Hotărârea nr. 251/2020

HCLS3 nr.251 din 31.08.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 206/13.07.2020 referitoare la finanțarea din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3, în perioada iulie - august

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.08.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 458681/CP/11.08.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 457758 / 10.08.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • - Adresa nr. 462/10.08.2020, înregistrată cu nr.457757/PS3/l0.08.2020 a Grădiniței nr.211;

 • - HCLS 3 nr. 206/13.07.2020 privind finanțarea din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3, în perioada iulie — august;

 • - Adresa nr. 457768 / 10.08.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 103 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 206/13.07.2020 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art.I. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar necesar pentru plata cheltuielilor de personal, implicat în proiectul „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3 în perioada iulie — august 2020, pentru următoarele categorii de personal:

 • a) Personal didactic (Profesori învățământ preșcolar, Educatoare) - 100 lei net / normă de încadrare

 • b) Personal didactic auxiliar (Administrator) — 75 lei net / normă de încadrare,

 • c) Personal nedidactic (îngrijitori, Bucătari, Mecanici, Spălătorese) - 50 lei net / normă de încadrare.”

Art.II. Prevederile HCLS 3 nr. 206/13.07.2020, rămân neschimbate.

NR. 251

DIN 31.08.2020
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂREA NR. 206/13.07.2020 privind aprobarea finanțării din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară", pe raza Sectorului 3, în perioada iulie - august 2020

Forma consolidată care include modificările aduse prin HCLS 3 nr. 251 Adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 3 din data de 31.08.2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea

Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Sectorului 3 al Municipiului București, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar necesar pentru plata cheltuielilor de personal, implicat în proiectul „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3 în perioada iulie - august 2020, pentru următoarele categorii de personal:

 • a) Personal didactic (Profesori învățământ preșcolar, Educatoare) - 100 lei net / normă de încadrare

 • b) Personal didactic auxiliar (Administrator) - 75 lei net / normă de încadrare,

 • c) Personal nedidactic (îngrijitori, Bucătari, Mecanici, Spălătorese) - 50 lei net / normă de încadrare.”

Art.2. Suma de 424.350,00 lei poate fi majorată în funcție de numărul cererilor de înscriere a copiilor în proiectul ''Grădinița de vară".

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ și Direcția Economică, și unitățile de învățământ preșcolar de stat de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.


REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului LocaI SectorS nr. 206/13.07.2020 referitoare la finanțarea din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădiniță de vară", pe raza Sectorului 3, în perioada iulie - august

Având în vedere necesitatea menținerii proiectului „Grădinița de vară" în Sectorul 3 aprobat de Consiliul Local al Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 206/13.07.2020 privind finanțarea din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului pe raza Sectorului 3, în perioada iulie - august 2020, este necesară precizarea faptului că sumele prevăzute la Articolul 1 din Hotărârea sus menționată, vor fi considerate ca fiind valori nete.

Acest lucru este necesar având în vedere numărul insuficient de personal didactic disponibil. Dacă se plătește pe normă de încadrare, se micșorează numărul de personal didactic necesar, iar valoarea totală de plată rămâne aceeași.

Astfel, sumele alocate pentru acordarea sprijinului financiar, vor fi după cum urmează:

 • a) Personal didactic (profesori învățământ preșcolar, educatoare) - 100 lei net / normă de încadrare;

 • b) Personal didactic auxiliar (Administrator) - 75 lei net / normă de încadrare;

 • c) Personal nedidactic (îngrijitori, bucătari, mecanici, spălătorese, etc.) - 50 lei net / normă de încadrare;

Bugetul prevăzut pentru acordarea sprijinului financiar este în valoare de 424.350,00 lei pentru un număr estimat de 64 cadre didactice (profesori învățământ preșcolar, educatoare), 2 cadre didactice auxiliare (administrator), 76 cadre nedidactice (îngrijitori, bucătari, mecanici, spălătorese). Numărul de personal, poate varia în funcție de necesitățile zilnice.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 455543/07.08.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


PRI MĂRIA


SECTORULUI

BUCUREȘTI


DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNT SERVICIUL ADMINISTRARE C LĂDI R l/U N ITĂȚI DE

ÎNVĂȚĂMÂNT Șl AVIZARE CONTRACTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT


WWW.primarie3.r0


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investiti1achizitii@primarie3.ro,

secretariatinvatamant@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București


Nr. 457758/ 10.08.2020

Raport de specialitate

Ia proiectul de hotărâre privind modificare Hotărârii Consiliului Local nr. 206/13.07.2020 privind aprobarea finanțării din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3, în perioada iulie - august

Având în vedere:

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Art.ll din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.28/11.06.2020;

Ordinul comun al Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 1076/4518/3936/2020, privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creșelor, grădinițelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 206/13.07.2020 privind aprobarea finanțării din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară’’, pe raza Sectorului 3, în perioada iulie - august;

- Adresa nr. 462/10.08.2020 a Grădiniței nr. 211, înregistrată la Primăria Sectrorului 3 subnr. 457757/ 10.08.2020.

Luând în considerare necesitatea deschiderii pe perioada vacanței de vară a grădinițelor în actualul context epidemiologie, așa cum s-a solicitat prin adresa Ministerului Educației și Cercetării - Inspectoratul Școlar al Municipiului București și în baza dispozițiilor Legii educației naționale nr. 1/2011, Sectorul 3 al Municpiului București a aprobat finanțarea din bugetul local

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNT SERVICIUL ADMINISTRARE CLĂDI Rl/U N ITĂȚI DE

ÎNVĂȚĂMÂNT Șl AVIZARE CONTRACTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

al Sectorului 3 al Municipiului București, prin unitățile de învățământ preșcolar, a cheltuielilor cu personalul angajat în cadrul grădinițelor de stat, de pe raza Sectorului 3, deschise în perioada iulie - august, pentru următoarele categorii de personal, astfel:

Personal didactic (profesori învățământ preșcolar, educatoare) - 100 lei / zi,

Personal didactic auxiliar (Administrator) - 75 lei / zi,

Personal nedidactic (îngrijitori, bucătari, mecanici, spălătorese, etc. ) - 50 lei / zi.

Având în vedere faptul că numărul cererilor de înscriere a copiilor în proiectul „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3 este continuă creștere, considerăm faptul că este necesară menținerea acestuia, drept urmare propunem spre analiză și dezbatere Consiliului Local Sector 3 proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 206/13.07.2020, astfel:

„Art. 1. Se aprobă acordarea din bugetul local al Sectorului 3 al Municiphdui București, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar necesar pentru plata cheltuielilor de personal, implicat în proiectul „ Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3 în perioada iulie — august 2020, pentru următoarele categorii de personal:

Personal didactic (Profesori învățământ preșcolar, Educatoare) - 100 lei net/normă de încadrare,

Personal didactic auxiliar (Administrator) — 75 lei net / normă de încadrare, Personal nedidactic (Îngrijitori, Bucătari, Mecanici, Spălătorese) - 50 lei net /normă de încadrare. ”

Bugetul prevăzut pentru acordarea sprijinului financiar este în valoare de 424.350,00 lei pentru un număr estimat de 64 cadre didactice (profesori învățământ preșcolar, educatoare), 2 cadre didactice auxiliare (Administrator), 76 cadre nedidactice (îngrijitori, Bucătari, Mecanici, Spălătorese). Numărul de personal, poate varia în funcție de necesitățile zilnice.

Director Executiv /y Irina Gina SoroceanuyV/ ,

Serviciul Administrare Clădiri / Unități de învățământ și Avizare Contracte Unități de învățământ

Marius


întocmit: ChivuTvfariaj#*- Silviu

Primăria Sectorului 3 - București

20-457757-PS3

Nr.inreg.: 457757

Data inreg.: 10.08.2020

Ora inreg.: 15:07:43

Proveniența: Grădiniță Nr. 211

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Adresa

Adresa:București, strada

Adresa Lucrare:București, strada

Observatii: E-mail - Solicitare modificare HCL S3

Nr. File: 1

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Reiatii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;

021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

GRĂDINIȚA NR. 211

Str. Trapezului nr.lA , Sector 3 - BUCUREȘTI

Tel/ Fax : 021 345 11 65, e-mail: gradinita211@Yahoo.com website: https://gradinita211.invatamantsector3.ro/ CUI: 4316716

Nr. înreg. 462 /10.08.2020

Către, DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNT

în vederea implementării în continuare a proiectului „Grădinița de vară", pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, vă solicităm să modificați Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 206/ 13.07.2020, astfel:

prevederea ca sumele oferite să fie sume nete, întrucât în acest moment nu reiese acest aspect iar personalul implicat nu este motivat să participe;

prevederea ca sumele să fie oferite pe norma de încadrare, nu pe zi, întrucât cadrele didactice sunt încadrate cu normă didactică de 5 ore/zi, iar pentru asigurarea necesarului zilnic de cadre didactice, am încadrat personal didactic care poate să efectueze 2 norme didactice, ceea ce echivalează cu 2 zile de lucru (conform HCL Sector 3), celelalte categorii de personal având normă de 8 ore/zi.

Precizăm faptul că aceste modificări sunt necesare datorită numărului insuficient de personal didactic disponibil, fără a impacta în mod substanțial bugetul alocat, deoarece, dacă se plătește pe norma de încadrare, se micșorează numărul de personal didactic necesar iar valoarea totală de plată rămâne aceeași.

De asemenea, vă informăm de faptul că numărul cererilor de înscriere a copiilor în proiectul „Grădinița de vară" este în continuă creștere, fiind necesară continuarea proiectului.

Vă stăm la dispoziție pentru alte informații suplimentare.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl ÎNVĂȚĂMÂNTDomnule Primar,

Având în vedere necesitatea aprobării finanțării din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară”, se impune emiterea următoarei Hotărâri de Consiliu:

• Proiect de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 206/13.07.2020 privind aprobarea finanțării din bugetul local, prin unitățile de învățământ preșcolar de stat, a unui sprijin financiar în vederea derulării proiectului „Grădinița de vară”, pe raza Sectorului 3, în perioada iulie - august.

Vă transmitem alăturat Proiectul de Hotărâre și Raportul de Specialitate.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT


Serviciul Administrare Clădiri / Unități de învățământ

și Avizare Contracte Unități de învățământ Marius Constantin Popescu

întocmit: Chivu Marian - Șj

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ......., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....uL.....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-7VTOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNICĂ ADRIANASECRETAR,

HONTARU VALERICA 9MEMBRI.

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL referitor Ia proiectul de hotărâre înscris la punctul ....ii......de pe gjrdinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordioăre/extraordinare din data de ...../..z....i3..'.^...Â.°..i.."......

oh &^,\ASLA/ob. â-î a Uai1o(a/h. W.ctf.foVo

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de.........A..a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......1......de pe

ordin^d^zT/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței or^hiare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A^FOSTmtocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI


PREȘEDINTE, DOBRE ALEXANDRUFLEANCU FLORINRADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEA INOCENȚIU IOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONELMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordineirdezi /

suplimentarea^ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

B c4 x         &a                o

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de Z2.r..a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .A........... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU AJEOSTTntocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

..........................................................................................

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:                /

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENTIU-IOAN

9