Hotărârea nr. 28/2020

HCLS3 nr. 28 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.43655/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 37654/03.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 5/23.01.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL;

 • -  Adresa nr.37685/03.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 14 pct. 14.2 lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea Administrare Active Sector 3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei

hotărâri.


NR. 28

DIN 10.02.2020
ază pentru legali cretar general Marlus Mihăi


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vltan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790
INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an precedent (N-l) 2019

Propuneri an curent (N=2020)

%

Estimări an (N + l= 2021)

Estimări an (N + 2=2022)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)

1

78,980.30

70,768.90

0.90

79,251.17

88,461.12

1.12

1.12

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

78,977.85

70,768.90

0.90

79,261.17

88,461.12

1.12

1.12

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în

3

a.oo

0.00

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)

6

76,331.47

69,352.74

0.91

74,207.43

79,755.65

1.07

1.07

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18), din care:

7

76,321.77

69,342.74

0.91

74,196.73

79,744,15

1.07

1.07

A.

cheltuieli cu bucuri șî servicii

8

54,976.83

46,685.49

0.85

49,953.48

53,688.32

1.07

1.07

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

9

778.50

680.00

0.87

727.60

782,00

1.07

1.07

C.

cheltuieli cu personalul (Rd. 10 = Rd. 11 < Rd.

14 + Rd. 16 + Rd. 17), din care:

10

8,128.86

8,890.25

1.09

9,512.56

10,223.78

1.07

1.07

CO

Cheituieli de natură salariată (Rd. 11 =

11

7,485.88

8,241.18

1.10

8,818.07

9,477.36

1.07

1.07

CI

ch. cu salari'le

12

7,125.04

7,730.28

1.08

8,271.40

8,889,83

1.07

1.07

C2

bonusuri

13

3C0.84

510.90

1.42

546.66

587.54

1.07

1.07

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

14

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii

15

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de

16

470.18

454.68

0.99

497.20

534.38

1.07

1.07

CS

Cheituieli cu contribuțiile datorate de

17

172.80

184.39

1.07

197.29

212.04

1.07

1.07

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

12,437.59

13,087.00

1.05

14,003.09

15,050.05

1.07

1.07

2

Cheltuieli financiare

19

9.70

10.00

1.03

10.70

11.50

1.07

1.07

III

REZULTATUL BRUT (profit/pi: rdare) (Rd. 20 =

20

2,648.83

1,416.16

0.53

5,053.74

8,705.47

3.57

1.72

iV

1

IMF JZ'T PE PROFIT CURENT

21

227.27

237.24

1.04

505.37

870.5S

2.13

1.72

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

0.00

0.00

0.00

0.00

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

0.00

0.00

0.00

0.00

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTMTATI

24

0.00

0.00

0.00

0.00

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA

ELEMENTELE DE MAI SUS

25

0.00

0.00

0.00

0.00

V

PROFITUL/PiEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD. 26 = Rd. 20- Rd. 21 - Rd 22 -

Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25 - Pd 26), din care:

26

2,421.56

1,178.93

0.49

4,548.36

7,834.93

3.86

1.72

1

Rezerve legale

27

121.03

70.81.

0.58

227.42

391.75

3.21

1.72

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

29

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum ți pentru constituirea

30

0.00

0.00

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0.00

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da ia Rd. 27 la Rd. 31 (Rd. 32 = Rd. 26-(F.d. 27 la Rd. 31)

32

2,300.49

1,108.12

4,320.94

7,4<3,18

1.72

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

0.00

0.00

0.00

0.00INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an precedent (N-l) 2019

Propuneri an curent (N=2020)

%

Estimări an (N +1= 2021)

Estimări an (N + 2=2022)

%

9=7/5

10=8/7

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

34

o.co

0.00

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Profitui nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

2,300.49

1,108.12

4,320.94

7,443.18

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0.00

0.00

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

41

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

42

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama ți publicitate

44

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

45

0.00

0.00

0.00

0.00

Vili

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

care:

46

17,462.40

51,672.85

2.96

7,244.76

10,720.07

0.14

1.48

1

Alocații de la buget

47

0.00

0.00

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

0

0.00

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

18,468.06

25,822.53

1.40

0.00

0.00

0.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

i Jr. de personal prognozat la finele anului

50

138.00

140.00

1.01

150.00

161.00

1.07

1.07

2

*.'r. mediu de sa lariați total

51

93.00

140.00

1.51

150.00

161.00

1.07

1.07

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

52

6,657.73

4,880.47

0.73

5,284.76

5,291.81

1.08

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chcltuiel^or de natură salartilă, recalculat cf. Legii anuale 3 bugetului

53

X

X

0.00

0.00

0.00

5

Productivitatea muncii în unitei valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.

54

849.22

505.49

0.60

528.41

549.45

1.05

1.04

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe

55

0.00

0.00

0.00

0.00

7

productivitatea muncii în unități fizice pe total

56

0.00

0.00

0.00

0.00

S

Chel tuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.

57

96E.46

979.9S

1.01

936.24

901.59

0.96

0.96

9

Plăți restante

58

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Creanțe restante

59

0.00

0.00

0.00

0.00
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sedtul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790


Detalierea Indicatorilor economico-flnanciari prevăzuți în bugetul de venitul șl cheltuieli șl repartizarea pe trimestre a ariO ,07-. 'LOPrevederi an preced. (N-l=2019)

Propuneri an curent

(N= 2020)

%

%

INDICATORI

Nr.

Realizat an

Aprobat

Preliminat

din care

rd.

(N-2= 2018)

conform HCLS 3

Execuție

Trim 1

Realizat

Trim 11 Realizat

Trim III Realizat

Trim IV

An

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)

1

50,727.01

72,328.22

78,9110.30

10,084.59

24,549.86

26,049X5

10.084.59

70,768.90

0.90

1.56

1

Venituri totale din exploatare (rd. 2

2

50,717.88

72,325.91

78,977.85

10,084.59

24,549.86

26,049.86

10,084.59

70,768.90

0.90

1.56

a)

i’:n producția vândută (rd. 3 = rd. 4

3

10,090.62

58,220.46

63,072X5

9,616.71

18,814.10

18,814.10

9,616.71

56,861.61

0.90

6.25

al)

din vânzarea produselor

4

8,949.61

54,475.82

59,460.44

8,926.89

17,853.78

17,853.78

8,926.89

53,561.33

0.90

a2)

din servicii prestate

5

153.92

2,071.57

1,827.58

321.50

592.00

592.00

321.50

1,827.00

1.00

11.87

a3)

din redevențe și chirii

6

981.14

1,526.52

1,623.96

368.32

368.32

368.32

368.32

1,473.23

0.91

2.65

a4)

alte venituri

7

5.95

146.55

160.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

din vânzarea mărfurilor

8

9,117.41

214,77

214.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

c)

din subvenții și transferuri de

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ci

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dî

din variația producției

12

0.00

3,568.98

5,059.16

467.88

935.76

935.76

467.88

2,807.28

e)

venituri aferente imobilizărilor in curs

13

76.61

0.00

303.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f)

pite venituri din exploatare (rd. 15 +

14

31,433.24

10,321.71

10,327.53

0.00

4,800.00

3,300.00

0.00

11,100.00

1.07

0.33

fi)

din amenzi șl penalități

15

90.30

26.78

26.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f2)

din vânzarea activi 1or ș’ alte opercții de capital (rd 16 ® rd. IS + rd. W), din care:

16

31,246.80

10,290.12

10,213.12

0.00

4,800.00

6,300X0

0.00

11,100.00

1.08

- active corporale

17

31,246.80

10,290.12

10,290.12

0.00

4,800.00

6,300.00

0.00

11,100.00

1.08

- active necorporale

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0.00

5.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15)

alte venituri

21

96.14

-0.81

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

2

Venituri Cnandare (rd. 22 = rd. 23 +

22

9.13

2.31

2.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

a)

din imobilizări financiare

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

din Investiții financiare

24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

din diferențe de curs

25

0.00

1.97

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

din dobânzi

26

9.13

0.34

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

e)

alte venituri financiare

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CH

LTU’jLI totale (rd. 29 + rd. 110)

28

47,890.42

70,761.57

76,331.47

16,120.41

18,314.20

23,491.76

11,426.37

69,352.74

0.91

1.59

1

Cheltoie'i de exploatare (rd. 30 + rd. 73 +

29

47,889.47

70,752.36

76,321.77

16,117.91

18,311.70

23,489.26

11,423.87

69,342.74

0.91

1.59

A, Cheltuieli cu bunuri $î servicii (rd, 31 +

30

16,728.42

49,760.16

54,976.83

8,497.82

15,022.35

14,905.85

8,259.47

46,685.49

0.85

3.29

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 +

31

15,236.21

39,508.03

44,258.74

6,705.91

13,211.81

13,161.81

6,605.91

39,685.44

0.90

2.90

a)

cheltuieli cu materiile prime

32

5,748.32

35,078.99

39,565.37

5,945.31

11,890.62

11,890.62

5,945.31

35,672.85

0.90

b?

d>71tu

: .îi cj materialele

33

218.53

2,293.57

2,656.19

399.03

798.06

798.06

399.03

2,394.19

0.90

12.15

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb, alte materiale nestocabrle

34

16.10

1,855.69

2,122.68

318.69

637.38

637.38

318.69

1,912.14

0.90

131.84

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

47.21

437.87

533.50

80.34

160.68

160.68

80.34

482.05

0,90

11.30

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

36

150.27

401.96

420.19

150.00

100.00

50.00

50.00

350.00

0.83

2.80

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

250.26

1,527.31

1,410.55

211.57

423.13

423.13

211.57

1,269.40

0.90

a)

cheltuieli privind mărfurile

38

8,866.25

206.21

206.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

A2

Cheta.

i=.:i privind serviciile executate

39

582.67

2,186.89

2,209.48

357.03

241.88

241.88

241.88

1,082.71

0.49

3.79

a)

cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile

40

0.74

114.36

109.92

23.42

23.42

23.42

23.42

93.68

0.85

148.54

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd.

43) an care:

41

540.01

2,049.53

2,060.63

325.37

210.17

210.17

210.17

955.87

0.46

3.82

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

172.73

S09.52

834.09

75.79

75.79

75.79

75.79

303.17

0.36

4.83

b2)

- către operatori cu capital privat

43

367.28

1,240.47

1,226.55

249.58

134.38

134.38

134.38

652.70

0.53

3.34INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an (N-2= 2018)

Prevederi an preced. [N-l= 2019)

Propuneri an curent (N= 2020)

%

%

Aprobat

Preliminat

din care

7=6/5

8=5/3a

conform HCLS3

Execuție

Trlml Realizat

Trlm II

Realizat

Trlm III

Realizat

Trim IV

An

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

8

prime de asigurare

44

41.92

22.54

38.93

8.29

8.29

8.29

8.29

33.16

0.85

0.93

Cheltuieli cu aite servicii executate

45

909.54

8,065.24

8,508.61

1,434.83

1,568.66

1,502.16

1,411.68

5,917.34

0.70

9.35

cheltuieli cu colaboratorii

46

329.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli privind cornisioanete onorariul, Cin c~re:

47

90.14

79.23

66.48

14.00

14.00

14.00

14.00

56.00

0.84

0.74

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

48

90.14

79.23

66.48

14.00

14.00

14.00

14.00

56.00

0.84

0.74

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:

49

10.37

41.60

51.14

7.00

12.00

12.00

17.00

48.00

0.94

4.93

cl)

cheltuieli de protocol, din

care:

50

10.37

37.42

40.77

5.00

10.00

10.00

15.00

40.00

0.98

3.33

- tichete cadou potrivit Legii nr. 133/2006, cu modificările ulterioare

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă șl publicitate, din care:

52

0.00

4.18

10.37

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă șl publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței.

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- ch. de promovare a produselor

55

0.00

4.18

10.37

2.00

2.00

2.00

2.00

8.00

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57+rd. 58+ rd. fO), d.n care:

56

0.00

9.50

Î.C-3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

dl)

ch. de sponsorizare In domeniul medical și sănătate

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare In domeniile educație, învățământ, soda! șl sport, din care:

58

0.00

9.50

9.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d3)

- pentru cluburile sportive

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d4)

ch. de sponsorizare pentru , alte acțiuni șl activități

60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane

61

0.03

677.52

668.54

99.98

199.96

199.96

99.98

599.89

0.90

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

62

4.74

44.87

41.66

35.40

1.00

1.00

1.00

38.40

0.92

8.79

ch'îlukli cu diurna (rd. 64 + rd. 65),

63

2.39

44.87

41.66

5.40

1.00

1.00

1.00

8.40

0.20

-interna

64

0.00

2.50

4.40

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

-externa

65

2.39

42.37

37.27

4.40

0.00

0.00

0.00

4.40

0.12

cheltuieli poștale și taxe de

66

21.14

75.83

68.33

15.00

15.00

15.00

15.00

50.00

0.88

3.23

cheltuieli cu serviciile bancare și

67

3.67

17.73

18.23

4.00

4.00

4.00

4.00

16.00

0.88

4.97

alte cheltuieli cu serviciile executate de î rți, din care:

68

147.06

619.35

622.32

59.45

53.70

56.20

60.70

230.0S

0.37

4.23

il)

cheltuieli de asigurare și pază

69

128.36

587.25

587.82

46.20

46.20

46.20

46.20

184.80

0.31

4.58

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

14.14

18.15

22.71

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

0.88

1.61

13)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

0.25

13.95

11.79

3.75

2.50

5.00

5.00

16.25

1.38

W)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu prestațiile tfectuate de filiale

74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an (N-2= 2018)

Prevederi an preced. (N-l=2019)

Propuneri an curent (N= 2020)

%

%

Aprobat

Preliminat

din care

7=6/5

8=5/3a

conform HCLS 3

Execuție

Trlml Realizat

Trim II Realizat

Trim III Realizat

Trim IV

An

0

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

8

C

£

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

4.31

0.00

0.00

4.50

0.00

0.00

4.50

9.00

ii

alte cheltuieli

77

302.94

6,499.61

6,962.82

1,200.00

1,269.00

1,200.00

1,200.00

4,869.00

0.70

22.98

B Cheltuieli cu impozite, tete ți

78

287.07

783.77

778.50

170.00

170.00

170.00

170.00

680.C0

0.87

2.71

al

ch. cu taxa pt. activitatea de

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

ch. cu redevența pentru

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

c)

ch. cu taxa de licență

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

f)

cheltuieli cu alte taxe $i impozite

84

287.07

783.77

778.50

170.00

170.00

170.00

170.00

680.00

0.87

2.71

ut

neituieli cu personaiu! (rd. 86 + rd. 99 s- rd. 103 + rd. 1121. din care:

85

1,947.02

8,005.91

8,128.86

2,283.09

2,219.35

2,183.70

2,204.40

8,890.25

1.09

4.18

co

Cheltuieli de natură salariat (rd. 87 + rd. 91)

86

1,557.44

7,347.13

7,485.88

2,110.97

2,049.07

2,030.07

2,051.07

8,241.18

1.10

4.81

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90). din care:

87

1,538.44

6,955.05

7,125.04

1,993.07

1,911.07

1,913.07

1,913.07

7,730.28

1.08

4.63

a) salarii de bază

88

1,535.63

6,375.12

6,293.44

1,819.07

1,819.07

1,819.07

1,819.07

7,276.28

1.16

4.10

b) sporuri, prime ți alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

89

2.81

579.93

831.60

170.00

90.00

90.00

90.00

440.C0

0.53

c) alte bonificații (conform CCM)'

90

0.00

0.00

0.00

4.00

2.00

4.00

4.00

14.00

C2

Bonusiri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:

91

19.00

392.07

360.84

117.90

138.00

117.00

138.00

510.90

1.42

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările ți completările ulterioare, din care:

92

19.00

18.24

55.85

0.00

21.00

0.00

21.00

42.00

0.75

2.94

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006» cu modificările ulterioare;

93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

19.00

18.24

33.00

0.00

21.00

0.00

21.00

42M

1.27

b) tichete de masă;

95

0.00

313.84

305.00

117.90

117.00

117.00

117.00

468.90

c) vouchere de vacanță;

96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

d) ch. privind participarea

97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

aco

e) alte cheltuieli conform CCM,

98

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

C3

Alte cheltuieli cu personaiu! (rd. 100

99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

a) ch. cu plățile compensatorii

100

0.00

0.00

0.0Q

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

b) ch. cu drepturile salariale

101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

c) cheltuieli de natură salarială

102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

C4

Cheltuieli aferente contractului de

103

349.05

483.16

470.18

124.48

124.48

107.86

107.86

464.68

0.99

1.35

a) pentru directorl/dlrcctorat

104

13.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

- componenta fixă

105

13.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

- componenta variabilă

106

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

bj pentru consiliul de admlnistratie/consHiul de

107

335.06

478.04

470.18

121.86

121.86

105.24

105.24

454.21

0.97

1.40

- componenta fixă

108

335.06

478.04

470.18

121.86

121.86

105.24

105.24

454.21

0.97

1.40

- componenta variabilă

109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru AGA șl cenzori

110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

d) pentru alte comisii ș: comitete

111

0.00

5.12

0.00

2.62

2.62

2.62

2.62

10.46

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

40.53

175.63

172.80

47.64

45.80

45,47

45.47

184.39

1.07

4.26

0. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 rd. 120 + rd.

113

28,926.96

12,202.51

12,437.59

5,167.00

530.00

6,220.00

79Q.00

13,087.00

1.05

0.43

bteltuiell cu majorări și penalități + rd, 116)» din care:

114

0.36

1.45

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

OM

8.22

s'î$1jfe\ugetul general consolidat

115

0.04

0.00

1.97

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

OM

49.15

/ căV*a^i creditori

116

0.32

1.45

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OM

3.10
/ 4/ / cf 1 zl 1 61 \>

XC).

i

Sj

cG 1

Nn rd.

Realizat an (N-2= 2018)

Prevederi an preced. (N-l= 2019)

Propuneri an curent (N= 2020)

%

X

Wl/ /* INDICATORI

A? /

vu r,"

Aprobat

Preliminat

din care

7=6/5

8=5/3a

conform HCLS3

Execuție

Trlml Realizat

Trlm II Realizat

Trlm III Realizat

Trlm IV

An

ia?Eiatșga

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

cheltuieli privind activele imobilizate cedate

117

28,647.73

10,180.01

10,180.01

4,537.00

0.00

5,600.00

0.00

10,137.00

1.00

e)

cheltuieli aferente transferurilor

118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

alte cheltuieli

119

10.43

28.39

-0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor cornorale si necornorale

120

268.44

1,992.67

1,984.63

630.00

630.00

630.00

630.00

2,520.00

1.27

7.39

fl

ajun de val

n ;l deprecieri pentru pierdere pare si omvixinanp (rd. 122-rrl.

121

0.00

0.00

270.00

0.00

270.00

0.00

160.00

430.00

fl)

cheltuieli privind ajusK1 ile și provizioanele

122

0.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

160.00

160.00

fl. 1)

-provizioane privind participarea la profit a salari ațllor

123

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

124

0.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

160.00

160.00

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

0.00

0,00

0.00

0.00

270.00

0.00

0.00

270.00

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:

126

0.00

0.G0

0.00

0.00

270.00

0.00

0.00

270.00

- din participarea salariaților la profit

127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale șl a activelor circulante

128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane

129

0.00

0.00

0.00

0.00

270.00

0.00

0.00

270.00

2

Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd.

134 + rd. 137)f din care;

130

0.95

9.21

9.70

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

1.Q3

a)

cheltuieli pricind dobânzile, din

care:

131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a2)

pentru activitatea curentă

133

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

134

0.95

9.21

9.70

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

1.03

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b2)

pentru activitatea curentă

136

0.95

9.21

9.70

2.50

2.50

2.50

2.50

10.00

1.03

C)

alte cheltuieli financiare

137

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ni

ttEZUl (rd. 1-

TÂTUL «RUT (pront/pierdere) rd. 28)

138

2,836.59

1,505.65

2,643.83

-6,035.82

6,235.66

2,553.10

-1,341.78

1,416.16

0.53

0.93

venituri neimpozabile

139

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

0.00

36.22

0.00

7.58

43.81

7.58

7.58

66.56

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

23.56

220.81

227.27

0.00

40.20

410.51

-213.47

237.24

1.04

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totaio din exploatare, din

142

50,717.88

72,325.91

78,977.85

10,084.59

24,549.86

26,049.86

10,084.59

70,763.90

0.90

1.56

al

- venituri din subvenții și transferuri

143

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea orori ucțivitătii

144

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

cheltuieli totale oin exploatare (rd.

29L din care..... ......... .

145

47,889.47

70,752.36

76,321.77

16,117.91

18,311.70

23,489.26

11,423.87

69,342.74

0.91

1.59

aj

«Ițe cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea

146

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli de natură salariată (rd.

147

1,557.44

7,347.13

7,485.88

2,110.97

2,043.07

2,030.07

2,051.07

8,241.18

1.10

4.81

a)

147

a)

0.00

b)

147 b(

0.00

c|

147

c)

0.00

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

87.00

152.00

138.00

140.00

140.00

140.00

140.00

140.00

1.01

1.59

5

Nr. mediu de salariați

149

49.00

114.92

93.00

140.00

140.00

140.00

140.00

140.00

1.51

1.90

6

a)

cațs- .ui meoi'.i lunar pe saicnat (lei/persoanh) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarlală [(rd. 147 -H 03*-rd CWVrri

150

2,616.39

5,314.49

6,657.73

5,026.12

4,828.74

4,833.50

4,833.50

4,880.47

0.73

2.54

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an (N-2= 2018)

Prevederi an preced. (N-l= 2019)

Propuneri an curent (N= 2020)

X

X

Aprobat

Preliminat

din care

7=6/5

8=5/3a

conform HCLS3

Execuție

Trim l Realizat

Trim II Realizat

Trim Iii Realizat

Trim IV

2.

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

Sc

6

7

8

b)

C‘-/.u;ui ni-iliu : inar p* salrfat (U I/per: aană) determinat pe baza uie’iis’.,Iilor de natură saLrlaiă, cf.

OG 2f 0XJ13 (Rd. 147 - rd. 9?. - rd. 97)/(rd. 7491/12*1000

151

0.00

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat ci. OG 26/201C si Legii anuale a bugetului de stat

152

7

a)

Productivitatea mundi in unități valorice oe total oersonai mediu (rnii

153

1,035.05

629.36

849.22

72.03

175.36

186.07

72.03

505.43

0.60

0.82

b)

Productivitatea mundi în unități

154

0.00

7)

Productivitatea mundi în unități

155

0.00

cl)

Elemente de calcul al productivității

156

0.00

- cantitatea de produse finita (QPF)

157

o.<w

- preț mediu (p)

158

OM

- valoare «QPFxp

159

0.00

- pondera in veni tu if totale de exploatare = rd. 157/rd. 2

160

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Plăți restante

161

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Crean

e restante, din care:

162

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu captat Inttgrnl/majorltar de stat

163

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Q.QQ

0.00

tMQ

- de la operatori cu captai privat

164

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

- de ta bugetul de stat

165

0.00

0.00

0.00

tl(M

0.00

0.00

0.00

0,00

- de ta bugetul local

166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d.oa

- de Ea al» entități

167

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

11

F *dîsf ribuîri/distribuiri toute cF. CUG nr. 29/2017, din care

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-alte rezerve

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-rezultatul rer irtat

171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012799

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3 U         b IMS 2/3 / LO ,02. .'VoT-O

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an

(N-2=2018)

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l=2019)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat/ Preliminat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd.

3)*), din care:

3,587.52

50,727.01

14.14

72,328.22

78,980.30

1.09

■ i "J

Venituri din exploatare*)

3,547.52

50,727.88

14.30

72,325.91

78,977.85

1.09

2

Venituri financiare

40.00

9.13

0.23

2.31

2.45

1.06

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Președinte CA,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI


Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL Sedlul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr.1.4 k               L'g’/U, Ol AOU?

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

an prec. (N-l=2019)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N=2020)

an N + 1=2021

an N + 2=2022

0

1

2

3

4.00

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

53,747.55

J.7,462.40

51,461.86

7,244.75

10,720.07

1

Surse proprii, din care:

13,747.55

15,462.40

13,461.86

7,244.76

10,720.07

a) - amortizare

1,992.67

1,984.63

2,520.00

2,696.40

2,885.15

b) - profit

1,566.65

2,421.56

967.94

4,548.36

7,834.93

c) - încasarea din vanzarea unor active

10,188.23

11,056.20

9,973.92

0.00

0.00

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Alte surse, din care:

40,000.00

2,000.00

38,000.00

0.00

0.00

- majorarea capital

40,000.00

2,000.00

38,000.00

0.00

0.00

- (denumire sursă)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

51,304.51

15,468.06

25,822.53

0.00

0.00

1

Investiții în curs, din care:

33,465.25

2,891.91

20,729.25

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

33,465.25

2,891.91

20,729.25

0.00

0.00

- Obiectiv Compex Industrial Glina

31.12.2020

20,530.90

2,280.05

8,210.98

0.00

0.00

- Obiectiv Complex Industrial Popești

31.12.2020

12,934.35

611.87

12,518.28

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

Q.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Investiții noi, din care:

10,551.78

10,448.43

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

10,551.78

10,448.43

0.00

0.00

0.00

INDICATORI

Data finalizării investiției

an prec. (N-l=2019)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N=2020)

an N +

1=2021

an N +

2=2022

0

1

2

3

4.00

5

6

7

8

- Achiziție statie de mixturi asfaltice Benninghoven, instalație de bitum modificat Benninghoven, instalație de preparare emulsie bituminoasa Massenza

5,976.75

5,976.76

0.00

0.00

0.00

- achiziție statie beton Liebherr Mobilmix, statie asfalt Benninghoven

3,333.62

3,333.62

0.00

0.00

0.00

- reamenajare si modernizare hala 2.814 mp. Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala A)

280.04

254.17

0.00

0.00

0.00

- reamenajare si modernizare hala 1.390 mp, Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala B)

961.35

883.87

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public a! statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.0Q

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.03

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate ta imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0,00

0.00

352.48

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

352.48

0.00

0.00

- recompartlmentare hala 2.814 mp. Splaiul Unirii nr. 15, Popești Leordeni (Hala A)

0.00

0.00

99.88

0.00

0.00

- modernizare statil beton (Popești si Glina)

0.00

0.00

252.60

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului publicai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

Q.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

o.od

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări      L,

corporale)                        f       Hffli

. 7,287.48

5,127.72

4,740.80

0.00

0.00

r

/WfIII z?

INDICATORI

Data finalizării investiției

an prec. (N-l=2019)

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent (N=2020)

an N +

1=2021

an N +

2=2022

0

1

2

3

4,00

5

6

7

8

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILCONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242

Cod unic de înregistrare RO 31012790

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

ANEXA Nr.1.5            'b       M5 / 5.0 ,0 2-

- mii lei -

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Nr. crt.

Măsuri

Termen de

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

realizare

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10—j

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și

de reducere a plăților restante

1

1

Măsura 1...

X

X

X

X     |     X

X

X

X

2

Măsura 2...

X

X

X

X     1      X

X

X

x 1

Măsura n ...

X

X

! x

X     j     X

X

X

-x

TOTAL pct. 1

X

X

x J

L «

X

x

X

x !

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

i

1

Cauza 1...

I x

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza 2...

X

X

X

X

X

X

X

X

Cauza n...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. II

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct. II

OBIECTIV

AMPLASAMENT

REGIM

SCOP

AMENAJARE COMPLEX INDUSTRIAL (HALA SI PLATFORME) COMUNA GLINA, JUD. ILFOV

PROPRIETATE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

EXPLOATARE

Nr. crt.

Operațiuni

Valoare estimata actualizata RON (FTVA)

Valoare realizata RON (FTVA)

31.12.2019

Valoare estimata de realizat RON (FTVA)

A

FA7U PH7/Plfb

247.704,10 RON

247.704,10 RON

247.704,10 RON

A.O

STUDII SI DOCUMENTAȚII DIVERSE TEREN

64.912,46 RON

64.912,46 RON

64.912,46 RON

A.1

PROIECTARE URBANISTICA

153.559,58 RON

153.559,58 RON

153.559,58 RON

A.2

STUDIU TOPOGRAPHIC PUZ

21.4S3,87 RON

21.45347 RON

21.453,87 RON

A.3

STUDIU GEO

7.778,19 RON

7.778,19 RON

7.778,19 RON

B

PLATFORMA STĂTU BETON si ALFALȚ

8457.826,91 RON

2.032.341,05 RON

7,963.273,81 RON

B.1

autorizări, proiectare si studii, inclusiv pentru HALA

234.586,85 RON

98.809,10 RON

508.954,40 RON

B.2

organizare șantier

131.600,00 RON

0,00 RON

131.600,00 RON

B.3

EXECUȚIE

7.455.640,06 RON

1.933.531,95 RON

6.986.719,41 RON

B.3.1

PLATFORMA DE BETON

2.501.397,06 RON

1.611.472,32 RON

1.983.245,12 RON

B.3.2

PADOCURI PREFABRICATE

1.636.000,00 RON

1.636.000,00 RON

B.3.3

CONTAINERE/CONSTRUCTIE BIROURI

X      179.040,00 RON

179.040,00 RON

B.3.4

2.150.003,01 RON

322.059,63 RON

2.199.234,29 RON

B.3.5

AMENAJARI EXTERIOR

425.900,00 RON

0,00 RON

425.900,00 RON

B.3.6

dotări                           £c(

463.300,00 RON

0,00 RON

463.300,00 RON

B.3.7

NEPREVĂZUTE

/*/    100.000,00 RON

100.000,00 RON

B.4.

MONTAJ SI PUNERE IN FUNCȚIUNE STATII

336.000,00 RON

336.000,00 RON

T

,15 RON 8.210.977,91OBIECTIV AMPLASAMENT REGIM

SCOP


AMENAJARE COMPLEX INDUSTRIAL (HALA si PLATFORME) Splaiul Unirii nr. 15, POPEȘTI LEORDENI, JUD. ILFOV PROPRIETATE ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL EXPLOATARE SI/SAU ÎNCHIRIERE


Nr. crt

Oper iunl

Valoare estimată actualizata RON (FTVA)

Valoare realizata RON (FTVA)

3112.2019

Valoe estimată de realizat RON (FTVA)

A

FAZA PROIECTARE OBIECTIV

832.859,09 RON

217.914,45 RON

614.944,64 RON

A.1

AUTORIZĂRI, PROIECTARE si STUDII

808.073,64 RON

199.794,45 RON

608.279,19 RON

A.2

STUDIU TOPOGRAPHIC

13.035,45 RON

10.120,00 RON

2.915,45 RON

A.3

STUDIU GEO

11.750,00 RON

8.000,00 RON

3.750,00 RON

B

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

12.297.283,66 RON

393.952,13 RON

11.903.331,53 RON

B.1

ORGANIZARE ȘANTIER

197.400,00 RON

14.251,10 RON

183.148,90 RON

B.2

DEMOLOARE

76.186,52 RON

76.186,52 RON

0,00 RON

B.3

EXECUȚIE

12.023.697,14 RON

303.514,51 RON

11.720.182,63 RON

B.3.1

HALA INDUSTRIALA CU SUPRAFAȚA ESTIMATA 7.500MP (Structura, instalații, etc)

7.402.500,00 RON

0,00 RON

7.402.500,00 RON

B.3.2

ALTE CONSTRUCȚII EXTERIOARE SI INFRASTRUCTURA

4.134.747,14 RON

303.514,51 RON

3.831.232,63 RON

B.3.2.1

BIROURI PARTER

585.150,00 RON

585.150,00 RON

B.3.2.2

DRUMURI/PLATFORME BETON INCINTA

1.468.750,00 RON

299.568,00 RON

1.169.182,00 RON

B.3.2.3

CABINA PAZA

10.777,14 RON

0,00 RON

10.777,14 RON

B.3.2.4

INSTALAȚII

1.482.570,00 RON

3.946,51 RON

1.478.623,49 RON

B.3.2.5

AMENAJARI EXTERIOR

587.500,00 RON

0,00 RON

587.500,00 RON

B.3.3

DOTĂRI

486.450,00 RON

0,00 RON

486.450,00 RON
13.130.142,75 RON


611.866,58 RON 12.518.276,17 RON


DEVIZ ESTIMATIV

RECOMPARTIMENTARE HALA A, POPEȘTI

LEINr. crt

'i          DENUMIRE

yj».

CANT.

P.U. OVA

VALOARE FTVA

1

Compartimentare cu structura metalica sî panouri sandwich '

- gi

1    ■;< '

43,316.08

43,316.08

2

Vopsitorii metalice

mp

52.00

11.66

606.32

3

Usa metalica antifoc

buc

1.00

4,350.00

4,350.00

4

Usa metalica

buc

1.00

830.00

830.00

5

Demontat gresie

mp

100.00

15.50

1,550.00

6

Pardoseala din beton elicopterizat

mp

100.00

57.00

5,700.00

7

Instalație electrica

9l

1.00

19,525.88

19,525.88

8

Diverse si neprevăzute

gi

1.00

17,300.00

17,300.00

9

Punere in funcțiune

9‘

1.00

6,700.00

6,700.00

TOTAL FARAT.V.A.

99,878.28

T.V.A. 19%

18,976.87

VALOARE TOTALA TVA INCLUS

118,855.15

returile unitare sunt estimative, urmând ca achizițiile efective sa se incadreze în valorile propuse spre aprobare.

COSTURI ESTIMATIVE MODERNIZARE SI UPDATE STATII BETON (POPEȘTI SI GLINA)

LEI

Nr. crt

DENUMIRE

U.M.

CANT.

P.U. fTVA

VALOARE FTVA

1

Hard disk statie beton

buc

1.00

3,000.00

3,000.00

2

Set malaxor blindaj (1 buc popești)

buc

2.00

96,000.00

192,000.00

3

Malaxor 1 mc

buc

1.00

57,600.00

57,600.00

TOTAL FARA T.V.A.

252,600.00

T.V.A. 19%

47,994.00

VALOARE TOTALA TVA INCLUS

300,594.00

*Preturile unitare sunt estimative, urmând ca achizițiile efective sa se incadreze in valorile propuse spre aprobare.

LISTA EHIPAMENTE SI DOTĂRI PLAN INVESTIȚII 2020

-LEI-

Nr.Crt

Denumire dotare propusa pentru achiziționare

UM

Cantitate

Preț unitar * estimat fTVA

Valoare estimata fTVA

Observații

1

Pompa de beton tip elefant

buc

1

580,000.00

580,000.00

producție

2

ERP.

1

336,000.00

336,000.00

optimizare management

3

f ncjircator frontal cupa 3-4.5 mc ,.

’ buc.

, 960,000.00

960,000.00

producție

4     .

Cap tractor+ țt9ilert   .

buc

X;- -1

432,000.00

432,000.00

producție

5

Tanc bitum

buc

2

334,800:00

669,600.00

producție

6

Generator trifazic

buc

1

144,000.00

144,000.00

producție

7

Autoturism 2x4

buc

1

57,600.00

57,600.00

transport

8

Autoturism de teren

buc

1

96,000.00

96,000.00

transport

9

Echipamente laborator

gl

1

32,800.00

32,800.00

laborator Glina

10

Mașina de debitat tabla cu plasma

buc

1

240,000.00

240,000.00

producție

11

AUTOBETONIERA

BUC

2

528,000.00

1,056,000.00

transport beton

12

TANC CIMENT

BUC

1

120,000.00

120,000.00

Glina

13

Module RAFTURI

GL

1

16,800.00

16,800.00

Hala A, Popești

-

TOTAL FARA TVA

4,740,800.00

TVA

900,752.00

TOTAL GENERAL

5,641,552.00

*Preturile unitare sunt estimative, urmând ca achizițiile efective sa se încadreze in valorile propuse spre aprobare.

CABINET PRIMAR

TELEFON {004 021) 318 03 13 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cablnetprimar@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, BucureștiSECTOR 3

CABINET PRIMAR

Data.


REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL a fost înființată în baza Hotărârii nr. 281 din 07.12.2012 a consiliului Local al Sectorului 3 având drept scop o mai bună gospodărire a bunurilor imobile aparținând domeniului public și privat al Municipiului București date, aflate și dobândite în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3.

Evoluția viitoare a societății vizează centrarea activității sale economice atât pe producerea și furnizarea produselor de construcții (beton, prefabricate din beton și mixturi asfaltice) cât si pe dezvoltarea obiectivelor aferente generării de venituri din exploatarea și închirierea imobilelor.

Proiectul de buget aferent anului 2020 este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică, în conformitate cu prevederile legale.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare al bugetului pentru anul financiar în curs, mai exact de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, care stabilesc în mod expres regulile de funcționa re, inclusiv ale unei societăți private, dar care este finanțată de către o autoritate publică centrală sau locală — asociat unic sau majoritar.

Pentru anul 2020 conducerea societății își propune să realizeze venituri totale, echivalent al veniturilor din exploatare, în sumă de 70.768,90 mii lei. Astfel, veniturile din exploatare se compun din:

 • >  56.861,61 mii lei, venituri din producția vândută

 • >   2.807,28 mii lei venituri din variația producției

 • >  11.100,00 mii lei alte venituri din exploatare

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 69.352,74 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 69.342,74 mii lei și 10 mii lei cheltuielile financiare.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr. 5/23.01.2020 a societății Administrare Active Sector 3 SRL precum și de raportul de specialitate al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanță Corporativă nr. 37654 /03.02.2020, am inițiat prezentul proiect


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.E-MAFL guvernantacorporat1va@pnrnar1e3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3» 032158, București

Nr. 37654 /03.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020

Prin HCLS3 nr. 281/2012 a fost înființată S.C. Locuințe Sector 3 SRL a cărei denumire a fost modificată ulterior în S.C. Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Societatea Administrare Active Sector 3 SRL este persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012 având CUI 31012790, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 și asociat minoritar societatea SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și este reprezentată legal de dl. Corbuleanu Florentin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

■■Art 1, lit. b): „Prevederileprezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „ regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

■■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b) ” ■■ Art. 6. - alin (1) “Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Văputeți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1

PRIMĂRIA

în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. "

■■ Art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari Liniei ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară:

■■ Art.12. pct. 12.1. lit. h): “Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:" “aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). ”

■■ Art. 14. pct. 14.2. lit. e): “Consiliul de Administrație ia deciziile privind’" “supunerea, în fiecare an, spre aprobarea Adunării Generale a Asociaților, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor"

din Actul Constitutiv al Societății Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare.

Prin adresa nr. 1148/27.01.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 28534/27.01.2020, însoțită de nota de fundamentare nr. 5/23.01.2020 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 72/23.01.2020, societatea Administrare Active Sector 3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020, astfel:

 • •  Bugetul de venituri si cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1,

 • •  Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;

 • •  Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;

 • •  Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;

 • •  Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

Principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020        ______

PRIMĂRIA

1                                                                                                                                                                                                                  rtjiji h'J 1

11 MDI CÂTOR

2329

J

CHfcLTLUtU   tJCl’LOATAHfc

Tir.sai.TH

tL»1 1

:i] cndtaieit ca nuntiri țt semen

34.976,83

46.683,49

0,85

a) Cheltuieli privind stocurile

44.3 58,74

39.685,44

0,90

-cheltuieli cu materiile prime

39.565,37

35.671,85

0,90

cheltuieli tu materialele consumabile

2.656,19

2.394,19

0,90

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor deinventar

420,19

350,00

0,83

• cheltuieli privind energia și apa

1410,55

1.269,40

0,90

• cheltuieli privind mărfurile

296,44

0,00

0,00

bl Cheltuieli pvfivitaiiseraeiile executate de terți

2309,48

1.082,71

039

- cheltuieli cu întreținerea si reparațiile

109.92

93,68

0,0 S

- cheltuieli privind chiriile

2.960.63

955,87

0,46

• cheltuieli cu primele de asigurare

33,93

33,16

0,05

cț Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

3 503,61

5.917,34

0,70

- cheltuieli privind consultanța juridică

66,48

36,WJ

0,84

«cheltuieli cu sponsorizarea

9,09

0,00

0,00

- cheltuieli de protocol, redamâsi publicitate

53.34

48.00

0,94

• cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

66B.54

599,89

0,90

• cheltuieli de deplasare, detașare, transfer

41,66

38,40

0,92

* cheltuieli poștale și taxe detefecomunicații

68,33

>50,00

0,88

* cheltuieli ca serviciile bancare și asimilate

18,23

16,00

0,88

* alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

622,32

230.05

0,37

• alte cheltuieli

6.962,32

4.869,00

0,70

2} CfoeSttsselî ca impozite, tas® fi vărsSmSnee asimilate

778,50

680,00

0,87

3) ChdtoieB cu personalul

8.128,86

8.890,25

1,09

- cheltuieli de salariile

7.125,04

7.730,28

1,08

• tonusuri

360,84

510,90

1,-2

- cheltuieli aferente contractelor de mandat afe consiliului de administrație

470,18

464,68

0,99

- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

172,80

184,39

1,07

4} Alte cheltuieli de exploatare

12,437,59

13.087,0©

1,05

• cheltuieli cu majorări și penalități

2,96

9,00

0,00

• cheltuieli privind activele imobilizate cedate

Id.itifljjji

10.137,00

1,00

* cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp.

1984,63

2.520,00

1 .2-

- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane

270,98

430,00

1.59

CHELTUIELI flRiNtliUt

B,7O

1D.W

1^3

|l. Cheltuieli din diferența decurs valutar

»,TO

iq.oo

1I,C5|

|cHELUIELI TOTALE

76-331,47

!!9.352,7A

0,9*11

Rezultatul brut este în sumă de 1.416,16 mii lei, marja de profit aferentă cu valoarea de 2% fiind considerată o țintă realistă.

Valoarea totală a cheltuielilor pentru investiții estimată pentru anul 2020 este de 25.822,53 mii lei, în acest an continuându-se proiectele aprobate în anul 2019:

— Complex Comercial Glina, suma alocată fiind 8.210,98 mii lei;

— Complex Industrial Popești, Ilfov, suma alocată fiind 12.518,28 mii lei.

Alte sume prognozate aferente acestui tip de cheltuieli:

— 252,6 mii lei pentru modernizarea stațiilor de beton și de realizare :


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

F

 • — 99,88 mii lei pentru recompartimentarea Halei A situată în Popești în scopul creșterii veniturilor obținute din închiriere;

 • — 4.740,80 mii lei pentru extinderea flotei auto și de utilaje și echipamente de producție.

La întocmirea proiectului de buget au fost luate în considerare atât previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică a societății cât și prevederile legale aplicabile:

 • -  Legea nr. 31 /1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.

* Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 • -   Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritorialc sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

 • -  O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvemanță Corporativă

întocmit,

Cornelia Pivniceru

X


S C. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL


?î.ăzk. liiM___-Ol...........


Către


Consiliul Local al Sectorului 3 București Și


I SECTOR?


dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3 Bucureș


41 AB1NET


PRIMAR


Sediul


Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


.....

Data


Referitor Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.pentru anul financiar 2020

Subscrisa, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 242, parter, camera 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14752/2012, având CUI 31012790, reprezentata legal de dl. Corbuleanu Florentin, in calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București,

înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotarari de consiliu local având ca obiect aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 281/2012 înființarea societății comerciale Locuințe Sociale Sector 3 SRL, a cărei denumire a fost ulterior modificată în Administrare Active Sector 3 SRL. Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile sub forma unei societăți cu răspundere limită, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN2361.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.1 litera h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2020.

Proiectul de buget este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:


ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3

 • -  Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

* O.M.F.P. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La prezenta adresă anexăm:

 • -  Hotararea CA privind adoptarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020

 • -  Nota de fundamentare;

 • -  Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Cu considerație,

CXl

O

«J

IX


Hotararea Consiliului de Administrație nr. 72/23.01.2020

Consiliul de Administrație al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., întrun în cvorum, în ședința din data de 23.01.2020, în conformitate cu prevederile Ârt. 14.2, 14.3 din Acti Constitutiv al societății ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR. 3 S.R.L.:

Hotărăște:

Articol unic. Aproba proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.


Prezenta hotarare a fost adoptata în ședința din 23.01.2020.

Corbuleanu Florentin - Președinte C.A.

Dohot lonut -Membru C.A.


Recoseanu Ileana - Membru C.A.


Mihalcescu Catalina-Daria -Membru CA.

Gheorghe Ana-Maria - Membru C.A.


NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru ANUL 2020

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12.1 litera h) din Actul Constitutiv al societății, supunem analizei și dezbaterii, în vederea avizării in cadrul ședinței Consiliului de Administrație proiectul de rectificare a BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2020.

Proiectul de buget este intocmit avand in vedere previziunile privind evoluția situației finaciare si de dezvoltare strategica si in conformitate cu prevederile legale aplicabile:

 • - Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

 • - O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și

cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL a parcurs un proces de transformare dintr-o societate comerciala cu scop principal administrare de imobile pe baza de tarife si contract intr-o organizație profesionista de furnizare materiale de construcții, producere betoane din ciment, asfaltice si prefabricate din beton. In prezent, urmare acestei schimbări a strategiei de dezvoltare adoptata de autoritatea tutelara - Consiliul Local al Sectorului 3, obiectul principal de activitate a devenit Fabricarea produselor din beton pentru construcții, cod CAEN 2361.

Avand in vedere evoluția societarii in domeniul principal, analiza situațiilor preliminare pentru execrcitiul financiar anterior, precum si alte influente asupra exercițiului financiar curent, am intocmit prezentul instrument de planificare, respectiv proiectul de Buget de Venituri Si Cheltuieli.


Menționam faptul ca prezentul proiect BVC prezintă o imagine realista a prognozei financiare, luând in considerare ritmul schimbărilor pieței libere de aproviovionare si de plasare produse cat si implementarea masurilor de optimizare costuri.

Astfel, urmărind indeaproape evoluția indicatorilor bugetari si acumulând experiența organizationala si, mai ales, de producție si furnizare materiale construcții, conducerea societarii ia permanent masuri pentru optimizarea consumurilor de resurse si implementarea unei politici de investirii menite sa eficientizeze procesele corespunzătoare domeniului principal de activitate.

Pentru anul curent ne propunem realizarea de venituri totale echivalent al veniturilor din exploatare in suma de 70.768,90 mii lei. La rândul lor, acestea se compun din producția vanduta in suma de 56.861,61 lei, din care:

 • - 53.561,33 mii lei, venituri din vanzareaproduselor finite din stafiile de producție;

 • -  1.827,00 mii lei, venituri din servicii transport cife si administrare imobile pe baza de contract;

 • -  1.473,28 mii lei venituri din chirii,

la care se adauga venituri din variația producției obtinuta in suma de 2.807,28 mii lei si alte venituri din exploatare (vanzare active corporale) 11.100 mii lei.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 69.352,74 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 69.342,74 mii lei si 10 mii lei cheltuielile financiare.

Cheltuielile de exploatare sunt structurate după cum urmeaza:

 • A.      Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 46.685,49 mii lei;

 • B.      Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 680,00 mii lei;

 • C.      Cheltuieli cu personalul 8.890,25 mii lei;

 • D.      Alte cheltuieli de exploatare in suma de 13.087,00 mii lei, din care costul activelor ce vor fi vândute este 10.137,00 mii lei.

 • A. La rândul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri si servicii se compun din:

 • - Cheltuieli privind stocurile 39.685,44 mii lei, valoare similara anului 2019, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale si resurse pentru activitatea de producție, aflandu-se in stransa legătură cu veniturile din produse finite, precum si mijloacele (obiecte de inventar) pentru buna desfasurarea activitatii,

 • - Cheltuieli privind serviciile executate de terti 1.082,71 mii lei, reprezentând sume alocate pentru intretinere si reparații, sume alocate pentru inchirierea spatiilor si utilajelor ce nu se regăsesc in parcul propriu, precum si asigurări, aproximativ jumătate fata de anul anterior, ca urmare dezvoltării propriei flote de cife pentru transport beton si reducerii chiriei pentru amplasarea de asfalt cedate.

  Page
-Cheltuieli cu alte servicii executate de terii 5.917,34 mii lei, constituite in principal din serviciile prestate atat pentru asigurarea desfășurării activitatii curente si fluxul producției continue, precum consultanta de specialitate, diurne, cheltuieli poștale si telecomunicații, comisioane bancare si alte servicii prestate de parteneri, dc asemenea in scădere fata de anul anterior datorita intemalizarii unor servicii precum paza si consolidării structurii de personal pentru producție.

 • B.      Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 680 mii lei se compun din sume alocate pentru plata taxelor dc avizare lucrări specifice domeniul de activitate, impozite locale si alte taxe, in ușoara scădere fata de anul trecut.

 • C.      Cheltuielile cu personalul in valoare totala de 8.890,25 mii lei au următoarea structura:

 • - Cheltuieli de natura salariala 8.241,18 mii lei, suma superioara anului 2019, in corelație atat cu reducerile de alte capitole cat si cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii, avand in componenta: salarii de baza angajați, prime pentru merite deosebite, tichete cadou, sume prevăzute pentru acordarea de ajutoare pentru situații deosebite (nașteri, decese in familiile salariatilor, situații medicale, cadouri copii) conform hotărârilor Consiliul de Administrație,

 • - Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete reprezentând indemnizații pentru directorul general, membrii Consiliul de Administrație si ai Comisiei de Cenzori, repectiv secretariatul Consiliul de Administrație, 464,68 mii lei.

 • - Cheltuieli privind contribuția asiguratorie de munca datorata de angajator, 184,39 mii lei.

 • D.      Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 13.087 mii lei se compun in cea mai mare parte din care costul activelor propuse spre vanzare, 10.137 mii lei, la care se adauga amortizarea imobilizărilor corporale ale companiei, respectiv 2.520 mii lei, in creștere avand in vedere achizițiile din anul anterior.

Astfel, rezultatul brut așteptat este in suma de 1.416,16 mii Iei, respectiv o marja de profit de 2%, fiind o tinta realista si conform indicatorilor asumați prin contractul de mandat.

Raportat la programul de investiții, ne propunem continuarea proiectelor aprobate in anul 2019: Complex Industrial Glina si Complex Industrial Popești, Județul Ilfov, alocand suma de 8.210,98 mii lei, respectiv 12.518,28 mii lei, cu scopul dezvoltării capacitatii de producție.

In același sens prognozam suma 252,6 mii lei pentru modernizarea stațiilor de beton, precum suma de 99,88 mii lei aferenta unei recompartimentari a Halei A existente in Popești, pentru sporirqaf) veniturilor din închiriere.

Page
Totodată, avem in vedere extinderea flotei auto si de utilaje si echipamente de producție -4.740,80 mii lei, pentru eficientizarea activitatii de realizare, testare si livrare produse, dar si dotări pentru optimizarea managementului documentar.

Menționam faptul ca valoarea cheltuielilor pentru investiții se ridica astfel la valoarea de 25.822,53 mii lei, in timp ce sursele de finanțare prevăzute ating valoarea de 51.461,86 mii lei, cea mai mare parte a sumelor imediat necesare fiind asigurate la nivel intern.

Execuția bugetara va reflecta, la nivelul veniturilor, cheltuielilor si investițiilor realizate, atat influentele pieței libere de resurse si capacitatile clientilor, cat si diligentele depuse in vederea identificării de soluții pentru creșterea veniturilor concomitent cu masuri pentru reducerea cheltuielilor in efortul de a menține echilibrul bugetar si in sensul maximizării rezultatului financiar.

Astfel, propunem avizarea proiectului de BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI al societății pentru anul 2020 si aducerea la indeplinire a masurilor stabilite de Președintele

Consiliului de administrație, respectiv susținerea spre aprobare in cadrul autoritarii tutelare si AGA.

Având în vedere cele anterior expuse, vă rugăm dispuneți.

Președintele Consiliul de Administrație FlcOJ

O-


Ci «cetiri C4 dint>B.OSJO19

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .../Z......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUMCAA^RIANA

\

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

9

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR, HONTARU VALERICAMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice Și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


/z>

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....'.fnr.... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, VĂDUVA IU LIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNELSECRETAR, VASILIU MARIANA


BĂETICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZARENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN


PRIMĂRIA

SECTORULUI

BUCU REȘTI


SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvern a ntacorpcrat1vat@lpnmarie3.ro

Str. Intrarea Odobești nr. g-7( Sector 3, 032158, București


Nr. 37685/03.02.2020

Către,


CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrare Active Sector 3 SRL pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate nr. 37654/03.02.2020 și de adresa nr. 1148/27.01.2020 (înregistrată la PS3 cu nr. 28534/27.01.2020) a societății Administrare Active Sector 3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvernanță Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot li dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1