Hotărârea nr. 31/2020

HCLS3 nr. 31 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr. 44827/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Nota de fundamentare nr. 198/03.02.2020 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL;

 • -  Raportul de specialitate nr. 44525/06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Adresa nr. 44529/06.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12 pct. 12.1 lit. h) și art 16 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S 3, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Construcții S 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                                                                        |\ j


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ A VĂDUVA

NR. 31

DIN 10.02.2020

Contrasemnează pentru lec

\Șe6retar genera' Măritiș Mihăiță '


alitate


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256

Cod unic de înregistrare RO 37714360


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020


ANEXANr.1.1                       /

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent(N-l)

Propuneri an curent(N)

%

Estimări an N

+ 1

Estimări an

N + 2

%

9 = 7/5

10 = 8/7

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8,00

9,00

10,00

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

141.660,90

199.808,33

1,41

201.333,33

203.278,33

1,01

1,01

11

Venituri totale din exploatare, din care:

2

141.662,89

199.769,33

1,41

201.269,33

203.169,33

1,01

1,01

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

-1,99

39,00

-19,60

64,00

109,00

1,64

1,70

3

Venituri extraordinare

6

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

127.806,11

188.006,93

1,47

187.894,07

189.132,07

1,00

1,01

L

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

127.793,97

187.604,03

1,47

187.481,17

188.699,17

1,00

1,01

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

86.267,89

127.043,67

1,47

127.843,67

128.243,67

1,01

1,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.249,02

4.011,54

3,21

4.061,54

4.111,54

1,01

1,01

cheltuieli cu personalul, din care:

11

21.545,23

38.974,86

1,81

37.911,00

38.627,00

0,97

1,02

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 13 + rd. 14)

12

20.117,37

34.439,66

1,71

34.939,66

35.639,66

1,01

CI

ch. cu salariile

13

20.117,37

34.439,66

1,71

34.939,66

35.639,66

1,01

C2

bonusuri

14

0,00

0,00

0,00

te> Jbg

\      s-

S^v oj
c.

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.032,89

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieliaferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și

17

635,87

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

397,02

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

18.731,83

Cheltuieli financiare

20

12,14

Cheltuieli extraordinare

21

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

10.079,09

IMPOZIT PE PROFIT

23

1.390,00

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

8.689,09

Rezerve legale

25

26,17

1

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

26

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

Alte repartizări prevăzute de lege

29

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor

30

8.689,09

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

31

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

32

4.344,55

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

4.344,55

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.

35

4.344,55

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

...

36

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a).

cheltuieli materiale

38


0,00

2.971,34

2.987,34

1,01

2.323,02

3,65

2.323,02

2.323,02

1,00

1,00

632,32

1,59

648,32

664,32

1,03

1,02

17.573,96

0,94

17.664,96

17.716,96

1,01

1,00

402,90

33,19

412,90

432,90

1,02

1,05

5.011,40

0,50

6.439,26

6.646,26

1,28

1,03

801,82

0,58

1.030,28

1.063,40

4.209,58

0,48

5.408,98

5.582,86

17,00

0,65

35,00

45,00

1

. ..

- 1

y tew

4.192,58

0,48

5.373,98

5.537,86

1

z

2.096,29

0,48

2.686,99

2.768,93

2.096,29

0,48

2.686,99

2.768,93

2.096,29

0,48

2.686,99

2.768,93

(!

ALGOR'thM a structu

a->0'865zb)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

E

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

0

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

100.000,00

113.177,88

1,13

40.000,00

40.000,00

Alocații de la buget

44

Ijalocații bugetare aferente plății yangajamentelor din anii anteriori

45

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

100.000,00

113.177,88

1,13

40.000,00

40.000,00

1

DATE DE FUNDAMENTARE

47

J™

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

317,00

451,00

1,42

461,00

471,00

1,02

1,02

Nr. mediu de salariați total

49

249,00

430,00

1,73

440,00

450,00

1,02

1,02

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

50

6.864,90

6.980,53

1,02

6.617,36

6.599,94

0,95

1,00

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

51

6.864,90

6.980,53

1,02

6.617,36

6.599,94

0,95

1,00

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

52

545,55

448,79

0,82

457,58

451,73

1,02

0,99

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

53

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

54

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.

55

Plăți restante

56

Creanțe restante

57


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Consiliul de Admirri Președinte Cosocariu Ale^todruTÎNTOCMIT,

Contabil
peratorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

■diuI/Adresa București, Sector 3, Bdul Basarabia, nr. 256

od unic de înregistrare RO 37714360

'etalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre


VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd.

28)


Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din


din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd.

6 + rd. 7), din care:


din vânzarea produselor


din servicii prestate


din redevențe și chirii alte venituri


din vânzarea mărfurilor

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 +


Trim li


49953,67


49950,50


49950,50


291,96


950,03


1544,3


175614,65


175614,65


40837,47


40837,47


1175,27


1175,27


1175,27


4.701,06


27290,93


27290,93


29.007,25


11776,60


11776,60 11776,60


11776,60


8913,64


8913,64


1.424,93


385,92


385,92


4632,90  4632,90


22964,04 22964,04


3.986,53


12.882,00


25,00


25,00


25,006910,05


6910,05


6910,05


6910,05


2' 0,00 5 ALGO ÎITHMe)


venituri aferente costului producției în curs de execuție


alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd.

16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd.

25 + rd. 26 + rd. 27), din care:


din dobânzi89552,94


89552,94


78.272,79


27419,50


27419,50


27419,50


109.678,00


22260,20


22260,20


16.089,39


2250,00


2250,00


2250,00


2250,00


9.000,00


22050,20


22050,20


22050,20


210,00


174,00


30,00


210,00


174,00


24,00


30,00


120,00


sf 1 cf | zl I

KW

4

■ tUL.


rV[| [venituri extraordinareCHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)


Llieltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd.

86 + rd. 1201. din care:


A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 4- rd. 46), din care:

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd.

34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:


Al


a)


b)

-


cheltuieli cu materiile prime cheltuieli cu materialele consumabile, din care:


bl)


cheltuieli cu piesele de schimb


c)


d)


e)


b2)


cheltuieli cu combustibilii


cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar


cheltuieli privind energia și apa


cheltuieli privind mărfurile


A2


Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:


a)


b)


cheltuieli cu întreținerea și reparațiile cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:


bl)


- către operatori cu capital integral/majoritar de stat


b2)


- către operatori cu capital privat


c)


prime de asigurare

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 +51293,3


51291,8


39538,8


22487,7


21412,6


227,4


1222,67


938,09


137


2181,93


2063,16


131243,41


130840,51


85401,98


45153,87


21412,57


3081,18


5130,15


1825,50


21252,96


4715,57


188.006,


187.604,03


127.043,67


81.655,12


57.995,18


7.941,72


2.201,88


2.102,84


19.355,22


7.611,45


644,18


5.080,89


115,29


4.965,6a)


b)


d)


cheltuieli cu colaboratorii cheltuieli privind comisioanele" și onorariul, din care:

r

rTIcheltuîeli de protocol, reclama si '

I ((publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: I Ici)


cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

19,24


19,24


84,84


- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

I- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,

- ch. de promovare a produselor

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G, nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din


ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

232,93

408,36

408,36

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

23,87

331,22

331,22

- cheltuieli cu diurna {rd. 65 + rd. 66), din care:

64

3,25

131,22

131,22

-interna

65

105,00

105,00

-externa

66

3,25

26,22

26,22

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

19,8

81,08

81,08

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate            . u

68

5,31

69,56

69,56

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti. din care:

69

550,23

1357,42

1357,42

11)

cheltuieli de asigurare și pază

70

514,93

1288,20

1288,20

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

8,43

14,72

14,72

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

26,87

48,50

48,50

14}

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75


629,14

242,63

242,63

242,63

242,63

970,52

1,54

2,70

31,87

112,90

87,90

43,95

18,95

263,70

8,27

1,34

0,00

37,90

37,90

18,95

18,95

113,70

0,00

23,33

23,33

11,67

11,67

70,00

0,00

14,57

14,57

7,28

7,28

43,70

0,00

39,41

15,56

15,56

15,56

15,56

62,22

1,58

1,99

7,87

4,89

4,89

4,89

4,89

19,56

2,49

1,48

1.228,41

511,92

511,92

491,98

491,98

2.007,80

1,63

2,23

1.155,54

472,05

472,05

472,05

472,05

1.888,20

1,63

2,24

35,37

19,20

19,20

9,60

9,60

57,60

1,63

4,20

37,50

20,67

20,67

10,33

10,33

62,00

1,65

1,40

/i

1 * I c

1 z

l))

X

A?

> ALGC

bltun.

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + fa)


ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale


| ch. cu redevența pentru concesionarea ||bunurilor publice și resursele minerale ch. cu taxa de licență


32975,22


28.711,86


8535,91


8535,91


8535,91


34.143,62


1131,57


1.249,02


1879,25


647,70


4.011,54


20,00


500,00


C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

0

0,00

din Legea nr. 227/2015 privind Codul ficralf* rii rnnHifirărjlp ci rornnlofărila

93

0

0,00

0,00

- tichete de creșa, cf. Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare:

94

0,00

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

95

b) tichete de masă;

96

c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

(i

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

X

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și

104

526,17

946,42

946,42

a) pentru directorî/directorat

105

0

0,00

0,00

- componenta fixă

106

- componenta variabilă

107

394,97

394,97

394,97

394,97

1.579,86

0,00

_

0,00

0,00

0,00

0,00

394,97

394,97

394,97

394,97

1.579,86

0,00

"V

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V \

ra 1

K 1

1 //

635,87

|   230,76

1630,76

230,76

230,76

2.323,02

3,65

1,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1

<v.\40/8fî

1

A

â /

kcORW

A

S> 1

-Wl      1

° const/jlicth S3

|b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:


componenta fixă


- componenta variabilă


 • c) pentru AGA și cenzori

 • d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator__________________________


C5

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.

118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), ~cheltuieli cu majorări și penalități (rd.

3 122 + rd. 123), din care:

- către bugetul general consolidat


- către alți creditori


b)


cheltuieli privind activele imobilizate


c)


cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului


alte cheltuieli


e)


f)


ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126),


fl)cheltuieli privind ajustările și provizioanele


fl. 1)


-provizioane privind participarea la profit a salariaților


fl. 2)


- provizioane in legătura cu [contractul de mandat
19109,84


18.731,83


4398,49


4398,49


117


122


60,00


15,00


9835,88


75,00


23,75

60;

15,1

10,29|

20,00 j

1,79|

3,75   |

11.586,13|

2125,00


158,08


158,08


4388,49


4388,49


13,75


10,00


3,75

2125,00


1.400,00


632,32


17.573,96


.. 1375


10,00


3,75


2125,00


75,00


15,00


8.500,00
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: din anularea provizioanelor (rd.

128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care: - din participarea salariaților la profit - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante - venituri din alte provizioane

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:_______________________ cheltuieli privind dobânzile, din care: aferente creditelor pentru investiții aferente creditelor pentru activitatea curentă aferente creditelor pentru investiții aferente creditelor pentru activitatea curentă alte cheltuieli financiare

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

"Hivenituri neimpozabile

130


131


320,00


300,00


20,00


62,90


139
DATE DE FUNDAMENTARE

'Venituri totale din exploatare, din care:

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Cheltuieli de natura salarială (rd. 87), din care: **)

146


Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151


Nr. de personal prognozat la finele anului

152


Nr. mediu de salariați

Câștigul mediu lunar pe salariat |(lei/persoană) determinat pe baza Câștigul mediu lunar pe salariat ’ (lei/persoană) determinat pe baza Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate______

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care ^cantitatea de produse finite fOPEl

- preț mediu (p)

153


154


zioz^


- valoare = QPF x p

162

8

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de ia bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

i

uiyuuu penii uiiiidiiLdiHd activității curente (soldul rămas

171

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

X

X

X

X

X

X

ÎNTOCMIT,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256

Cod unic de înregistrare RO 37714360

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3

Kcls 3         t /lO.QT^- mii lei-

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd.

3)*), din care:

110.377,49

51.549,71

46,70%

175.788,65

’ 141.660,90

80,59%

1

Venituri din exploatare*)

110.323,49

51.519,47

46,70%

175.614,65

141.662,89

80,67%

2

Venituri financiare

54,00

30,24

56,00%

174,00

-1,99

-1,14%

3

Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


ÎNTOCMIT,

Contabil

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI


Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL


Sediul/Adresa București, Sector 3, Bdul Basarabia, nr. 256

Cod unic de înregistrare RO 37714360

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr,1.4 l &.                Kb % \  /- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N +1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

100000

100000

112177,88

120000

140000

1

Surse proprii, din care:

100000

100000

112177,88

120000

140000

a) - capital social

100000

100000

112177,88

120000

140000

b) - profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

100000

100000

112177,88

166000

186000

1

Investiții în curs, din care:

96000

136000

156000a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

1

Hala Laminor, B-dul Basarabia,nr.256

72716,7]

- (denumire obiectiv)

1

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

II

- (denumire obiectiv)

c; ptilLtu rrtrTTcrrnțrue iiatuta iftjineiuuilli " privat al statului sau al unității administrativ fitarrn I •--—--

J

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

J1.

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

Teren

Construcții

Statie sortare cu receptor de nisip

Macara


14568


8328


b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

[- (denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

---

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

[[Echipare si autorizare service,inclusiv stand ||franare camioane

(Autoutilitara transport rezervor mobil

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

r

- (denumire obiectiv)

1_____________________________________________________________________________________


288


120


ALGORITHM


CONSTRUCȚII


c) pentru bunurile ae natura domeniului ” privat al statului sau al unității administrativ toritnrîalo-

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

27283,3

27283,3

1201,88

30000

30000

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

SediuVAdresa București, Sector 3, Bdul Basarabia , nr. 256

Cod unic de înregistrare RO 37714360


mii lei *

ANEXA Nr.1.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante ikU. '1>\/LO..O.2~TO'Lq

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9,00

10,00

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n ...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERALjicLI+

ÎNTOCMIT,


CONDUCĂjrgR^țGConsiliul de^ Administrație Președinte Cosocariu Alexandru-Dan


Contabil

CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0 Calea Dudești nr. 191, Sector 3,01

r~-r-TOR3

L


REFERAT DE APROBARE


CABINET PRIMAR

Data..................... ..........


:tl


a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S3 SRL

Societatea Algorithm Construcții S 3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii nr. 223 din 30.05.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 199.808,33 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare

  199.769,33 mii lei, 39,00 mii lei.

  53.451,13 mii lei

  27.640,20 mii lei

  109.678,00 mii lei


 • B. Venituri financiare

 • A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

 • 1. Venituri din producția vândută

 • 2.  Venituri din vânzarea mărfurilor

 • 3.  Venituri aferente costului producției în curs de execuție

 • B.Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 1.  Venituri financiare din diferențe de curs                            9,00 mii lei,

 • 2. Venituri financiare din dobânzi                                    10,00 mii lei,

 • 3.  Alte venituri financiare                                               20.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 188.006,93 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare                                  187.604,03 mii lei,

 • B. Cheltuieli financiare                                             402,90 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare:
 • 1.  Cheltuieli cu bunuri și servicii

  127.043,67 mii lei: 4.011,54 mii lei 38.974,86 mii lei. 17.573,96 mii lei


 • 2.  Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

 • 3.  Cheltuieli de personal

 • 4. Alte cheltuieli de exploatare  CABINET PRIMAR


B. Structura cheltuielilor financiare:
 • 1.  Cheltuieli privind dobânzile                      320,00 mii lei,

 • 2.  Cheltuieli privind diferentele de curs valutar 20,00 mii lei,

 • 3.  Alte cheltuieli financiare                          62,90 mii lei.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr. 198/06.02.2020 a societății Algorithm Construcții S 3 SRL precum și de raportul de specialitate nr. 44525/06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.E-MAIL gwvernanțacorporatfva^prinniariej.i'o

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3. 032158, București

Nr. 44525/06.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L în vederea împuternicirii președintelui consilului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 înființarea societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și este reprezentată legal de președintele Consiliului de Administrație, domnul Alin Radu Panait.

Societatea Algorithm Residential S 3 SRL și SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL au înființat în calitate de asociați societatea Algorithm Construcții S 3 SRL care își desfășoară activitatea pe baza unui buget aprobat de către autoritatea publică tutelară Primăria Sectorului 3, fiind persoană juridică cu capital majoritar public.

Având în vedere:

 • - adresa societății Algorithm Residențial S3 S.R.L. cu nr. 405/05.02.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 43155/05.02.2020

 • - adresa societății Algorithm Construcții către societatea Algorithm Residential S 3 SRL și către societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL nr. 199/03.02.2020

 • - adresa societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL nr. 702/05.02.2020

 • - Hotărârea consiliului de administrație nr. 04/03.02.2020 de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății

 • - Nota de fundamentare a BVC nr. 188/03.02.2020

 • - Anexele 1.1 - 1.5 la BVC pentru anul 2020

în conformitate cu prevederile:

 • - art. 4 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliu] cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). ”

-art.6, alin. (3) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară: “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz”,

 • - art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L: "Adunarea Generală a Asociaților are atribuții de aprobare a programului de activitate și a bugetului Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”

 • - art. 13.6 alin. 3 lit e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Residential S3 S.R.L: “ Sunt de competența consiliului de administrație deciziile privind supunerea în fiecare an în atenția Adunării Generale în termen de 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat a raportului cu privire la activitatea societății precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor”

 • - art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: “ Adunarea Generală a Asociaților aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile societății) ”

 • - art. 16 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Algorithm Construcții S 3 SRL: “ Consilul de Administrație ia deciziile privind supunerea, în fiecare an, spre aprobare Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat a raportului cu privire la activitatea societății precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul financiar următor ”

-Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare conform căruia: ” Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală. ”

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I.Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 199.808.33 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:

 • A. Venituri din exploatare                                   199.769,33 mii lei,

 • B. Venituri financiare                                        39,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1. Venituri din producția vândută 53.451,13 mii lei din care

-Venituri din vânzarea produselor                             4.701,06 mii lei,

-Venituri din servicii prestate                                   47.106,40 mii lei,

-Venituri din redevențe și chirii                                   1.543,67 mii lei,

-Alte venituri                                                    100,00 mii lei,


 • 2. Venituri din vânzarea mărfurilor                              27.640,20 mii lei

 • 3.  Venituri aferente costului producției în curs de execuție 109.678,00 mii lei, din care venituri neimpozabile, cont contabil 711 - variația stocurilor, în valoare de 6.790,00 mii lei

4. Alte venituri din exploatare 9.000,00 mii lei, din care

-din vânzarea activelor și alte operații de capital

9.000 mii lei.


9,00 mii lei,

10,00 mii lei,

20.00 mii lei.


Veniturile financiare sunt structurate astfel
 • 1. Venituri financiare din diferențe de curs

 • 2.  Venituri financiare din dobânzi

 • 3. Alte venituri financiare

Venituri din exploatare preconizate vor fi realizate conform activității principale, cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și vizează continuarea investiției la imobilul „HALA LAMINOR”. Venituri din vânzarea produselor conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de - Agregate reciclate din beton, sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton, sort 0-125.

De asemenea, preconizăm că nivelul veniturilor financiare vor fi în sumă de 39,00 mii lei, structurate în venituri din diferențe de curs valutar în sumă de 9,00 mii lei, venituri din dobânzi în sumă de 10,00 mii lei și alte venituri financiare în sumă de 20,00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în sumă de 188.006,93 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare în sumă de 187.604,03 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 402,90 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 127.043,67 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile în sumă de 81.655,12 mii lei,din care:

 • a) cheltuieli cu materialele consumabile în sumă de 57.995,18 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb în sumă de 5.081,18 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în sumă de 7.941,72 mii lei.

 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar în sumă de 2.201,88 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia și apa în sumă de 2.102,84 mii lei

Cheltuielile cu materialele consumabile vizează continuarea investiției la imobilul „HALA LAMINOR”, echipare și autorizare service, inclusiv stand frâne camioane, stație sortare cu receptor de nisip, construcție Hala 7.000 mp.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 7.611,45 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în sumă de 644.18 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile în sumă de 5.080,89 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare în sumă de 1.886,38 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 37.777,10 mii lei vizează

 • - cheltuieli privind comisioane și onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanță juridica în sumă de 164,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol în sumă de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri și personal în sumă de 970,52 mii lei,

-cheltuieli de deplasare, detașare în sumă de 263,70 mii lei,

 • - cheltuieli poștale și de telecomunicații în sumă de 62,22 mii lei,, -cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de 19,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe în sumă de 2.007,80 mii lei și cuprind cheltuieli cu paza în sumă de 1.888,20 mii lei, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul în sumă de 57,60 mii lei, cheltuieli cu pregătirea profesională în sumă de 62,00 mii lei.

-alte cheltuieli în sumă de 34.143,62 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 4.011,54 mii lei, din care:
 • a) Cheltuieli cu taxa de licență în sumă de 500,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxa de autorizare în sumă de 443,00 mii lei;

 • c) Cheltuieli cu taxa de mediu în sumă de 100,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli alte taxe și impozite în sumă de 2.968,54 mii lei.

 • C. Cheltuieli de personal în sumă de 38.974,86 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza în sumă 30.678,84 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de bază 3620,82 mii lei;

 • c) Cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • d) Tichete de masa 1.579,86 mii lei;

 • e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație în sumă de 2.323,02 mii lei;

 • f)  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 632,32 mii lei.

în ceea ce privește fondul de salariu precizăm că sunt necesare pentru continuarea activității societății și sunt aferente unui număr de 451 angajați, conform organigramei și statului de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale în vigoare având în vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a

unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete - adică pentru consiliul de administrație precizăm că aceste cheltuieli sunt conform statutului societății și HCLS 3 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii și consiliului de administrație .

 • D.Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 17.573,96 mii lei cuprind:

 • a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 75,00 mii lei,

 • b) cheltuieli privind activele imobilizate în sumă de 8.500,00 mii lei

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporalc în sumă de 8.998,96 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar în sumă de 20,00 mii lei,

B3. Alte cheltiueli financiare 62,90 mii lei.

Investițiile preconizate a se realiza în anul 2020 sunt în sumă de 112.177,88 mii lei conform anexei 1.4 „ Programul de investiții, dotări și surse de finanțare,, fiind alocate pentru :

 • 1. Stație sortare cu receptor de nisip   1.296,00 mii lei

 • 2. Teren Glina 25.000 mp * 36,52 euro/mp plus autorizații, aprox. 4.800,00 mii lei

 • 3. Construcție Hala Glina 7.000 mp * 200 euro/mp = 8.328,00 mii lei

 • 4. Macara 144,00 mii lei

 • 5. Investiții Hala LAMINOR 96.000 mii lei

 • 6.  Echipare si autorizare service, inclusiv stand frâne camioane 288,00 mii lei

 • 7.  Autoutilitară transport rezervor mobil 120,00 mii lei

 • 8.  Dotări 1.201,88 mii lei.

Sursele de finanțare a investițiilor sunt surse proprii, respectiv din capitalul social, în sumă de 112.177,88 mii lei.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate publică înființată de Primăria Sectorului 3 funcționează pe baza unui buget aprobat de autoritatea publică tutelară propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L în vederea împuternicirii președintelui consilului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL.

Compartiment

Guvemanță Corporativă,

-Jhg.

S.C ALGORITHMRESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, KSSjys Camerele C3, C4, C5, Sector 3.Către:


Consiliul Local al Sectorului 3 București si 9

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 BucureștCABINET PRIMO

Sediul:


Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București


....

Referitor:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea adoptării bugetului de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM CONSTRUCTH S3 S.R.L. pe anul 2020 și a anexelor acestuia.


Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Camerele C3, C4, C5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectând art. 12.1 lit o) din Actul Constitutiv al acesteia: „Adunarea Generală a Asociaților : «hotărăște în orice altă problemă importantă privind activitatea societății ”, înaintează următoarea:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea adoptării bugetului de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2020 și a anexelor acestuia.

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 97/20.03.2017 înființarea societății Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil și Legii 31/1990, sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120 și desfășoară activități comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.


Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn

Reg. Com J40/5481/20I7   R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR


Tel: 0314.334.452


Fax: 0314.334.451

algorithm.residential@gmail.com constructiis3.ro


5. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL  Q

w.CKtLHwt MS:    Kr.CNt.-^f!.1Tn

ISO 14001:2004 CHS AS 18001 :?M7


Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter, KîSwS

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017 s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 și Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., deține calitatea de ASOCIATÎn cadrul societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L., Art. 12, lit. h), Asociatul Unic: ,,aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății)”.

Din adresa transmisă de către societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. în data de 05.02.2020, înregistrată la sediul subscrisei cu nr. 206 reies următoarele: ”Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 august 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs. Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrala sau locală. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus înființarea acesteia. Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfasurarea activitatii este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se deșfașoara în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 București. Bugetul general pentru anul 2020 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3

S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006privind finanțele publice locale cu modificările

Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel; 0314.334.452

Reg. Com J4O/5481/2O17   R097RNCB0087157546060001 ^Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithnLresidential@gmail.com

constnictiis3.ro

S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL

Sediul Social: București, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. ”

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Residential S3 S.R.L. în vederea adoptării bugetului de venituri și cheltuieli al societății ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2020 și a anexelor acestuia.

La prezenta solicitare atașăm adresa înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L. înregistrată la sediul subscrisei cu numărul 206 din 05.02.2020.Algorithm Residential S3 SRL

Calea Vitan nr. 242

București Sector 3 031295


C.U.L: 37409960         BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn            Tel: 0314.334.452

Reg. Com J40/5481/2017   RO97RNCB0O87157546060001 -Ron                                 Fax: 0314.334.451

R070RNCB0087157546060002 - EUR                     algorithm.residential@gmail.com

constructiis3.ro


Către:

Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

Sediul:

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

Referitor:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

Stimate domnule primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,


Sediul Social: Calea Vitan. nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București C.U.I.: RO 37804020                          Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@vahoo.com email: salubritatcs3.runos@email.com


S! deszApSubscrisa, societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan,nr.l54-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, reprezentata legal de dl. Nitu Mihai in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat unic al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, Conform Actului Constitutiv al societății Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12, lit h), Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „aproba programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății) ” înaintăm prezenta:

SOLICITARE:

de adoptare a unei hotărâri având ca obiect adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al

S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.


Societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL., cu Asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3., deține calitatea de ASOCIAT al societății Algorithm Construcții S3 S.R.L.

Pentru toate aceste considerente, solicităm adoptarea unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect adoptarea a unei hotărâri având ca obiect adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

La prezenta solicitare atașăm adresa. înaintată de societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L.

înregistrată la sediul subscrisei cu numărul ad}


din 03.02.2020.


Cu deosebita considerație.

Președinte al Consiliului de Administrație al SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

gr iu nnorriJ»i cnugTDi mTir ci gpi

Către

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3

J1LW l« rs 5

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTH S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.


Subscrisa, societatea Algorithm Construcții S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Bd. Basarabia nr. 256, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8651/08.06.2017, având CUI 37714360, reprezentată legal de dl. Coșocariu Alexandru-Dan, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, având în vedere calitatea societății Algorithm Residential S3 SRL si calitatea societarii SD3 Salubritate si Deszăpezire S3, de asociati ai societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri având ca obiect adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCTH S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 223/30.05.2017, s-a înființat societatea Algorithm Construcții S3 SRL, societate cu răspundere limitată, având ca obiect principal de activitate - COD CAEN 4120 - lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului

Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 București, Romania

E mail: officegaacs3.ro

Web: www.acs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RC J40/8651/2017

IBAN R032BTRLRONCRT0414912701

Banca TransilvaniaAU3OE&THM CONSTRUCȚII SS


q?

< I \     <> i \     vi

. ac,

ÎBU3E11

isoifldo! isopotn |


constitutiv constă in lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Conform Actului Constitutiv al societarii Algorithm Construcții S3 SRL, art. 12, lit h), Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: „aproba programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și Stabilește politica de prețuri (remunerație pentru activitățile Societății)

Cu toate acestea, desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 august 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrala sau locală. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget de către unitatea administrativ teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

Algorithm Construcții S3 SRL este o societate care în desfasurarea activitatii este ținută de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013. Astfel, activitatea societății se desfașoara în

Algorithm Construcții 53

Bd Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 București, Romania

E-mall: office@acs3.ro

Web: www.acs3.ro


ALGORITHM CONSTRUCȚII S3
baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Bugetul general pentru anul 2020 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Pentru aceste considerente, vă solicităm adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

Anexăm prezentei Hotărârea nr£^... din data de$3.......bkfca Consiliului de Administrație al Agorithm Construcții S3 si nota de fundamentare.

Cu deosebită considerație,

Coșocariu Alexandru-Dan

Președinte Consiliu de Administrație

Algorithm

Ltructii S3 SRL

Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia, nr 256, Corp CI, Sector 3 București. Romanla

E maiT: office@acs3.ro

Web: www.acs3.ro


Date Fiscale:

CIF 37714360

RCJ40/8651/2017

IBAN RO32BTRLRONCRT04149127D1

Banca TransilvaniaAC.


ALSORITHM CONSTRUCȚII S3


115013001 ! 5 0 POfli


HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR/X7 /03.02.2020

Societatea S.C. Algorithm Construcții S3 S.R.L. din Bd. Basarabia nr. 256, Corp CI, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8651/2017, avand CUI 37714360, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare, a Actului Constitutiv al societății si a Regulamentului de Organizare si Funcționare al Consiliului de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Cu 5 voturi din 5, Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Algorithm Construcții S3 SRL, conform documentelor atașate la mapa de ședință.

PREȘEDINTE C.A.

COSOCARIU ALEXANDRU DANMARINESCU GABRIEL MIRCEA


MATACHE DOINA FLORENTINALALEXANDRU

Algorithm Construcții S3

Bd Basarabia nr 256, Corp CI, Sector 3 București, Romania

E mail: officegialeorithmconstructlis3.ro Web: www.algoritiimconstructiis3.ro

SC ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan , nr.154-158 Cod unic de înregistrare RO 37714360


NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2020

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 al Municiupiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora,a programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzionat1, respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2021-2022 , Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a tinut cont următoarelor reglementari legislative:


 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6.     Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a ■întreprinderilor publice;

 • 7.     Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

 • 8.     Legea nr.5/2020 privind bugetului de stat pe anul 2020


Bugetul general pentru anul 2020 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. se formează din următoarele:


I.


Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 199.808,33 mii


lei.

Structura veniturilor pentru anul 2019 este:


A. Venituri din exploatare


199.769,33 mii lei,


B. Venituri financiare


39,00 mii lei.


Veniturile din exploatare sunt structurate astfel


1. Venituri din producția vanduta din care

53.451,13 mii lei

Zoi?         'C*


-Venituri din vanzarea produselor

-Venituri din servicii prestate-Venituri din redevențe și chirii

1.543,67 mii lei,

100,00 mii lei,


-Alte venituri

 • 2. Venituri din vanzarea mărfurilor                               27.640,20 mii lei,

 • 3.  Venituri aferente costului producției în curs de execuție       109.678,00 mii lei,

din care venituri neimpozabile, cont contabil 711 - variația stocurilor, in valoare de 6.790,00 mii lei,

 • 4. Alte venituri din exploatare

  9.000,00 mii lei,din

  9.000 mii lei.


  9,00 mii lei,

  10,00 mii lei,

  20.00 mii lei.


care

-din vanzarea activelor si alte operații de capital

Veniturile financiare sunt structurate astfel
 • 1. Venituri financiare din diferente de curs

 • 2.  Venituri financiare din dobânzi

 • 3.  Alte venituri financiare

Venituri din expoarare preconizate vor fi realizate conform activitate principala,cod CAEN 4120-Lucrari de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidentiale si vizeaza continuarea investiției la imobilul „HALA LAMINOR". Venituri din vanzarea produselor conform certificatului nr. 2293- CPR -0528 privind producția de -Agregate reciclate din beton,sort 0-63,

- Agregate reciclate din beton,sort 0-125.

De asemenea, preconizam ca nivelul veniturilor financiare vor fi in suma de 39,00 mii lei, structurate in venituri din diferente de curs valutar in suma de 9,00 mii lei, venituri din dobânzi in suma de 10,00 mii lei si alte venituri financiare in suma de 20,00 mii lei.

II.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 188.006,93 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare in suma de 187.604,03 mii lei,


 • B. Cheltuieli financiare 402,90 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 127.043,67 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 81.655,12 mii lei,din care:

a ) cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 57.995,18 mii lei,

din care : cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 5.081,18 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 7.941,72 mii lei.

 • b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 2.201,88 mii lei

 • c) cheltuieli privind energia si apa in suma de 2.102,84 mii lei.

Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza continuarea investiției la imobilul „HALA LAMINOR", echipare si autorizare service, inclusiv stand frâne camioane, statie sortare cu receptor de nisip, construcție Hala 7.000 mp.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 7.611,45 mii iei din care:

 • - cheltuieli cu intretinerea si reparațiile in suma de 644.18 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 5.080,89 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 1.886,38 mii.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 37.777,10 mii lei, vizeaza

 • - cheltuieli privind comisioane si onorarii 224,84 mii lei din care cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 164,84 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 84,84 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 970,52 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 263,70 mii lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 62,22 mii lei,, -cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 19,56 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 2.007,80 mii lei, si cuprind cheltuieli cu paza in suma de 1.888,20 mii lei, cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 57,60 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 62,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 34.143,62 mii lei.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate ir

din care:

 • a) Cheltuieli cu taxa de licența in suma de 500,00 mii lei;

 • b) Cheltuieli cu taxa de autorizare in suma de 443,00 mii

 • c)  Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 100,00 mii lei;

 • d) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 2.968,54 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 38.974,86 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a)  Cheltuieli cu salariile de baza in suma 30.678,84 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 3620,82 mii lei;

 • c)  Cheltuieli sociale prevăzute la ar.25 di Legea nr.227/2015 140,00 mii lei;

 • d) Tichete de masa 1.579,86 mii lei;

 • e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 2.323,02 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 632,32 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 451 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Referitor Ia cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății si HCL 53 nr.452/29.09.2018.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 17.573,96 mii lei,cuprind:
 • a)  cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 75,00 mii lei,

 • b) cheltuieli privind activele imobilizate in suma de 8.500,00 mii lei

b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 8.998,96 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 320,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 20,00 mii lei,

B3 Alte cheltiueli financiare 62,90 mii lei.

Investițiile preconizate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 112.177,88 conform anexa 1.4 „ Programul de investiții,dotări si surse de finanțare alocate pentru :


 • 1. Statie sortare cu receptor de nisip

  1.296,00 mii iei


 • 2.  Teren Glina 25.000 mp aprox. 4.800, mii lei,

 • 3.  Construcție Hala Glina 7.000 mp , 8.328,00 mii lei,

 • 4.  Macara 144,00 mii lei,

 • 5.  Investiții Hala LAMINOR 96.000 mii lei

 • 6.  Echipare si autorizare service, inclusiv stand frâne camioane 288,00 mii lei,

 • 7.  Autoutilitara transport rezervor mobil 120,00 mii lei

 • 8.  Dotări 1.201,88 mii lei.

Sursele de finanțare a investițiilor sunt surse proprii,respectiv din capitalul social, in suma de 112.177,88 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ALGORITHM CONSTRUCȚII S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.

Președinte C.A.

hdru-Dan

1Cosocariu Al

(6 ALGORITHM 2 CONSTRUCTU \ S3 SRL \A

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

r

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PĂ UNICĂ ADRIANA

MEMBRI:


HONTARU VALERICA

»RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU
ENE STELIAN BOGDAN


TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL       _

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....Zi7z....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


SECRETAR, VASILIU MARIANA


BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZARENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE'MAI L guvern int a corporali va @prim ar iej. ro

Str. intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3,032158, BucureștiNr. 44529 /06.02.2020

Către,

CABINET PRIMAR
Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație a societății Algorithm Residential S 3 SRL în vederea împuternicirii președintelui consiliului de administrație al societății Algorithm Construcții S 3 SRL pentru aprob area bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2029 al societății Algorithm Construcții S 3 SRL în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola