocol, reclama si publicitate ( Rd.51+Rd.53) din care:

50

26,29

17,00

16,00

16,00

10,00

59,00

c1)

cheltuieli de protocol din care :

51

26,29

15,00

15.00

15.00

10,00

55,00

-

tichete cadou leg.193/2006 cu modificările ulterioare

52

-00

-00

c2)

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

2.62

2.00

2,00

1.00

-00

5.00

tichete cadou ptr cheltuieli de reclama sl publicitate leg.193/2006 cu modificările ulterioare

54

-00

-

tichete cadou ptr campanii de marketing,studiul pieței, promovare pe piețe existente sau noi, potrivit legiH 93/2006 cu modificările ulterioare

55

-00

ch.de promovare a produselor

56

-00

d)

ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015(Rd.58+Rd.59+Rd.61) din care:

57

-00

-00

-00

-00

-00

-00

d1)

ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

-00

d2)

ch de sponsorizarein domeniile educație, invatamant social sl sport din care

59

-00

d3)

pentru cluburile sportive

60

-00

d4)

cheltuieli de sponorizare pt alte acțiuni si actlvltat!

61

-00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

112.44

150

” 150”

150

150

600,00

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer din care:

63

148.20

200,00

250.00

250.00

250.00

950.00

cheltuieli cu diurna ( Rd.65+Rd.66)dln care

64

-00

10.00

10,00

10,00

10,00

40,00

interna

65

-00

-00

externa

66

-00

-00

q)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

23.51

18.00

26.00

20.00

16.00

80,00

h)

cheltuieli cu servicii bancare si asimilate

68

7.03

8,00

8,00

9.00

9,00

34,00

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terii din care

69

14,78

257,00

282,00

274,00

268,00

1.081,00 \

11)

cheltuieli de asigurare sl paza

70

13.70

225,00

225.00

225,00

225,00

900,00

i2)

ch. privind intretinerea si funct tehnicii de calcul

71

-00

7,00

7,00

7,00

7,00

28,00

I3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

1.08

20.00

45.00

35.00

35.00

135.00

|i4)

ch.cu reevaluarea Imob.corporaie si necorp.din care;

73

-00aferente bunurilor do natura domeniului public

74

-00

J5L

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75"

" -00

ie)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

-00

■7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

5,00

5,00

7,00

1,00

18,00

i)

alte cheltuieli

78

16.423.16

-00

-00

B

Cheltuieli cu Impozite , taxe si varsamlnte asimilate(Rdxd+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd,85) din care:

79

46,12

55,00

67,00

54,00

54,00

230,00

a)

ch. cu taxa ptactlvltatea de exploatare a resurselor

80

-00

-00

b)

ch.cu redeventa ptr concesionarea bunurilor publice si

81

-00

-00

c)

ch.cu taxa de licența

82

6,00

6,00

5.00

5.00

22.00

d)

ch. Cu taxa de autorizare

83

4,00

6,00

4,00

4,00

18.00

e}

ch.cu taxa de mediu

84

-00

-00

fl

ch.cu alte taxe si Impozite

85

46,12

45,00

55.00

45,00

45.00

190,00

C

Cheltuieli cu personalul{87+Rd,100+Rd.104+Rd.113) din care:

86

4.948,40

4.135,00

4.135,00

4.135,00

4.135,00

16.540,00

CO

cheltuieli de natura salariata (Rd,8B+Rd,92)

87

4.948,20

3.983.00

3.983.00

3.983.00

3.983.00

15.932.00

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd,91) din care :

88

4.841,45

3.848,00

3.848,00

3.848,00

3.848,00

15.392,00

aL

salarii de baza

89

4.841.45

3.848.00

3.848.00

3.848.00

3.848.00

15.392.00

b)

sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM1

90

-00

c)

alte bonificații (conform CCM )

91

-00

C2

Bonusuri ( Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.9B+Rd.99) din care:

92

106,75

135,00

135,00

135,00

135,00

540,00

a)

chel.sociafe prevazute.la art.25 din 1ege227/2015 privind CF cu modificările si completările ulterioare

93

-00

-

tichete de cresa cf.LG. 193/2006 cu modif.ulter.

94

-00

-

tichete cadou pt.cheltsoclale LG.193/2006

95

-00

b|

tichete de masa

96

135.00

135.00

135.00

135,00

540.00

c)

vauchere de vacanta

97

-00

d)

ch.privind participarea salariatllor la profitul obtinut in anul precedent

98

-00

®L

alte cheltuieli conform CCM

99

-00

C3

Alte cheltxu personalul                           (

Rd.101+Rd,102+Rd.103) din care:

100

-00

-00

-00

-00

-00

a)

ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

-00

b)

ch.cu drepturile salariate cuvenite in baza hoatarariI iudecatoresti

102

-00

c)

cn.de natura saianaia aferente restructuram, privatizării, administrator special, ale comisii si comitate

103

-00

C4

Cheltuieli aferente contactului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112) din care:

104

383,96

112,00

112,00

112.00

112,00

448,00

a)

pentru directorl/dlrectorat

105

-00

-

componenta fixa

106

-00

-

componenta variabila

107

-00

b)

pentru consiliul de administratie/conslllul de supraveghere din care:

108

383,96

112,00

112,00

112,00

112,00

448,00

-

componenta fixa

109

383.96

112,00

112.00

112,00

112,00

448,00

-

componenta variabila

110

-

-00

-00

cL

pentru AGA si cenzori

111

-00

-00

d)

pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

-00

-00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

107,43

40,00

40,00

40,00

40,00

160,00
D |

Aiw cneituiaii ae exploatare

(Rd.115+Rd.l 18+Rd.119+Rd.l 2g+Rd.121 +Rd.122) din care:

114

4.500,20

a)

ch.cu majorări si penalltatl(Rd.122+Rd.123) din care:

115

21,76

către bugetul general consolidat

116

-

către alti creditori

117

b)

cheltuieli priv activele imobilizate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

-

d)

Alte cheltuieli

120

3.929.47

e)

cheltuieli cu amortizarea Imobilizărilor corporale si necorporale

121

548,96

n

ajustări si deprecieri ptr.pierdere de valoare si provizloane(Rd.123+Rd.126) din care:

122

-

fi)

cheltuieli priv ajustările si provizioanele

123

fi.

i)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

fi.

2)

provizioane In legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane si ajustări pt.depreciere sau pierderi de valoare din care:

126

f2. D

din anularea

provlzloane1or(Rd. 128+Rd. 129+Rd.130),din care:

127

din participarea salariatilor la profit

128

din deprecierea imobilizărilor corporale si active

129

venituri din alte provizioane

130

2

cheltuieli financiare (Rd. 13 2+Rd. 135+Rd. 13 8) din care:

131

-00

a)

cheltuieli privind dobânzile din care:

132

ai)

aferente creditelor pt Investiții

133

a2)

aferente creditelor pt activitatea curenta

134

b)

cheltuieli din diferența de curs valutar din care:

135

Ml

aferente creditelor pt investiții

136

b2)

aferente creditelor pt activitatea curenta

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

-00

III

REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERD ERE) Rd.1-Rd.29)

140

30,94

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

IMPOZIT PE PROFIT

143

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

venituri totale din exploatare din care:(Rd2)

144

aL

■ venituri din subvenții sl transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau in caicul ia aeterminarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

2

cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care :**

147

4.948.20

a)

148

bl

149

c)

150

3

cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

4.841.45

4

Nr. De personal proqnozat la finele anului

152

108,00

5

Nr. Mediu de salariat!

153

108.00

6

a)

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd147-rd93*-rd98)/rd153/12*1000

154

3.818,06

b)

câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recaiulata cf legii anuale a bugetului de stat

155

3.818,06

7

a)

productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal med iu (mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.153)

156

604,71

464

453,00

539,^

534,00

1.990,00

2,00

2,00

3,00

3,00

10,00

-00

■09

6.00

6.00

6.00

6.00

24.00

-00

40.00

20.00

10.0*"

5.00

75,00

416,00

425,00

520,00

520,00

1.881,00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

•00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

-00

(356,00)

371,00

703,70

2.425,70

3.144,40

-00

10.00

10,00

10.00

18.00

48,00

-00

-00

-00

418.00

418.00

-00

-00

-00

-00

3.983.00

3.983.00

3.983.00

3.983.00

15.932.00

-00

-00

-00

3.848.00

3.848.00

3.848.00

3.848.00

15.392.00

175.00

175,00

175.00

175,00

175.00

175.00

175.00

175,00

175.00

175.00

1.896,67

1.896,67

1.896,67

1.896,67

7.586,67

1.896,67

1.896,67

1.896,67

1.896,67

7.586,67

85,58

114,18

146,38

146,42

492,56
t

T

b)

productivitatea muncii in unttati valorice pe total ggponal mediu recalculata cf legii anuale a bugețj||ții 'de stat

157

uOO

c)

productivitatea muncii in unitatl fizice pe total personal mediufcantitate de produse finlte/persoana) W=QPF/Rd153

158

-00

c1)

Elemente ae caicul ai proauctivnait muncii in unitatl fizice din care:

159

-00

cantitatea de produse finite (QPF)

160

-00

-

preț medlu(p)

161

-00

-

valoare=QPF*p

162

-00

-

ponderea In venituri totale de exploata re=Rd.159/Rd.2

163

-00

8

plăti restante

164

-00

9

Creanțe restante din care :

165

-00

-

de la operator cu capital Integral/maoritar de stat

166

-00

-

de la operatori cu capital privat

167

-00

de la bugetul de stat

168

-00

de la bugetul local

169

-00

de la alte entltatl

170

-00

10

credite pt finanțarea activitatii

171

-00

curente (soldul ramas de rambursat)

-00

*)in limita prevăzută la art25 alln.(3)litb din Lege NR. 227/2015 PRIVIND Codul fiscal, cu modificările sl completările ulterioare

’*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau in caicul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevaute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITATll

Președinte C.A.

Roxana Balaceanu


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Pomparau Maria Mirabela
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I. RO 37804080

REG.COM. J40/9897/2017

SEDIUL:BUCURESTI, SECTOR 3, Calea Vitan nr.242 Corp C, etaj 1

ANEXANr. 1.3                           / C©- Q'L/ld'LO

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.crt

INDICATORI

Prevederi an N-2

%

4=3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale Rd.l+Rd.2+Rd.3) *)din care:

0

0

57449

65340,32

1,137362182

1

Venituri din exploatare*)

57400

3794,52

0,06610662

2

Venituri financiare

49

31,14

0,635510204

3

Venituri extraordinare

0

0

0

*Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bug de stat

CONDUCĂTORUL UNITATII


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Președinte C.A.

Roxana Balaceanu


Pom parau Maria Mirabela


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I. RO 37804080

REG.COM. J40/9897/2017

SEDIULzBUCURESTI, SECTOR 3, Cale» Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1

Anexa Nr. i 4 -

t ’f                     »

TtClX» S       *^4. /lO,OZ UD        Programul de investiții, dotări si surse de finanțare

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an

N+l

an

N+2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

SURSA DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

6500,00

4500,00

2500,00

1

Surse proprii,din care:

a)

- amortizare

b)

-profit

1500,00

1200,00

1200,00

2

Alocați de la buget

3

Credite bancare, din care:

al

-interne

bl

-externe

4

Alte surse, din care:

5000,00

al

- Capital social

5000.00

ni

- Fonduri Europene

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

31,12,2020

6500,00

4500,00

4500,00

1

Investiții in curs, din care:

a)

pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- denumire obiectiv

- denumire obiectiv

b)

pentru bunurile de natura domeneniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- denumire obiectiv

- denumire obiectivc)

pentru bunurile de natura domeneniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

- denumire obiectiv

- denumire obiectiv

d)

pentru bunuri luate in concesiune,închiriate sau in locațiile de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ

- denumire obiectiv

- denumire obiectiv

2

Investiții noi, din care:

a, pt bunuri proprietate privata a operat.economic

denumire obiectiv

denumire obiectiv

b,pt.bunuri de nat, dom,public al statului sau unit.admîn.

denumire obiectiv

denumire obiectiv

c,pt bunurile de natura dom .privat al stat sau al unitatii

denumire obiectiv

denumire obiectiv

d,pt bunurile luate in concesiune închiriate sau in locație de

denumire obiectiv

denumire obiectiv

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente

a,pt bunurile proprietate privata a operatorului economic

denumire obiectiv

denumire obiectiv

b, pt bunurile de nat.dom.public al statului sau unitatii adm

denumire obiectiv

denumire obiectiv

c,pt bunurile de natura dom.privat al stat sau administrativ

denumire obiectiv

denumire obiectiv

d,pt bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locație de

denumire obiectiv

denumire obiectiv

4

Dotări alte achiziții de imobilizări corporale

31,12,2020

6500,00

4500,00

4500,00

5

Rambursări de rate aferete creditelor pt investiții din care

a, interne

i

b, externe

_

J


CONDUCĂTORUL UNITATII

Președinte C.A.

Roxana Balaceanu
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI OPERATOR ECONOMIC: AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. C.U.I. RO 37804080

REG.COM. J40/9897,,017

SEDIUL:BUCUREȘTI, SECTOR 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1

ANEXA nr. 1.5: U KCUS            / tO

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restanta

Nr. Crt.

Masuri

Termen de realizare

An precedent(N-l)

An curent(N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

lnfluenta(+/-)

lnfluente(+/-)

lnfluente(+/-)

Rezultat brut(+/-)

Plăti restante

Rezultat

brut

Plăti

restante

Rezultat brut

Plăti restante

Rezultat brut

Plăti restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Masuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a plăților restante

1

Măsură 1...

2

Măsură 2...

Msura n...

TOTAL Pct. 1

Pct. II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

2

Cauza 2...

Cauza n...

TOTAL Pct. 11

Pct. III

TOTAL GENERAL pct.l + pct. II


CABINET PRIMAR


TELEFON fOOA CM: viS <s” P.'i - sS /AX Coa/.as'.) K a/-fj-MAJÎ, CKrlrmtrrim ’i'Oi/z.-.sr'cj.io Cste CWcțB-sst. 19;, BăttDtg, <531034. Bueutwțt?

CABINET PRIMARI

...

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății AS3 Administrare Străzi S3 SRL

Societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a fost înființată prin Hotărârea nr. 241 din 12.06,2017 a Consiliului Local Sector 3, în scopul prestării serviciului de întreținere a drumurilor pe raza Sectorului 3.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de autoritatea deliberative care a dispus înființarea acesteia.

în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, a programelor de investiții și dotări.

Prin adresa nr.26/05.02,2020 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL înregistrată sub nr.42835/CP/05.02.2020 se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății, care se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 86.255.4 mii lei și sunt structurate astfel:

 • A. Venituri din exploatare

 • B. Venituri financiare

 • C. Venituri extraordinare

  86,198.4 mii lei, 49,00 mii lei 8.00 mii lei


Veniturile din exploatare se compun din următoarele:

 • > Venituri din producția vândută          75,583.4 mii lei,

 • > Venituri din vanzarea mărfurilor      10,490.00 mii lei,

 • > Alte venituri din exploatare              125.00 mii lei,

SECTORULUI <

BUCUREȘII. >

Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • >  din diferențe de curs 12.00 mii lei

 • > din dobânzi              18.00 mii lei

 • >  alte venituri financiare 19.00 mii lei

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza în anul 2020 sunt în suma de 83,111*00 mii lei și sunt compuse din:

 • A. Cheltuieli din exploatare 83,111.00 mii lei

 • B. Cheltuieli financiare                    0 mii lei.

Pentru anul 2020, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL preconizează că investițiile pe care ie va realiza vor fi în suma de 6.500 mii lei.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerarea nota de fundamentare nr.25/05.02.2020 a societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL, precum și raportul de specialitate nr.44815/06.02.2020 al Serviciului Control Intern-Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.


E-MAIL guvemantacorporatîva@prim arie3.r0

Str. Intrarea Odebești nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Nr.înreg 44815/06.02.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2020

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN 4211.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • > Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , cu modificările și completările ulterioare;

 • > OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • > Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

în conformitate cu prevederile:

Art 1, lit. b): „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „ regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

 • -   Art. 4, alin. (1), lit. a) „Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b) ’’

 • -  Art. 6. - alin (1) „ Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. "

Art.6, alin. (3) „ Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară:

 • -  Art. 12, pct.12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: „ aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri ( remunerația pentru activitățile societății) ”

Prin adresa nr. 26/05.02.2020 a societății AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 42835/05.02.2020, însoțită de nota de fundametare nr. 25/05.02.2020 și de decizia Consiliului de Administrație nr.3/04.02.2020, se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020 astfel:

 • 1.  Bugetul de venituri și cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1

 • 2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;

 • 3. Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;

 • 4. Program de investiții, dotări și sursele de finanțare îh anexa nr. 1.4;

 • 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

)

mii lei

Indicator

Realizat/Preliminat an precedent

Propuneri 2020

Venituri totale din exploatare

65,308-99

86,198.4

a) Din producția vândută:

37,869.25

75,583.4

b) Din   vânzarea

mărfurilor

23,645.21

10,490.00

c) Alte venituri din exploatare

3,794.52

125.00

Venituri         totale

financiare

31.14

49.00

Din diferențe de curs

0.00

12.00

Din dobânzi

0.00

18.00

Alte venituri financiare

31.14

19.00

Venituri extraordinare

0.18

8.00

Venituri Totale

65,340.31

86,255.4

mii lei

Indicator

Preliminat an precedent

Propuneri 2020

I Cheltuieli totale din exploatare

65,309.37

83,111.00

A. Cheltuieli cu bunuri și servici

55,814.65

64,351

Cheltuieli privind stocurile

38,753.19

59,826

a. cu materii prime

18,793.01

44,370

b. cu materiale consumabile

808.91

11,212

c. cheltuieli privind de natura obiectelor de inventar

315.84

200

d. cheltuieli privind energia și apa

18.17

44.00

e. privind mărfurile

18,817.26

4,000

A2.    Cheltuieli privind

serviciile executate de terți

296.57

1,677

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

71.24

335

-cheltuieli privind chiriile

-

1,282

-prime de asigurare

225.33

90.00

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

167,64.89

2,848

B. Cheltuieli cu impozite, taxe, vărsăminte asimilate

46.12

230.00

C. Cheltuieli cu personalul

4,948.40

16,540

C.O de natură salariată

4,948.20

15,932

C. 1 cheltuieli cu salariile

4,841.45

15,392

a. salarii de bază

4,841.45

15,392

b. sporuri, prime

0

0

C.2 Bonusuri

106.75

540.00

a. cheltuieli sociale

0

0

b. tichete de masă

0

540.00

c. alte cheltuieli CCM

0

0

C.3. Cheltuieli aferente contractului de mandat

383.96

448

a. consiliu           de

administrație

383.96

448

C.4      Cheltuieli      cu

contribuțiile datorate de angajator

107.43

160

D. Alte cheltuieli din exploatare

4,500.20

1,990

II Cheltuieli financiare

0

0

-privind dobânzile

0

0

-din diferențele de curs valutar

0

0

Cheltuieli Totale

65,309.37

83,111

Pentru anul 2020, societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL preconizează că investițiile pe care le va realiza vor fi în suma de 6.500 mii lei.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielial societății AS3- Administrare Străzi S3 SRL pentrul anul financiar 2020.

întocmit,

Compartiment Guv'emanță Corporativă

Beienaru Raluca

-/m.

E-mail: secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Către

Consiliul Local al Sectorului 3, București

Ă

dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București

Sediul

Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., pentru anul financiar 2020.Stimate domnule Primar,

Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

CABlNtef PRIMAR

,..........


Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoana juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242.Corp C, etajl, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C28,C 29, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de doamna Bălăceanu Roxana, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. pentru anul financiar 2020

Subscr sa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. a fost constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3, nr. 241/12.06.2017, având ca obiect principal de activitate „Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor” COD CAEN - 4211.

AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L., a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată.

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin or ’onanța nr.26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017 Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-m aii :secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

în vederea elaborării și susținerii proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performarță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • •  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • •  Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

 • •  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind Guvemanța Corporativă a inteprinderilor publice;

Astfel, bugetul pentru anul 2020 se formează din următoarele:

Veniturile estimate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 86.255.4 mii lei

Structura veniturilor pe anul 2020 este :


Mii lei

1.

Venituri din producția vanduta din care :

75.583.40

-Venituri din vanzarea produselor

54.446.4

-Venituri din servicii prestate

3.000,00

-alte venituri

18.137,00

Venituri din vanzarea mărfurilor

10.490,00

2.

Alte venituri din exploatare din care:

125,00

-venituri din vanzarea activelor si operațiuni de

AS3

E-mail:secretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

capital

3.

Venituri financiare din care

49,00

-venituri din diferente dc curs

-venituri din dobinzi

-alte venituri

8

TOTAL VENITURI

86.255,4

Veniturile din producția vanduta si serviciile prestate vor fi realizate, conform Programului de Activitate al societății, pentru anul 2020.

Cheltuieli totale estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 sunt in suma de 83.111,00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este :

1. Cheltuieli de exploatare 83.111,00 mii lei

Structura cheltuielilor din exploatare:

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 64.351,00 mii lei din care:

 • a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 59.826,00 mii lei din care

-cheltuieli cu materiile prime 44,370,00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 120,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 200,00 mii Iei, cheltuieli privind energia si apa 44,00 mii lei, cheltuielile cu mărfuri 4.000 mii lei.

 • b) cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.677,00 mii lei din care: -cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 335,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 1.282,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 90,00 mii lei.

 • c) cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 2.848,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 127,00 mii lei, cheltuieli cu reclama si publicitate 59,00 mii Iei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 600,00 mii lei, cheltuieli de deplasare, detașare, transfer in suma de 950,00 mii lei, cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 1081,00 mii lei.

Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte assimilate in suma de 230,00 mii lei din care :

 • - cheltuieli cu taxa de licența in suma de 22,00 mii lei

-cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

 • - cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

CI eltuieli de personal in suma de 16.540,00 mii lei structurate astfel
AS3.


’ ' WWRAKF STRĂZI

' sectw 3


E-mail:secrctariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

 • - cheltuieli de natura salariala in suma de 15.932,00 mii lei

 • - cheltuieli aferente actelor de mandate si altor organe de conducere si control in suma de 448,00 mii lei

-cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 160,00 mii lei

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 1.990,00 mii lei din care :

-cheltuieli cu majorări si penalitati in suma de 10,00 mii lei.

-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale in suma de 1881,00 mii lei. -cheltuieli privind activele imobilizate 24,00 mii lei.

-alte cheltuieli 75,00 mii lei.

V

Investițiile preconizate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 6.500 mii lei.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. și calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, solicităm promovarea pe ordinea de zi a Consiliului Local Sector 3 emiterea unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L.

La prezenta adresă, anexăm următoarele documente:

 • -  Nota fundamentare buget;

 • -  Bugetul, cu anexele sale;

 • -  Decizia C.A;

V

Cu deosebită considerație,


E-mail:secretaria t@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DECIZIA
Nr. 3 din 04.02.2020

Având în vedere:

 • a) Hotărârea nr. 241/12.06.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului

București, privind înființarea societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L;

 • b) Actul constitutiv al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L. cu modificările și completările ulterioare;

 • c) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul de Administrație al societății AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 798/19.12.2019 si a Hotărârii nr.588/27.11.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE:

Membri Consiliu Administrație:
AS3„


«MflWTRARE

3


/LS'3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Rcg. Com: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480               9 < /, oĂ-

E-mail:secretaiiat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE

\ Fundamentarea in vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., a avut in vedere :

Respectarea politicii Sectorului 3 privind imbunatatirea performantelor economico-financiarc ale operatorilor ecnomici, criteriile de performanta specific si obiectivele cuantificate privind reducerea plăților si creanțelor restante, reducerea pierderilor , creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum si creșterea productivității muncii, prevăzute in contractile de mandate stabilite in corelația cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație , programele de achiziții de bunuri si servicii pentru desfasurarea activitatii, fundamentate pe baza posibilităților reale de plata a acestora si aprogramelor de investiții si dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzionat respectând structura si conceptul unui buget multiannual. Din acest motiv Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu deosebita rigurozitate astfel incat sa se \ stabilească premisele unui echilibru financiar intre anii 2021 -2022.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit pentru o administrare cat mai eficienta a resurselor de care dispune AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. si pentru o realizare pe "formanta a contractelor in desfășurare in condiții tehnico economice de calitate.

La întocmirea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 s-au respectat prevederile următoarelor reglementari legislative:

-Legea 273/2006 privind finanțele publice loca cu modificările si completările ulterioare; -Legea 215/2001 a Administrației Publice Locale cu modificările si completările ulterioare; -Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;

-Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările si completările ulterioare;

-Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care stătu, sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participatie majoritara;

- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare ;

Bugetul general pentru anul 2020 AS3-Administrare Străzi 83 S.R.L., a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare.


AS3


-*WWSTRARE STRĂZI SfCTOfl 3


4A3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vilan nr,242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei Telefon:+40759 040 480

E-mail: secreta riat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro

Veniturile estimate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 86.255.4

roii lei

Structura veniturilor pe anul 2020 este :

Mii lei

1.

Venituri din producția vanduta din care :

75.583.40

-Venituri din vanzarea produselor

54.446.4

-Venituri din servicii prestate

3.000,00

-alte venituri

18.137,00

Venituri din vanzarea mărfurilor

10.490,00

2.

Alte venituri din exploatare din care:

125,00

-venituri din vanzarea activelor si operațiuni de capital

3.

Venituri financiare din care

49,00

-venituri din diferente de curs

-venituri din dobinzi

-alte venituri

8

TOTAL VENITURI

86.255,4

Veniturile din producția vânduta si serviciile prestate vor fi realizate, conform Programului de Activitate al societății, pentru anul 2020.

\ Cheltuieli totale estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 sunt in suma de 83.111,00 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este :

1. Cheltuieli de exploatare 83.111,00 mii lei

Structura cheltuielilor din exploatare;

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 64.351,00 mii lei din care:

a) Cheltuieli privind stocurile in suma de 59.826,00 mii lei din care

-cheltuieli cu materiile prime 44.370,00 mii lei, cheltuieli privind piesele de schimb 1.094,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 120,00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 200,00 mii lei, cheltuieli privind energia si apa 44,00 mii lei, cheltuielile cu mărfuri 4.000 mii lei.

1

b) cheltuieli privind serviciile executate de terti in suma 1.677,00 mii lei din care: -cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 335,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 1.282,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma deAS3

ABHWWTRARE .'.•wwzr

BtCTOR. 3


AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. C.U.I.: RO 37804080, Reg. Corn: J40/9897/2017

Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-m aii: secreta riat@a$3-strazi. ro

Web: www.as3-strazi.ro

c) cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 2.848,00 mii lei din care:

-cheltuieli comisioanele si onorariile in suma de 127,00 mii lei, cheltuieli cu reclama si publicitate 59,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 600,00 mii lei, cheltuieli de deplasare, detașare, transfer in suma de 950,00 mii lei, cheltuieli poștale si -axe de telecomunicații in suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in zaloare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 1081,00 mii lei.

Cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte assimilate in suma de 230,00 mii Iei din care

 • - cheltuieli cu taxa de licența in suma de 22,00 mii lei -cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 18,00 mii lei

 • - cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

Cheltuieli de personal in suma de 16.540,00 mii lei structurate astfel:

 • - cheltuieli de natura salariata in suma de 15.932,00 mii lei

 • - cheltuieli aferente actelor de mandate si altor organe de conducere si control in suma de 448,00 mii lei

-cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 160,00 mii lei

AI e cheltuieli de exploatare in suma de 1.990,00 mii lei din care :

-cheltuieli cu majorări si penalitati in suma de 10,00 mii lei.

-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale in suma de 1881,00 mii lei. -cheltuieli privind activele imobilizate 24,00 mii lei.

-alte cheltuieli 75,00 mii lei.

Investițiile preconizate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 6.500 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare aplicabile societății AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului societății pe anul 2020 si a anexelor acestuia.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

_

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ............ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL-proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA mariana

MÂLUREANU LIV IU


ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTLAN

POPESCU ROMEO


PE1RESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordmea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de............. , a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul......../.<£.. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SECRETAR, VASILLU MARIANA


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


www.primarie3.ro


Nr.înreg. 44816/06.02.2020

Către,

E-MAIL guvernantacorporativa@prirnaria3.ro

Str. intrarea Odobești nr. 5*7, Sector 3, 032158, BucureștiCABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 26/05.02.2020 a societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.42835/06.02.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.