Hotărârea nr. 248/2020

HCLS3 nr.248 din 31.08.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului de consilier al domnului Mălureanu Liviu și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 31.08.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 460263/CP/12.08.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Referatul constatator nr. 460258/12.08.2020 al Primarului Sectorului 3 și al Secretarului General al Sectorului 3;

 • - Comunicarea domnului Mălureanu Liviu privind schimbarea domiciliului , înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 459730/11.08.2020;

 • - Raportul de specialitate nr. 460152/12.08.2020 al Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;

 • - Adresa nr.460208/12.08.2020 a Direcției Asistență Legislativă - Biroul Relații Consiliul Local;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 204 alin. (2) lit. c) și alin. (3), (6), (7), (10), (16) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se constată încetarea, începând cu data de 27.07.2020, a mandatului de consilier al domnului Mălureanu Liviu, ca urmare a schimbării domiciliului într-o altă unitate administrativ- teritorială,

și se declară vacant postul de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3.


NR. 248 DIN 31.08.2020PRIMĂRIAREFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Mălureanu Liviu și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3

Potrivit prevederilor art. 204 alin. (2) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ- teritorială.

Prin comunicarea înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 459730/11.08.2020, domnul Mălureanu Liviu, consilier local ales pe lista USB (actual USR) a adus la cunoștință schimbarea domiciliului.

în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (7) din din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are obligația de a adopta hotărâre privind situația apărută, drept urmare am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre aprobare Consiliul Local al Sectorului 3.


PRIMĂRIA


REFERAT CONSTATATORîn baza prevederilor art. 204 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin prezentul referat se constată următoarele:

 • > potrivit prevederilor art. 204 alin. (2) lit. c), calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, prin schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ- teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

 • > prin comunicarea înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 459730/11.08.2020, domnul Mălureanu Liviu, consilier local ales pe lista USB (actual USR), ne-a adus la cunoștință faptul că și-a schimbat domiciliul într-o altă unitate administrativ- teritorială;

în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (10) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în cazul de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, se întocmește un referat constatator, în maximum 3 zile de la apariția evenimentului.

Ținând cont de cele prezentate, Consiliul Local are obligația de a adopta hotărâre,


PRIMĂRIATELEFON (004 oai) 318 03 23 - ?.8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL CDnslliu@primari03.ro

Calea Dudești nr. 191, sector 3,031084, București

Nr. 460152/12.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Mălureanu Liviu și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3

Prin email-ul transmis în data de 11.08.2020, înregistrat cu nr. 459730/11.08.2020, domnul consilier Mălureanu Liviu a adus la cunoștință schimbarea domiciliului acestuia în altă unitate administrativ-teritorială, anexând în acest sens copia cărții de identitate emisă la data de 27.07.2020 de autoritățile competente din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (2) lit. c) din Codul Administrativ, calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în cazul schimbări domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială.

Potrivit alin. (3), (6) și alin. (10), data încetării de drept a mandatului în această situație este data apariției evenimentului, respectiv 27.07.2020, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local realizându-se printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative respective, la propunerea primarului sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului.

Hotărârea Consiliului are la bază un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariția evenimentului și semnat de primar și de secretarul general, însoțit de acte justificative.

Având în vedere că sunt respectate prevederile alin. (16), potrivit cărora încetarea mandatului de consilier local, în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii, considerăm că simt îndeplinite condițiile legale pentru aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a proiectului de hotărâre privind constatarea încetării, începând cu data de 27.07.2020, a mandatului de consilier al domnului Mălureanu Liviu și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3.


Kk\                      7o'2o

--------Forwarded Message--------

Subject:Retragere din Consiliul Local

DatezTue, 11 Aug 202013:06:03 +0000 (UTC)

From:Liviu Malureanu *

ToiServiciul Consiliere Si îndrumare <relatiipublice@primarie3.ro>

Buna ziua,

Va aduc la cunoștința ca datorita schimbării domiciliului in afara municipiului București nu imi mai pot exercita mandatul de consilier local.

Rog sa luati act de retragerea mea din Consiliul Local Sector 3 si sa ma informati care sunt pașii procedurali pe care trebuie sa-i urmez

Va mulțumesc!

Liviu Malureanu

Consilier Local Sector 3

Malureanu Liviu

E-mail:

Facebook:

PRIMĂRIA

SECTORULUI BUCUREȘTI

următorul proiect de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului

Mălureanu Liviu și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3

Anexat vă transmitem următoarele documente:

 • • proiectul de hotărâre;

 • • comunicarea domnului Mălureanu Liviu privind schimbarea domiciliului, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. 459730/11.08.2020;

 • • raportul de specialitate al Direcției Asistență Legislativă - Biroului Relații Consiliul Local;

DIRECTOR EXECUTIV, FLORENTJ SCV NEACSU 4 \r          »

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publica locala, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......! de pe ojdin«rdezi7

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de                 ......

14- di            xA £4 o(                   dfa

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                   ....... a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul.....J.......... de pe ordinea de -ri / suplimentarea^ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORADIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,


SECRETAR, VASILIU MARIANA (
VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN