Hotărârea nr. 33/2020

HCLS3 nr. 33 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.44802/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 43437/06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 205/09.02.2020 a societății Algorithm Residential S 3 SRL;

 • -  Adresa nr. 43443/06.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art.l, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) și (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 12. pct.12.1 lit. h) și art. 13 pct.13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv ai societății Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei


hotărâri.


NR. 33

DIN 10.02.2020


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960


BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI pentru anul 2020
țsiviiNaois xWHllHOOZ,ANEXA Nr.1.1

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/

Preliminat an precedent

Propuneri an curent (N=2020)

%

Estimări an (N + l= 2021)

Estimări an (N + 2=2022)

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

71,447.14

80,364.00

1.12

90,007.68

100,455.00

1.12

1.12

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

71,417.57

80,328.00

1.12

89,967.36

100,410.00

1.12

1.12

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

29.57

36.00

1.22

40.32

45.00

1.12

1.12

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

70,830.16

79,629.76

1.12

85,203.84

91,574.22

1.07

1.07

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

70,819.65

79,615.06

1.12

85,188.11

91,557.32

1.07

1.07

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

61,402.92

79,615.06

1.30

85,188.11

91,557.32

1.07

1.07

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

164.85

39.20

0.24

41.94

45.08

1.07

1.07

cheltuieli cu personalul, din care:

11

8,870.74

17,775.00

2.00

19,019.25

20,441.25

1.07

1.07

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14)

12

8,056.00

16,672.00

2.07

17,839.04

19,172.80

1.07

1.07

CI

ch. cu salariile

13

8,056.00

8,672.00

1.08

9,279.04

9,972.80

1.07

1.07

C.

C2

bonusuri

14

0.00

8,000.00

0.00

8,560.00

9,200.00

1.07

1.07

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

45.00

0.00

48.15

51.75

1.07

1.07

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizările

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orga

17

518.48

578.00

1.11

618.46

664.70

1.07

1.07

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

296.26

480.00

1.62

513.60

552.00

1.07

1.07

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

381.14

439.50

1.15

470.27

505.43

1.07

1.07

2

Cheltuieli financiare

20

10.51

14.70

1.40

15.73

16.91

1.07

1.07

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

616.98

734.24

1.19

4,803.84

8,880.78

6.54

1.85

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

104.53

117.48

1.12

768.61

1,420.92

6.54

1.85

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZiTULI

24

512.45

616.76

1.20

4,035.22

7,459.85

6.54

1.85

1

Rezerve legale

25

25.62

36.71

1.43

201.76

372.99

5.50

1.85

2 x

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele c

28

486.83

580.05

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

'V

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,

30

0.00

0.00

0.00

3,833.46

7,086.86

0.00

1.85

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul n

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Minimum 50% vărsăminte ia bugetul de stat sau local în cazi

32

0.00

0.00

SDIV/01

0.00

0.00

#DIV/0l

#OIV/0!

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

1.00

0.00

#DIV/01

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0l

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

8DIV/01

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

0

- dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

HDIV/O!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0l

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 3

35

0.00

0.00

#DIV/01

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0.00

0.00

SDIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

a)

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

8DIV/0!

#DIV/0!

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

#D|V/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

e)

alte cheltuieli

42

0.00

0.00

#DIV/0l

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

0.00

0.00

#D1V/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

«DIV/01

1

Alocații de la buget

44

0.00

0.00

#REF!

0.00

0.00

#REF!

#REF!

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii

45

0

0.00

#OIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#REFI

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0I

8DIV/0!

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

8,056.00

2,168.00

0.27

2,320.00

2,482.00

1.07

1.07

2

Nr. mediu de salariați total

49

250.00

250.00

1.00

268.00

287.00

1.07

1.07

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

50

2,685.33

5,557.33

2.07

5,913.95

5,935.32

1.06

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

51

X

X

0.00

0.00

0.00

#VALUE!

#DIV/0!

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m

52

285.67

80.33

0.28

335.70

349.86

4.18

1.04

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal m

53

0.00

0.00

#DIV/0l

0.00

0.00

#DIV/OI

#DIV/0!

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal med

54

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

SDIV/0!

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. I)xl000

55

991.36

990.86

1.00

946.63

911.59

0.96

0.96

9

Plăți restante

56

0.00

l0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0l

,r-.

10

Creanțe restante                            M j4

57

0.00

0.00

#DIV/0l

0.00

0.00

#DIV/0l

SDIV/0!

iTORUL UNITĂȚII,CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM RE5IDENT1AL SRL îediul/Adresa București, Sector3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de Înregistrare RO 37409960


Detalierea indicatorilor economico-financlari prevăzuțJ in bugetul de venitul țl cheltuieli ți repartizarea pe trimestre a acestora
ANEXA Nr-1.2

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an (N-2= 2018)

Prevederi an precedent (N-l= 2019)

Propuneri an curent (N= 2020)

%

%

Aprobat

Preliminat/ Realizat

din care

7 = 6/5

B = S/3a

conform HCLS3

conform Hotărârii

CA

Execuție

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

Al»

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

B

7

8

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. Z8)

1

11,810.81

82,284.49

82,284.49

71,447.14

19,397.50

20,31650

20,31850

20,331.50

30,364.00

1.12

6.05

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 4- rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

11,791.35

82,205.03

82,205.03

71,417.57

19,389.50

20,30850

20,310.50

20,31950

80,328.00

1.12

6.06

’)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

11,773.85

80,465.54

80,465.54

70,791.96

19,161.00

20,085.00

20,085.00

20,085.00

79,416.00

1.12

6.01

al)

din vânzarea produselor

4

11,772.05

3,102.26

3,102.26

1,058.63

5.00

5.00

5.D0

5.00

20.00

0.02

0.09

=2)

din servicii prestate

5

0.00

76,733.00

76,733.00

69,733.33

19,000,00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

79,000.00

1.13

«DIV/01

=3)

din redevențe și chirii

6

1.80

5Q.00

50.00

0.00

0.00

HDIV/Oi

0,00

a4)

alte venituri

7

580,28

580.28

0.00

156.00

80.00

80.00

80.00

396.00

UDIVfi»

#DIV/0!

b)

din vânzarea mărfurilor

8

850.00

850.00

615.33

212.50

212.50

212.50

21250

850.00

1.38

#DIV/0!

c)

din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 1D + rd. 11), din care:

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

KDIV/OI

XDIV/O!

cl

subvenții, cf. prevederilor legale In vigoare

10

0.00

mv/Di

#DIV/OI

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

tfDIV/Ol

ftDIV/OI

d)

din producția de imobilizări

12

0.00

ffDIV/01

#DiV/0l

e)

venituri aferente costului producției In curs de execuție

13

275.00

275.00

0.00

O.OQ

tfDfV/O!

ftDtV/O!

fl

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd, 20 + rd. 21), din care:

14

17.50

614.49

614.49

10.28

16.00

11.00

13.00

22.00

62.00

6.03

0.59

fl)

din amenzj^genalițățl^

15

8.40

27.50

2750

0.00

10.00

5.00

5.00

10.00

30.00

VDiV/Ql

0.00

«L

din vânzarea activelor șl alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0.00

ffDIV/Ol

MDtV/Ol

- active corporale

17

0.00

0.00

O.OQ

0.00

0.00

ffDIV/OI

ffDtV/Ol

- active necorporale

18

0.00

4DIV/GI

UDIV/Ol

B)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

ffDIV/0!

#DtV/Oi

M)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

VDIV/OI

4DIV/0!

alte venituri

21

9.10

586.99

586.99

10.28

6.00

6.00

8.00

12.00

32.00

3.11

1.13

2

Venituri ffhanciare (rd. 23 + rd. 24 + rd, 25 + rd. 26 <■ rd. 27), din care:

22

19.46

79.46

79.46

2957

8.00

8.00

8.00

12.00

36.00

1.22

1.52

a)

din imobilizări financiare

23

0.00

«DtV/0!

ffOlV/OI

b)

din Investiții financiare

24

0.00

#DtV/0!

*DW/dt

c)

din diferențe da curs

25

15.00

15.00

0.00

WS/01

UDIV/OI

d|

din dobânzi

26

19.46

39.46

39.46;

17.58

0.00

0.00

0.90

e|

alte venituri financiare

27

25.00

25.00

11.99

8.00

8.00

8.Q0

12.00

36.00

3.00

tfDIV/Ol

3

Venituri extraordinare

28

0.00

H0IV/0I

tfDIV/Oi

II

CH ELTUIEU TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd, 144)

29

11,157.50

82,080.41

82,080.41

70,830.16

18,113.72

19,019.02

18,99755

19,108.05

79,629.76

1.12

6.35

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 +■ rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

11,156.61

82,027.16

82,027.16

70,819.65

18,111.52

19,017.02,

18,993.05;

19,102.05

79,615.06

1.12

6.35

A.C

heltulell cu bunuri ți servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

6,518.08

71,776.29

71,776.29

61,402.92

13,581.72

14,485.72

14,453.75

14,448.75

79,615,06

1.30

9.42

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

5,220.17

33,981.16

33,981.16

32,869.75

7,000.00

7,900.00

7,900.00

7,900.00

53,345.12

1.62

6.30

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

4,933.87

28,870.00

28,870.00

24,857.19

7,BOO.OO

7,800.00

7,800.00

7,800.00

31,200.00

1.26

5.04

b)

cheltu

ie Ir cu materialele consumabile, din care:

34

1B5.95

3,951.04

3,951.04

7,466.32

5,055.00

5,063.00

5,066.00

5,066.00

20,250.00

2.71

40.15

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0.85

74.49

74.49

48.80

15.00

15.00

18.00

18.00

66.00

1.35

57.41

b2]

eheltuiefi cu combustibilii

36

77,10

415.02

415.02

188.92

40.00

48.00

48.00

48.00

184.00

0.97

2.45

b2) hi»

alte cheltuieli cu materialele consumabile

36b Is

38,94

5,000.00

5,000.00

5,000,00

5,000.00

20,000.00

513.61

tfDtV/QÎ

?

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

90.03

436.54

43654

373.87

250.00

250.00

250.00

250.00

1,000.00

2.67

4.15

'd|

cheltuieli privind energia ți apa

38

10.32

269.21

269.21

172.37

179.78

173.78,

173.78

173.78

695.12

4.03

16.70

1"

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0.00

454.37

454.37

104.37

50.00

SO.DtJ

50.00

50.00

200.00

1.92

BDtV/OI

'A

A2 [cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

483.00,

1,33252

1,332.52

896.81

185.97

185.97

189.00

189.00)

749.94

0.84

1.86

a)

cheltuieli cu întreținerea fi reparațiile

41

33.14

85.10

85.10

45.92

12.00

12.00

12.00

12.00

43.00

1.05

1.39

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 ♦ rd. 44| din care:

42

292.11

1,061.74

1,061.74

695.12

135.00

135.00

135.00

135.00

540.00

0.78

2.38

bl}

- către operatori cu capital integral/majori tar da stat

43

54.71

638.72

638.72

335.12

135.00

135.00

135.00

135,00

540.00

1.61

6.13

b2)

- către operatori cu capital privat

44

237.40

423.02

423.02

360.00

0.00

0.00

1.52

c)

prime de asigurare

45

41.62

185.68

185.68

155.77

38.97

38.97

42.00

42.00

162.94

1.04

3.74

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 4B + rd, 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 4 rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:

46

814.91

36,462.61

36,462.61

27,636.36

6,395.75

6,399.75

6,364.75

6,359.75

25,520.00

0.92

33.91

a)

cheltuieli CU colaboratorii

47

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

ffDIV/01

ffDiV/01

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

32.49

124.82

124.82

76.16

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

1.31

2.34

bl) |cheltuieli privind consultanta Juridică

49

26.69

124.82

124.82

76.16

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

1.31

2.85

c)

cheltuieli de protocol, racla mă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), dih care;

50

16.68

62.11

62.11

12.38

11.00

10.00

10.00

10.00

43.00

3.31

0.74

el)

cheltuieli de protocol, din care:

51

13.27

32.11

32.11

7.98

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

2.51

O.60

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

#DiV/0!

WiV/QI

c2[

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

3.41

30,00

30.00

4.40

6.00

5.00

5.00

5.00

21~0O

4.77

1.29

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamași publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0.00

ffDIV/0!

t/DiV/OI

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pi^el, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0.00

UDIV/O'

tfDtV/Oi

- ch. de promovare a produselor

56

10.00

10.00

0.00

4DIV/0!

»OIV/OI

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4DIV/01

#DIV/0!

di)

ch. de sponsorizare in domeniul medicalei sănătate

58

0.00

XDiv/ai

mtv/ot

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

0.00

ftDIV/Ol

ffDIV/Of

d3)

- pentru duhurile sportive

60

0.00

XDIV/Oi

rorv/ot

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0.00

ffDIV/01

#D1V/Of

0)

cheltuieli cu transportul de bunurișl persoane

62

150.20

1,021.43

1,021.43

817.92

15.00

20.00

20.00

15.00

70.00

0.09

5.45

n

cheltu ie li de deplasare, detașare, transfer, d 1 h ca re:

M* «A aTS.

63

4.04

179.10

179,10

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

XDIV/O!

0.00

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 4 rd. 66), din căra:                                                             --

64

0.00

179.10

179.10

22.12

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

0.90

tfDIV/Oț

-interna                                                          f      r                \

65

0.00

179.10

179.10

22.12

5,00

5.00

5.00

5.00

20.00

0.9O

»DIV/0<

■externa                                                             /   /

66

0.00

#DIV/01

4DIV/0!

8)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                      f C/

[ 2

67

33.39

55.49

55 <49

36.14

10.00

10.00

10.00

10.00

40.00

1.11

1.08

h)

cheltuieli cu serviciile banca re și asimilate                                            l

----------—Li

■h

fel

68

3.70

14.66

14.66

9.29

2.60

2.60

2.60

2.60

10.40

1.12

2.51

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                              \p VX.                          Z

Xc> ZK       yW/.,/

69

98.41

28,OOD.OD

28,000.00

26,790.57

311.50

311.50

276.50

276.50

1,176.00

0.04

272.23

Iii—

cheItuiel i de asigura re și pază                                                                                i

70

85.37

773.10

773.10

440.94

215.00

215.00

215,00

215.00

B60.00

1.95

5.17

21

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                  <J t

71

12.00

20.00

20.00

19.00

51.00

51.00

51,00

51.00

204.00

10.74

1.58

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

1.04

35.00

35,00

32.41

15.00

15.00

10.00

10.00

50.00

1.54

31.16

i4|

cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor carporaleșl necorporale, din care:

73

0.00

ffDIV/OI

HDIV/01

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0.00

tfDIV/OI

4DIV/0!

El

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0.00

ffDIV/O!

KPIV/0!

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

30.00

30,00

0.00

0.00

60.00

«DIV/OI

HDIV/0!

171

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile șl alte anunțuri

77

17.50

17.50

0.00

0.50

0.50

0.50

0.50

2.00

#DiV/0l

HDIV/0!

J)

afte cheltuieli

78

476.00

7,000.00

7,000.00

174.75

6,015.65

6,015,65

6,015.65

6,015.65

24,062.60

137.70

0.37

B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsă minte asimilate (rd. 80 + rd, 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

ch. cu redevența pșntru concesionarea bunurilor publice șl resursele minerala


                C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104+rd. 113), din care: țbffiheltujeti de natură salariata (rd. 88 4 rd. 92)ifDIV/OI

4DIV/0I ttoiv/oi


ftDlV/O! ItDiV/O!

#DiV/0!

26.56

VDtV/OI


CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

a) salarii de bază

b) sporuri, prime și alte bonificații afe rente salariului de bază (conform CCM)

c) alte bonificații (conform CCM)'

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificărileșl completările ulterioare, din care:

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificări le ulterioare;

b) tichete de masă;

c) vouchere de vacanță;

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

e) alte cheltuieli conform CCM.

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

c) cheltuieli de natura salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comlslțl comitete

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandatșl a altor organe de conducere și control, comisii șl comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd.

a) pentru directori/directorat

- componenta fixă

- componenta variabilă

b) pentru consiliul de administr^ie/conslllul de supraveghere, din care:

- componenta fixă

- componenta variabilă

c) pentru AGA șl cenzori

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

D. Alta cheltuieli de exploatară (rd, 115 + rd. 118 ♦ rd. 119 * rd. 120 »rd. 121 + rd. 122), din care:

a) cheltuieli cu majorăriși penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

 • - către bugetul general consolidat

 • - către a Iți creditori


 • b) cheltuieli privind activele imobilizate cedate

 • c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului


 • d) alte cheltuieli ch. cu amortizarea Imobilizărilor corporaleșl necorporale ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (rd. 123-rd. 128), din care: cheltuieli privind ajustărlleși provizioanele

-provizioane privind participarea la profit a salariilor

 • - provizioane in legătura cu contractul de mandat___________________________________

venituri din provizioane șl ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: din anularea provizioanelor (rd. 128+ rd. 129 + rd. 130), din care:_____________________

 • - din participarea salariaților la profit

 • - din deprecierea imobilizărilor corporaleși a activelor circulante

 • - venituri din alte provizioane


REZULTATUL BRUT(proflt/plerdere) (rd. 1-rd. 29) ' venituri neimpozabile

88

4,100.97

8,673.52

8,673.52

8,056.00

2,168.00

2,168.00

2,168.00

2,168.00

8,672.00

1.08

1.96

89

4,100.97

8,673.52

8,673.52

8,056.00

2,168.00

2,16B.OO

2,168.00

2,168.00

8,672.00

1.08

1.96

90

0.00

0.00

0.00

0.00

XDIV/OI

IfDIV/OI

91

0.00

ffDIV/OI

fforv/o/

92

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

8,000.00

ffDIV/OI

ffDIV/OI

93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IfDIV/OI

ffDIV/OI

94

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/0!

95

0.00

ffDIV/OI

ffDtv/oi

96

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

8,000.00

#0/17/0/

ffDIV/0!

97

0.00

«DIV/OI

ffDIV/Ot

98

0.00

ffDIV/OI

4DIV/0I

99

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/Oi

100

2.08

100.00

100.00

0.00

15.00

10.00

10.00

10.00

45.00

ffDIV/OI

0.00

101

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/01

102

0.00

IfDIV/OI

ffDIV/O!

103

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/O!

104

184.39

547.68

547.68

518.48

116.00

116.00

116.00

230.00

578.00

1.11

2.81

105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IfDIV/OI

ffDIV/01

106

0.00

HDIV/OI

ffDIV/O!

107

0.00

HDIV/Ol

ffDIV/O!

108

184.39

547.68

547.68

518.48

116.00

116,00

116.00

230.00

578.00

1.11

2.81

109

184.39

547.68

547.68

518.48

116.00

116.00

116.00

230.00

578.00

1.11

2.81

110

0.00

HD1V/O1

ffDIV/O!

111

0.00

«DIV/O!

ffDIV/O!

112

0.00

HDIV/Ol

ffDIV/O!

113

96.42

479.26

479.26

296.26

120.00

120.00

120.00

120.00

480.00

1.62

3.07

114

212.59

739.56

739.56

381.14

100.50

107.00

116.00

116.00

439.50

1.15

1.79

115

4.99

82.86

82.86

17.44

6.00

2.00

6.00

6.00

20.00

1.15

3.49

116

2.00

20.00

20.00

6.50

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

1.23

3.25

117

2.99

62.86

62.86

10.94

4.00

0.00

4.00

4.00

12.00

1.10

3.66

118

0.00

4DIV/OI

ffDIV/01

119

0.00

ffDIV/OI

#DIV/Oi

120

3.24

150.191

150.19

0.00

«DIV/O!

0.00

121

204.36

506.51

506.51

363.70

94.50

105.00

110.00

110.00

419.50

1.15

1.78

122

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HDIV/OI

ffDIV/O!

123

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

ffDIV/OI

#DIV/OI

124

0,00

ffDIV/OI

ffDIV/O!

125

0.00

ffDIV/OI

IfDIV/OI

126

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

ffDIV/OI

ifDIV/OI

127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IfDIV/OI

#DIV/0!

128

0.00

ffDIV/OI

ItDlV/O!

129

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/0!

130

0.00

ffDIV/OI

IfDIV/OI

131

0.89

53.25

53.25

10.51

2.20

2,00

4.50

6.00

14.70

1.40

11.81

132

0.00

41.00

41.00

10.34

1.20

1.00

1.00

1.50

4.70

0.45

IfDIV/OI

133

15.00

15.00

1.20

1.00

1.00

1.50

4.70

ffDIV/OI

IfDIV/OI

134

26.00

26.00

10.34

0.00

0.00

ffDIV/01

135

0.01

6.00

6.00

0.17

0.50

0.50

3.00

4.00

8,00

47.06

17.00

136

0.50

0.50

3.00

4.00

8.00

IfDIV/OI

ffDIV/O!

137

0.00

6.00

6.00

0.17

0.00

0.00

IIDIV/0!

138

0.88

6.25

6.25

0.00

0.50

0.50

0.5Q

0.50

2.00

ffDIV/01

0.00

139

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/01

140

653.31

204.08

204.08

616.98

1,283.78

1,297.48

1,320.95

1,223.45

734.24

1.19

0.94

141

0.00

O.OQ

0.00

0.00

0.00

o.oq

0.00

0.00

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/01

142

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4DIV/OI

ffDIV/O!

143

104.53

32.65

32.65

98.72

205.40

207.60

211.35

195.75

117.48

1.19

0.94

ffDIV/OI

IfDIV/OI

V

1

Venituri totale din exploatare, din care:Jrd^2j

144

11,791.35

82,205.03

82,205.03

71,417.57

19,389.50

20,308.50

20,310.50

20,319.50

80,328,00

1.12

6.06

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0D1V/OI

«DIV/Ol

b|

- alte venituri care nu se Iau ih calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0.00

ffDIV/Ot

HOIV/OI

2

Cheltuieli de natură salarlală (rd. 87), din care; **)

147

4,100.97

8,673.52

8,573.52

8,056.00

4,168.0C

4,168.00

4,168.00

4,153.00

16,672.00

2.07

1.96

»)

148

0.00

mv/ot

ffDiV/0!

bl

149

Q.00

mv/o!

8DIV/0I

J.

150

0.00

ftOIV/Ot

tfDtV/O!

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

4,100.97

8,573.52

8,673.52

8,056.00

2,168 .Qa

2,168.00

2,163.00:

2,168.00

8,672,00

1.08

1.96

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

0.00

8,823.52

8,823.52

8,056.00

2,168 .oo|

2,168.00

2,168.00

2,163.00

2,168.00

0.27

tibtv/ol

5

Nr. mediu de salariați

153

88.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

1.00

2.84

6

»)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/parsoanS) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rc 153]/12*1MO

154

4,100.97

8,673.52

2,891.17

2,683.33

X

X

X

X

5,557.33

2.07

0.65

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a

155

0.00

ffDIV/Ol

ffDIV/01

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

133.99

328.82

328.82

285.67

77.561

81.23

81.24

81.28

80.33

0.28

2.13

bl

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

0.00

ffDIV/0!

ttDIV/OI

.i

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

0.00

«DIV/OI

ffDtV/0!

<21

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

0.00

#DIV/Oi

ffDfV/01

- cantitatea de produse finite (QPF]

160

0.00

#DIV/0f

HDIV/01

-preț mediu (p)

161

0.00

ffDIV/Of

XDIV/OI

-valoare = QPF x p

162

0.00

ffDfV/Of

VDIV/01

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

0.00

ff0IV/0!

XDIV/0I

8

Plăți restante

154

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

mrv/oi

ftDIV/0!

9

Crean

e restante, din care:

155

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MW/01

ftDIV/O!

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

156

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ttmv/oi

ffDIV/Of

- de la Operatori cu capital privHt

167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0l

ffDIV/0!

-de la bugetul da stat

158

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ftDIV/Oț

UDfV/Of

-de la bugetul local

169

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MW/0!

ffDiV/0!

- de la alte entități

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DfV/0i

rfDIV/0!

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

XDIV/01

HDIV/0!
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3 U

                       V        { tO.OT-. 'T.'D'T^O                                     -mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale {rd. 1 + rd. 2 + rd.

3)*), din care:

18,300.81

11,810.81

0.65

82,284.49

71,447.14

0.87

1

Venituri din exploatare*)

18,271.51

11,791.35

0.65

82,205.03

71,417.57

0.87

2

Venituri financiare

29.30

19.46

0.66

79.46

29.57

0.37

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL


PREȘEDINTECONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțareANEXA Nr.1.4 \(s                                      1

KCLA %      2^/lO .QZ/LOZ0 mii lei-

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N +1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Surse proprii, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - amortizare

b) - profit

c) - incasarea din vanzarea unor active

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- majorarea capital

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

Investiții în curs, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic;

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)- interne

b) - externe

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 37409960

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante


ANEXA Nr.1.5 U.


/ LQ                - mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+-/-}

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsura n ...

X

X

X

X

x

X

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

X

X

X

X

X

X

Cauza n . . .

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. II

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct.

II

CABINET PRIMAR


Calea L'ud^tiWB^i, Sector 3, 031084. BucTELEFON (004 O2>) 318 03 23 - 28 FAX (004 O2ij j.S 03 04 e-MAIL dabinetpnrnar@prima ie3.r0

Calea [               Sector 3, 031084, Buc irești

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE


Nr....

| Data. ._______

al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97 din 29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o pârtieipație majoritară care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare întreprindere publică cu capital majoritar de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 80,364.00 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare                              80,328.00 mii lei;

 • B.  Venituri financiare                                          36.00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1.  Venituri din producția vândută                   79,416.00 mii Ier,

 • 2.  Venituri din vânzarea mărfurilor                     850.00 mii lei,

 • 3.  Alte venituri din exploatare                            62.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • 1. Extindere Școala Gimnazială nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic "Mihai Bravu";

 • 3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr.195;

 • c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";

 • 7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";

 • 8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație-zona Nicolae Teclu;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                           1

CABINET PRIMAR

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Alte venituri financiare                      36.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 79,629.76 mii lei Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A.  Cheltuieli de exploatare                    79,615.06 mii lei,

 • B.  Cheltuieli financiare                           14.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 79,6155.06 mii lei din care:

 • a)  cheltuieli privind stocurile

  53,345.12 mii lei

  749,94 mii lei

  25,520.00 mii lei din care:


  4.70 mii lei,

  8.00 mii lei,

  2.00 mii lei.


 • b)  Cheltuieli privind serviciile executate de terți

 • c)  Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1.  Cheltuieli privind dobânzile

 • 2.  Cheltuieli privind diferențele de curs valutar

 • 3.  Alte cheltuieli financiare

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr. 228/06.02.2020 a societății Algorithm Residential S3 S.R.L precum și de raportul de specialitate nr. 43437 /06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.E*MAIL guvernantacorporativa@prrniarie3,rci

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 43437/06.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Residential S3 S.R.L

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație, domnul Alin Radu Panait.

Societatea Algorithm Residential S 3 SRL își desfășoară activitatea pe baza unui buget aprobat de către autoritatea publică tutelară Primăria Sectorului 3, fiind persoană juridică cu capital majoritar public.

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 398/05.02.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 43079/05.02.2020 și nr. 419/06.02.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 44597/06.02.2020

 • - Nota de fundamentare a BVC nr. 205/05.02.2020

 • - Anexele 1.1 - 1.5 la BVC pentru anul 2020

în conformitate cu prevederile:

 • - art. 4 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). ”

-art. 6, alin. (3) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: “Organele administrației

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale, Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui teniei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, piintr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ r

economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”,

 • - art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L: “Adunarea Generală a Asociaților are atribuții de aprobare a programului de activitate și a bugetului Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”

 • - art. 13.6 alin. 3 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L: “ Sunt de competența consiliului de administrație deciziile privind supunerea în fiecare an în atenția Adunării Generale în termen de 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat a raportului cu privire la activitatea societății precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor”

■Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare conform căruia: ” Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală. ”

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a sc realiza anul acesta sunt în suma de 80,364.00 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare                        80,328.00 mii lei;

 • B. Venituri financiare                                36.00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din producția vândută, din care:         79,416.00 mii lei,

 • 2. Venituri din vânzarea mărfurilor                  850.00 mii lei,

 • 3. Alte venituri din exploatare                         62.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;

 • 3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr. 195;

 • c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”;

 • 7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

 • 8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Alte venituri financiare                        36.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 79,629.76 mii lei Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare                79615.06 mii lei,

 • B. Cheltuieli financiare                            14.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 79615.06 mii lei din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 53345.12 mii lei, din care:

cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 31,200.00 mii lei, cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 20,250.00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,

cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii lei din care:

 • -   cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii lei,

cheltuieli privind chiriile în sumă de 540.00 mii lei,

 • -  cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25,520.00 mii lei din care:

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 70.00 mii lei,

 • - cletuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,

 • - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 1,176.00 mii lei,

 • - alte cheltuieli în sumă de 24.062,60 mii lei.

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:

 • a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,

 • c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.

 • 3.  Cheltuieli cu personalul în sumă de 17,775.00 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8,672.00 mii lei,

 • b) Celtuieli cu tichete de masă în sumă de 8000.00 mii lei,

 • c) Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 45.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,


 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramei și statului de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - aceste cheltuieli sunt - potrivit societății Algorithm Residential S 3 SRL - conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 439.50 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 419.50 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1.  Cheltuieli privind dobânzile în sumă de

  4.70 mii lei,

  8.00 mii lei,

  2.00 mii lei.


 • 2.  Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de

 • 3.  Alte cheltuieli financiare în sumă de

La întocmirea proiectului de buget s-a ținut cont de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății și de prevederile următoarelor acte normative:

-Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale -Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal -Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

-OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale -Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate publică înființată de Primăria Sectorului 3 funcționează pe baza unui buget aprobat de autoritatea publică tutelară propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea Algorithm Residential S 3 SRL.

Compartiment Guvemanța Corporativă, Silviu Hondola

J

"l

1
Către:

Sediul:

Referitor:


Consiliul Local al Sectorului 3 București

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București


Calea Dudești nr. 191, sector 3, BucureștiCABINET PRIMAR

.....-

Data...! ...... -—


înlocuirea adresei nr. 398 din 05.02.2020 prin care se solicită adoptarea unei


hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., cu prezenta


Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând Art. 12, pet 12.1. din Actul Constitutiv al acesteia, Adunarea Generală a Asociaților: lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (renumerația pentru activitățile Societății), lit.m) hotărăște asupra investițiilor importante ale societății care depășesc (una sută mii) EURO inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget, precum și lit. o) hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății, înaintează următoarea:


solicitare de înlocuirea adresei nr. 398 din 05.02.2020 prin care se cere adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societății Algorithm Residential S3 S.R.L., cu prezenta.

A

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR


» algorithm* .RESIDENTIAL S3

SRL

Tel: 0314.334.452^țZ

-


Fax? ____

algorithnLresidential @gn®Tco m constmctiis3.roS.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL  (Q O O

'wjgj'                 q3&jflr

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se încadrează în prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu răspundere limitată, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr, 31/1990, privind societățile comerciale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfășoară mai mult de 80% din activități pentru Primăria Sectorului 3.

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • 7.     OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:

C.U.I.: 37409960

Reg. ComJ40/5481/2017


BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR


SalgorithmM

oPSIDENFAL S-5 sr.v 4/

Fax: 0314.334.451


algorithm. residential @ gmail.com constructiis3.ro


Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 80,364.00 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare                        80,328.00 mii Iei;

 • B. Venituri financiare                                36.00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din producția vândută, din care:         79,416.00 mii lei,

 • 2. Venituri din vânzarea mărfurilor                    850.00 mii lei,

 • 3. Alte venituri din exploatare                         62.00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;

 • 3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr.195;

 • c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”;

 • 7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;


  14.334.451


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg. ComJ4O/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • 8.Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • I. Alte venituri financiare                         36.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 79,629.76 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare                79615.06 mii lei,

 • B. Cheltuieli financiare                            14.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 79615.06 mii lei din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 53345.12 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 31,200.00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 20,250.00 mii lei,

* cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii lei și cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii lei din care:

 • -   cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii lei,

 • -  cheltuieli privind chiriile în sumă de 540.00 mii lei,

 • -  cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25,520.00 mii lei din care:

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 70.00 mii lei,

 • - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,


C.U.1.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg. Corn I4O/5481/2O17   R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,

 • - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 1,176.00 mii lei, alte cheltuieli în sumă de 24.062,60 mii lei.

 • 2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:

 • a)  Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,

 • c)  Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.

 • 3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 17,775.00 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8,672.00 mii lei,

 • b) Celtuieli cu tichete de masă în sumă de 8000.00 mii lei,

 • c) Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 45.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,

 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 439.50 mii lei, structurate astfel:

 • a)  Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 419.50 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

% «LtGORITHM^ ----UfcSlDElWl^;

C.U.I.: 37409960

Reg. Com J40/5481/2017


BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR


Tel; 0314.53^.452  , £//

Fa^tiN4.334.451 algorithniresideiîtâfefiTăiLcȘni

consîructiisSjftT"

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

 • 1.  Cheltuieli privind dobânzile în sumă de

  4.70 mii lei,

  8.00 mii lei,

  2.00 mii lei.


 • 2.  Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de

 • 3.  Alte cheltuieli financiare în sumă de

Pentru toate aceste considerente și având în vedere actele normative în vigoare aplicabile societății ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, înaintăm spre aprobarea Coniliului Local Sector 3 bugetul de venitul și cheltuieli pentru anul 2020.

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

 • 1. Nota de fundamentare;

2. Bugetul de venituri și cheltueili pe anul 2020;Algorithm Residential $3 SRL      C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314,334.452

Calea Vitan nr. 242                Reg. Com J40/5481/2017   R097RNCB0087157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

București Sector 3 031295                                  R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithmresidential@gmail.com

constmctiis3.ro


ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242

Cod Unic de Identificare RO37409960

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

ANUL 2020

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

în vederea elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • 7.     OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr, 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formează din următoarele:


"o ji Page 1 of 4


I.


Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 80,364.00 mii lei.


Structura veniturilor pentru anul 2020 este:


A. Venituri din exploatare


80,328.00 mii lei;


B. Venituri financiare


36.00 mii lei.


A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:


1. Venituri din producția vândută, din care:


79,416.00 mii lei,


2. Venituri din vânzarea mărfurilor


850.00 mii lei,


3. Alte venituri din exploatare


62.00 mii lei


Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale în vederea îndeplinirii contractelor încredințate de către Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv executarea următoarelor lucrări și/sau servicii:

 • 1. Extindere Școala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, București;

 • 2. Amenajare și dotare cantină corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;

 • 3. Creșterea capacității de staționare și mobilitate a parcului auto în zona Decebal;

 • 4. Complex multifuncțional pentru activități didactice și sport la Școala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 București;

 • 5. Reabilitarea sistemului dc producere a agentului termic și apă caldă menajeră la patru imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:

 • a) Școala gimnazială Liviu Rebreanu (fostă nr.21);

 • b) Școala gimnazială nr.195;

 • c) Colegiul tehnic C. Nenițescu;

 • d) Liceul Teoretic Decebal;

 • 6. Lucrări de investiții la Bloc C5 - cămin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ”Anghel Saligny”;

 • 7. Lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse și prestarea de servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Reparații și investiții Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

 • 8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC și asistență tehnică) și execuție lucrări pentru Construire cale de comunicație peste obstacol natural și accesibilizare circulație - zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 79,629.76 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli de exploatare

79615.06 mii lei,


B. Cheltuieli financiare


14.70 mii lei.


A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

 • 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 79615.06 mii lei din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 53345.12 mii lei, din care:

cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime în sumă de 31,200.00 mii lei, cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 20,250.00 mii lei,

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 1,000.00 mii lei,

 • -   cheltuieli privind energia și apa în sumă de 695.12 mii Iei și cheltuieli privind mărfurile în sumă de 200.00 mii lei.

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 749.94 mii Iei din care:

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 48.00 mii lei, cheltuieli privind chiriile în sumă de 540.00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 161.94 mii lei.

 • c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 25,520.00 mii lei din care:

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 70.00 mii lei,

 • - cheltuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,

 • - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 1,176.00 mii lei,

 • - alte cheltuieli în sumă de 24.062,60 mii lei.

 • 2.  Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:

 • a) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,


 • c) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.

 • 3. Cheltuieli cu personalul în sumă de 17,775.00 mii lei, structurate astfi

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 8,672.00 mii lei,

 • b) Celtuieli cu tichete de masă în sumă de 8000.00 mii lei,

 • c) Alte cheltuieli cu personalul în sumă de 45.00 mii lei,

 • d) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 578.00 mii lei,

 • e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 480.00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 250 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 439.50 mii lei, structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 20.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 419.50 mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Cheltuieli privind dobânzile în sumă de                       4.70 mii

 • 2.  Cheltuieli privind diferențele de curs valutar în sumă de        8.00 mii

 • 3.  Alte cheltuieli financiare în sumă de                           2,00 mii

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății ALGORTTHM RESIDENTLAL S3 S.R.L., cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem spre adoptare bugetul de venituri și cheltuieli al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2020 și a anexelor acestuia.


EleniMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctulde pe ordinea de zi /      .

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICÂTSBțRIANASECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:             \

RADU CONSTANTIN     '

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂE1TCĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de ..............

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.....uXr... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NUAFOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvem3ntaeorporâtiva@primarie31.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

)e

Nr. 43443/06.02.2020

Către,

CABINET PRIMAR


Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2029 al societății Algorithm Residential S 3 SRL în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     I