Hotărârea nr. 249/2020

HCLS3 nr.249 din 31.08.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

!

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier al domnului Dobre Alexandru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.08.2020

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 47497l/CP/24.08.2020 al Primarului Sectorului 3;

Referatul constatator nr. 474967/24.08.2020 al Primarului Sectorului 3 și al Secretarului General al Sectorului 3;

Demisia domnului Dobre Alexandru înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 468140/17.08.2020,

Raportul de specialitate nr. 474802/24.08.2020 al Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;

Adresa nr. 474824/24.08..2020 a Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;

In conformitate cu prevederile:

Art. 204 alin. (2) lit. a) și alin. (3), (6), (7), (10), (17) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se constată încetarea începând cu data de 17.08.2020, a mandatului de consilier al


domnului Dobre Alexandru, ca urmare a demisiei acestuia, și se declară vacant postul de consilier din


cadrul Consiliului Local Sector 3.


NR. 249

DIN 31.08.2020
PRI MĂRIATELEFON (004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Dobre Alexandru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3

Potrivit prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie.

Prin demisia înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 468140/17.08.2020, domnul Dobre Alexandru, consilier local ales pe lista PSD și-a prezentat actul de demisie din funcția de consilier local al Sectorului 3.

în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are obligația de a adopta o hotărâre privind situația apărută și, în consecință, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliul Local al Sectorului 3.TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr

REFERAT CONSTATATOR

în baza prevederilor art. 204 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul referat se constată următoarele:

  • > potrivit prevederilor art. 204 alin. (2) lit. a), calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin demisie;

  • > prin demisia înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 468140/17.08.2020, domnul Dobre Alexandru, consilier local ales pe lista PSD, și-a prezentat actul de demisie din funcția de consilier local al Sectorului 3;

în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (10) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în cazul de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, se întocmește un referat constataptor, în maximum 3 zile de la apariția evenimentului.

Ținând cont de cele prezentate, Consiliul Local are obligația de a adopta hotărâre, prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL c0nsiliu@primarie3.roNr. 474802/24.08.2020


Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Dobre Alexandru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3

Prin demisia înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 468140/17.08.2020, domnul Dobre Alexandru, consilier local ales pe lista PSD și-a prezentat actul de demisie din funcția de consilier local al Sectorului 3.

în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) lit. a) din Codul Administrativ, calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului prin demisie.

Potrivit alin. (3), (6) și alin. (10), data încetării de drept a mandatului în această situație este data apariției evenimentului, respectiv 17.08.2020, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local realizându-se printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative respective, la propunerea primarului sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului.

Hotărârea Consiliului are la bază un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariția evenimentului și semnat de primar și de secretarul general, însoțit de acte justificative.

Având în vedere că sunt respectate prevederile alin. (17), potrivit cărora încetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier județean, în cazul demisiei, se constată în prima ședință a consiliului desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului, președintelui de ședință, președintelui consiliului județean, după caz, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării, începând cu data de 17.08.2020, a mandatului de consilier al domnului Dobre Alexandru și vacantarea unui post de consilier


Nr.inreg.: 468140

Data inreg.: 17.08.2020

Ora inreg.: 15:08:16

Proveniența: DOBRE ALEXANDRU

Telefon:

Adresant: Primăria Sectorului 3 - București

Cuprins: Cerere demisie

Adresa .-București,

Adresa Lucrare: București

Observatii: Cerere demisie Consiliu Local

Nr. File:2

Termen de rezolvare: 30 zile

Program de lucru

luni, marți, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30,

joi: 8:30 - 18:30

Telefon

Biroul Reiatii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323; 021/318 0324;

021/318 0325; 021/318 0326; 021/318 0327; 021/318 0328

Serviciul Parcari: 021/341 0711

Direcția Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3

-Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145

-Sediul Campia Libertății nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196

-Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760

jjuX boG P-t A- l £ X'4-.v

PRIMĂRIA


TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL c0nsiliu@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, BucureștiNr. 474824/24.08.2020

CĂTRE, CABINET PRIMAR

în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local Sector 3, vă transmitem următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Dobre Alexandru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3

Anexat vă transmitem următoarele documente:

  • • proiectul de hotărâre;

  • • demisia domnului Dobre Alexandru, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 468140/17.08.2020;

  • • raportul de specialitate al Direcției Asistență Legislativă - Biroului Relații Consiliul Local;

    DIRECTOR FLORENXECUTIV, EACSU

9

întocmit, Elena Gheonghi

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......7..... de pe ordmea de zi /

suplimentarea-ordiniFde-zi a ședinței ordinare/eXtraerdÎTraTe-din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de .........., în sistem de

videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.......J.......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST /-N-H-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL /NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferintei.

5

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

SECRETAR

VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN