Hotărârea nr. 241/2020

HCLS3 nr.241 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. *191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr.442661/CP/28.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 442026/28.07.2020 al Serviciului Corp Control -Compartiment Guvemanță Corporativă;

 • - Nota de fundamentare nr.5767/27.07.2020 a societății SD 3 Salubritate si Deszăpezire S3;

Adresa nr. 442048/28.07.2020 a Serviciului Corp Control - Compartiment Guvemanță Corporativă.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 191 alin (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată2, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 10 lit. (2) lit. f) din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 12 pct.12.1 lit. h) și m) din Actul Constitutiv al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr.240/12.06.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prin majorarea investițiilor de la suma de 77.341,38 mii lei cu suma de 8.946,35 mii lei, suma totală devenind 86.287,73 mii lei.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, în urma rectificării, va fi cel din Anexele nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 SRL va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.NR. 241 DIN 30.07.2020


CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL

Setfiul/Adresa București, Sector 3,CALE A VITAN NR154-158, PARTER,BIROUL NR 2

Cod unic de înregistrare 37804020


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI pentru anul 2020

, OA SUMA


te 3

--«3--

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat an precedent

Propuneri an curent (N=2020)

%

Estimări an (N + l= 2021)

Estimări an (N + 2=2022)

%

9 = 7/5

10 = 8/7

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9

10

J.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

105,949.98

93,092.00

0.88

104,263.04

116,365.00

1.12

1.12

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

105,880.73

93,020.00

0.88

104,182.40

116,275.00

1.12

1.12

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0.00

0.00

8DIV/0I

0.00

, 0.00

#DIV/0!

#DIV/01

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0.00

0,00

#DIV/01

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

2

Venituri financiare

5

69.25

72.00

1.04

80.64

90.00

1.12

1.12

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0!

#DlV/0!

11

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

103,474.57

92,643.82

0.90

99,128.89

106,540.39

1.07

1.07

____________-

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

103,374.98

92,643.82

0.90

99,128.89

106,540.39

1.07

1.07

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

11,141.00

7,367.10

0.66

■ 7,882.80

8,472.17

1.07.

1.07

B.

cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

165.95

40.00

0.24

42.80

46.00

1.07

1.07

c.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

636.61

44,479.00

69,87

47,592.53

51,150.85

1.07

‘ 1.07

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)

12

609.00

41,892.00

68.79

44,824.44

48,175.80

‘ 1.07

1.07

CI

ch. cu salariile

13

609.00

39,600.00

65.02

42,372.00

45,540.00

1.07

1.07

C2

bonusuri

14

0,00

‘ 2,292.00

#DIV/01

2,452.44

2,635.80

1.07

1.07

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

#DIV/0l

0.00

0.00

4DIV/01

#DIV/0l

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizările

16

0.00

0.00

8DIV/01

0.00

0.00

#D|V/0l

#DlV/01

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor orgai

17

0.00

487.00

#DIV/0!

521.09

560.05

1.07

1.07

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

27.61

2,100.00

76.06

2,247.00

2,415.00

1.07

1.07

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

91,431.42

40,757.72

0.45

43,610.76

46,871.38

1.07

1.07

2

Cheltuieli financiare

20

99.59

0.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

#DIV/Ot

0.00

#DIV/0!

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2,475.41

448.18

0.18

5,134.15

9,8J^3!

1.91&
/V.W-
IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

-34.89

71.71

-2.06

821.46

1,571.94

11.46

1.91

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULU

24

2,510.30

376.47

0.15

4,312.69

8,252.67

11.46

1.91

i

Rezerve legale

25

125.52

22.41

0.18

215.63

412.63

9.62

1.91

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/01

roiv/oi

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0.00

0.00

WDIV/01

0.00

0.00

#DIV/OI

#DIV/0l

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cc

28

2,384.79

354.06

0.15

0.00

0.00

0.00

#DIV/01

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

0.00

#DiV/0!

0.00

0.00

4DIV/0I

#DIV/0l

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,

30

0.00

0.00

#DIV/0l

4,097.05

7,840.04

#DIV/O|

1.91

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul ne

31

0.00

0.00

«DIV/Ol

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0!

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în căzu

32

0.00

0.00

#DIV/0l

0.00

0.00

#DIV/0!

4DIV/01

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0.00

0.00

#D]V/01

0.00

0.00

8DIV/01

#DIV/0!

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0.00

0.00

#D1V/OI

0.00

0.00

#DIV/0l

ttDIV/Ol

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0.00

0.00

WDIV/01

0.00

0,00

#OIV/0!

#DIV/0!

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 3

35

0.00

0.00

#DIV/0l

0.00

0.00

#DIV/0l

#DIV/0!

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0.00

0.00

#DIV/0l

0.00

0.00

#DIV/01

#DIV/0l

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0.00

0.00

#DIV/OJ

0.00

0.00

«DJV/O!

#D1V/0!

a)

cheltuieli materiale

38

0.00

0.00

#D1V/OI

0.00

0.00

#D1V/0!

#DIV/OJ

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

4DIV/0!

#DIV/0l

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

0.00

HDIV/01

0.00

0.00

#DIV/0!

#DtV/Ol

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

#DIV/0l

#DIV/0l

e)

alte cheltuieli

42

0.00

0.00

#DIV/01

0.00

7W/0!

#DIV/0l

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

71,011.13

131,945.90

1.86

0.00

l- -sa

#DIV/0l

S.R.L,

*o GEUP

^02'^-fâ ssfSri.
1

Alocații de la buget

44

0.00

0.00

#REF!

0.00

0.00

ftREF!

#REF1

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii a

45

0

0.00

4DIV/0!

0.00

0.00

ttDIV/0!

4REFI

IX

0.50

0.68

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

795.00

827.00

1.04

885.00

947.00

1.07

1.07

2

Nr. mediu de salariați total

49

742.00

820.00

1.11

877.00

938.00

1.07

1.07

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

50

68.40

4,257.32

62.24

4,522.29

4,544.32

1.06

1.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

51

X

X

0.00

0.00

0.00

WALUE!

#DIV/0I

S

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal me

52

142.70

28.36

0.20

118.79

123.96

4.19

1.04

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mi

S3

0.00

0.00

4DIV/0I

0.00

0.00

4DIV/0I

#DIV/Ot

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal medi

54

0.00

0.00

4DIV/01

0.00

0.00

#DIV/0!

#DIV/0I

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. IJxlOOO

55

976.64

995.19

1.02

950.76

915.57

0.96

0.96

9

Plăți restante

56

0.00

0.00

4DIV/0I

0.00

0.00

4DIV/0I

#DIV/0!

10

Creanțe restante

57

0.00

0.00

#DIV/0!

0.00

0.00

4DIV/0I

«DIV/01

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

PREȘEDINTE DE

f                  /X.

RUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

"r«, fcT ir Hl

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL

Sedlul/Adresa București, Sector 3, Calea Vltan, Nr.242 Cod unic de înregistrare RO 31012790


Detalierea indicatorilor economico-flnanclarl prevăzuți In bugetul de venitul ți cheltuieli șl repartizarea pe trimestre a acestoraANEXA Nr.1.2

- ml) lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an (N-2= 2018)

Prevederi an prec (N-l=2019

edent

Propuneri an curent (N= 2020)

%

%

Aprobat

Preliminat/

Realizat

din care

7=6/3

8 = 5/30

conform

HCLS3

conform Hotărârii C.A.

Execuție

Trlml

Trlm li

Trlm III

Trlm IV

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

î

0.33

14,197.00

14,200,00'

105,949.98

47,318.00

15,258.00

15,258.00

15,258.00

93,092.00

0.88

321,060.55

1

Venituri totale din exploata re (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 * rd. 12 + rd. 13 <■ rd. 14),

2

0.00

14,197.00

14,197.00

105,880.73

47,300.00

15,240.00

15,240.00

15,240.00

93,020,00

0.88

HDIV/01

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

0.00

13,047.00

13,047.00

4,299.70

12,300.00

12,240.00

12,240.00

12,240,00

49,020.00

11.40

rnrv/oi

al|

din vânzarea produselor

4

0.00

0.00

HDIV/01

HDIV/01

a2)

din servicii_prestate

5

10,022.00

10,022.00

3,776.72

12,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

48,000.00

12.71

HDIV/01

a3}

din redevențe șl chirii

6

3,025.00

3,025.00

308.87

300.00

240.00

240.00

240.00

1,020.00

3.30

HDIV/01

ud)

alte venituri

7

214.11

o.oo

0.00

HDIV/01

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0.00

hdiv/oi

HDIV/01

J-L

din subvenții șl transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10

9

0.00

0430

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

WV/01

HDIV/01

cl

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0.00

IIDIV/0!

HDIV/01

c2

transferuri, cf, prevederilor legale în vigoare

11

0.00

HDIV/01

HDIV/01

d)

din producea de imobilizări

12

100.00

100.00

0.00

HDIV/01

HDIV/01

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0.00

miv/oi

HOIV/OI

fi

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd, 21), din care:

14

o.oo

1,050.00

l.OSO.OO1

101,581.03

35,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

44,000.00

0.43

HDN/01

fl}

din amenzi și penalități

15

0.00

0.00

HDIV/01

HDIV/01

«I

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd, 19), din care:

16

95,282,22

32,000.00

32,000.00

0.34

HDIV/01

-active corporale

17

95,282.22

32,000.00

32,000.00

0.34

HDIV/01

- active necorporale

18

0.00

HDIV/01

HDIV/01

f3)

din subvenții pentru Investiții

19

0.00

HDIV/01

HDIV/01

f4}

din valorificarea certificatelor CO2

20

0.00

HDIV/01

HDIV/01

fȘ)

alte venituri

21

1,050.00

1,050.00

6,298.81

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

12,000.00

1.91

HDIV/01

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

0.33

0.00

3,00

69.25

18.00

18.00

18.00

18.00

72.00

1.04

209.85

a)

din Imobilizări financiare

23

0.00

HDIV/01

HDIV/01

b)

din Investiții financiare

24

0.00

IID1V/0!

MIV/D!

c)

din diferențe de curs

25

3.00

6.66

3.00

3.00

3.00

___ 4°

1.80

HDIV/01

d}

din dobânzi

26

0.33

62.59

15.00

15.00

15.00

0.96

189.67

e)

alte venituri financiare

27

£££

\ HDIV/01

HDIV/01

3

Veniti.

28

fi

fppțtfO.fltf

IWO/V/țl.l

VIDIV/0!

rl extraordinare

II

CHELTUIELI TOTALE |rd. 30 + rd. 135+ rd. 144)

29

218.40

8,491.00

8,491.00

103,474.57

46,924.08

15,256.58

15,231.58

(5,'231.58 t. '■ o

:<nS®43.p2.

, 1       0.90

473.78
1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

218.40

8,488.00

8,488.00

103,374.98

46,924.08

15,256.58

15,231.58

15,231.58

92,643.82

0,90

473.33

A. Cheltuieli cu bunuri fl servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

12.32

4,265.00

4,265.00

11,141.00

1,845.65

1,857.15

1,832.15

1,832.15

7,367.10

0.66

904.30

Al

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

4.23

2,500.00

2,500.00

6,523.73

1,523.00

1,513.00

1,513.00

1,513.00

6,062.00

0.93

1,542.25

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0.00

bdiv/oi

miv/oi

M

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

4.12

2,085.00

2,085.00

404.69

1,208.00

1,208.00

1,208.00

1,208.00

4,332.00

11.94

98.23

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

4.12

1,335.00

1,335.00

34.15

3.00

3.00

3.00

3.001

12.00

0.35

8.29

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

0.00

750.00

750.00

10.70

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

1.87

ffOIV/O!

b2}bE

alte cheltuieli cu materialele consumabile

setos

359.84

iM#4»

ffoiv/ot

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar

37

0.11

400.00

400.00

6,043.49

15.00

5.00

5.00

5.00

30.00

0.00

54,940.82

cheltuieli privind energia fl apa

38

15.00

15.00

75.55

300.00

300.00

300.00

300.00

1,200.00

15.88

ffDIV/01

el

cheltuieli privind mărfurile

39

1.29

0.00

0.00

ffDIV/01

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din

40

4.65

290.00

290.00

113,44

11.00

11.00

11.00

11.00

44.00

0.39

24.40

a)

cheltuieli cu întreținerea șl reparațiile

41

120.00

120.00

72.80

5.00

5.00

5.00

5.00

20.00

0.27

ffDIV/01

b)

cheltuieli privind chiriile (rd, 43 + rd. 44) din care:

42

4.65

60.00

60.00

40.64

6.00

5.00

6.00

6.00

24.00

0.59

8.74

bl)

- către operatori cu capital integral/majorltar de stat

43

60.00

60.00

21.74

2.00

2.00

ZOO

2.00

8.00

0.37

ffDIV/01

b2)

- către operatori cu capital privat

44

4.65

18.90

4.00

4.0E

4.00

4.00

16.00

0.85

4,06

c)

prime de asigurare

45

110.00

110.00

0.00

MDIV/OI

ffDIV/01

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 4B r rd. 50 + rd. 57 +

46

3.44

1,475.00

1,475.00

4,503.83

311.65

333.15

308.15

308.15

1,261.10

0.28

1,309.25

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

855.00

865.00

0.00

40IV/0!

ffDIV/01

b)

cheltuieli privind comisioanele fi onorariul, din care:

48

0.44

50.00

50.00

7.67

3.50

2.00

2.00

2.00

9.50

1.24

17.43

bl)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

0.44

50.00

50.00

7.67

0.00

0.00

17.43

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50

0.00

10.00

10.00

0.55

2.50

1.00

1.00

1.00

5.50

10.00

ffDIV/01

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

51

0.55

0.00

O.oo

ffDIV/0!

- tlchete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

UDIV/01

#DIV/0!

c2)

cheltuieli de reclamă șl publlcitate( din care:

53

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IfDIV/OI

ffoiv/oi

- tlchete cadou ptr. cheltuieli de redarnă șl publicitate, potrivit Legii nr-193/2006, cu modificările ulterioare

54

OM

HDIV/0I

ffotv/oi

- tlchete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0.00

HDIV/Ot

mtv/oi

- ch. de promovare a produselor

56

0.00

4OIV/0I

ffDIV/01

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UDIV/OÎ

ffDIV/01

dl)

ch. de sponsorizare In domeniul medical șl sănătate

58

î^RIV/OI

ffDIV/01

d2)

ch. de sponsorizare In domeniile educație, învățământ, social șl sport, din care:

59

/<

î'U'Vi

ffDIV/01

d3)

- pentru cluburile sportive

60

Sw

«0»™/

ffDIV/01

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni șl activități

61

* -k >

V*

o OJffjp

W

ffDIV/0!
e)

cheltuieli cu transportul de bunuri șl persoane

62

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

0.00

-interna

65

-externa

66

8)

cheltuieli poștale șl taxe de telecomunicații

67

h)

cheltuieli cu serviciile bancare șl asimilate

68

0.31

1)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

0.00

>1)

cheltuieli de asigurare șl pază

70

12)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

B)

—>

14)

cheltuieli cu reevaluarea Imobiliarilor corporale șl necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

15)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

16)

cheltuieli privind recrutarea șl plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011

76

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

JL

alte cheltuieli

78

2.69

B Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsămlnte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd.

_______________________________4» rrl fl/L 4. rd KR1 rlin far»-______________________________

79

0.00

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

Ai

ch. cu taxa de autoritare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

f)

cheltuieli cu alte taxe șl Impozite

85

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

205.20

CO

Cheltuieli de natură salarlală (rd. 88 + rd. 92)

87

61.00

CI

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

61.00

a) salarii de bază

89

61.00

b) sporuri, prime șl alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c) alte bonificații (conform CCM)1

91

C2

Botiusurl (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

0.00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul

93

0.00

- tlchete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tlchete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

b) tlchete de masă;

96

0.01

1.00

0.50

0.50

0.50

2.50

,    250.00

HDIV/O!

55.00

55.00

5.61

0.00

0.00

HDIV/01

0.00

0.00

0.00

9.00

1.00

1.00

1.00

12.00

HDIV/01

HDIV/01

2.00

1.00

1.00

1.00

5.00

hdiv/oi

HDIV/0!

7.00

0.00

0.00

0.00

7.00

HDIV/0!

HDIV/0!

2.00

2.00

12.45

2.50

2.50

2.50

250

10.00

0.80

HDIV/01

7.00

7.00

6.68

1.75

1.75

1.75

1.75

7.00

1.05

21.55

396.00

396.00

1,382.75

300.40

325.40

300.40

300.40

1,226.60

0.89

HDIV/Ol

200.00

200.00

1,380.80

300.00

300.00

300.00

300.00

1,200.00

0.87

HDIV/01

180.00

180.00

0.80

0.20

0.20

0.20

0.20

0.80

1.00

HDIV/0!

25.00

21.74

HDIV/01

0.00

HDIV/01

HDIV/01

0.00

HDIV/0!

HDfV/Ot

0.00

HDIV/01

HDIV/Ol

0.00

HDIV/Ol

HDIV/Ol

6.00

6.00

0.20

0.20

0.20

0.20

0.80

HDIV/Ol

HDIV/01

90.00

90.00

3,088.11

0.00

0.00

1,148.00

52.00

52.00

165.95

10.00

10.00

10.00

10.00

40.00

0.24

HDIV/0!

0.00

HDIV/01

HDIV/01

0.00

HDIV/0!

HDIV/0!

0.00

hoiv/oi

HDIV/0!

0.00

8DIV/0!

HDIV/01

0.00

HDIV/Ol

HDIV/0!

52.00

52.00

165.95

10.00

10.0C

10.00

10.00

40.00

0.24

HDIV/0!

1,819.00

1,819.00

636.61

11,119.00

11,120.00

11,120.00

11,120,00

44,479.00

69.87

3.10

860.00

860.00

609.00

10,473.00

10,473.00

10,473.00

10,473.00

41,892.00

68.79

9.98

860.00

860.00

609.00

9,900.00

9,900.00

9,900.00

9,900.00

39,600.00

65.02

9.98

860.00

860.00

609.00

9,900.00

9,900.00

9,900.00

9,900.00

39,600.00

65.02

9.98

0.00

4DIV/0I

HDIV/0!

0.00

HDIV/01

HDIV/Ol

0.00

0.00

0.00

573.00

573.00

573.00

573.00

2,292.00

HDIV/01

HDIV/01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HDIV/0!

HDIV/01

HDIV/01

HDIV/01

,Z^

*

BA dfflt

HDIV/01

HDIV/01

; -7

573.00

573.0C

573.00

" 57*

| HDIV/0!

HDIV/Ol

RR 4

1 • c’i U
c) vouchere de vacanță;

97

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salartale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării.

103

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat șl a altor organe de conducere ți

104

106.77

a) pentru dlrectori/dlrectorat

105

106.77

- componenta fixă

106

106.77

- componenta variabilă

107

b) pentru consiliul de adminlstrațle/conslllul de supraveghere, din care:

108

0.00

- componenta fixă

1Q9

- componenta variabilă

110

c| pentru AGA șl cenzori

111

d) pentru alte comisii țl comitete constituite potrivit le^lf

112

CS

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

37.43

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120+rd. 121 + rd.

114

0.88

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:

115

o.oo:

- către bugetul general consolidat

116

-către alți creditori

117

b)

cheltuieli privind activele imobilizate cedate

118

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale șl necorporaie

121

0.88

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare șl provizioane (rd. 123-rd. 126), din care;

122

0.00

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

0.00

fl.l)

-provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

fl. 2)

- provizioane In legătura cu contractul de mandat

125

f2)

venituri din provizioane ;i ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0.00

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:

127

0.00

- din participarea salariaților la profit

128

- din deprecierea imobilizărilor corporale ți a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

2.

Cheltuieli financiare (rd. 132+ rd. 135+ rd. 138), din care:

131

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0.00

al)

aferente creditelor pentru investiții

133

a2)

pentru activitatea curentă

134

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:'" O ‘

135

0.00

bl)

aferente creditelor pentru investiții /

136

«L.

pentru activitatea curentă

137

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/OI

0.00

HDIV/0!

udiv/oi

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/OI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ffDIV/OI

f/DIV/OI

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/OI

0.00

ffDIV/OI

8DIV/0I

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/OI

919.00

919.00

0.00

121.00

122.00

122.00

122.00

487.00

tlDIV/O!

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8OIV/0I

0.00

150.00

150.00

0.00

ffDIV/OI

0.00

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/OI

769X10

769.00

0.00

121.00

122.00

122.00

122.00

487.00

ffDIV/OI

ffDIV/OI

769.00

769X»

121.00

122.00

122.00

122.00

487.00

ffDIV/OI

ffDIV/OI

0.00

ffDIV/OI

miv/oi

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/OI

0.00

ffDIV/OI

ffoiv/oi

40.00

40.00

27.61

525.00

525.00

525.00

525.00

2,100.00

76.06

0.74

2,352.00

2,352.00

91,431.42

33,949.43

2,269.43

2,269,43

2,269.43

40,757.72

0.45

103,899.34

0.00

0.00

11.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ffDIV/OI

0.00

ffDIV/OI

rniv/oi

11.04

0.00

0.00

mv/oi

80,340.61

31,680.00

31,680.00

0.39

«oiv/oi

0.00

ffDIV/Gl

ffowoi

2.05

0.00

0.00

2,352.00

2,352.00

11,077.72

Si,2sS

1

9,077.72

0.82

12,588.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ffDIV/OI

tiOlV/O!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ffDIV/OI

#DIV/OI

0.00

HOIV/Ol

fiOiV/OI

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/OI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ffDIV/OI

HDIV/0!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ffDIV/OI

ffOIV/Dt

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/OI

0.00

ffDIV/0!

«OlV/Ot

0.00

«DIV/Ot

tiOIV/OI

3.00

3.00

99.59

0.00

O.OC

0.00

0.00

0.00

0.00

tfDIV/O!

0.00

O.OC

O.OC

0.00

O.OC

0.00

0.00

0.00

ffDIV/OI

ffDIV/OI

0.00

HDIV/Ol

ffDIV/OI

SDIV/0!

ffDIV/OI

3.00

3.0C

99.5S

0.00

0.0C

0.00

\    0.00

ffDIV/OI

3.00

3.0C

99.5S

//$?

NIBAojto

>;       0.00

ffDIV/OI

' fftyv/01

ffDIV/OI

,c)

alte cheltuieli financiare

138

0.00

HDIV/Ot

4DIV/0!

3

Cheltuieli extraordinare

139

0.00

IKW/Ot

#DIV/0!

m

REZULTATUL BRUT (proflt/plerdere) (rd. 1-rd. 29)

140

-218.07

5,706.00

5,709.00

2,475.41

■■ W9

■ V.26M

•.\‘',ft.42

0.18

-11.35

venituri neimpozabile

141

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

W/OI

«DIV/01

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HOIV/OI

#DIV/01

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

-34.89

912.96

913.44

396.07

63.03

0.23

4,23

4.23

71.71

0.18

-11.35

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2}

144

0.00

14,197.00

14,197.00

105,880.73

47,300.00

15,240.00

15,240.00

15,240.00

93,020.00

0.88

#007/0!

21

- venituri din subvenții și transferuri

145

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SDIV/Ol

8D1V/0!

b)

r alte venituri care nu se Iau în calcul la determinarea productivității muncii,

146

0.00

UDIV/0!

#D1V/0!

2

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87}, din care: **)

147

61.00

860.00

860.00

609.00

10,473.00

10,473.00

10,473.00

10,473.00

41.892.00

68.79

9.98

21

- ■ r.......

148

0.00

4DIV/0!

#067/0!

.......> a .

149

0.00

4DIV/01

8DIV/0I

21

150

0.00

4DIV/0!

ffOtV/OI

3

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

61.00

860.00

860.00

609.00

9,900.00

9,900.00

9,900.00

9,900.00

39,600.00

65.02

9.98

4

5

Nr. de personal pragnozat la finele anului

152

827.00

327.00

827.00

827.00

827.00

1.04

0.94

Nr. mediu de salariațl

153

Lwl

820.00

820.00

820.00

820.00

820.00

1.11

1.03

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lel/persoanâ) determinat pe baza

154

7.04

90.72

90.72

68.40

X

X

X

X

4,257.32

62.24

9.71

-!£

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza

155

a.oo

8DIV/0I

miv/oi

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii

156

0.00

17.97

17.97

142.70

57.68

18.59

18,59

18.59

28.36

0.20

#D!V/0!

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată

157

0.00

8DIV/0!

8DÎV/0I

21

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate

158

0.00

HDIV/Ol

8OIV/0!

£11

Elemente de calcul al productivității muncii In unități fizice, din care

159

0.00

4DIV/0!

#007/0!

- cantitatea de produse finite [QPF)

160

0.00

8DIV/0I

8DM/0I

- preț mediu (p)

161

0,00

4DIV/0!

ffDIV/OI

- valoare = QPF x p

162

0.00

#087/0!

#OIV/OI

- pondere In venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2

163

0.00

4DIW0!

#DIV/0t

S

Plăți restante

164

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

4DIV/01

#007/0!

9

Crean

e restante, din care:

165

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4DIV/01

#007/0!

- de la operatori cu capital integra l/majorltar de stat

166

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80IV/0!

#007/0!

- de la operatori cu capital privat

167

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4D1V/01

#O!V/0!

- de ia bugetul de stat

168

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

4DIV/0I

#D!V/OI

- de la bugetul local

169

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

40IV/01

#DIV/0!

- de la alte entități

170

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ItDtV/OI

#D!V/0f

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IIDIV/OI

ffDlV/OI

CONDUCĂTORUL unității.CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3,CALEA VITAN NR154-158, PARTER,BIROUL NR 2

Cod unic de înregistrare 37804020

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3                           ,

S AJ1                A»?/1___________________________________-miilei-

Nn crt.

Indicatori

Prevederi an N-2

%4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-1)

% 7 = 6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat.

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:

591.50

0.33

0.00

14,197.00

105,949.98

7.46

1

Venituri din exploatare*)

544.31

0.00

0.00

14,197.00

105,880.73

7.46

2

Venituri financiare

47.19

0.33

0.01

0.00

69.25

#DIV/0l

3

Venituri extraordinare

0.00

0.00

0.00

0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CONSIUULLOCAL SECTOR 3 BUCUKESTI

Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DZZAPEZIRE SRL

Sediui/Adresa București, Sector 3,CALEA VTFAN KH 154-558, PARTE!?,9.ÎROUL KR 3

Cod unic de înregistrare 37804070


Programa! ds învestiți:, dotări js sursele do finanțare


ANEXA Nr.1.4

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

I Realizat/

1 Preliminat

an curent 2020

an N +1

an N + 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

77,037.00

71,011.13

131,945.90

o.oo

0.00

1

Surse proprii, din care:

19,579.00

13,553.13

9,525.90

0.00

o.oo

a) - amortizare

19,579.00

11,077.72

9,077.72

b) - profit

2,475.41

448.18

c) - Încasarea din vanzarea unor active

2

Alocații de la buget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Credite bancare, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

57,458.00

57,458.00

122,420.00

0.00

0.00

- majorarea capital

57,458.00

0.00

0.00

Conform Anexa 1

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0.00

0.00

86,287.73

43,143.87

29,306.85

1

Investiții în curs, din care:

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- Hala statie sortare

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- 0.00

0.00

. 0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0.00

0.00

86,287.73

43,143.87

29,306.85

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

86,287.73

43143.87

29306.85

Conform Anexa 1

86,287.73

43,143.87

29,306.85

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

Jl

e 'J7""I.

2_^tT   ■

b) pentru bunurile de natura domeniului public a! statului sau ai unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau ai unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat ai statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv ceie din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0.00

0.00

0.00

o.oo

0.00

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

a) - interne

b) - externe

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ANEXA 1 - APROBARE PROGRAM DE INVESTIȚII - TABEL CU PREȚURI ESTIMATIVE completare la HCLS3 nr. 199/23.06.2020

Nr. Crt.

DENUMIRE ACHIZIȚII

Cantitate

U.M.

Preț unitar (fără TVA)

Valoare TVA

Preț unitar (cu TVA)

Preț total (fara TVA)

Preț total (cu TVA)

1

Trimmer

15

buc.

2,200.00

418.00

2,618.00

33,000.00

39,270.00

2

Mașină de tuns iarba

2

buc.

2,000.00

380.00

2,380.00

4,000.00

4,760.00

3

Motofoarfecă

10

buc.

2,200.00

418.00

2,618.00

22,000.00

26,180.00

4

Suf 1 anta

10

buc.

1,250.00

237.50

1,487.50

12,500.00

14,875.00

S

Autoutilitară 4x4 Toyota Hillux

2

buc.

155,200.00

29,488.00

184,688.00

310,400.00

369,376.00

| 6

Autobuz

2

buc.

147,000.00

27,930.00

174,930.00

294,000.00

349,860.00 |

7

Container depozitare (maritim)

7

buc.

17,000.00

3,230.00

20,230.00

119,000.00

141,610.00 |

8

Dacia Duster

3

buc.

92,150.00

17,508.50

109,658.50

276.450,00

328,975.50 |

9

Dacia Logan

5

buc.

58,200.00

11,058.00

69,258.00

291,000.00

346,290.00

10

închidere perimetraiă cu stâlpi metalici și tablă -stație sortare Vișagului (aprox. 200 rn lungime)

1

buc.

194,000.00

36,860.00

230,860.00

194,000.00

230,360.00 j

11

Extindere clădire birouri și vestiare hala Vișaguui (aproximativ 230 mp) + mobilier

1

buc.

650,000.00

123,500.00

773,500.00

650,000.00

■ '>!

773,500.00 5

12

Construcție sală ședință/mese hala Vișagului (aprox. 630 mp) + mobilier

1

buc.

1,940,000.00

368,600.00

2,308,600.00

1,940,000.00

1

2,308,600.00 s

13

Achiziționare și montare trape pt. incendiu

1

buc.

450,000.00

85,500.00

535,500.00

450,000.00

535,500.00 |

14

Biodigestor

1

buc.

3,000,000.00

570,000.00

3,570,000.00

3,000,000.00

3,570,000.00

15

Pereți despărțitori contra incendiului Splaiul Unirii

1

buc.

1,350,000.00

256,500.00

1,606,500.00

1,350,000.00

1,606,500.00 _______1

TOTAL LEI FĂRĂ TVA

8,946,350.00

_____________ TOTAL GENERAL LEI

10,646,156.50

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCUREȘTI

Operatorul economic SC SD3 SALUBRITATE SI DE2APEZIRE SRL

Sediul/Adresa București, Sector 3,CALEA VITAN NR154-158, PARTER,BIROUL NR 2

Cod unic de înregistrare 37804020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

y/OtS-S           /âC,^.JbO£/)   ________________________________________-miilei-

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (N-l)

An curent (N)

An N+l

An N+2

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

influențe (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. 1

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

1

Măsura 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Măsura 2 ...

X

X

X

X

X

X

X

X

Măsura n...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. 1

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. 11

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. 1

1

Cauza 1...

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Cauza 2 ...

X

X

X

X

X

X

X

X

Cauza n ...

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL pct. II

X

X

X

X

X

X

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. 1 + pct.

II

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,PRIMĂRIATELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetpri1nar@primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr......

Data.......

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL

Creșterea eficienței economice a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL ca întreprindere publică la care Sectorul 3 al Municipiului București este asociat unic are o influență determinantă asupra stabilității ansamblului economiei, dată fiind necesitatea creșterii rapide a contribuției reale a întreprinderilor publice la îmbunătățirea parametrilor economiei românești și la echilibrarea bugetului de stat.

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL urmărește să fie în mod constant orientată asupra asigurării competitivității, eficienței, profitabilității și generării de valoare pe termen lung, evitării și minimizării pierderilor operaționale și de creșterea calității serviciilor oferite și diversificarea activităților desfășurate.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății a fost aprobat prin HCLS3 nr.32 din 10.02.2020 și rectificat ulterior prin HCLS3 nr. 88 din 30.03.2020, HCLS3 nr. 116 din 29.04.2020 și HCLS3 nr. 199 din 23.06.2020, societatea desfășurându-și în prezent activitatea conform acestui buget modificat.

Ținând cont de respectarea politicii Sectorului 3 al Muncipiului București cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale întreprinderilor publice aflate sub autoritatea sa, societatea SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL prin adresa nr.5766/27.07.2020 înregistrată cu nr.441163/CP/27.07.2020 a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020, prin majorarea investițiilor în valoare de 77.341,38 mii lei cu suma de 8.946,35 mii lei, suma totală devenind 86.287,73 mii lei, necesară pentru:

 • 1. suplimentare achiziționare trimmer -15 buc;

 • 2. suplimentare achiziționare mașini de tuns iarba - 2 buc.;

 • 3. suplimentare achiziționare motofoarfecă -10 buc.;

 • 4. suplimentare achiziționare suflante -10 buc.;

 • 5. suplimentare achiziționare autovehicule Toyota Hillux - 2 buc;

 • 6. suplimentare achiziționare autobuze - 2 buc.;

 • 7. achiziționare containere depozitare (maritim) - 7 buc.

 • 8. achiziționare autovehicule tip Dacia Duster - 3 buc;

 • 9. achiziționare autovehicule tip Dacia Logan - 5 buc;

 • 10. realizare închidere perimetrală cu stâlpi metalici și tablă pentru stația de sortare situată în Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60;

 • 11. realizare extindere clădire birouri și vestiare hală Vișagului (aprox. 230 mp.) + mobilier;

 • 12. construcție sală ședință/mese pentru hala situată în Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60 -1- mobilier (aproximativ 630 mp.);

 • 13. achiziționare și montare trape pentru incendiu necesare halei din Drumul Lunca Vișagului nr. 42-60;

 • 14. achiziționare biodigestor;

 • 15. realizare pereți despărțitori contra incendiului Splaiul Unirii;

Ținând cont de cele prezentate și luând în considerare nota de fundamentare nr.5767/27.07.2020 a societății SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL precum și raportul de specialitate nr.442026/28.07.2020 al Serviciului Corp Control - Compartiment Guvernanță Corporativ am inițiat prezentul proiect pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMĂRIA TORULUI BUCUREȘTI


www.primarie3.ro


SERVICI UL CORP CONTROL COMPARTIMENT GUVERNANTĂ CORPORATIVĂ

I

£< M AIL guver n antacorporat i va @ p ri m arie3.r0 Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București

Nr. 442026/28.07.2020


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L.

Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr. 154-158, clădire administrativă, biroul nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9896/2017, având CUI R037804020, cu asociat unic Consiliul Local al Sectorului 3 București este reprezentată legal de domnul Mihai Nițu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Desfășurarea exercițiului financiar este condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, publicată în Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementează modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar în curs.

Prin Ordonanța nr. 26/2013 se stabilesc în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei societăți comerciale private, dar care este finanțată în totalitate de o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia.

Serviciul de salubritate cuprinde următoarele activități:

 • 1. organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;

 • 2. operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;

 • 3. sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • 4. măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • 5. curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • 6. organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 7. administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • 8. depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

PRIMĂRIA

 • 9. colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

 • 1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

 • 2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată;

 • 4. Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

 • 5. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • 6. Legea nr. 5 /2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Având în vedere:

 • - adresa societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 S.R.L. cu nr.5766/27.07.2020 înregistrată la Cabinet Primar cu nr. 441163/27.07.2020

 • - HCLS 3 nr. 32 din 10.02.2020 de aprobare a BVC pentru anul financiar 2020

HCLS3 nr. 88 din 30.03.2020 de rectificare a BVC pentru anul financiar 2020

 • - HCLS3 nr. 116 din 29.04.2020 de rectificare a BVC pentru anul financiar 2020

 • - HCLS3 nr. 199 din 23.06.2020 de rectificare a BVC pentru anul financiar 2020

 • - Anexa 1 - Programul de investiții rectificat pentru anul 2020

 • - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 36/27.07.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2020

 • - Nota de fundamentare nr. 5767/27.07.2020 care argumentează necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății

 • - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 - Anexele 1-5

în conformitate cu prevederile:

 • - art. 10, alin. (2) litera f) din Ordonanța nr. 26/2013: “ Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel: “f) în alte situații impuse de prevederile legale”

 • - art. 12.1., lit h) din Actul Constitutiv al societății: “Asociatul Unic are aceleași atribuții ca Adunarea Generală a Asociaților și are următoarele atribuții principale: aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății)”

 • - art. 12.1 lit. m) din Actul Constitutiv al societății: “Adunarea Generală a Asociaților hotărăște asupra investițiilor importante ale Societății care depășesc 100.000 (una sută mii) Euro inclusiv TVA pentru fiecare investiție sau pentru toate investițiile în cursul unui an, dacă astfel de investiții nu au fost prevăzute în prealabil în buget.”

Valoarea investițiilor pentru anul 2020 în valoare totală de 77.341,38 mii lei se suplimentează cu suma de 8.946,35 mii lei, devenind 86.287,73 mii lei, necesară pentru achiziționarea următoarelor:

I       PRIMĂRIA

Nr.

Crt.

DENUMIRE ACHIZIȚIE

Cantitate

Preț unitar (cu TVA)

Preț total (faraTVA)

Preț total (cu TVA)

1

Trimmer

15 buc.

2,618.00

33,000.00

39,270.00

2

Mașină de tuns iarba

2 buc.

2,380.00

4,000.00

4,760.00

3

Motofoarfecă

10 buc.

2,618.00

22,000.00

26,180.00

4

Suflantă

10 buc.

1,487.50

12,500.00

14,875.00

5

Autoutilitară 4x4 Toyota Hillux

2 buc.

184,688.00

310,400.00

369,376.00

6

Autobuz

2 buc.

174,930.00

294,000.00

349,860.00

7

Container depozitare (maritim)

7 buc.

20,230.00

119,000.00

141,610.00

8

Dacia Duster

3 buc.

109,658.50

276,450.00

328,975.50

9

Dacia Logan

5 buc.

69,258.00

291,000.00

346,290.00

10

închidere perimetrală cu stâlpi metalici și tablă -stație sortare Vișagului (aprox. 200 m lungime)

1 buc.

230,860.00

194,000.00

230,860.00

11

Extindere clădire birouri și vestiare hala Vișaguui (aproximativ 230 mp) + mobilier

I buc.

773,500.00

650,000.00

773,500.00

12

Construcție sala ședință/mese hala Vișagului (aprox. 630 mp) + mobilier

1 buc.

2,308,600.00

1,940,000.00

2,308,600.00

13

Achiziționare și montare trape pt. incendiu (23 buc.) pt. hala

1 buc.

535,500.00

450,000.00

535,500.00

14

Biodigestor

1 buc.

3,570,000.00

3,000,000.00

3,570,000.00

15

Pereți despărțitori contra incendiului Splaiul Unirii

1 buc.

1,606,500.00

1,350,000.00

1,606,500.00

TOTAL LEI FĂRĂ TVA

8,946,350.00

TOTAL GENERAL LEI

10,646,156.50

Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 este anexat în forma prevăzută de lege (Anexele 1.1 - 1.5).

Având în vedere cele de mai sus propunem spre analiză și dezbatere proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL

Compartiment

Guvemanță Corporativă Silviu Hondola

PRIMĂRIA^J


Nr. 442048/28.07.2020Către,

CABINET PRIMAR

Prin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societății SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL, pentru inițierea proiectului menționat.

Compartiment

Guvemanță Corporativă Silviu Hondola


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-socîale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.... J...... de pe ordinea dc-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de......

Comisia de sțudii, prognoze economico sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de..............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....JuS....

de pe ordinea de-zr/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, PĂUNICXADRIANA

'Tz

MEMBRI:        f

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

avizul

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul de pe ordinea de zi suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de \?....., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul           de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:                I

PELINARU CORNEL        P

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN