Hotărârea nr. 247/2020

HCLS3 nr.247 din 17.08.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 wfjgk/              Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 Ia contractul de parteneriat nr. 5070/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic ,J\Iihai Brava” și Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 17.08.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 451469/CP/05.08.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr, 442373/28.07.2020 al Direcției Dezvoltare Durabilă și

Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • - Adresa nr. 442406/28.07.2020 a Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr, 1/2011;

 • - Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

 • - HCGMB nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din București”;

 • - HCLS3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului ,/Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual”;

 • * HCLS 3 nr. 386/31.08.2018 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” - între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - HCLS 3 nr. 499/30.10.2018 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la contractul nr. 181912/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici Engie Servicii SRL și Distrigaz Sud Rețele SRL, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - HCLS 3 nr. 424/04.09.2019 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.2 la contractul nr. 5070/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual încheiat între operatorii economici Engie Servicii SRL și Distrigaz Sud Rețele SRL, Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Avizul Comisiei de rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) și alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 3 la contractual de parteneriat nr. 5070/05.09,2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională “Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze" încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA IULIANA VĂDUVA \

A___

ipsamnează pentru legalitate

Sacrei generat

Oiaruis Vlihăiță_____


NR. 247 DIN 17.08.2020


PRIMĂRIA*^

SECTORULUI <

BUCU REȘTI J


CABINET PRIMAR


www.primarie3.r0


TELEFON (004 021) 31S 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL c3binetprimar@prirnfflrie3.ro Calea Dudețti nr. 191, Sector 3,031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE — ........

a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la contractul de parteneriat nr. 5070/05.09.2018 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare șl de gaze", încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

învățământul profesional în sistem dual este o formă de pregătire a absolvenților de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare profesională, astfel încât, la finalul anilor de studiu, absolvenții vor avea asigurat un loc pe piața forței de muncă. A fost introdus în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar prin OUG nr. 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual" aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

Astfel, prin HCLS3 nr. 386/31.08.2018 a fost aprobat, contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze"- între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București.

în consecință, între părți a fost semnat contractul de parteneriat nr. 5070/05.09.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 3 cu nr. 181912/05.09.2018. Prin HCLS3 nr. 499/30.10.2018 a fost aprobată încheierea Actului adțional nr. 1, urmând ca prin HCLS 3 nr. 424/04.09.2019 să fie aprobată încheierea Actului adțional nr. 2.

Conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, anexele 1-4 ale contractului de parteneriat se completează anual, motiv pentru care se impune semnarea unui Act adițional prin intermediul căruia să fie actualizate anexele contractului pentru anul școlar 2020-2021, respectiv pentru un număr de 57 elevi.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 442373/28.07.2020 al Direcției Dezvoltare Durabilă și^Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitațegl^țAA^torezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorulu^VlTS^]\»\

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ ți SUSTE NABILITATE URBANĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RFIAȚIHOR CU COMUNITATEA

TELEFON (<W4 qii) 3404° 11/34’ 1S FAX {004 011) 318 03 04 E-MAIL prâ i6ete@prirt1ari63.ro

Șoi. Mihai Bravu rir.. 428, Sw-lor 3, 030328, Bumtețl»

Nr. 442373/28.07.2020


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 5070/05.09.2018 de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Sectorul 3 al Municipiului București, DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL și ENGIE SERVICE SRL

Prin HCLS3 nr. 386/31.08.2018 a fost aprobată încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” - între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019 (clasa a IX-a).

în consecință, între părți a fost semnat contractul de parteneriat nr. 5070/05.09.2018, înregistrat la Primăria Sectorului 3 sub nr. 181912/05.09.2018, care vizează formarea profesională a elevilor pentru calificarea profesională „instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”.

Conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, anexele contractului se actualizează cu fiecare nou an școlar, motiv pentru care este necesară aprobarea încheierii unui act adițional. Astfel, pentru anul școlar 2019-2020 a fost încheiat actul adițional nr. 2, aprobat prin HCLS3 nr. 424/04.09.2019 (clasa a X-a).

Pentru anul școlar 2020-2021 va trebui încheiat un nou act adițional, motiv pentru care anexăm prezentului raport modelul de act adițional care va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ȘEF SERVICIU, Pompiliu loan Wan Buzduga


întocmit


Elena Vi


 • lo- % W. Î5A /Wwap'U’

Act adițional nr.3 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual înregistrat la Unitatea de învățământ cu nr. 5070/05.09.2018 si la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.181912/05.09.2018

Prezentul Act Adițional se încheie între:

 • 1. Unitatea de învățământ Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, cu sediul în sectorul 3, șos. Mihai Bravu, nr, 428, Municipiul București, telefon 021.321.76.99, fax 021.321.76.99, CUI 4420457, reprezentată legal prin                 având funcția de director,

 • 2. Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, str Calea Dudești nr. 191, București, Sector 3, CUI 4420465, telefon 021.318.03,23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentat legal prin Robert Sorin Negoiță, încalitate de Primar,


  înregistrată la Registrul Comerțului Cod de înregistrare Fiscală                , telefon

  , cont bancar IBAN


 • 3. Operatorul economic (partener de practică) DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL cu sediul în București București artener de practică) ENGIE SERVICII SRL, cu sediul în București, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. Cod de înregistrare Fiscaiă , deschis la incaiiiate de Director General, denumite în cele ce urmează în mod colectiv „Părțile”

Avândînvedere:

Contract de parteneriatpentruformareaprofesionalăaelevilorprinînvățământul dual înregistrat la Unitatea de învățământ cu nr. 5070/05.09.2019sila Sectorul 3 al MunicipiuluiBucuresti sub nr. 181912/05.09.2018

au convenit încheierea prezentului Act Adițional privind actualizarea Anexelor nr. 1-4 ale Contractului încheiat între Părți, astfel:

Art. 1. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din Contractul încheiat între Părți, și sunt atașate prezentului Act Adițional.

Art.2. Toate celelalte clauze ale Contractului rămân nemodificate.

Art. 3. Prezentul Act Adițional a fost încheiat la data de câte unul pentru fiecare parte.

în 4 exemplare,Direcția Juridică

Serviciul Legislație ți Avizare Contracte Șef Serviciu,


Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”

Reprezentant legal: |

Funcția: Director

Semnătura


Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță Funcția: Primar

Semnătura


Avizat,

Sectorul 3 Municipiului București Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate urbană Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu, Pompiliu loan Wan Buzduga


Operatorul economic: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

Reprezentant legal: |

Funcția: Director Generai

Semnătura


Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan


Direcția Economică Director Executiv, Octavian Ghețu


Operatorul economic: ENGIE SERVICII SRL

Reprezentant legal: |

Funcția: Director General

Semnătura


Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu loan Wan Buzduga

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare ContracteAnexa nr. 1.1. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr. 5070 din 05.09.2018

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2020-2021

 • 1. Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Instalator Instalații Tehnico Sanitare și de Gaze

 • 3. Număr de elevi alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic: clasa a Xl-a, nr. de elevi 37

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilorClasa a Xl-a

Modulul de pregătire

Laborator/lnstruire practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care,

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La              în răspunderea operatorului

operatorul                  economic,

economic                   în alte locații

(nr. de            Nr.                Locația

ore)            ore           (denumirea)

M1 -Instalații exterioare de alimentare cu apă

Laborator tehnologic

54

54

4 ■ ......

Instruire practică

54

-

54                           ’                              ......1

M2-Instalații interioare de alimentare cu apă

Laborator tehnologic

81

81

Instruire practică

108

-

108          _ —t   . ..    "

M3-lnstalații interioare și exterioare de canalizare

Laborator tehnologic

54

54

Instruire practică

108

-

108         |         ,           r             _

M4-lnstalații interioare de gaze naturale

Laborator tehnologic

54

54

Instruire practică

54

-

54          1' /

Stagiul de pregătire practică (CDL)

300

Siiifi

300 “I

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu loan Wan Buzduga

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale • utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

 • 5. Asigurarea materiilor prime șl a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică ("practica săptămânală") din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ


  Direcția Juridică

  Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,Clasa a Xl-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Utilizarea reprezentărilor convenționale în scopul realizării lucrărilor de construcții, instalații și lucrări publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Realizarea măsurătorilor specifice construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Stagiul de pregătire practică (CDL)

ii»;

softuri, materiale, scule, utilaje

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor

Clasa a Xl-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materia

e asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Unitatea de învățământ

X

X

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu loan Wan Buzduga

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Mihai Bravu"                      Operatorul economic: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

Reprezentant legal:                                                         Reprezentant legal: |

Funcția: Director                                                               Funcția: Director Generai

Semnătura                                                        Semnătura

Anexa nr. 1.2. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr5070 din 05.09.2018

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică ENGIE SERVICII SRL privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2020 - 2021

 • 1. Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor

 • 2. Calificarea profesională: Instalator Instalații Tehnico Sanitare si de Gaze

 • 3. Număr de elevi alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic: clasa a Xl-a, nr. de elevi 20

 • 4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor


Clasa a Xl-a

Modului de pregătire

Laborator/lnstruire practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care,

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de ore)

în răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr. ore

Locația (denumirea)

M1-Instalații exterioare de alimentare cu apă

Laborator tehnologic

54

54

a

Instruire practică

54

-

. ■

M2-lnstalații interioare de alimentare cu apă

Laborator tehnologic

81

81

. ' - -    ________- ... U- X.)

Instruire practică

108

-

aa a...........

m I 1

a ■■ ■'

M3-lnstalații interioare și exterioare de canalizare

Laborator tehnologic

54

54

iLw't a|g|PJa

■aaaa

a

■ ■

Instruire practică

108

-

108       f

' a-: ’• ■

M4- Instalații interioare de gaze naturale

Laborator tehnologic

54

54

. .a . .a '      »

Instruire practică

54

1          54

L;i J .. .Vr                   -       i,          \ :Stagiul de pregătire bWWjEjWfcwQj     300    MglEPl

5

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu, Pompiliu loan Wan Buzduga

_______300 r- a :^a??.aa:a-

Direcția Juridică                 țCiSl                    VZ- 1

Serviciul Legislație și Avizare Contracte                 jO f                     1^1

Șef Serviciu,                Vfl'A                   /* /

Georgeta Vișan              wSk             / /

\ 7 /
Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale -utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică ("practica săptămânală") din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

Clasa a Xl-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Utilizarea reprezentărilor convenționale în scopul realizării lucrărilor de construcții, instalații și lucrări publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Realizarea măsurătorilor specifice construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Stagiul de pregătire practică (CDL)

«a                         # r* prr ?**

softuri, materiale, scule, utilaje

6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor

Clasa a Xl-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Unitatea de învățământ

X

X

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnologic „Mihai Bravu"

Reprezentant legal: |

Funcția: Director

Semnătura

Operatorul economie: ENGiE SERVICII SRL Reprezentant legal: j Funcția: Director General SemnăturaServiciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu loan Wan Buzduga

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,Anexa nr. 2.1. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr. 5070 din 05.09.2018

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL în anul școlar 2020-2021

Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE Clasa a Xl-a.

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev

Perioada pentru care se acordă

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

(lei/elev)

(nr. de luni/zile)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară

37

37

500 lei/lună

10 luni

185.000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

37

37

100 lei/an

Anual

3.700

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

37

37

200 lei/an

Anual

7.400

Echipament de lucru

37

37

X

Anual

155.000

Echipament de protecție

37

37

1000 lei/an

Anual

37.000

Transport la și de la locul de practică

37

37

18 lei/zi

110 zile

73.260

Asigurarea unei mese/zi

37

37

30 lei/zi

110 zile

122.100

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

-

-

Premii pentru stimularea performanței

37

9

200 lei/luna

10 luni

18.000

Cheltuieli cazare cămin sau transport pre-urban București si retur

37

37

150

10 iuni

55.500

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

656.960

Nota: Echipamentul de lucru nu are „Valoare/elev", ci doar „Valoare Totala" deoarece face referire la totalitatea cheltuielilor destinate asigurării activitati practice a elevilor cu privire la dotări ale atelierului Operatorului Economic: materiale, consumabile, scule, etc., precum si contribuțiile operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ.


Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor ți altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice ți practice

Minim nota 7 la modulele de specialitate

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Premii pentru stimularea performanței/Bursa de merit

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotfvate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice ți practice

Minim media generala 8,00 la sfârșitul anului școlar precedent (clasa a X-a)

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Examinări de medicină a muncii ți analize medicale obligatorii   în vederea

efectuării   stagiului   de

pregătire    practică   (în

funcție de domeniu! de

activitate)

pentru toti copiii la începutul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale      accidente,

daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

pentru toti copiii la începutul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Echipament de lucru

pentru toti copiii la începutul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Echipament de protecție

pentru toti copiii la începutul anului

jentru toti copiii la inceputul anului

Transport la ți de la locul de practică

............

............

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

............

............

Rechizite necesare pe perioada practicii

............

............


Direc[ia Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte

Cheltuieli cazare cămin

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Altele:........

............

............

Operatorul economic: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL Reprezentant legal: |

Funcția: Director Generai

Semnătura

10

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

Anexa nr. 2.2. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr 5070 din 05.09.2018

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic ENGIE SERVICII SRL în anul școlar 2020 - 2021

Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor,

Calificarea profesională: INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE Clasa a Xl-a.

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev

Perioada pentru care se acordă

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

(lei/elev)

(nr. de luni/zile)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară

20

20

500 lei/lună

10 luni

100.000

Examinări de medicină a muncii ți analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

20

20

100 lei/an

Anual

2.000

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

20

20

200 lei/an

Anual

4.000

Echipament de lucru

20

20

X

Anual

110.000

Echipament de protecție

20

20

1000 lei/an

Anual

20.000

Transport la și de la locul de practică

20

20

18 iei/zi

110

39.600

Asigurarea unei mese/zi

20

20

30 lei/zi

110

66.000

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

-

-

Premii pentru stimularea performanței

20

11

200 lei/luna

10 luni

22.000

Cheltuieli cazare cămin sau transport pre-urban București si retur

20

20

150

10 luni

30.000

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

393.600

Nota: Echipamentul de lucru nu are „Valoare/elev", ci doar „Valoare Totala" deoarece face referire la totalitatea cheltuielilor destinate asigurării activitati practice a elevilor cu privire la dotări ale atelierului Operatorului Economic: materiale, consumabile, scule, etc..

11


Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Gcorgeta Vișan


2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim nota 7 la modulele de specialitate

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Premii pentru stimularea performanței/Bursa de merit

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modu lelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim media generala S,00 la sfârșitul anului școlar precedent (clasa a X-a)

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

pentru toti copiii la începutul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

pentru toti copiii la inceputul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Echipament de lucru

pentru toti copiii la inceputul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Echipament de protecție

pentru toti copiii la începutul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Transport la și de la locul de practică

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Rechizite necesare pe perioada practicii

Cheltuieli cazare cămin

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru Media 10 la purtare,fără abateri disciplinare

12

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru Media 10 la purtare,fără abateri disciplinare

Altele:........

V*..........

.........♦

Operatorul economic: ENGIE SERVICII SRL

Reprezentant legal: |

Funcția: Director General

Semnătura

13

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

Anexa nr. 3 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr 5070 din 05.09.2018

 • 1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de Sectorul 3 al Municipiului București pentru perioada 2020-2021.

  Nr. crt.

  Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

  Descriere

  Termen de realizare

  Valoare estimată

  Observații

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

Nr.

crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Subdiviziunea administrativ-teritorială: Sectorul 3 al Municipiului București

Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta VișanFuncția: Primar

Semnătura

14

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu loan Wan Buzduga

Anexa nr. 4 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr.

5070 din 05.09.2018

Responsabilitățile tutorelui

Tutorele are următoarele obligații:

 • a) să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b) să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c) să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d) să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e) să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f) să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g) să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h) să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator, i) în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j) să înregîstreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k) să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

 • I) să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

n) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

o) să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;

P)

Operatorul economic: DISTRIGAZ SUD Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Mihai

REȚELE SRL                                 Bravu", București

Reprezentant legal:                           Reprezentant legal: E]

Funcția: Director Generai                     Funcția: Director

Semnătura                             Semnătura


Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgcta VișanServiciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Pompiliu ioan Wan Buzduga

Operatorul economic: ENGIE SERVICII

SRL

Reprezentant legal: |

Funcția: Director General SemnăturaDirecția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta VișanDIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ Șl SUSTEN ABILITATE URBANĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEATELEFON (ecus oai) 340 40 11/541 07 11 FAX (004 021 J 31S 03 04E-MAIL proiecteglprimariea jo

Șw>. Mibai Sruvu nr. 4îS, S«Uur 3, 050326, BunJieșli


Nr. 442406/28.07.2020


Către, Cabinet PrimarRef. la: proiectul de hotărâre privind privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 5070/05.09.2018 de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Sectorul 3 al Municipiului București, DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL și ENGIE SERVICE SRL

Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 442373/28.07.2020 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 5070/05.09.2018 de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Sectorul 3 al Municipiului București, DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL și ENGIE SERVICE SRL, anul școlar 2020-2021 (cls. a Xl-a).

Șef Serviciu, Pompiliu loan Wan BuzdugaMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.......w.... de pe ordinea de zi /


ședinței ordinare/extraordinare din data de......

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.......................... a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......Jl....

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /fJEFAVORABJL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

INTE, CĂ ĂDRIANASECRETAR, HONȚARU VALERICAMEMBRI:

RADU CONSTANTIN


FLEANCU FLORINCORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂETICÂ NICOLETA MARIANA 9

MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul... .......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în_ședința din data de............7. Ar.?....^analizat proiectul de hoțărâre înscris la punctul ...5.........de pe

ordinea de zi / suplimentarga<(5fdinii de zi a ședințeijMÎmare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

MEMBRI:


PREȘEDINTE,


DOBRE^E^NȘRU


SECRETAR, VOICU ALIN-IONUȚ


FLEANCU FLORINRADU CONSTANTIN


BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENAMOLDO VEANU LUCIAN - IONEL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....v...... de pe ordinea de zi /       _

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/Sxtraordinare din data de ...^«2...J...S...X.............

'JuamcM <p dx ta. metf/W cbjh'a

'    //. af,.Ao£o

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                   ....... a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...A......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,


VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PÂ UNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......Q?.... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței onUnare/extraordinare din data de

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de......banalizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Jg...... de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței oidinarc/cxtraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU-A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VOICU ALIN - IONUT


MEMBRI:            /

PEL1NARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA

FĂTU ADRIAN

MÂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA