Hotărârea nr. 30/2020

HCLS3 nr. 30 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarle3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:
 • -  Referatul de aprobare nr.43659/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 42961/05.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanți Corporativă;

 • -  Nota de fiindamentare nr. 200/05.02.2020 a societății Internet și Tehnologie S3 SRL;

Adresa nr. 42971/05.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12 pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 -1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Intemet și Tehnologie S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

NR. 30

DIN 10.02.2020ȚE DE ȘEDINȚĂ

VĂDUVA
Contrasemnez^ pentru tejjalitatb ( Secretar general \ Marius Mihăiță


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI


Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
CUI 38189005

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020

ANEXA Nr.1.1 la

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent(N-l)

Propuneri an curent (N)

%

Estimări an N +

1

Estimări an N + 2

%

9 = 7/5

10 = 8/7

1

2

3

4

5,00

6 = 5/4

7

8

9

10

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

26.352,71

32.692,96

1,24

35.962,26

43.154,71

1,10

1,20

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

26.301,26

32.572,96

1,24

35.830,26

42.996,31

1,10

1,20

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

51,45

120,00

2,33

132,00

158,40

1,10

1,20

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

11.303,00

19.999,17

1,77

21.999,09

26.398,90

1,10

1,20

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11.303,00

19.974,17

1,77

21.971,59

26.365,90

1,10

1,20

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

8.295,86

13.596,56

1,64

14.956,22

17.947,46

1,10

1,20

B,

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

IO

6,68

36,68

5,49

40,35

48,42

1,10

1,20

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.668,97

5.881,81

2,20

6.469,99

7.763,99

1,10

1,20

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

1.727,71

4.914,23

2,84

5.405,65

6.486,78

1,10

CI

ch. cu salariile

13

1.727,71

4.515,04

2,61

4.966,54

5.959,85

1,10

C2

bonusuri

14

399,19

439,11

526,93

1,10

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

840,97

923,30

1,10

1.015,63

1.218,76

1,10

1,20

C.

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

0,00


C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

784,44

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

56,53

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

331,49

2

Cheltuieli financiare

20

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.136,03

IMPOZIT PE PROFIT

23

327,45

PROFITUL CONTĂRILRAMĂSWWIJEDWERW’’ IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.808,58

1

Rezerve legale

25

102,80

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27,28,29

30

1.705,78

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului

31

8

Minimum 50% vărsă minte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

852,89

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă oroorie de finanțare

35

852,89

803,62

1,02

883,98

1.060,78

1,10

1,20

119,68

2,12

131,65

157,98

1,10

1,20

459,12

1,39

505,03

606,04

1,10

1,20

25,00

0,00

27,50

33,00

1,10

1,20

0,00

0,00

1.497,51

0,70

1.647,26

1.976,71

1,10

1,20

254,00

0,78

279,40

335,28

1,10

1,20

1.243,51

0,69

1.367,86

1.641,43

1,10

1,20

74,88

0,73

82,36

98,84

1,10

1,20

1.168,63

0,69

1.285,50

1.542,60

1,10

1,20

//Ac

n*i

J)

584,32

0,69

0,00

584,32

0,69

642,75

771,30

Zf n

S^c|,20

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

306,24

584,32

1,91

642,75

771,30

1,10

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

306,24

584,32

1,91

642,75

771,30

1,10

DATE DE FUNDAMENTARE

47

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

33,00

67,00

2,03

68,00

69,00

1,01

2

Nr. mediu de salariați total

49

23,00

60,00

2,61

66,00

67,00

1,10

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

50

6.623,19

6.886,82

1,04

6.086,45

7.197,89

0,88

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

52

356,28

542,88

641,74

1,52

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.

55

2.331,48

1.634,72

0,70

1.634,72

1.634,72

1,00

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
CUI 38189005


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr.1.2 îo. WCLS

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Trim 1

Trim 11

Trim III

Trim iV

An

7 = 6/5

8 = 5/3a

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

17.724,78

88145,23

88145,23

26352,71

8173,24

8173,24

8173,24

8173,24

32692,96

1,24

1,49

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd.

8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

17.679,95

88002,39

88002,39

26301,26

8143,24

8143,24

8143,24

8143,24

32572,96

1,24

1,49

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

10.140,29

51960,01

51960,01

13718,38

5314,17

5314,17

5314,17

5314,17

21256,68

1,55

1,35

=

al)

din vânzarea produselor

4

9.515,49

39070,48

39070,48

13046,05

5046,42

5046,42

5046,42

5046,42

20185,68

1,55

1,37

a2)

din servicii prestate

5

624,80

12665,37

12665,37

672,33

250,21

250,21

250,21

250,21

1000,84

1,49

1,08

a3)

din redevențe și chirii

6

200

200

12,5

12,5

12,5

12,5

50

a4)

alte venituri

b

24,16

24,16

5,04

5,04

5,04

5,04

20,16

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0,28

350

350

34,52

1 25

25

25

100

2,90

123,29

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd.

9

0,00

0

0

0

0

Q

0

L__o

i----------------------------------------------------------------------------------------

0
3

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

--/ V 1 f  cr/     /

1  -1      1

1 ol    ll

■ X * X ..

1 /u I

J3 I

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

7.485,24

35647,38

35647,38

12537,12

2799,07

2799,07

2799,07

2799,07

11196,28

0,89

1,67

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd.

16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

54,14

45,00

45

11,24

5

5

5

5

20

1,78

0,21

fl)

din amenzi și penalități

15

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0,00

0

0

0

0

0

0

0

- active corporale

17

- active necorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

54,14

45

45

11,24

5

5

5

5

20

1,78

0,21

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

44,83

142,84

142,84

51,45

30

30

30

30

120

2,33

1,15

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

80

80

2,5

2,5

2,5

2,5

10

d)

din dobânzi

26

44,81

52,84

52,84

51,45

25

25

25

25

100

1,94

1,15

e)

alte venituri financiare

27

0,02

10

10

2,5

2,5

2,5

2,5

10

0,00

Venituri extraordinare

28

0

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

8.404,31

51099,24

51099,24

11303

5488,39

5875

5317,39

-

^999,n

1,77

1,34iCheîtureli da exploata re (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 rd. 120), din care:

30

8.404,27

51039,24

51039,24]

s ’^^W&fârcu bunuri si servicii (rd. 32 + rd. 40 ^ONS'JÎX

+ rd. 46), din care:

31 1 7.018,67

44240,97

44240,97

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

5.885,74

26220,89

26220,89

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

5.229,15

8682

8682|

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din

care:

34

561,60

16668,89

16668,89|

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

2,82

89,16

89,16|

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

15,42

112

112

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

89,95

320

320

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

4,78

300

300

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0,26

250

250

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

89,42

546,92

546,92

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

2,30

46

46

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:

42

74,65

422

422

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

74,65

196,32

196,32

b2)

- către operatori cu capital privat

44

225,68

225,68

c)

prime de asigurare

45

12,47

78,92

78,92

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd.

46

1.043,51

17473,16

17473,16

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

25,10

64,84

64,84


11303

5482,14|

5868,7s[

5311,14|

3312,14

19974,17

1,77

1,34

8295,86

3989,14

3994,14

3784,u|

1829,14

13596,56

1,64

1,18

6134,68

1879,12

1864,12^

1664,12

1649,12

7056,48

1,15

1,04

3970,36

998,32

998,32 |

998,32

998,32

3993,28

1,01

0,76

2054,87

816,3

816,3

616,3

616,3

2865,2

1,39

3,66

2,19

4,79

4,79

4,79

4,79

19,16

8,75

0,78

31,93

11,51

11,51

11,51

11,51

46,04

1,44

2,07

74

"T|

25

25

10

100

1,35

0,82

4,6

4,5

4,5

4,5

4,5

18

3,91

0,96

30,85

20

20

20

20

80

2,59

118,65

130,85

59,73

89,73

59,73

29,73

238,92

1,83

1,46

27,79

11,5

11,5

11,5

11,5

46

1,66

12,08

80,2

37,5

67,5

37,5

7,5

150

1,87

1,07

80,2

37,5

67,5

37,5

7,5

150

1,87

1,07

22,86

10,73

10,73

10,73

10,73

42,92

1,88

1,83

2030,33

2050,29

2040,29

2060,29

150,29

6301,16

3,10

1,95

5,09

5

5

5

Z? INTPo

20

3,93

0,20

x-1 TEHNOLon^^'

S R L
bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

25,10

64,84

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

13,92

117,2

cheltuieli de protocol, din care:

51

13,92

37,2

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0,00

80

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

80

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0,00

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

d3)

- pentru cluburile sportive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane___

62

0,03

40

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

11,36

180,6

180,6

17,7

60,15

50,15

20,15

10,15

140,6

7,94

1,56

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

3,42

40,6

40,6

14,89

10,15

10,15

10,15

10,15

40,6

2,73

4,35

-interna

65

11,28

11,28

2,82

2,82

2,82

2,82

11,28

-externa

66

3,42

29,32

29,32

14,89

7,33

7,33

7,33

7,33

29,32

1,97

4,35

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

3,68

12,64

12,64

8,06

3,16

3,16

3,16

3,16

12,64

1,57

2,19

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

1,27

8,84

8,84

1,38

1,46

1,46

1,46

1,46

5,84

4,23

1,09

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1,60

285,88

285,88

36,88

11,47

11,47

11,47

11,47

45,88

1,24

23,05

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

240

240

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

1,60

45,88

45,88

36,88

11,47

11,47

11,47

11,47

45,88

1,24

23,05

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

/*/ f / / 1 1

Vi

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0

1 61 II \

\A?

B

//

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

j)

alte cheltuieli

78

986,55

16763,16

16763,16

1938,92

1950

1950

2000

1 '■O'W'îhn

3,09

1,97B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd.

84 + rd. 85), din care:

79

3,50

220,84

220,84

6,68

14,17

4,17

14,17

4,17

36,68

5,49

1,91

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

0

c)

ch. cu taxa de licență

82

20

20

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

50

50

e)

ch. cu taxa de mediu

84

40

40

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

3,50

110,84

110,84

6,68

14,17

4,17

14,17

4,17

36,68

5,49

1,91

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd.

104 + rd. 113), din care:

86

1.216,27

6246,07

6246,07

2668,97

1364,05

1755,66

1398,05

1364,05

5881,81

2,20

2,19

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd.

92)

87

851,29

5428,35

5428,35

1828

1218,24

1269,79

1252,24

1218,24

4958,51

2,71

2,15

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd.

91), din care:

88

838,45

5029,16

5029,16

1751,75

1139,83

1145,83

1133,83

1139,83

4559,32

2,60

2,09

a) salarii de bază

89

835,75

4984,88

4984,88

1727,71

1128,76

1128,76

1128,76

1128,76

4515,04

2,61

2,07

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

2,70

44,28

44,28

24,04

11,07

17,07

5,07

11,07

44,28

1,84

8,90

c) alte bonificații (conform CCM)'

91

0

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

12,84

399,19

399,19

76,25

78,41

123,96

118,41

78,41

399,19

5,24

5,94

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul

93

0,00

80

80

0

20

20

20

20

80

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

/

t /

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

J

&

I>

b) tichete de masă;

96

12,84

233,64

233,64

76,25

58,41

58,41

58,41 „

"*5,94c) vouchere de vacanță;

97

85,55

85,55

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.

102 + rd. 103), din care:

100

0,00

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator

103

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

338,56

690,04

690,04

a) pentru directori/directorat

105

0,00

0

0

- componenta fixă

106

0

- componenta variabilă

107

0

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere.

108

338,56

690,04

690,04

- componenta fixă

109

338,56

463,56

463,56

- componenta variabilă

110

226,48

226,48

c) pentru AGA și cenzori

111

0

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

26,42

127,68

127,68

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.

118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din

114

165,83

331,36

331,36

.)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

10

10

- către bugetul general consolidat

116

0,03

10

10

- către alți creditori

117

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

d)

alte cheltuieli

120

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

165,80

321,36

321,36

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:

122

0,00

0

0

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0,00

0

0

fl.

1)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0

fl.

2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0,00

0

0

f2.

1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:

127

0,00

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

- venituri din alte provizioane

130

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

0,04

60

60

0

6,25

6,25

6,25

6,25

25

0,00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0,00

20

20

0

1,25

1,25

1,25

V5

5

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

0,04

40

40

5

5

5

5

20

0,00

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

X

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

(0

iv

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

UHECVt

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

* ’

II

1

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

2.265,05

37045,99

37045,99

1808,58

2684,85

2298,24

2855,85

4854,85

12693,79

7,02

0,80

venituri neimpozabile

141

6.450,88

35647,38

35647,38

12103,29

2799,07

2799,07

2799,07

2799,07

11196,28

0,93

1,88

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

5,93

60

60

45,63

90

1,97

7,69

1

V

IMPOZIT PE PROFIT

143

380,73

233

233

327,45

254

. 0,78

0,86
1

DATE DE FUNDAMENTARE

0

—1

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

17.679,95

88002,39

88002,39

26301,26

8143,24

8143,24

8143,24

8143,24

32572,96

1,24

1

1,49

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Leeii anuale a bugetului de stat

146

2799,07

2799,07

2799,07

2799,07

11196,28

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

851,29

5428,35

5428,35

1828

1218,24

1269,79

1252,24

1218,24

4958,51

2,71

2,15

a)

148

b)

149

c) |..........

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

838,45

5029,16

5029,16

1751,75

1139,83

1145,83

1133,83

1139,83

4559,32

2,60

2,09

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

18,00

59

59

33

67

2,03

1,83

5

Nr. mediu de salariați

153

13,00

58

58

23

60

2,61

1,77

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 -

154

5.456,99

7.799

7.799

6.623

X

X

X

6.887

1,04

1,21

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza

155

5.456,99

7.799

7.799

6.623

X

X

X

6.887

1,04

1,21

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)

156

1.360,00

1.517,28

1.517,28

1.143,53

X

X

X

356,28

0,31

0,84

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.

157

X

X

X

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

158

"C\    \

X

X

X


cl)

Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPF x p

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital privat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
CUI 38189005
Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3              S (vf       /

/10-02- "Loto

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

% 4 - 3/2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 - 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6,00

7

i.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din

care:

56668,34

17724,78

31,28%

88145,23

26.352,71

29,90%

1

Venituri din exploatare*)

56520,5

17679,95

31,28%

88002,39

26.301,26

29,89%

2

Venituri financiare

147,84

44,83

30,32%

142,84

51,45

36,02%

3

Venituri extraordinareFINANCIAR-CONTABIL


Contabil sef
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
CUI 38189005

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4 U                       _ z

s So/lOINDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent(N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N +1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6,00

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

584,32

643

771

1

Surse proprii, din care:

a) - Capital social

31.12.2020

2000

306,24

b) - profit

584,32

643

771

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

S /«?/

4

Alte surse, din care:

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2000

306,24

584,32

643

771

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

A
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

. 1

1

- (denumire obiectiv)

1

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

n

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

1

- (denumire obiectiv)

1

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1

- (denumire obiectiv)

1

/*/

\*\

- (denumire obiectiv)

1

9 Sf l c

î1

1

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

1              i

1

- (denumire obiectiv)

1

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

1


- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

31.12.2020

2000

306,24

584,32

643

771

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care.:.

a) - interne

b) - externeDE ȘEDiNȚĂ

. ■ ............................................ ........


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTAB1L


Contabil sef Moldoveanu IonCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI
Operatorul economic SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242
CUI 38189005

ANEXA Nr.1.5 ''O.

Nb. ( LQ .O1-.T02Z)


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realîzat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6,00

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2...

X

X

Cauza n...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II

-----------------------------------------------------------------------------!DE ȘEDINȚA

- , 1


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL


Contabil sef

Moldoveanu Ion&la

CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL

Societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii nr.355 din 25.08.2017 a consiliului Local al Sectorului 3, având ca scop principal prestarea de servicii în tehnologia informațiilor.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare societate cu capital majoritar de stat își desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

La întocmirea proiectului de buget aferent anului 2020, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL a ținut seama de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale și a avut în vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, programelor de investiții și dotări.

Astfel, pentru anul 2020 s-a prognozat realizarea unor venituri totale în valoare de 32.692,96 mii lei astfel:

> 32.572,96 mii lei venituri din exploatare

 • -  21. 256,68 mii lei, venituri din producția vândută

100 mii lei, venituri din vânzarea mărfurilor;

 • -  11.196,28 mii lei, venituri neimpozabile, cont contabil 711-variația stocurilor;

- 20 mii lei, alte venituri din exploatare

> 120,00 mii lei venituri financiare.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 19.999,17 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 19.974,17 mii lei și 25 mii lei cheltuielile financiare.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr.200/05.02.2020 a de specialitate nr. 42961/05.02.2020 al îyă, am inițiat prezentul proiect de

societății Internet și Tehnologie S3 SRL precum și de r Serviciului Control Intern - Compartiment Guver hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Lo
E-MAIL guvemantae0rporaiiva@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 42961/05.02.2020


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2020

în temeiul împuternicirii exprese prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 319 din 19.07.2017 a fost înființată societatea Internet și Tehnologie S3 SRL constituită prin Hotărârea Consiliul Local Sector 3 nr. 355/25.08.2017. Societatea funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/15452/2017, CUI 38189005, cu obiect principal de activitate “Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, Cod CAEN 6203”, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de d-na Arghir Cristina-Elena.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

■■Art 1, lit. b): „Prevederileprezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „ regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

■■ Art. 4, alin. (1), lit. a) "Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b) ” ■■ Art. 6. - alin (1) "Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale\ori locale, după caz. în subordinea. în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. "

■■ Art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. ” din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară:

■■ Art. 12, pct. 12.1. lit. h): "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ” “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ”

din Actul Constitutiv al Societății Internet si Tehnologie S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 355/25.08.2017, cu modificările si completările ulterioare.

Prin adresa nr. 206/05.02.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 41898/05.02.2020, însoțită de nota de fundamentare nr. 200/05.02.2020, de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 201/05.02.2020 și de decizia nr. 692/05.02.2020 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, societatea Internet și Tehnologie S3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020, astfel:

 • •  Bugetul de venituri si cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1,

 • •  Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;

 • •  Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;

 • •  Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;

 • •  Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

Principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020____

Tijiiî lei

INDICATOR

Preliminat Realizat an precedent

Propuneri buget an 2020

%

Venituri TOTALE din EXPLOATARE

2&301,26

32^72,86

1,24

Venituri din producția vândut!

13.718^8

21.258^8

1,55

- Venituri din vân»rea produselor

ii.C4s.C3

20.185,68

135

- Venituri din servicii prestate

672,33

1.000,34

1,49

- Venituri din redevente ți chirii

0,00

50,00

■ Alte venituri

0,00

20,16

Venituri din vânzarea mărfurilor

34,52

100,00

2,90

Venituri aferent* costului producției tn curs de execuție neimposablle; cont contabil 711-varlațla stocurilor în valoare de 11.196,28 mii lei

12.537 12

11.196,28

0,89

Alte venituri din exploatare

11,24

20,00

1.78

Venituri TOTALE FINANCIARE

51/15

120,00

2,33

- Venituri financiare din diferențe de curs

0,00

10,00

- Venituri financiare din dobânzi

51,45

100.,00

1,94

- Alte venituri financiare

c.cc

10.00

VENITURI TOTALE

26.352,71

32.692,96

1,24

| INDICATOR

Pretorii nat U ealizal an pre ctien 1

Pr&psi ntn buțel an 2Q2O

FHrl l'fW

1 CMEXTUItkl *r EXPLOATARE

1 1 .303.00

1B. 074,17

1.TT

u

Cheltuieli cu bunuri fi servicii:

8.395,86

13.596,56

1,64

a) Chetei! teii privind stocurile:

6,134.6 S

7.056,40

1.13

"■cheltuieli eu materiile prime și materiale

3.970,36

3.993,28

1,01

- cheltuieli eu materialele consumabile

2.054,87

2.365,20

1,39

— cheltuieli cu piesele de schimb

2,19

19, H

8,75

cheltuieli cu combustibilul

31,93

46,04

1,44

• cheltuieli privind materialele de natura obiectelor deinventar

74,00

200,00

1,33

• cheltuieli privind energia și apa

4,60

18,00

3,91

- cheltuieli privind mărfurile

30.85

80,00

2,59

b) Chetaiieii privind serviciile exeriuatate de terțI:

130,85

238,92

1,83

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

27,79

46,00

1,66

• cheltuieli privind chiriile

80,20

150,00

1,8?

- cheltuieli cu primele deasig urare

22/16

42,92

1,88

cj Cheltuieli ca alte servicii executate de terți

2 jD 30,3 3

6.301,16

3,10

- cheltuieli privind consultanta juridică

5,09

20,00

3,93

- cheltuieli cu sponsorizarea

22,14

67,20

0,00

• cheltuieli eu transportul de bunuri și persoane

0,16

9,00

56.25

- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer

17,70

140,60

7,94

- cheltuieli poștale și taxe detelecomunicații

12,64

1,57

- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

1,3-3

5,84

4,23

- alte cheltuieli cu serviciile executa te de terți • cheltuieli cn pregătirea profesională

36,88

45,88

U4

• alte cheltuieli

1 3 5,9 2

6.000,00

3,09

Cheltuieli cu impozite, taxe și vârstarinte asimilate:

6,60

36,63

5,49

Cheltuieli cu personalul

2660,97

5.301.01

2,20

- cheltuieli cu salariile de bază

1.727,71

4.515,04

2,61

- sporuri primeși alte bonificații aferente salariului de bază

24,04

44,28

134

- cheltuieli sociale prevăzute ia art. 25 din Legea 227/2015

0,00

80,00

- tichete de masă

76,25

233,64

3,06

• vauchere de vacanță

0,00

85,55

* cheltuieli aferente Consiliului de Administrație

784,44

803,62

1,02

- cheltuieli cu contribuțiile datorate <fe angajator

56,53

119,68

2,12

■0

Alte cheltuielii de exploatare

331,49

459,12

1,39

- chehdieli eu majorări si penalități

0.00

10,00

- chehoielî ™ amortetarea imobilizărilor mtporal? și peccrrp.

331,49

449,12

1,35

CMELTVitLI 1 EH AH CI ARE

U.E3Q

25.00

• chetiuTall privind dobânrite

0,00

5,00

o

1

■ cheltuieli privtotf tfifeftnțelt du cure valutar

OrOO

2D.00

1

| CHEL Uit U TCrTALt

11.203,00

1S.SSO, 17

1,7T]

Rezultatul brut așteptat este în sumă de 1497,51 mii lei.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • •  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • • Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

i

)

SECTORULUI

BUCUREȘTI

 • • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • • Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020

 • •  OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Valoarea totală a cheltuielilor pentru investiții estimată pentru anul 2020 este de 584,32 mii lei, acestea fiind alocate pentru dotări (achiziții de imobilizări corporale și necorporale).

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvernantă Corporativă

întocmit, Cornelia Pivniceru

INTERNET

& TEHNOLOGIE

Sector 3

Nr. 200/05.02.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzionat1, respectând structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2021-2022 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

  ns3


  INTERNET

  & TEHNOLOGIE

  Stzcfor 3


 • 6.     Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

 • 7.     Legea nr.5/2020 privind bugetului de stat pe anul 2020

 • 8.     Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul general pentru anul 2020 S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr, 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 32.692,96 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare                                    32.572,96 mii lei,din

care venituri neimpozabile, cont contabil 711-variația stocurilor in valoare de 11.196,28 mii lei.

 • B. Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

 • 1. Venituri din vanzarea produselor

 • 2. Venituri din servicii prestate

 • 3. Venituri din redevențe și chirii

 • 4. Alte venituri

 • 5. Venituri din vanzarea mărfurilor

 • 6. Venituri aferente costului producției în curs de execuție neimpozabile, cont contabil 711-variația stocurilor

 • 7. Alte venituri din exploatare

mii lei.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 1.  Venituri financiare din diferente de curs

 • 2.  Venituri financiare din dobânzi

 • 3.  Alte venituri financiare

lei.

120,00 mii lei.


20.185,68 mii lei,

 • I. 000,84 mii lei,

50,00 mii lei,

20,16 mii lei, 100,00 mii lei,

 • II. 196,28 mii lei, venituri

20,00INTERNET

8. TEHNOLOGiE

•Sector 3

Venituri din vanzarea produselor, din servicii prestate , venituri din vanzarea mărfurilor si venituri aferente costului producției în curs de execuție vor fi realizate conform activitate ,cod CAEN 4321-Lucrări de instalații electrice precum si ,cod CAEN 6203-„Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul" precum si a celorlalte domenii de activitati secundare ale societății.

Pentru elaborarea bugetului s-au luat in considerare atat contractele in derulare: Contractul nr 165776/ 20.08.2018 privind lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3", in valoare totale de lei 36.749.725,79 lei + TVA, Contractul nr 255337/ 19.11.2018 privind Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU in valoare de 9.104.525,27 lei + TVA, cat si de alte contracte in derulare si previzionate.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 19.999.17 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare 19.974,17 mii lei

 • B. Cheltuieli financiare 25,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 13.596,56 mii lei:

A1 Cheltuieli privind stocurile in suma de 7.056,48 mii lei,din care:

 • - cheltuieli cu materii prime in suma de 3.993,28 mii lei,

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 2.865,20 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 19,16 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 46,04 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 100,00 mii lei

 • b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 18,00 mii lei,

 • c. cheltuieli privind mărfurile in suma de 80,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 238,92 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 46,00 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 150,00 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 42,92 mii lei.


A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de


INTERNET


 • - cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 20,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 67,20 mii lei,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 9,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detasare in suma de 140,60 mii lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 12,64 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 5,84 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 45,88 mii lei si cuprind cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 45,88 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 6.000,00 mii lei.

 • B. Cheltuielî cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 36,68 mii lei ,din care:

 • a) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 36,68 mii lei.

 • C. Cheltuieli de personal in suma de 5.881,81 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a)  Cheltuieli cu salariile de baza in suma 4.515,04 mii lei;

 • b)  Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza 44,28 mii lei;

 • c)  Cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea 227/2015 in suma de 80,00 mii lei;

 • d) Tichete de masa in suma de 233,64 mii lei;

 • e) Vauchere de vacanta in suma de 85,55 mii lei,

 • f)  Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 803,62 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 119,68 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 67 angajați, conform organigrama si stat de funcții. Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

 • D.AIte cheltuieli de exploatare in suma de 459,12 mii lei.

 • a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 10,00 mii lei

 • b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 449,12 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

B1. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 5,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 25,00 mii lei.

Pag. 4d:


o tNTERNET M "siTEHNOtOblE* ,

S.R-l- ■$//


INTERNET

& TEHNOLOGIE

Sector 3

Investițiile preconizate a se realiza in anul 2020 sunt in suma de 584,32mii lei fiind alocate pentru dotarifachizitii de imobilizări corporale si necorporale). Sursele de finanțare sunt din profitul net in suma de 584,32 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.
Pag. 5 din 5


Nr 206/05.02.2020


SECTOR 3


Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București

Ș'

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3

CABINET PRIMAR

N,

c..........âS,.&ipie>


Sediul Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societății SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, SC INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 242, parter, camerele 1,26, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/15452/2017, având CUI RO38189005, reprezentată legal de dna. Arghir Cristina Elena, în calitate de Președinte Consiliu de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise, precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL"

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203. Veniturile societății sunt din vanzarea produselor, din servicii prestate, venituri din vanzarea mărfurilor si venituri aferente costului producției în curs de execuție vor fi realizate conform activitate ,cod CAEN 4321 -Lucrări de instalații electrice precum si ,cod CAEN 6203-„Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul" precum si a celorlalte domenii de activitati secundare ale societății.

Societatea INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL este o societate a cărei activitate se desfasoara cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013, respectiv în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliul Local al Sectorului 3 București si in baza deciziei acționarului minoritar.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de


INTERNET

8. TEHNOLOGIE

Sector 3


performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Pentru elaborarea bugetului s-au luat in considerare atat contractele in derulare; Contractul nr 165776/ 20.08.2018 privind lucrări de construcții și montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii de proiectare și servicii tehnice aferente implementării obiectivului de investiții "Extinderea proiectului Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Sectorul 3", in valoare totale de lei 36.749.725,79 lei + TVA, Contractul nr 255337/ 19.11.2018 privind Servicii de elaborare a documentației de Avizare ISU in valoare de 9.104.525,27 lei + TVA, cat si de alte contracte in derulare si previzionate. Astfel, bugetul pentru anul 2020 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L, se formează din următoarele:

 • I.       Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 32.692,96 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A Venituri din exploatare                                       32.572,96 mii lei, din care

venituri neimpozabile, cont contabil 711-variatia stocurilor in valoare de 11 196,28 mii lei

B. Venituri financiare                                             120,00 mii lei.

 • II.      Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 19.999,17 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2019 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare 19.974,17 mii lei

 • B.  Cheltuieli financiare 25,00 mii lei.

La prezenta adresa, anexam Nota de fundamentare a bugetului cu anexele sale, Decizia nr 201 a Consiliului de Administrație al societății de aprobare a bugetului anului 2020 si Decizia nr. 692/ 05.02.2020 a Asociatului minoritar SC SD3 - SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL.

Pentru aceste considerente, solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L

Cu considerație,DECIZIE

Având în vedere,

 • a)  Hotărârea nr. 355/ 25.08.2017, a Consiliului Local Sector 3 al Municipiului București, privind înființarea societății Internet și Tehnologie S3 SRL

 • b) Actul Constitutiv al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, cu modificările și completările ulterioare

 • c)  O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 SRL, numit în funcție în baza Hotărârii nr. 692/28.12.2017, a Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetului societății INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 SRL, pentru anul 2020, cu anexele sale.

Art. 2. Se împuternicește Președintele CA pentru a supune în atenția Adunării Generale a Acționarilor a documentelor menționate ia art. 1, în vederea aprobării acestora.SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3

ÎEHNOLQGjE S3 SRL.

Nr.


' ' '

I                                    F.

s M 0^1 .

i

INTERNET SI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

Referitor: Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L. în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății INTERNET ȘI TEHNOLOGIE S3 S.R.L.

DECIZIE

Având în vedere solicitarea societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L nr. 204/05.02.2020 adresată societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., în calitate de asociat minoritar, se aprobă acordarea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație al societății Internet și Tehnologie S3 S.R.L, în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020.

PREȘEDINTE C.A.

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL        ,

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....ZjC..

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) Iit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL       /

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..ZX.... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridic^., apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de ..........A..........1.........'3.., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Zz....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA


SECRETAR, VASILIU MARIANAMEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN
SERVICIUL CONTROL INTERN COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ I

E-MAIL guvem3nt3corporativa@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 42971 /05.02.2020

Către,
CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:


• Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Internet și Tehnologie S3 SRL pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate nr. 42961/05.02.2020 și de adresa nr. 206/05.02.2020 (înregistrată la PS3 cu nr. 41898/05.02.2020) a societății Internet și Tehnologie S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvernanță Corporativă

întocmit de,        .

Cornelia Pivniceru