Hotărârea nr. 3/2020

HCLS3 nr. 3 din 14.01.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind asigurarea serviciilor de pază a transportului de bunuri și valori, între punctele de lucru ale Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 și Trezoreria Statului Sector 3, de către personalul din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință extraordinară, azi 14.01.2020 Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 8082/CP/10.01.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 6731/09.01.2020 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 și al Direcției Generale de Poliție Locală;

 • -  Adresa nr. 6742/09.01.2020 a Direcției Generale Impozite șî Taxe Locale Sector 3 ; în conformitate cu prevederile :

 • -   Art.6 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 30 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin HG nr. 1332/2010;

 • -   Art. 10 la art. 14 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 17 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, aprobată prin HG nr. 301/2012;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin.(l) și art. 166 alin.(2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă asigurarea serviciilor de pază a transportului de bunuri și valori, cu autovehiculul blindat din dotare, între punctele de lucru ale Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 și Trezoreria Statului Sector 3, de către personalul din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală.                                                                                /

Art.2. Direcția Generală de Poliție Locală si Direcția Generală Impozite și Taxe I ocale Sector 3 vor lua masuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

NR. 3

DIN 14.01.2020Contrage
CABINET PRIMAR
a proiectului de hotărâre privind asigurarea serviciilor de pază a transportului de bunuri și valori, între punctele de lucru ale Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 și Trezoreria Statului Sector 3, de către personalul din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală

Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, are atribuții privind stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor, taxelor locale, amenzilor și a altor venituri ale bugetului local Sector 3, inclusiv a accesoriilor, precum și executarea creanțelor bugetului local Sector 3.

Totodată, Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform articolului 30 din Regulamentul de organizare și funcționare a poliției locale din 23.12.2010, “poate asigura, în condițiile legii, paza transporturilor bunurilor și a valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale și pietre prețioase, aparținând comunei, orașului, municipiului sau sectorului municipiului București".

Prin urmare, în ceea ce privește asigurarea serviciilor de pază a transportului de bunuri și valori, între punctele de lucru ale Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 și Trezoreria Statului Sector 3, aceasta poate fi efectuată de către personalul din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, cu autovehiculul blindat din dotare.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul comun de specialitate nr. 6731/09.01.2020 al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 și al Direcției Generale de Poliție Locală, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun analizei și aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


SECTORULUI X '■'I*-*       bucurești J

DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE


Adresa de corespondenta: Str, Campia Libertății Nr.36, Sector 3 030373, București


Sediul ceritraJ. Str. Sfanta Vineri nr,32, sector 3, București www.ditl3.r0 telefon (004 021) 327 51 45 fax (004 021} 327 51 46 e-maîl relații®)ditl3.r0

Nr. înregistrare 6731/09.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr, 394/30.07.2019 privind reoganizarea Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3,

Văzând dispozițiile:

 • -   art.l alin (1) teza finală și art.6 lit. h) din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  art. 30 din Hotărârea nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

 • -  art. 10 la art. 14 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • -  art. 17 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

se impune asigurarea serviciilor de pază a transportului de bunuri și valori, cu autovehiculul blindat din dotare, între punctele de lucru ale Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 și Trezoreria Statului Sector 3, de către personalul din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală.

Traseele de deplasare ale vehiculului care transportă valori vor fi stabilite de comun acord, de către conducătorul unității care asigură efectivele de pază și cel al unității beneficiare.

GENERAL,

IE PE1T&-IULIAN direcția genera impozite^ taxe loc
DIREC

BRA


^uctiRtV.

emonale sunt prelucrate da Oiractia Generala Impozite si Taxa Locale Sector 3 in conformitate atnbutiiorlegale. Datele pot t dezvăluite unor tem in baza unul temei legal justificai Va puteți exercita drepturile prova datata, transmisa pe adresa Direcției Generale Impozite si Taxe Locale Sector 3.L°CALA


Uniunii Europorm 2016/679 In scopul îndeplinirii n Ftegulaițfmtul UE 2010/679 print<-o cerere scrisa semnata st
DIRECȚIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALESediul central. Str. Stanța Vineri nr.52, xițctor 3, Bucureftl www,ditf3.ro telefon (004 021] 327 51 45 tax(o<>4 oai} 327 51 46 e-mail reiatIî<jpdltlj.r<>

Nr. înregistrare 6742/09.01.2020

Către,

Adresa de corespondenta: Str. Campia Llbertatii Nr.jfi, Sector 3 030373, BucureștiDIRECȚIA ASISTENȚĂ LEGISLATIVĂ,

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de specialitate nr. 6731/09.01.2020 și proiectul de hotarare privind asigurarea serviciilor de pază a transportului de bunuri și valori, cu autovehiculul blindat din dotare, între punctele de lucru ale Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3 și Trezoreria Statului Sector 3, de către personalul din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală, cu rugămintea de a analiza și dispune în acest sens inițierea proiectului de hotărâre.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL, ILIE PETRE IULIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

«

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinrernrdinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită/în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul................ de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinarG/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA I

MEMBRI:              J

PELIN ARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


SECRETAR, VASILIU MARIANA