Hotărârea nr. 250/2020

HCLS3 nr.250 din 31.08.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind virarea de credite bugetare pe anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 31.08.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.473554 /CP/21.08.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 473314/21.08.2020 al Direcției Economice;

Adresa nr. 473316/21.08.2020 a Direcției Economice;

In conformitate cu prevederile:

Art. 19 alin. (2) și ait 49 alin. (4) și (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020;

Legii nr. 115/2020 privind aprobarea OUG nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările ulterioare;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.381.386,79 mii lei rămân nemodificate.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.381.386,79 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimările 2021 - 2023, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca 'anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform Anexei nr.l 1/08.

Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


NR. 250

DIN 31.08.2020


piză pentju legalitate lețâr general

lariușjMihaiță


CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind virarea de credite bugetare pe anul 2020

Având în vedere raportul de specialitate nr. 473314/21.08.2020 întocmit de Direcția Economică, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

 • • veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.381.386,79 mii lei rămân nemodificate

 • • cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.381.386,79 mii lei rămân nemodificate ca sumă, singurele modificări fiind în structură, astfel:

  Nr. crt.

  INDICATORI

  Cap. bug.

  HCLS3 nr. 244/2020 si Vil

  Propuneri rectificare

  Influente (+/-)

  CHELTUIELI-TOTAL

  50.02

  1.381.386,79

  1.381.386,79

  0,00

  1

  Autoritati publice și acțiuni externe

  51.02

  301.156,64

  296.806,64

  -4.350,00

  2

  Alte servicii publice generale

  54.02

  7.507,10

  7.507,10

  0,00

  3

  Tranzacții privind datoria publică

  55.02

  81.921,06

  81.921,06

  0,00

  4

  Apărare

  60.02

  85.30

  85.30

  0,00

  5

  Ordine publica și siguranță națională

  61.02

  6.568,04

  6.568,04

  0,00

  6

  învățământ

  65.02

  262.471,21

  266.821,21

  4.350,00

  7

  Sănătate

  66.02

  2.111,00

  2.111,00

  0,00

  8

  Cultură, recreere și religie

  67.02

  191.172,33

  191.172,33

  0,00

  9

  Asigurări și asistență socială

  68.02

  179.246,91

  179.246,91

  0,00

  10

  Locuințe, servicii și dezvoltare publică

  70.02

  111.729,00

  111.729,00

  0,00

  11

  Protecția mediului

  74.02

  153.623,00

  153.623,00

  0,00

  12

  Transporturi

  84.02

  83.795,20

  83.795,20

  0,00

Având în vedere fundamentarea cheltuielilor și repartizarea acestora în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice-Joc^le,, am inițiat prezentul proiect de  hotărâre pe care îl supun dezbaterii și aprobării Con^ifiufuîLo^            3.

/ l .. “ ] \ $ \


R,


PRIMĂRIA


O SECTORULUI

.                         rj t i » n r e t t


DIRECȚIA ECONOMICĂ ?


BUCU REȘTÎ


www.primarie3.r0

Nr. 4733/4 H/.08.2020

RAPORT la proiectul de hotarare privind virarea de credite bugetare pe anul 2020

In conformitate cu :

© Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

 • • Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr. 115/2020 de aprobare a OUG nr.50/2020, privind rectificarea bugetului;

 • • Contul de execuție bugetara;

 • • Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.381.386,79 mii lei, raman nemodificate, in structura aprobata.

Ținând cont de prioritățile stabilite, in vederea funcționarii in bune condiții a unităților de invtamant preuniversitar de stat, in condiții de siguranța in interesul colectivității locale, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS3 Nr.244/2020 si V11

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (♦/•)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

1.381.386.79

1.381.386.79

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

888.516,59

888.516,59

0,00

Cheltuieli de personal

10

186.614,70

182.264,70

-4.350,00

Bunuri si servicii

20

311.383,09

315.733,09

4.350,00

Dobânzi

30

81.906,56

81.906,56

0,00

Fonduri de rezerva

50

500,00

500,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

114.414,79

114.414,79

0,00

Alte transferuri

55

26.607,71

26.607,71

0,00

Asistenta sociala

57

68.787,91

68.787,91

0,00

Alte cheltuieli

59

25.660,00

25.660,00

0,00

Rambursări de credite

81

73.553,40

73.553,40

0,00

Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

-911,57

-911,57

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

492.870,20

492.870,20

0,00

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

21.462,21

21.462,21

0,00

Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile

56+58

8.317,41

8.317,41

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

347.228,41

347.228,41

0,00

Rambursări de credite

81

116.023,17

116.023,17

0,00

Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

-161,00

-161,00

0,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare :

 • > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si acțiuni externe se diminuează cu suma de 4.350,00 mii lei la Secțiunea de funcționare, cheltuieli de personal, conform execuției bugetare si a economiilor realizate.

 • > Capitolul 65.02 - Invatamant se majoreaza cu suma de 4.350,00 mii lei, la Secțiunea de funcționare, titlul bunuri si servicii, pentru asigurarea cheltuielilor necesare deschiderii anului școlar preuniveritar, pentru unitățile din invatamant preuniversitar din sectorul 3.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap.

Bug.

HCLS 3 nr. 244/2020 sî V11

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

1.381.386,79

1.381.386,79

0,00

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

301.156,64

296.806,64

-4.350,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

7.507,10

7.507,10

0,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

81.921,06

81.921,06

0,00

4

Aparare

60.02

85,30

85,30

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

6.568,04

6.568,04

0,00

6

Invatamant

65.02

262.471,21

266.821,21

4.350,00

7

Sanatate

66.02

2.111,00

2.111,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

191.172,33

191.172,33

0,00

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

179.246,91

179.246,91

0,00

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

111.729,00

111.729,00

0,00

11

Protecția mediului

74.02

153.623,00

153.623,00

0,00

12

Transporturi

84.02

83.795,20

83.795,20

0,00

Ținând cont de dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020.Nr. 3^3316 77/.08.2020


Către,

CABINET PRIMARAvând în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind virarea de credite bugetare pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI 9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul        de pe <

suplimentarea ordinii-de^zi a ședinței -ordmare/extraordinare din data de


Comisia de studii, ^prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de ...^2..*2..... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....^>......

de pe ordinea de zi / supHmentai^a-GfdmiLde_zL a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICĂAhRIANA

MEMBRI:         '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

HONTARU VALERICA 9