Hotărârea nr. 244/2020

HCLS3 nr.244 din 17.08.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 19*1, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 17.08.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 455933/CP/07.08.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 454524/06.08.2020 al Direcției Economice;

 • - Adresa nr. 454531/06.08.2020 a Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 19 alin. (2) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare,

 • - Legii nr. 115/2020 privind aprobarea OUG nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

în temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) și art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.374.720,79 mii lei se majorează, cu suma de 6.666,00 mii lei, devenind 1.381.386,79 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.381.386,79 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2021-2023, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 565.705,88 mii lei și credite de angajament în sumă de 316.041,17 mii lei conform Anexei nr.11/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate conform Anexei nr.l 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții si Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.NR. 244

DIN 17.08.2020

PRI MÂRIA^^Jcabinet primar

TELEFON (004 oii) 318 03 23 ■ 28 FAX (0O4 021) 318 03 04 E-MAIL cabinftpriman

marie3.r0


C-Ire PiiHrțti nr. tr; 1, .ll.li.ii j nrjnPif | ucurești

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

Dafâ.


REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Având în vedere raportul de specialitate nr. 454524/06.08.2020 întocmit de Direcția Economică privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate si contul de execuție bugetara:

 • • Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.374.720,79 mii lei se majorează cu suma de 6.666,00 mii lei devenind 1.381.386,79 mii lei.

 • • Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.374.720,79 mii lei se majorează cu suma de 6.666,00 mii lei devenind 1.381.386,79 mii lei, astfel:

  Nr. crt.

  INDICATORI

  Cap. bug.

  HCLS3 nr. 219/2020

  Propuneri rectificare

  Influente (+/-)

  CHELTUIELI - TOTAL

  50.02

  1.374.720,79

  1.381.386,79

  6.666,00

  1

  Autorități publice și acțiuni externe

  51.02

  296.161,64

  301.156,64

  4.995,00

  2

  Alte servicii publice generale

  54.02

  7.336,10

  7.507,10

  171,00

  3

  Tranzacții privind datoria publică

  55.02

  81.921,06

  81.921,06

  0,00

  4

  Apărare

  60.02

  85,30

  85,30

  0,00

  5

  Ordine publica și siguranță națională

  61.02

  6.568,04

  6.568,04

  0,00

  6

  învățământ

  65.02

  262.471,21

  262.471,21

  0,00

  7

  Sănătate

  66.02

  2.111,00

  2.111,00

  0,00

  8

  Cultură, recreere și religie

  67.02

  191.172,33

  191.172,33

  0,00

  9

  Asigurări și asistență socială

  68.02

  177.746,91

  179.246,91

  1.500,00

  10

  Locuințe, servicii și dezvoltare publică

  70.02

  111.729,00

  111.729,00

  0,00

  11

  Protecția mediului

  74.02

  153.623,00

  153.623,00

  0,00

  L1L_

  Transporturi

  84.02

  83.795,20

  83.795,20

  0,00

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020.


www.primarie3.r0


TELEFON (004 020 318 03 23 ■ 28 FAX [004 020 318 03 04 E-MAIL econoiriicSȘprimariepo

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București


Nr.          7^.08.2020

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3

pe anul 2020

In conformitate cu :

 • • Legea nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare - privind finanțele publice locale;

 • • Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr.115/2020 de aprobare a OUG nr.50/2020, privind rectificarea bugetului;

 • • Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora

 • • H.G. nr.578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020 ;

 • • Adresele nr.43003/24.07.2020 si nr.43943/30.07.2020 ale ANAF-D.G.R.F.P B. referitor la repartizarea sumelor din TVA conform OUG nr.50/2020;

 • * Contul de execuție bugetara;

 • • Propunerile direcțiilor, serviciilor si instituțiilor subordonate.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.374.720,79 mii lei, se majoreaza cu suma de 6.666,00 mii lei, devenind 1.381.386,79 mii lei, ca urmare

jă jț, jSl        PRIMĂRIA

a suplimentarii! sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale conform OUG nr.50/2020, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

DENUMIRE VENITURI

HCLS 3 nr. 219/2020

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

882.124,59

888.516,59

6.392,00

1. VENITURI CURENTE, din care:

881.429,59

887.821,59

6.392,00

Impozite si taxe locale

258.581,00

258.581,00

0,00

Sume defalc, din TVA (11.02)

108.846,00

115.512,00

6.666,00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:                         (04.02)

693.872,00

693.872,00

0,00

II. SUBVENȚII de la bugetul de stat-(42.02)

695,00

695,00

0,00

III. SUBVENȚII de la alte administratii (43.02)

0,00

0,00

0,00

IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-179.869,41

-180.143,41

-274,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

492.596,20

492.870,20

274,00

1. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION                    (37.02.04)

179.869,41

180.143,41

274,00

II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)

0,00

0,00

0,00

III. INCAȘ. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII de la bug. de stat -capital, (42.02)

21.129,53

21.129,53

0,00

V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect.                       (45.02)

0,00

0,00

0,00

VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

291.597,26

291.597,26

0,00

TOTAL VENITURI buget local

1.374.720,79

1.381.386,79

6.666,00

A      PRiMĂRiA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


SECTORULUI

2       BUCUREȘTI

Ținând cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritățile stabilite in vederea funcționarii in interesul colectivității locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI

Titlu

HCLS3 Nr.219/2020

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+A)

CHELTUIELI - TOTAL, din care:

1.374.720.79

1.381.386.79

6.666,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

882.124,59

888.516,59

6.392,00

Cheltuieli de personal

10

191.273,70

186.614,70

-4.659,00

Bunuri si servicii

20

307.532,09

311.383,09

3.851,00

Dobânzi

30

81.906,56

81.906,56

0,00

Fonduri de rezerva

50

500,00

500,00

0,00

Transferuri intre unitati ale administrației publice

51

114.414,79

114.414,79

0,00

Alte transferuri

55

26.607,71

26.607,71

0,00

Asistenta sociala

57

61.587,91

68.787,91

7.200,00

Alte cheltuieli

59

25.660,00

25.660,00

0,00

Rambursări de credite

81

73.553,40

73.553,40

0,00

Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

-911,57

-911,57

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

492.596,20

492.870,20

274,00

Transferuri intre unitati ale adm.pb.

51

21.462,21

21.462,21

0,00

Proiecte cu finanțare din fonfuri externe nerambursabursabile

56+58

8.317,41

8.317,41

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

346.954,41

347.228,41

274,00

Rambursări de credite

81

116.023,17

116.023,17

0,00

Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent

85

-161,00

-161,00

0,00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare:

> Capitolul 51.02 - Autorități publice si acțiuni externe se majoreaza cu suma de 4.995,00 mii lei, din care : la Secțiunea de funcționare, majorare cu suma de 4.721,00 mii lei cheltuieli de functionere pentru buna desfășurare a activitatii instituției iar la Secțiunea de dezvoltare majorare cu 274,00 mii lei cheltuieli de capital.

> Capitolul 54.02 - Alte Servicii Publice Generale - sumele prevăzute se majoreaza cu suma de 171,00 mii lei, la secțiunea de funcționare - pentru buna

PRIMĂRIA

desfășurare a alegerilor locale (salarii si cheltuieli materiale).

> Capitolul 68.02 - Asigurări si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de

1.500,00 mii lei la Secțiunea de funcționare pentru asigurarea cheltuielilor pentru asistenta sociala - indemnizații ale însoțitorilor persoanelor cu dizabilitati la DGASPC Sector 3 (sume asigurate si prin redistribuiri conform execuției bugetare).

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI

Cap. Bug.

HCLS 3 nr. 219/2020

PROPUNERI RECTIFICARE

Diferente (+/-)

CHELTUIELI - TOTAL

50.02

1.374.720,79

1.381.386,79

6.666,00

1

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

296.161,64

301.156,64

4.995,00

2

Alte servicii publice generale

54.02

7.336,10

7.507,10

171,00

3

Treanzactii privind datoria publica

55.02

81.921,06

81.921,06

0,00

4

Apărare

60.02

85,30

85,30

0,00

5

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

6.568,04

6.568,04

0,00

6

Invatamant

65.02

262.471,21

262.471,21

0,00

7

Sanatate

66.02

2.111,00

2.111,00

0,00

8

Cultura, recreere si religie

67.02

191.172,33

191.172,33

0,00

9

Asigurări si asistenta sociala

68.02

177.746,91

179.246,91

1.500,00

10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.02

111.729,00

111.729,00

0,00

11

Protecția mediului

74.02

153.623,00

153.623,00

0,00

12

Transporturi

84.02

83.795,20

83.795,20

0,00

Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020, din care; credite bugetare în sumă de 565.705,88 mii lei și credite de angajament în sumă de 316.041,17 mii lei, conform modificărilor mai sus menționate si anexei 11/07.

PRIMĂRIA

Având in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viata ale cetățenilor, protecția cetățenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

www.primarie3.r0


TELEFON ^004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021} 318 03 04 E-MAIL economic® primarie3.ro

Calea Dudeștî or. 191, Sector 3, 031084, București

Nr.4^4#J/    .08.2020


Către, CABINET PRIMARAvând în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

-Raportul de specialitate

-Proiectul expunerii de motive

-Proiectul de hotărâre

-Anexe

Cu stima,

DIRECTOR EXECU

OCTAVIAN G

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....JfeZ... de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței owlinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de...........llZ.x.A......a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....X......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii;


SECRETAR,

HONȚARU VALERICA

MEMBRI;

RADU CONSTANTIN
FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN