Hotărârea nr. 25/2020

HCLS3 nr. 25 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexei nr. 6 la HCLS3 nr. 51/31.03.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr.44807/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul comun de specialitate nr. 44361/06.02.2020 al Direcției Investiții și Achiziții și al Direcției învățământ Cultură;

 • -  HCLS3 nr. 51/31.03.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, modificată prin HCLS3 nr. 619/27.11.2017;

 • -  Adresa nr. 44377/06.02.2020 a Direcției Investiții și Achiziții;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 pnvmd finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Normelor Metodologice, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicate, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • -  Avizul Comisiei de administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr. 6 la HCLS3 nr. 51/31.03.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții și Achiziții și Direcția învățământ Cultură, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


fi

i

1

k

Contrasemne

Secrt

Marii

V

ază pentru legalitate tar general js Mihăiță


NR. 25

DIN 10.02.2020

Anexa HCLS 3 nr. Z^.r... din

Anexa nr. 6 la HCLS 3 nr. 51/31.03.2015

Anexa nr.3 la HCLS 3 nr. 619/27.11.2017

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu”

1. Valoarea totală (inclusiv TVA):


6.774.401,02 LEI 1.417.861,61 EURO

- din care pentru creșterea eficienței energetice: corp CI (sala de sport) corp C5


1.868.761,32 LEI

787.822,16 LEI


391.126,08 EURO

164.888,79 EURO


pentru modernizare:    corp CI

(sala de sport) corp C5


2.720.776,33 LEI

1.397.041,19 LEI


569.450,20 EURO

292.396,49 EURO


din care: C+M:

- din care pentru creșterea eficienței energetice: corp CI (sala de sport) corp C5

pentru modernizare:    corp CI

(sala de sport) corp C5

1 EURO: 4.7779 lei

2. Eșalonarea investiției (C+M) Anul I

3. Capacități finale:

 • • Regim de înălțime:

 • • Suprafața desfășurată:

 • • Suprafața construită:


6.283.596,20 LEI

1.834.421,43 LEI

583.682,97 LEI

2.681.884,17 LEI

1.183.607,63 LEI


1.315.137,65 EURO

383.938,84 EURO

122.163,07 EURO

561.310,23 EURO

247.725,49 EURO


6.283.596,20 LEI

6.283.596,20 LEI


1.315.137,65 EURO

1.315.137,65 EURO


P+2E; P

3519,76 mp; 765,00mp

1098 07 mp; 765,00 mp


Lucrările propuse constau în anveloparea suprafețelor opace, înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie performantă energetic, termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a celui peste subsol, revizia instalațiilor de încălzire din subsol, refacerea finisajelor fațadelor si a finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, recompartimentarea unor spatii precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare


 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): 3.255.927,89 lei Sume decontate din Bugetul Local                 522.259,54 lei

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)     2.953.918,36 lei

Rest de decontat din Bugetul Local                  42.295,23 lei


întocmi!!: asocie SC BAU S SC PBBS

1% INVEST

V ÎARTNERS-
Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. PBBS INVEST PARTNERS S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de Investiții

Conform HG nr. 907129 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU LUCRĂRI CAPITALE DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE SI MODERNIZARE

Colegiul Tehnic ’Costin D. Nenitescu' Corp C1 sl corp C5a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

i

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA

19%

Valoare {cu TVA)

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea sl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea Inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilitatilorl

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare

si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0,00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0,00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

100.00

0.00

100 00

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei ener

getice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

52,183.59

9,914.88

62,098.47

3.5.1

Tema de proiectare

o.oo’

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

52,183.59

9,914.88

62,09847

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

41,499.98

7,885.00

49,384.98

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție,

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

41,499.98

7,885.00

49,38498

TOTAL CAPITOLUL 3

93,783.57

17,799.88

111,583.45

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

_

5,259,819.65

999,365.73

6,259,185.38

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4,5

Dotări

292,049.89

55,489.48

347,539 37

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

5,551,869.54

1,054,855.21

6,606,724.75

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

20,513.29

3,897.53

24,410.82

5.1.1.

Lucrări de construcții

20,513.29

3,897.53

24,41082

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditulu

31,682.00

0.00

31,68200

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf Lege 10/1995)

26,401.67

0.00

26,40167

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

5,280,33

0.00

5.280.33

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

CSC

0.00

0.00

0.00


5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

52,195.29

3,897.53

56,092.82

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de ex

ploatare

0.00

0.00

0.00

6.2,

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

_

5,697,848.40

1,076,552.62

6,774,401.02

din care

: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1

5,280,332.94

1,003,263.26

6,283,596.20

Data:

întocmit,

z

04.02.2020

_

Beneficiar/lnvestitor:

_

PRIMARiA SECTORULUI 3

_

*2) In preturi la data de

04.02.2020

1 euro=

4.7779

isi

/

z

-

CsTAR^^.
Proiectant,

.

ASOCIEREA:

S.C. BAU STARK S.R.L

S.C. PBBSINVEST PARTNERS S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de Investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU LUCRĂRI CAPITALE DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE

Colegiul Tehnic 'Costin D. Nenitescu' Corp C5

‘1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenaiari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investii

ii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

000

3.3

Expertiza tehnica

_

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei enen

qetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

11,121.79

2,113.14

13,234.93

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

11,121.79

2,113.14

13,234 93

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de

investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

3,854.94

732.44

4,587.38

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție,

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Diriqentie de șantier

3,854.94

732.44

4,587.38

TOTAL CAPITOLUL 3

14,976.73

2,845.58

17,822.31

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

488,584.41

92,831.04

581,415.45

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologioe si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

o.o’o

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

146,024.95

27,744.74

173,769 69

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

634,609.36

120,575.78

755,185.14

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

1,905.48

362.04

2,267 52

5.1.1.

Lucrări de construcții

1,905.48

362.04

2,267 52

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditulu

12,547.20

0.00

12,54720

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995)

10,456.00

0.00

10,45600

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

2,091.20

0.00

2,09120

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

CSC      I

0.00

0.00

0.005.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

14,452.68

362.04

14,814.72

CAPITOLUL 6.

_

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de ex

ploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

664,038.77

123,783.40

787,822.17

din care

: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1

490,489.89

93,193.08

583,682.97

Data:

întocmit,

04.02.2020

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

_

*2) In preturi la data de

04.02.2020

1 euro=

4.7779

lei                         II .

>11/ //£■

U5

Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. PBBS INVEST PARTNERS S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907123 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNiCO-ECONOMICA PENTRU LUCRĂRI CAPITALE DE MODERNIZARE

Colegiul Tehnic ’Costin D. Nenltescu’ Corp C5

_

*1) Devizul general este

rarte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA 19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0,00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

14,970.00

2,844.30

17,814.30

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

o.oo

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

14,970.00

2,844.30

17,81430

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

7,817.13

1,485.25

9,302.38

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3,81.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție,

0,00

0,00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

7,817.13

1,485.25

9,302 38

TOTAL CAPITOLUL 3

22,787.13

4,329.55

27,116.68

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

990,764.29

188,245.21

1,179,009.50

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

146,024.94

27,744,74

173,769.68

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,136,789.23

215,989.95

1,352,779.18

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

3,863.97

734,16

4,598.13

5.1.1.

Lucrări de construcții

3,863.97

734.16

4,598.13

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxa, cote legale, costul creditulu

12,547.20

0.00

12,547.20

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0,00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995]

10,456.00

0.00

10,456.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

2,091.20

0.00

2,091.20

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

CSC      1

1

0.00

0.00

0.00


5.2,5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

16,411.17

734.16

17,145.33

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Preqatirea personalului de ex

stoatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,175,987.53

221,053.66

1,397,041.19

din care

: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

994,628.26

7188,979.37

1,183,607.63

Data:

întocmit,

04.02.2020

Beneficia r/lnvestitor;

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

*

*21 In preturi la data de

04.02.2020

1 euro=

4.7779

lei

II pudo ...

m Ir]

nAUffl

((

ST M

Proiectant,

—-----

ASOCIEREA:

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. PBBSINVEST PARTNERS S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de Investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU LUCRĂRI CAPITALE DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE

Colegiul Tehnic 'Costin □. Nenltascu' Corp CI

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ proiecția utilitatilorj

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

100.00

0.00

10000

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei enen

getice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

..

11,121.80

2,113.14

13,234.94

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

11,121.80

2,113.14

13,234 94

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de

investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

12,115.43

2,301.93

14,417.36

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție,

0.00

0.00

0.00

3.8.2

□iriqantie de șantier

12,115.43

2,301.93

14,41736

TOTAL CAPITOLUL 3

23,337.23

4,415.07

27,752.30

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1,535,542.00

291,752.98

1,827,294 98

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

1,535,542.00

291,752.98

1,827,294.98

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Orqanizare de șantier.

5,988.61

1,137.84

7,12645

5.1.1.

Lucrări de construcții

5,988.61

1,137.84

7,12645

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditulu

6,587.60

0.00

6,587 60

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf Lege 10/1995)

5,489.67

0.00

5,48967

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

1,097.93

0.00

1,097 93

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

CSC

j

0.00

0.00

0.00


5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

12,576.21

1,137.84

13,714.05

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de ex

etoatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

1,571,455.44

297,305.89

1,868,761.33

din care

: C t M {1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1,541,530.61

292,890.82

1,834,421.43

Data:

04.02.2020

Beneficiar/lnvestitor:

__

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

r.

r/D

*2) In preturi la data de

04.02.2020

1 euro=

4.7779

lei

*//      7?'O'1

r//

—--Proiectant,

ASOCIEREA:

S.C. BAU STARK S.R.L.

S.C. PBBS INVEST PARTNERS S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Conform HG nr. 907 / 29 noiembrie 2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICO-ECONOMICA PENTRU LUCRĂRI CAPITALE DE MODERNIZARE

Colegiul Tehnic 'Costin D. Nenltescu1 Corp CI

*1) Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilitatilorj

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

000

3.3

Expertiza tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

14,970.00

2,844.30

17,814.30

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

14,970.00

2,844.30

17,81430

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de

investită

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

17,712.49

3,365.37

21,077.86

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

0.00

0.00

0.00

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al

ucrarilorde execuție,

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Diriqentle de șantier

17,712.49

3,365.37

21,07786

TOTAL CAPITOLUL 3

32,682.49

6,209.67

38,892.16

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalată

2,244,928.95

426,536.50

2,671,46545

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

o.oo

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

000

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 4

2,244,928.95

426,536.50

2,671,465.45

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

8,755.23

1,663.49

10,418.72

5.1.1.

Lucrări de construcții

8,755.23

1,663.49

10,41872

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditulu

0.00

0.00

O.oo

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului bancă finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+W (cf Lege 10/1995)

0.00

0.00

0.00

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

0.00

0.00

0.00

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

CSC                    |

0.00

0.00

0.00


5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 5

8,755.23

1,663.49

10,418.72

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de ex

ploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL:

2,286,366.66

434,409.67

2,720,776.33

din care

: C + M (1-2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,253,684.18

428,199.99

2,681,884.17

Data:

Întocmit,

ff/

04.02.2020

//

Beneficiar/lnvestitor:

PRIMĂRIA SECTORULUI 3

_

*7

*2) In preturi la data de

04.02.2020

1 euro=

4.7779

lei

[/©        /

□LTTfBSTw

EST
PARTNERS


CABINET PRIMARTELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL «binetprimar@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector a. 021084. București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 6 la HCLS3 nr. 51/31.03.2015 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, cu modificările ulterioare

Investițiile în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor de zonă.

Aceste investiții fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, consolidarea, dar și efîcientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3,

Având în vedere contractele de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următorului obiectiv de investiții:

• Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu.

Conform art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016 „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar".

Prin Hotărârea nr. 51 din 31.03.2015, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, astfel:

- Prin Anexa nr. 6 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți realizării lucrărilor capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu în valoare totală de 7.486.852,91 lei inclusiv TVA, modificată prin Hotărârea nr. 619 din 27.11.2017 a Consiliului Local al Sectorului 3, cu valoarea de 7.184.963,68 lei inclusiv TVA.

Urmare prevederilor art. 10 alin. (4) din HG nr. 907/2016, se impune actualizarea Indicatorilor la valoarea totală de 6.774.401,02 lei inclusiv TVA.

Ținând cont de cele prezentate, precum și de raportul comun de specialitate nr. 44361/06.02.2020 al Direcției Investiții și Achiziții și Direcției învățământ Cultură, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA INVESTIȚII Ș! ACHIZIȚIITELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004021} 31803 04 E-MAIL învestituachjzitiiigJprimarje^.ro

Calea Dudețti nr, 191, Sector 3, 031084, BucureștiRAPORT DE SPECIALITATE


Ia proiectul de Hotărâre pentru actualizarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 51/31.03.2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii finanțării asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Această valoare se aprobă prin hotărâre de consiliu local în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvotării regionale și administrației publice și a contractului de finanțare.

Având în vedere contractele de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următorului obiectiv de investiții:

• Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare - Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu.

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/ investitorului ori de câte ori este necesar. ”

Facem precizarea că, indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții menționat, au fost aprobați prin HCLS3 nr. 51/31.03.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, modificată prin HCLS3 nr. 619/27.11.2017.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru actualizarea valorii indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei.


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ, ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE ----------

DE CULT


ȘEF SERVICIU ADMINIST

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂ1 RELAȚII CU UNITĂȚILE D

ANGELICADANIELA RADU ț/


întocmit, Monica Avram

Datele dumneav^astrtJperșonale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                          1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

f

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......7...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de........../.(?........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....3........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PA

MEMBRI.RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ..../'.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței or^linare/extraordinare din data de         .............

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                     ........., a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ../*...........de pe ordinea de zi / supțimcntarearordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MAR1NEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIV1A

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


<7

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ....N....... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .^Q...r...^2....c.^^?F, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNELBĂEȚICÂ NICOLETA MARIANA


DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR


ENE STELIAN-BOGDANVOINEA INOCENȚIU-IOAN
DIRECȚIA INVESTIȚII Șl ACHIZIȚIITELEFON (004 osi) 318 03 23 ■ 38 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investiti1ach1zitu@primarie3.ro

Calea Dodești nr. tgt, Sector 3, 031084, București

Domnule Primar,Având în vedere contractele de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți următoarelor obiective:

 • 1. Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 51/31.03.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3;

 • 2. Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexelor nr. 3, 4, 12, 13, 15 și 16 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3.

Vă transmitem alăturat Proiectele de Hotărâie și Rapoartele de Specialitate.


DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT CULTURĂ,


ȘEF SERVICI

INVESTIȚII, LUCRĂRI IțUBLICEȘEF SERVICIU ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI RELAȚII CU UNITĂ E DE CULT


MARIUS POPESCU
întocmit,

Monica Avram -

Datele- dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 ta scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul <JE 20Î6/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.