Hotărârea nr. 26/2020

HCLS3 nr. 26 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind actualizarea Anexelor nr. 3,4,12,13,15 și 16 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare

Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 44801/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr.44348/06.02.2020 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură;

 • -  HCLS3 nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, modificată prin HCLS 3 nr. 393/05.09.2017, HCLS3 nr. 510/31.10.2017, HCLS3 nr. 618/ 27.11.2017, HCLS3 nr. 228/30.05.2018, HCLS3 nr. 235/18.06.2018, HCLS3 nr. 279/26.06.2018, HCLS3 282/03.07.2018, HCLS3 224/08.04.2019;

 • -  Adresa nr. 44377/06.02.2020 a Direcției Investiții și Achiziții;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Normelor Metodologice, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicate, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr, 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexele nr. 3, 4, 12, 13, 15 și 16 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare, se actualizează și se înlocuiesc cu Anexele 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.                                                                     /


INTE DE ȘEDINȚĂ AVĂDUVA
Contrasemnează pentru legalitate .iSecreti ir general Mărim Mihăiță


NR. 26

DIN 10.02.2020

Anexa nr. 1 -HCLS3 nr. din

AiXtfXfi. - HCL&3. ins-, Vs3> Mft OS, 05 .2.60-frț\ex<i. Af -'S - ACLS % Air, k<»\ 2^.CX/ici€

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiții

Lucrări capitale de Modernizare - Grădiniță nr. 70 - un corp”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 2.850.778,24 LEI

596.659,25 EURO


din care: C+M:


1.364.672,54 LEI


285.621,82 EURO


EURO: 4.7779 lei

2. Eșalonarea investiției

AnulI


(C+M)  1.364.672,54 LEI

1.364.672,54 LEI


285.621,82 EURO

285.621,82 EURO


3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:

S+P+1E 1800 mp 2438.92mp


Suprafața Utila:

Suprafața Desfasurata:

Lucrările propuse constau în reparații si refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.

 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

1.274.211,22 lei

148.462,62 lei

1.427.253,38 lei

851,02 lei


Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)

Rest de decontat din Bugetul Localrși

CULT


ANGELICA DANIELA


•U


Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. BAU STARK S.R.L

S.C. PBBS1NVEST PARTNERS S.R.1

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU MODERNIZARE UNITATE DE INVATAMANT

Grădiniță nr. 70 - un corp

_

*1} Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților!

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investit

i

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare

si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

716.50

117.14

833.64

3.3

Expertiza tehnica

720.00

136.80

856.80

3,4

Certificarea performantei energetice sl auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

31,142.68

5,917.11

37,059.79

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de Intervenții si deviz general

1,080.00

205.20

1,285.20

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acondurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

30,062,68

5,711.91

35,774.59

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultante

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

10,788.18

2,049.76

12,837.94

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție,

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigantie de șantier

10,788.18

2,049.76

12,837.94

TOTAL CAPITOLUL 3

43,367.37

8,220.80

51,588.17

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,135,598.01

215,763.62

1,351,361.63

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesite montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

1,199,372.59

227,880.79

1,427,253.38

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,334,970.60

443,644.41

2,778,615.01

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

11,185.64

2,125.27

13,310.91

5.1.1.

Lucrări de construcții

11,185.64

2,125.27

13,310.91

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditulu

7,264.15

0.00

7,264.15

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calltatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995)

6,053.46

0.00

6,053.46

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

1,210.69

0.00

1,210.69

5.2.4

Cota aferente Casei Sociale a Constructorilor

CSC

I

0.00

0.00

0.00


5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

T"”------

TOTAL CAPITOLUL 5

18,449.79

2,125.27

20,575.06

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preqatirea personalului de ex

ploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,396,787.75

453,990.48

2,850,778.24

din care

: C + M (12 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,146,783.65

217,888.89

1,364,672.54

Data:

întocmit,

04.02.2020

Beneficiar/ln vestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

*2) in preturi la data de

04.02.2020

1 euro=

4.7779

lei

[fy '
Anexa nr. 2 - HCLS3 nr. din . 10.-.

N - HCLSS <n<\ 2>^?> Atvs 0T&5.'LcA'V - n.CtS 1» SS At(\ 2JS.CQ.,2.O\6

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări capitale de Modernizare - Grădiniță nr. 68 ”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 1.831.385,07 LEI


383.303,34


EURO


din care: C+M:


792.702,34 LEI


165.910,19


EURO


EURO: 4.7779 lei

2. Eșalonarea investiției

Anul I


(C+M)  792.702,34 LEI

792.702,34 LEI


165.910,19 EURO

165.910,19 EURO


3. Capacitati finale: Regim de inaltime: Suprafața Utila: Suprafața Desfasurata:


S+P+1E 1800 mp 2438.92mp


Lucrările propuse constau în reparații si refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.


 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare


Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL):

Sume decontate din Bugetul Local

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)


792.702,34 lei

122.484,60 lei

916.198,13 lei


Rest de decontat din Bugetul Local


0,00 lei


DIRECȚIA INVESTIȚII


.cinzirn,


ȘEF SERVICIU

INVESTIȚII, LUCRĂRI


MARIUS POPESC U


îLICE


Vi

IȘEF SERVICIU ADMINIST UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂ RELAȚII CU UNITĂȚILE
Proiectant,

I

ASOCIEREA:

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. PBBSINVEST PARTNERS S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOM1CA PENTRU MODERNIZARE UNITATE DE INVATAMAN

T

Grădiniță nr. 68 - un corp

*1) Devizul general este

oarte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea ia starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților!

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii ds teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

597.50

0.00

597.50

3.3

Expertiza tehnica

27,198.00

5,439.60

32,637.60

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

60,472.41

11,854.98

72,327.38

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de Intervenții si deviz general

36,522.00

7,304.40

43,826.40

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

4,435.26

842.70

5,277.96

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,774.10

337.08

2,111.18

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

17,74104

3,370.80

21,111.84

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

8,064.64

1,532.28

9,596.92

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

1,774.10

337.08

2,111.18

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de contrai al lucrărilor de execuție,

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

-

6,290.54

1,195.20

7,485 74

TOTAL CAPITOLUL 3

96,332.55

18,826.86

115,159.41

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

662,162.44

125,810.86

787,973 30

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaie, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

769,914.39

146,283.74

916,198 13

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,432,076.83

272,094.60

1,704,171.43

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

3,973.98

755.06

4,729.04'

5.1.1.

Lucrări de construcții

3,973.98

755.06

4,729 04

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditulu

7,325.19

0.00

7,325.19

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995)

6,104.33

0.00

6,104.33

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

1,220.87

0.00

1,220 87

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

CSC

0.00

0.00

- 0.00

5.2.5

Taxe pentru aoorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

11,299.17

755.06

12,054.23

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de ex

ploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,539,708.55

291,676.51

1,831,385.07

din care

: C + M (1.2 +1.3 +1.4+ 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

666,136.42

126,565.92

792,702.34

Data:

întocmit,

04.02.2020

Beneficiar/lnvestitor:

Z

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Js'

*2) In preturi la data de

04.02.2020

1 euro=

4.7779

lei

/

-

Anexa nr. 3 - HCLS nr..2?6. din

/V(\«c.vx«^ V2_ - W21S % ^r, 3/S2> Atn 6S\ 0*^.1® <> $\we>c&    VX - Htcs S +.L Axa T-VoL/LovU

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări capitale de Modernizare - Grădiniță nr. 231 - Corp B”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 2.413.605,29 LEI

505.160,27 EURO


din care: C+M:


1.104.827,70 LEI

231.237,09 EURO

EURO: 4.7779 lei

2. Eșalonarea investiției

Anul I


(C+M)  1.104.827,70 LEI

1.104.827,70 LEI


231.237,09 EURO

231.237,09 EURO


 • 3. Capacitati finale: Regim de inaltime: Suprafața Utila: Suprafața Desfasurata:

  S+P+1E

  1737.07 mp

  2039.48mp


Lucrările propuse constau în reparații si refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.

 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)

Rest de decontat din Bugetul Local

1.049.524,26 lei

187.684,93 lei

1.175.875,84 lei

520,26 lei
ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE n£ CULT

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. BAU STARK S.R.L._____J

S.C. PBBS INVEST PARTNERSS.R.L.

____DEVIZ GENERAL_____ __al obiectivului de investiții__________________________________________

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016 DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU MODERNIZARE UNITATE DE INVATAMANT

Grădiniță nr. 231 - Corp B

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației ds avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

tei

lei

Iei

1

_

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilitatilor|

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

716.50

117.14

833.64

3.3

Expertiza tehnica

26,247.13

6,249.43

31,496.55

3.4

Certificarea performantei ener

getice si auditul

energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

68,195.26

13,309.55

81,504.81

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

35,245.15

7,049.03

42,294.18

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

6,101.87

1,159.36

7,261.23

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

2,440.75

463.74

2,904.49

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

24,407.49

4,637.42

29,044.91

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de

investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

11,174.77

2,123.21

13,297.98

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

2,440.75

463.74

2,904’,49

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție,

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

8,734.03

1,659.46

10,393.49

TOTAL CAPITOLUL 3

106,333.66

20,799.32

127,132.98

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

919,370.84

174,680.46

1,094,051.30

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

988,130.96

187,744.88

1,175,875.84

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,907,501.80

362,425.34

2,269,927.14

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

9,055.80

1,720.60

10,776.40

5.1.1.

Lucrări de construcții

9,055.80

1,720.60

10,776.40

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5,768.77

0.00

5,768.77

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

o.oo

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995)

4,807.31

0.00

4,807.31

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

961.46

0.00

961.46

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

CSC

I

0.00

0.00

0.00


5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

14,824.57

1,720.60

16,545.17

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preqatirea personalului de ex

ploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,028,660.03

384,945.26

2,413,605.29

din care

: C + M (1.2 +1

,3+14 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

928,426.64

176,401.06

1,104,827.70

Data:

întocmit,

22.08.2017

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

*2) In preturi la data de

04.02.2020

1 euro=

4.7779

lei

COL

r               '*

_

J

Ibauw,f»BBSlNVES


Anexa nr. 4 -HCLS3 nr. .2-6- din . A ,P.

sx«\ k’S - UUUS T>                 OVlcoj.TcCV

fWxaAMVtUu;       M<y TVeiXGkt

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări capitale de Modernizare - Grădiniță nr. 232 - Corp B”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 1.554.710,27 LEI 325.396,15 EURO

din care: C+M:


 • 703.509,62 LEI 147.242,43 EURO

EURO: 4.7779 lei

2. Eșalonarea investiției (C+M) Anul I


 • 703.509,62 LEI

 • 703.509,62 LEI

147.242,43 EURO

147.242,43 EURO

 • 3. Capacitati finale: Regim de inaltime: Suprafața Utila: Suprafața Desfasurata:

  S+P+1E

  1737.81 mp

  2039.48mp


Lucrările propuse constau în reparații si refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.

 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

595.696,43 lei

140.045,47 lei

817.945,67 lei

1.022,70 lei


Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)

Rest de decontat din Bugetul Local


DIRECȚIA BWESTirn ȘI AC

ȘEF SERVICIU ADMINIS UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT RELAȚII CU UNITĂȚILE DE


Proiectant,


ASOCIEREA:

S.C. BAU STARK S.R.L. ~

S C. PBBS INVEST PARTNERS S.R.L.
Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016


DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU MODERNIZARE UNITATE DE INVATAMANT


Grădinițe nr. 232 ■ Corp B

este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

I

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților]

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

I

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

300.00

38.00

338.00

3.3

Expertiza tehnica

695.12

132.07

827.20

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

15,435.01

2,932.65

18,367.67

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

1,042.69

198.11

1,240.80

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

14,392.33

2,734.54

17,126.87

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de

investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

5,578.50

1,059.92

6,638.42

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al

ucrarilor de execuție,

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Diriqentie de șantier

5,578.50

1,059.92

6,638.42

TOTAL CAPITOLUL 3

22,008.64

4,162.64

26,171.28

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

587,210.57

111,570.01

698,780.58

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

687,349,30

130,596.37

817,945.67

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,274,559.87

242,166.38

1,516,726.25

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

3,973.98

755.06

4,729.04

5.1.1.

Lucrări de construcții

3,973.98

755.06

4,729.04

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legate, costul creditului

7,083.70

0.00

7,083.70

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995)

6,104.33

0.00

6,104.33

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

979.37

0.00

979.37

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

CSC      |

I

0.00

0.00

0.00


5.2,5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

.00

0.00

0.00

I TOTAL CAPITOLUL 5

11,057.68

755.06

11,812.74

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de ex

aloatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,307,626.20

247,084.07

1,554,710.27

din care : C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1

591,184.55

112,325.07

703,509.62

Data:

întocmit,

04.02.2020

couSSȘx.

Beneficiar/lnvestitor:

a fVCvs

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

*2) In preturi la data de

04.02.2020

1 euro=

4.7779

lei
Anexa nr. 5 - HCL S3 nr. 2Zi. din naiA s '2X<& Attx ^o^T. '1&

PoNtAiK «vK l • HCVS % A«S       Mtfx oV64.1cV

A tvcictK Afr. IS - ’ctfi.vț, 'ț> IA / IA», d2_ te IU

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări capitale de Modernizare - Școala gimnazială nr. 84”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 3.085.119,27 LEI 645.706,11 EURO

din care: C+M:


2.753.987,00 LEI 576.401,13 EURO

EURO: 4.7779 lei

2. Eșalonarea investiției (C+M)  2.753.987,00 LEI    576.401,13 EURO

Anul I                       2.753.987,00 LEI    576.401,13 EURO

3. Capacități finale:

Regim de înălțime:     S+P+1E

Suprafața utilă:          4.133,31 mp

Suprafața desfășurată:   4.860,00 mp

Lucrările propuse constau în refacerea finisajeor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice, sanitare și termice, precum și refacerea hidroizolației existente pe toată lungimea clădirii până la cota fundațiilor.

4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalități de finanțare:

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

2.100.000,00 lei

981.885,69 lei

0,00 lei

3.233,58 lei


Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)

Rest de decontat din Bugetul Local

•* - *


ÎNTOCMIT: II ASOCIEREA II SC BAU STARKΠSC PBBS INVES’^gARTNEuDIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII, ȘEFSERVICțuX

INVESTIȚII, LUCRĂ ti PUBLICE


IBLICE


MARIUS POPESCU


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT RELAȚII CU UNITĂȚILE DE

ANGELICA DANIELAProiectant,

1

I             ""

ASOCIEREA:

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. PBBS INVEST PARTNERS S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907/29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU MODERNIZARE UNITATE DE INVATAMANT

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 84

*1) Devizul generai este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

I

I

Nr.crL

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

Iei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

420.00

0.00

42000

3.3

Expertiza tehnica

89,184.76

16,945.11

106,129.87

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

158,867.40

30,184.81

189,052.20

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

119,759.02

22,754.21

142,513.23

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

39,108.38

7,430.59

46,538 97

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

18,188.70

3,455.85

21,644.55

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului ia fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție,

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

18,188.70

3,455.85

21,64455

TOTAL CAPITOLUL 3

266,660.86

50,585.76

317,246.62

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,305,284,18

438,003.99

2,743,28817

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,305,284.18

438,003.99

2,743,288.17

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

8,990.61

1,708.22

10,698 83

5.1.1.

Lucrări de construcții

8,990.61

1,708.22

10,69883

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizări! șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

13,885.65

0.00

13,88565

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul caiitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995)

11,571.38

0.00

11,571.38

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

2,314.28

0.00

2,314 28

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

CSC

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

22,876.26

1,708.22

24,584.48

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de ex

ploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,594,821.30

490.297,97

3,085,119.27

din care

: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1

)

2,314,274.79

439,712.21

2,753,987.00

Data:

întocmit,

04.02.2020

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

*2) In preturi la data de

04.02.2020

1 euro=

4.7779

lei           ff.T

X

*

Anexa nr. 6 -HCL S3 nr.26. din s .\t. 2.138 Awx 'îaO-cT'.l.o^

A             Ț_ - trvCX. S S ,\is 1_ 0'i_ <Ăk>N e>Ve>4r. 2otg

INDICATORI TEHNI<^dV-‘ECON()Ktfâr’ * **' %% a<A TA>o2. Wt aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări capitale de Modernizare - Școala gimnazială nr. 81”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA):    2.180.071,69 LEI 456.282,40 EURO

din care: C+M:                   1.871.250,33 LEI 391.647,02 EURO

EURO: 4.7779 lei

2. Eșalonarea investiției (C+M)   1.871.250,33 LEI 391.647,02 EURO

AnulI                             1.871.250,33 LEI 391.647,02 EURO

3. Capacități finale:

Regim de înălțime:     S+P+2E

Suprafața utilă:          2.255,88 mp

Suprafața desfășurată:   2.298,15 mp

Lucrările propuse constau în refacerea finisajelor fațadelor și a finisajelor interioare, igienizarea spațiilor administrative, lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice, sanitare și termice, precum și refacerea hidroizolației existente pe toată lungimea clădirii până la cota fundațiilor.

4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

5. Modalități de finanțare:

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): Sume decontate din Bugetul Local

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)

Rest de decontat din Bugetul Local

1.650.010,64 lei

365.391,61 lei

162.930,63 lei

1.738,81 leiÎNTOCM ASOCIER

SC BAU STAR^SRLn0^ SC PBBS INVE

DIRECȚIA INVESTIȚIEI A
Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. PBBS INVEST PARTNERS S.R.L

_

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU MODERNIZARE UNITATE DE INVATAMANT

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 81

1

*1) Devizul general este

carte componente a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

300.00

0.00

300 00

3.3

Expertiza tehnica

34,372.79

6,530.83

40,903.62

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

67,685.22

12,860.19

80,545.41

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

46,156.45

8,769.72

54,926.17

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

21,528.77

4,090.47

25,61924

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de

investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

12,358.67

2,348.15

14,706.82

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție,

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

12,358.67

2,348.15

14,70682

TOTAL CAPITOLUL 3

114,716.68

21,739.17

136,455.85

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,566,370.43

297,610.38

1,863,980.81

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

136,916.50

26,014.13

162,93063

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,703,286.92

323,624.52

2,026,911.44

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

6,108.84

1,160.68

7,269 52

5.1.1.

Lucrări de construcții

6,108.84

1,160.68

7,26952

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5,2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditata

9,434.88

0.00

9,43488

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (of Lege 10/1995)

7,862.40

0.00

7,862.40

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

1,572.48

0.00

1,572.48

5,2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

CSC      I

0.00

0.00

0.00

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

15,543.72

1,160.68

16,704.40

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de ex

ploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,833,547.33

346,524.36

2,180,071.69

din care

: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1

1,572,479.27

298,771.06

1,871,250.33

Data:

întocmit,

04.02.2020

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

7 Ai

*   V.

*2) In preturi la data de

04.02.2020

1 euro=

4.7779

lei                               j


TEI.EFON țtxsj. 021) siCo; aj ■ a8 FAÎt {0C4 oatj Jt8 03 o^E-MAit.crl’îuoipt'tm.'.r® j>/fu;aric3.re

Ca'ea Dudc?ti rtr. iț‘7, Sector?, 031034, București

jf/CTOR 3

I

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 3,4,12,13,15 și 16 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare

Având în vedere contractele de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective de investiții:

 • > Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 70;

 • > Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 68;

 • > Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 231 (corp B);

 • > Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 232 (corp B);

 • >  Lucrări capitale de modernizare - Școala Gimnazială nr. 84;

 • >  Lucrări capitale de modernizare - Școala Gimnazială nr. 81;

Conform art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar".

Prin Hotărârea nr. 33 din 23.02.2016, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, astfel:

prin Anexa nr. 3 au fost aprobați Indicatorii tehnico-economici aferenți realizării lucrărilor capitale de modernizare la Grădiniță nr. 70 în valoare totală de 2.923.425,85 lei inclusiv TVA, modificată prin Hotărârea nr. 393 din 05.09.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3, cu valoarea de 2.913.669,53 lei inclusiv TVA; Indicatorii vor fi actualizați la valoarea totală de 2.850.778,24 lei inclusiv TVA;

prin Anexa nr. 4 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți realizării lucrărilor capitale de modernizare la Grădiniță nr. 68 în valoare totală de 2.923.425,85 lei inclusiv TVA, modificată prin Hotărârea nr. 393 din 05.09.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3, cu valoarea de 1.893.104,56 lei inclusiv TVA; Indicatorii vor fi actualizați la valoarea totală de 1.831.385,07 lei inclusiv TVA;

- prin Anexa nr. 12 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți realizării lucrărilor capitale de modernizare la Grădiniță nr. 231 (corp B) în valoare totală de 2.296.929,48 lei inclusiv TVA, modificată prin Hotărârea nr. 393 din 05.09.2017 a Consiliului Local al

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal Justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.


CABINET PRIMAR

Sectorului 3, cu valoarea de 2.415.783,07 lei inclusiv TVA; Indicatorii vor fi actualizați la valoarea totală de 2.413.605,29 lei inclusiv TVA;

 • -   prin Anexa nr. 13 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți realizării lucrărilor capitale de modernizare la Grădiniță nr. 232 (corp B) în valoare totală de 2.318.659,66 lei inclusiv TVA, modificată prin Hotărârea nr. 393 din 05.09.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3, cu valoarea de 1.581.477,56 lei inclusiv TVA; Indicatorii vor fi actualizați la valoarea totală de 1.554.710,27 lei inclusiv TVA;

 • -   prin Anexa nr. 15 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți realizării lucrărilor capitale de modernizare la Școala Gimnazială nr. 84 în valoare totală de 4.691.546,37 lei inclusiv TVA, modificată prin Hotărârea nr. 228 din 30.05.2018 a Consiliului Local al Sectorului 3, cu valoarea de 4.652.450,15 lei inclusiv TVA, actualizată prin Hotărârea nr. 235 din 18.06.2018 a Consiliului Local al Sectorului 3, cu valoarea totală de 5.501.909,07 lei inclusiv TVA, completată cu modalitățile de finanțare prin Hotărârea nr. 282 din 03.07.2018 a Consiliului Local al Sectorului 3, cu valoarea totală de 5.501.909,07 lei inclusiv TVA; Indicatorii vor fi actualizați la valoarea totală de 3.085.119,27 lei inclusiv TVA;

 • -  prin Anexa nr. 16 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți realizării lucrărilor capitale de modernizare la Școala Gimnazială nr. 81 în valoare totală de 3.045.654,34 lei inclusiv TVA, modificată prin Hotărârea nr. 228 din 30.05.2018 a Consiliului Local al Sectorului 3, cu valoarea de 3.020.273,89 lei inclusiv TVA, completată cu modalitățile de finanțare prin Hotărârea nr. 282 din 03.07.2018 a Consiliului Local al Sectorului 3, cu valoarea totală de 3.020.273,89 lei inclusiv TVA; Indicatorii vor fi actualizați la valoarea totală de 2.180.071,69 lei inclusiv TVA;

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 44348/06.02.2020 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției învățământ Cultură, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


TELEFON (004 021) 318 03 23 ’ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL 1 nveștiriiachizitiE@primarit3.r0

Calea Du de ști nr. igi, Sector 3, 031084, București

Nr.         i$>■

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre pentru actualizarea Anexelor nr. 3,4,12,13,15 și 16 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii finanțării asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Această valoare se aprobă prin hotărâre de consiliu local în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvotării regionale și administrației publice și a contractului de finanțare.

Având în vedere contractele de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective de investiții:

 • •  Lucrări capitale de modernizare — Grădinița nr. 70;

 • •  Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 68;

 • •  Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 231 (corp B);

 • •  Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 232 (corp B);

 • •  Lucrări capitale de modernizare - Școala Gimnazială nr. 84;

 • •  Lucrări capitale de modernizare - Școala Gimnazială nr. 81.

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/ investitorului ori de câte ori este necesar. ”

Facem precizarea că, indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivelor de investiții enumerate mai sus au fost aprobați prin HCL S3 nr. 33/23.02.2016 modificată și actualizată prin

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                          1

JjUSjPț       PxlMARÎA B

fO SECTORULUI <


BUCU REȘTI J


DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII


HCL S3 nr. 393/05.09.2017, HCL S3 nr. 510/31.10.2017, HCL S3 nr. 618/ 27.11.2017, HCL S3 nr. 228/30.05.2018, HCL S3 nr. 235/18.06.2018, HCL S3 nr. 279/26.06.2018, HCL S3 282/03.07.2018, HCL S3 224/08.04.2019.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici, conform Anexelor nr. 1 - 6.

DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII,


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


ȘEF SERVICIU

INVESTIȚII, LUCRĂRI I


MARIUS POPESȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂȚILE DE CULT


întocmit, Moni<


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul        de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de......I........

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.................a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....1.0......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.MEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORIN


CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

1

MĂLUREANU LI VIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


SECRETAR, HONTARU VALERICA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordifiare/extraordinare din data de......

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de               .&..&?........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul.....LO.........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinarc,

și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELl-SIMA

MEMBRI:


MARINEATĂ MARCEL

»

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STEL1AN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIELMUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ..ZcL.....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinăre/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul......^1.!?.... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordiftare/extraordinarc, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:
DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚIITELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiaehizitii@priTTiarie3.ro

Calea Dudești nr. 391, Sector 3, 031084, București

Domnule Primar,Având în vedere contractele de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective:

 • 1. Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 51/31.03.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3;

 • 2. Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 3, 4, 12, 13, 15 și 16 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâie și Rapoartele de Specialitate.

ȘEF SERVI INVESTIȚII, LUUBLICE


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE

---r---“"t-"MÂNTȘI

E DE CULT


UNITĂȚI DE ÎNVĂȚ RELAȚII CU UNITĂȚ

Datelrf'dumneaVoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                     1