Hotărârea nr. 27/2020

HCLS3 nr. 27 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

D

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București SA

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 43662/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 37774/03.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • -  Nota de fundamentare nr. 05/27.01.2020 a societății Administrarea Domeniului Public București SA;

 • -  Adresa nr. 37787/03.02.2020 a Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin (1) și alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 16 alin. (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Domeniului Public București SA va duce la îndeplinire

Art.2. Societatea Administrarea prevederile prezentei hotărâri.


NR. 27

DIN 10.02.2020
c

secretar gerferal

—- Marius Mihăj^ 1

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan ur. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943


BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI


pentru anul 2020ANEXA Nr.1.1 Ia , „

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/-Preliminat an precedent (N-l=2019)

Propuneri an curent (N=2020)

%

6 = 5/4

Estimări an(N+l= 2021)

Estimări ari (N+2= 2022)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)

1

59,263.38

30,907.50

0.52

31,525.65

31,834.73

1.02

1.01

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

59,244.86

30,883.00

0.52

31,500.66

31,809.49

1.02

1.01

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în

3

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

18.53

24.50

1.32

24.99

25.24

1.02

1.01

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 + rd. 19)

6

53,127.14

30,126.74

0.57

30,729.27

31,030.54

1.02

1.01

1

Cheltuieli de exploatare, (rd. 8 + 9 +10 +

18) din care:

7

53,125.50

30,124.74

0.57

30,727.23

31,028.48

1.02

1.01

A.

cheltuieli cu bunuri ți servicii

8

37,851.04

18,491.50

0.49

18,861.33

19,046.25

1.02

1.01

B.

cheltuieli cu impozite, taxe ți vărsăminte

9

656.28

450.30

0.69

459.31

463.81

1,02

1.01

C.

cheltuieli cu personalul, (rd.

10

8,337.22

8,062.33

0.97

8,223.57

8,304.20

1.02

1.01

C0

Cheltuieli de natură salarială (rd. 12

11

7,434.27

6,479.00

0.87

6,608.58

6,673.37

1.02

1.01

CI

ch. cu salariile

12

6,988.63

6,091.00

0.87

6,212.82

6,273.73

1.02

1.01

C2

bonusuri

13

445.65

388.00

0.87

395.76

399.64

1.02

1.01

C3

alte cheltuieli cu personalul, din

14

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii

15

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat ți a altor organe de

16

729.11

1,414.45

1.94

1,442.74

1,456.89

1.02

1.01

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

173.83

168.87

0.97

172.25

173.94

1.02

1.01

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

6,280.97

3,120.61

0.50

3,183.02

3,214.23

1.02

1.01

2

Cheltuieli financiare

19

1.63

2.00

1.23

2.04

2.06

1.02

1.01

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.

20

6,136.25

780.76

0.13

796.38

804.19

1.02

1.01

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

979.07

174.65

0.18

178.15

179.89

1.02

1.01

2

IMPOZIT PE PROFIT AM ANAT

22

0.00

0.00

0.00

0.00

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT

23

0.00

0.00

0.00

0.00

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACT1VITATI

24

0.00

0.00

0.00

0.00

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA

25

0.00

0.00

0.00

0.00

V

PROFITUL/PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, (Rd. 20-21-

26

5,157.18

606.11

0.12

618.23

624.29

1.02

1.01

1

Rezerve legale

27

306.81

39.04

0.13

39.82

40.21

1.02

1.01

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

29

4,850.37

567.07

0.12

578.41

584.08

1.02

1.01

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum ți pentru

30

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

0.00

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (rd.

32

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Participarea salariaților la profit în       | 33

0.00

0.00

0.00

0.001


8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de

34

0.00

0 00

0.00

0.00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33-34 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie

38

0.00

0.00

0.00

0.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

0.00

0.00

0.00

0.00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

EUROPENE, din care

40

0.00

0.00

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

41

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

42

0.00

0 00

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

44

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

45

0.00

0.00

0.00

0.00

VIII

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR,

46

7,803.57

2,436.76

0.31

2,485.50

2,509.87

1.02

1.01

1

Alocații de la buget

47

0.00

0.00

0.00

0.00

\alocațil bugetare aferente plății

48

0.00

0.00

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

1,359.93

2,426.90

1.78

2,475.44

2,499.71

1.02

1.01

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele

50

159

172

1.08

175.44

177.16

1.02

1.01

2

Nr. mediu de salariațî total

51

111

106

0.95

108.12

109.18

1.02

1.01

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

52

5,552

5,062

0.91

5,163.35

5,213.97

1.02

1.01

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată.

53

0

0

0.00

0.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)

54

533.74

291.35

0.55

297.18

300.09

1.02

1.01

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

X

0

0.00

0.00

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

X

0

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. i)xl000

57

0.90

0.97

1.09

0.99

1.00

1.02

1.01

9

Plăți restante

58

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Creanțe restante

59

0.00

0.00

0.00

0.00


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL DINU CORNELIA


Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Setliui/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevâzuțiîn bugetul devenitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat an N-2-2018

Prevederi an precedent

Propuneri an curent (N=2020)

%

-

Aprobat

Realizat/ Preliminat

din care

7*6/S

8-

5/3a

conform

H.C.L.S.3

Trim 1

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)

1

35,246.27

52,581.21

59,263.38

8,594.50

13,042.00

6,644.00

30,907.50

0.52

1.68

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8

2

35,203.91

52,569.57

59,244.86

8,582.0C

13,042.00

6,632.00

30,883.00

0.52

1.68

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6

3

32,584.29

49,866.43

56,220.01

8,472.00

12,882.00

6,472.00

30,343.00

0.54

1.73

al)

din vânzarea produselor

4

172.35

73.18

112.29

0.00

10.00

0.00

20.00

0.18

a2)

din servicii prestate

5

30,866.61

46,243.64

52,077.04

7,500.00

12,000.00

5,600.00

26,735.00

0.51

1.69

a3)

din redeverrțe și chirii

6

1,487.72

3,292.63

3,747.75

900.00

800.00

800.00

3,300.00

0.83

2.52

a 4)

alte venituri

7

57.62

256.98

282.92

72.00

72.00

72.00

288.00

1.02

4.91

b)

din vânzarea mărfurilor

8

338.56

311.14

471.36

40.00

60.00

. 60.00

200.00

0.42

1.39

c)

din subvenții și transferuri de exploatare

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în

10

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

C2

transferuri, cf. prevederilor legale

11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

din producția de imobilizări

12

201.12

100.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

1,060.13

511.74

728.33

60.00

90.00

90.00

300.00

0.41

0,69

f)

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16

14

1,019.81

1,779.68

1,824.58

10.00

10.00

îo.oo

40.00

0.02

1.79

fl)

din amenzi și penalități

15

681.85

48.78

93.67

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.14

f2)

din vânzarea activelor și alte

16

319.95

1,591.00

1,578.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4-93

- active corporale

17

319.95

1,591.00

1,578.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4-93

- active necorporale

18

0.00

0.00

0.0C

0.00

0.00

f3|

din subvenții pentru investiții

19

12.32

14.89

15.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.23

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

«)

alte venituri

21

5.69

125.01

136.88,

10.00

10.00

10.00

40.00

0.29

24.06

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25

22

42.36

11.64

18.53

12.50

0.00

12.00

24.50

132

0.44

a)

din imobilizări financiare

23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

din investiții financiare

24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

din diferențe de curs

25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din dobânzi

26

11.07

8.21

13.05

12.50

0.00

12.00

24.50

1.88

1.18

e)

alte venituri financiare

27

31.29

3.43

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

I!

CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd, 130)

28

33,134.45

50,587.25

53,127.14

8,577.56

11,914.82

6,105.59

30,126.74

O.S7

1.60

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 30+78+85+113),

29

33,114.00

50,581.57

53,125.50

8,576.56

11,913.82

6,105.59

30,124.74

0.57

1.60

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39

30

18,342.58

35,676.71

37,851.04

5,841.50

8,079.00

3,118.50

18,491.50

0.49

2.06

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 +

31

4,117.96

4,479.43

4,686.62

789.50

1,049.00

1,019.00

3,722.00

0.79

1.14

a)

cheltuieli cu materiile prime si materiale

32

2,578.57

3,194.99

3,448.25

540.00

810.00

810.00

2,835.00

0.82

134

bJ

cheltuieli cu materialele consumabile, din

33

830.86

684.74

642.74

123.50

150.00

150.00

547.00

0.85

0.77

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

135.10

96.20

87.69

18.00

27.00

27.00

90.00

1.03

0.65

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

653.05

500.63

462.19

87.50

105.00

105.00

385.00

0.83

0.71

b2) bis

alte cheltuieli

35bis

42.71

87.92

92.86

18.00

18.00

18.00

72.00

0.78

2.17

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

36

223.71

-32.62

-36.07

15.00

15.00

10.00

45.00

-1.25

-0.16

d)

cheltuieli privind energia și apa

37

140.58

154.99

117.03

36.00

24.00

24.00

120.00

1.03

0.83

e)

cheltuieli privind mărfurile

38

344.23

477.32

514.68

75.00

50.00

25.00

175.00

0,34

1.50

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de

39

655.88

886.66

703.44

283.00

179.00

179.00

820.00

1.17

1.07

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

126.23

112.13

8163

20.00

20.00

20.00

80.00

0.98

0.65

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43)

41

407.84

689.43

543.24

245.00

141.00

141.00

668.00

1,23

133

bl)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

42

384.89

631.15

499.92

132.00

132.00

132.00

528.00

1.06

1.30

b2)

- către operatori cu capital privat

43

22.95

58.28

43.32

113.00

9.00

9.00

140.00

3.23

1.39

0

prime de asigurare

44

121.81

85.10

78.57

18.00

18.00

18.00

72.00

0.92

0.65

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

45

13,568.74

30,310.63

32,460.98

4,769.00

6,851.00

1,920.50

13,949.50

0.43

2.39

a)

cheltuieli cu colaboratoriiX’CM 1A

30.27

o.oo|

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariu!

47

95.51

121.2’

101.&

l      25.0C

20.0C

3      20.01

85.0

3   o,*

1.06

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

48

95.51

121.21

101.&

25 .OC

20.0

3     20.0C

85.01

J D.M

1.06

c)

cheltuieli de protocol, reclamă ți

49

O.OC

O.OC

o.a

O.OC

O.OC

O.OC

0.0C

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

50

o.oc

O.OC

o.oc

O.OC

o.oc

O.OC

o.oc

3

- tichete cadou potrivit Legii nr.

51

O.OC

O.OC

o.oc

O.OC

0.00

O.OC

0.0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate,

52

o.oc

O.OC

o.oc

O.OC

o.oc

O.OC

0.01

- tichete cadou ptr. cheltuieli de

53

0.00

O.OC

O.OC

0.0C

0.00

0.0C

0.0C

-tichete cadou ptr. campanii de

54

0.00

O.OC

o.oc

0.00

0.00

o.oc

o.oc

- ch. de promovare a produselor

55

0.00

0.00

o.oc

0.00

0,00

o.oc

o.oc

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.

56

0.00

130.00

195.81

0.00

o.oc

o.oc

o.oc

G.OO

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medica) și sănătate

57

0.00

130.00

160.00

0.00

0.00

0.00

O.OC

0.60

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile

58

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

o.oc

o.oc

- pentru cluburile sportive

59

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.0C

d3)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

60

0.00

0.00

35.81

0.00

0.00

0.00

o.oc

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri șî persoane

61

129.19

89.79

80.11

20.00

20.00

15.00

65.00

0.81

0.62

A

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,

62

18.26

18.35

20.40

11.00

6.00

0.00

17.00

0,83

1.12

- cheltuieli cu diurna {rd. 64 + 65), din care:

63

18.26

18.35

20.40

11.00

6.00

0.00

17.00

0.83

1.12

-interna

64

5.08

0.00

2.05

1.00

1.00

0,00

2.00

0.98

0.40

-externa

65

13.19

18.35

18.35

10.00

5.00

0.00

15.00

0,82

1.39

1L

cheltuieli poștale și taxe de teiecomu-

66

32.35

42.57

40.83

11.00

10.00

10.00

41.00

1.00

1.26

±L

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

13.47

11.33

2.00

2.00

2.00

8.00

0.71

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de

68

12,267.42

29,254.27

31,413.83

4,620.00

6,713.00

1,793.50

13,413.50

0.43

2.86

il)

cheltuieli de asigurare și pază

69

278.80

438.44

425.74

109.00

109.00

109.00

436.00

1.02

1.53

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

5.93

8.37

4.37

1.00

1.00

1.00

4.00

0.91

0.74

Î3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

40.80

14.45

14.98

4.00

2.00

3.50

13.00

0.87

0.37

14)

cheltuieli cu reevaluarea

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0.00

0.00

0.00

o.oo

o.oo

0.00

0.00

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

75

0.00

34.65

34.65

5.00

0.00

0.00

5.00

0.14

17)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și a Ite anu nțuri

76

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

2.00

i7bis)

cheltuieli cu serviciile prestate si refacturate

76bis

11,941.90

28,758.36

30,934.09

4,500.00

6,600.00

1,680.00

12,943.50

0.42

2.59

JL

alte cheltuieli

77

995.75

640.91

597.01

80.00

80.00

80.00

320.00

0.54

0.60

B Cheltuieli cu impozite, taxe șl vărsăminte

78

466.68

732.98

656.28

113.33

112.33

112.33

450.30

0.65

1.41

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploata-re a

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea

80

200.00

200.27

200.00

51.00

50.00

50.00

201.00

1.01

1.00

J.

ch. cu taxa de licență

81

0.00,

0.00

0.00

o.oo

o.oo

0.00

0.00

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0.66

11.13

4.65

1.00

1.00

1.00

4.00

0.86

7.1Q

e)

ch. cu taxa de mediu

83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

f)

cheltuieli cu alte taxe ți impozite

84

266.03

521.57

451.63

61.33

61.33

61.33

245.30

0.54

1.70

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd.

85

10,189.02

8,677.75

8,337.22

2,207.74

2,664.48

1,860.77

8,062.33

0.97

0.82

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd.

86

9,412.29

7,772.04

7,434.27

1,953.00

1,826.00

1,615.00

6,479.00

0.87

0.79

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd.

87

8,888.54

7,301.76

6,988.63

1,851.00

1,710.00

1,530.00

6,091.00

0.87

0.79

a) salarii de bază

88

8,846.64

7,237.53

6,971.08

1,746.00

1,500.00

1,350.00

5,496.00

0.79

0.79

j) sporuri, prime și aite bonificați: aferente

89

41.90

64.23

17.55

105.00

210.00

180.00

595.00

33.91

0.42

c) alte bonificații (conform CCM)'

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2

Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 +

91

523.75

470.28

445.65

102.00

116.00

85.00

388.00

0.87

0.85

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din

92

54.45

38.15

38.70

0.00

20.00

0.00

40.00

1.03

0.71

tichete de creșă, cf. Legii nr.

93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00,

0.00

0.00

tichete cadou pentru cheM?fi|L| j

3-1

54.45

38.15

38.70

0.00

20.00|

0.00

40.00

1.03

0.71b) tichete de masă;

95

441.1!

403.2

380.9Z

93.01

3      90.0

80.Oi

323.01

0.35

0.86

c) vouchere de vacanță;

96

0.0C

0.0

0.0C

O.OC

O.Oi

0.0t

o.oc

d) ch. privind participarea salariaților la

97

0.0(

O.Oi

O.OC

O.OC

o.oc

O.OC

O.Oi

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

28.i;

28.8.

26.0C

9.0C

1        6.Oi

5.0C

25.0t

0.96

0.92

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd.

99

o.oc

0.0(

O.OC

O.OC

0.0C

O.OC

O.Oi

a) ch. cu plățile compensatorii aferente

100

o.oc

o.oc

O.OC

o.oc

o.oc

0.0C

0.0C

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în

101

O.OC

o.oc

0.0C

o.oc

o.oc

0.0C

0.0C

c) cheltuieli de natură salarială aferente

102

o.oc

o.oc

0.00

o.oc

0.0C

o.oc

O.OC

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat

103

564.06

724.9'

729.11

208.4C

782.4C

206.69

1,414.45

1.94

1.29

aj pentru directori/directorat

104

184.45

230.65

245.11

61.5C

291.lt

61.5E

486.1C

1.58

1.33

- componenta fixă

105

184.45

230.65

245.11

61.5E

61.5£

61.5E

256.5C

1.05

1.33

- componenta variabilă

106

O.OC

0.00

o.oc

229.6C

O.OC

229.6C

b) pentru consiliul de

107

246.91

385.12

378.54

116.92

461.32

116.92

812.09

2.15

1.53

- componenta fixă

108

246.91

385.12

378.54

116.92

116.92

116.92

467.69

1.24

1.53

- componenta variabilă

109

O.OC

O.OC

o.oo

O.OC

344.40

0.00

34446

c) pentru AGA și cenzori

110

103.59

81.60

81.53

23.0S

23.09

23.09

92.34

1.13

0.79

d) pentru alte comisii și comitete

111

29.06

27.59

23.93

6.84

6.84

5.13

23.93

1.00

0.92

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de

112

212.68

180.75

173.83

46.34

56.08

39.08

168.87

0.97

0.32

0. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd.

113

4,115.71

5,494.13

6,280.97

414.00

1,058.01

1,014.00

3,120.61

0.50

1.53

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115

114

80.48

60.07

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- către bugetul general consolidat

115

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-către a Iți creditori

116

61.96

60.07

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

286.97

1,289.53

1,296.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.52

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru

118

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

d)

alte cheltuieli

119

2,101.68

1,255.77

1,355.91

1,998.34

1,218.01

600.00

4,416.35

3.26

0.65

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale

120

1,696.13

1,737.30

1,667.32

414.00

414.00

414.00

1,656.00

0.99

0.9S

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din

121

-49.53

1,151.45

1,961.31

-1,998.34

-574.00

0.00

-2,951.74

-1.50

-39,59

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

4,465.65

2,396.81

3,433.28

0.00

0.00

0.00,

70.00

0.02

a. 77

fl. 1)

-provizioane privind participa-rea la profit a salariaților

123

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

fl. 2)

- provizioane in legătura cu contractul de mandat

124

0.00

420.00

574.00

0.00

0.00

0.00

70.00

0.12

fl. 2brs)

cheltuieli cu alte provizioane

124b Is

4,465.65

1,976.81

2,859.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64

f2)

venituri din provizioane și ajustări

125

4,515.18

1,245.36

1,471.97

1,998.34

574.00

0.00

3,021.74

2.05

0.33

F2.1)

din anularea provizioanelor (rd.

126

4,515.18

1,245.36

1,471.97

1,998.34

574.00

0.00

3,021.74

2.05

0.33

- din participarea salariaților la

127

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- din deprecierea imobilizărilor

128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- venituri din alte provizioane (1SP, rem. variab)

129

4,515.18

1,245.36

1,471.97

1,998.34

574.00

0.00

3,021.74

2.05

0.33

2

Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd.

130

20.46

5.68

1.63

Î.00

1.00

0.00

2.00

1.23

0 08

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

131

0.00

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

al)

aferente creditelor pentru

132

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00,

o.oo

a2)

aferente creditelor pentru

133

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din

134

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

o.oo

0.00

bl)

aferente creditelor pentru

135

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b2)

aferente creditelor pentru

136

o.oq

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

alte cheltuieli financiare

137

20.46

5.68

1.63

1.00

1.00

0.00

2.00

1.23

0.08

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-

138

2,111.82

1,993.96

6,136.25

16.94

1,127.18

538.41

780.76

0.13

2.91

venituri neimpozabile

139

1,446.97

1,403.55

1,998.34

574.00

o.oo

3,021.74

2..15

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

2,721.17

1,914.55

0.00

0.00

0.00

70.00

0.04

IV

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

141

204.29

529.14

979.07

-317.03

88.51

86.14

174.65

0.18

4.79

DATE DE FUNDAMENTARE

V

1

Venituri totale din exploatare, din care:

142

35,203.91

52,569.57

59,244.86

8,582.00

13,042.00

6,632.00

30,883.00

0.52

1.68

a)

-venituri din subvenții și transferuri

143

o.ooi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b)

alte venituri care nu se iau în calcul ia

144

0.00

0.00

2

Cheltuieli totale din exploatare (rd. 29)

145

33,114.00

50,581.57

53,125.50

8,576.56

11,913.82

6,105.59

30,124.74

0.57

1.60

a)

alte cheltuieli din exploatare care nu se iau

146

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

3

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din

147

9,412.29

7,772.04

7,434.27

1,953.00

1,826.00

1,615.00

6,479.00

0.37

0.79

a)

147a) ,

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

O.M

b)

147b)

o,o0

0.00

OM

0.00

0.00

0.00

0.00

c)

147c)

0.00

0.Q0

0.00

0.M

0.0C

0.00

DJM

4

Nr. de personal prognozat la fine an

148

141

172

159

121

117|

172

172

1.08

1.23

5

Nr. mediu de salariați

149

202

106.00

111

111

110

106

106

033

0.55

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat

ISO

3,860

6,080

5,552

5,865

5,473

5,079

5,062

031

1.44

Câștigul mediu lunar pe salariat {lei/persOană] determinat pe baza cheltuîellkir de natura salariaiă. cf. OG 25/2013 'Rd. 147 - rd. 92 -

151

0,00

DJ»

c)

Câștigi mediu lunar p?salariat (lel/pcnoană) determinat pe hăis cheltuielilor de naturi salaricU, recalculat cf. OG 26/2016 si legii

152

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice

153

174.28

495.94

533.74

77.32

118.56

62.57

291.35

0.55

3.06

b)

Productivitatea mumai în unități valorice pe total personal madîu

154

X

X

X

X

X

X

cj

Productivitatea muncii in imltSti fizica petoul personal mediu

1S5

X

X

X

X

X

X

Cil

Clemente de caicul al productMt/ițil muiKllîh unîrSțl fidce, din care

156

X

X

X

X

X

. X

- cantitatea de produse; finite țQPF]

15?

X

X

X

X

X

X

- preț mediu [p|

158

X

X

X

X

X

X

- valoare ■ Q?F x p

159

X

X

X

X

X

X

- pondere in venituri talele de exploatare® rd. 159/rd.

2

150

X

X

X

X

X

X

8

Plăți res

tante

161

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Creanțe restante, din care:

162

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de la operatori cu captai inte-

163

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de U operatori cu capital privat

164

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■ țfe la bugetul de stat

165

0.00

o.oo

000

0.00

0.00

0.00

0.00

- de ia bugetul local

166

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- de ia alte entități

167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activității curente {soldul rămas de rambursat)

168

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017, din care

169

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-alte rezerve

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-rezultatul reportat

171

0.00

0.00

0.00

0.00 1 0.00

0.00

0.00


JCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CO1 DINU CORNELIA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18
Cod unic de înregistrare RO 10020943
Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa Nr.1.3 la KQ_L£> b       2-Ar / ^O.o2_TOrLo

- mii lei -

j Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an (N-2= 2018)

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l=2019)

1

% 7 = 6/5 |

1

Aprobat

Realizat

| Aprobat

Realizat

°

1 1 2

3

4

1       5

6

7 !

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:

| 32,134.48

35,246.27

1.10

52,581.21

59,263.38

1.13

i     1

Venituri din exploatare*)

1 32,116.87

35,203.91

1.10

52,569.57

59,244.86

1.13

r~*

Venituri financiare

17.61

1     42.36

2.41

|      11.64

18.53

1.59


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL, DINU CORNELIA


Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA

Sediul/Adress București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18

Cod unic de înregistrare RO 10020943

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

““ 14 <MLC, 1 Kt -H-Ao.ol.Tolo

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent (N-l) 2019

Valoare

Aprobat

Preliminat

an curent (N

2020

an N +1 -

2021

an N + 2 =

2022

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

3,731.26

7,803.57

2,436.76

2,485.50

2,558.60

1

Surse proprii, din care:

3,731.26

7,803.57

2,436.76

2,485.50

2,558.60

a) - amortizare

1,737.30

1,667.32

1,656.00

1,689.12

1,738.80

b) - profit

1,993.96

6,136.25

780.76

796.38

819.80

c) -incasari vanzari active si obiecte inventar (neprevăzute in BVC)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)- interne

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

b) - externe

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

Alte surse, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-(denumire sursă)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-(denumire sursă)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ii

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din

care:

3,107.03

1,359.93

2/426.90

385.56

389.34

1

investiții în curs, din care:

-1,151.35

-3,066.25

1,914.90

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

-1,151.35

■3,066.25

1,914.90

0.00

0.00

Investiții sediu social (hala si P+l si spațiu depozitare-magazie)

31.12.2019

-3,066.25

-3,066.25

0.00

0.00

0.00

Investiții sediu social (proiectare dezvoltare imobiliara)

1,914.90

0.00

1,914.90

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

3,807.16

3,967.72

97.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

3,807.16

3,967.72

97.00

0.00

0.00

Investiții sedii

31.12.2019

3,807.16

3,967.72

0.00

- amenajari teren sediu (platforme s.a.)

31.12.2020

97.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau aJ unitățij administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

l aX.—

1

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv]

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității adm in istrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la Imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

37.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

37.00

0.00

0.00

- imbunatatiri construcții existente sediu

31.12.2020

37.00

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

31.12. 2019,

31.12.2020

451.22

458.47

378.00

385.56

389.34

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

a)- interne

b) - externe


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL, DINU CORNEUA


ADPB SA

Anexa parte integranta Anexa 1.4. BVC propus spre aprobare

.............2020

Lista dotărilor propuse spre achiziție in anul 2020

Nr. crt.

Denumire

UM

Cantitate necesara estimata

Valoare unitara estimata

Valoare totala estimata

Observați i/Depa rta ment solicitant sau utilizator

1

BULDOEXCAVATOR

BUC

1

360000

360000

REGIE

2

GENERATOR

BUC

3

6000

18000

comp. Horticol lbuc, Comp. Reparații Diverse 2buc

Valoare totala estimata a listei dotărilor fara TVA

378000

TVA

71820

Valoare totala estimata a listei dotărilor TVA inclus

449820

Sef Serviciu Mecanizare

Operatorul economic ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI SA
Sediul/Adresa București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-18
Cod unic de înregistrare RO 10020943

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante


- mii lei -

Î Nr. crt.

Măsuri

Termen

An precedent (N-l)=2019

An curent (N)=2020

An N+l=2021

An N+2=2022

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-}

Influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat! Plăți brut* restante

Rezultat brut

Plăți restante

°

1       |     2     j 3.00

4

5.00

6.00

7.00J   8.00

9.00   |  10.00

! pct. i

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Măsura 1...

X

x

x

x

x

X

X

! 2

Măsura 2 ...

X

X

X

X

r x j

X

X

X !

ii

1

Măsura n ...

X

X

. x

X

X

X

X

X

t.

TOTAL pct. 1

I x 1 x i

X

X

X

X

1 X

x !

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

-..... 1

Cauza 1... j

X

X

X

X

2

Cauza 2...

X

X

x

X

.     X

X

1 X

X

Cauza n...

i x

X

i      X

1 X

X

i     X ■

TOTAL pct. II

1 X

1 X

I.......x 1

:■ x

X

L x

1 x

X

Pct. III

TOTAL

GENERAL pct. 1

+ pct. 11

Lx

X

X

L

X

_

X

L

L.

LJCABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 ou) 31S 03 04 E-MAIL cabinetprimar@lprimarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

N,

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București SA

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA a fost înființată în baza Hotărârii nr.30/1997 a Consiliului Local al Sectorului 3 și are ca obiect pricipal activități de întreținere peisagistică, respectiv întreținere și reamenajare spatii verzi, producere material dendrofloricol, confecții metalice, montare și întreținere mobilier stradal.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs, mai precis Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară care stabilesc în mod distinct normele de funcționare ale unei societăți cu capital majoritar public. Fiecare societate cu capital majoritar de statîși desfășoară activitatea pe baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de autoritatea publică tutelară.

Având în vedere strategia și instrucțiunile autorității tutelare și beneficiarului principal - Consiliul Local al Sectorului 3 privind activitatea societății, în sensul reducerii activităților de întreținere și axarea activității productive din anul curent și următorii ani pe operațiuni de amenajare/reamenajare spații verzi și suprafețe conexe, proiectul de buget propus pentru anul 2020 de către conducerea executivă a societății Administrarea Domeniului Public București SA este menit să asigure un instrument de planificare echilibrat și actual, în conformitate cu prevederile legale, ținând cont de previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică.

Astfel, pentru anul 2020 conducerea executivă a societății iși propune să realizeze venituri totale de 30.907,50 mii lei, din care 30.883,00 mii lei venituri totale din exploatare și 24,50 mii lei venituri totale financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilități și depozite. Din veniturile din exploatare fac parte:

>   30.343,00 mii lei, venituri din producția vândută compuse din:

 • - 20,00 mii lei, venituri din vânzarea produselor;

 • - 26.735,00 mii lei, venituri din prestații corespunzătoare domeniului principal de activitate, ce urmează a se executa către beneficiarul principal și alți clienti publici și privați;

 • - 3.300,00 mii lei, venituri din închirierea spațiilor și mijloacelor disponibile ale societății;

 • - 288,00 mii lei, venituri din administrarea imobilelor, conexe serviciilor de închiriere;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                           1


PRIMĂRIA^J


SECTORULUI


CABINET PRIMAR


BUCUREȘTi^J


 • >   200 mii lei, venituri din vânzarea mărfurilor;

 • >   300 mii lei, venituri aferente producției în curs de execuție;

 • >   40 mii lei, alte venituri

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 30.126,74 mii lei, din care cheltuieli de exploatare 30.124,74 mii lei și 2 mii lei cheltuielile financiare.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de nota de fundamentare nr. 5/27.01.2020 a societății Administrarea Domeniului Public București SA precum și de raportul de specialitate al Serviciului Control Intern - Compartiment Guvernanță Corporativă nr. 37774/03.02.2020, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
E-MAIL guvernantacsrp0rativa@primarie3.rc

Str. intrarea Odobești nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Nr. 37774/03.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul financiar 2020

Societatea Administrarea Domeniului Public București SA cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan nr. 154-158, CUI 10020943, J40/9601/1997 s-a înființat în martie 1997 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, sub forma unei societăți pe acțiuni, al cărei obiect pricipal de activitate este “Activități de întreținere peisagistică”, cod CAEN 8130, având ca principal acționar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu un procentaj de 96.65% aport la capitalul social și alți investitori privați care dețin restul din capitalul social, reprezentată legal de domnul Florentin Corbuleanu în calitate de director general.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 au fost stabilite în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat.

Având în vedere:

■■Art 1, lit. b): „Prevederileprezentei ordonanțe se aplică operatorilor economici care sunt organizați și funcționează în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: ” „ regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz;

■■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează: lit a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b) ” ■■ Art. 6. - alin (1) “Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz. în subordinea. în

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justifi cat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. "

■■ Art.6, alin. (3) “Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația ca în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritară:

■■ Art. 16. Alin 3, lit. e): “Adunarea generală ordinară are următoarele obligații" "să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor” din Actul Constitutiv al societății Administrarea Domeniului Public București SA.

Prin adresa nr. 321/27.01.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 30437/28.01.2020, însoțită de nota de fundamentare nr. 5/27.01.2020 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 03/27.01.2020, societatea Administrarea Domeniului Public București SA propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și anexele acestuia pentru anul financiar 2020, astfel:

 • •  Bugetul de venituri si cheltuieli, prezentat în anexa nr. 1.1,

 • •  Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora în anexa nr. 1.2;

 • •  Gradul de realizare a veniturilor totale în anexa nr. 1.3;

 • •  Program de investiții, dotări și sursele de finanțare în anexa nr. 1.4;

 • •  Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante în anexa nr. 1.5;

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • •  Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli ne anul 2020

njîi

INDICATOR

Preliminat an preoedent

Propuneri

2020

%

Venituri TOTALE din EXPLOATARE

59.244,86

30.883,00

0,52

- Venituri din producție vândut!

36 220,02

30.343,00

C.54

- Venituri din vânzarea mărfurilor

471,36

200,00

0,42

- Venituri din producția de Imobilizări

6.59

0,00

G.CC

* Venituri aferente coltului producției în curt de execuție

728.33

300,00

2,41

- Afte venituri din exploatare

2.824.38

40,00

0,02

Venituri TOTALE flNANCIARE

38,53

24,50

1,32

VENITURI TOTALE

59.263,39

30.907,50

0,52

11 MDI CÂTOR

Prchmmjt

P ÎPESMi ITHl

Prnpwn»ri feuțet an 3S39

%

0,49

1) Cheltuieli cu bunuri și servicii;

37.851,04

13.491,50

a) Cheltuieli privind stocurile:

4.636,62

3.7ZZ.00

0,79

-cheltuieli cu materiile prime și materiale

3 4 48,25

2.335,00

0,32

- cheltuieli cu materialele consumabile

642,74

547,00

0,3.1

- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor deinventar

45,00

• cheltuieli privind energia și apa

117,03

120,00

1,03

- cheltuieli privind mărfurile

514,68

175,00

0,34

1

bj Cheltuieli privind serviciile executate de terți:

703,44

320,00

1,17

- cheltuieli eu întreținerea si reparațiile

8 1,63

80.00

0,93

- cheltuieli privind chiriile

543,24

668.00

1,23

- cheltuieli cu primele deasieurare

7-L57

72,00

0,92

cj Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

32.460,93

13.9*9,50

0,43

• cheltuieli privind consultanța juridică

101,64

85,00

0,8*

• cheltuieli cu sponsorizarea

195,81

0.00

0,00

• cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

30.11

65,00

0,31

- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer

20,49

17,00

0,83

- cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

40,83

41,00

1,00

- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

ț 7 •»*»

8,00

0,71

• alte cheltuieli cu serviciile executate de terți

31.413,83

13.413.50

0,43

- alte cheltuieli

597,01

320,00

0,34

21 Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:

636,28

450,30

0,69

Șl

Cheltuieli cu per soita iul

8.337,22

8.062,33

0,97

■ cheltuieli cu salariile

6.938,73

6.091.00

0,87

■ bmwsuri

445,65

388.00

0,87

• cheltuieli aferente contractelor de mandat ale consiliului da administrație

729.11

1.454,45

1,94

• cliekuieSi c*j contribuțiile datorate de angajator

173,83

168,87

0,97

45 Aite cheltuieli de exploatare

6.280,97

3.120,61

0,50

■ cheltuieli cu majorări si penalități

0.10

0.00

0,00

• cheltuieli privind activele imobilizate

1.296,32

0,00

0.00

• alte cheltuieli

1.355,91

4 416.35

3,26

• cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorp.

1.667.32

1.65 6,<K>

0,99

- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane

1.961,31

-2.951,74

-1,50

CrtELTUItLI FINANCIARE

î. ou

i

- ario chetrufeH tlnanclare

r.03

1.00

*1,231

IC KE LUI E l.l TOTALII

53.717,14

50.120,74

0^71

Rezultatul brut așteptat este în sumă de 780,76 mii iei.


Valoarea totală a cheltuielilor pentru investiții estimată pentru anul 2020 este de 2.426,90 mii lei, în acest an continuându-se proiectele demarate și aprobate în anul precedent (în valoare de 1.914,90 mii lei) dar propunându-se și investiții imobile noi (în valoare de 97 mii lei), modernizări (în valoare de 37 mii lei) și dotări (în valoare de 378 mii lei).

Ca urmare a celor prezentate și a faptului că fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează în baza unui buget aprobat de către autoritatea deliberativă care a hotărât înființarea acesteia, propunem spre analiză și aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București SA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvernanță Corporativă

întocmit, Cornelia PivniceruCF10B2LM3 BCR: R0C5C RNCB (W4Ci92 23C? 01W1 TREZORERIE SECTOR 3:ROS7 TREZ 7005 069X XXOO 3061

Către


Sediul


© S*C. ADPB S.A.

Consiliul Local al Sectorului 3 București

Și

dl. Robert Sorin Negoiță, Primarul Sectorului 3

Calea Dudești nr. 191, sector 3, București


Bu curești

CABINET PRIMAR


Nr....

Data.

Referitor Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.,

Subscrisa, societatea Administrarea Domeniului Public București S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9601/1997, având CUI 10020943, reprezentata legal de dl. Florentin Corbuleanu, calitate de Director General, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de acționar majoritar si autoritate tutelara al societății subscrise, înaintăm prezenta,

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de consiliu local având ca obiect aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

In conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările si completările ulterioare și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, supunem analizei și dezbaterii, în vederea aprobării proiectul de Buget de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2020.

Proiectul de buget este întocmit având în vedere previziunile privind evoluția situației financiare și de dezvoltare strategică și în conformitate cu prevederile legale aplicabile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,


RC: JWjMVmZ CF10020343 BCRl RO056 HNCB S9T4 0092 2307 EM1 TREZORERIE SECTORS:RO87 TREZ 7005 069X XXOO 3061

 • -  Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 • -  Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

 • -  O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

La prezenta adresă anexăm:

Nota de fundamentare;

BVC Anexa 1.1.;

BVC Anexa 1.2.;

BVC Anexa 1.3.;

BVC Anexa 1.4.;

BVC Anexa 1.5.

Hotararea CA - avizare propunere BVC inclusiv plan investiții pentru anul financiar 2020.

Pentru aceste considerente, solicităm introducerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 ale societății Administrarea Domeniului Public București S.A.

Cu deosebita considerație,

Director General Administrarea Domeniului Public București S.A.


rc-             cf 1D0S0W1

BCR- RCTOMRHCB 00741W8 2307 0007 T»eZORSRlE SECTOR 3 ROS7 TREZ 7005 069X XXOO 30S1

NOTA DE FUNDAMENTARE a proiectului de

Hu cA-

05 /z^JOV Z<0ZD


BUGET DE VENITURI Si CHELTUIELI al ADPB SA


pentru ANUL 2020

Administrarea Domeniului Public București S.A. este o societate comerciala care are ca scop activitatea de intretinere si amenajare/reamenajare spatii verzi, producere material dendrofloricol, confecții metalice, montare si intretinere mobilier stradal si alte lucrări solicitate de către beneficiarul principal - Primăria Sectorului 3 sau alti beneficiari publici si privați. Obiectul principal de activitate ii reprezintă activitatile de intretinere peisagistica, cod CAEN 8130.

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli este intocmit avand in vedere previziunile privind evoluția situației finaciare si de dezvoltare strategica si in conformitate cu prevederile legale aplicabile:

» Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare,

® Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

o Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

• O.M.F.P. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Prezentul proiect este menit sa asigure un instrument de planificare echilibrat si actual, raporat la așteptările privind evoluția financiara a societarii, ținând cont de strategia dispusa de autoritatea tutelara si beneficiarului principal, Consiliul Local al Sectorului 3, privind reducerea activităților de intretinere si axarea pe operațiuni de amenajare/reamenjare spatii verzi si suprafețe conexe, precum si instrumentarea unei politici de investiții cu scopul dezvoltării veniturilor generate de servicii de închiriere si alte servicii complementare.

Astfel, conducerea executiva a societarii isi propune realizarea de venituri pana la sfârșitul anului in suma de 30.907,50 mii lei, din care 30.883 mii lei venituri din exploatare si 24,50 mii lei venituri financiare, aferente dobânzilor pentru disponibilități si depozite. Din veniturile din exploatare fac parte:

J producția vanduta 30.343 mii lei, din care menționam:

- 26.735 mii lei, venituri din prestării corespunzătoare domeniul principal de activitate, ce urmeaza a se executa către beneficiarul principal si alti clienti publici si privați, in scădere fata de anul trecut, urmare reducerii activitatii realizate conform contractului principal in derulare cu Primăria Sector 3,

R4;'Narauvm? CF 1002&X3 BCR RO938 RNCB W74 0003 J3O1 0001 TREZORERIE SECTOR 3.RO87 TREZ 7005 063X XXOO 3061

.           -----------------.------------—-JSJ țsș

 • - 3.300 mii lei, venituri din inchirierea spatiilor si mijloacelor disponibile ale societarii, cu o valoare similara anului anterior;

 • - 288 mii venituri din administrarea imobilelor, conexe serviciilor de închiriere;

J 200 mii lei, venituri din vanzarea mărfurilor,

■f 300 mii lei, venturi aferente producției in curs de execuție,

40 mii lei alte venituri.

Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 30.126,74 mii iei, din care cheltuieli de exploatare 30.124,74 mii lei si 2 mii lei cheltuielile financiare.

Cheltuielile de exploatare sunt structurate după cum urmeaza:

 • A.   Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 18.491,50 mii lei;

 • B.   Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 450,30 mii lei;

 • C.   Cheltuieli cu personalul 8.062,33 mii lei;

 • D.   Alte cheltuieli de exploatare in suma de 3.120,61 mii lei.

 • A.     La rândul lor, cheltuielile de exploatare cu bunuri si servicii se compun din:

cheltuieli privind stocurile 3.722 mii lei, proiectate pentru a asigura necesarul de materiale si resurse pentru buna desfasurarea activitatii, in echilibru cu veniturile proiectate la un nivel mai redus fata de anul anterior,

cheltuieli privind serviciile executate de terti 820 mii lei, reprezentând sume alocate pentru desfasurarea activitatii curente pentru întreținere si reparații, pentru inchirieri de spatii si utilaje ce nu se regăsesc in parcul auto propriu, asigurări s.a.m.d., de asemenea in scădere raportat la anul 2019,

cheltuieli cu alte servicii executate de terti 13.949,5 mii lei, constituite in principal din prestării pentru domeniul principal de activitate in cuantum de 13.413,5 mii lei, proiectate la mai puțin de jumătate fata de exercițiul trecut, diurne, consultării de specialitate si alte servicii prestate de parteneri.

 • B.     Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate in cuantum de 450,30 mii lei, se compun din sume alocate pentru plata taxelor si impozitelor locale, alte taxe, precum si sume alocate pentru plata redeventei datorate Primăriei Sector 3, pentru contractul in desfășurare.

 • C.     Cheltuielile cu personalul au următoarea structura:

Cheltuieli de natura salariala 6.479 mii lei, suma in corelație cu veniturile proiectate a se realiza cu surse proprii si reducerea corespunzătoare, avand in componenta: salarii de baza angajați, inclusiv alocații pentru ore suplimentare, prime pentru merite deosebite, tichete de masa/cadou, sume prevăzute pentru acordarea de ajutoare pentru situării deosebite (nașteri, decese in familiile salariatilor, situării medicale, cadouri copii) conform hotărârilor Consiliul de Administrație,

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete, reprezentând indemnizația fixa si remaneratia variabila pentru directorul general si membrii Consiliul de Administrație si indemnizații pentru Comisia de Cenzori, repectiv secretariatul Consiliul de Administrație, 1414,45 mii lei.

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator - 168,87 mii lei.


S.A.


kC. JWWtt’W CF HW2CM3

BCR ROBS6 RNCB 0074 00» 2307 W1

TREZORERIE SECTOR 3-RQ87 TREZ 7005 O69X XXOO 3061

-----------_--jgg S .

 • D. Alte cheltuieli de exploatare, 3.120,61 mii lei, reprezintă: sume necesare pentru realizarea investițiilor din surse proprii puse gratuit la dispoziția Consiliului Local Sector 3, ca beneficiar, respectiv 4.416,35 mii lei, cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale ale societății 1.656 mii lei si ajustări si provizioane, prognozate pentru corecta înregistrare a cheltuielilor aferente exercitiilor diferite in valoare negativa de -2.95174 mii lei.

Astfel, rezultatul brut așteptat este in suma de 780,76 mii lei, mult mai redus ca valoare fata de anul anterior, dar cu respectarea indicatorului propus prin planul de administrare, respectiv marja de profit de 2,5%. Rezultatul este propus ca sursa de finanțarea a programului de investiții.

Reiteram faptul ca pentru realizarea obiectivelor strategice, conducerea societății va depune toate diligentele in vederea identificării unor soluții pentru completarea veniturilor corespunzătoare domeniului de activitate cu alte venituri din: servicii de închiriere, depozite, precum si derularea si exploatarea de obiective de investiții, inclusiv proiectul aprobat spre realizare in asociere cu alti parteneri.

Derularea Programului de investiții si dotări este finanțata din surse proprii ale societății, respectiv din amortizare si profit, in suma de 2.436,76 mii lei iar valoarea totala a cheltuielilor proiectate pentru investiții se ridica la suma de 2.426,90 mii lei. Programul asigura, conform prevederilor legale, continuarea investițiilor in curs aprobate anul anterior, respectiv in suma de 1.914,90 mii lei, dar si investiții imobile noi si modernizări, in suma de 97 mii lei, respectiv 37 mii lei, pentru extinderea/optimizarea spatiilor existente administrative/de depozitare. In ceea ce privește suma totala a dotărilor de 378 mii iei, prin prezentul proiect de rectificare, ne-am propus includerea in lista de investiții a unor generatoare si a unui utilaj pentru producție.

Fata de cele prezentate anterior, va rugam dispuneți adoptarea BVC al societarii ADPB SA pentru anul 2020, respectiv aprobarea in cadrul Consiliului Local al Sectorului 3.

Avizat,Sef Serviciu Financiar Contabilitate

Dinu Cornelia


RC: 340(9601^997 CP 10020943 BCR: R005<S RNCB 0074 0092 2307 0001 TREZORERIESECTOR3:9087 TPEZ7005 069X XXOO 3061

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 03/27.01.2020

Societatea ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI (A.D.P.B.) S.A. cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, Sector 3, București, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9601/1997, avand CUI 10020943, legal si statutar constituita, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicata, cu toate modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. Unic. Cu 7 voturi din 7, avizarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al ADPB S.A. pentru anul 2020, conform documentelor prezentate.


PRESEDINTEjCA

CIOBICA MARIU&DAJ

MEMBRI C.A.

AMZAR GHEORGHE prin împuternicit MIHALCEA DAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL         ,

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.........a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul...../^Z.....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

păunîcPădriana

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de            .............

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ............. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IU LIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL


SECRETAR, VASILIU MARIANA


BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZARENE STELIAN-BOGDAN


V O IN EAINOCENȚIU-IOAN
SERVICIUL CONTROL INTERN

COMPARTIMENT CUVERNANȚĂ CORPORATIVĂE-MAIL guvernantacorpcrati va @prim arie3.r0

Str, intrarea Odobeștî nr. 5-7, Sector 5, 032158, București


Nr. 37787 /03.02.2020

Către,

CABINET PRIMARPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente: • Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de veni societății Administrarea Domeniului Public București SA pentru anul financiar 2020, însoțit de raportul de specialitate nr 37774/03.02.2020 și de adresa nr. 321/27.01.2020 (înregistrată la PS3 cu nr. 30437/28.01.2020) a societății Administrarea Domeniului Public București SA, în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvcrnanță Corporativă întocmit de,

Cornelia Pivniceru

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1