Hotărârea nr. 29/2020

HCLS3 nr. 29 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

= Referatul de aprobare nr. 43667/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr.41873/05.02.2020 al Serviciului Control Intern- Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 93/04.02.2020 a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL;

 • -  Adresa nr.41880/05.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanță Corporativă;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 12, pct. 12.1, lit. h) din Actul Constitutiv al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 98/29.03.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea OPS3- Ordine și Protecție S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile^prezentei

hotărâri.


NR. 29

DIN 10.02.2020Contrasemnează pentru k galitate Secretar gener; I Marius Mihăița.

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Sediul/Adrcsa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158

Cod unic de înregistrare 37410026

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pe anul 2020

ANEXA Nr.1.1 (a >>             o .

VCuC       2,5Ao.o2_.T2L0- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat an precedent(N-1)

Propuneri an curent(N)

%

Estimări an N + l

Estimări an N

+ 2

%

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5,00

6 = 5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

19303,82

23.524,08

1,22

25876,49

29757,96

1,1

1,15

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

19303,12

23.498,08

1,22

25847,89

29725,07

1,1

1,15

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

0,70

26,00

37,14

28,60

32,89

1,1

1,15

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

18385,37

22.623,88

1,23

24886,27

28619,21

1,1

1,15

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

18385,37

22.603,88

1,23

24864,27

28593,91

1,1

1,15

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

5877,56

7.629,44

1,30

8392,38

9651,24

1,1

1,15

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

IO

249,19

291,40

1,17

320,54

368,62

1,1

1,15

cheltuieli cu personalul, din care:

11

12045,86

14.360,84

1,19

15796,92

18166,46

1,1

1,15

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

11206,81

13.016,92

1,16

14318,61

16466,40

1,1

1,15

CI

ch. cu salariile

13

10230,09

11.893,92

1,16

13083,31

15045,81

1,1

1,15

C2

bonusuri

14

976,72

1.123,00

1,15

1235,30

1420,60

1,1

1,15

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

746,73

984,40

1,32

1082,84

1245,27

1,1

1,15


C.

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii si comitete

17

505,16

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

241,57

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

212,76

2

Cheltuieli financiare

20

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

Iii

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

918,45

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

65,7

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

1

Rezerve legale

25

21,54

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

509,66

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

30

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local

32

0

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31

35

321,55

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

0,00

690,16

1,37

759,18

873,05

1,1

1,15

294,24

1,22

323,66

372,21

1,1

1,15

322,20

1,51

354,42

407,58

1,1

1,15

20,00

22,00

25,30

1,1

1,15

0,00

0,00

900,20

990,22

1138,75

131,23

171

195

45,01

50

57

-

"I

1

i wi

0,00

/•z -

723,96

769,47

886,81

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

300,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

320

375,00

375,00

375,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

317

350,00

350,00

350,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

50

2.970,33

3-184,87

3409,19

3920,57

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

51

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

52

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

53

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.

55

9

Plăți restante

56

10

Creanțe restante

57


CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Consiliul de Administrație Președinte

Bunescu Alex

A

Z- -V

Z'cP

J; «->

>A~


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158

Cod unic de înregistrare 37410026

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora


ANEXA Nr.1.2 U KCkS         T-Ș /lO            - mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

Propuneri an curent (N)

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

An

7 =

6/5

8 =

5/3a

conform HG/Ordin comun

conform

Hotărârii

C.A.

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6,00

7,00

8,00

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd.

22 + rd. 28)

1

12902,5

22624,08

22624,08

19303,82

5881,02

5881,02

5881,02

5881,02

23.524,08

1,22

1,50

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 +

2

12902,1

22598,08

22598,08

19303,12

5874,52

5874,52

5874,52

5874,52

23.498,08

1,22

1,50

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

12347

22212,08

22212,08

18380,54

5553,02

5553,02

5553,02

5553,02

22.212,08

1,21

1,49

al)

din vânzarea produselor

4

0

a2)

din servicii prestate

5

12060,2

21742,64

21742,64

17996,96

5435,66

5435,66

5435,66

5435,66

21.742,64

1,21

1,49

a3)

din redevențe și chirii

6

286,8

449,44

449,44

383,58

112,36

112,36

112,36

112,36

449,44

1,17

1,34

a4)

alte venituri

7

20

20

5

5

5

5

20,00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

52,39

300

300

922,58

300

300

300

300

1.200,00

1,30

c)

uni kuuvy rițn ți o diili tjrui i uy exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), rlin rara-

9

0

0

0

0

0

0

0

0,00cl

subvenții, cf. prevederilor

legale în vigoare

10

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

(

O

to/ \* \

wfiffl         1

d)

din producția de imobilizări

12

0

\

w/ A /

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd.

14

502,71

86

86

0

21,5

21,5

21,5

21,5

86,00

fl)

din amenzi și penalități

15

0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.

18 + rd. 191. din care:

16

502,71

0

0

0

0

0

0

0

0,00

- active corporale

17

502,71

0

- active necorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

f5)

alte venituri

21

86

86

21,5

21,5

21,5

21,5

86,00

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd.

24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27),

22

0,47

26

26

0,7

6,5

6,5

6,5

6,5

26,00

37,14

1,49

a)

din imobilizări financiare

23

0

b)

din investiții financiare

24

0

c)

din diferențe de curs

25

0

0

d)

din dobânzi

26

0,47

26

26

0,7

6,5

6,5

6,5

6,5

26,00

37,14

1,49

e)

alte venituri financiare

27

0

3

Venituri extraordinare

28

0


ItO^Je (rd. 30 +rd. 136 +

J/144)

29

12671,7

22362,64

22362,64

18385,37

5747,22

5632,22

5622,22

5622,22

22.623,88

1,23

1,45

in

exploatare (rd. 31 +

Ta. 86 + rd. 120). din care:

30

12671,7

22342,64

22342,64

18385,37

5734,72

5629,72

5619,72

5619,72

22.603,88

1,23

1,45

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

2529,99

6520,04

6520,04

5877,56

1927,36

1907,36

1897,36

1897,36

7.629,44

1,30

2,32

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd.

33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 +

32

682,95

3200,84

3200,84

3208,36

1083,46

1083,46

1083,46

1083,46

4.333,84

1,35

4,70

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

329,52

2.230,00

2230

2068,12

785,75

785,75

785,75

785,75

3.143,00

1,52

6,28

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

126,8

532

532

1345,78

361,25

361,25

361,25

361,25

1.445,00

1,07

10,61

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

141,48

258

258

169,4

64,5

64,5

64,5

64,5

258,00

1,52

1,20

c)

che de r

tuieli privind materialele latura obiectelor de

37

132,02

470,84

470,84

81,47

42,71

42,71

42,71

42,71

170,84

2,10

0,62

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

167,43

300

300

230,83

75

75

75

75

300,00

1,30

1,38

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

33,34

200

200

827,94

180

180

180

180

720,00

0,87

24,83

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd.

40

297,5

465,88

465,88

309,41

116,47

116,47

116,47

116,47

465,88

1,51

1,04

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

47,38

74,04

74,04

49,21

18,51

18,51

18,51

18,51

74,04

1,50

1,04

b)

cheltuieli privind chiriile (rd.

43 + rd. 44) din care:

42

226,18

282,72

282,72

229,33

70,68

70,68

70,68

70,68

282,72

1,23

1,01

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

226,18

282,72

282,72

229,33

70,68

70,68

70,68

70,68

282,72

1,23

b2)

- către operatori cu capital nrivat

44

0

0

0

0

0

0

c)

prime de asigurare

45

23,94

109,12

109,12

30,87

27,28

27,28

27,28

27,28

109,12

3,53

1,29

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd.

46

1549,54

2853,32

2853,32

2359,79

727,43

707,43

697,43

697,43

2.829,72

1,20

1,52

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0


b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

0

50

50

0

12,5

12,5

12,5

12,5

50,00

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

50

50

0

12,5

12,5

12,5

12,5

50,00

c)

che

Și Pi

tuieli de protocol, reclamă jblicitate (rd. 51 + rd. 53),

50

3,84

38,36

38,36

13,16

9,59

9,59

9,59

9,59

38,36

2,91

3,43

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

3,84

38,36

38,36

13,16

9,59

9,59

9,59

9,59

38,36

2,91

3,43

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

0

0

0

0

0

0

0

0,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

.4

w

- tichete cadou ptr. campanii de marketing.

55

0

0

- ch. de promovare a produselor

56

O

0

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.58 + rd.

57

0

0

0

0

O

0

0

0,00

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate

58

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

0

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0

0

e)

che bun

tuieli cu transportul de uri și persoane

62

0,41

5

5

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

5,23

194,20

194,2

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

0

44,2

44,2

-interna

65

22,56

22,56

-externa

66

21,64

21,64

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

138,11

189,28

189,28

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

2,24

17,08

17,08

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

31,05

299,2

299,2

il)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de ralrul

71

18,7

19,2

19,2

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

12,35

280

280

Î4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0,55

1,25

1,25

1,25

1,25

5,00

9,09

1,34

5,62

37,3

17,3

7,3

7,3

69,20

12,31

0

6,46

4,8

4,8

3,14

19,20

3,14

3,14

3,14

3,14

12,56

3,32

1,66

1,66

0

6,64

159,34

49,82

49,82

49,82

49,82

199,28

1,25

1,15

2,48

2,12

2,12

2,12

2,12

8,48

3,42

1,11

11,65

24,8

24,8

24,8

24,8

99,20

8,52

8,45

4,8

4,8

4,8

4,8

19,20

2,27

3,2

20

20

20

20

80,00

25,00

z<

Î6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

j)

alte cheltuieli

78

1368,66

2060,2

2060,2

2166,99

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd.

79

194,12

491,4

491,4

249,19

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor

80

0

b)

em eu redfiVGrtțâ pferitTll ””

rrînrpqinnarM huruirilnr

81

0

c)

ch. cu taxa de licență

82

50

50

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

70

70

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

f)

cheltuieli cu alte taxe și inwozite

85

194,12

371,4

371,4

249,19

C. C

re

heltuieli cu personalul (rd. 87 +

. 100 + rd. 104 + rd. 113), din

86

9449,94

14809

14809

12045,86

CO

Cheltuieli de natură salariată (rd. 88 + rd. 92)

87

8753,02

13640,44

13640,44

11299,13

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

7928,39

12253,44

12253,44

10322,41

a) salarii de bază

89

7742,79

11893,92

11893,92

10230,09

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului

90

119,06

250,12

250,12

92,32

cj alte Donincații (cdrvfdr'm

CCMi '

91

66,54

109,4

109,4

0

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd.

97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

824,63

1387

1387

976,72

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.

93

2,38

64

64

r*/

c     liKlafil

z\ UVtȘ® w

'V\*

J l

2 I

Cr 1

? /

y *

7

590,05

590,05

590,05

590,05

2.360,20

1,09

1,58

72,85

72,85

72,85

72,85

291,40

1,17

1,28

0

0

72,85

72,85

72,85

72,85

291,40

1,17

1,28

3653,96

3568,96

3568,96

3568,96

14.360,84

1,19

1,27

3344,11

3344,11

3344,11

3344,11

13.376,44

1,18

1,29

3063,36

3063,36

3063,36

3063,36

12.253,44

1,19

1,30

2973,48

2973,48

2973,48

2973,48

11.893,92

1,16

1,32

62,53

62,53

62,53

62,53

250,12

2,71

27,35

27,35

27,35

27,35

109,40

280,75

280,75

280,75

280,75

1.123,00

1,15

1,18

0

0

0

0

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:

95

0

0

b) tichete de masă;

96

822,25

1323

1323

976,72

c) vouchere de vacanță;

97

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut

98

0

yj diiti'LiiyiLuiyii romuiifi ■

99

0

C3

Sfi^uiyiiuiyn iu psisuiidini

/rrl           im-Lrrl 1(151

100

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de oersonal

101

0

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri

102

0

cj cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, orivatizării. administrator

103

0

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat si a

104

508,71

874,32

874,32

505,16

a) pentru directori/directorat

105

0

0

0

- componenta fixă

106

0

- componenta variabilă

107

0

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de

108

508,71

874,32

874,32

505,16

- componenta fixă

109

508,71

874,32

874,32

505,16

- componenta variabilă

110

0

0

c) pentru AGA și cenzori

111

0

T


(

-wri

'CURt-^

280,75

280,75

280,75

280,75

1.123,00

1,15

1,19

0

0

0

0

0,00

236,29

151,29

151,29

151,29

690,16

1,37

0,99

0

0

0

0

0,00

236,29

151,29

151,29

151,29

690,16

1,37

0,99

151,29

151,29

151,29

151,29

605,16

1,20

0,99

85

85,00vif pqJIll u alte wrnoii SI comitete constituite potrivit

112

0

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

188,21

294,24

294,24

241,57

73,56

73,56

73,56

73,56

294,24

1,22

1,28

L). 4

11'

ite cnertuien de exploatare jra.

+ rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 171 + rd. 1771 din care:

114

497,61

522,2

522,2

212,76

80,55

80,55

80,55

80,55

322,20

1,51

0,43

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123),

115

0

7,12

- către bugetul general consolidat

116

3,5

10

10

7,12

2,5

2,5

2,5

2,5

10,00

1,40

- către alți creditori

117

6,86

20

20

5

5

5

5

20,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

292,18

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

119

0

d)

alte cheltuieli

120

0

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

121

195,07

492,2

492,2

205,64

73,05

73,05

73,05

73,05

292,20

1,42

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și

122

0

0

0

0

0

0

0

0,00

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0

0

0

0

0

0

0,00

fl.

1)

-provizioane privind participarea la profit a salariațiior

124

0

0

(

w

AA

P-l

fl.

2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

125

0

0

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din gr^

126

0

0

0

0

0

0

0

0,00f2.

1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din

127

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

128

0

0

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a artivplnr rirriilantp

129

0

0

-venituri din alte înrovizinanp

130

0

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:

131

0

20

20

0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

10

10

0

al)

arerente creditelor pentru invpctîtii

133

0

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

0

b)

che vait

tuieli din diferențe de curs itar, din care:

135

0

10

10

bl)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

0

0

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

140

230,88

261,44

261,44

918,45

venituri neimpozabile

141

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

80

80

31,23

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

48

48

65,7

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)

144

12902,1

22598,08

22598,08

19303,12

0

0

0

0

0,00

(

K

12,5

2,5

2,5

2,5

20,00

10

10,00

2,5

2,5

2,5

2,5

10,00

133,8

248,8

258,8

258,8

900,20

0,98

3,98

80,00

2,56

131,23

5874,52

5874,52

5874,52

5874,52

23.498,08

1,22

1,50

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea

146

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)

147

8753,02

13640,44

13640,44

11299,13

3344,11

3344,11

3344,11

3344,11

13.376,44

1,18

1,29

a)

148

b)

149

c)

150

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

7928,39

12253,44

12253,44

10322,41

3063,36

3063,36

3063,36

3063,36

12.253,44

1,19

1,30

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

199

380

380

320

375,00

1,17

1,61

5

Nr. mediu de salariați

153

90

370

370

317

350,00

1,10

3,52

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

154

8104,65

3072,17

3072,17

2970,33

X

X

X

3.184,87

1,07

0,37

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

155

X

X

X

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

156

143,356

X

X

X

b)

Productivitatea muncii în unităti valorice De total

157

X

X

X

c)

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal

158

X

X

X

•A

cl)

tiuniyiim uu idiiui ai productivității muncii în unități fi7Îr-o rlin roro

159

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

X

X

X

JBUCUȘ j-jVș 1 LV >

- preț mediu (p)

161

X

X

X

- valoare = QPFxp

162

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd.

163

X

X

X

8

Plăți restante

164

9

Creanțe restante, din care:

165- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

- de la operatori cu capital nrivat

167

- de la bugetul de stat

168

- de la bugetul local

169

- de la alte entități

170

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158 Cod unic de înregistrare 37410026

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3 fVlUS S           /LO.OL-.QjDLO

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

Prevederi an precedent (N-l)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

% 4 = 3/2

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6,00

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

25,914,09

12.902,57

0,50

22.624,08

19.303,82

0,88

1

Venituri din exploatare*)

25.828,09

12.902,10

0,50

22.598,08

19.303,12

0,85

2

Venituri financiare

86,00

0,47

0,01

26,00

0,70

0,03

3

Venituri extraordinare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANC1AR-CONTABIL

Contabil sef


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158 Cod unic de înregistrare 37410026


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțareANEXA Nr.1.4            'b           Ao,OÎ-.%0'L0

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent(N-l)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N)

an N +1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6,00

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

600

155,06

300,00

200

100

1

Surse proprii, din care:

a) - amortizare

b) - Drofit

261,44

155.06

300.00

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a)-interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

Capital social

338,56

200

100

- (denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

600

155,06

300,00

200

100

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)


D) pentru cununie de natura domeniului    ~~

mihlical ctatiihii caii al unității arlminic+rativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

uj pci i d u uuiîui IIC Utr 1 IcTLUI dTJUI HUI IIUILII pi IVdl al statului sau al unității administrativ

---rt--: i-.—

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul Duhlie sau Drivat al statului

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

UTȚiuiiu u uunui nu uetolui a uuii ihiiiuiui -“-—i public al statului sau al unității administrativ

•*'

Uvf!

//

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru nuntirile proprietatea pfivata ă ”” n nara t n ru 111 i ar n n n m i r

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului nuhlir al statului sau al unității administrativ

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ tAritnrialo-

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

600

155,06

300,00

200

100

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a) - interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUIFINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC OPS3- ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitanm Nr.154-158

Cod unic de înregistrare 37410026

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5                        ?   / IO . OL-, 101/3- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent(N-l)

An curent(N)

An N+l

An N+2

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

influențe (+/-t

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6,00

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut ți de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

Măsura n ...

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

Pct.

ii

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

Cauza n ...

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct.

III

TOTAL GENERAL pct. 1

+ oct. II

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI


FINANCIAR-CONTABIL

Contabil sef
CABINET PRIMARREFERAT DE APROBARE

a proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL

Societatea OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL a fost înființată prin Hotărârea nr. 98 din 29.03.2017 a Consiliului Local al Sectorului 2, în scopul prestării serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor aflate în administrarea Consiliului Local Sector 3, precum și creșterea siguranței cetățenilor.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de autoritatea deliberativă care a dispus înființarea acesteia.

în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 societatea OPS3-Ordine și Protecție S3 SRL a avut în vedere: respectarea politicii Sectorului 3 al Municipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, a programelor de investiții și dotări.

Bugetul pentru anul financiar 2020 al societății 0PS3- Ordine și Protecție S3 SRL se formează din următoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 23.524,08 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • > Venituri din exploatare      23.498,08 mii lei,

 • > Venituri financiare                26,00 mii lei

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

Venituri din servicii prestate 21.742,64 mii lei,

 • -   Venituri din redevențe și chirii       449,44 mii lei,

 • -   Alte venituri                            20,00 mii lei,

 • -  Venituri din vânzarea mărfurilor    1.200,00 mii lei,

 • -  Alte venituri din exploatare           86,00 mii lei,

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 8010-„Activități de protecție și gardă" și celorlalte domenii de activități secundare, respectiv: cod CAEN 4321-,,Lucrări de instalații electrice", cod CAEN 4322-,,Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat", cod CAEN 4329„A/te lucrări de instalații pentru construcții".

PRIMĂRIA^^

CABINET PRIMAR


Veniturile financiare sunt structurate astfel:

- Venituri financiare din dobânzi         26,00 mii lei

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt în suma de 22.623,88 mii lei. Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • > Cheltuieli din exploatare   22.603,88 mii lei

 • > Cheltuieli financiare             20,00 mii lei.

Având în vedere cele prezentate și luând în considerare nota de fundamentare nr. 93/04.02.2020 a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL precum și raportul de specialitate nr.41873/05.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ t

E-MAIL guvernantaCorporaEi va@Sprimarie3.ro

Str. Intrarea O do be ști rjr, 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr.înreg 41873/05.02.2020

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2020

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 432/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 S.R.L. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activități de protecție și gardă, cod CAEN 8010.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • > Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară , cu modificările și completările ulterioare;

 • > OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

 • > Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

în conformitate cu prevederile:

Art 1, lît. b): „Prevederileprezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „ regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

Art. 4, alin. (1), lit. a) „Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b) ”

 • -   Art. 6. - alin (1) „ Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. "

Art.6, alin. (3) „ Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz. ” din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară:

 • -  Art. 12, pct.12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții: „ aprobă programul de activitate și bugetul societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri ( remunerația pentru activitățile societății) ”

Prin adresa nr. 95/04.02.2020 a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar sub nr. 40000/04.02.2020, însoțită de nota de fundametare nr. 93/04.02.2020 și de hotărârea Consiliului de Administrație nr.76/31.01.2020, se solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020 astfel:

1.  Bugetul de venituri și cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1

 • 2. Detalierea indicatorilor economico-fînanciari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;

 • 3.  Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;

 • 4.  Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;

 • 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

mii lei

Indicator

Preliminat     an

precedent

Propuneri 2020

Venituri totale din exploatare

19303,12

23498,08

Din servicii prestate

17996,96

21.742,64

Din redevențe și chirii

383,58

449,44

Alte venituri

0

20,00

Din vânzarea mărfurilor

922,58

1.200,00

Alte    venituri    din

exploatare

0

86,00

Venituri         totale

financiare

0,7

26,00

Din dobânzi

0,7

26,00

Venituri Totale

19303,82

23.524,08

mii lei

Indicator

Preliminat an precedent

Propuneri 2020

I Cheltuieli totale din exploatare

18385,37

22603,88

A. Cheltuieli cu bunuri și servici

5877.56

7.629,44

Cheltuieli privind stocurile

3208,36

4.333,84

a. cu materii prime

0

0

b. cu materiale consumabile

2068,12

3143,00

c. cheltuieli privind de natura obiectelor de inventar

81,47

170,84

d. cheltuieli privind energia și apa

230,83

300,00

e. privind mărfurile

827,94

720,00

A2.    Cheltuieli privind

serviciile executate

309,41

465,88

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

49,21

74,04

-cheltuieli privind chiriile

229,33

282,72

-prime de asigurare

30,87

109,21

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

2359,79

2829,72

B. Cheltuieli cu impozite, taxe, vărsăminte asimilate

249,19

291,40

C. Cheltuieli cu personalul

12045,86

14360,84

C. 0 de natură salariată

11299,13

13376,44

C. 1 cheltuieli cu salariile

10322,41

12253,44

a. salarii de bază

10230,09

11893,92

b. sporuri, prime

92,32

250,12

C.2 Bonusuri

976,72

1123,00

a. cheltuieli sociale

0

0

b. tichete de masă

976,72

1123,00

c. alte cheltuieli CCM

0

0

C.3. Cheltuieli aferente contractului de mandat

505,16

690,16

a. consiliu           de

administrație

505,16

690,16

C.4      Cheltuieli      cu

contribuțiile datorate de angajator

241,57

294,24

D. Alte cheltuieli din exploatare

212,76

322,20

II Cheltuieli financiare

0

20,00

-privind dobânzile

0

10,00

-din diferențele de curs valutar

0

10,00

Cheltuieli Totale

18385,37

22623,88

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuielial societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentrul anul financiar 2020.

întocmit,

Compartiment Guvemanță Corporativă

SC 0PS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 SRL

INTRARE ..

IEȘIRE    Nr‘ —--

Z)X>,zi fi zi. z>

Către

(j ‘-FVU

Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 București

=4,, t-țjj la

SECTOR 3

CABINET PRIM/

La

r

1

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L

Stimate domnule Primar/Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3

Subscrisa, societatea OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativa , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5480/19.04.2017, având CUI 37410026, reprezentată legal de dl. Bunescu Alexandru-Razvan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea subscrisă. înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății OPS3 -ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.RL

In temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 98/29.03.2017 înființarea societății OPS3 — ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.RL.

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă in activitati de protecție si garda.

Cu toate acestea , desfasurarea exercițiului financiar este condiționala de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanța nr. 26 /2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara , publicata in Monitorul Oficial la data de 29 August 2013 , prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar in curs.

Prin Ordonanța nr. 26 /2013 se stabilesc in mod expres regulile de iunctionare , inclusiv ale unei societăți comerciale private , dar care este finanțata in totalitate de către o autoritate publica centrala sau locala. Astfel , fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat funcționează , in mod imperativ , in baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ-teritoriala care a dispus înființarea acesteia.

S.C. OPS3 — Ordine si Protecție S3 S.R.L este o societate care in desfasurarea activitatii este tinuta de respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/2013 . Astfel, activitatea societății se desfasoara in baza unui buget de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Sectorului 3 București.

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzionat1 , respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2021-2022 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost întocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 1.     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

 • 2.     Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

 • 3.     Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6.     Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice;

 • 7.     Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

 • 8.     Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2020 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L se formează din următoarele:

I.Veniturilc totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 23,524,08 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A.

Venituri din exploatare

23.498,08 mii lei,

B.

Venituri financiare

26,00 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

1.

Venituri din servicii prestate

21.742,64 mii lei,

2.

Venituri din redevențe și chirii

449,44 mii Iei,

3.

Alte venituri

20,00 inii lei,

4.

Venituri din vanzarea mărfurilor

1.200,00 mii lei,

5.

Alte venituri din exploatare

86,00 mii lei,

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda” si celorlalte domenii de activitati secundare , dintre care specificam: cod CAEN 4321-„Lucrări de instalații electrice”, cod CAEN 4322-„Lucrari de instalații sanitare,de incalzire si de aer condiționat” ,cod CAEN 4329„Alte lucrări de instalații pentru construcutii”.

Veniturile financiare sunt structurate astfel

 • 1. Venituri financiare din dobânzi                                   26,00 mii lei

II.Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.623,88 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli din exploatare 22.603,88 mii lei

B. Cheltuieli financiare 20,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 7.629,44 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.333,84 mii lei,din care

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 3.143,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 1.445,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 258,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 170,84 mii lei

 • b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 300,00 mii Iei

 • c. cheltuieli privind mărfurile in suma de 720,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 465,88 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu intretinerea si reparațiile in suma de 74,04 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 282,72 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 109,12 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 2.829,72 mii lei vizeaza

 • - cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 50,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 38,36 mii lei ,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 5,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 69,20 mii lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 199,28 mii lei, -cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 8,48 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 99,20 mii lei si cuprind celtuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 19,20 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 80,00 mii lei.

-alte cheltuieli in suma de 2.360,20 mii lei.

 • B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 291,40 mii lei ,din care:

 • a) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 291,4 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 14.360,84 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 11.893,92 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte,bonificații aferente salariului de baza in suma de 250,12 mii lei;

 • c) Alte bonificații conform CCM in suma de 109,40 mii lei;

 • d) Bonusuri in suma de 1.123,00 mii lei reprezentând tichete de masa;

 • e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 690,16 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 294,24 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 375 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

In ceea ce privește bonusuri, respectiv tichcte de masa, in suma de 1.123,00 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda” si sunt aferente unui număr de 375 angajați, conform organigrama si stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societarii.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație.

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 322,20 mii lei.

 • a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 30,00 mii lei

 • b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 292,20 mii lei.

B. Structura cheltuielilor financiare :

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 10,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 10,00 mii lei.

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societarii OPS3 -Ordine si Protecție S3 S. R. L.

Cu considerație, dl. Bunescu Alexandru-Razvan în calitate de Președinte al Cons               nistratie


OPS3-Ordii             3 S.R.L.

S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158

CUI R037410026

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pe anul 2020

Fundamentarea in vederea susținerii proiectului privind Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In vederea elaborării si susținerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație, programelor de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programelor de investiții și dotări.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022, buget previzional1 2 3, respectând structura si conceptul unui buget multianual . Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu o deosebita rigurozitate in încercarea ca pe bazele lui sa se stabilească premisele unui echilibru financiar in anii 2021-2022 . Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in ideea unei administrări cat mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a tinut cont de prevederile următoarelor reglementari legislative:

 • 4.     Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • 5.     Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritara;

 • 6.     Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;

 • 7.     Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.

 • 8.     Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Bugetul general pentru anul 2020 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L se formează din următoarele:

I.Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 23.524,08 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

 • A. Venituri din exploatare

  23.498,08 mii lei, 26,00 mii lei.

  21.742,64 mii lei, 449,44 mii lei, 20,00 mii lei, 1.200,00 mii lei, 86,00 mii lei,


 • B. Venituri financiare

Veniturile din exploatare sunt structurate astfel

 • 1.  Venituri din servicii prestate

 • 2. Venituri din redevențe și chirii

 • 3. Alte venituri

 • 4. Venituri din vanzarea mărfurilor

 • 5. Alte venituri din exploatare

Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si celorlalte domenii de activitati secundare , dintre care specificam: cod CAEN 4321-„Lucrari de instalații electrice", cod CAEN 4322-„Lucrari de instalații sanitare,de încălzire si de aer condiționat" ,cod CAEN 4329„Alte lucrări de instalații pentru construcutii"

Veniturile financiare sunt structurate astfel

1. Venituri financiare din dobânzi                                    26,00 mii lei

Il.Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.623,88 mii lei.

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

 • A. Cheltuieli din exploatare 22.603,88 mii lei

 • B. Cheltuieli financiare 20,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii in suma de 7.629,44 mii lei:

Al Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.333,84 mii lei,din care

-cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 3.143,00 mii lei ,din care:cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 1.445,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 258,00 mii lei,

-cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 170,84 mii lei

 • b. cheltuieli privind energia si apa in suma de 300,00 mii lei,

 • c. cheltuieli privind mărfurile in suma de 720,00 mii lei.

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți in suma de 465,88 mii lei din care:

 • - cheltuieli cu întreținerea si reparațiile in suma de 74,04 mii lei,

 • - cheltuieli privind chiriile in suma de 282,72 mii lei,

 • - cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 109,12 mii lei.

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți in suma de 2.829,72 mii lei vizeaza

 • - cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 50,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol in suma de 38,36 mii lei ,

-cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 5,00 mii lei,

-cheltuieli de deplasare,detașare in suma de 69,20 mii lei,

 • - cheltuieli poștale si de telecomunicații in suma de 199,28 mii lei,

-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 8,48 mii lei,

-alte cheltuieli privind serviciile externe in suma de 99,20 mii lei si cuprind celtuieli privind întreținerea si funcționarea tehnicii de calcul in suma de 19,20 mii lei,cheltuieli cu pregătirea profesionala in suma de 80,00 mii lei

-alte cheltuieli in suma de 2.360,20 mii lei.

 • B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate in suma de 291,40 mii lei ,din care:

a) Cheltuieli alte taxe si impozite in suma de 291,4 mii lei.

C. Cheltuieli de personal in suma de 14.360,84 mii lei.

Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:

 • a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 11.893,92 mii lei;

 • b) Sporuri,prime si alte bonificații aferente salariului de baza in suma de 250,12 mii lei;

 • c) Alte bonificații conform CCM in suma de 109,40 mii lei;

 • d) Bonusuri in suma de 1.123,00 mii lei reprezentând tichete de masa;

 • e) Cheltuieli aferente consiliului de administrație in suma de 690,16 mii lei;

d Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator in suma de 294,24 mii lei.

In ceea ce privește fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitatii societății si sunt aferente unui număr de 375 angajați , conform organigrama si stat de funcții. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare.

In ceea ce privește bonusuri, respectiv tichete de masa, in suma de 1.123,00 mii lei precizam ca sunt necesare pentru domeniul de activitate principala,cod CAEN 8010-„Activitati de protecție si garda" si sunt aferente unui număr de 375 angajați , conform organigrama si stat de funcții.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrație precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societății.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrație

D.Alte cheltuieli de exploatare in suma de 322,20 mii lei.

 • a) cheltuieli cu majorări și penalități in suma de 30,00 mii lei

 • b) cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale in suma de 292,20 mii lei.

B.Structura cheltuielilor financiare:

Bl. Cheltuieli privind dobânzile in suma de 10,00 mii lei,

B2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 10,00 mii lei.

Având in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societății S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE 53 S.R.L. cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propunem adoptarea bugetului al S.C. OPS3-ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. pe anul 2020 si a anexelor acestuia.OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

Calea Vitan 154-158, Clădire Administrativa, București, Sector 3

C.U.I. RO 37410026

J 40/5480/19.04.2017

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 76/31.01.2020

Societatea OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L. din Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, București, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/5480/19.04.2017, avand CUI RO 37410026, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, in urma analizei propunerilor conducerii generale a OPS3 — ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.

HOTĂRĂȘTE:

l.In unanimitate, aproba transmiterea Notei de Fundamentare privind Bugetul de

Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 al societarii OPS3 - ORDINE SI PROTECȚIE S3 S.R.L.impreuna cu anexele sale, către autoritatea tutelara: Consiliul Local al Sectorului 3.

MEMBRI C.A.

BUNESCU ALEXANDRU RAZVANFLORESCU ADRIAN CONSTANTIN

PETRESCU ANAMARLA CLEMANS

SLAMNESCU DORIN DANIEL


VISUMIHAELA


AZOITEI FLORINA CARMEN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul.....Z.t?... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ... .........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.SECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LI VIUENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul


de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței erdmare/extraordinare din data de            2«a££2.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea

......., a analizat proiectul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței


drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de hotărâre înscris la punctul ....fâ....... de

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /-NU A-FQST întocmit în conformitate cuDOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


SECRETAR,

VASELIU MARIANA ...........

...................

......

.....rr................


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOANSERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ


www.primarie3.r0E-MAIL guvernantacorporativa(g)prirnarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7» Sector 3, 032158, București

Nr.înreg. 41880/05.02.2020


Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate și de adresa nr. 95/04.02.2020 a societății OPS3 - Ordine și Protecție S3 SRL, înregistrată la Cabinet Primar cu nr.40000/04.02.2020,

în vederea inițierii proiectului menționat.

întocmit,

Compartiment Gu anță Corporativă


Raluca

1

    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

2

    Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, completata si modificata;

3

    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;