Hotărârea nr. 243/2020

HCLS3 nr.243 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.prlmarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30,07.2020

Având în vedere:
 • - Referatul de aprobare nr.442974/CP/28.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 442534/28.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr. 5764/27.07.2020 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, înregistrată cu nr. 441177/CP/27.07.2020;

 • - Adresa nr. 442552/28.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin. (1) și art. 194 alin.(l) lit. a) și b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată4, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 55 alin (1) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • - HCLS3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar;

 • - HCLS3 nr. 119/08.05.2020 privind desemnarea auditorului statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 la societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • - Art. 12, pct. 12.1 lit d), g) și h) și art. 13, pet 13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Programul de activitate al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2020, prevăzut în Anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art,4. Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2019, prevăzut în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArtS. Se aprobă descărcarea de activitate șî de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019.

NR. 243 DIN 30.07.2020

Bifați numai daca

(2J Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

S’iOtfU-î.0.0 07.05.2020

Q Sucursala

|(* A, C Se- J

este cazul.

|~j GIE - grupuri de interes economic

---

|23 Activ net mai mic de 1 Z2 din valoarea capitalului subscris


Tip situație financiară: BL


Anul 2019


157.835.000


Entitatea


SD3- SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE 53 5.R.L.


eS m o


Sector

Localitate

București

Sector 3

BUCUREȘTI

Strada

Nr.

Bloc      Scara     Ap.          Telefon

CALEA VITAN

154-158

0784236665


Număr din registrul comerțului      J4O/9896/2017                                               Cod unic de înregistrare            3 7 8 0

4 0 2 0

Forma de proprietate

35-Sodetati cu răspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfășurată (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase


Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu finendar coincide cu anul calendaristic)


' EntnAți mijlocii, mari si entități d« ; t‘* interes public            l


Mltrcrentttâți


Entități de

?

| ] interes

public


1 entitățile care au opfot pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf art 27 din Legea contabilității nr 82/199!

[~| 2 persoanele jundice aflate In lichidare, potrivit Jegir

3 subunitățile deschise ih România de societăți rezident* tn state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri - total

155303.858Capital subscris

157.835.000


Profit/ pierdere

-1.989.095


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NITU MIHAI


întocmii


Semnătura
Numele si prenumele

MBA EXPERT GRUP           |

Calitatea                  //A

F,ua

22—PERSOANE JURIDICE AU^1

/)

Sem natura______________3S

Nr.de înregistrare in organismul f

/ j ' a nț.                    ,*■ff

l Ăf/vus an 202°

^.Ob-OTP         -----------

iiipfesfoiîăl

04482                      \


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilbr financiare anuale?

(• DA \C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU


| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii


AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit RADULE5CU GEORGETA


Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS 4906


CIF/CUI


3 tuh .<£A3bilanț (

la data de 31.12.2019   '

Cod 10

Z[    j

ol     /

[L

'--------^7 \f X------------------------------------

«0^7 \* \

|     F10 - pag. 1

W JJ

-lei-

Denumirea elementului

(formulele de calcul se refera la Ur.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781 2019

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

27

2,Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

03

7.835

8.014

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5,Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale ....206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

07

7.862

8.014

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

12.963.535

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2913)

09

09

56.922.862

2.449.240

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

38.541

22.369

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

5.976.874

61.163.604

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Actîve corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

1.737.676

TOTAL (rd. 08 ia 16)

17

17

64.675.953

76.598.748

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

18

50.000

36.750.000

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute ia entitatiie asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266-2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(Ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

1.000.576

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

50.000

37.750.576

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

64.733.815

114.357.338

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

FIO - pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

5.449.491

278.712

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091-4901)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

5.449.491

278.712

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* +

4092 + 411 +413 + 418 - 4902- 491)

31

31

12.271.261

5.194.597

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

33

. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din <.1.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

13.169.517

4.310.190

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițwlw-gpanciar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)                    /

____________________________________________________________/

V

37

36

25.440.778

9.504.787

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT                 ( |

08

\cj 1 Ei

1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591) \țS\ ___'_____________________VA

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

35.912.168

33.183.536

VCTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

66.802.437

42.967.035

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42

232.992

3.628

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

44

43

232.992

3.628

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentandu-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 +1624 +1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

5.529.311

874.931

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

102.02C

1.149.212

TOTAL (rd.45 la 52)

54

53

5.631.331

2.024.143

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

61.404.098

40.946.520

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

126.137.913

155.303.858

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626+ 167+1687 + 2695+421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

H. PROVIZIOANE

r. i

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

ol

i

W  11

wll /£ /

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512 + 1513 + 1514+1518)

68

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

(.VENITURIÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

41.000.000

129.330.000

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011)

82

81

85.334.00C

28.505.000

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoitare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

126.334.000

157.835.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

0

0

SOLD D (ct. 117)

97

96

226.908

542.047

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

98

97

30.821

0

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

1.989.095

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

126.137.913

155.303.858

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI -TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

104

103

126.137.913

155.303.858

Suma de control F10:     2331073161 / 5633080038

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise ta acest rând șl preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente Intr-o perioadă mal mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt Incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șt al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările șl completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
■HCLS3 (Uh.     /30,o4.M>                                ’ F20 ■ Pag-1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDEREZ^S^X

la data de 31.12.2019            [*/ «â| \A

1 c nlfâEsânm P 5

\ A RwȘ /? /

Cod 20                                                                                         'lei'

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

6.272.011

4.652.773

Producția vândută (ct.7O1+702+703+704+705+706+708)

02

02

6.272.011

4.652.773

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct, 707)

03

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

—Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate-din Registrul general

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411

05

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711 +712)

SoldC

06

07

SoldD

07

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

12.405

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

10

11

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

12

13

335.253

101.370.402

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

6.619.669

106.023.175

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

16

17

960.723

142.908

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

1.473.159

6.304.017

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

18

19

21.347

82.667

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

19

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

21

22

374.289

565.890

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

357.835

542.725

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

16.454

23.165

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

24

25

2.351.194

3.842.331

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)

25

26

2.351.194

3.842.331

a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

27

28

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)

28

29

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)

29

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

1.360.465

97.259.223

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

fct-611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

1.226.026

2.367.610

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

32

33

80.732

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

34

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

134.443

94.810.881

Cheltuieli cu dobânzile de refihîjnțdre înreyistrâte cit! cntitâțile Kâdiote din

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

37

39

j -Cheltuieli (ct.6812)

38

40

-Venituri (ct.7812)

39

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 la 20 - 21 +22+25+28+31 + 39)

40

42

6.541.181

108.197.036

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE;

-Profit (rd. 16-42)

41

43

78.488

0

- Pierdere (rd. 42 -16)

42

44

0

2.173.861

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

45

47

62.602

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

_____zTO1'1^

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

/

X* \

• Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

/

1 C

1 5

1

| 391.332 /or J

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

\

ÂJ

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50}

50

52

453.934

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

-Venituri (ct.786)

53

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

56

58

2.400

269.168

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

2.400

269.168

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd.52-59)

58

60

0

184.766

- Pierdere (rd. 59 - 52)

59

61

2.400

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

6.619.669

106.477.109

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

6.543.581

108.466.204

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62-63)

62

64

76.088

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

1.989.095

20. Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

43.914

0

21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

1.353

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

67

69

30.821

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

68

70

0

1.989.095

Suma de control F20: 807567750 / 5633080038

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)-în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31 Decembrie 2019

Element al capitalului propriu

„   .               Creșteri                   Reduceri            ou»

Sold la                                .         t i i d*                         Sold la

01.01.2019 Total, din care         ”        OaIn prin transfer 31.12.2019

transfer        care       r

0

1                           2                         3                      4                        5                       6

Capital social subscris

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

Rezerve pt acțiuni proprii

Alte rezerve

Rezultatul reportat

Rezultatul exercițiului financiar

126.334.000        31.501.000             -              -               - 157.835.000

(226.908)         (345.958)             -              -                     (542.047)

30.821        (1.989.095)              -               -                    (1.989.095)

Total

126.137.913       29.165.945                           -                  155.303.858
SD3- SALUBRITATESI DESZĂPEZIRE S3 SRL


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2019


explicatii

2019

Fluxuri de numerar din activități de exploatare

încasări din vânzări de bunuri si din prestarea de servicii, aferente pe

129,291,254

încasări - alte, aferente perioadei:

39,203,780.00

Plăți către furnizori de bunuri și servicii, aferente perioadei:

(119,946,181)

Plăți nete către și în numele angajaților (inclusiv contribuții), aferente perioadei:

(1,101,838)

Plăți pentru alte impozite și taxe, aferente perioadei

(102,811)

Alte plăți aferente activității de exploatare, aferente perioadei

(13,435,437)

Total flux de numerar din exploatare

33,908,767

Flux de numerar din activități de investiții

Dobânzi încasate, aferente perioadei:

62,602

Plăți pentru achiziții titluri de participare

(36,700,000)

Total flux de numerar din investiții

(36,637,398)

Flux de numerar din activități de finanțare

Rambursări de împrumuturi pe termen, inclusiv dobanda, aferente perioadei:

Total flux de numerar din finanțare

0

?lux de numerar total

(2,728,631)

Numerar la începutul perioadei

35,912,167

Numerar la sfârșitul perioadei

33,183,536

1

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019            -pag

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                           -lei-

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr37S17 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

07

01

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

1

1.989.095

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1=2+3

2

3

Plati restante - total (rd.05 + 09 +15 la 17 +18)

04

04

=umîzori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligatii restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

-contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

-contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

73

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

/ /

r\

Obligatii restante fata de alti creditori

16

16

1 -

1  °        ii

l               /J/ji

Kw

impozite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

? J

-contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

7

10

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

15

7

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

J. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli decapitai

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct.4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)

50

46b

(304)

/ / izzwm \*\

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

1.737.678

! \ \

1 z/                         |

1 ol   ihfew.'Wil k 1

-avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a (305)

ț -xA n                   /

\ /

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b (306)

F30 - pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

250.57f

37.750.576

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51+52 + 53)

55

49

36.750.000

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

36.750.000

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

-dețineri de cel puțin 10%

59

52a (307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

250.576

1.000.576

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

(din ct. 267)

62

55

250.576

1.000.576

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

:t. 4091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

12.020.684

5.194.597

- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafi(rații nerezidenți (din ct. 4091 +din ct. 4092 + din ct. 411 +din ct.413 + din ct.418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411+ din ct. 413)

67

59

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425+ 4282)

68

60

1.247

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul (statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 +

44 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

12.901.500

4.302.798

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431 +437+4382)

70

62

30.697

-creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

12.901.500

3.530.308

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul stătului(ct.4482)

74

66

741.793

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

l-d

■j— m

\* \

\co 1

/O 1

/               30.697

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473)

(rd.72 la 74)

79

71

501.00<

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociatii privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

501.00$

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct.4518 + din ct. 4538)

85

76a (313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor conomici ****)

86

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

88

79

- părți sociale emise de rezidenti

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

17.630

726

-în lei (ct.5311)

94

85

17.630

726

-în valută (ct. 5314)

95

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

35.894.538

33.182.811

-în lei (ct. 5121),din care:

97

88

35.876.020

33.180.169

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

-în valută (ct. 5124), din care:

99

90

18.518

2.642

*     - conturi curente în valută deschise la bănci

nerezidente

100

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

103

94

Datorii (rd. 96 + 99 +102 +103 +106+108 +110 +111 + 116 + 119+122 + 128)

104

95

5.631.331

2.024.143

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)

105

96

-în lei

106

97

-în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

108

99

vk vCs’X.

1

_1 1

p i

/

4/

-în lei

109

100

'^5^

F30 - pag.5

- în valută

110

I 101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

m

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)

112

103

-în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la dîenți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

5.529.311

874.931

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 -i- din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiiiații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

15.428

59.485

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 +436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444

+ 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121

111

86.592

39.727

-datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

122

112

36.838

39.727

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

49.754

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

Jatoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

126

116

-datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care:

127

117

-cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor /asociatilor (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice

131

120

- sume datorate acționarilor / asociatilor persjuridice

132

121

ZVX _

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

\* \         1.050.000

y |        ____

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociatii privind capitalul, decontări din operatii in participatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

li tei

<//        1.050.000

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

136

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la dienți (ct. 478)

138

127

/ /

\»3* \ ^ \ \

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

139

128

/}/

1     H i

- către nerezidenți

140

128a

(311)

l o\

\ <

Ar J

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)

141

128b

(314)

țiu

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

142

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

41.000.000

129.330.000

-acțiuni cotate 4}

144

131

- acțiuni necotate 5)

145

132

- părți sociale

146

133

41.000.000

129.330.000

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.205)

148

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

149

136

362.077

493.269

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea irivată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

%7)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142+ 145+ 149+150+ 151 + 152)

754

141

41.000.000

X

129330.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

755

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

157

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

41.000.000

100,00

129.330.000

100,00

- cu capital integral de stat

159

146

41.000.000

100,00

129.330.000

100,00

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

- deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile $i regiile autonome, din care:

Î66

153

- către instituții publice centrale;

167

154

-către instituții publice locale;

168

155

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților ți al regiilor autonome, din care:

170

157

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

158

-către instituții publice centrale

172

159

-către instituții publice locale

173

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora.

174

161

7^ /*/

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

li

r

s

- către instituții publice centrale

176

163

\ <j\

JJ

-către instituții publice locale

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați! indiferent de ponderea acestora

178

165

XV. Dividend® distribuit® actlen&tâcr din profitul raportat

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat

179

165a

(312)

XV!. fteparlixări interimare d® dividende potrivit Legii nr. 'î 53/50 \8

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

-dividendele interimare repartizate &)

180

165b

(315)

XViî. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag. 8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

181

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

183

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

184

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricole

*«***«)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

185

170

Suma de control F30: 1177572131 /5633080038


ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Numele si prenumele


NITU MIHAI


MBA EXPERT GRUP


Semnătură


Calitatea


Semnătura

Formular

VALIDAT


Nr.de înregisti


*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților Instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care •^cadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri in vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținătorl unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data igajărlr îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin

L legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

iJ1) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de Inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) n r. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

 • ***“) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

»”'»») Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și castul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate1 se vor avea In vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit, c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările șl completările ulterioare.

 • ****'’) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Pariamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), In cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Trice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

.2) în sensul alineatului (1), Venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile «cu scadența inițială mal mare de un an' șf 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

 • 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționale, potrivit legii.

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționale.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat1 la rd. 155 -165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut in totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

  F40 - pag, 1

  SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

  Cod 40                                                                                                  - lei -

  Elemente de imobilizări

  Nr. rd.

  Valori brute

  Sold inițial

  Creșteri

  Reduceri

  Sold final (col.5=1+2-3)

  Total

  Din care: dezmembrări si casari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  □mobilizări necorporale

  Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

  01

  217

  X

  217

  Alte imobilizări

  02

  8.084

  900

  X

  8.984

  ivansuri acordate pentru imobilizări necorporale

  03

  X

  Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  04

  X

  TOTAL (rd. 01 la 04)

  05

  8.301

  900

  X

  9.201

  ll.lmobtlizari corporale

  Terenuri

  06

  12.963.535

  X

  12.963.535

  Construcții

  07

  instalatii tehnice si mașini

  08

  59.255.631

  52.729.329

  109.354.297

  2.630.663

  Alte instalatii, utilaje si mobilier

  09

  57.934

  175.177

  197.284

  35.827

  Investiții imobiliare

  10

  Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  11

  Active biologice productive

  12

  .mobilizări corporale in curs de execuție

  13

  5.976.874

  55.186.730

  61.163.604

  Investiții imobiliare in curs de execuție

  14

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  15

  1.737.678

  1.737.678

  0

  TOTAL (rd. 06 la 15)

  16

  67.028.117

  121.054.771

  111.289.259

  76.793.629

  IILImobilizari financiare

  17

  50.000

  37.700.576

  X

  37.750.576

  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

  18.

  67.086.418

  158.756.247

  111.289.259

  114.553.406

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

■•Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

189

27

216

Alte imobilizări

20

250

721

971

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

OTALfrd. 19+20+21)

22

439

748

1.187

il.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

2.342.240

3.861.678

6.022.495

181.423

Alte instalatii,utilaje si mobilier

26

9.924

3.664

130

13.458

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

2.352.164

3.865.342

6.022.625

194.881

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

2.352.603

3.866.090

6.022.625

196.068

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -Formular

VALIDATElemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalatii, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -. OTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 : 1316866996 / 5633080038

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

A] Ifr-iîlL!

Cwifurm prevederilor pct. 1.11 slin 4dln Ane» nr. I Ja OMFP nr 37? 1 '2019. "in Vedtfetf dâpdlWf# VtiaJfirfm finnnrwre nrtiHjJe iftrtfltt errrcifir/âu ,'n- 2r1 r 4 Jn frrmrvr Mrrrr"'. 1 'i1."n.jr etectrrvirc :n;j nurci. "i toni.i c/ei-fiunjcri. wmtilr1 tu cc,rr/fcir digilc.1! «rMcrSt tlsicml cu wfrirtijj zțp un cțiM.nc ;r gMijj UJdr.'i.r Jhi ș.'twțLite .'.'.ntmrigrJCTuij.'f l<;Wc> tu niularul ptea.’jmulw t, r.j'sfenfd rfafaonrt de 'J.rvv-ctJ f r.iunrekirPublice. semnaM usmintiră jjfc

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A rriîQimire rapcn/in anuale

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității;

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

 • 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

 • • termen de depunere -150 de zile de fa încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

 • • entități care depun raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările șl completările ulterioare;

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;

persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

 • 3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

 • • termen de depunere -60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse 1n situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale - se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici șl persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, in cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

 • C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

în cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări In acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat,in cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent 2\ respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

pentru 31 decembrie 2019 - raportări contabile anuale;

pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale.

 • D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asodați - se efectuează in contul 455 „Sume datorate acționarilor/asociaților".

în cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bîlanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 Ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, In acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acțlonari/asociați ladispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează in contabilitate în conturi distincte conturi curente", respectiv contul 4558 „Acționari/ asodați - dobânzi la conturi curente").

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie ’ Selectat; mai întâi tipul entîtătii (mari si mijlocii/ mici/ mtcro) I

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)FI0L R81

OK

fufcmol rând sau iw cr ran d necompletat)

Nr.cr.

Cont

Suma

1 _


^X

S.G. bU3-SALUtlKI IATE 5/ Dc&ZAF’EZ.iRE S3 SRL C.L R037804020 r.C. J40/9896/2017 Capital Social 1000000

BUCUREȘTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 154-158 tel. 0784236665________ *

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

<5

I)

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

Sume totale

j^j^&olduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1011

CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT

0 03

85 334 000 00

0 00

28 501 000 00

88 330 000 00

31 501 000 00

88 330 000 00

116 835 000 00

ooo

28 505 000 00

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

41 000 000.00

0.00

0.00

0.00

88 330 000.00

0.00

129 330 000.00

0.00

129 330 000.00

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP /PIREDERE NEACOP

226 907 87

0 00

0 00

0 00

0 00

30 820 54

226 907 67

30 820 54

196 087 33

0 00

1174

REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.

0.00

0.00

323 755.15

-12410.00

10 200 326.78

9 854 367.47

10 200 326.78

9 854 367.47

345 959.31

0.00

121

PROFIT SI PIERDERE

0 00

30 820 54

1 532 052 76

938 965 16

108 497 025 09

106 477 109 18

108 497 025 09

106 507 929 72

1 989 095 37

ooo

Total sume Clasa 1            226 907.97 126 364 820.54    1 855 807.91    29 427 555.16 207 027 351.87 236 193 297.19 207 254 259.74 362 558 117.73   2 531 142.01 157 835 000.00

201

CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

217.20

0.00

0.00

0.20

0.00

0.20

217.20

0.20

217.00

0.00

208

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

8 083 95

0 00

0 00

0 00

900 00

0 00

8 983 95

0 00

8 983 95

ooo

2111

TERENURI

0.00

0.00

3 740 943.00

0.00

18 516 040.51

5 552 505.03

18 516 040.51

5 552 505.03

12 963 535.48

0.00

213

INSTALAȚII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT

0 00

0 00

000

ooo

0 00

0 00

OOO

0 00

0 00

ooo

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI,UTILAJE)

31 242 570.80

0.00

-1 565 597 56

-72 203.04

50 083 439.12

80 629 200.34

81 326 009.92

80 629 200.34

696 809.58

0.00

2132

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ, CONTROL SI REGLARE

9470 56

0 00

0 00

0 00

176 393 28

185 863 84

185 863 84

185 863 84

0 00

ooo

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

28 013 060.61

0.00

-365 837.35

-365 837.35

2 645 889.59

28 725 096.99

30 658 950.20

28 725 096.99

1 933 853.21

0.00

214

MOBILIER. APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

48 463 85

0 00

-25 686 74

-25 686 74

-1 215 79

11 420 00

47 248 06

11 420 00

35 828 06

ooo

231

IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS DE EXECUȚIE

5 976 873.69

0.00

31 962196 70

3 905 278.82

66 071 282.57

10 884 552.52

72 048 158.26

10 884 552,52

61 163 603.74

0.00

261

ACȚIUNI DEȚINUTE LA ENTITATILE AFILIATE

50 000 00

0 00

15 000 000 00

000

36 700 000 00

0 00

36 750 000 00

0 00

36 750 000 00

ooo

2678

ALTE CREANȚE IMOBILIZATE

250 576.39

0.00

1 000 000.00

0.00

1 001 000.74

251 000 74

1 251 577.13

251 000.74

1 O00 576.39

0.00

2801

AMORT CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE

000

189 84

0 00

010

0 03

27 19

0 03

217 03

0 00

217 00

2808

AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE

0.00

250.42

0.00

1.26

0.00

720.98

0.00

971.40

0.00

971.40

2813

AMORT INSTALAȚIILOR, MU DE TRANSPORT

0 00

2 342 239 70

-44 799 66

-184117 51

6 022 494 91

3 861 677 57

6 022 494 91

6 203 917 27

0 00

181 422 36

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

9 923.38

0.00

-1 604.41

130.20

3 663.54

[          130.20

13 586.92

0.00

13 456.72

Total sume clasa 2         65 599 317.05    2 352 603.34   49 701 218.39     3 255 831 33 181 216 355.16 130105 728.94 246 815 672.21   132 458 332.28 114 553 407.41      196 067.48

3021

MATERIALE AUXILIARE

10 412 91

ooo

21 447 00

15 879 42

25777 62

25 889 20

36190 53

25 889 20

10 301 33

0 00

3022

COMBUSTIBILI

0.00

0.00

0.00

0.00

268.82

268.82

268.82

268.82

0.00

0.00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

ooo

ooo

61 616 45

81245

191 740 24

130 936 24

191 740 24

130 936 24

60 804 00

0 00

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL c.f. R037804020 r.c. J40/9896/2017 Capital social 1000000 BUCUREȘTI sect. 3 Str. CALEA VITANnr. 154-158tei. 0784236665

Balanța de verificare                       I Bll /f I

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

Sume totale'^Ș/^

^Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

5 439 078.39

0.00

201 019.73

963 587.43

1 577 899.70

6 809 371.09

7 016 978.09

6 809 371.09

207 607.00

0.00

Total sume Clasa 3          5449481.30          0.00      284083.18      980279.30    1 795 686.38    6966465.35    7245177.68    6966465.35    278712.33          0.00

401

FURNIZORI

0 00

5 504 511 40

9 070061 91

3 688 305 84

118 272 640 20

113 668 05413

118 272 640 20 1

119 172 565 53

0 00

899 925 33

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0 00

24 800 00

0 00

0 00

24 800 00

0 00

24 800 00

24 800 00

0 00

0 00

4091

FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI DE

BUNURI (STOCURI)

0.00

0.00

0.00

0.00

8 591.80

8 591.80

8 591.80

8 591.80

0.00

0.00

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT PRESTĂRI DE SERVICII

8 148 787 48

0 00

1 788 897 00

1 456 883 21

-1 973 755 37

1 690 509 08

6 175 032 11

1 890 509 08

4 484 523 03

0 00

4093

AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZĂRI CORPORALE

1 737 678.36

0.00

-23151 164.03

1 277 462.03

-458 110.03

1 279 568.33

1 279 568.33

1 279 568.33

0.00

0.00

4111

CLIENT!

3 871 896 79

0 00

555 172 85

23 990 612 84

126 066 754 06

129 291 247 60

129 938 660 85

129 291 247 60

647 403 25

0 00

418

CLIENTI - FACTURI DE ÎNTOCMIT

0.00

0.00

62 671.20

000

62 671.20

0.00

62 671.20

0.00

62 671.20

0.00

419

CLIENTI - CREDITORI

0 00

0 00

600

6 00

6 00

6 00

6 00

6 00

0 00

ooo

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

17 028.00

-36 214.00

15 966.97

566 144.97

578 413.97

566 144.97

595 441.97

0.00

29 297.00

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE

DATORATE

0 00

0 00

20 774 97

0 00

30 697 00

30 697 00

30 697 00

30 697 00

0 00

0 00

426

DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE

0.00

0.00

424.00

1 720.00

424.00

1 720.00

424.00

1 720.00

0.00

1 296.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

000

-1 600 00

1 100 00

3 942 00

4 700 O0

10198 00

4700 00

8 598 00

0 00

3 898 00

4262

ALTE CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

0.00

0.00

1 497.00

250.00

1 497.00

250.00

1 497.00

250.00

1 247.00

0.00

4315

CONTR DE ASIGURĂRI SOCIALE

0 00

26 748 00

69 378 00

10 519 00

257 664 00

270640 00

257 664 00

297 388 00

0 00

39 724 00

4316

CONTR. DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE

0.00

10 090.00

42 732.00

5 418.00

115 477.00

105 390.00

115 477.00

115 480.00

0.00

3.00

436

CONTR AS1GURATORIE DE MUNCA

0 00

1 192 00

7 597 00

1 726 00

25 619 00

24 427 00

25 619 00

25 619 00

0 00

0 00

4382

ALTE CREANȚE SOCIALE

0.00

0.00

0.00

0.00

30 697.00

0.00

30 697.00

0.00

30 697.00

0.00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

0 00

43 914 00

-9 804 00

-10582 00

41 616 00

-2 298 00

41 616 00

41 616 00

0 00

0 00

4423

TVA DE PLATA

0.00

0.00

70 010.29

800 678.85

17 790 824 98

17 790 824.98

17 790 824.98

17 790 824.98

0.00

0.00

4424

TVA DE RECUPERAT

12 900 381 01

0 00

0 00

7001029

12 1 36 279 49

21 538414 98

25 036 660 50

21 538 41498

3498 245 52

ooo

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

2 025 054.58

2 025 054.58

19 837 714.94

19 837 714.94

19 837 714.94

19 837 714.94

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

0 00

o oo

2 096 064 42

2 095 064 42

24 761 416 51

24 761 416 51

24 761 416 51

24 761 416 51

0 00

ooo

4428

TVA NEEXIGIBILA

1 118.87

0.00

33 320.14

3 587.40

90 730.19

59 786.69

91 849.06

59786.69

32 062.37

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA t fi

ooo

4 648 00

25 309 00

। 840 00

68 918 00

64 270 00

68 918 00

88 918 00

0 00

ooo

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE 53 SRL c.f. R037804020 r.c. J40/9896/2017 Capital social 1000000                                                 /

BUCUREȘTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 154-158 tel. 0784236665                                                                                             / *

/ 5

Balanța de verificare                        I 1

01 12.2019- 31.12.2019                                V

XX\

V

s

V \

l-J 1 p 1 /o / /

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

Sume totale

X X

EȘ^CI^kuri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

■^Debitoare

Creditoare

SALARIILOR

446

ALTE IMPOZITE. TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

0.00

-28 884.00

59 695.00

59 695.00

59 695.00

59 695.00

0.00

0.00

4481

ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI

000

000

750 00

-750 00

1 500 OO

1 500 00

1 500 00

1 500 00

000

0.00

4482

ALTE CREANȚE PRIVIND BUGETUL STATULUI

0.00

0.00

747 935.00

0.00

5 400 715.00

4 652 780.00

5 400 715.00

4 652 780.00

747 935.00

0.00

456

DECONT CU ASOC PT CAPITAL

000

000

28 501 000 00

28 501 000 00

33 501 000 00

33 501 000 00

33 501 000 00

33 501 000 00

000

000

4581

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN PARTICIPATE - PASIV

0.00

0.00

0.00

1 050 000.00

0.00

1 050 000.00

0.00

1 050 000.00

0.00

1 050 000.00

461

DEBITORI DIVERȘI

000

0 00

0 00

000

7 700 000 00

7 700 000 00

7 700 000 00

7 700 000 OO

000

0 00

462

CREDITORI DIVERȘI

0.00

0.00

3 720 767.00

3 656 241.00

12 434 436.03

12 434 436.03

12 434 436.03

12 434 436.03

0.00

0.00

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

232 891 81

0 00

388 084 39

386 051 81

589 700 54

819 063 91

822 692 35

819 063 91

3 628 44

0.00

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

268 017.31

0.00

-65 843.41

-795.43

5 613 597.03

5 881 614.34

5 881 614.34

5 881 614.34

0.00

0.00

Total sume Clasa 4         27 160 871.63    5 631 331.40   25 864 581.31    68 001 328.81   383 064 661.54 397108 932.29 410 225 533.17   402 741 263.69   9 508 412.81    2 024 143.33

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

35 876 02012

0 00

63 657 012 34

38 694 419 56

305 731 098 22

308 426 949 72

341 607 118 34 1

308 426 949 72

33 180 168 62

ooo

5124

CONTURI LA BANCA IN VALUTA

18 517.67

0.00

8 377 454.64

8 377 450.96

15 132 285.93

15 148 161.60

15150 803.60

15 148 161.60

2 642.00

0.00

5125

SUME IN CURS DE DECONTARE

0 00

0 00

-52 590 00

31 336 87

115 043 87

115 043 87

115 043 87

115 043 87

0 00

ooo

5311

CASA IN LEI

17 629.64

0.00

11 640.00

30 791.59

321 273.25

338 177.26

338 902.89

338 177.26

725.63

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0 00

0 00

8 078 59

8 292 78

41 109 81

41 109 81

41 109 81

41 109 81

ooo

ooo

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

18 583 638.55

18 583 638.55

88 590 350.87

88 590 350.87

88 590 350.87

88 590 350.87

0.00

0.00

Total sume clasa 5

35 912 167.43

0.00

90 585 234.12

65 725 930.31

409 931 161.95

412 659 793.13

445 843 329.38

412 659 793.13

33 183 536.25

0.00

6021

CHELT CU MATERIALE AUXILIARE

0 00

0 00

-5 567 58

-5 567 58

4 442 20

4442 20

4 442 20

4442 20

0 00

ooo

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

-203 802.81

-203 802.81

14 434.69

14 434.69

14 434 69

14 434.69

0.00

0.00

6024

CHELT CU PIESELE DE SCHIMB

000

0 00

1 406 31

1 406 31

35 561 08

35 561 08

35 561 08

35 561 08

0 00

ooo

6028

CHELT.CU ALTE MAT CONSUMABILE

0.00

0.00

-48 636.09

-48 636.09

89 002.94

89 002.94

89 002.94

89 002.94

0.00

0.00

603

CHELT CU OBIECTE DE INVENTAR

000

0 00

740 944 58

740 944 58

6 210 737 98

6 210 737 98

6 210 737 98

6 210 737 98

0 00

ooo

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0,00

0.00

91 187.47

91 187 47

93 279.14

93 279.14

93 279.14

93 279.14

0.00

0.00

605

CHELT CU ENERGIA SI APA

0 00

0 00

19 629 83

19 629 83

82 666 88

82 666 88

82 666 88

82 666 88

ooo

ooo

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.06

2 001.19

2 001.19

78 206.23

78 206.23

78 206.23

78 206.23

0.00

0.00

612

CHELT CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0 00

0 00

-34 235 47

-34 235 47

-5 089 95

-5 089 95

-5 089 95

-5 089 95

ooo

ooo

S C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL c.f. R037804020 r.c. J4Q/9896/2017 Capital social 1000000 BUCURESTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 154-158 tel. 0784236665_______

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

/ */

/ V

1 cf

1 -1

1 o\

■feri

r I p ! //

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

SumetotaW^

Riduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare^-

-■Boitoare

Creditoare

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

5 338.81

5 338.81

-78 804 61

-78 804.61

-78 804.61

-78 804.61

0.00

0.00

615

CHELT CU PREGĂTIREA PERSONALULUI

0 00

0 00

0 00

0 00

1 159 66

1 159 66

1 159 66

1 159 66

ooo

ooo

621

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0.00

50 267.00

50 267.00

493 269.00

493 269.00

493 269.00

493 269.00

0.00

0.00

622

CHELT CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0 00

0 00

-56 661 25

-56 661 25

7 727 25

7 727 25

7 727 25

7 727 25

ooo

ooo

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMAȘI PUBLICITATE

0.00

0.00

173.83

173.83

726.85

726.85

726.55

726.85

0.00

0.00

624

CHELT CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI

PERSONAL

0 00

0 00

0 00

0 00

16 81

16 81

16 81

16 81

ooo

ooo

625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

-323.00

-323.00

5 296.05

5 296.05

5 296.05

5 296.05

0.00

0.00

626

CHELT POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

0 00

0 00

-314 70

-31470

12 323 00

12 323 00

12 323 00

12 323 00

0 00

ooo

627

CHELT. CU SERV.BANCARE St ASIMILATE

0.00

0.00

10.48

10.49

6 456.30

6 456.30

6 456.30

6 456.30

0.00

0.00

628

ALTE CHELT CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

0 00

0 00

-662 750 46

-662 76046

1 846 324 78

1 846 324 78

1 846 324 78

1 846 324 78

0 00

ooo

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

-29 217.39

-29 217.39

80 731.81

80 731.81

80 731.81

80 731,81

0.00

0.00

641

CHELT CU SALARIILE PERSONALULUI

0 00

000

-22 169 00

-22 169 00

542 725 00

542 725 00

542 725 00

542 725 00

ooo

ooo

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

000

000

-667.00

-667.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

646

CHELT CU CONTR ASIGURATORIE DE

MUNCA

0 00

0 00

-1 639 00

-1 639 00

23 165 00

23 165 00

23 165 00

23 165 00

ooo

ooo

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

14 250.00

14 250.00

25 291.83

25 291.83

25 291.83

25 291.83

0.00

0.00

6563

CHELT ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERAȚIUNI DE CAPITAL

0 00

0 00

1 696 732 30

1 696 732 30

94 782 154 04

94 782 154 04

94 782 154 04

94 782154 04

ooo

0 00

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

0.00

520.62

520.62

2 901.73

2 901.73

2 901.73

2 901.73

0.00

0.00

665

CHELT DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR

0 00

0 00

-1 551 30

-1 551 30

0 00

0 00

0 00

ooo

ooo

ooo

6651

DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS

VALUTAR

0.00

0.00

171 130.13

171 130.13

269 168.31

269 168.31

269 168.31

269 168.31

0.00

0.00

6811

CHELT DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0 00

0 00

-185 720 66

-185 720 66

3 842 330 55

3 842 330 55

3 842 330 55

3 842 330 55

ooo

ooo

|esi

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

-8 284.00

-8 284.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total sume Clasa 6                  0.00           0.00    1 532 052.76     1 532 052.76 106 466 204.55 108 466 204.55 108 466 204.55   108 466 204.55          0.00           0.00

704

VEN DIN SERVICII PRESTATE

0 00

ooo

ooo

ooo

3 758 407 13

3 758 407 13

3 758 407 13

3 758 40713

0 00

0 00

S.C. SD3-SALUBRITATE Si DESZĂPEZIRE S3 SRL c.f. RO37804020 r.C.''9895/2017 Capital social 1000000 BUCUREȘTI sect. 3 str. CALEA VITAN nr. 154-158 tel. 0784236665

Balanța de verificare

01.12.2019 - 31.12.2019

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Total rulaje

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

706

VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII

0.00

0.00

111 326.04

111 326.04

322 184.44

322 1 84.44

322 184.44

322 184.44

0.00

0.00

708

VEN DIN ACTIVITATI DIVERSE

0 00

0 00

358 067 09

358 067 09

572181 65

572 181 65

572 181 65

572 1 81 65

ooo

0 00

7583

VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR

0.00

0.00

59 940.00

59 940.00

95 342168.93

95 342 168.93

95 342 168.93

95 342 168.93

0.00

0.00

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0 00

0 00

21 675 66

21 675 66

6 028 232 65

6 028 232 65

6 028 23265

6 028 232 65

0 00

0 00

7651

VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

367 809.95

387 809.95

391 332.37

391 332.37

391 332.37

391 332.37

0.00

0.00

766

VEN DIN DOBINZI

0 00

0 00

146 42

146 42

62 602 01

62 602 01

62 602 01

62 602 01

000

0 00

Total sume clasa 7                  0.00           0.00      938 965.16      938 965.16 106 477109.18 106 477109.18 106 477 109.13 106 477 109.13           0.00           0 00

Totaluri:        134 348 755.28 134 348 755.28 170 861 942.83 170 861 942.83 1 397 978 530.63 1 397/973 530.63 1 532 327 285.91 1 532 327 285.91 160 055 210.81 160 055 210.81

întocmit,


Conducătorul compartimentului financiar-contabil,


AtnrtfSțU

\’1B1


^perig«u,ps-r S

Aut- 4482

«obli

DECLARAȚIE în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

 • S.C. SD3 -SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRLL

BUCUREȘTI, SECTOR 3,

STR. CALEA VITAN, NR. 154-158

NUMĂR DIN REGISTRUL COMERȚULUI: J40/9896/2019

FORMA DE PROPRIETATE: 35-SOCIETĂȚI COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

COD CAEN: 3811- COLECTRAEA DEȘEURILOR NEPERICULO A SE

CUI: 37804020

Subsemnatul NITU MIHAI își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 și confirmă că:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

 • c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR

privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/199 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare , ale OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr.l 11/2016, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1. PRELIMINARII

Administrarea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL București în exercițiul financiar 2019 a fost asigurată de un Consiliu de Administrație cu membri numiți prin HCL S3 nr. 587/27.11.2017 și HCL S3 nr. 173/26.04.2018, privind numirea membrilor în Consiliul de Administrație al SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., astfel:

o Mihai NIȚU - Președinte C.A.

o Mihai VLADARAU - Membru C.A.

o V alerica DAN ACU - Membru C .A.

o Gabriel POPA - Membru C.A.

o lonut - Puiu ȘANDRU - Membru C.A.

o Marius Daniel CIOBICĂ -Membru C.A.

o Luiza DINU - Membru C.A.

Prezentul Raport constituie o reflectare a principalelor elemente prezentate prin bilanț, cu indicarea modului de determinare a valorilor nete contabile precum și prin contul de profit și pierdere.

 • 1. PREZENTARE GENERALĂ

SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., înființată prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, are ca obiect de activitate prestarea de servicii de salubritate pe raza sectorului 3, Municipiul București.

 • 2. ELEMENTE DE BILANȚ

Lucrările de închidere a exercițiului financiar, necesare pentru elaborarea documentelor de sinteză au parcurs următoarele etape:

 • a) Stabilirea balanței conturilor înainte de inventariere; în prealabil au fost verificate

documentele justificative pentru toate operațiile cu impact în situațiile financiare derulate până la fmele perioadei de raportare;

 • b) Inventarierea generală a patrimoniului, în conformitate cu normele specifice aprobate

prin OMFP nr.2861/2009, la nivelul societății, pe baza Dispoziției conducătorului

unității, de către comisia de inventariere;

 • c) Contabilitatea operațiilor de regularizare privind:

 • - diferențele de inventar;

 • - amortizările;

 • - delimitarea în timp a veniturilor și cheltuielilor;

 • d) stabilirea balanței conturilor după inventariere;

 • e) determinarea rezultatului exercițiului;


 • f) redactarea documentelor de sinteză:

 • - bilanț;

 • - cont de profit și pierdere;

 • - situația modificărilor capitalului propriu;

situația fluxurilor de trezorerie;

Potrivit raportării anuale încheiate la data de 31.12.2019, atașate, situația financiară a societății se prezintă astfel:

 • (1) Capitalul subscris și vărsat a fost de 129.330.000 lei;

 • (2) Capitalurile proprii se ridică la suma de 155.303.858 lei;

 • (3) Rezultatul brut este de (1.989.095) lei.

Obligațiile fiscale au fost achitate în cuantumul calculat și la termenele stabilite de lege.

Imobilizările necorporale în sumă netă sunt de 8.014 lei.

Imobilizările corporale în sumă netă sunt de 76.598.748 lei

Imobilizările financiare, sunt în sumă de 37.750.576 lei.

 • 3. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sintetic, rezultatul exercițiului 2019 este prezentat în continuare (lei):

1

Venituri

106.477.109 lei

2

Cheltuieli

108.466.204 lei

3

Rezultatul exercițiului

(1.989.095) lei

Activitatea operațională a generat, în 2019, o pierdere în sumă de 1.989.095 lei.

 • 4. PERSPECTIVA SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. -PRINCIPALELE RISCURI ȘI INCERTITUDINI

în mod rezonabil și în absența unor indicii contrare, se poate aprecia că toate cheltuielile efectuate până în prezent de societate sunt direct atribuibile realizării logisticii privind activitatea viitoare.

 • 5. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

In contextul datelor prezentate în prezentul raport, Consiliul de Administrație al SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.

Președinte Consiliu de Administrație

Nota 1 - ACTIVE IMOBILIZATE

1.1 - Imobilizări corporale

Valoarea de intrare

Sold la 01.01.2019

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2019

Terenuri

0

12.963.535

-

12.963.535

Construcții

0

0

0

0

Instalații tehnice și mașini

59.255.631

52.729.329

109.354.297

2.630.663

Alte instalații, utilaje și mobilier

57.934

175.177

197.284

35.287

Avansuri și imobilizări corporale în curs

7.714.552

55.186.730

61.163.604

Total

67.086.418

158.756.247

111.289.259

114.553.406

Amortizarea acumulată

Sold la 01.01.2019

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2019

Construcții

0

0

0

0

Instalații tehnice și mașini

2.342.240

3.861.678

6.022.495

181.423

Alte instalații, utilaje și mobilier

9.924

3.664

130

13.458

Total                   ____

2.352.164

3.865.342

6.022.625

194.881

Creșterea valorii nete a imobilizărilor corporale cu 236,64 % față de începutul exercițiului financiar 2019, se datorează în principal, dotării cu mijloace de transport si cu alte echipamente performante specifice activitatii de salubritate si deszăpezire, flota care a fost vanduta in cursul exercițiului 2019, Direcției de Salubritate Sector 3.

Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale s-a calculat conform metodei liniare, utilizând duratele de viață ce se încadrează în intervalele prevăzute în „Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”, aprobat prin H.G 2139/2004.

Nota 1 - ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

1.2. - Imobilizări necorporale

Valoarea de intrare

Sold la 01.01.2019

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2019

Cheltuieli de constituire

217

-

217

Licențe IT

8.084

900

-

8.984

Alte imobilizări necorporale Avansuri și imobilizări

-

-

-

-

necorporale în curs

-

-

-

-

Total

8.301

900

-

9.201

Amortizarea

Sold la

Sold la

acumulată

01.01.2019

Creșteri

Reduceri

31.12.2019

Amortizare cheltuieli constituire

189

27

216

Licențe IT

Alte imobilizări

250.

721

-

971

necorporale

-

-

-

*

Total

439

748

-

1.187

Ajustări

Sold la

Sold la

01.01.2019

Creșteri

Reduceri

31.12.2019

Imobilizări necorporale

-

-

-

Total

-

-

Valoarea netă

___________7.862

________152

-

8.014

Nota 1 - ACTIVE IMOBILIZATE (continuare)

1.3 - Imobilizări financiare

Valoare de intrare

Sold la 01.01.2019

Creșteri

Reduceri

Sold la 31.12.2019

Titluri de participare*

50.000

36.700.000

&

36.750.000

împrumuturi acordate

altor entităților

-

1.000.000

-

1000.000

Alte imobilizări

financiare

576

576

Total

_________50.000

37.700.576

-

37.750.576

*) Pentru detalii privind titlurile de participare deținute de S.C. SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a se vedea nota 7.

Creșterile înregistrate de titlurile de participare, deținute de S.C. SD3-SALLBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL au fost determinate de majorarea participațiilor deținute la SC Algorithm Construcții S3 SRL, potrivit HCL nr.330/13.06.2019, după cum urmează:

Explicația

Societatea

Suma convertită/platită

Majorare pariticipație deținută

Algorithm Construcții S3 SRL.

36.700.000

TOTAL

36.700.000

Suma de 1.000.000 lei reprezentând împrumut acordat AS3-Administrare Străzi S3 SRL, la data de 31.12.2006, a fost acordată în baza contractului de împrumut nr.244/18.12.2019
Nota 2 - PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI SI ALTE AJUSTĂRI

In anul 2019, societatea nu a constiuit provizione si nu a operat ajustări.Nota 3 - REPARTIZAREA PROFITULUI

31 decembrie

31 decembrie

2018

_ _2019

Profit net de repartizat

30.821

(1.989.095)

-rezerva legală

0

-dividende

0

-

-profit repartizat pt.dezvoltarea societății

0

-

Profit/(pierdere) nerepartizat

30.821

(1.989.095)

Rezultat reportat din corectarea erorilor contabile

(345.959)

Soldul de 345.959 lei, reprezintă pierdere contabila datorata corectării erorilor contabile de natura cheltuielilor cu salariile, materialele, combustibilul, aferente exercițiului 2018.
Nota 4 - ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

31 decembrie 31 decembrie

2018              2019

1 Cifra afaceri netă

6.272.011

4.652.773

2 Costul bunurilor și serviciilor

prestate(3+4+5)

6.406.738

7.424.785

3 Cheltuielile activității de bază

6.406.738

7.424.785

4 Cheltuielile activității auxiliare

0

0

5 Cheltuielile indirecte de producțe

0

0

6 Rezultatul brut aferent cifrei de

afaceri nete (1-2)

165.273

(2.772.012)

7 Cheltuieli cu activele cedate (ct. 6583)

134.443

94.782.154

8 Cheltuieli cu vanzarea

stocurilor(obiecte inventar)

0

5.990.097

9 Alte venituri din

exploatare(ct7583+7588)

347.658

101.370.402

10 Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) __

78.488

(2.173.861)

*Nota

Se constata ca, din activitatea de exploatare, societatea a înregistrat o pierdere 2.173.861 lei, motivat de următoarele aspecte:

1) Din activitatea principala, reprezentând „activitate- suport” pentru Direcția de Salubritate Sector 3, rezulta ca SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, nu si-a recuperat costul de operare integral.

2) In ceea ce privește activitatea de vanzare a activelor către Direcția de Salubritate Sector 3, se constata ca in valoarea facturata nu s-a inclus valoarea integrala a amortizării care a fost integistrata in evidenta contabila a cumpărătorului, respectiv SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3 SRL, ca un cost care a ramas in patrimoniul acesteia, fiind afectat in acest fel, rezultatul exerciului, respectiv profitul, in același fel procedandu-se si cu alte cheltuieli legate de activele fixe (reparatii, rovignete, impozite si taxe locale).

In concluzie, marja de profit aferenta vanzarii de active a fost insuficienta pentru a acoperi cheltuielile fixe generate de achiziția si exploatarea activelor, pana la data vanzarii către Direcția de Salubritate Sector 3.
Nota 5 - SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORHLOR
Creanțe

Clienti si conturi asimilate Furnizori debitori Debitori diverși Alte creanțe

TVA de recuperat

TOTAL

Termen de lichiditate

31 decembrie

2019

Sub 1 an

Peste lan

710.074

710.074

4.484.523

4.484.523

-

779.879

779.879

-

3.530.311

3.530.311

*

9.504.787

9.504.787

-


Datorii

31 decembrie

2019

Termen de exigibilitate

între

Peste

Sub 1 an

1-5 ani

5 ani

împrumuturi

-

-

*

-

Dobânda aferentă împrumuturilor

-

*

-

*

Leasing financiar

-

-

*

*

Furnizori și conturi asimilate

874.931

874.931

-

-

Clienți creditori

-

-

*

-

Creditori diverși

-

-

-

-

Garanții de la furnizori

-

-

-

Drepturi de personal + indemnizații CA

55.587

55.587

-

-

Asigurări sociale

39.727

39.727

-

-

Fonduri speciale

-

-

-

Impozit pe salarii

-

-

-

Impozit pe profit

-

-

-

-

TVA de plată

-

-

-

-

Alte rețineri salariale

3.898

3.898

-

-

Asociere in participatiune

1.050.000

1.050.000

-

-

Alte datorii

-

-

-

-

TOTAL

2.024.143

2.024.143

-

-

Nota 6 - PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii societății si au fost întocmite in conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din Romania, si anume Legea contabilității nr. 82/1991, republicata si Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare consolidate.

Societate face parte din categoria entităților de interes public.

înregistrările contabile pe baza carora au fost întocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei la cost istoric, cu excepția situațiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale societății si conform OMFP 1802/2014.

 • 1) Principiul continuității activității. Societatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuității activitatîi. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal funcționarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activității. Continuitatea activității societății depinde de îmbunătățirile care se vor aduce performantei sale operaționale si/sau de sprijinul acordat de către Consiliul Local al Primăriei S 3, precum si de sursele de finanțare externe. Aceste situatii financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității. Conducerea a analizat problema oportunității întocmirii situațiilor financiare avand la baza principiul continuității activitatîi. Conducerea considera ca specificul activitatîi companiei va fi suficient pentru a permite continuarea activitatîi si achitarea datoriilor in cursul normal al activitatîi de exploatare, fara a fi nevoie de vanzari substanțiale de active, întrerupere fortata determinata de factori externi a operațiunilor sale sau alte acțiuni similare.

 • 2) Principiul permanentei metodelor. Politicile contabile si metodele de evaluare au fost aplicate in mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

 • 3) Principiul prudentei. La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea si evaluarea au fost realizate pe o baza prudenta si, in special:

 • a) in contul de profit si pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

 • b) sunt recunoscute datoriile aparate in cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data întocmirii acestuia;

 • c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit. înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.Sunt recunoscute toate datoriile previzibile si pierderile potențiale care au aparut in cursul exercițiului financiar respectiv sau in cursul unui exercițiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilanțului si data întocmirii acestuia.

 • 4) Principiul contabilității de angajamente. Efectele tranzacțiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile si evenimentele se produc (si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit) si sunt înregistrate in contabilitate si raportate in situațiile financiare ale perioadelor aferente.

 • 5) Principiul intangibilitatii.

(l)Bilantul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie sa corespunda cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

 • (2) in cazul modificării politicilor contabile si al corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifica bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.

 • (3) înregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectării erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente, precum si a modificării politicilor contabile nu se considera incalcare a principiului intangibilitatii

 • 6) Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de datorii. Componentele elementelor de active si de datorii sunt evaluate separat

 • 7) Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensări intre creanțe si datorii fata de aceeași entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanțelor si veniturilor, respectiv a datoriilor si cheltuielilor corespunzătoare.

In situația de mai sus, in notele explicative se prezintă valoarea bruta a creanțelor si datoriilor care au făcut obiectul compensării.

In cazul schimbului de active, in contabilitate se evidențiază distinct operațiunea de vanzare/scoatere din evidenta si cea de cumparare/intrare in evidenta, pe baza documentelor justificative, cu înregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente operațiunilor. Tratamentul contabil este similar si in cazul prestărilor reciproce de servicii.

 • 8) Contabilizarea si prezentarea elementelor din bilanț si din contul de profit si pierdere ținând seama de fondul economic ai tranzacției sau al angajamentului in cauza. Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea in contabilitate si prezentarea fidela a operațiunilor economico- financiare, in conformitate cu realitatea economica, punând in evidenta drepturile si obligațiile, precum si riscurile asociate acestor operațiuni.

Evenimentele si operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate in contabilitate asa cum acestea se produc, in baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la

baza înregistrării in contabilitate a operațiunilor economico-fmanciare trebuie sa reflecte întocmai modul cum acestea se produc, respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. De asemenea, contractele incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operațiunilor si sa respecte cadrul legal existent. Entitățile au obligația ca la întocmirea documentelor justificative si la contabilizarea operațiunilor economico- financiare sa tina seama de toate informațiile disponibile, astfel meat sa fie extrem de rare situațiile in care natura economica a operațiunii sa fie diferita de forma juridica a documentelor care stau la baza acestora.

 • 9) Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție. Elementele prezentate in situațiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile in care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt prezentate separat.

 • 10) Principiul pragului de semnificație. Societatea se poate abate de la cerințele cuprinse in prezentele reglementari referitoare la prezentările de informatii si publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

Politicile contabile ale societății se prezintă după cum urmeaza:

 • a. Situatii comparative

In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

 • b. Active imobilizate

Activele imobilizate simt active generatoare de beneficii economice viitoare si deținute pe o perioada mai mare de un an. Aceste active sunt Înregistrate inițial la costul de achiziție / costul de producție.

c.l. Imobilizări necorporale

Programe informatice

Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate si amortizate pe_____

baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata utila de viata. Programele informatic^^^/l natura patrimoniului public, finanțate de la bugetul local, nu se amortizează.          Xyra-TV

c.2 Imobilizări corporale


/ Ml i Ml

Costul / Evaluarea

Costul inițial al imobilizărilor corporale consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile,cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizatii si alte cheltuieli

nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare.


Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus in funcțiune, cum ar fi reparațiile, întreținerea si costurile administrative, sunt in mod normal înregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situația in care poate fi demonstrat ca aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere in beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta inițial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost adițional in valoarea activului.

Imobilizările in curs includ costul construcției, al imobilizărilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp pana când activele relevante sunt finalizate si puse in funcțiune.

Cheltuielile cu întreținerea si reparația mijloacelor fixe sunt incluse in contul de profit si pierdere pe măsură ce au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului investițiile efectuate la imobilizările corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Pentru a fi capitalizate trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora si sa conducă la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fata de cele estimate inițial.

Amortizarea

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de catrc o entitate.

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizării liniare pe întreaga durata de viata a activelor.

Duratele de viata pentru pricipalele categorii de imobilizări corporale sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Ani 12-60 3-18 5-12 3-24Tip______________________

Construcții

Instalații tehnice

Mijloace de transport

Mobilier, aparatura, birotica

 • d. Deprecierea activelor imobilizate

Pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta a elementelor de activ se înregistrează in contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila.

Valoarea contabila a activelor imobilizate este reprezentata de costul de achiziție / costul de producție diminuat cu amortizarea cumulata pana la acea data, precum si cu pierderile cumulate de valoare.

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL NOTE ȘI POLITICI CONTABILE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019

(toate sumele sunt exprimate în lei mai puțin unde este specificat altfel)

 • e. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt piesele de schimb, materialele auxiliare si combustibilii. La ieșirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei FIFO.

 • f. Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute si Înregistrate la suma inițiala a facturilor minus ajustările pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când exista dovezi conform carora societatea nu va putea incasa creanțele.

 • g. Numerar si echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar si conturi la banei.

 • h. împrumuturi

împrumutul contractate de către societate sunt înregistrate la curs istoric.

 • i. Datorii

Obligațiile comerciale sunt Înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate către societate.

 • j. Rezultat reportat

Evidențierea in contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează in anul următor după Hotararea Consiliului de Administrație care a aprobat repartizarea profitului, potrivit legii. Asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

 • k. Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de către societate sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creanțe si datorii. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice.

 • 1. Venituri, Cheltuieli

Veniturile sunt Înregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele deținerii proprietarii asupra bunurilor sunt transferate clientului. Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de execuție. Veniturile din dobânzi se recunosc periodic, in mod proporțional, pe măsură generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente.Cheltuielile de exploatare sunt Înregistrate in perioada in care au fost efectuate. Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de


cheltuieli.


 • m. Impozite si taxe

Societatea înregistrează impozit pe profit curent in conformitate cu legislația romana in vigoare la data situațiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt înregistrate in perioada la care se refera.

n. Erori contabile

Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate in situațiile financiare. Orice impact asupra informațiilor comparative referitoare la poziția financiara si performanta financiara, respectiv modificarea poziției financiare, este prezentat in notele explicative si ajustat in rezultatul reportat in timpul anului.

o. Parti afiliate si alte parti legate

O entitate este afiliata unei societăți daca se afla sub controlul acelei societăți.

Controlul exista atunci când Societatea mama îndeplinește unul din următoarele criterii:

 • a) deține majoritatea drepturilor de vot asupra unei societăți;

 • b) este acționar sau asociat al unei societăți iar majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere ale societății in cauza, care au îndeplinit aceste funcții in cursul exercițiului financiar, in cursul exercițiului financiar precedent si pana in momentul întocmirii situațiilor financiare anuale, au fost numiti doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot;

 • c) este acționar sau asociat al societății si deține singura controlul asupra majoritarii drepturilor de vot ale [acționarilor sau asociatilor], ca urmare a unui acord incheiat cu alti acționari sau asociati;

 • d) este acționar sau asociat al unei societari si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societari, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislația aplicabila societarii permite astfel de contracte sau clauze;

 • e) Societatea-mama deține puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control asupra societarii;

 • f) este acționar sau asociat al societății si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, dc conducere a societarii;

 • g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de către Societatea-mama.

Nota

Politicile contabile prezentate in „Nota 6” la prezentele situatii financiare, au fost aprobate de Consiliul de Administrație si anexate situațiilor financiare ale anului 2018.

Nota 7 - PARTICIP ATU ȘI SURSE DE FINANȚARE

7.1. Situația titlurilor de participare deținute de S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, în cadrul altor societăți comerciale, la data de 31.12.2019, este prezentată în situația de mai jos:

Denumire societate

Procent dctinnt

Cost investiție

Algorithm Construcții srl.

27,3225%

36.700.000

Administrare Active S3 SRL

0,0208%

10.000

Internet si Tehnologie S3 SRL

1%

20.000

Investirii Spatii Verzi S3 SRL

1%

20.000

TOTAL

36.750.000

7.2. Capital social

Capitalul social subscris 157.835.000 lei din care capitalul varsat este în sumă de 129.330.000 lei, format din 25.866 parti sociale o valoare unitara de 5000 lei. Pe parcursul exercițiului financiar 2019 capitalul social a suferit modificări, in sensul ca a fost majorat cu suma de 88.330.000 lei

Structura acționariatului la 31 decembrie 2006          Nr. de acțiuni Procent

Consiliul Local Sector 3                                   25.866              100%

Total

Lista membrilor Consiliului de Administrație se prezintă astfel:

Președinte C.A. - Mihai Nitu

Membru C.A. - Mihai Vlădărău

Membru C.A. - Dinu Luiza Florentina

Membru C.A. - Dănacu Valerica

Membru C.A. - sandru lonut Puiu

Membru C.A. - Popa Gabriel

Membru C.A. - Ciobîcă Marius Daniel

NITUMWl   'W              MBAEJ&

.........................

(Semnătura si stampila^țnitatij^^A

25.866            100%

/yflnxĂ

s H n

U\     #/

\           A? /

hX'BCPBRn GRUPS.RL.   £

"-•Aut. 4*82

Viză an


Nota 8 - INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Indemnizațiile lunare ale administratorilor au fost stabilite de către Adunarea Generala a Acționarilor.

Societatea nu are obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori si administratori.

Nu s-au acordat avansuri sau credite directorilor si administratorilor în timpul exercițiului financiar încheiat la 31.12. 2019 si nu s-au constituit garantii pentru sau în numele acestora.

Societatea a operat în anul 2019 cu un număr mediu anual de salariati de 10 persoane active si un număr de 765 persoane detașate la Direcția Genarala de Salubritate Sector 3.

Evoluția efectivului de personal:

 • • Număr angajari 867 persoane

 • • Număr persoane angajate si active 4

 • • Număr incetari contracte individuale de munca 372

 • • Număr persoane detașate in 2019 491

Număr efectiv de personal activ la 31.12.2019    7 persoane

Informații privind salariile si asigurările sociale :

Indicatori

Cheltuieli cu personalul din care :

 • - Cheltuieli cu remunerațiile colaboratorilor și personalului, din care:

 • - CAM

 • - pregătire profesionala

I cj fir** j k l-il

\ KiW b /

NITU MIHAI                       MBA EX^

.............................

VvZ                                           (Semnatul

Realizat an 2019

1.060.319

23.165

1.160

Ț FILTala București

■*/SOCIETATE DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ A

1 MB/EXPERT GRUP S.R.L.     :

1, / Aut.

'fiUlL, Viză an 2020

CKK*i»hi iâ 31


Nota 9 - INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

2018

2019

Recomandări

Categorie

Denumire indicator

Formula de calcul

Indicatori de lichiditate

Lichiditate curente

Active curente

Datorii curente

10,90

21.22

2

Lichiditate imediata

Active curente-Stocuri Datorii curente

9,93

21,08

>1

Indicatori de risc

Gradul de indatorare

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

Capital imprumutat Capital angajat

EBIT^

Cheltuieli cu dobanda

0

0

0

0

Cat mai mic

Cat mai mare

Viteza de rotatie a debitelor clienti

Soldul mediu clienti *365 Cifra de afaceri

225zile

177zile

Cat mai mic

Indicatori de activitate

Viteza de totatie a creditelor furnizori

Soldul mediu furnizori * 365 Cifra de afaceri

318zile

250 zile

Cat mai mic

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri Active imobilizate

0,10

0,04

Cat mai mare

Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri Active totale

0,05

0,03

Cat mai mare

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat

ebii2 Capital angajat

0

0

Cat mai mare

Marja bruta din vanzari

Rezultat din exploatare xioo Cifra de afaceri

0%

IT/o

Cat mai mare

*) Profit brut înainte de plata impozitului pe profit și a dobânzii

Nota 10 - ALTE INFORMAȚII

10.1. Informații cu privire la prezentarea societății

S.C. SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL. este persoană juridică română, care funcționează sub regimul juridic de societate comercială cu răspundere limitata cu capital integral de stat si care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/9896/2017.

Societatea are sediul central în București, Str. Calea Vitan nr 154-158.

Obiectul principal de activitate îl constituie colectarea deșeurilor nepericuloase.

Pentru detalii suplimentare cu privire la societate, a se vedea Raportul Administratorilor.

10.2 Numerar și echivalent de numerar

Conturi la bănci Numerar în casă Avansuri de trezorerie Alte conturi31 decembrie

2018

35.894.538 17.630 0 0


35.912.168


31 decembrie

2019

33.182.811

726 0 0


33.183.537


ADMINISTRATOR,                                ÎNTOCMIT,

NITOWJ                  MBA EXPE&

li* r                                                              /vi

* V                                                          sogietk’

/mba ..................... ...........* (Semnătură si stampila unitarii)                      ■ - j, ■

// Yi 1W § /

fala Bucurați* X o'X Ee expW11^         c \

£pt£TGRlM*L.

LiZurtAIR..........//

până la

J

Total

La 31 decembrie 2019, conturile la bănci în lei reprezintă 99,94% din totalul de conturi la bănci ale Societății. La 31 decembrie 2019, societatea nu deține numerar restricționat.

10. 3. Stocuri

Materiale auxiliare

Alte materiale consumabile

Obiecte de inventar

Total

31 decembrie 2018

31 decembrie 2019

10.413

10.301

0

60.804

5.439.078

207.607

5.449.491

278.712


în anul 2019, s-au desfășurat tranzacții de aprovizionare conform obiectivelor strategice stabilite de managemnent.

Reducerea semnificativă a valorii obiectelor de inventar s-a datorat vanzarii către Direcția Generala de Salubritate Sector 3, in cursul anului 2019.

Nota 10 - ALTE INFORM AȚII (continuare)

10.4. Tranzacții cu entități aflate în relații speciale

Operațiunile cu societățile la care se dețin participații, aferente exercițiului financiar 2019, se prezintă astfel:

Entități aflate în relații speciale - furnizori

Tranzacții

Sold

Algorithm Construcții S3 SRL

6.740.934

289.053

Administrare Active S3 SRL

6.272.730

15.620

Internet si Tehnologie S3SRL

0

0

Investiții Spatii Verzi SRL

0

0

Total

13.013.664

304.673

Entități aflate în reiatii speciale - clienți

Tranzacții

Sold

Algorithm Construcții S3 SRL

0

0

Administrare Active S3 SRL

0

0

Internet si Tehnologie S3 SRL

0

0

Investiții Spatii Verzi S3 SRL

362.950

0

Total

362.950

_________0

Nota 10 - ALTE INFORMAȚII (continuare) 10.5. Calcularea impozitului pe profit

31 decembrie        31 decembrie

2018  2019

Total venituri

Total cheltuieli

Profitul brut

Deduceri(pierdere fiscala 2017)

Cheltuieli nedeductibile Amortizarea fiscală a activelor Amortizare contabilă a activelor

Profitul impozabil(pierdere)

Impozitul pe profit preliminar 16%


6.484.417

106.477.109

6.136.262   _

108.476.316

348.155

(1.999.207)

(226.908)

0

55.820

682.208

(2.264.324)

(3.829.036)

2.264.324

3.842.331


158.515            (1.276.115)

25.362                    0


Impozit pe profit calculat

__________31.504________

10.112

Impozit pe profit de plată/recuperat

___________(6.142)   ____________(10.112)

10.6 Cifra de afaceri detaliată - exercițul financiar 2019

Valoare         (%) în CA

Cifra de afaceri — exercițiul financiar 2019, din care:


4.652.773            100

Venituri din servicii supor DGS S3                  3.758.407          80,77

Venituri redevențe, locații

Venituri din activități diverse


322.184           6,94

572.182           12,29


Alte venituri din exploatare (cedare active)


101.370.402Nota 10 — ALTE INFORMAȚII (continuare)

10.7. Active și datorii contingente

Litigii

In cursul anului 2019 societatea a avut un singur litigiu cu un salariat, care s-a soluționat in favoarea societății, pana la data intocmirii situațiilor financiare.

Sistemul fiscal (Impozitarea)

Modificările frecvente în legislația fiscală, revenirea asupra unor reglementări, precum și existența unor situații mai slab reglementate face ca societățile verificate să fie expuse unor eventuale riscuri mai mult decât companiile din străinătate. Societatea a făcut obiectul unei inspecții fiscale pe linie de TVA, urmare careia societății i s-a rambursat 4.652.780 lei.

Ratele de schimb valutar și de inflație

Societatea efectuează tranzacții exprimate în diferite valute. La 31 decembrie 2019, rata de inflație oficială în România a fost de 3,8%, așa cum este precizat de Comisia Națională de Statistică din România. Ratele de schimb valutare oficiale pentru anul încheiat la 31.12.2019 au fost 4,7793 lei pentru 1 euro și respectiv 4,2608 lei pentru 1 USD.

10.8. Tarif servicii de audit

Costurile contractuale referitoare la serviciile de audit pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019 , sunt asigurate de auditor Radulescu Georgeta si sunt în sumă de 15.000 lei.Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 34/27.07.2020

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.CU sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, Aprobarea Raportului CA al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire Sector 3 SRL cu privire la activitatile pe parcursul anului 2019.

Președinte C.A.:

Mihai Nițu _

SALUBRITATE

?! DESZĂPEZIRE S3


Sediul Social: Calea Vîtan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                 Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com    email: salubritates3.runos@gmail.com

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L, CU ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2019

Aprobat,

Mihai Nițu - Președinte al Consiliului de Administrație;

Mihai Vlădărău - Membru al Consiliului de Administrație;

Dinu Luiza Florentina - Membru al Consiliului de Administrație;

Dănacu Valerica - Membru al Consiliului de Administrație;

Șandru lonuț Puiu - Membru în Consiliul de Administrație; / & ffelS |

Popa Gabriel - Membru în Consiliul de Administrație;

Ciobîcă Marius Daniel - Membru în Consiliul de Administrație.

CUPRINS

 • 1. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 • 2. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

 • 3. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

 • 4. ACTIVITATEA JURIDICĂ

 • 5. PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

 • 6. ACHIZIȚII

 • 7. CONCLUZII

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

” Stimați acționari,

Societatea SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. se concentrază în permanență pe dezvoltarea societății și pe adaptarea la cerințele din ce în ce mai ridicate ale pieței.

Consiliul de Administrație și echipa managerială se preocupă în permanență ca societatea pe care o reprezintă să își îndeplinească misiunea asumată față de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri.

Obiectivul nostru constă în construirea unui viitor mai bun pentru clienții, angajații și partenerii noștri, prin realizarea de proiecte sustenabile care să sprijine dezvoltarea economică. Personalul cu vastă experiență în domeniul de activitate al societății sunt garanția atingerii obiectivelor și îndeplinirea proiectelor noastre.

Cu deosebită considerație,

Mihai Nitu - Președinte C.A. »                     5

(^^^SALU3RITâTE

Șl DESzirez,RES3

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform reglementărilor menționate mai sus, administratorii societății au obligația de a întocmi, pentru fiecare exercițiu financiar încheiat, un raport care să conțină o prezentare concisă a evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

 • I. CADRUL GENERAL PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE, CADRUL LEGISLATIV, STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

  • 1.1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

SOCIETATEA SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L, este persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, parter, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020.

SOCIETATEA SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. este o societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, precum și a împuternicirii expres acordate de Consiliul General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017, conform dispozițiilor art. 81 alin.2 lit. f și lit. h din Legea 215/2001 a administrației publice locale. SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. are ca asociat unic »

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3.

VF.tf Șl DESZĂPEZIRE S3

'-ti»?*-'

Scopul Înființării societății este de a asigura următoarele obiective:

 • - Sortarea deșeurilor reciclabile și menajere;

 • • îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • • Susținerea dezvoltării economico-sociale;

 • • Promovarea calității și eficienței serviciului de salubrizare;

 • • Dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • • Gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;

 • • Promovarea programelor de dezvoltare și reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investițiilor;

 • • Susținerea unor campanii de informare si conștientizare a populației despre beneficiile aduse de colectarea selectiva a deșeurilor;

 • • Protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

 • • Informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum și asupra necesității instituirii unor taxe speciale;

 • * Respectarea cerințelor din legislație privind protecția mediului referitoare Ia salubrizarea localităților;

 • • Respectarea cerințelor și obiectivelor prevăzute în planurile de gestionare a deșeurilor la nivel național, județean, inclusiv al municipiului București.

 • • Implementarea unui sistem securizat de precolectare;

 • • Modernizarea punctelor de precolectare existente si extinderea numărului acestora;

 • • Dotarea cu recipienti in număr si de capacitate corespunzătoare a punctelor de precolectare.

Capitalul social total subscris al societății la data de 31.12.2019 era in valoare de 280.255.000 lei, aport in numerar, din care capitalul subscris si varsat a

fost de 129.330.000, divizat in 25.866 parti sociale.

Acesta este divizat in 56.051 parti sociale, fiecare in valoare nominala de 5.000

lei, capital in numerar, după cum urmeaza: 280.255.000 lei corespunzător unui

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017 email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

număr de 56.051 parti sociale apartinand Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3.

Obiectul principal de activitate al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L este: Colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN3811.

Conform actului constitutiv, societatea desfășoară și alte activități secundare așa cum se regăsesc de altfel în actul constitutiv.

 • 1.2. CADRU LEGAL

Activitatea Consiliului de Administrație s-a fundamentat în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică administrației publice locale, respectiv:

 • • Legea nr. 31/ 1990, privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

 • * O.U.G. nr. 109/ 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

 • • Legea nr. 215/ 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Actul Constitutiv al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L

 • • Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 587 / 27.11.2017 privind numirea membrilor in Consiliul de Administrație al societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL.

 • • Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 173 / 26.04.2018 privind numirea membrilor C.A. SD3 pentru posturile ramase vacante.

 • 1.3. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Conform reglementarilor in domeniu, Asociatul Unic este cel mai inalt forum decizional al societății, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

în perioada 01.01.2019-31.12.2019 societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a fost administrata de Mihai Nitu in calitate de președinte al Consiliului de Administrație, impreuna cu membrii sai. Componenta membrilor consiliului de administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL a fost următoarea:

 • - Mihai Nitu: Președinte al Consiliului de Administrație, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.

 • - Mihai Vladarau: Membru in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.

 • - Danacu Valerica: Membru in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 587/27.11.2017.

 • - Sandru lonut Puiu: Membru in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 587/27.11.2017.

 • - Popa Gabriel: Membru in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 587 / 27.11.2017.

 • - Dinu Luiza: Membru in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 173/ 26.04.2018..

 • - Ciobică Marius Daniel: Membru provizoriu in Consiliul de Administrație, conform HCL S3 nr. 173 / 26.04.2018.

 • 1.4. ACTIVITATEA PROPRIU ZISĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

în semestrul I al anului 2019, Consiliul de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. s-a întrunit legal în cadrul a 9 ședințe, în care au fost adoptate 38 de hotărâri care s-au constituit în documente elaborate pentru activitatea societății, după cum urmează:

 • > Ședința Consiliului de Administrație din data de 18.01.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • • împuternicirea Președintelui C.A., în vederea semnării unui contract

cu Universitatea de Petrol-Gaze Ploiești, care are ca obiect realizarea unui studiu de laborator privind lichefierea deșeurilor polimerice în

SALUBRITATE și deszăpezire sa

vederea valorificării acestora, în direcția obținerii de combustibil și bitum.

 • • modificarea duratei concediului fără plată de la 30 de zile la 90 de zile, în baza acordului de voință al ambelor părți, dat fiind caracterul sezonier al serviciilor de salubrizare.

 • • modificarea Organigramei, a Statului de funcții și salarii al S.C. SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L., în vederea menținerii structurii societății ca operator de servicii, astfel încât societatea să fie pregătită la momentul obținerii licenței.

 • • acordarea unui mandat președintelui C.A. în vederea achiziționării unei instalații de selectare și biouscare a deșeurilor rezultate din sortarea deșeurilor colectate, care va fi o anexă a stației de sortare aflate în lucru, în vederea diminuării cantității de gunoi care se depozitează la groapa de gunoi și a valorificării fracției care nu se poate valorifica.

 • • acordarea unui mandat președintelui C.A., în vederea achiziționării a 20 de prescontainere cu capacitate de maximum 20 mc. Pentru agenții economici care încheie contracte de inchiriere cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 08.02.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • • punerea la dispoziție către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, cu titlu gratuit, pe o perioadă 2 luni, dar nu mai mult de 6 luni a echipamentelor și utilajelor din dotarea S.C. SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

 • • aprobarea Raportului de Activitate pe semestrul II 2018, cu datele preliminare ale S.C. SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

 • * acordarea unui împrumut pe o perioadă de cel mult două luni, în valoare de 5.000.000 de lei către Algorithm Contracții S3 S.R.L, în baza HCL nr. 532/15.11.2018, cu perceperea unei dobânzi de cel mult 1 %, aplicată la valoarea împrumutului.

 • • aprobarea modificării Statului de funcții și a grilei de salarizare a S.C. SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

 • • acordarea unui mandat președintelui C.A., în vederea încheierii unui contract de prestări servicii de colectare în municipiul Giurgiu.

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 25.02.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • • realizarea unei investiții pentru cercetarea, proiectarea și realizarea unei instalații de piroliză lentă pentru fabricarea de componente în vederea obținerii de combustibil de focare si bitum din deșeuri.

9                                                                                5                                    7

 • • realizarea unei investiții pentru construirea și dotarea cu utilități a trei hale metalice

 • • realizarea unei investiții pentru montarea de sisteme de supraveghere video, inel hidranți pentru incendiu și iluminare perimetru hale.

 • • realizarea unei investiții pentru cercetare, pentru identificarea prezenței polimerilor termoplastici și termoreactivi din deșeurile selectate

 • • realizarea unei investiții pentru o instalație pentru valorificarea superioară a deșeurilor selectate rezultate din stația de sortare prin biouscare, proiect aprobat prin Hotărârea nr. 4/18.01.2019.

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 08.03.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • * amenajarea și lărgirea platformei din fața halelor construite în Splaiul Unirii, pentru buna desfășurare a activității de salubrizare, prin efectuarea următoarelor operațiuni:

 • - îndepărtarea materialelor existente pe platformă (moloz, pământ, etc.) și umplerea cu argilă în două straturi de 40 cm ce va fi compactată;

 • - turnarea a două straturi de piatră concasată de câte 20 cm ce va fi compactată, finalizându-se cu două straturi de pietriș.

acordarea unui mandat președintelui C.A., în vederea încheierii unui contract cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie ICECHIM, având ca obi alizarea unui studiu preliminar de laborator privind caracterizarea și condiționarea deșeurilor municipale.


 • • acordarea unui mandat președintelui C.A. în vederea achiziționării a 100 de coșuri stradale, având un volum de 280 litri.

 • • acordarea unui mandat președintelui C.A. în vederea racordării la sistemul energetic, pentru a obține o putere de 1 MW în locația din Splaiul Unirii.

 • • acordarea unui mandat președintelui C.A. în vederea achiziționării următoarelor echipamente și utilaje necesare pentru îndeplinirea prevederilor cuprinse în Acordul cadru și contractelor subsecvente aferente, încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3: - bazine pentru autoutilitarele marca IVECO cu motopompă, lance și bară spate prevăzută cu cădere liberă (7 bucăți cu capacitate de 3.000 litri);

 • - volă (nouă sau SH);

 • - două cântare basculabile pentru stația de sortare;

 • - prescontainere de 16 mc (5 bucăți cu lift și 15 bucăți fără lift);

 • - containere Abroll (15 bucăți de 16 mc și 6 bucăți de 24 mc);

 • - containere Skip de 7 mc (20 bucăți).

 • - 2 bazine de decantare.

• aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 27.03.2019, în care s-au 9               9                                                                                               J

adoptat următoarele hotărâri:

 • • aprobarea vânzării a unui număr de trei autoutilitare 4x4 și a unui autobuz;

 • • aprobarea majorării indemnizației Președintelui C.A. S.C. SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. de la 8.000 lei net/lună la 12,000 lei net/lună, iar remunerarea membrilor C.A. va fi de 15% pe ședință din remunerarea Președintelui C.A.

 • • aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale S.C.

  a

  ZI


  * \ Page 10 of 25 1


SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

 • • aprobarea trecerii eșalonate în consuni, cu o cotă lunară de circa 36 de luni, a obiectelor de inventar care au o perioadă de utilizare în medie de 3 ani.

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 22.04.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • • achiziționarea a două terenuri în sectorul 3, unul de 12.400 mp, iar celălalt de 12.143 mp.

 • * vânzarea parcului auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor existente în patrimoniul societății.

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 15.05.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • • Aprobarea situațiilor financiar - contabile aferente activității SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. la data de 31.12.2018;

 • • Aprobarea Raportului C.A. al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. cu activitățile desfășurate în anul 2018;

 • • Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019;

 • • Aprobarea Programului de Activitate al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

 • * Acordarea unui mandat Președintelui C.A. al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea achiziționării unui teren intravilan în suprafață totală de 12.400 mp situat în București, Sector 3, str. Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60 și a unui teren intravilan în suprafață de 12.200 mp situat în București, Sector 3, Str. Drumul Lunca Cetății nr. 636-638.

 • • Aprobarea numirii unui nou secretar C.A. al SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în persoana dl. Popa Marius și majorarea indemnizației lunare la 1000 de lei.

5

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 23.05.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

• aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale S.C.

SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 11.06.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • • Vânzarea unui număr de 25 de repere (mijloace auto, utilaje echipamente și accesorii), aflate în dotarea societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. către Direcția 5                                                                                                                                                       3

Generală de Salubritate.

 • • Vânzarea a două autoutilitare marca Toyota aflate în dotarea societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. către Direcția de Administrare a Domeniului Public.

 • 5

 • • Vânzarea a două autoutilitare marca Toyota și Ford aflate în dotarea societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. către Direcția Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi.

 • • Achiziționarea a două loturi de teren în sectorul 3 cu o suprafață de

2.622 mp și 2.500 mp situate în strada Gura Arieșului nr. 155-157.

în semestrul II al anului 2019, Consiliul de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. s-a întrunit legal în cadrul a 11 ședințe, în care au fost adoptate 35 de hotărâri care s-au constituit în documente suport pentru activitatea executivă a societății, după cum urmează:

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 30.07.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • • Prezentarea și analizarea situației economice a societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L la data de 30.06.2019.

 • • Aprobarea Raportului de Activitate al C.A. al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L la data de 30.06.2019.

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 20.08.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

r *

5/ ci zl

- Prezentarea și analizarea bilanțului semestrial al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

 • > Ședința Consiliului de Administrație din data de 04.09.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • • Aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcții al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

s

•Aprobarea realizării unui studiu due diligence și a unui raport de evaluare privind oferta transmisă de către societatea Iridex Group Import Export de asociere sau vanzare( parțial sau total) a unui depozit autorizat de deșeuri. 3

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 20.09.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

•Mandatarea Președintelui C.A. pentru achiziționarea utilajelor necesare operării în stația de sortare.

■ Aprobarea executării unor lucrări de amenajare căi de acces alimentare cu apă , canalizare și energie electrică în valoare totală de 2.200.000 lei.

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 11.10.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • • Aprobarea construirii unei hale din prefabricate cu pereți monolizati în suprafață de maxim 600 mp, cu o înălțime de 7,5 m, cu învelitoare de tablă, pentru depozitare sare și material antiderapant, cu o valoare estimată de 600.000 lei (TVA inclus).

 • • aprobarea achiziționării unui echipament de detectare si monitorizare a materialelor radioactive, tip portal, pentru deșeuri menajere necesar funcționarii si exploatării statiei de sortare in valoare de 100.000 lei.

 • • aprobarea executării unor lucrări de modernizare la halele industriale cu: compartimentări interioare si ziduri de sprijin, usi sectionale automate, tamplarie PVC, confecții metalice pentru birouri, instalatii sanitare, termice si electrice in valoare de 1.500.000 lei.

 • • aprobarea executării unor lucrări de: extindere hală stație de sortare, achiziționarea a 15 bașe pentru colectarea levigatului, dotarea cu stație de epurare, dotarea cu centrală termică și confecționarea unui gard de aproximativ 1000 ml, toate în valoare de 15.300.000 lei.

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 25.10.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • • aprobarea vanzarii liniei statie sortare deșeuri municipale aflate in patrimoniul SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

 • • acordarea unui mandat Președintelui C.A, pentru semnarea unui contract cu societatea ScalelT în vederea achiziționării unui cântar tip basculă la prețul de 20.500 euro (fără TVA);

 • • acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru semnarea unui contract cu societatea K2Time Eng S.R.L. în vederea achiziționării unui echipament de detectare și monitorizare a materialelor radioactive, tip portal, pentru deșeuri menajere la prețul de 17.800 euro (fără TVA);

 • • acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru semnarea unui contract cu societatea Hofmann Autotech S.R.L. în vederea achiziționării

5

echipamentelor necesare dotării stației ITP la prețul de 35.286 euro (fără TVA);

 • • acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru semnarea unui contract cu societatea Administrare Active S3 S.R.L. în vederea construirii unei hale pentru depozitare sare la prețul de 99.997,78 euro (fără TVA);

 • • acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru semnarea unui contract cu societatea Administrare Active S3 S.R.L. în vederea achiziționării elementelor de prefabricate necesare extinderii halei situată pe terenul din Str, Drumul Lunca Vișagului la prețul de 474.999,98 lei (fără TVA);

 • • acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru înaintarea către AGA a propunerii de încheiere a unui parteneriat între SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. și ADPB S.A. pentru realizarea unui obiectiv comun „hală prefabricate din beton”, prin încheierea unui Contract de asociere în participațiune.

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 26.10.2019, în care s-au adoptat următoarele hotarari:

• acordarea unui mandat Președintelui C.A. în vederea înaintării către 5

AGA a solicitării de inițiere a demersurilor necesare în privința achiziționării pachetului de active compus din teren intravilane în suprafață totală de 140.387,98 mp și construcțiile edificate pe acesta în suprafață totală de 121.525,49 mp, precum și a unor bunuri mobile aflate în patrimoniul societății NEFERAL S.A. la prețul de achiziție de 2.200.000 euro (fara TVA) plătibil la curs BNR din ziua plății, în vederea eficientizării serviciului de salubritate în concordanță cu prevederile OG 74/2018.

■ acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru înaintarea solicitării către AGA de rectificare a planului de investiții și a bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 10.670.000 (lei fără TVA) pentru anul financiar 2019 al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea achiziționării pachetului de active al societății NEFERAL, teren si construcții.

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 18.11.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • • acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru achiziționarea de către SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L a 2 terenuri in suprafașă de 13.500 mp și 15.300 mp și suplimentarea suprafeței de 50.000 mp de teren, aprobată prin HCL S3 nr. 260/24.04.2019 cu 3.400 mp.

 • • acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru inaintarea către AGA a propunerii de încheiere a unui parteneriat între SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. și ADPB S.A. pentru realizarea unui obiectiv comun „hală prefabricate din beton”, prin încheierea unui Contract de asociere în participațiune.

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 18.12.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • • acordarea unui mandat Președintelui C.A. în vederea acordării unui împrumut de 1.000.000 lei, pe o perioadă de 90 de zile societății Administrare Străzi S3 SRL în baza HCLS3 nr. 304/17.07.2018

 • • acordarea unui mandat Președintelui C.A. pentru încheierea unor contracte de preluare deșeuri în vederea sortării și eliminării prin valorificare sau depozitare cu societăți abilitate în domeniu: Eco Sud SA; Iridex Grup Srl; Cassano Metal Srl si Utiltrailer SA.

 • • acordarea unui mandat Președintelui C.A în vederea încheierii unei Promisiuni bilaterale de Vânzare-Cumpărare, sub condiție suspensivă, a Stației de sortare deșeuri cu Direcția Generală de Salubritate S3 până la perfectarea contactului de vânzare-cumpărare pentru operarea activității de sortare.

 • • aprobarea încheierii unui contract de consultanță în vederea obținerii de biogaz din deșeuri menajere la un preț maxim 45 de euro pe ora de prestație.

> Ședința Consiliului de Administrație din data de 30.12.2019, în care s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • • mandatarea Președintelui C.A. în vederea înaintării solicitării către AGA de modificare a Actului Constitutiv al societății, prin introducerea de noi coduri CAEN: 3832; 4677; 4520;7820.

 • • inițierea demersurilor pentru achiziția unei societăți care să dețină autorizație de agent de muncă temporară

 • • încheierea unui contract de prestări servicii suport pentru realizarea serviciului de salubritate împreună cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3.

In perioada analizată, Consiliul Local Sector 3 a adoptat o serie de hotărâri cu referire la SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., astfel:

 • 1. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 157/26.02.2019 privind aprobarea Programului de Investiții respectiv dotări și obiective pentru anul financiar 2019;

 • 2. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 203/26.02.2019 privind privind stabilirea remunerației lunare a președintelui și a indemnizației membrilor Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate si »                                      j                                                             s

Deszăpezire S 3 S.R.L.

 • 3. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 259/24.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru vânzarea mijloacelor auto, a utilajelor, echipamentelor și accesoriilor aflate în patrimoniul societății.

 • 4. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 260/24.04.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea achiziționării unui teren cu o suprafață de aproximativ 50.000 mp.

 • 5. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 270/16.05.2019 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2018 și a programului de activitate pe anul 2019 ale societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

 • 6. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 271/16.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

 • 7. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 272/16.05.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea achiziționării a două terenuri cu o suprafață de 12400 mp și 12200 mp.

 • 8. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 325/13.06.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea vânzării unor

eSALUSRITATE

ȘJDESZÂPEZIRES3

mijloace auto, utilaje, echipamente și accesorii aflate în patrimoniul societății.

 • 9. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 347/25.06.2019 privind plata componentei variabile președintelui C.A. și a membrilor Consiliilor de Administrație ai întreprindelor publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar;

 • 10. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 370/05.07.2019 privind atribuirea către societatea SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 5

 • S.R.La contractului avatid ca obiect „Furnizare utilaje tip autoutilitare”.;

 • 11. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 416/28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societarii SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.;

 • 12. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 477/24.09.2019 privind acordarea unui mandat președintelui C.A. al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire în vederea încheierii unui contract pentru achiziționarea de utilaje necesare operării în stația de sortare;

 • 13. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 497/15.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2019 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.;

 • 14. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 519/31.10.2019 privind atribuirea către societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire S3 S.R.L. a contractului având ca obiect “Furnizare autovehicule tip autoutilitare";

 • 15. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 523/31.10.2019 privind acordarea unui mandat președintelui C.A. al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L în vederea vânzării instalației de sortare a deșeurilor municipale, aflată în patrimoniul societarii;

 • 16. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 524/31.10.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. pentru achiziționarea unor servicii de proiectare, execuție, experimente și punere în funcțiune a unei instalații pilot de cracare termică lentă;

 • 17. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 756/28.11.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al


societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea achiziționării a două terenuri cu o suprafață de 13.500 mp și 15.300 mp;

 • 18. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 757/28.11.2019 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participație între societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. și societatea Administrarea Domeniului Public București (ADPB) S.A.;

 • 19. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 758/28.11.2019 privind acordarea de mandate președinților Consiliilor de Administrație ale întreprinderilor publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București în vederea achiziționării de servicii juridice externe de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare;

 • 20. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 764/28.11.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea achiziționării pachetului de active al societății Neferal S.A;

 • 21. Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 765/28.11.2019 privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. în vederea vânzării instalației de sortare a deșeurilor municipale și a unor echipamente și utilaje aflate în patrimoniul societății.

 • II. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE

Activitatea angajaților în cadrul societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL s-a desfășurat în baza Contractelor Individuale de Muncă, a Fișelor de Post, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului Intern, societatea funcționând în perioada analizată, conform structurii organizatorice aprobate de către Consiliul de Administrație.

în semestrul al Il-lea al anului 2019 au fost încheiate un număr de 375 de Contracte Individuale de Muncă, dintre care, la data de 31.12.2019, mai erau active 255, restul de 120 încetandu-și valabilitatea. Dintre cei 867 de salariati, în cadrul Societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, activi la data de 31.12.2019 sunt un număr de 7 salariați, restul de 765 fiind detașați în special la Direcția

Generală de Salubritate Sector 3, conform solicitării acesteia sau în alte structuri ale Primăriei Sectorului 3.

Totodată, au fost desfășurate activitati specifice angajarii si incetarii activitatii personalului, prin înscrierea sau operarea de modificări in Revisal, formarea sau actualizarea dosarelor personale ale angajatilor, completarea sau actualizarea Fiselor de Post s.a.m.d.

 • III. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

Prin programul de investiții propus pentru anul 2019, societatea SD3 Salubritate sși Deszăpezire S3 S.R.L. a vizat atingerea obiectivelor de investiții pentru desfășurarea activității societății. Situația investițiilor aferente anului 2019 se prezintă astfel:

Lei

Investiții, din care

116.518.231

realizate

55.354.627

în curs

61.163.604

 • IV. ACTIVITATEA JURIDICĂ

Activitatea Juridica a societarii a fost asigurata de către Casa de avocatură “Moldoveanu Remus Alexandru în baza contractului de prestări servicii înregistrat cunr. 93 / 05.12.2017.

 • V. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

Activitatea financiară a anului 2019 s-a desfasurat cu încadrarea cheltuielilor și veniturilor în prevederile bugetare aferente anului 2019, buget aprobat prin HCL S3 nr. 271/16.05.2019. în acest sens, au fost întreprinse următoarele:


 • • Dimensionarea activitatii de producție și alocarea de resurse în așa fel încât activitatea să se poată susține financiar și să devină rentabilă;

 • • Aprobarea modificării organigramei, a statului de funcțiuni si personal cat si a grilei de salarizare a societarii;

 • • Aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii economico-financiare a societății etc.

 • * Urmărirea respectării principiilor de economicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea resurselor financiare ale societății;

Datele financiare aferente anului 2019 pentru societatea SD3 Salubritate

și Deszăpezire S3 SRL se prezintă astfel:

Lei

Venituri totale anul 2019

106.477.109

din care:

- venituri din prestări servicii

3.758.407

- venituri din cedarea activelor

95.342.169

-alte venituri

7.376.533Cheltuieli totale anul 2019

108.466.204

din care:

- cheltuieli cu materii prime si materiale

107.880

- cheltuieli cu materiale nestocabile, obiecte de inventar, echipament de protecție

6.304.017

- cheltuieli cu utilitățile »

82.667

- cheltuieli servicii externe, din care

2.367.610

întreținere, reparații și prime de asigurare

! 78.206

comisioane și onorarii avocați, taxe poștale pregătire profesională

21.210

- cheltuieli cu impozite și alte taxe

80.732

- cheltuieli cu salariile și contribuții asimilate

1.059.159

- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe

3.842.331

- alte cheltuieli (preponderent costul activelor cedate)

94.621.808

Lei

Disponibil, din care

cont curent BCR

29.687.636

cont curent Trezorerie

3.465.664

cont garanții Trezorerie

26.869

casierie

726

cont valută Euro

553

Analizând situația financiar-contabilă a societății, pe baza datelor finale, rezultă că, societatea SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., a înregistrat o pierdere în valoare de 1.989.095 lei datorită investițiilor efectuate, pierdere care va fi recuperată în anul 2020 prin darea în folosință a stației de sortare, a atelierului de întreținere și reparații auto, a stației ITP și a spălătoriei

auto.


gTx                    Sediul Sodai: Caiea Vitan, nn 154-158, parter, birou nr, 2, sector 3, București

VI. ACHIZIȚII

5

în anul 2019, societatea SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. a efectuat o serie de achiziții, pe bază de contract, printer care:

 • • Contract de furnizare cu societatea Hofmann Autotech S.R.L. în vederea achiziționării echipamentelor necesare dotării stației ITP;

 • • Contract de furnizare cu societatea Administrare Active S3 S.R.L. în vederea achiziționării elementelor de prefabricate necesare extinderii halei situata pe terenul din Str. Drumul Lunca Vișagului.

 • * Contracte de prestări servicii imobiliare cu AS CO PRODEXIM.

 • • Acte adiționale la Contract de asistenta juridica pentru prestarea de servicii de consultanta si asistenta juridica, constând in realizarea de audituri juridice necesare pentru achiziție imobile - terenuri situate în București, Sector 3 cu Cabinet Avocat Moldoveanu Remus Alexandru;

 • • Contract de prestări servicii de evaluare in scop de cumpărare pentru loturi de teren situate in stradă Drumul Lunca Cetătii, încheiat cu Cabinet Individual de Evaluare Bocan Camelia Alexandra;

 • • Contract de furnizare bazin tip cisterna 3000L pe cadru Hobk cu societatea Grădinariu Import-Export S.R.L.;

 • • Contract de furnizare motopompe de joasă și înaltă presiune cu societatea Grădinariu Import-Export S.R.L.;

 • • Contracte de prestări servicii de evaluare în scop de cumpărare pentru loturi de teren situate in strada Drumul Vișagului, încheiat cu Cabinet Individual de Evaluare Bocan Camelia Alexandra;

 • • Conntract de asociere cu ADPB SA;

 • • Contract de cercetare științifică cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie în vederea realizării unor studii de cercetare;

 • • Contract de furnizare coșuri de gunoi metalice tip lalea cu societatea Geva Construct Ambient S.R.L.;

 • • Contract pentru furnizarea unei centrale telefonice și a unui număr de 20 de posturi telefonice cu societatea Omicron Service S.R.L.;

 • • Contract de prestări servicii cu societatea Vego Concept Engineering S.R.L. în vederea realizării unui studio geotehnic pentru terenul situate în Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60;

 • ° Contracte de prestări servicii imobiliare cu AS CO PRODEXIM;

 • • Contract de vanzare/cumparare teren în suprafață de 13.500 mp in Drumul Lunca Vișagului;

ZA

I

Jî/rU


I -I

I

e SALUBRITATE

ȘI DESZĂPEZIRE S3

 • • Contract de vanzare/cumpărare teren în suprafață del5.300 mp situat în . strada Drumul Lunca Cetății.

Printre cele mai importante proiecte menționăm:

 • - achiziția a două terenuri, unul în supafață de 13.500 mp în Drumul Lunca Visagului nr.10-16, iar celălalt în suprafață de 15.300 mp situat în strada Drumul Lunca Cetătii nr. 628-630.

 • - realizarea lucrărilor la hala din prefabricate de beton din strada Vișagului nr. 42-60, necesară pentru stația de sortare.

 • - construirea unei hale din prefabricate cu pereți monolizati în suprafață de maxim 600 mp, cu o înălțime de 7,5 m, cu învelitoare de tablă, pentru depozitare sare și material antiderapant.

 • - executarea unor lucrări de modernizare la halele industriale cu: compartimentări interioare si ziduri de sprijin, usi sectionale automate, tamplarie PVC, confecții metalice pentru birouri, instalatii sanitare, termice si electrice, din Splaiul Unirii, si statie ITP.

 • - lucrări de extindere a halei situata pe terenul din Str. Drumul Lunca Vișagului.

 • - dotarea stație ITP realizată în baza unui contract cu societatea Hofmann Autotech S.R.L.

 • - dotarea linie statie sortare cu cantar tip bascule si detector radiatii.

VII. CONCLUZII

în baza celor prezentate mai sus și a indicatorilor de performanță anexați la prezentul raport de activitate, rezultă că membrii Consiliului de Administrație și Președintele C.A., domnul Mihai Nitu, și-au îndeplinit obligațiile stabilite în contractele de mandat pentru realizarea obiectului de activitate al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societății.

în cadrul societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL s-au respectat disciplina financiara, Legea contabilității și s-au achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului, precum și obligațiile contractuale pe care le-a avut cu partenerii comerciali, în cursul anului 2019.


Cu deosebită considerație,

Sediul Social: Calea Vitan, nr. î.54-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                Reg. Corn: J40/9896/21.06.2017 email: saiubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

Președinte C.A. - Mihai Nițu

Membru C.A. - Mihai Vlădărău

Membru C.A. - Dinu Luiza

Membru C.A. - Dănacu ValericaxUji^^qA^’

Membru C.A. - Șandru lonuț Puiu

Membru C.A. - Popa Gabriel 'Vlr-'

Membru C.A. - Ciobîcă Marius Daniel

Șl DESZĂPEZIRE S3

Analiza indicatorilor de performanță a administratorilor

Indicatorii de performanță ai activității curente sunt instrumente de măsură care permit cuantificarea nivelului atins prin îndeplinirea obiectivelor propuse, precum și a rezultatelor înregistrate ca urmare a realizării activităților propuse pentru anul 2019. Contractele de mandat au avut ca și indicatori de performanță: procent al facturilor restante, cota parte din profit, marja profit net, utilizarea activelor, capacitatea de utilizare a dotărilor, egalitatea de gen.

Situația realizării indicatorilor de performanță pentru anul 2019 este prezentată în anexă.

Președinte C.A.

5Anexa la Hf î nr./

SD3 Salubritate și

Deszăpezire S3 SRL

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚA 2019

FINANCIARI

NEFINANCIARt (operaționali)

Flux de numerar

Investiții

Profitabilitate

Venituri

Politici social guvernamentale

Productivitatea activelor

Satisfacția clienților

Guvernanță Corporativă

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Indicator de performanță asociat indicatorului cheie

Procent al facturilor restante

Cota parte din profit

Marja profit net

Utilizarea activelor

Egalitatea de gen

Capacitatea de utilizare a dotăriiior

Recomandare a clienților

Chestionar privind implementarea legislației în vigoare privind guvernanța corporativă

Formulă de calcul indicator

(valoare facturi restante/ valoare facturi totale) x 100 <

valoare investitii/ valoare profit net x 100 <

profit net/ venit x 100 >

(Venituri totale) / (Total active) xl00>

număr personal feminin/ nr.

personal total x 100 >

nr. dotări utilizate/nr. total dotări x 100 ă

nr.

recomandări / nr. formulare transmise spre completare x

100 >

[Nr răspunsuri afirmative/(Nr total întrebări -Nr. Răspunsuri

NU E

CAZUL)]*100>

U.M indicator de performanță

%

%

%

%

%

%

%

%

Ținta indicator de performanta planificat semestrul II 2019

25

25

0.28

1.49

22

90

90

100

Nivel indicatori realizat la

31.12.2019

0

N/A

0

68

31.1

100

100

100

Observatii

ÎNDEPLINIT

NEINDEPLINIT

NEINDEPLINiT

INDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

ÎNDEPLINIT

Nr. Crt.

TIP INFORMAȚIE PUBLICATA PE SITE-ul PROPRIU

DA

1

Consiliul de Administrație al societății a aprobat structura organizatorica si numărul de posturi

X

2

A fost publicata pe site-ul propriu organigrama societății?

X

3

Au fost publicate pe site-ul societății anunțurile privind recrutarea de personal?

X

4

A fost publicata pe site-ul societății lista membrilor Consiliului de Administrație?

X

S

Membrii Consiliului de Administrație au depus la termenul prevăzut de lege declarațiile de avere si declarațiile de interese?

X

6

Au fost publicate pe site-ul societății CV-urile, declarațiile de avere si de interese ale membrilor Consiliului de Administrație?

X

7

A lost publicata pe site-ul societății forma cadru a contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație?

X

8

Consiliul de Administrație s-a întrunit cel puțin o data pe luna?

X

9

A fost elaborat, propus si aprobat (la nivel de AGA) un set de indicatori de performanta pentru activitatea membrilor Consiliului de Administrație al societății?

X

10

Consiliul de Administrație s-a asigurat ca datele folosite pentru calculul indicatorilor de performanta sunt verificabile?

X

11

Consiliul de Administrație a supus atenției AGA, în scopul analizei si aprobării acestuia, planul de activitate a societății?

X

12

A fost realizata planificarea financiara a activitatii societății?

X

13

Consiliul de Administrație o supus otentiei AGA, in scopul onolizei si oproborii acestora, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si propunerile de rectificare a acestuia daca ele au lost necesare?

X14

A lost aprobat de către Consiliul de Administrare Planul de Administrare al societății?

X

15

Planul de administrare a lost elaborat astfel încât sa cuprindă o prezentare succinta a societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S.R.L., ă obiectului de activitate al acesteia si a patrimoniului administrat?

X

16

Planul de administrare a fost conceput astfel încât sa definească misiunea societății?

X

17

A fost publicat pe site-ul propriu Planul de Administrare a societății?

X

18

Au fost aprobate de către Consiliul de Administrație Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Funcționare si Codul de Etica ale societății?

X

19

Au fost publicate pe site-ul societății Regulamentul Intern, Regulamentul de Organizare si Funcționare si Codul de Etica, anterior aprobate?

X

20

Au fost publicate pe site-ul socie+âtii hotărârile AGA aferente perioadei de raportare in termen de maxim 48 de ore de la adoptarea lor?

X

21

Consiliul de Administrație al societății a supervizat sistemul de transparenta si de comunicare?

X

22

Au fost denunțate către Consiliul de Administrație situatii de incompatibilitate, conflicte de interese, suspiciuni de frauda sau corupție în situația în care acestea au existat?

X

23

Au fost publicate pe site-ul propriu al societății informatii privind stadiul proiectelor desfășurate?

X

24

Au fost adoptate norme procedurale interne privind achiziția de produse, servicii si lucrări?

X

25

Au fost publîcote pe site-ul societății normele procedurale interne aprobate de către Consiliul de Administrație privind achiziția de servicii, produse sau lucrări?

X

26

Au fost publicate pe site-ul propriu anunțurile privind achizițiile aferente perioadei de raportare ce depasesc valoarea de 100.000 euro?

X

1

27

Au fost publicate pe site-ul propriu numele societăților declarate câștigătoare în urma desfășurării licitațiilor orivind achizițiile ce deoasesc valoarea de 100.000 euro?

X

28

Au fost publicate pe site-ul societății rezultatele tuturor licitațiilor desfășurate în perioada de raportare?

X

29

Societatea SD3-Salubritate si Deszăpezire S.R.L. a supus atentei AGA bilanțul si contul de profit si pierderi în scopul examinării acestora ?

X

30

A fost publicat pe sîte-ul propriu, prin grija Consiliului de Administrație, Raportul anual privind activitatea acestuia?

X

S.C. SD3-SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL NOTE ȘI POLITICI CONTABILE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019

NOTA EXPLICATIVA IMPLICAȚII Sars-Cov-2

Luând in considerare situația generata de raspandirea virusului Sars-Cov-2 la nivel național si internațional, fapt care a dus la decretarea stării de urgenta in Romania, precum si masurile excepționale luate de autoritatile naționale si internaționale in vedere stopării pandemiei, precizam ca activitatea companiei nu a fost afectata, societatea activând in domeniul colectarea deșeurilor nepericuloase si-a urmat pe toata perioada activitatea in parametrii normali, pragul de afectare fiind nesemnificativ.

Pentru anul 2020, in urma analizei incertitudinilor si riscurilor la care poate fi expusa societatea in aceasta perioada, s-au intuit ca posibile riscuri existenta unor întârzieri in lanțul de aprovizionare, creșterea preturilor la unele materiale si servicii, precum si impactul asupra forței de munca disponibila.

Pe plan intern, compania a implementat o serie de masuri menite sa asigure protecția salariatilor împotriva contaminării si răspândirii virusului Covid 19.

Redăm mai jos, cu titlu exemplificativ, o serie de masuri întreprinse de companie:

 • - evitarea deplasărilor angajatilor si a clientilor cu documente, pentru situatii care nu prezintă urgente la/de la sediul companiei;

 • - restrângerea activitatîlor cu publicul, documentele urmând a fi transmise in mare parte electronic, prin e-mail la adresa oficială a companiei, sau direct pe adresele de e-mail ale direcțiilor destinatare;                                                                               \

 • - monitorizarea zilnica a temperaturii fiecărui salariat la intrarea in companie;                   I

 • - angajații responsabili cu procesul de curățenie, spala și igienizeaza cu substanțe specifice, pe baza de clor și alcool, grupurile sanitare și holurile o data pe zi.

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR.42/27.07.2020

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădi administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registru] Comerțului București" sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederii Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completăr ulterioare, în urma analizei propunerilor:;

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și niciun vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, Aprobarea Programului de Activitate al SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L pe anul 2020.

/es*cx** /*<- y

Sediul Social: Calea Vitan, nr. 154-158, parter, birou nr. 2, sector 3, București

C.U.I.: RO 37804020                Reg. Com: J40/9896/21.06.2017

email: salubritate.s3@yahoo.com email: salubritates3.runos@gmail.com

4(033

PROIECT

PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L.

PE ANUL 2020

CUPRINS :

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

CAPITOLUL 3. PRIORITĂȚI ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII ÎN ANUL 2020 S                                                                                                                     5

CAPITOLUL 4. OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA

01.01.2020-31.12.2020

CAPITOLUL 5.OBIECTIVE, CRITERII, INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

CAPITOLUL 6. IINVESTIȚII

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

Programul de activitate pentru anul 2020 este conceput ca un instrument care să susțină dezvoltarea societății în concordanță atât cu obiectivele strategice pe care managementul acesteia și le-a stabilit în Planul de administrare cât și cu obiectivele unicului acționar. Acesta înglobează principiile directoare ale societății, obiectivele fundamentale, precum și indicatorii de performanță ce urmează a fi îndepliniți, în lumina obiectivelor pe care asociatul unic și le-a propus de la societatea SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L.

Viziunea managerială a Consiliului de Administrație al SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L are ca și repere:

 • 1) îmbinarea profitabilității economice cu interesul clientului, societatea promovând o abordare echilibrată între politica de refinanțare și politica de investiții, astfel încât performanța economică a societății să se reflecte și în gradul de satisfacere a clienților;

 • 2) atragerea de investiții de la bugetul local, pentru realizarea obiectivelor; fundamentarea și adoptarea unor bugete de venituri și cheltuieli multianuale și anuale realiste, cu defalcare, prin care sa se asigure funcționarea societății cu un profit rezonabil și cu evitarea pierderilor;

 • 3) preocuparea pentru angajați și pentru familiile acestora, oferindu-le stabilitate, acces la formare profesională și libertate de exprimare, utilizând profesionalismul angajaților și experiența dobândită de aceștia în cadrul societății;

 • 4) economicitate în îndeplinirea obiectivelor;

Prezentul Programul de activitate a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (publicată în M.O., Partea I nr. 883/14.12.2011), cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. în sensul celor de mai sus și conform Scrisorii de așteptare a autoritatii publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3, Consiliul de Administrație supune, în fiecare an, spre aprobare Asociatului Unic, raportul cu privire la activitatea societății, proiectul programului de activitate și proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor.

CAPITOLUL 2

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Societatea SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L. este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, având ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3. Societatea este administrată și condusă de către un Consiliu de Administrație format din 7 membri, dintre care unul este Președintele Consiliului de Administrație.

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3, în temeiul împuternicirii expres acordate de Consiliului General al Municipiului București, prin Hotărârea nr. 201/2017, a hotărât înființarea unei societăți comerciale.

Astfel, la data de 12.06.2017, a fost adoptată Hotărârea nr. 240 a Consiliului Local al Sectorului 3 București, având ca obiect aprobarea constituirii unei societăți comerciale, respectiv societatea SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L., cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL, cotele de participare la capitalul social al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL fiind următoarele:

Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3 - 99%

 • - ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL - 1 %,

Ulterior, prin HCL nr. 354 / 25.08.2017, cotele de participare la capitalul social al societății SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L. s-au modificat după cum urmează:

 • ■ Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3-100 %,

Capitalul social total subscris al societății la data de 31.12.2019 era în valoare de 280.255.000 lei, aport în numerar, din care capitalul subscris și vărsat a fost de 129.330.000, divizat în 25.866 părți sociale.

Acesta este divizat in 56.051 părți sociale, fiecare în valoare nominală de 5.000 lei, capital în numerar, după cum urmează: 280.255.000 lei corespunzător unui număr de 56.051 părți sociale aparținând Sectorului 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local al Sectorului 3.

Capitolul 3

PRIORITĂȚI ÎN ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII ÎN PERIOADA 01.01.2020-31.12.2020

Misiunea societății SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L pe anul 2020, este aceea de a contribui la un serviciu de salubrizare de calitate în folosul cetățenilor Sectorului 3, în condiții de eficiență, eficacitate și legalitate.

Administrarea societății va viza continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării principalelor proiecte demarate, respectiv asigurarea funcționării în condiții de eficiență a stației de sortare deșeuri, a stației de spălare autovehicule, realizarea și autorizarea unui atelier de întreținere și reparații auto, precum și construirea unei stații autorizate de RAR pentru efectuarea de Inspecții Tehnice Periodice, asigurarea transparenței, eficienței și eficacității cheltuirii fondurilor proprii și alocate, precum și armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvemanței corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

CAPITOLUL 4.

OBIECTIVE GENERALE ALE ADMINISTRĂRII SOCIETĂȚII ÎN PERIODA 01.01.2020-31.12.2020

Pornind de la așteptările autorității publice tutelare, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3, pe termen scurt, mediu si lung, SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L. își propune ca obiective:

 • • activitatea prestata și nivelul acesteia să corespundă necesităților clienților;

 • • promovarea calității și eficienței activității;

 • • respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată;

 • • dezvoltare durabila pe criterii de transparență și competitivitate prin aplicarea prevederilor Lg. nr. 52/2003 privind transparenta decizionala;

 • • creșterea eficienței în vederea obținerii de profit și o bună organizare internă;

 • • îmbunătățirea calității serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale clienților

promovarea respectului față de clienți prin tratamentul egal, transparență și comunicare

eficientă;


 • • elaborarea unui plan de investiții necesar, corelat cu obiectivele propuse, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administrație al societății va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual Autorității publice tutelare și acționarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor;

 • • instruirea permanenta a personalului în vederea creșterii gradului de profesionalism;

 • • angajarea oricăror cheltuieli trebuie să respecte principiile eficienței, eficacității și economicității;

 • • achitarea către bugetul de stat si bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale;

 • • creșterea cifrei de afaceri;

 • * reducerea datoriilor la bugetul de stat;

 • • creșterea productivității muncii;

 • • creșterea profitului.

CAPITOLUL 5

TRANSPARENȚA

Din perspectiva reglementarilor în domeniu, a actului constitutiv și a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 121 din 28.03.2018 privind aprobarea unor masuri de îmbunătățire a actului de transparență instituțională, se va publica pe anul în curs, pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații:

 • * hotărârile asociatului majoritar în termen de 48 de ore de la data adunării;

o situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;

 • • toate facturile și contractele încheiate de societate;

 • • raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;

 • • raportul de audit anual;

 • • lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor;

 • • rapoartele consiliului de administrație;

 • - raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar;

 • • Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.


 • • Alte informații de interes public.

salubritate

Șl DESZĂPEZIRE S3

CAPITOLUL 6

INVESTIȚII

Programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor in anul 2020, al societății SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL, vizează continuarea obiectivelor de investiții în derulare din programul pe anul 2019, precum și noi investiții în valoare estimată de 77.341,38 mii lei, astfel:

 • - Proiectarea și achiziționarea unei instalații de gestionare și tratare a aerului viciat din hala situată în Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60, unde este instalată stația de sortare a deșeurilor;

 • - Amenajare căi de acces, alimentare cu apă, canalizare și energie electrică pentru stația de sortare;

 • - Amenajare platformă Drumul LuncaVișagului (parcare, spatii verzi);

 • - Montare de sisteme de supraveghere video, inel hidranți pentru incendiu și iluminarea perimetrului stației de sortare;

 • - Amenajare rampă de transfer pentru stația de sortare;

 • - Dotare stație sortare cu aparate de aer condiționat;

 • - Stație de epurare, confecționare 4 bașe colectare (apa menajeră, apa pluvială, stingere incendiu și levigat), centrala termică și realizarea unui gard perimetral pentru stația de sortare;


 • - Construcție hală pentru instalația de piroliză lenta (contract asociere ADPB S.A.)

 • - Achiziționare teren în suprafață de cca. 4500 mp;

 • - Achiziționare generator curent pentru stația de sortare de 800 Kva;

 • - Achiziționare instalație de înfoliat baloți RDF;

 • - Instalație de tratare termică prin piroliză a deșeurilor care nu pot fi valorificate: RDF, Biomasa, plastic, cauciuc cu obținere de ulei pirolitic, gaz de sinteza și cărbune;

 • - Instalație de piroliză lentă pentru fabricarea de component în vederea obținerii de combustibil de focare si bitum din deșeuri municipale;

 • - Achiziționare pachet active deținut de societatea Neferal S.A.;

Achiziție stand pentru geometrie roti, atelier reparații utilat cu toate sculele necesare și proiectare;

 • - Achiziționare de stingătoare, pichete PSI, truse sanitare;

 • - Amenajări spatii de depozitare si birouri, mobilier si rafturi hale Splaiul Unirii si consolidare atic rampa transfer;

 • - Realizarea a doua bazine de curățare materiale reciclabile;

 • - Clădire birouri si vestiare hala Vișagului;

 • - Amenajări spații de depozitare și birouri (aprox. 480 mp), mobilier și rafturi hale Splaiul Unirii, aer condiționat (16 buc);

 • - Construcție hală metalică 1000 mp Vișagului;

 • - Mobilier clădire birouri și vestiare hală Vișagului;

 • - achiziționare poduri rulante dotate cu cabină și greiffere;

 • - achiziționarea de motounelte (trimmer, drujbă, suflantă, mașină de tuns iarba, scarificator, motofierăstrău elagaj);

 • - achiziționarea de autovehicule (autoturisme, microbuze, autobuze, capete tractor, autoplatforme basculabile, autoplatforme de 5 tone, autoutilitară 4x4, autoplatforme de 3,5 tone)

 • - achiziționarea de utilaje și autovehicule speciale (autogunoiere, stivuitor, Wolla, abrollkipper cu punte dublă, abrollkipper cu macara, încărcător telescopic, platformă trailer, suprastructură de colectat sticlă, sistem de vidanjate pe cadru hook, autovehicul tip cisternă, semiremorci de transfer, buldoexcavator, platforme de lucru la înălțime, miniexcavator);

 • - achiziționarea de containere și coșuri de gunoi metalice (container de 18mc, container de 24 mc, container de 36 mc, containere de 1100L, coșuri de gunoi metalice de 60L, suporți pentru depozitare saci, containere îngropate)

 • - achiziționare de echipamente și mașini (mașină de sertizat, de debitat, de decojit cabluri, compresor aer, strung industrial, generator industrial, bormașină de banc, menghină de banc, generator cu aparat de sudură, sită sortare).

 • - achiziționare echipament protecția muncii și materiale igienico-sanitare;

Societatea, prin Consiliul de Administrație, va monitoriza criteriile de realizare a indicatorilor de performanță, stabiliți în contractele de mandat ale administratorilor și în Planul de Administrare, prin respectarea cu strictețe a disciplinei financiare și a principiilor contabilității. De asemenea, societatea SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L. își propune pentru anul 2020 să achite în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului, precum și să-și respecte toate obligațiile contractuale pe care le va avea cu partenerii comerciali pe parcursul anului 2020.

Principiile directoare privind administrarea societății S.C. SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L, obiectivele strategice, țintele de performanță și prioritățile strategice statuate prin prezentul Proiect al Programului de administrare, se constituie în standarde de performanțe obligatorii pentru echipa de management a societății.

Cu deosebită considerație,


Membru C.A - Danacu Valerica

Membru C.A - Șandru lonuț Puiu

Membru C.A - Popa Gabriel r [ Membru C.A - Dinu Luiz

Membru C.A - Ciobîcă Marius Daniel


/!*<•

ms 3 «o, Aw.Mj

Al ’>I70K AM fAR

RA OH..ESO'   5RGETa

A Murinde £ A’-’R ti?A90i». Z(J14

< H- 2724? 46'»

kAPOR'H i ai nwui ixb? nwMC atrx VrtiuUMtâ,

M? SUI s4L!.4Ri î \ l'F S! DF'sZA^'. ZIRt SJ SRL (.11 R0’7W4t.<2«

'i. Arn dutJîîA                                    yik‘ 'ocieUitsi SI.G :S-M liRtfAîl Șî

DF?ZÂ?‘FZW'- >K‘- CS^etaie-u’?. .tu.wiml.ri îiiiv.jreaF. Af i. Jc.. V •.<-■«. iZ-SG^. pjnci.. hirivd 2. -.eu^r >, idcni-tiuai;; prin. > cd:d wn’.v de jittcțțisfcurtf d;:..~Aj. ‘ 7^;* 2'A a\-cupirtd bihtiti-i ’.j -■ dec&Td’nv 20i-O. ■ v;i'Ui-.k' ț>Nrtl€ m pțcjdetv ptfeuu- *.,' :.,’-.:ii.-'i-

mîhrjat :a -•țs-3••<••* J- iti- peA;:*' uii ‘iir.-.ur ni puicA-r te .«.vr/-*?'»r'<- ■' ■ ■ ? o n» aa.

-vplk'ltdvv.

>.S:î'1<i'|iÎ>-.' fio-is-i >!irc jAtividi^îlt.' bici Jiiccilih-'r; 2J. :*•'                   :iS*!4-i

 • • r                                                                     :            ir.

®> •‘f’ain'j.t'î              a ibAFu                                                                     12*> ' <<i iMii। î-, i

 • s.'ii;'fț;L:        k ! Î5 »«.: Alt «ft1.'.                                                                 Jh ^1*5. ’* '•* ici

 • • *::aiAi:ir                                                  '••■'

j li’ x'.rO1,-.-          -'r.Kh-'i:                  jrxHvlÂ"Ix.?'.- ’An.i.r i- ,,î.'s ■■• p.'/Airi

fÎKiTiGave a Siaji.itsHiJu - Jk ■ I duceni^r^ prA?jr' m > ;x.'’'.«>■tr.us.■x-. Faa ,?/■ pt^ru c-.civiliA i.iwcitit nuh -îa'. kt • .-■mp ■!■’?■> ;u CrF»iint<k!:îv vu ’r.'/i-î1 .e-Ur

‘’*■■'.■ !<ir »'•.1 - I... ’’i.1W.***• 2C ■ î ' v ;iivdișh:.o-A ț: c ^iAph-tiîV'ic 4iu-rs»\"?t-

^r.nrrti

 • 4..V1.1 ikv' j ,.-,J . j| r:r|i..";.,:,rp.   >|                    IrV/G.si■'* > । Si j s ■• '*’ ■ •■

i e;:ea iii <k2 'iVi r’i a.-r . '\. t > :pr-V;;rIc Wclv ;.;; aci,.-.;Or r Vi Grr! •• -

Jriiih.it ui W'                                      .•itiJihiti.-.ii ’.tț;-. ■                        i. .'-.Mi.tn-î-v hn

.■';»«*-j.l n?’;i S'.jr,’. iîijtj'v’iJv'.’r.’ Sîța .ic Ssh::?.              ț .ulutvî L..>\   ■ • Toiv.ri-tr-iJir

■              '■] ,■- ..ic « stui piniru                        ejh»i. uai/j. de t’i .t r--; '- . ■?: ■irabH,. i f.h'.i

»■            i t- !'• ■■••:?.. ..-.•tHAJAi -i'SV -.i-f;; lj?J eîrț'.Cib:-            .Hkhlvl S.îi ••.•iH--’. ?'ij?.’’sVSinr Iii

irJ v.vvri- .le-u...           ’■ •-. ^.ArjAAiiVh;!. v;' \ »<e -n; rr-j-•• ■...,.•<

K pip țvUUy p:-        '■ r' 1 ; !;■■'■■> UTS tw.ț I iHpItAițitcE yt> țv.l :■'•'••• ȚSOJ țț tui (j.}(ț7

r' MU *                ;j. M1                      . .Sw.1-..'          «‘«Ui ■ *       •’.ț ■-'•J. < > ■’ .e            Ji'ș!’ •' ■,’.>i4i <•*< sifl! 1

•■ •                                ';ț?’u ,■ ?•>           ' j-JVj:1. ■" ->n 4p:-|l’b’Ml rtjțjî                  r.p-d.,f:. .Vijt

'.li'ipX"-”                 Uțr î>":.iwd-'V 'IS'i'Vitî?!/

1KOJ tW ••••'0.-. ■ .■i-.llK-i' -lytrp' ijî’ jpJ'.iV q IfPUul .              priiAOp. i«:-s

h<y r-F i!Ais.’ ■■ •-■ »«cmvO’.'>.n Uif ?«•              imr&p^w »> S‘, :-H.K:?ițip:sî?j ir« flOt -U

' «--pSUVU-- ț i'ă|r.5i-iu?:;\ juiiîpp'. r.’>                  iu i'ițuu-t: jk ^pup.ity,;i:

< -'l!'Ws '■ .>- nflZ fc!y?SuUl$ :l JYimFflVX i'GS sr-p- '■'?■                   u*y

ÎUMW \U șq.Sțp -.XttM                              ii J'iii.'Mi;- jHi.pif

riîityikiuiî M-r-,. -wi :p.i jșțjuJ$M >? i*ÎC;1 liS'V" Ui'iT ->p ’.’nipi? ■ .’•: '-'.iA -l|* £>)șAl> twr-j .v i- n '■<■ ;•■.!■'. '(!■. •-M- M-r■>?.!.: .'■••           ?<’                     K’?vr»i>î?-;-';• ■* >' App? ?n

’• ■.•.•jrs/:     ■" ;"ț '•'•■■y                •! • pv.; -<;■ iî -;v. jJ >•■■            •’țf-'- > i rups țs. .w

.’M’iMțlT'. ■?•'./ 4«.            ..;■ ■...7rL--<rl<y> Awl ■ «iil/ur-U ■> ’jnC.î.xr■ T? ,~.p

V';i : r 1.',.       - ;;1 :r lî! j.ȚUUm;’                          ■ ÎS                                 vr-.nci'xlk^j

rt?{p !■ ! •U.fl'ip ■'i/.M'.-'-'.IVIi:     .';p f;«:4iî: XiUU UrTVsLK As ;         '1;m . AlȘ j ș Țf

-/<■ .? iiMi: r. m ' ‘v.'îi:j -uqîpp» h<(.,Ti         •*?.>»; rș.'^AțitîîJ;* .'<■> km 7p/.vi?i ■■■-.’

ii ’ M'i-'t- :'l'v:.'»%•;.•?, ii 'î ■ pKi \,T.s- «M'i r »,<। jM i; .</ '             «.u<!iipip 1- '■.?;■■;■        .<y          '■'>£-!

r 1-M ■ K17S; ,-■! /-Ml t 1fipA<-AV p p..■•'<:« ?*.(jif;ț|i?;ti.»_;■, rjK’tc'ju.] ’5’.:J dv spmș.^p ty                ilți\i Htuus.i m wm-pap k-s •wyr.i’X, w.jn’.’-iC’,-'           r mțuyuÂ’f

•*rd-,.p- -■        ■' '?■ -MUaV: tu-,liitU.;;< jțut:         Jț- :Vh?<Jd»l-Stînq VTUib { si; .uji;

’-Uii ;.!■ r-, ••.'■;S'. Wp -7-i.: iinunitMli pîjitfen n.s qqițj‘ ir» < ;•!».*.,Vțj

■q M.f            s-țid

■.swnnș, tiîiriUîCM ji: >.              kifi. kâ ' pu. ; v>r ■.: ji-'.i ."ii-iM-iK r..i picitv

.•.•’•{(.•' ■t]iL.-ri.j;d.l.'0' *-. ■«■iKt3U!i’-Oi.7! ?"»iiund ;..»ș?■'■ M;: .■■•■. b-V                   ft

r-.Aț:c î J,q ,u < ;i k;          nd >q-s''d>7J f>is           WYZSK1 i'i.v.tl’HH 1ÎV>

'.•-(>                   v.j.Mj.'ș.l1!.?;;*- ■-• --licsițiy'-.1.!; -f^.viș.pd^                     >Șf             pUjApd'

;/i,; ■_ h>                      M-'T.q ’î ^zr*.mvmK’UM   eyoîHMit^v.w An-.’: 1;f.-0p{jș: n ^V'^ T-IS

1 kl(/-«?<■>’•• iOdS I? '. ,VS Y.Ș-. r»»T’i.- mdpt.:dl t.-.

Jl.'illi )><’.'•, ■ l'.-‘JW :'i.‘ ■■! Vț .•.iC<;-          -■<;>• jj A, , ?fl C ,TSf. ..AK-q jip                      ■Ajn. 1.1;

.-!(.• 9»Mp

P'-ik-tJ ]’•■ • ip Hi' jTpJAip “ ;rî.’ty.V; '■ ' V1MÎ XJ pripii-;

■,TT-A ■.            ■         ■-A.     :\"-iU*k) ].-Al‘ .!■?                 !!.K?        ■»':!!! >;?■

,,.         <■_ -.;j tj •, 1 .•...ț      fnti’Alvi. -n.i-1-5 ■ v • ’i-j î’i-JsSA'M «idr-if .și:..«r y-• .ncî-*

\;-*n:is».>.G -. ',. ’ h:«i.;î’ ,<i                M.'iiip'iiiP ip’isitpw .. țp.’-iij: ,a i.y AitrpîsXir a.-sj ■■■• .'•j...xh.t.

n'■■•: ?pi:i>5Î,id i;ip i'i'. ■..'.•iî-mjî; uiMiM-v ■ iC;jp-’;v țViuriî r'iuq.sin-..; i f -M.o jrtu'Paft umao

•țiHKKS-ț 'hi Ti.ip itipsiiai.uj’uqpti ui                .^aaiî jut«î •Jrprv u; ■■-pip ."'pr Mi-ip s

’j.n'.xa <- ’iik ftspkwi5iihîHt4!i.sK« tw--’.tr:< xi-;■ -’r-s- rî'P.sd


■*                   avtnSM<rcr^c,i ;.-. hr'xctc: -•               ’ ■!<■■    11

.'.rUBcn sctif* m fisdtii «â-ndinfeir <,s;->T;«'.ru:-l.-i -,Jc piața.'■.ikvU ' ' ? * S.x •.       - ■' >< >i

 • L.irS./.'iPI-/.iP P                  iîî-.’C (■•,’<. ’«                      '■■ U '■’-'f1                '•'■•«.‘kv! Ts'i- «s!"

i'itfr-i i[e :;<•■' •*'<•’.•;.•.•} -.kMHj'i- U'.'i!îs ik- pr< âîv.U'-

rm>u»eib/.?fen .«,        ». Sncitf^ea pr^> ia o tfv-M-.s .> «nitul; ■-.'•• ■■: •:■

 • •Ji.c ,.» dim ppUfiii. Iii* flutUS !! nlid jiîi.1! i.tî US‘ țX.<ț'S! rHîC jri'.iTt ! i Jiî 5-£. il-Z '■ ■ •' •:>!.'. MKU ?!’V" i': .’Ujl.il ttc*.lUț3U’ S'?. n'r.;iU\! [Vt'v.Jde ?V;Viz» IsftUÎ t StfSMiAt Sî. M. i'-M .!      «“•'!. ’'Mr'4t

;if v.on».ij.ti5'                    njțîî ic-tîiZSîtVi                 ;.'îjKț' ;■■ >Mgiir.:7CXi î:a-';'- ••<;.wcid '.Of’

hu’jvtul. tk- venrfwti t’hehtwdi ■». acuvttftU'a pnwijni:.'*; reprezentau ;■ ’- ■■■     . jp.e.

pru't':                     dxiijte Set t<!ț i, rc-au-U»                            ’k*sZ'.n!" ,■••>;■. Se >&’ . >k‘

vpcriijv hițyrjt!

 • >n (,wa..»t>.ivi!xu.e,t iiv --mizare j actfiv.-5or ■■zj-re " hr.-î.:’. a J.-. Sal ,;i ■•??. St i .< ■ >

Lihi <.’i fU .f<’ JUV?               .".ii ;k Uv ■.rsi.tsU'v.H                                 ’i >•    (t:

itjfep;sî.ri1.î iî; ■ ■                         iî ; tjp'.tț':-r;«î--r i■ n, Pv Si.î ‘ uh; - s U- ZX^zp.;-

Sti! , ’P -;p. ■■’ l j.iix 3 T. șxsirjmvfmi r.K.’.’cfî .jfcCti' «:t ;:>■ .. r.*f

v^ijeruiui. resjX;:î>«             jn i-s.;eU,-ț‘ PJ pro.ed‘jrr’.Ju-s? -i vn vlT-Sivirii 1nis

t ic PSe ir.- IVC ::cp. ■ <'te'

M'ruja dv pivîd            vim/arr d>; '>.utv it ! .-*-'■ ii                p.'a(ru y n< 4«'s; ■■r -' Ibz:

&.* acr'-î.i 3.                   K-țiîdvt p^-ia }f. cu-~vfi.'              d..-

SaM>nLac S.epfur 3.

O j-'^TC- j-n f i-’ ■ .-■«•,■•■ d'lrir.j.i >.-5           ■■■! ;:?.,Ț.:.i dii5'* fțî3 L-iț ie                 • • •• u •

‘ CCPtl^ib.' Jx                '”b1 riicii!• i'îl-MCî i.H«_ ;< , l'< •hr»’.: C -! d’-i•' f.s’v*'**’■,!î’

exih.ri.slrn .aP.S>iU4i

h, (.“• I'--.iii            2’f!^ '-                ,.i j.‘.                      ilpgiC cu c.-               u»:- •■ .             i «.

i.v/1 rtiTr.»                        Șj .Jt'ît?                 i;Ul.tUih ■' jili-l’H.ț’.iip

Xu s-uu a..îAh'.                 vre-lib.:                                      r- e

iwîk-ia? cțțs i! ■?!: j- s;            gitiajisf penitru w. in r;;jn..ie ,i>;er.:or.x

■\pdiui rin .                                      ii-i c ;.‘        4-..rv-..v- ;.r;- ->â s.’ .",.:• ■'■ric-.c;?:u unc:

ui‘j.»:?t>î<i4:r'£ ^.-z.îeri-d'. <■>?.<■ .țr           pitjv- u. :c>r. mcid .?t*n.'uiî?oL. •.Rrc.eii.

s<!<:....tu<i ;k u-ț ; ■ i'ilui:                 cefiî.»n.:                   f'ț-.i1Hr;5;țO;îH              t fj-i

"IC c-sli- ntC.i!:'.■.;,! prvțc           rc-fKV?

r«:»ftyu<a.»i refedtMZi; Șa nl/îhttirv» e^tJÎHKU-lo?’ tte ncliiziti»

L’ITn.v.:     VvcttyM ■{              ,-v '..‘-rci-r-f-i <kUri. i ee=- /..i'î; t.f e .'.- r.t i.<r.-.-!

se;.'<ei!;!!3 dc-rs-'-; v'. rț\<vdi>f iP?; □<_' ..iiL'biyțh •-£• ■> ■■!                   k’bZxd.\.b- '; ■;•;< ■;•■'>• \ ;1J

f'Si cȘevbiuic '-L '?■ 3vCi\d r u-lji. .J m;.a •;/.<<. s.j pțt.uv m 'r./iuf.u pc>u n. c*ufi c-uu

.■AT'IIIU* be'tJ'ii \.i’TTipifțd!iV v-.-rt:>TiA f£f. "î.            1 tXAii’dv' .x i •■’ b;. unxUr •■:»>«>.■

< ■                            ,’ ■j.kP*. hi fSiîijî            e.,<■ j.^-,»s,5 ;j hJ'J* ■.' C’IX .?>■ ’i:.     ■'-!} )’«! iS':-’:, J<

ti'Mn.îi.1 <!J 'vili'-'. ț i_, f.HUrtri.îJ AnliShXÎJ Ș S‘.t !U              ■XflșZd’S'l:. -.-li rcpuic Vinei'C'

'tccesurv Jfircii ii? <u ^vcteta’c;' Ad:!’;? 'lh A-J. '■'■ S'           iu -i'dvrt;.<

3

1-j.Aiz.Ș’*ii ie rrclub.neati' n-^-< -J’’. e’Ai.-'-iie-d LiJx-'i . ’>.■•.*< r 'ep e-1 •■ Mi TJr.jjnM'l Lunca             «iviC: >’n'*huiare «;i AS '>‘ l-Midcsir»; vint’ u" -v <viV«.’O.rv

>.i!ev:Â^k;! v’î h-.-i Mii»-rai >K                     ''.■:■■< pecîU-i k'bwk;                    ,n

•• cw<ia ipdi/Ar■•. <■ •: sn.'dii Jc               rW-'cti’r .                    Je .'-'.if,    •'■ - ;t -’Jd.

'iC'î‘’'lL;țt,,V« vX'h''-'T

ii'' itriui ,?<>!•> -.li: Ae-ArU înv ■.•«ini conk’FFV; pppnnu. .u ,) ur = •.;».•• •-<■?•.•• k ;„x:k.t-iu-u>:■(»; v,■'•/••.•ir^e k 1 )ev:ip<Zre S.} S.’-M e ■ p.i .1 ri-Lcu-- . - \ .«:•.<Aiih puitnji                         iiaîr .<<;■:.■'■'U, t)iu țnvt<'-d <‘e 1      !K2; ■        ■ ou

 • 7 '<■ -■■ iSifercnla ck <4 HA »>u4 Iei fui.*. in cîti? de r-cafeuc i»,> ■>.,j. -r- <ui» ifi.,-ÎU î F.iXȘv- -■■'',;11 ;\1M. 3I                   eurțx-.'yk -1 «ru.c uit»,’ ■ fici^fîeh -dr e-.U’ A. al

,-v••m/eium' pi- rvnvAj.* >.k ținij.» par^ carJ «ajivdc i-sfev unu* wt ■.:■ s. puse m ibnciitme

Stxi".WeiiJ '•!1vA?!.-niivr y V^-.'fkv.ire'S" >Ki. % -/CiiCei.p. rc^i ■ ,u .■ ,-p !■ .. ji.nditt- -Ț.'.i. k ■:■ .■ •■.•■■ir-tre cm;:ce;ii;i3f.k    .Avei.Ai j eufi'- ufi'dîhsT ui ‘.:.i j ■ ■ .

,‘. SSi-id Ua •„                               -‘t.-jv, ,k                 uricGuU vMș-’.'t,';- ;i;>> n './jj' ,1

iî■.x-îno:ii’-Ml. liipi. ti*-v u dir. !i« 4kc>K';u..-<’ suri? d* ei,rp.h-1i u                 j. ;♦’

 • <*... 4'in■ ><țe.’îl                \r ^c'^a’uiirKik Ai             •:■•-:■ =7.?;ni..-rn: i;

;•!re<,? .„li. -.! .■*•; ■< v.-'-jmȚM?.»•<» ’lu -3. uUKf.up.                  S>-u ';T:î7.t'       ■'                    î

| Ahnntar< asf*wJor chirie m ițsjdif

pnw-.i'ji'îî-c lî?de ■■>. UU'. <U pî!YIK I.» •:■■                                            r •'■. <A ■'- ' rj?,i ,î ||„

A                                         bui.'ț’Tui(ij <k '.■fniOjii S? cbebdi'Ai >'■■.■ •).•-.<1 ■:■ ir-? ;:/-

Vvr.'-.>         . Ai&Ui ■’■: '■-irA-'îA :» triA’Aîii» dv            .!/'■! yei.uhu >l ..a*..a .<.u? ;.«

i’uZU, J'iuhi id'Uui? ck-i l‘l w?> ‘ -.vJ.l ji’.l'.lutuu, :bi:t, :cf rU':l U':; i

 • - ■ ne liv... -’iv?                  di^oilîu-.. ..r.'diiA.i'?. -tuir ;k- - .r .s'^i VXJ?

.\iT! [/■?'?.;« ii.t,s-..!j;ji -;ja .'tici.dnA enjukK.'.r'i pi' -u.e U            rv,. -avAv ■>■

... -spcjitîii kfdSe-FVc' (ic .e..reeilUvA■ »' ?<iAu ■”•. r ?.i„            tt

i’iUîi

Am            OftCi* .iu ți.-..ț cteciuuiv          . ■ >.ftk<3te ?J 'v>ni;pk = «v.* p'CuiirAmd

Sixîci<îirr

Aii’ ■■'•         v.lijie??■-<; iiVi.;g!:d;crii Aîjrurilcr in rTuUl ir,' •:-••-<, •      ; J, :■,,, ,ir

prvei i.si.; c.cn.Art 'CiĂr-kiți.j ■ jr.:

ihi             ■ faifit/rtu? ittfminăira&itiifai

; mjh rrtsPăsM» penau tpUK.-?nw»i s< px-ue-ki’-ea aht* i -’V' -\<tîv

’iIr               e'-HT'tJ RftpOUuS                        <1‘: u'ș <3.’~<UHÎ irtUtUii:                 ■>

raportul J!>vk,7 îI-’U . .i pOX =•-- fa          -•. Pi UvC!/'liu? ntflUen;TK4

Mpptj.-t, p?ea . *. ia M.iu.MV'fc' p.n;r‘Ck7•      »b*opvTu us'*-<■- .«l’v luP’-np-j. ; , - :„(j exe^pu.-’

KuZUPP îi; ‘M '■< ' KMk Ueaia ?ap:K;;J îli PinOÎ'ir iî'r-’îl. Hl.î f»; :•!» ibO .ii* L :L’ e.'jdț risiguraie. ::b pnu# ■■

 • l.țî           ei. •■ <âiM              PrîrlîKîJ!.-.' V.\u-Cîliu! MkH?’•■ UiJ;.. •

>li ’J,                             P.îCrf Sil .'7’.;-;..'; ,•;   \ iilîbu .U.'Ui ’ :. i' P <     -'-. '' k'' •<• ''pkV V'.

data 'icc’c .vi'e .•►•?:.-wui!* *uri1 •,rnvHlk"*u"- -<a vevik <k>

 • ■..1^0-UîtPjv pv c-jj’v Îe-Uli ehlUUIt IU Timpiil aiâîlhJ'j! '■,»! c!• !.'1 -l ’ dv?t•■' HÎUlv ^'lanii’CeilîV

!! r.;CțS* fț- nr?Te■•-•. i-'ajlU e' ■••îf.i V’i ^p-' X’i d’îl ii psp- <!'.î.>. -î.k 3 iivv '

in k’iue iS';'kiuruîî.'.Vvr.i , m eon'cruiîî.il >.»! !’ri.;inu! Mi'ikU-ike ' •■■■>:.■. i' ipLuv IXPZ'JUi -i. pttUi'ifk lif~ « .j.Lk'hîk Pr':-                   • ..■ ■■•?:.» ':iu :k .

,1" t'uzt» VÂcb>?x ,i                                  Jes'h.aiîPk -k           « Jk-■■ ; •nr-ru-jj

i Xeii’ipa.';-. jfi            'Ir. ■>

t f:5îi-';-.'..!(uk!                /m '<<!px:!4; . ■.?>/, :.■•’adjrj .           Cei';.: . > •               ■cv.uti

•.'■■a;                                                Blî..*iți. li'i elini u- •■                         P u‘.,. k Â.

;<erî!i:f! ■;■;«'• i ..v,« * Jjauik.’ țiu’iîiCv'u'-.-’:

’-? P.uț.»iin.-,-5 .rdîcjja iuuî iW'Waik ;a ledr .rpecie!>2 ■•.'•>! ;pii>..rfV. " ii c«niUniate <»» cu «■'ul’.n.'h MîiiuțPilt.; S'i?i,.irtvb*r s‘e‘i kie kS'i'i' f.-i!-i pt(iici<:;c k<‘;-4'k’Jk- -penuiitL i-eikibue pi^vui siWaiiHc !aj.ăbi,7* .ai'.

;IS pPi. .. >!. -Ixe ' X-;W<itikL'-:' '■< i.i'Tei/VCr'! uj...k tu priv-.iv i.;                    - !'>■:’ Eli i es.UiU.

r&NkaHtt :f <■ ;îC®i> uțidikiki; ftUpaiiîu.!; p:r-          '•••icfuît e              ■ ■ i-e-er 'u tit.i

C? S • <-.’<‘rs-.kr:\ .     •>. nii ie:-.- :.:p •lafX.-r’.t;' .5.h;s ani                                  .,■•■■■:-/>

b:tpprtu, -iunihu .ee liiciix >lr ik’i'.-rtd* vp rreiri? h ace1-', a -r-e.i

7.C<.|:i'lu» •:<■■•.': Se-.:uk;*k .‘‘-U :V"-p;.>P;.s.1'k.l p~      t;i’u/II, HCP CUtdihir i'.p.l ■ L.'.p CÂTc • •• ■

e siijr.^niie îkk-l!i ir. L'uîâkyi'i’irkiK <7 HiJinii! 'luissimîui rî'^rtiut-r            i/<;.;.■?■ iI j. ■!

.vniru -ivJ ■•■?■.iukiîjș ...jc •;i*r:4u;Xie.! ■’                 ">ar p?rP!- < rvPTîii'. rvoun-vik

t.i< • ifti.e.p 'p;-..-v eeh'p:-'»;..' ih: ilc«;3'iirari ef.iT.r ijcaih? ea’.z.jt'- i“<? .'k 4;a.>•»'.- .te cetLJt?

J<d Ajvirrp \ I           nvs .?W,71U?U.’.! ■- tdi'. -;r: iv-jj ;■ j sr,p.j.- ;?l> nj

iwl Wijqi. ,-(■. Apspju «i n/r-yrwq ?.pjțj                       if-m -\:a k;

■*!»•»n; v;<u fij;i                  ',r:-w    a;»:.’ »;ș s;i-’i-;:                    . nr-jn?5? ;->v ■ i?ș^.î?ir

JopjEiL’;V-’uJ. uaî«V-J                  sMi'v!»;.• yi v.jirAp! -îf-pv svq.-'jj ■»’

■■             c?. zVii-vnvAi .<• .‘MIM uf iVz.T'.> ;-;ț T:Jtp.’i ; ■; ;’■ v<;ți:uv;s

SV'VVMidi,.-, pUiAtXi in a\;r,'r>Î!«T!i,W‘            5.-j,3nș rjuiiî u; MV..-

ultpbVn r-’. ;               «*[ V' •:■'•■                                              •

k’i.Vv..iu 'd'-'.j'.,              iLtidi-'i' .: j’-Cil':’j'.’-'t                        । f \i '"-, f;:'':..;* î.'..*;'./

<■■                   ■’.: •■' ■.■;< ;>-u                     ’.r ji >>U3 r; Ak.'v.d n?                              :■.; ;    ■

s f-'XC,ț;1î;       .ev;--i1                    p «-p pvd ,•■•..

p-        ■•'u             P ■IVVSp.d            jcV.eiiȘțod ■XT’v'vi - Ap jîW.:Z -iAr-XiJ ♦

fr                                1-, ;•

r;?.“ • *' dpiiî' -'j i-iu.ii.Iy.-t 4- i’ji pțjcss •:      ;• jcp jifîpvvb t.ir.:,v»a a.-'.v-.'v*- .ițpibr

■rr JÎ’P'V■■-su ■'!• ■                        \ tu -j'.; /' mui-d jUVAApJ A.;ȘA;4! ,'î i'vuiV -..- -n;AțU.i •

lii.'ii.!- 'tV!H i\Kvn W»ÎE’.!-»■? ; ' ''Î-P'i               ■ A.itk-ițkn’i.: e,. = ii;-'.»îw.

. p.nx'. u’.-<;vr.;i'-„;ad Ajvt<i rpșa'.pț .wcuwp               ?>țț,vT»p.'ț ■■•(? jpriuî-™

■11,1.-    ! <1   ■ ?: icț.ns-'r J'->        !-W pKVif j.Aj.'pl.t 'T.i’ ‘»’ȚWp; ‘•’p -'••Vi’nr;

■|                       i'.'i .r- [fkn :! ;-•               uî ■•'■             -;ljW --ț: V'. “..-.l qtltLk            i HZfii:ț

"»■•W.ui,' y ■'■■f-.’v ■iî-vn/ t. A ,V;î?ppi:i£ yțpHA .op aq-iid unur I-          ața

:■                        -’V;'. .. ■-: ■ ■’i'ipl sr:           >< Z~! t ■'■'.,>■■'■< k 3'.                            ' .•■ ■ '<!'■-’i.ifîl

A.iid             -;i,, .;;)[< î <\în;,np'liOT'1                   3p ”;u '-.ikiîi.ț'                     «

,       >•'_• ::p iivnppîis:-Vi-a-a-tul Ț"‘:‘

■■ ,V-                                             3-,;i IV. pr<iri£K\pj;<‘ c.ș p'f.i- n-a, j-; Al.-fr5 ■.-V ț țr i ~                           ■ ■ ••                 Hrp

îJ<i'                        '> v; s-i-jr.fr.4ini

> sm^japni

MViJWM.q HO1KI |\

î;it-urvj murdo tînrrui n... Hlrrpu'.>nu.>jv

-;jvȘi'k<r               p îUC5?liP^îj ■■ ■jț.r.iip-h rj.iu.if5V șn;.f'idr;j i'ițllM ■;’.;Vv,■ p,iișpîir *JiurJ

•ftiqn.T-uu                          ‘p îs.           ;»(? na- ar^p -p(pp\d.....«J- \r tun? nr-rn:

p- Î !*>'I-1HI - .' -j - p-n mux.î VJUM4U i              ,7ijT ■ ■;■ mi :■ jțprir Ttț y■M.j.,1 :■<; ipn it;FȘ.X<*dns

As ■■■ .'’-ii-.,.,        .'•</                    UjrpfXv» j ■ utiețir-îj^' 'ipfMȘVj ^i'.i.î ■■' liFUPii țVi>:Cuî"

p ■ '•■-(ir.-.:., ::ytțiuesîV iu fpHp;-..WS >)j 'CdiȘpț             Ți:-'..-upx ?r-.,: ..ifiivi VA-V f»

PpA/îP>7/ț

rutT.iP'- ;■ yprv;U' f • «!r> jv --

.'■■                                   •'.«•«•■:• XMii J >:• rr 'JKi'-itKS’X                               ,, .... UiT'- ;j: ',;vrfe

’;•!'■ s; ■!■<;•> '■ ’ir- ■:-'■<• >;tu?p;îxi;>pK? pintii-j vpriii*': ?         tviișiiupAucr

r- .tî-uai ';■       .•P;.r;.-;'f. *> ?JjHîU.î.jtnri r? yiipr•u-Kpa?             i,nf                          -■ ;>q

■ii.p'ir ••«■•H r -.li:4G ::tj. ••irin? ’j ■ !?■'■ ’C 'Ujrrit ii'iirțiUlu1.;.- .ip* ■’ ''i;f j'f-mfâ 4»lUJn!pp :. ■■ ■>oux-n ii*‘îî • .’n»> *’:r.inji..ip’-p,d*‘'■:.

i-. iJFJjil ■■!?' ',">}■ sud S<-                   •TJh7 u./:1 M P 'j?‘ 'ț             -Aj :ur A'V. ;-U,V.'                  I

Cl’i-pT'

-i7Tj:';n,. .'■.!■.< ■                      j '■.- 'IV?; ''JAjuY*:1.                              VA'f.'.ț f';; r'f'J-'                                   '

j u’z.ji':.                                      pr Vi.'' u- i'jsiițtti.t r. UsvL Jjisiuț *;•

’SnruUi An Tinjt't'j svjițjrPip            ■_> ■- rjin^uț* ''F'ajCuuv'u4 rov.p-x Ț •

r : wi;. ’i'v .•ui".»suis^i' Țy^-t isf <■' Jisivp>?’p. ‘

PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI


TELEFON {004021) 31803 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04E-MAELcabinetprimar@primarie3.ro Calea Podești nr. 191, Sector 3, 031084, București


SECTOR 3


CABINET PRIMAR


REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportuTifr

de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale

societății SD3-Salubritate și Deszăpezire 53 SRL

în calitatea sa de acționar, Sectorul 3 al Municipiului București trebuie să demonstreze transparență și maximă claritate în politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu societățile la care este acționar, eficacitatea și profitabilitatea economică.

Astfel, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL prezintă Bilanțul contabil anual care conține informații atât despre active cât și despre pasive, având rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente, prin datele oferite ajutând la o mai bună gestionare a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mal profitabilă privind activitatea societății. Din actele prezentate rezultă că societatea a înregistrat în cadrul exercițiului financiar 2019 o pierdere în valoare de 1.989.095 lei.

Anual, Consiliul de Administrație al societății SD3-Salubritate șl Deszăpezire S3 SRL prezintă un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cât și elemente de guvernanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvernanță corporativă în cadrul societății, precum și motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Programul de activitate al societății SD3-Salubritate si Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2020, este un document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, la elaborarea căruia au fost luate în considerare obiectivele de investiții aflate în derulare, asigurarea unei evoluții a societății, precum și prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit.

Având în vedere că prin HCLS3 nr.59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar și prin HCLS3 nr.119/08.05.2020 a fost desemnat auditorul statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021, în urma efectuării acestui audit la societatea SD3~Salubritate și Deszăpezire S3 SRL s-a constatat că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost conceput cu rigurozitate astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar.

Luând în considerare cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 442534/28.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanță Corporativă am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului

mm*

ROBEMSQR1W i\!fiGO:ȚA-F


E-MAIL guvernanUcorporat1va@primarie3.ro

Șoseaua Mihar Bravu 0^428, Sector 3, 030328, București

Nr. 442534/28.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

în temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017 , Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 înființarea societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 3, Calea Vitan, nr. 154-158, Clădire Administrativă, Birou 2, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI 37804020

Societatea a fost înființată și funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, este reprezentată legal de dl. Nițu Mihai în calitate de președinte al Consiliului de Administrație și are ca obiect principal de activitate “Activități de colectarea deșeurilor nepericuloase”, cod CAJEN 3811.

Prin adresa nr. 5764/27.07.2020 (înregistrată la Primăria Sectorului 3 sub nr. 441177/CP/27.07.2020), însoțită de anexele sale și de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 33/27.07.2020, 34/27.07.2020, 35/27.07.2020 și 42/27.07.2020, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL propune spre aprobare:

O Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2019 (anexele 1 și 2), însoțite de raportul auditorului (anexa nr. 5) și descărcarea de activitate și de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019___________________________________________

0 Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019 (anexa 3)

0 Programul de activitate al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2020 (anexa 4)

O —Bilanțul contabil anual - conținând informații atât despre active (capitalul revenit în urma desfășurării activităților declarate) cât și despre pasive (capitalul propriu și datoriile) -are rolul de a reda o situație clară, atât în formă sintetică cât și valorică, a situației financiare aferente unei persoane juridice și poate ajuta prin datele oferite la o gestionare mai bună a resurselor, la previziuni pentru evoluția bugetului și la o orientare mai profitabilă privind activitatea societății.

SERVICIUL CORP CONTROL

COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ r

Situația financiară a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL este prezentată, intr-un format foarte sintetic, în tabelele de mai jos, ce conțin informații extrase din bilanțul cu anexele sale și situația contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 :

a)


Elemente de bilanț, total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente (valori exprimate în lefi__

AGîiV

Sili U 3I.&1.3H9

Active -total, din care:

131.515.252

157.324.373

Active imobilizate -total, din care:

Imobilizări necorporale

Imobilizări corporale

Imobilizări financiare

64.733.815

7.862

64.675.953

50.000

114.357.338

8.014

76.598.748

37.750.576

Active circulante -total, din care:

Stocuri

Creanțe

Investiții pe termen scurt

Disponibilități în casă și conturi la bănci

66.802.43/

5.449.491

25.440.778

0

35.912.168

42.967.035l

278.712

9.504.78/

33.183.536

PASIV

SoU I* 01.01.2019

SaHh 3L112019

Capitaluri proprii - total, din care:

Capital social subscris și vărsat

Capital social subscrisși nevărsat

Rezerve legale

Profitul sau pierderea exercițiului financia:

126.137.913

41.000,000

85.334.000

0

30.821

155.303.85»

129.330.000

28.505.000 0

-1.989.095

Datorii total, din care:

Datorii pe termen lung (>1 an)

Datorii ne termen rcurt i<l ani

5.631.331 0

5,631 331

2.024.143 0

2.024.143

 • b) Contul de profit si pierderi (valori exprimare în ici);

  1 Indicator

  31,dec.18

  PP.dec.19

  Venituri din exploatare

  6.619.669

  106.023.175

  Cheltuieli din exploatare

  6.541.181

  108.197.036

  Reimitatul din exploatare

  78.488

  -2.173.861

  Venituri financiare

  0

  453.934

  Cheltuieli financiare

  2.400

  269.168

  Rezultatul financiar

  -2.400

  184.768

  Venituri excepționale

  0

  0

  Cheltuieli excepționale

  0

  0

  Rezultatul excepțional

  0

  0

  Venituri TOTALE

  6.619.669

  106.477.109

  Cheltuieli TOTALE

  6,543.581

  108.466.204

  REZULTATUL BRUT

  76.088

  -1.989.095

  Cheltuiala cu impozitul pe venit si cu alte impozite

  45.267

  0

  REZULTATUL NET

  30.821

  ■1.989.095

  c) Capital social, asociați, părți sociale (valori exprimate în lei)

  1 SD3 - Salubritate si Desțapexire S3 SRL

  31.dec.1B

  il.dec.19

  CAPII AL SOCIAL

  126.334.D0D1

  ।   157.835.0001

  Valoare parte socială (tei)

  5.000

  |         5.000|

  HLmăT total părt socialt

  25.267

  315671

  ASOCIAT UNIC Sectorul 3 a Municipiului București

  126.334.000

  157.835.000l

  (Capital social subscris și vărsat

  41.000.000

  129.330.00ol

  Capital social subscris si nwarsal                      i

  85. 334 nnțj

  28.505.0001

  Societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a înregistrat în cadrul exercițiului financiar 2019 o pierdere netă în valoare de 1.989.095 lei.


Prin HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 a fost aprobată auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar, SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL fiind una dintre ele. Ifiterior a fost adoptată HCLS3 nr. 119/08.05.2020 prin care a fost desemnat auditorul statutar pentru exercițiile financiare 2019, 2020 și 2021 la la această societate.

Obiectivele auditului financiar sunt:

 • - obținerea unor recomandări obiective privind evaluarea rezultatelor exploatării și a respectării politicii administrației întreprinderii pe de o parte, iar pe de altă parte privind asigurarea credibilității informațiilor;

 • - verificarea și certificarea bilanțului contabil anual, obiectiv ce constituie de fapt rolul final al auditului financiar.

Raportul auditorului financiar reflectă opinia acestuia asupra modului de întocmire și de reflectare în contabilitate a situației financiare a societății, într-o formă imparțială și credibilă, respectând prevederile standardelor din domeniu.

în urma auditării situațiilor financiare ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, opinia exprimată de auditorul independent a fost următoarea: “în opinia mea, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.”

Bilanțul societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și contul de profit și pierderi pe anul 2019, însoțite de raportul auditorului au fost întocmite în conformitate cu prevederile:

 • * ■ Ordinului nr. 3781/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

 • - ■ Art 1, alin (1): ..Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

 • ■ ■ Art. 28, alin. (1) “ Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii.

din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

"* Art. 194. - alin (1) “Adunarea asociaților are următoarele obligații principale: a) să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea profitului net. ”

din Legea societăților nr, 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■ ■ Art.12, pct. 12.1. "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale: ”

lit d) “ hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale

- lit g) “ examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație

din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare,

O — Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019

în exercitarea rolului său de acționar al statului într-o societate, de la formularea scrisorii de așteptări până la organizarea selecției membrilor consiliului de administrație și până la evaluarea activității și performanței acestora, autoritatea publică tutelară - Sectorul 3 al Municipiului București - trebuie să demonstreze maximă claritate, predictibilitate și transparență cu privire la politica sa de acționariat, urmărind în raporturile sale cu întreprinderile publice eficacitatea și profitabilitatea economică.

In calitatea sa de acționar, în cazul societăților, autoritatea publică tutelară primește anual din partea fiecărui Consiliu de Administrație un raport privind execuția mandatului administratorilor, care conține atât detalii cu privire la activitățile operaționale, la raportările contabile și la performanțele financiare ale societății cat și elemente de guvemanță corporativă, explicații cu privire la implementarea practicilor și măsurilor de guvemanță corporativă în cadrul întreprinderii publice, motivații pentru care unele recomandări și principii nu sunt implementate.

La baza elaborării acestui raport se află Planul de administrare care trebuie sa fie corelat cu scrisoarea de așteptări și să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității societății pentru perioada valabilității contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

Membrii Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL au fost numiți în urma derulării procedurilor de selecție inițială și a celor ulterioare pentru posturi rămase vacante în urma unor demisii.

în prezent componența Consiliului de Administrație este următoarea:

NIȚU MIHAI, președinte

CIOBÎCĂ MARIUS DANIEL, membru

DĂNACU VALERICA, membru

DINU LUIZA FLORENTINA, membru

POPA GABRIEL, membru

ȘANDRUIONUȚ PUIU, membru

VLĂDARAU MIHAI, membru.

Consiliul de Administrație al societății este responsabil pentru organizarea și supravegherea managementului afacerilor întreprinderii. în primul rând acest lucru înseamnă că administratorii revizuiesc strategia de ansamblu a societății, fac alegeri strategice importante, pregătesc politicile și prioritățile generale și supraveghează punerea în aplicare a acestor politici și strategii.

Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL au intrat în vigoare la data de 05.12.2017, pentru o perioadă de 4 ani.

PRIMĂRIA

Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2019 conține următoarele tipuri de informații;

I. Cadrul general privind modul de organizare și funcționare, cadrul legislativ, ___________structura organizatorică______________________________________________________ — Prezentarea societății, capitalul social, bazele legale ale constituirii acesteia, obiectul principal de activitate, datele de identificare;

 • — Cadrul legal;

 • — Conducerea și administrarea societății;

Lista administratorilor în funcție în anul 2019 este prezentată în tabelul de mai jos:

Kjw me-rnbw ca

HtlSl

iMtn numire

leb.19

<Ti

ta

E

apr • <i

rfrfli.19

—•

C n

IUI. 19

0 țâ

rți

oct 1.9

nov. 19

in

■ 'MlȚU M1HAI

HCL687

27.11.2017

IP

P

p

p

P

p

p

r

P

9 1

1 TOBÎCĂ MARIUS DANIEL

HCL306

17.07.2018

1 JĂNACU VALERICA

HCL587

27.11.2(07

B dinu luiza florentina

HCL173

26.04.2018

Bpopagabriel

HCL587

27.11.2017

15 ANDRUIONUȚ PUIU

HCL587

27.11.2017

| /lădărău mihai

HCL587

27.11.2017

CA- Consiliu de Administrație: P-președinte; membru definitiv CA ;

 • — Prezentarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Sectorului 3 referitoare la activitatea societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • — Descrierea hotărârilor adoptate de Consiliul de Administrație în cele 20 ședințe ce au avut loc, cu referire la:

 • • Achiziția unor instalații, echipamente și utilaje speciale, necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor ce corespund obiectului de activitate al societății;

 • • Vânzarea parcului auto și a unor utilaje, echipamente și accesorii existente în patrimoniul societății;

 • • Aprobarea rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de Administrație semestriale și anual (semestrul II2018, semestrul 12019);

 • • Acordarea unor împrumuturi;

 • • Aprobarea situațiilor financiar - contabile aferente activității SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2018;

 • • Aprobările Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli penru anul 2019 și a rectificărilor ulterioare ale acestuia;

 • • Acordarea unor mandate Președintelui Consiliului de Administrație al societății în vederea achiziționării unor terenuri intravilane;

 • • Acordarea unor mandate președintelui Consiliului de Administrație în vederea încheierii unor contracte;

 • • Desemnarea secretarului Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizației sale;

 • • Aprobarea Programului de Activitate al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL;

 • • Analizarea situației economice și a bilanțului semestrial al societății la data de 30.06.2019;

  SECTORULUI <


  BUCUREȘTI». y


SERVICIUL CORP CONTROL COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ F

 • • Amenajarea și lărgirea platformei din fața halelor construite în Splaiul Unirii, pentru buna desfășurare a activității de salubrizare;

 • • Aprobarea executării unor lucrări de amenajare, modernizare și/sau extindere;

 • • Aprobarea construirii unei hale din prefabricate cu pereți monolizați;

 • • Realizarea unor investiții pentru:

 • - cercetarea, proiectarea și realizarea unei instalații de piroliză lentă, construirea;

 • - dotarea cu utilități a trei hale metalice;

 • - montarea de sisteme de supraveghere video, inel hidranți pentru incendiu și iluminare perimetru hale;

 • - cercetare privind identificarea prezenței polimerilor termoplastici și termoreactivi din deșeurile selectate;

 • - instalație pentru valorificarea superioară a deșeurilor selectate rezultate din stația de sortare prin biouscare;

 • • Modificarea duratei concediului fără plată de la 30 de zile la 90 de zile, în baza acordului de voință al ambelor părți, dat fiind caracterul sezonier al serviciilor de salubrizare;

 • • Modificarea Organigramei, Statului de funcții al societății și a grilei de salarizare a personalului;

 • • Modificarea Actului Constitutiv prin adăugarea unor obiecte secundare de activitate;

 • • Etc.

 • II, Activitatea de resurse umane_____

 • III. Activitatea de investiții_____

 • IV. Activitatea juridică__

Casa de avocatură “Moldoveanu Remus Alexandru “ a fost cea care a asigurat activitatea juridică a societății pe bază de contract încheiat cu SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL.___

 • V. Performanțele financiare ale societății_______________________________________

Date menționate la acest capitol au fost anterior prezentate în raportul de specialitate, în tabelele secțiunii aferente bilanțului anual și contului de profit și pierderi.

[~~ VI. Achiziții__

în această secțiune sunt precizate achizițiile pe bază de contract din anul 2019.

Indicatorii cheie de performanță {ANEXA la raport)

O componentă importantă a monitorizării performanței o reprezintă negocierea și aprobarea unui set de indicatori de performanță, la nivelul Adunării Generale a Acționarilor, aplicabil administratorilor și ulterior monitorizarea regulată a îndeplinirii acestor indicatori.

Prin HCLS3 nr. 182/26.04.2018 au fost aprobati indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administrație al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, specificați în actele adiționale la contractele de mandat.

PRIMĂRIA

Tabelul următor conține informații prezentate în anexa la raport despre stadiul de îndeplinire a acestor indicatori la sfârșitul anului 2019:________________________________________

CATEGORIE      DENUMIRE INDICATOR                  Propus Resluat Observații

■ <

£ ș

Flux de numerar

Procent al facturilor restante

25%

0%

ÎNDEPLINIT

Investiții

Cotă parte din profit

25%

0%

NEÎNDEPLINIT

Profitabilitate

Marjă proft net

028%

0%

NEÎNDEPUNU

Venituri

Utilizarea activelor

1.49

68

ÎNDEPLINIT

s s £ Ș a. s

Politici sociale (juviimamcntnlH

EqaHtetea de qen

22

31.1

INDFPIIN1I

Productivitate a activelor

Capacitatea de utilizare a dotărilor

90%

100%

ÎNDEPLINIT

Satisfacția clientilor

Recomandare a clientilor

90%

100%

ÎNDFPIJNII

Guvernanți corporative

Chestionar privind implementarea legislației in vigoare privind guvemanța corporativă a prevederilor legislației privind guvernanta esrperotivă

100%

100%

ÎNDEPLINIT

Concluzia formulată în raport este următoarea: “...membrii Consiliului de Administrație și Președintele C.A., domnul Mihai Nitu, și-au îndeplinit obligațiile stabilite în contractele de mandat pentru realizarea obiectului de activitate al societății SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 S.R.L, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societarii. în cadrul societarii SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL s-au respectat disciplina financiara, Legea contabilității și s-au achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului, precum și obligațiile contractuale pe care le-a avut cu partenerii comerciali, în cursul anului 2019”.

Elaborarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație și supunerea acestuia aprobării Consiliului Local al Sectorului 3 asigură respectarea prevederilor:

 • ■■ Art. 55, alin (1) “ Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății. ”

 • ■■ Art. 56 "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. ”

din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

 • O— Programul de activitate al societății SD3- Salubritate și Deszăpezire S3 SRL pentru anul 2020, document de referință pentru respectarea angajamentelor față de comunitatea locală și obținerea performanței, a fost elaborat pe baza scopurilor si obiectivelor strategice stabilite prin Planul de Administrare, luându-se în considerare, asigurarea unei evoluții ascendente a societății, prioritățile necesare pentru optimizarea cheltuielilor și obținerea de profit, reprezentând un instrument de planificare strategică a politicii de administrare a

societății.

Din punct de vedere structural conține următoarele secțiuni:

. A. INTRODUCERE;

 • • B. Prezentarea generală a societății (date de identificare a societății, obiect principal de activitate, capital social, etc.);

 • • C. Priorități în administrarea societății în perioada 01.01.2020-31.12.2020;

 • • D. Obiective generale ale administrării societății în anul 2020;

 • • E. Obiective, criterii, indicatori de performantă;

 • • F. Investiții.

Programul sus-menționat este supus aprobării în conformitate cu prevederile:

 • ■ ■ Art.12, pct. 12.1, lit h) "Adunarea Generală a Asociaților are următoarele atribuții principale:"“aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății). "

 • ■ ■ Art.13, pct.13.6, alin. (3) lit. e): "Sunt de competența Consiliului de Administrație deciziile privind'." “Supunerea, în fiecare an, în atenția Asociatului Unic, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar încheiat, a raportului cu privire la activitatea societății, precum și a proiectului de program de activitate și a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor."

din Actul Constitutiv al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a celor prezentate propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 a programului de activitate pe anul 2020 ale societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment Guvemanță Corporativă

Întocmit, Cornelia Pivniceru /

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

4UU-L

SI. Loto

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE Și S.R.L.

INTRARE Nr_____

Către

Dl. Robert Sorin Negoiță, Pi

ibiaH*l4^Udnîlui 3 Bir

urești

Sediul

Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București

Referitor

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local Sector 3 privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire Sector 3 S.R.L. la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire Sector 3 S.R.L. pentru anul 2019, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2019, precum și a proiectului de program de activitate pentru anul 2020.

Stimate Domnule Primar,

Subscrisa, societatea SD 3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr.154-158, clădire administrativă, biroul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București, reprezentată legal de dl. Mihai Nitu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, înaintăm prezenta:

Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire Sector 3 S.R.L la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire Sector 3 S.R.L pentru anul 2019, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2019, precum și a proiectului de program de activitate pentru anul 2020.

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Adunării Generale a Asociaților îi revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor, art. 194 alin. (1), lit.a. Situațiile financiare anuale au fost auditate conform HCL S3 nr. 119/08.05.2020 de către ec. Rădulescu M. Georgeta, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, cu număr de autorizație 4906.

Conform Actului constitutiv al societății, Asociatul Unic are următoarele atribuții principale:

 • - art. 12 pct. 12.1 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;

 • - art. 12 pct. 12.1 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.

 • - Art. 12, pct. 12.1, lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

La prezenta adresă anexăm următoarele documente:

 • 1. Raportul de audit al exercițiului financiar 2019

 • 2. Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019

 • 3. Bilanțul contabil al exercițiului financiar 2019

 • 4. Contul de profit si pierdere al exercițiului financiar 2019

 • 5. Date informative

 • 6. Situația activelor al exercițiului financiar 2019

 • 7. Balanța de verificare la data de 31.12.2019

 • 8. Declarație în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității L 82/1991

 • 9. Raportul de gestiune pentru activitatea anului 2019

 • 11. Proiect Program de Activitate al societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

 • 12. Principii, politici si note contabile. Note explicative.

 • 13. Hotărârea C.A. nr. 33/27.07.2020 cu privire la aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pentru anul financiar 2019;

 • 14. Hotărârea C.A. nr. 34/27.07.2020 cu privire la aprobarea raportului C.A. al societății;

 • 15. Hotărârea C.A. nr. 35/27.07.2020 cu privire la aprobarea situațiilor financiar contabile și a raportului de audit precum și descărcarea de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2019;

 • 16. Hotărârea C.A. nr. 42/27.07.2020 cu privire a aprobarea Programului de Activitate pe anul 2020

Pentru aceste considerente solicităm adoptarea unei hotărâri de consiliu având ca obiect aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD3 SALUBRITATE SI

DESZĂPEZIRE SECTOR 3 SRL pentru anul 2019, a descărcării de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2019, precum si a proiectului de program de activitate pentru anul 2020.

Cu deosebită considerație,

Mihai Nițu

Președinte al Consiliului de Administrație

SD 3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

® SALUBRITATE

Șl DESZĂPEZIRE S3

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 33/27.07.2020

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate: Aproba si inainteaza către AGA, in vederea aprobării, bilanțul contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății SD3 Salubritate si Deszăpezire Sector 3 SRL la care Consiliul Local Sector 3 este asociat unic, a Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire Sector 3 SRL pentru anul 2019.

Președinte C.A.:

Mihai Nițu

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NR. 35/27.07.2020

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.cu sediul în Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, parter, birou nr. 2, Sector 3, Municipiul București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO 37804020, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, în urma analizei propunerilor

HOTĂRĂȘTE:

1. Se adoptă cu 7 voturi pentru, nici o abținere și nici un vot împotrivă, din totalul de 7 voturi valabil exprimate, Aprobarea situațiilor financiar-contabile si a Raportului de Audit aferent activitatii societății SD3 Salubritate si Deszăpezire Sector 3 SRL ia dat de 31.12.2019. precum si descărcarea de gestiune a membrilor organelor de conducere pentru exercițiul financiar 2019.

Președinte C.A.:

Mihai NițuNr. 442552/28.07.2020

Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

• Proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2019 și a programului de activitate pe anul 2020 ale societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, însoțit de raportul de specialitate nr. 442534/28.07.2020 și de adresa nr. 5764/27.07.2020 înregistrată la PS3 cu nr. 441177/27.07.2020 a societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL,

în vederea inițierii proiectului menționat.

Compartiment Guvernanță Corporativă întocmit de, Cornelia Pivniceru

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la p suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extr

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită. în ședința din data de                         a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul           <de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și considera că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:                j

PELINARU CORNEL       /

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN


--- --------■--------=-----------------==^=

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL       y

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.....X.


de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței or dinar e/e^traerdinare din data de

Comisia de sWii, nro^noze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....,rX...

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței or dinar e/extcaordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprim;

PREȘEDINTE, PĂUNțdT^pRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNE ANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

următoarele opinii:


SECRETAR, HONȚARU VALERICA