Hotărârea nr. 246/2020

HCLS3 nr.246 din 17.08.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea udești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul de parteneriat nr. 3415/29.05.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servcii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 17.08.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 451476/CP/05.08.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 440881/27.07.2020 al Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

 • - Adresa nr. 440898/27.07.2020 a Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 82/2018 pentru aprobarea OUG nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

 • - Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 3554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual;

 • - HCGMB nr. 396/28.09.2017 privind cooperarea între Municipiul București, sectoarele Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în vederea inițierii, finanțării și derulării proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual din București’’;

 • - HCLS3 nr. 154/24.04.2018 privind promovarea proiectului „Școala Profesională Metropolitană în Sistem Dual

 • - HCLS3 nr. 218/16.04.2019 privind încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” - între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - HCLS3 nr. 459/24.09.2019 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de parteneriat nr. 3415/29.05.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București;

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

Avizul Comisiei de rezolvare a problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relații cu mass-media;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. 1) și alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 2 la contractul de parteneriat nr. 3415/29.05.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze Actul adițional, iar Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană - Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană -Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea, precum și instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 3, vor lua măsurile de ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri.NR. 246 DIN 17.08.2020

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinHprimar@primarie3.r0

REFERAT DE APROBARE

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

31084, București


a proiectului de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul de parteneriat nr. 3415/29.05.2019 pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze", încheiat între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" ți Sectorul 3 al Municipiului București

învățământul profesional în sistem dual este o formă de pregătire a absolvenților de gimnaziu prin implicarea directă a operatorilor economici în procesul de formare profesională, astfel încât, la finalul anilor de studiu, absolvenții vor avea asigurat un loc pe piața forței de muncă.

Conform „Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual" aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale, învățământul profesional dual poate fi organizat în unități de învățământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea școlară.

De asemenea, conform aceleiași Metodologii, unitățile de învățământ de stat organizează învățământ dual la solicitările operatorilor economici interesați.

în acest sens, operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL au înaintat în anul 2019, Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”, o solicitare de organizare a pregătirii profesionale în sistem dual pentru calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze".

Urmare solicitării, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat, prin Hotărârea nr. 218/16.04.2019, contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”, între operatorul economic Distrigaz Sud Rețele SRL, operatorul economic Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu" și Sectorul 3 al Municipiului București.

în consecință, între părți a fost semnat contractul de parteneriat nr. 3415/29.05.2019, care vizează formarea profesională a unui număr de 28 de elevi pentru calificarea profesională „instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze". Prin HCLS3 nr. 459/24,09.2019 a fost aprobată încheierea Actului adțional nr. 1 prin care numărul de elevi a fost suplimentat de la 28 la 30.

Conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, anexele 1-4 ale contractului de parteneriat se completează anual, motiv pentru care se impune semnarea unui Act adițional prin intermediul căruia să fie actualizate anexele contractului pentru anul școlar 2020-2021,

respectiv pentru un număr de 30 elevi.


Ținând seama de cele prezentate precum și d Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Ur Relațiilor cu Comunitatea, am Inițiat prezentul proi^c^de Local al Sectorului 3.

ecialitate nr. 440881/27.07.2020 al :îițl*\olitici, Programe și Gestionarea

§ țâre îl supun aprobării Consiliului


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ Șl S USTE LABILITATE URBANĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA relațiilor cu comunitatea


TELEFON (004 °21) 34Q4° n/341 °7 H (°°4 ojiJ og 04 E-MAIL prpivcV»4pprimarie:).ro Șos. Mihai Briyu nr. 428, Sectot țț. 030338, București

Nr. 440881/27.07.2020


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 3415/29.05.2019 de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Sectorul 3 al Municipiului București, D1STRIGAZ SUD REȚELE SRL și ENGIE SERVICE SRL

Prin HCLS3 nr. 218 din 16.04.2019 a fost aprobată încheierea contractului de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual - calificarea profesională „Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze” - între societatea Distrigaz Sud Rețele SRL, societatea Engie Servicii SRL, Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” și Sectorul 3 al Municipiului București, în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual“ aprobată prin Ordinul nr. 3554 din 29 martie 2017 al Ministerului Educației Naționale.

în consecință, între părți a fost semnat contractul de parteneriat nr. 3415/29.05.2019, înregistrat la Primăria Sectorului 3 sub nr. 428716/29.05.2019, care vizează formarea profesională a unui număr de 28 de elevi pentru calificarea profesională „instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze”. Prin HCLS3 nr. 459/24.09.2019 a fost aprobată încheierea actului adțional nr. 1 prin care numărul de elevi a fost suplimentat de la 28 la 30.

Conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, anexele contractului se actualizează cu fiecare nou an școlar, motiv pentru care este necesară aprobarea încheierii unui act adițional.

Astfel, anexăm prezentului raport modelul de act adițional care va fi supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

ȘEF SERVICIU,întocmitV>-

/ nv n rv »               Act adițional nr.2

VU21_^iE> Ms 2_k6 /        •<X)7-U la Contractul de parteneriat

pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dualînregistrat la Unitatea de învățământ cunr. 3415/29.05.2019si la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr.

428716/29.05.2019

Prezentul Act Adițional se încheie între:

1. Unitatea de învățământ Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, cu sediul în sectorul 3, șos. Mihai Bravu, nr. 428, municipiul București, telefon 021.321.76.99, fax 021.321.76.99, CUI 4420457, reprezentată legal prin                 având funcția de director,

2.Sectorul 3 al Municipiului București, cu sediul în București, str Calea Dudești nr.191, București, Sector 3, CUI 4420465, telefon 021.318.03.23 -28, fax 021.318.03.04, reprezentat legal prin Robert Sorin Negoiță, în calitate de Primar,

3. Operatorul economic (partener de practică) DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL cu sediul în Bucurestfl

Cod do înregistrare Fiscala | eoni bancar reprezentat legal prin

telefon |

H deschis ia


|. în calitate de Director General,

arterier de practică) ENGIE SERVICII SRL, cu sediul în București, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. telefon , fax , cont bancar , reprezentat legal prin

istrare Fiscală deschis la de Director Generai,


denumite în cele ce urmează în mod colectiv „Părțile”

Având în vedere:

Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual înregistrat la Unitatea de învățământ cu nr. 3415/29.05.2019si la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 428716/29.05.2019

au convenit încheierea prezentului Actul Adițional privind actualizarea Anexelor nr. 1-4 ale Contractului încheiat între Părți, astfel:

Art. 1. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din Contractul încheiat între Părți și sunt atașate prezentului Act Adițional.

Art.2. Toate celelalte clauze ale Contractului rămân nemodificate.

Art. 3. Prezentul Act Adițional a fost încheiat la data de unul pentru fiecare parte.

în 4 exemplare, câte


Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” Reprezentant legal: |

Funcția: Director Semnătura


Avizat,

Sectorul 3 Municipiului București Direcția Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate urbană Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu, Pompiliu loan Wan Buzduga


Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgetst VișanOperatorul economic: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

Reprezentant legal: H

Funcția: Director General

Semnătura

Operatorul economic: ENGIE SERVICII SRL

Reprezentant legal: H

Funcția: Director Generai Semnătura

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgeta Vișan

Direcția Economică Director Executiv, Octavian Ghețu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

2


Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Georgjta Vișan

Anexa nr. 1.1. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr 3415 din 29.05.2019

Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2020-2021


1. Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor

2. Calificarea profesională: Instalator Instalații Tehnico Sanitare și de Gaze

3. Număr de elevi alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic: clasa a X-a, nr. de elevi 20

4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor Clasa a X-a

Modulul de pregătire

Laborator/lnstruire practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care,

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de ore)

în răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr. ore

Locația (denumirea)

M1 -Desen pentru construcții și lucrări publice

Laborator tehnologic

-

-

-

Instruire practică

-

-

M2-Desen pentru instalații (l.t.-56)

Laborator tehnologic

56

56

7.7...     .7

................................................i i i i i:7.

AiîiiA.iJiV:   <ip7 ......                 {

Instruire practică

-

-

M3-Măsurători în construcții și lucrări publice

Laborator tehnologic

28

28

■■ . f ... . _

Instruire practică

-

-

M4-Măsurători în instalații

Laborator tehnologic

28

28

- ' ■ ..

Instruire practică

336

*

336

Stagiul de pregătire practică (CDL)

? » f %            ■■

ț..-.                    >   *     '-V

270       rwM"q

270

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, Inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.3

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu, a


Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Vișan5. Asigurarea materiilor prime șl a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică ("practica săptămânală") din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ Clasa a X-a

Unitatea de competențe/ Unitatea

Materii prime, materiale asigurate de către:

de rezultate ale învățării

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Utilizarea reprezentărilor convenționale în scopul realizării lucrărilor de construcții, instalații și lucrări publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Realizarea măsurătorilor specifice construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Stagiul de pregătire practică (CDL)

softuri, materiale, scule, utilaje6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor Clasa a X-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Unitatea de învățământ

X

X

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

Predarea către Colegiul Tehnic Mihai Bravu a 11 bancuri duble de lucru de către Distrigaz Sud Rețele SRL, cu următoarele specificatii: Dimensiuni -1700 x 740 x 850 mm, Material: structura metalica, Blat din lemn stratificat, 2 seturi sertare duble, 2 menghine si 2 scaune pentru repaos - pentru fiecare banc. Dreptul de proprietate asupra bunurilor va reveni unitatii de invatamant Colegiul Tehnic Mihai Bravu la momentul semnării prezentei Anexe, posesia efectiva asupra bunurilor intervenind ia data semnării procesului verbal de predare-primire.

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic „Mihai Bravu"

Reprezentant legal: |

Funcția: Director

Semnătura


Operatorul economie; diștrigaz SUD REȚELE SRL Reprezentant legal: |

Funcția: Director General

Semnătura


Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

Hftkjpan Wanțkizduga

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Gcor opta VișanAnexa nr. 1.2. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr 3415 din 29.05.2019

SERVICII SRL


Partajarea responsabilităților și a unor contribuții specifice între școală și operatorul economic partener de practică ENGIE privind organizarea și desfășurarea pregătirii elevilor prin învățământul dual, în anul școlar 2020-2021


1. Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor

2. Calificarea profesională: Instalator Instalații Tehnico Sanitare si de Gaze

3. Număr de elevi alocat pentru încheierea contractelor de pregătire practică la operatorul economic: clasa a X-a, nr. de elevi 10

4. Locurile unde se desfășoară pregătirea practică a elevilor Clasa a X-a

Modulul de pregătire

Laborator/lnstruire practică săptămânală

Nr. total de ore conform planului de învățământ

Din care.

La unitatea de învățământ (nr. de ore)

La operatorul economic (nr. de ore)

în răspunderea operatorului economic, în alte locații

Nr.                Locația

ore           (denumirea)

M1-Desen pentru construcții și lucrări publice

Laborator tehnologic

-

-

Instruire practică

-

-

1                         1 ' '!i

M2-Desen pentru instalații (I.I.-56)

Laborator tehnologic

56

56

'¥-• • • ■ -4¥:¥¥ ¥> •: ; ¥: — > "¥

Instruire practică

-

-

ȘȘȘSțȘ

: : • ■■

M3-Măsurători în construcții și lucrări publice

Laborator tehnologic

28

28

|| ' ¥

Instruire practică

-

-

.....

M4-Măsu rători în instalații

Laborator tehnologic

28

28

. -- .

¥          B, ¥4

.           4

Instruire practică

336

-

336

T-'

Stagiul de pregătire practică (CDL)

fiii mSkMMK OB*

270

270

¥¥   ..    ¥“ ¥:        A.:. J

¥¥¥

Certificăm faptul că, pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locații în răspunderea acestuia, sunt asigurate condițiile materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energia și celelalte utilități - necesare pentru formarea elevilor în conformitate cu Standardul de pregătire profesională, planul de învățământ și curriculumul în vigoare, inclusiv CDL, pentru calificarea vizată, precum și tutori din partea operatorului economic.

5

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Direcția Juridică Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Gcor VișanSef Serviciu


5. Asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare pentru componenta de pregătire practică ("practica săptămânală") din modulele de specialitate sau pentru perioadele din stagiile de pregătire practică în răspunderea operatorului economic convenite la pct. 4 a se desfășura la unitatea de învățământ

Clasa a X-a

Unitatea de competențe/ Unitatea de rezultate ale învățării

Materii prime, materiale asigurate de către:

\ty

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Utilizarea reprezentărilor convenționale în scopul realizării lucrărilor de construcții, instalații și lucrări publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje                    ”

Realizarea măsurătorilor specifice construcțiilor, instalațiilor și lucrărilor publice

rechizite, cărți de specialitate, auxiliare didactice, softuri educaționale

softuri, materiale, scule, utilaje

Stagiul de pregătire practică (CDL)

softuri, materiale, scule, utilajeO)

12


6. Asigurarea condițiilor, a materiilor prime și a materialelor necesare pentru susținerea examenului de certificarea competențelor Clasa a X-a

Locația de desfășurare a examenului de certificarea competențelor (Unitatea de învățământ/ Operatorul economic)

Materii prime, materiale asigurate de către:

Unitatea de învățământ:

Operatorul economic:

Unitatea de învățământ

X

X

7. Contribuții ale operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ:

Predarea către Colegiul Tehnic Mihai Bravu a 6 bancuri duble de lucru de către ENGIE Servicii, cu următoarele specificatii: Dimensiuni -1700 x 740 x 850 mm, Material: structura metalica, Blat din lemn stratificat, 2 seturi sertare duble, 2 menghine si 2 scaune pentru repaos - pentru fiecare banc.

Dreptul de proprietate asupra bunurilor va reveni unitatii de invatamant Colegiul Tehnic Mihai Bravu la momentul semnării prezentei Anexe, posesia efectiva asupra bunurilor intervenind la data semnării procesului verbal de predare-primire.

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnologic „Mihai Bravu"

Operatorul economic: ENGiE SERVICII SRL Reprezentant legal: |

Funcția: Director General Semnătura


Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Geowrfta Vișan


Reprezentant legal: |

Funcția: Director

Semnătura

6

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

ȘeF-Sqryiciu,

■Rpmpiliît loan Wan Buzduga


a Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr. 3415 din 29.05.2019

rivind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din tul dual de către operatorul economic DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL în anul școlar 2020-2021

Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor, Calificarea profesională: INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE Clasa a X-a.

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/eiev

Perioada pentru care se acordă

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

(lei/elev)

(nr. de luni/zile)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară

20

20

500 lei/lună

10 luni

100.000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

20

20

100 lei/an

Anual

2.000

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

20

20

200 lei/an

Anual

4.000

Echipament de lucru

20

20

X

Anual

110.000

Echipament de protecție

-

-

-

-

-

Transport la și de la locul de practică

20

20

18 le/zi

110

39.600

Asigurarea unei mese/zi

20

20

30 lei/zi

110

66.000

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

-

-

Premii pentru stimularea performanței

20

10

200 lei/luna

10 luni

20.000

Cheltuieli cazare cămin sau transport pre-urban București si retur

20

20

150

10 luni

30.000

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

371.600

Nota: Echipamentul de lucru nu are „Valoare/elev", ci doar „Valoare Totala" deoarece face referire la totalitatea cheltuielilor destinate asigurării activitati practice a elevilor cu privire la dotări ale atelierului Operatorului Economic: materiale, consumabile, scule, etc., precum si contribuțiile operatorului economic pentru modernizarea și dotarea unității de învățământ.


Directa Juridică

Serviciul Legislație ți Avizare Contracte Șef Serviciu,

2. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijin

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

/ */ 1 sl

1 c 1 z

\

\rt \

IJ 1 H 1 (T 1 /o /

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim nota 7 la modulele de specialitate

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Premii pentru stimularea performanței/Bursa de merit

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice și practice

Minim media generala 8,00 la sfârșitul anului școlar precedent (clasa a

IX-a)

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

pentru toti copiii la începutul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

pentru toti copiii la începutul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Echipament de lucru

pentru toti copiii la inceputul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Echipament de protecție

pentru toti copiii la inceputul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Transport la și de la locul de practică

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Rechizite necesare pe perioada practicii

Cheltuieli cazare cămin

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

8


Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică și practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Altele:........

............

............

Operatorul economic: diSTRIGAZ SUD REȚELE SRL

Reprezentant legal: |

Funcția: Director Generai

Semnătura


Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea Șef Serviciu,

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu,
Anexa nr. 2.2. la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual nr

3415 din 29.05.2019

Situația privind stimulentele, susținerea financiară și alte forme de sprijin acordate elevilor din învățământul dual de către operatorul economic ENGIE SERVICII SRL în anul școlar 2020-2021

Nivelul 3 de calificare conform Cadrului național al calificărilor, Calificarea profesională: INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO SANITARE SI DE GAZE Clasa a X-a.

1. Categorii de susțineri financiare, stimulente și alte formelor de sprijin acordate elevilor

Susținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Nr. de elevi alocat pentru încheierea contractelor de practică

Nr. de elevi pentru care se va acorda

Valoare/elev

Perioada pentru care se acordă

Valoarea totală (=3*4*5) (lei)

(lei/elev)

(nr. de lunî/zile)

1

2

3

4

5

6

Bursă lunară

10

10

500 lei/lună

10 luni

50.000

Examinări de medicină a muncii și analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

10

10

100 lei/an

Anual

1.000

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

10

10

200 lei/an

Anual

2.000

Echipament de lucru

10

10

X

Anual

60.000

Echipament de protecție

-

-

-

-

Transport la și de la locul de practică

10

10

18 le/zi

110

19.800

Asigurarea unei mese/zi

10

10

30 lei/zi

110

33.000

Rechizite necesare pe perioada practicii

-

-

-

-

Premii pentru stimularea performanței

10

7

200 lei/luna

10 luni

14.000

Cheltuieli cazare cămin sau transport pre-urban București si retur

10

10

150

10 luni

15.000

Total valoare stimulente/ forme de sprijin

194.800

Nota: Echipamentul de lucru nu are„Valoare/elev", ci doar „Valoare Totala" deoarece face referire la totalitatea cheltuielilor destinate asigurării activitati practice a elevilor cu privire la dotări ale atelierului Operatorului Economic: materiale, consumabile, scule, etc..

102. Condiții de acordare a susținerii financiare, stimulentelor și altor forme de sprijinSusținerea financiară/ Stimulentul/ Forma de sprijin acordată elevilor

Condiții de acordare

Detaliere

Bursă lunară

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică ți practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice ți practice

Minim nota 7 la modulele de specialitate

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Premii pentru stimularea performanței/Bursa de merit

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică ți practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru

Promovarea disciplinelor/modulelor din planul de învățământ

100% Medii de promovare, Fara corigente

Rezultate la evaluări teoretice ți practice

Minim media generala 8,00 la sfârșitul anului școlar precedent (clasa a

IX-a)

Rezultate la evaluarea comportamentală si de atitudine

Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Examinări de medicină a muncii ți analize medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de pregătire practică (în funcție de domeniul de activitate)

pentru toti copiii la începutul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practicii

pentru toti copiii la inceputul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Echipament de lucru

pentru toti copiii la inceputul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Echipament de protecție

pentru toti copiii la inceputul anului

pentru toti copiii la inceputul anului

Transport la ți de la locul de practică

Asigurarea unei mesei/zi la locul de practică

Rechizite necesare pe perioada practicii

Cheltuieli cazare cămin

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică ți practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru Media 10 la purtare, fără abateri disciplinare

Cheltuieli transport pre-urban București si retur

Frecvență (prezența la pregătirea teoretică ți practică)

Cel mult 10 absente nemotivate pe semestru Media 10 la purtare, fără

11

Direcția Juridică

abateri disciplinare

Altele:........

............

............

Operatorul economic: ENGIE SERVICII SRL

Reprezentant legal: |

Funcția: Director General

Semnătura


12

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,           .

Pompiliu ioan Wan Buzduga

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare ContracteAnexa nr. 3 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr 3415 din 29.05.2019

1. Situația obiectivelor de investiții, reparații capitale, consolidări și a altor categorii de cheltuieli pentru dezvoltarea unității școlare și creșterea calității procesului de educație și formare profesională, asumate de Sectorul 3 al Municipiului București pentru perioada 2020-2021.

Nr.

crt.

Obiectivele de investiție / reparații capitale / consolidări / alte categorii de cheltuieli

Descriere

Termen de realizare

Valoare estimată

Observații

2. Alte forme de sprijin pentru creșterea calității procesului de educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual

Nr.

crt.

Forma de sprijin

Detaliere

Sectorul 3 al Municipiului București Reprezentant legal: Robert Sorin Negoiță Funcția: Primar Semnătura

Direcția Juridică

Serviciul Legislație și Avizare Contracte Șef Serviciu, Gecrgeta Vișan13

Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,

■Pqriipilî^loan Waiț\Buzduga

Anexa nr. 4 la Contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, nr.3415 din 29.05.2019 Responsabilitățile tutorelui

Tutorele are următoarele obligații:

 • a) să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor și un comportament responsabil;

 • b) să desfășoare acțiuni de natură să nu afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

 • c) să nu aplice pedepse corporale, precum și să nu agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii;

 • d) să vegheze la siguranța elevilor pe parcursul desfășurării instruirii practice;

 • e) să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/educaționaiă specializată, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică;

 • f) să nu condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea formării profesionale a elevilor de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii.

 • g) să realizeze în evidențele sale personale evaluarea curentă a elevilor la instruirea practică, în conformitate cu precizările standardelor de pregătire profesională și ale curriculum-ului;

 • h) să comunice cadrului didactic coordonator de practică rezultatele evaluărilor curente proprii ale elevilor la instruirea practică și împreună să stabilească notele la evaluările curente. Notele stabilite de comun acord la evaluările curente sunt trecute în catalogul clasei de către cadrului didactic coordonator.

 • i) în situația în care nu se ajunge la un consens între tutore și cadrul didactic coordonator de practică privind evaluarea continuă a elevilor și notele acordate, unitatea de învățământ și operatorul economic vor desemna un alt cadru didactic de specialitate, respectiv o altă persoană care îndeplinește condițiile impuse tutorelui, care vor realiza evaluarea și notarea elevilor. Notele acordate de noua echipă desemnată sunt definitive.

 • j) să înregistreaze în evidențele sale personale frecvența elevilor și să o comunice cadrului didactic coordonator de practică;

 • k) să analizeaze, pentru fiecare perioadă de activitate cu elevii, progresul școlar șt comportamentul fiecărui elev;

 • I) să stabilească împreună cu cadrului didactic coordonator de practică măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât și pentru elevii cu rezultate deosebite;

 • m) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propuneri pentru notele la purtare pentru fiecare elev al clasei/ grupei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora. Cadrul didactic coordonator de practică are obligația de a prezenta în fața consiliului clasei și a consiliului profesoral propunerile pentru notele la purtare formulate de tutore precum și argumentația care însoțește propunerile respective.

 • n) să înainteze cadrului didactic coordonator de practică propunerile de recompense pentru elevii cu rezultate deosebite împreună cu argumentația necesară;

o) să participe la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului diriginte sau a cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei.

Operatorul economic: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic

„Mlhai Bravu ______________

Reprezentant legal: |

Funcția: Director

Semnătura


Reprezentant legal: |

Funcția: Director General

Semnătura

Operatorul economic: ENGIE SERVICII SRL

Reprezentant legal: |

Funcția: Director General

Semnătura

14Serviciul Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea

Șef Serviciu,DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ Șl SUSTENAB1 LITATE URBANĂ SERVICIUL POLITICI, PROGRAME Șl GESTIONAREA RELAȚIILOR CU COMUNITATEATELEFON (004 021) 34O40 11/34» 07 11 FAX (004 oaij 318 03 04 E-MAIL pfaiwcta^lprimarwj.ro Șos- Mihai Bravu nr, 413, Sector 3, 030318, București


Nr. 440898/27.07.2020


Către, Cabinet PrimarRef. la: proiectul de hotărâre privind privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 3415/29.05.2019 de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Sectorul 3 al Municipiului București, DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL și ENGIE SERVICE SRL


Prin prezenta vă înaintăm Raportul de Specialitate nr. 440881/27.07.2020 al Serviciului Politici, Programe și Gestionarea Relațiilor cu Comunitatea și proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 3415/29.09.2019 de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Sectorul 3 al Municipiului București, DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL și ENGIE SERVICE SRL.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopulîndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......JZ... de pe ordinea de zi /   -

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

dl o-sd £X-            20

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL /NEEAVORABft proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘ PĂUNIC


•INTE, LDRIANA


SECRETAR, HONTARU VALERICA


MEMBRI:     /

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MÂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, culte, sport și tineret

AVIZUL j referitor lajproiectul de hotărâre însjpris la punctul ..A.........de pe ordinea de zi /

suplimentare^drdinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

At Cui ©CĂ. Ăjc. 4- Sc'ck ,                 AAik ,b5. T&L3

Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport și tineret, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....£.......de pe

ordinea de zi / suplimgntargaordinii de zi a ședinței^prdifiare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de învățământ, activități științifice, cultură, sport si tineret, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

DOBRE ALEXANDRU

^7

MEMBRI:            *

FLEANCU FLORIN

RADU CONSTANTIN

BELU-SIMA ELENA - DANIELA

VOINEAINOCENȚIUIOAN

GUTIUM NARCISA-VERONICA

IACOB CEZAR

ENĂCHESCU MARIAN - DANIEL

PETRESCU ELENA

MOLDOVEANU LUCIAN - IONEL


SECRETAR, VOICU ALIN-IONUȚ


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL A referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de               ........

feA . 5"                                   o. ScA              * cKvvx .c&. Țc/LD

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                  ........a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul .....fy......... de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEAINOCENȚIU-IOAN

MUNICIPIUL BUCUREȘTI J

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de         ..?£?.

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de                    a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ............ de pe

ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VOICU ALIN - IONU


MEMBRI:

PELINARU CORNEL
TUDOR ELENA MARINESCU IONELA FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI GALBENU ANA IULIA FÂTU ADRIAN MĂLUREANU LIVIU PETRESCU ELENA