Hotărârea nr. 245/2020

HCLS3 nr.245 din 17.08.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS 3 nr.43/26.02.2020, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 17.08.2020

Având în vedere :

 • - Referatul de aprobare nr. 455794/CP/07.08.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr.455195/07.08.2020 al Direcției Organizare Resurse Umane;

HCLS 3 nr. 43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată și completată prin H.C.L.S.3 nr. 127/27.05.2020 și H.C.L.S.3 nr. 182/23.06.2020;

 • - Adresa nr. 455211/07.08.2020 a Direcției Organizare Resurse Umane;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art.129 alin.(3) lit. c), art.166 alin.(2) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 8 alin.(l) și art.l 1 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art.60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Ordinul Prefectului Municipiului București nr.98/05.03.2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi, cu modificările și completările ulterioare, pentru subdiviziunea administrativ - teritorială Sectorul 3 al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

 • - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 aprobat prin Anexa nr. 3 la HCLS 3 nr.43/26.02.2020, modificată și completată prin HCLS 3 nr. 127/27.05.2020 și prin HCLS 3 nr. 182/23.06.2020, la Secțiunea XXIII - Direcția Parcări și Amenajare Urbană - Serviciul Trasări se completează cu o nouă atribuție care va avea următorul cuprins:

“-întocmește propuneri de programe privind asfaltarea de drumuri și amenajare parcări cu obținerea tuturor avizelor necesare în acest sens; ”

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Organizare Resurse Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 245 DIN 17.08.2020

AMENDAMENT la punctul 4

Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS 3 nr.43/26.02.2020, cu modificările și completările ulterioare

După punctul 5 al Secțiunii XXIII din ROF referitoare la adăugarea unei noi activități Serviciului Trasări din cadrul Direcției Parcări și Amenajare Urbană, sintagma este următoarea:

 • - “întocmește propuneri de programe și realizează lucrări de amenajare, refacere, intretinere, asfaltare drumuri si amenajare parcari cu obținerea tuturor avizelor necesare in acest sens; ”

Aceasta se înlocuiește cu următoarea sintagmă:

 • - “întocmește propuneri de programe privind asfaltarea de drumuri și amenajare parcări cu obținerea tuturor avizelor necesare în acest sens; ”

Romeo Popescu -Consilier local al Sectorului 3 -

Extras din procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.08.2020

16 voturi pentru

1 abținere

CABINET PRIMAR


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprim2r@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, aprobat prin HCLS 3 nr.43/26.02.2020, cu modificările și completările ulterioare

Ținând seama de necesitatea eficientizării activității aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, astfel cum rezultă din raportul de specialitate nr. 455195/07.08.2020 al Direcției Organizare Resurse Umane, întocmit pe baza propunerii nr. 455211/07.08.2020 formulate de către Direcția Parcări și Amenajare Urbană, având în vedere varietatea activității desfășurate în cadrul Serviciului Trasări, este necesară completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 cu o nouă atribuție aferentă Serviciului Trasări, care va avea următorul cuprins:

„întocmește propuneri de programe și realizează lucrări de amenajare, refacere, întreținere, asfaltare drumuri și amenajare parcări cu obținerea tuturor avizelor necesare în acest sens".

Având în vedere cele prezentate am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


SECTORULUI BUCUREȘTI^JDIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

TELEFON (004 021) 318 oy 23 - z3 FAX {004 021) 318 03 04 E-MAIL resur5eumane@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. de înregistrare: 455195 din 07.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de Hotărâre referitor la modificarea H.C.L.S.3 nr.43/26.02.2020privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificata prin H.C.L.S.3 nr. 127/27.05.2020 și prin H.C.L.S.3 nr. 182/23.06.2020;

 • - H.C.G.M.B. nr.181/25.07.2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul propriu de specialitate al Primăriei Sectorului 3; art.129 alin.(3) lit. c), art.166 alin.(2) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 8alin.(l)șiart.ll din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Ordinul Prefectului Municipiului București nr.98/05.03.2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi, cu modificările și completările ulterioare, pentru subdiviziunea administrativ - teritorială Sectorul 3 al Municipiului București

 • - Adresa Direcției Parcări și Amenajare Urbană înregistrată cu nr.451619/05.08.2020 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare din cadrul Serviciului Trasări;

Modificările Regulamentului de Organizare și Funcționare, anexa nr.3 a H.GL.S 3 nr.43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin H.C.L.S.3 nr.127/27.05.2020 și prin H.C.L.S.3 nr.182/23.06.2020 sunt:

> Ia Secțiunea XXIII - DIRECȚIA PARCĂRI ȘI AMENAJARE URBANĂ la SERVICIUL TRASARI se va adăuga următoarea atribuție:

SECTORULUI

BUCU REȘTI


DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

 • - întocmește propuneri de programe și realizează lucrări de amenajare, refacere, întreținere, asfaltare drmuri și amenajare parcări cu obținerea tuturor avizelor necesare în acest sens;.

Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (anexa nr.3) ale H.C.L.S 3 nr.43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de juneții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin H.C.L.S.3 nr. 127/27.05.2020 și prin H.C.L.S.3 nr. 182/23.06.2020.

Director executiv,

Eugenia D<

Elena MarculescuDIREȚIA PARCĂRI SI AMENAJARE URBANĂ
CĂTRE,


DIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE

Având in vedere HCLS3 nr. 43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, aplicabila de la data de 01.05.2020, si ținând cont de varietatea activitatii din cadrul Serviciului Trasari, propunem spre analiza si aprobare includerea următoarei atribuții la serviciul mai sus menționat:

 • - “întocmește propuneri de programe si realizează lucrări de amenajare, refacere, intretinere, asfaltare drumuri si amenajare parcari cu obținerea tuturor avizelor necesare in acest sens; ”

DIRECTOR ADJUNCT

Ralu^a B ARGAUNAS


www.primarie3.r0


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. înregistrare: 455211 din 07.08.2020

CĂTRE


COMPARTIMENT CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • - Raportul de specialitate al Direcției Organizare Resurse Umane privind proiectul de hotărâre referitor la modificarea H.C.L.S.3 nr.43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin H.C.L.S.3 nr. 127/27.05.2020 și prin H.C.L.S.3 nr. 182/23.06.2020;

 • - Proiectul de Hotărâre referitor la modificarea H.C.L.S.3 nr.43/26.02.2020 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, cu modificările ulterioare;

în vederea inițierii proiectului menționat.

Director

Elena Mărci

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Q.;......de pe ordinea de zi L

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de ,...U.fe..7...5.4.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul ...2)..........de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


’             PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI;               L

PELINARU CORNEL

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA


IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN