Hotărârea nr. 32/2020

HCLS3 nr. 32 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local ai Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de abrobare nr.44825/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 44721/06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 706/05.02.2020 a societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • -  Adresa nr. 44726 /06.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile;

 • -  Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 12 pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -   Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IANAV'


NR. 32

DIN 10.02.2020

v Contrastează pentru fegafltate

x __^5ecretar genei al


Marlus Mihăiț i


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3,CALEA VITAN NR 154-158, PARTER,BIROUL NR 2 Cod unic de înregistrare 37804020

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pentru anul 2020

ANEXA Nr.1.1 IdeS (VK         16),    . Te ta- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

Propuneri an curent (N=2020)

%

Estimări an (N + 1= 2021)

Estimări an (N + 2=2022)

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

10 3,9^9-9c-

93,622.09

0.80

.104,263.04

116,365.00

1.12

1.12

1

Venituri tonb din exploatare, din care:

2

105,830,73

93,020X1

0.82

104,182.40

116,275.60

1,12

1.12

□)

subvenții, cf. prevedei ilor legale în vijoare

-*> j

o.c:

oro

«DIV/0i

O.CO

O.CO

#DIV/0!

tiDIV/OI

b)

transferuri, cf. prevederPor legale în vigoare

4

0.1 J

o.c.ț

ftDiV/01

0.00

0.00

■SDIV/0!

4DIV/0!

2

Venituri financicra

5

*15.25

72X3

1.04

80.6 *

90.00

1.12

1.12

3

Venituri extraordinare

5

0.00

0X3

,?DIV/0!

0.00

O.CO

JDIV/O!

#DIV/0!

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

103/77.57

02,513.32

0.90

99,102.14

106,511.64

1.07

1.07

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

£

203,374 X;

92,618.0.2

0.90

99,102.14

103,511.64

1.07

1.07

ci.'.'auidi cu ; •jnjri ș: r'.-.v:r.ii

9

IVI-’ -.C9

7,3 <2.10

0.66

7,856.05

8,443.42

1.07

1.07

ciidtuidi c? i. : "ozce, t;::-.-; p vi\-sirai;..c .ifiml^ă

10

■’C.C?

0.24

42.80

46.00

1,07

1.07

cheltuieli cu personalul, din care:

21

556.61

44,479.00

6S.87

47,592.53

51,150X5

1.07

1.07

CO

Cheltuieli de natură sclarială (rd. 13 + rd. 14)

12

C59.C3

41.292.00

68.79

44,824.44

48,175.80

1.07

1.07

CI

>Ji. cu "L.ii.?

13

r 2x0

so/coxo

65.02

42,372.00

45,540.00

1.07

1.07

C"1

oorius li,-’

14

0,09

2,2.32,t 0

7IDIV/0!

2,452.44

2,635.80

1.07

1.07

•:l:e ch .rd . h cu p ?rscAjIH, di.i c.;ra:

15

c.r ■»

oro

■TDIV/Ol

0.00

0.00

TDIV/0!

#DIV/0!

cltR-ui.li cu plăți cci.:/mra .orii 'rarii?? cisp~Aii.?L.. r:L

IE

OX -j

0.C3

2fDIV/0!

O.CO

0X1

CDIV/0!

4DIV/0!

Cil :X.Xnrcri'.? ccnfrc-ctvlui cr mmer-t yi a sltsr r>r;p

17

O.CJ

-..27XO

#DIV/0!

521.OS

560.05

1.07

1.07

C5

Chel: :L'i cu cOiT.i’buțiib dc.rraic dc znna’aîo,

18

■A ■ J r' * X, .u.

2,103X2

76.05

2,247.00

2,415.00

1.07

1.07

.0.

aL? c.x;tu:c 1: o e/pi TJw-:rs

19

■ ■■■, ■

"•0,757.7'.

0.45

43,610.76

46,871.38

1.07

1.07

2

C:.;kiu viî-Jxj

■*- ~k

0.00

0.00

0X0

^DIV/0!

SDIV/OI

O

C:..’.'ain’i n:nre

21

OX 3

j

.7D1V/0!

O.OC

0.00

f.'DiV/iji

ffDIV/OI

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

<72.15

0.19

5,160.90

9,853.35

20.91

1 91IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

C r ,2?

75.71

-2.17

325.7c

1,576.54

±0.91

1.91

V

PROFITUL CONTABIL P.ÂiviAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZÎTULU

24

2,519.30

397/7

0.16

4,335.16

8,276.82

10.91.

1.91

1

Rezerve locala

2b

1,25.52

Â3-6S

0.1.9

216.76

413.84

9.13

1.91

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii prectdenți

27

C.C3

0.C3

#DIV/0!

0.00

0.00

#DlV/0!

rfDIV/Oi

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele c<

28

9 35 **79

373.81

0.16

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor do Ic rd. 25,

30

o.co

U.CL'

tSDIV/O!

4,118.40

7,362.98

4DIV/0!

1.91

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul nt

31

0.00

0.00

8DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în căzu

32

0.00

0.00

#DIV/0î

G.CO

0.00

#DIV/0!

#DIV/0î

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

8DIV/0!

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

WDLV/O!

0.00

0.00

#D1V/O!

#DIV/0!

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 3

35

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DlV/0!

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din cero

37

o.p?

0.09

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0l

a)

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

8DIV/0!

#DIV/0!

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

8DIV/0!

0.00

0.00

#DlV/0!

#DIV/0!

c)

cheltuieli privind prestările de servicii             r'i'T'e-s.

40

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

WDIV/01

#DIV/0!

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate                      JX

41

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

e)

alte cheltuieli                           /

42

0.00

0.00

#DlV/0I

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!
V.lî

suj.seSe Fio./ț/o: •YcjE'jLCX--'li ceo:

7?.,0î .15

7Î/ÂJ3.C?

?O0

0/ o:/:

o,-!t 9.C?

0/5

1

)

o.; i

“î      '

G.C}

O.t J

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii t

45

0

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#REF!

1..

G\

1TJIELI PSITRU Ih'V.r op:

.3

O.Cj

2 L 1 C -C . f 0

i-.TO'/d!

rL’<.33

25,3 35.35

0.53

1.0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

i ț.. O r . cs^.V'l Ți^-jncr ?t k O :J?

05.CO

32/. O

...c:

365.09

3  ,39

1.37

z

Nr.

;<i      <> ssk.rat-i ioLrsI

7O.C3

"7.0.0)

:-..H

377.C9

992.C9

; .07

i.07

câș

tini: tt'Jiu ’.u.-.c;- ?.? sr       (I ;i/ț ^rsc-nc;) dcîerri'::^«?îo

j j

^3 ■»0

•',25732

6.2.2-:.

--,.52.2-29

,5-' .32

.0 :

1.C9

CâO'iO i ’f.di'.1 'un:.r .?.j st. Iu rit.. (i li/r. î.soi.nâ) desert.'rinu “’■!

r'

P.O

O.GO

C>.O

■■'AUO

Dl’70,

b

?i-ouix'.i-Âi3i?7 iuti;'.;; în u.'siî“ț: "ckric? p? ir,,d ț: •.■sc.ta! r..

5.7

./tOO

' -

Z.C.,3 „

9.'-.9

1x3.79

123.95

./o

:o ‘

6

Pro

Juiivitcîea muncii în ur.ii«ți yJcrico p 2 lotci p-irsen:-.! rr.<

53

0.00

0.0

?:D1V/GÎ

0.0

o.co

/DIV/OI

l-DIV/OI

7

Produc tivi cotea muncii în unitO .'izici p? tota! perenei iretii

5^

0.0

0.0

"riV/Oi

G.fiO

• 0.00

■’Dlk/O!

rfWV/01

8

Cheliu'eli totale la 1000 lei venituri tou le (rd. 7/rd. IjxlCOO

55

£76.6^.

994.02

1,02

950.50

915,32

0.96

0.96

9

Plăți restante

56

0.00

0.00

#D1V/0!

0.00

0.00

#DIV/O!

#DIV/0!

10

Creanțe restante

57

0.00

0.00

SDIV/OI

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

5edlut/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790


Detalierea Indicatorilor economtco-financiari prevăzuți in bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora


INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an (N-2= 2018)

Prevederi an precedent (N-1-- 2019)

Propuneri an curent (N= 2020)

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care

7 =>6/5

8 = 5/3a

conform

HCLS3

conform

Hotărârii

C.A.

Execuție

Trlm 1

Trim li

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

Ba

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

0.33

14,197.00

14,200.00

161,949.98

47,318.00

15.258.00|

15,258.00

15,252.00

93,092.00

0.88

321,060.55

1

Venituri totale din exploatase (rd. 3 + rd. 8 rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14),

2

O.CJ

14,197.03

14,197.00

105,313.73

47.300.00

15,240.03

15,2+0.00

15,34O.CO

93,020.00

0.88

ffDIV/0!

din producția vândută (rd. 4 rd. 5 rd. 6 + rd. 7). din care:

3

0.00

13,047.00

13,047.00

4,299.70

12,300.00

12,240.00

12,240.00

12,240.60

49,020.00

11.40

#DtV/0!

al)

din vânzarea produselor

4

0.00

0.00

#DIV/0!

ffDIV/0!

a2)

din servicii prestate

5

10,022.00

10,022.00

3,776.72

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

48,00000

12.71

#DIV/0!

c3)

dinredeventesi chirii

6

3,025.00

3,023.00

308.87

300.00

240.00

240.00

240.00

1,020.00

3.30

#DIV/Of

a4)

alte venituri

7

214.11Ș

0.00

0.00

ffDIV/0!

b)

din vânzarea mărfurilor

8

t J

0.00

ffDIV/01

ffDIV/0!

C)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei d: afaceri nete (rd. 10

9

0.00

0.00

0.00

0.03j         0-00

0.00

0.00

0.00

0.00

UDIV/0!

ffDIV/0!

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

i *

0.00

ffDtV/0!

ffDIV/0!

c.2

transferuri, cf. prevederi'or legale în vigoare

11

<

1

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

d)

din producția de imobilizări

12

100.00

100.00

......

-

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

.....

0.00

ffDIV/0!

tM/0!

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 rd. 16 rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care;

14

0.00

1,050.00

1,050.00

101,581.03

35,000.00

3,000X10

3,000.00

3,000.00

44,000.00

0.43

ffDIV/0!

fl)

din amenzi șl penalități

15

..

0.00

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

f2)

din vânzarea activelor șl alte operații de capsai (rd. 18+- rd. 19), din care:

16

95,282.22

32,000.00

22,003.00

0.34

ffDIV/01

-active corporale

17

95,282.22

1   32,000.00

u

32.C30.G0

0.34

ffDIV/0!

- active necorporale

18

O.C-1

ffDiV/01

ffDIV/0!

f3)

din subvenții pentru investiții

19

L

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

f4)

din valorificarea certificatelor CC2

20

1

0.00

#DlV/0t

ffDIV/0!

fs)

alte venituri

21

....

1,050.00

1,050.00

6,298.81

3,000.00

3,000.00

3.000.00

3,000.00

12,000.00

1.91

ffDIV/01

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24+ rd. 25 + rd. 26+ rd. 27), din cere:

22

0.33

0.00

3.00

69.25

18.00

13.00

18.00

18.00

72.00

1.04

209.85

a)

din imobilizări financiare

23

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

b)

din investiții financiare

24

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

c)

din diferențe de curs

25

3.00

6.66

3.00|         3.00

3.00

3.00

12.00

1.80

#D!V/0!

d)

din dobânzi

26

0.33

62.59

15.00

15.00

15.00

15.00

60.00

0.96

189.67

e)

alte venituri financiare

27

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

3

Venituri extraordinare

28

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

218.40

8,491.00

8/91.00

103,474.57

!    12,924.08

15,231.56

15,231.58

15,231.58

92,618.32

0.90

473.78
1ChtUu' Ji de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120). din care:

30

2i:/o

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 t rd. 40 + rd. 46), din cari:

31 '

12.32

Al

Cheltui'..:) privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din cara:

32

4.23

a)

cheltuieli cu materiile prime

33 !

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34'

4.12

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

4.12

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

0.00

t>2) bj

alte cheltuieli cu materialele consumabile

36bi

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

0.11

d)

cheituieli privind energia și apa

38

el

cheltuieli privind mărfurile

39

AZ

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 : rd. 45), din

40

4.65

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

4.65

bl)     către operatori cu capital integre l/majoritar de stat

43

b2)   |- către operatori cu capital privat

44

4.65

c)

prime de asigurare

45

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 +

46

3.44

A,

cheltuieli cu colaboratorii

47

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care;

48

0.4'

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

<‘9

0.44

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

0.0C

cheltuieli de protocol, din care:

51

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

O.OC

-tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potriva Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu

care;

sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr 2/2015 (rd. 58 < rd. 59 rd. 61), din

57

O.OC

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medicei șl sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domr-niife educație, învățământ social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru :lt:. acțiuni și activ) '"țiE.483.00]

3,413.C0

103.374.98

<5,924,0..

1S,231.58|

15,23i.53j 15,231.5?

92.618.82

090*1

473.33

4,2 55.00

4,265.00

11,141.00

1,8- 5.65

1.832.15

1,332.1^

1,832.15

7,342.10

. .. 0.66j

904.30

2:F€ ).00

2,500.00

6,523.73

1,52-3.00

1.513.001

1,513.00

1,513.00

6,052.00

0.931

1,542.25

......

0.00

ffD!V/0l | #DIV/0!

2,035.00

2,035.00

404.60

1,208.00

1,203.00

1,203.00

1,202.00

4,232.00

11.94

98.23

”335.00

1.335.00

34.15

3.00

3.00

3.00

3.00

12 00

0.35

8.29

750.00

750.00

10.70

5.00

5.00]

5.00

5.00

20.00

1.87

ttDIV/O!

359.84

1,20050

j ,.*« &

S

2 îCu fifj

ttDIV/O!

400.00

400.00

6,043.49

15.00

5.00

5.00

5.00

30.00

0.00

54,940.82

15.00

15.00

75.55

300.00

3CO.OO

300.00

300.00

1,200.00

15.88

ttDIV/O 1

1.29

0.00

0.00

ttDIV/O!

290.00

290.00

11.3.44

11.00

11.00

11.00

11.00

44.00

0.39

24.40

120.00

120.00

72.80

5.00

s.ra

5.00

5.00

20.00

0.27

#DIV/0!

60.00

sâoo

40.64

6.00

6.00

5.00

6.00

24.00

0.59

8.74

60.00

60.00

.21.74

2.00

2,co

2.00

2.00

8.00

0.37

ItDIV/OI

18.90

4.00

4.00

4.00

4.00

~SM

0.85

^4.06

110.00

110.00

0.00

ttDIV/O!

ttDIV/O!

1,475.00

1,475.00

4,503.83

311.65

303.15

308.15

3a: .15

1,236.10

0.27

1,309.25

865.00

865.00

0.00

4DIV/0!

HDIV/0!

50.00

50.00

7.67

3.50

2.00

2.00

2.0.3

9.50

1.24

17.43

50.00

50.00

7.67

0.00

0.00

17.43

10.00

10.00

0.55

2.50

1.00

1.00

1.00

5.59

10.00

ttDIV/O!

0.55

0.00

0.00

ttDIV/O!

0.00

4DIV/0!

ttDIV/O 1

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ttDIV/O!

ttDIV/O!

o.tw

IIDIV/O!

ttDIV/O!

0.00

ttDIV/O!

ttDIV/O!

0.00

tiDIV/0!

ttDIV/O!

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ttDIV/O!

ttDIV/O!

0.0'1

#DIV/0!

ttDIV/OI

z>

i

|

1 0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

VA

1

- - - P:®

4DIV/0!

ftDIV/O!

nur M bn

r

1

j        0.00

miv/0!

ffDIV/0!


1

cheltuieli cutransportul de l inuri .-‘i persoanln’A x'fclwSrJz?/     L 1

62

.......

f)

W\  7

cheltui?li de deplasare, detașare, transfer, din casGțSws^^    ><s>

NJ/fSÎT's^ y - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:     XlPQBX

63

~-

0.00

55.00

0.00

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli ț. jțtale ți taxe t'e telecomunicații

67

2.00

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

0.31

7.00

i)

a'.e cheltui ;!l cu serviciile executate de terți, din care:

69

0.00

005.00

11)

cheltuieli de asigurare șl p^za

70

200.00

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

180.00

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

10.00

14)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din

care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

7si

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16}

cheltuieli privind recrutarea ți plasarea person- lului de conducere cf Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile ți alte anunțuri

77

6.00

JL

./te cheltuieli

78

2.69

90.00

B Cheltuieli cu impozite, taxe șî vărsămînte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd, 82 + rd.

83 + rd. 84 + rd. 85L din care;

79

0.00

52.00

a]

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

50'

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81.

e)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autoritare

83

e)

ch, cu taxa de mediu

84

-1

cheltuieli cu alte taxe și impozit'?

85

52.00

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 +- rd. 113}, din care:

86

205.20

1,819.00

co

Cheltuieli de natură srdarială (rd. 88 + rd. 92)

87

61.00

830.00

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

61.00

860.00

a) salarii de bază

89

61.00

860.00

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 92), din care:

92

0.00

0.C3

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul

93

0.00

0.00

- tichete de creț’., cf. Ler.ii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tichet? de masă;

93

c) vouchare de vac: nțl;

97' 1

0.01

1.00

0.50

0.50

0.50

2,50

250.00

ffDIV/0!

55.C3

5.61

aoo

0.00

ffDIV/0!

0.00

0.00

9.00

1.00

1.00

i.bo

12.00

itDIV/O!

ItDIV/O!

2.00

1.00

1.00

1.00

5.00

ffDIV/0!

/IDIV/0!

7.00

0.00

o.oo

0.00

ZOO

ItDIV/O!

noiv/ol

2.00

12.45

2.50

2.50

2.50

2.50

.10.00

0.80

tfDIV/O!

7.00

1

6.68

1.75

1.75

1.75

1.75

ZOO

1.05

21.55

.395.00

1,382.75

300..:o

300.40

300.40

300.40

1,201X0

0.87

ffDIV/0!

200.00

1,380.83

loo.oo

300.00

300.00

300.00

1,200.00

0.87

ffDIV/0!

180.00

0.80

0.20

0.20

0.20

0.20

o.eo

1.00

ffDIV/01

10.00

1.15

0.00

0.00

ffDIV/01

0.00

tfDIV/O!

ffDIV/0!

.J

..

0.00

#DIV/0!

IIDIV/0!

0.00

tfDIV/O!

ffDIV/OI

0.00

IIDIV/0!

lfD!V/O!

6.00

0.20

0.20

0.20

0.20

0.80

ffDIV/0!

ffDIV/0!

90.00

3,088.11

0.00

0.00

1,148.00

52.00

165.95

10.00

10.00

10.00

10.00

40.00

0.24

ItDIV/O!

0.00

ItDIV/OI

tfDIV/O!

0.00

ItDIV/O!

ffDIV/0!

0.00

ffDIV/OI

tfDIV/O!

0.00

ItDIV/O!

ffDIV/O!

0.00

tfDIV/O!

tfDIV/O!

52.00

165.95

10.00

10.00

10.00

10.00

40.00

0.24

tfDIV/O!

1,819.00

625.61

l1.,119.00

11,120.00

11,120,00

11,120.00

44,479.00

69.87

3.10

fCO.OO

609.00

10,473.00

10,473.00

10,473.00

10,473.09

412:32.00

68.79

9.98

C60.00

669.00

9,900.00

9.9GO.OO

9,900.00

9,900.00

39,090X0

65.02

9.98

860.00

609.00

9,900.00

9,900.00

9,900,00

9,900.00

39,600.00

65.02

9.98

0.00

ffDÎV/ol

ItDIV/O!

0.C3

ffDIV/0!

ffDIV/0!

0.00

0.00

573.00

573.00

573.00

573.00

2,292.00

tfDIV/O!

ffDIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

O.CD

0.00

0.00

ItDIV/O!

ffDIV/0!

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

0.00

hdiv/oi

ffDIV/0!

573.00

573.00

573.00

573.00

3.292.00

ItDIV/O!

ffDIV/0!

. r.

_

000

îfDSV/O!

ffDIV/0!


d) eh.

privind partic;parea s:Variaților'. profitul obținut In anul precedent

73

' 0.00

ffDIV/0! 1

ffDIV/0!

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

1

... .

0.00

ffDIV/0! 1

ffDIV/0!

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

1CJ

0.001

0.00

0.00

0.00

Ofili

Ofilii

O.CJ

0.00

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

aj ch.

cu piățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

W1

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

b) ch.

cu drepturi '; salariate cuvenite în baza unor hotărâri jisdecatore-ti

102

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării,

103

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și

10:

106.77

919.00

919.00

0.00

321.00

122.00

122,00

122.00

437.00

ffDIV/0!

0.00

a) pentru directori/directorat

105

106.77

110.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ffDIV/0!

0.00

i- componența fixă

106

106.77

150.00

150.00

0.00

ffDIV/0!

0.00

- componenta variabilă

107

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

b) pentru consiliul dj administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

0.00

769.00

769.00

0.00

121.00

122.00

122.00

122.00

487.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

-componenta fixă

109

769.00

769.00

121.00

122.00

122.C0

122.00

487.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

- componenta variabilă

110

0.00

ffbiv/O!

ffDIV/0!

c) pentru AGA și cenzori

111

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

37.43

40.00

40.00

27.61

525.00

525.00

525.00

525.00

2,100.00

76.06

0.74

D. Alte che.tuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd.

lifl

0.85

2,352.00

2,352.00

91,431.42

33,949.43

2,269.43

2,269.43

2,269.45

40,757.72

0.45

103,899.34

a)

cheltuieli cu majorări și penalități |rd. 122 » rd. 123), din care:

115

0.00

0.00

0.00

11,04

0.00

0.09

Q.C0

0.00

0.00

0.00

ffDIV/0!

- către bugeiul general consolidat

116

. 0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

- către ițiți creditori

117

11.04

0.00

0.00

ffDIV/0!

b)

cheltuieli privind activele imobilizate cedate

118

80,340.61

31,680.00

31,680.00

0.39

ffDIV/0!

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

d)

alte cheltuieli

1.20

2.05

0.00

0.00

ffDIV/01

e)

ch. cu

amortizarea imobilizărilor cc.'porale șl nscorporate

121

1-

0.83

2,352.00

2,352.00

11,077.72

J            * •!

''

1      A

9,077.72

0.82

12,588.32

t)

ajustări și deprecieri pentru pierdere da valoare șl provizioane (rd. 123-rd. 125), din care:

122

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

0.00

ffDtV/0!

ffDIV/0!

fi)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0.00

0.00

o.co

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

6.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

fi.i|

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/OI

fl. 2)

- provizioar.z in legătura cu contractul de mandat

125

.....

Q.OO

ffDtV/0!

ffDIV/OI

f2)

venituri din provizioane șt ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0.00

0.00

0.00

O.OC

0.00

o.co

0.00

0.00

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

f2. 1)

din anularea provizioanelor (rd, 128 + rd. 129+ rd. 130), din care:

127

0.0(,

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

din participarea salar ia Iilor b profit

128

0.00

ffDIV/0!

ffD!V/0!

-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0.00

ffDIV/0!

ffD!V/0!

- venituri din alte provizioane

130

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/OI

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

0.00

3.00

3.00

99.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ffDIV/0!

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

miv/oi

ffDIV/0!

al) -(aferente creditelor pentru investiții

133

o.co

ffDIV/0!

ffDIV/OI

a2)   | pe ntru activitatea curentă

0.00

ffDIV/O!

ffDIV/0!

ÎL

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: jr *

135

0.00

3.0.)

3.C".|      99.55

0.00

O.CJ

0.00

O.OC

aco

0.00

ffDIV/OI

bl)

aferente credite or pmiTu investiții       /s&S’

.11'6

3.00

3.00

99.59

0.00

0.00

ffDIV/0!

i>2)  | pentru activitatea curentă              /

T7

0.00

#D!V/0!

ffDIV/0!

c)

ai*e cheltuieli financiare                         f tF'

0.00

ffD!V/0!

ffDIV/0!

Cheltuieli extraordinare                       |Of                      )

13^

.......

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!l'EZULTATUL CRUȚ (profit/plurda ia) (rd. 1-rd. 29)

140

-218.071 5.706.®

5,709.63

2,475.41

ț * '

-"“““Ți

■'Ă ,1 J

1”

0.19

-11.35

Ivenituri neimpozal le

0.00|      O.OOl      G.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00)         0.0,7.

ffDIV/0!

ffDIV/O!

ffDIV/0!

Icheltuieli nedeductlb;:e fiscal

~2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

"o .00

6.00

0.00

o.oo

~ IIDIV/0!

IMPOZIT PE PROFIT

143

•3‘U9

912.96|   913.44

396.07

63.03

4.23

4.23

4.23

75.71

0.19

-11.35

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri tot? le din exploatare, din care: (rd. 2)

144

0.00

14,’97.0J| V, 137.00

10J,8?3.73

47,300 L 3

15,240X3

15,2‘<0.00

15,240.00

93,020.6,7

0.88

#DIV/0!

JA

- venituri din subvenții și trr.isieruri

145

O.CJ

o.ooj 0.00

0.00

0.0c.

0.00

0.00

0.00

0.00

ffDIV/O!

ffDIV/0!

b)

- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii.

.146

0.00

ffDIV/0!

#DIV/OI

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **1

147 |     61.00

16o.oo| ;o.oo

609.00

10,473.00

16/73.00

10,473.00

10,473.00

41.892.00

’ 68.79

9.98

a)

148

0.00

ffotv/oi

ffDIV/O!

ji

149 !

0.00

ffDIV/0!

«oiv/oT

150

0.00

ffDIV/0!

#DIV/0!

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 881

151

61.00

860.00

850.00

609.00

9,130.00

9,900.00

9,900.00

9,900.00

39,600.00

65.02

9.98

4

IT. de personal proy.ozat la finele anului

152

’G

u-.ț ®

•to'.®

827.00

827.66

827.00

827.00

827.00

1.04

0.94

5

Nr. mediu de salariați

153

; 22.60

: 33 W.

747 X

820.00

820.00

820.00

820.00

820.00

1.11

1.03

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salerht (iei/persoană) determinat pe baza

154

7,04

90.72

UJ.72

68.40

X

X

X

X

4,257,32

62.24

9.71

bl

CCjtlgul mediu lunar pe salariat (I: l/persoan-.') determinat pe buza

155

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/O!

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii

.2Ș6

0.00

17.97

17.97

142.70

57.62

1.8.59

18.59

18.59

2836

0.20

ffDIV/O!

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată

157

■■

0.00

ffDIV/O!

ffDIV/O!

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate

158

r nl,l,llnl.....~-L~-

O.GO

ffDIV/0!

ffDIV/O!

îl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/O!

- cantitatea de produse finite (QPFj

160

0.00

«DIV/Ol

ffDIV/O!

- preț medio (p)

161

0.00

#D!V/0!

IfDIV/OI

-valoare = QPFx p

162

0.00

#DIV/0!

ffDIV/O!

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

0.00

ffDIV/0!

UDIV/01 ’

8

Plăți restante

164

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

9

Creanțe restante, din cire:

165

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

li

1 §

ffDIV/0!

- de la operatori cu capital integral/majoritar de st. t

166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

#DtV/0!

ffDIV/01

- de la operatori cu capitol privat

167

0.00

0.00

O.CO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ffDIV/Ol

ffDIV/0 i"~

- de la bugetul de stat

168

O.GO

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

ttDIV/O!

ffDIV/0!

- de la bufetul local

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/O!

- de la alte entități

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

«DIV/Ol

ffDIV/0!

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul lămas de rambursat)

171

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ffDIV/0!

ffDIV/0!

cor i ducătorul unități».


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTASILCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3,CALEA VITAN NR154-158, PARTER,BIROUL NR 2 Cod unic de înregistrare 37804020

Gradul de realizare a veniturilor totale


ANEXA Nr.1.3 U

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd.

3)*), din care:

591.50

0.33

0.00

14,197.00

105,949.98

7.46

i

Venituri din exploatare*)

544.31

0 00

0.00

14,197.00

10-Jț gSO. f C:

7.46

2

Venituri financiare

47.19

0.33

0.01

0.00

£9.25

#D!V/0!

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FÎNANCIAR-CONTABiL
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3,CALEA VITAN NR 154-158, PARTER,BIROUL NR 2 Cod unic de înregistrare 37804020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


ANEXA Nr.1.4  (-6 .


- mii lei -

'Data

i an precedent 2019

Vcloare

INDICATORI

finalizării investiției

i Aprobat

■ Realizat/

i Preliminat

■ an curent

2020

i cnN-U

1 snN + 2

0

1

2

3

4

5

I        6

1 -

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

care:

77,037.03

71,011.13

71,155.65

: 3o/oo.eo

30/00.00 !

1

Surse proprii, din care:

19,579.00

1  13,553.13

9,550.90

0.00

, 0.00

j) - amortizare

19,579.00

i /,

1

b) - profit

.    2,475.11

I .-73.10

1

c) - incasarea din vanzarea unor active

"1

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

0.00

; 0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

o.co

0.00

O.CO

a}- interne

-------- 1

b) - externe

!

4

Alte surse, din care:

57,458.00

1  57,458.00

61,604.76

30,400.00

30,400.00

!

- majorarea capital

! 57,458.00

1  57,458.00

61,604.76

30,400.00

30,400.00

L

Conform Anexa 1

i ..

îi

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚI!, din care:

0.00

0.00

51,763.70

25,884.35

'■15,884.35

i

Investiții în curs, din care:

0.00

0.00

/      0-K>

0.00

0.03

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

u..

0.00

0.00

O.CO

- Hala statie sortare

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (uenumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al starului sau ai unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

C.C-J

0.03

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locația de gestiune, exclusiv cele din domeniu! public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

O.CO

- (denumire obiectiv)

I

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

.....■■ ’

0.00

0.00

51,768.70

25,834.35

25,634.35

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

■ 0.00

0.00

51,753.70

25844.35

25304.35

n

Conform Anexa 1                        1

51,768.70

25,884.35

25,884.35

i

t-’

- (denumire obiectiv)

’ .................

R

- (denumire obiectiv)                         I

!

j

J

- (denumire obiectiv)                         |

.

... ............... 1

J

- (denumire obiectiv)                       j

j

■!

1

r

i

b) pentru bunurile de natu/a domeniului public ai statului sau al unității Administrativ teritoriale;

i

0.00

0.00

'        Q.DQ

0.00

I

I

| 0.00

- (denumire obiectiv)

EZ

- (denumire obiectiv)

r

I

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriaie:

0.00

0.00

-...................

0.03

o.co

[

0.00

- (denumire obiectiv)

-

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

o.co

0.00

0.C3

0.00

0X3

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

L

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunuri!.? proprietatea private a operatorului economic:

0.00

0.00

Q.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

__

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau el unității Administrativ teritoriale:

C.00

0.00

0-W

0.00

0.C3

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

O.GO

o.co

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile Imteîn concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau ai unității administrativ teritoriaie:

0.00

0.00.

0.C3

0.00

0.03

- (denumire obiectiv)

■■ (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

!—

5

Rambursări de rate aferente, creditelor p >ntru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

a) - intern;

......

î

b) •• externe

1

1


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FiNANCIAR-CONTABI'.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3,CALEA VITAN NR 154-158, PARTER,BIROUL NR 2 Cod unic de înregistrare 37804020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5 ÎL*2/2-/JlQ ■ 0^2-■'Ta"L#-mii lei-

Nr. crt.

0

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

1

2

3

1

5

6

7

8

9

16

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsura n ...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza 2 ., .

X

X

X

X

X

X

X

X

Cauza n

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. 11

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct.

II

ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE

Nr. Crt.

DENUMIRE ACHIZIȚII

Cantitate

U.M.

Preț unitar (fără TVA)

Valoare TVA

Preț unitar (cu TVA)

Preț total (fara TVA)

Preț total (cu TVA)

1

Autoplatforma 7 locuri + platforma basculanta 3.5 tone

6

buc.

142857.14

27142.86

170,000

857,143

1,020,000

2

Autogunoiera 7.5 mc

3

buc.

273109.24

51890.76

325,000

819,328

975,000

3

Autogunoiera 16 mc

2

buc.

441176.47

83823.53

525,000

882,353

1,050,000

4

Cap tractor

3

buc.

168067.23

31932.77

200,000

504,202

600,000

5

Stivuitor clapete baloti

2

buc.

100840.34

19159.66

120,000

201,681

240,000

6

Wolla 4 mc                    ----

1

buc.

894957.98

170042.02

1,065,000

894,958

1,065,000

7

Abrollkipper punte dubla

3

buc.

420168.07

79831.93

500,000

1,260,504

1,500,000

8

Abrollkipper cu macara     /*\

3

buc.

483193.28

91806.72

575,000

1,449,580

1,725,000

9

Autocar 50+1              1 6   //V 1

3

buc.

147058.82

27941.18

175,000

441,176

525,000

10

Microbuz 22+1           \J^            I

1

buc.

201680.67

38319.33

240,000

201,681

240,000

11

Microbuz 8+1

2

buc.

126050.42

23949.58

150,000

252,101

300,000

12

Autoturisme

6

buc.

42016.81

7983.19

50,000

252,101

300,000

13

Platforma trailer

1

buc.

71428.57

13571.43

85,000

71,429

85,000

14

încărcător telescopic tip Manitou

1

buc.

474000.00

90060.00

564,060

474,000

564,060

15

Autoplatforme cu 5 tone sarcina utila (7.2 tone)

3

buc.

256302.52

48697.48

305,000

768,908

915,000

16

Suprastructura de colectat sticla

1

buc.

215000.00

40850.00

255,850

215,000

255,850

17

Container 18MC pentru Abroll

4

buc.

14705.88

2794.12

17,500

58,824

70,000

18

Container 24MC pentru Abroll

12

buc.

21512.61

4087.39

25,600

258,151

307,200

19

Container 36MC pentru Abroll

6

buc.

23529.41

4470.59

28,000

141,176

168,000

20

Container 1100L

120

buc.

882.35

167.65

1,050

105,882

126,000

21

Suflanta

25

buc.

1428.57

271.43

1,700

35,714

42,500

22

Trimmer

25

buc.

2268.91

431.09

2,700

56,723

67,500

23

Motofoarfeca

25

buc.

2310.92

439.08

2,750

57,773

68,750

24

Mașina de tuns iarba

20

buc.

2310.92

439.08

2,750

46,218

55,000

Page 1 of 3

ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE

Nr.

Crt.

DENUMIRE ACHIZIȚII

Cantitate

U.M.

Preț unitar (fără TVA)

Valoare TVA

Preț unitar (cu TVA)

Preț total (fara TVA)

Preț total (cu TVA)

25

Drujba

10

buc.

1218.49

231.51

1,450

12,185

14,500

26

Motofierastrau elegaj

5

buc.

2058.82

391.18

2,450

10,294

12,250

27

Scarîficator

10

buc.

2352.94

447.06

2,800

23,529

28,000

28

Generator 10KWA cu aparat de sudura

1

buc.

21008.40

3991.60

25,000

21,008

25,000

29

Menghina banc 250 mm

1

buc.

1680.67

319.33

2,000

1,681

2,000

30

Bormasina de banc cu culoana

1

buc.

1512.61

287.39

1,800

1,513

1,800

31

Instalație de tratare termica prin piroliza a deșeurilor care nu pot fi valorificate: RDF, Biomasa, plastic, cauciuc cu obținere de ulei pirolitic, gaz de sinteza si cărbune

1

buc.

1680672.27

319327.73

2,000,000

1,680,672

2,000,000

32

Instalație de piroliza lenta pentru fabricarea de component in vederea obținerii de combustibil de focare si bitum din deșeuri municipale

1

buc.

5042016.81

957983.19

6,000,000

5,042,017

6,000,000

33

Stingatoare P50

10

buc.

740.00

140.60

881

7,400

8,806

34

Stingatoare P100

4

buc.

980.00

186.20

1,166

3,920

4,665

35

Stingatoare P6

25

buc.

75.00

14.25

89

1,875

2,231

36

Pichet PSI dotat complet 3 buc

3

buc.

672.27

127.73

800

2,017

2,400

37

Truse sanitare

7

buc.

125.99

23.94

150

882

1,049

38

Sita sortare

1

buc.

38500.00

7315.00

45,815

38,500

45,815

39

Pachet active Neferal

1

buc.

10504201.68

1679025.21

12,500,000

10,504,202

12,500,000

40

Achiziție stand pentru geometrie roti, atelier reparații utilat cu toate sculele necesare si proiectare

1

buc.

1,220,000

231800.00

1,451,800

1,220,000

1,451,800

ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE

Nr.

Crt.

DENUMIRE ACHIZIȚII

Cantitate

U.M.

Preț unitar (fără TVA)

Valoare TVA

Preț unitar (cu TVA)

Preț total (fara TVA)

Preț total (cu TVA)

41

Statie de epurare, confecționare 4 base colectare (apa menajera, apa pluviala, stingere incendiu si levigat), centrala termica si realizarea unui gard perimetral pentru statia de sortare și dotarea acesteia cu statie pompare pentru stingere incendiu

1

buc.

3,793,304

720,727.80

4,514,032

3,793,304

4,514,032

42

Amenajare cai de acces, alimentare cu apa, canalizare si energie electrica pentru statia de sortare

1

buc.

1,260,504

239495.80

1,500,000

1,260,504

1,500,000

43

Montare de sisteme de supraveghere video, inel hidranti pentru incendiu si iluminarea perimetrului statiei de sortare

1

buc.

1,008,403

191596.64

1,200,000

1,008,403

1,200,000

44

Construcție hala pentru instalația de piroliza lenta (contract asociere ADPB S.A.)

1

buc.

16,007,993.60

3041518.78

19,049,512

16,007,994

19,049,512

45

Sistem de vidanjare pe cadru de Hook-lift cu capacitate de 8000L compatibil cu autosasiu Iveco tip IG190EL2CA (varianta comerciala 180E)

1

buc.

103,200.00

19608.00

122,808

103,200

122,808

46

Instalație de tratare a aerului pentru statia de sortare

1

buc.

717,000.00

136230.00

853,230

717,000

853,230

TOTAL LEI FĂRĂ TVA            ..

51,768,704.98

TOTAL GENERAL LEI       Z

61,604,758.93

TELEFON {004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

.....

Nr. ...

Data.


REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a fost înființată în baza HCLS3 nr. 240/12.06.2017, având ca având scop principal prestarea de activități de colectarea deșeurilor nepericuloase.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare societate cu capital majoritar/integral de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

La întocmirea proiectului de buget aferent anului 2019, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a ținut seama de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale și a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Astfel, pentru anul 2020 s-a prognozat realizarea unor venituri totale în valoare de 93.092,00 mii lei, din care 93.020,00 mii lei venituri din exploatare și 72,00 mii lei venituri financiare. Din veniturile din exploatare fac parte:

 • >       producția vândută 49.020,00 mii lei, compusă din:

- 48.000,00 mii lei, venituri din vânzarea produselor;

-1.020,00 mii lei, venituri din servicii prestate;

 • >        44.000 mii lei, alte venituri din exploatare.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 92.618,82 mii lei, echivalent al cheltuielilor de exploatare.

Luând în considerare cele prezentate și având în vedere raportul de specialitate nr. 44721/06.02.2020al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


E-MAIL guverrtantacorpGraS1va@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158; București

Nr. 44721/06.02.2020


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2020

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811.

Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017 având CUI R037804020, are sediul în Calea Vitan,nr. 154-158, birou 2, parter, sector 3, București, asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și este reprezentată legal de dl. Nițu Mihai, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital integral de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

■■Art 1, lit. b): „Prevederile prezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „ regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

■■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b) ”

' SECTORULUI

BUCU REȘTI

■■ Art. 6. - alin (1) “Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. "

■■ Art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. ” din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară:

■■ art. 12. pct. 12.1 lit. h) : “Potrivitprevederilor Legii Societăților Asociatul unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: ” “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)''’ din Actul Constitutiv al societății SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017. cu modificările si completările ulterioare.

Prin adresa nr. 705/05.02.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr.43169/05.02.2020, însoțită de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/05.02,2020 și completată cu adresa nr. 707/05.02.2020, înregistrată cu nr. 44686/06.02.2020 ce are atașată nota de fundamentare nr. 706/05.02.2020, societatea SD3 — Salubritate și Deszăpezire S3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020, astfel:

 • *  Bugetul de venituri si cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1,

 • •  Detalierea indicatorilor economico-fînanciari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;

 • •  Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;

 • *  Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;

■ Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

Principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020

mlljbl

INDICATOR

Preliminat/ Realizat sn precedent

propuneri bugetar» 2020

* 9

Venituri TOTALE din EXPLOATARE

105.880,73

93.020,00

0,881

Venituri din producția vândută

4.299,70

49.020,00

11,40

- Venituri din vânzarea produselor

î.77672

48.000,00

12,71

- Venituri din servicii prestate

308,87

1.020,00

MC

- Venituri din redevențe ți chirii

214,11

MO

0,00

j Alte venituri din exploatare

101.531,03

44.000,00

C.43

i Venituri TOTALE FINANCIARE

69,25

72,00

1,04;

- Venituri financiare din diferente de curs valutar

9,25

12,00

1,30 ;

- Venituri financiare din dobânzi

67 OC

J 60,00

1,00 i

1 VENITURI TOTALE    '

105.949,98

^3.092,00

O.BP

î

ț                                                                                                                                                                                                              rriii Iwl |

(indicat OR

Realizai ah precedent

■Hrfvt Xn

2010

J

1 CHELTUIELI du >tX f L PAT AH t

103.37*. B8

V2.fl1S.B2

O.wtl

y cneweil cu uunuti șt serwcii:

11.142,29

7.342,10

u,66

a) Oieituiei prMnd stocurile:

6.523,73

6.062,00

0,93

- cfiei'țojâ&aj cu snateriiatete comumaMfe

404,69

4.832,00

11,94

— cMtuM w c'esa.U de schimb

34,15

12,00

0,3 S

— dieftuleO cu combuwlbitul

10.70

20,00

1,67:

-- atte cheltuieli tu materiale consumabile

359.84

4.800,00

13,34

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

6.043,49

30.00

0,00

* cheltuieli privind energia ți apa

75,55

1.200,00

15,36

- cheltuieli privind mărfurile

1,29

0,00

0,00

h} CheltuM privind serviciile executate de îer$;

113,44

44,00

0,39

- cheltuieli cu întreținerea $S reparațiile

72.HO

20,00

0,27

• cheltuieli privind chiriile

40,64

24.00

0,59

t) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

4.503,63

1.236,10

0,27

• cheltuieli privind consultanța Juridică

7,57

9,5Cr

1,24

• cheltuieli de protocol

0., 55

5.59

0,00

-cheltuieli cu transportul de bunuri $1 persoane

0,01

2,50

250,001

!

• cheltuieli de deplasare, detașare, transfer

5,61

0,00

0,00

* chettuieji poștale ți taxe de telecomunicații

12,45

10,00

0,80 |

• cheltuieli cu serviciile bancare ți asimilate

6.68

7,00

1,0 s II

- alte cheltuieli eu sejvtelite executate de terți

1.382,75

1.201,60

0,67»

— cheltuieli de asigurare £ pară

1.360.60

1.200,00

0,87

— cheîtuieM privind întreținerea șl funcționarea tehnicii de calcul

0.60

0,80

1,00

— cheltuieli cu anunțuri ie privind licitație ți alte anunțuri

0,00

0,80

— cheltuieli cu pregătirea profesională

1,15

0,00

0,00

• al te cheltuieli

3.008,11

0,00

0,00

2) Cheltui eili cu impsElte, ta>® ți v&sSfflriam asimilatei

165,95

40,00

0,2‘"II

5J Cheltuieli cu perscneM

636,61

44.479,00

69,3 71

- cheltuieli cu salariile de bază

609.00

39.600.00

£5/3 21

• tichete de masă

0,00

2.292,00

j

-cheltuieli aferente contractelor de mandat ale membrilor CA

0,00

487,00

-cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

27,61

2.100,00

76,06

4} Alte cheltuieli ie exploatare

91.431,42

40.757,42

0,45

-cheltuieli tu majorări șl penalități

11,04

0.00

D.DO

- cheltuieli privind activele imobil toate cedate

80.340,61

31.680,00

0.39

- cheltuieli cu amorttoarealmcbfcăriler corporale ți netarp.

11.077.72

9.077,72

0,82

-alteafteitiSeM

2.05

0,00

0.0 iJ

CHELTUItLI HNAMClAHt

w.ts

o,tu?

- c hol tu leii privfn d dl ferdnțefy te curs valutar

S9.5&I

a, gd

0,001

[CHEL UI ELI TOTAtfc 1

10 a. *7 A, 5t|

o,au|

Rezultatul brut așteptat este în sumă de 473,18 mii lei.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

■ Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; • Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Valoarea totală a cheltuielilor pentru investiții estimată pentru anul 2020 este de 51.768,70 mii lei.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvemanța Corporativă

întocmit, Cornelia Pivnici

SALUBRITATE

DESZĂPEZIRE 83

■Qa>y

Către

Dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local a aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anui societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

vând ca obiect financiar 2020 al

SECTOR 3

rimpt

R

b

Stimate domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea normelor instituite prin Ordonanța nr. 26/2013privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică

SALUBRITATE

Și DESZĂPEZIRE $3

4

centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

SC SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. este o societate care, în desfășurarea activității, este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfășoară în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput și pentru anii 2021 și 2022, buget previzional1, respectând structura și conceptul unui buget multianual. Din acest motiv, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se stabilească premisele unui echilibru financiar în anii 2020-2022. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune SC SD 3 - Salubritate si Deszăpezire S3 SRL.

în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • 1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.  Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.  Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.  Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • 7. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

SALUBRITATE

& SI DESZĂPEZIRE S3

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al S.C. SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3

S.R.L. se formează din următoarele capitole:

 • I. Veniturile estimate a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 93.092 mii lei.

Structura veniturilor este:

 • 1.      Venituri din servicii prestate                                93.020 mii lei,

 • 2.     Alte venituri financiare                                        72 mii lei,

 • II. Cheltuielile estimate a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 92.618,82 mii lei. Structura cheltuielilor este:

 • 1. Cheltuieli din exploatare: 92.618,82 mii lei;

 • 2. Cheltuieli financiare: 0 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

 • 1.     Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 7342,10 mii lei din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 6062 mii lei, din care cheltuieli cu materiale consumabile și piesele de schimb în sumă de 4832 mii lei, cheltuieli privind combustibilul în sumă de 20 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 30 mii lei, cheltuieli privind energia și apa în sumă de 1200 mii lei.

 • b)     Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 44 mii lei din care: cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 20 mii lei, cheltuieli privind chiriile în sumă de 24 mii lei

 • c)     Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 1.236,10 mii lei vizează cheltuieli privind reclama. Publicitate si protocol in suma de 5.5 mii lei, cheltuieli poștale și taxe de comunicații în sume de 10 mii lei alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 1201,60 mii lei.

 • 2.     Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 40 mii lei din care:

 • a)     Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 40 mii lei.

 • 3.     Cheltuieli de personal în sumă de 44479 mii lei, structurate astfel:

 • a)     Cheltuieli cu salariile de baza în suma 39.600 mii lei;

 • b)     Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 487 mii lei;

 • c)     Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator 2100 mii lei.

 • III. REZULTAT BRUT


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017

"                   email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmai!.com

Profitul brut estimat în anul 2020 este de 473,18 mii lei la care s-a calculat un impozit pe profit de 75,71 mii lei, rezultând un profit net de 397,47 mii lei

IV. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

în anul 2020 se estimează a se efectua cheltuieli investiționale în sumă de 61604.76 mii lei pentru dotări, toate de natura imobilizărilor care vor avea ca sursă de finanțare, sursele proprii ale companiei (amortizare ,capital social și încasări din alte surse).

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. pe anul 2020 și a anexelor acestuia.

La prezenta adresă, anexăm următoarele:

 • 1.  Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 (anexele 1 -5)

 • 2.  Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9 din data de 05.02.2020 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

 • 3. Anexa 1 cu privire la Programul de Investiții pe anul 2020.

 • 4. Nota de fundamentare BVC pe anul 2020.

Pentru aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de consiliu având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Cu deosebită considerație,

Mihai Nitu

în calitate de Președinte C.A.


_                    __V,•>..     __

Prezenta adresa este in completarea adres&d&jhâintare înregistrata 43169/05.02.2020.

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

București, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 154-158

Cod Unic de Identificare R037804020


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI Șl CHELTUIELI

ANUL 2020 -

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L..

în vederea elaborării și susținerii rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

în elaborarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anului 2019 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completată și modificată;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 6.     Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • 7.     OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L.. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 93.092,00 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare                           93.020,00 mii lei;

 • B. Venituri financiare                                   72,00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

 • 1.  Venituri din servicii prestate            93.020,00 mii lei,

 • 2.  Venituri din chirii                          72,00 mii lei

Veniturile din vânzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 3811 si 3832 si 4677

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

 • 1. Venituri din diferențe de curs în sumă de   00.00 mii lei,

 • 2.  Venituri din dobânzi în sumă de            00.00 mii lei,

 • 3.  Alte venituri financiare                       72.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 92.618,82 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli de exploatare                 92.618,82 mii lei,

 • B. Cheltuieli financiare                         0 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 7342,10 mii lei din care:

 • a) cheltuieli privind stocurile în sumă de 6.062,00 mii lei, din care:

cheltuieli privind combustibilul în sumă de 20,00 mii lei,

cheltuieli privind materialele consumabile în sumă de 4.832,00 mii lei,

 • -   cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 30.00 mii lei, cheltuieli privind energia și apa în sumă de 1.200,00 mii lei

 • b) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 44,00 mii lei din care:

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 20,00 mii lei,

cheltuieli privind chiriile în sumă de 24,00 mii lei,

 • c)  Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 1.236,10 mii lei din care:

 • - cheltuieli privind colaboratorii în sumă de 00.00 mii lei,

 • - cheltuieli privind consultanța juridică în sumă de 100.00 mii lei,

 • - cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 41.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 70.00 mii lei,

 • - cletuieli de deplasare, detașare, transfer în sumă de 20.00 mii lei,

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații în suma de 40.00 mii lei,

 • - cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în suma de 10.40 mii lei,

 • - alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în suma de 1,176.00 mii lei,

 • - alte cheltuieli în sumă de 20.00 mii lei.

 • 2.  Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 39.20 mii lei din care:

 • a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 00.00 mii lei,

 • b) Cheltuieli cu taxe de autorizare în sumă de 30.00 mii lei,

 • c)  Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 1.20 mii lei,

 • d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 8.00 mii lei.

 • 3.  Cheltuieli cu personalul în sumă de 44.479,00 mii lei, structurate astfel:

 • a)  Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 39.600,00 mii lei,

 • b) Alte cheltuieli cu taxe si impozite in suma de 40,00 mii lei

 • c)  Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 487,00 mii lei,

 • d) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 2.100,00 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salarii precizăm că sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 820 angajați, conform organigramă și stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - consiliul de administrație - precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății. Cheltuilelile privind contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație.

Având în vedere actele normative în vigoare, aplicabile societății SD3 salubritate si deszăpezire S3 SRL. cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL . pentru anul 2020 și a anexelor acestuia.

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL

Presedinte-CA

V, X

'u

* li


Mihai Nitu


,7^ SALUTATE «r ♦! ăPEZ'JÎESo///


R.L. $/

SALUBRITATE Șl DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 09/05.02.2020

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.RL.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate,-Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L pe anul 2020;

Președinte C.A.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ....Zf?..».

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................., a analizat proiectul de hotărâre înscris Ia punctul .../.U.....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) litc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETTCÂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONTARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ......... ?....?

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul......de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR, VASILIU MARIANA
DOBRE ALEXANDRU

PÂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOANSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

E-MAIL guvernântacorporatBva@primar ie 3-ro

Str, Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032153, București

Nr. 44726 /06.02.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate nr. 44721/06.02.2020 și de adresele nr. 705/05.02.2020 (înregistrată la PS3 cu nr. 43169/05.02.2020) și nr. 707/05.02.2020 (44686/06.02.2020) ale societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvernanță Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniceru