Hotărârea nr. 242/2020

HCLS3 nr.242 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

JlKSț/               Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București

www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție a două semiremorci de transfer cu societatea Grădinariu Import Export SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea fi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 442651/CP/28.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • — Raportul de specialitate nr. 442227/28.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Adresa nr. 442242/28.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă.

In conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 12.1 lit. h) m) din Actul Constitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

 • - Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 - Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție a două semiremorci de transfer, cu o valoare totală de 152.796 euro inclusiv TVA, cu societatea Grădinariu Import Export SRL cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Art.2. Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ UitmSNA VĂDUVA a

NR. 242                     1              L 1     ir

DIN 30.07.2020                l              j* j     /

Contras jmnează pentru legalitate

j. Secrețar general

M11 flyius Mihăiță

L VlfA
PRIMĂRIA


CABINET PRIMARTELEFON (004021) 31803 23 - 28 FAX (004021) 318 03 04 E-MAIL Cabinetprimar@primarie3.rt>

Calea Dudețti nr. 191, Sector 3, 031084, București

REFERAT DE APROBAREa proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL în vederea încheierii unui contract de achiziție a două semiremorci de transfer cu societatea Grădinariu Import Export SRL

în vederea asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, a evitării și minimizării pierderilor operaționale cât și pentru realizarea obiectivelor cuprinse în programul de investiții pentru anul 2020, societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și-a exprimat dorința achiziționării a două semiremorci necesare transportului resturilor menajere la rampa de selectare a acestora, stabilind, totodată, etapele necesare desfășurării achiziției în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate, lansând, ulterior, cereri de ofertă către diverși potențiali furnizori.

Astfel, au fost primite oferte eligibile de la societățile Grădinariu Import Export SRL și CTE Trailers SRL iar în urma studierii și comparării acestora, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a solicitat prin adresa nr. 5765/27.07.2020, înregistrată cu nr. 441228/CP/27.07.2020, acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății în vederea încheierii unui contract cu societatea Grădinariu Import Export SRL, cu o valoare totală de 128.400 euro fără TVA, respectiv 152.796 euro cu TVA, având ca obiect achiziția a două semiremorci de transfer.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr.442227/28.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativă, am inițiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3.


PRIMĂRIAE-MAIL guvernant3corporativaCjBprirnarie3.ro

Șoseaua Mi hai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 442227/28.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare - cumpărare cu SC Grădinariu Import Export SRL pentru 2 semiremorci de transfer

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI RO37804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București este reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

 • 1, organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 2. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • 3. sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 4. măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 5. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 6. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 7. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 8. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

 • 9. colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • 1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

 • 2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată;

 • 4. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

PRIMĂRIA

 • 5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • 6. Legea nr. 5 /2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere:

 • - adresa societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. cu nr.5765/27.07.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 441228/27.07.2020

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 40/27.07.2020 privind aprobarea achiziției de 2 (două ) semiremorci de transfer de la SC Grădînariu Import Export SRL

 • - Nota internă nr. 5667/23.07.2020 care argumentează necesitatea achiziției celor 2 semiremorci - Oferta nr. 5209 din 10.07.2020 a SC Grădinariu Import Export SRL pentru 2 semiremorci - Oferta nr. 5199 din 10.07.2020 a CTE Trailers SRL pentru 2 semiremorci

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților nr. 31 din 1990: “ Hotărârile asociaților se iau în adunarea generală.

 • - art. 12.1., lit h) din Actul Constitutiv al societății: “Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”

 • - art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății: “Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”

Din analiza ofertelor financiare înaintate de SC Grădinariu Import Export SRL și de CTE Trailers SRL rezultă că prima este mai avantajoasă și achiziția se face de la Grădinariu Import Export SR1. Valoarea contractului este de 128.400 euro fără TVA.

Având în vedere cele de mai sus propunem spre analiză și dezbatere proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare — cumpărare cu SC Grădinariu Import Export SRL pentru 2 semiremorci de transfer, în valoare de 128.400 euro fără TVA, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate în vigoare.

Compartiment

PRIMĂRIA

www.primarie3.r0E-MAfLguverrtahtacorp0rativa@prjmarie3.ro

Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București


Nr. 442242/28.07.2020Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui consiliului de administrație al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare - cumpărare cu SC Grădinariu Import Export SRL pentru 2 semiremorci de transfer, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment

Guvemanță Corporativă

Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL        .

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......O.... de pe ordinea-de ^zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința,din data de................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......r......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂU^ldĂ ADRIANA

MEMBRI:      '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BÂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MÂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR,

HONTARU VALERICA

J

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ^7^. suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extr-aordi


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                       a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul            de pe ordinea de zt-7 suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consider^ că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:                 fi

PELINARU CORNEL       '

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ...Jg?......de pe

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordin are/extr nor din are din data de .


Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                        a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...........de pe

ordinea derzi-/ suplimentarea'ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinarerși consideră că acesta A FOST / NU A-FOST'întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii: .........................................................................

PREȘEDINTE, poPEsetgȘwEcj

MEMBRI:         *

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FÂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEATĂ MARCEL

1