Hotărârea nr. 240/2020

HCLS3 nr.240 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudeștl nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE privind darea în administrare a furnizării/prestării activității serviciului public de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

 • - Referatul de aprobare nr. 444730/CP/29.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 443962/29.07.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public;

 • - Adresa nr. 443974/29.07.2020 a Direcției Administrarea Domeniului Public.

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 6 alin. (1) lit. h) și k), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (1) și alin. (2) și art. 30 alin. (3) din

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 1 alin. (4) lit. h), art. 6 alin. (1) lit. k), art. 8 alin.(l) și alin. (3) lit. d), art. 23 alin. (1) lit. a) și

alin. (2) și art. 28 alin. (1) și alin. (2) lit. b), art. 32 alin.(3) și art.43 alin. (2) din Legea nr.

51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. IV din Legea nr. 99/2014 de modificare și completare a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

 • - Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților,

 • - Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • - HCGMB nr.82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, cu modificările ulterioare;

 • - HCLS3 nr. 675/ 28.12.2017 privind gestiunea directă a serviciului public de salubrizare din Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - HCLS3 nr. 240/12.06.2017 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare:

Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

Avizul Comisiei pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. o) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă darea în administrare a furnizării/ prestării activității serviciului public de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare către societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, societate având ca asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 3, pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art 2. Se aprobă Regulamentul activității serviciului de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini al activității serviciului de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă indicatorii de performanță ai activității serviciului de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 5. Se aprobă tarifele pentru activitatea de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare specifice furnizării/ prestării serviciului public de salubrizare, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă Contractul de delegare a activității serviciului de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, pe raza Sectorului 3 al Municipiului București, conform Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 8. Primarul Sectorului 3 prin Direcția Administrarea Domeniului Public, Direcția Generală de Salubritate Sector 3 și societatea SD3 -Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. vor lu ^ ăsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.


nnează pentru legalitate retar neral

hă iță

NR. 240 DIN 30.07.2020•țfa&ii. PRIMĂRIA

CT SECTORULUI <

BUCURE?T'fts7TELEFON (004 021 j 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.public@prlmariej.ro

Str. intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Anexa nr. 1 la HCL Sector 3 nr. Aho / go.o/.Aîâ)

REGULAMENT

AL ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DE SORTARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A DEȘEURILOR SIMILARE ÎN STAȚIILE DE SORTARE, PE RAZA

SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE


ART.l.


 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplică activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, activitate a serviciului public de salubrizare, denumită în continuare serviciu de sortare a deșeurilor, înființat și organizat la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București.

 • (2) Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, raporturile dintre operator și utilizator.

 • (3) Prevederile prezentului regulament se aplică la proiectarea, executarea, recepționarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor și echipamentelor utilizate în vedere desfășurării activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, cu urmărirea tuturor cerințelor legale specifice în vigoare.

 • (4) Operatorul care desfășoară activitatea de sortare, indiferent de forma de proprietate și de modul în care este organizată gestiunea activității serviciului de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare pe raza sectorului 3, se vor conforma prevederilor prezentului regulament.

ART. 2. Prezentul regulament se aplică următoarelor activități de salubrizare:

a) sortarea deșeurilor municipale și deșeurilor similare în stațiile de sortare.

ART. 3. Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare frebuie să se realizeze pe baza următoarelor principii:

PRIMĂRIA


TELEFON (004 021} 341 0715-28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.pubhc^primariej.ro

Str. Intrarea Odobestî nr. 5-7, Sector 3, 032158* București • a) protecția sănătății populației;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

 • c) conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • e) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) securitatea serviciului;

 • g) dezvoltarea durabilă.

ART. 4. Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează:

 • 1. autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • 2. biodeșeuri - conform definiției din anexa nr. I la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

 • 3. compost - produs rezultat din procesul de tratare aerobă și/sau anaerobă, prin descompunere microbiană a componentei organice din deșeurile biodegradabile colectate separat supuse compostării;

 • 4. colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 5. colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. I la legea nr. 211/2011, republicată;

 • 6. curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

 • 7. curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

 • 8. deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să Ie arunce;

 • 9. deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

 • 10. deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

 • 11. deșeuri din construcții provenite din locuințe - deșeuri generate din activitățile de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor;

Of SECTORULUI <

SUCUREȘTI^J

TELEFON (004021) 341 0715 - 28 FAX (004 <w) 341 07 ,5 E-MAILdomeniu.publK@>prlmar!e3-Str. Intrarea Odobesti nr, 5-7, Sector 3, 032158, Bucure!
 • 12. deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeuri de producție;

 • 13. deșeuri menajere - deșeuri provenite din gospodării/locuințe, i nclusiv fracțiile colectate separat, și care fac parte din categoriile 15.01 și 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

 • 14. deșeuri municipale - deșeuri menajere și deșeuri similare, inclusiv fracțiile colectate separat;

 • 15. deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/201 1, republicată;

 • 16. deșeuri de producție - deșeuri rezultate din activități industriale, ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare;

 • 17. deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

 • 18. deșeuri reziduale - deșeurile nevalorificabile colectate separat, inclusiv cele rezultate în urma proceselor de tratare, altele decât deșeurile reciclabile;

 • 19. deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de Ia animale;

 • 20. deșeuri similare - deșeuri provenite din activități comerciale, din industrie și instituții care, din punctul de vedere al naturii și al compoziției, sunt comparabile cu deșeurile menajere, exclusiv deșeurile din producție, din agricultură și din activități forestiere;

 • 21. deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

 • 22. deșeuri voluminoase - deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferențiată față de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;

 • 23. deținător de deșeuri - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 24. eliminare - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 ,republicată;

 • 25. gestionarea deșeurilor - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

 • 26. gură de scurgere - componenta tehnică constructivă a sistemului de canalizare prin care se asigură evacuarea apelor pluviale;


TELEFON (004 021) 54Î 0715 • 28 FAX (004 025) 341 07 15 E-MAIL d&rneniu.publ ic@prirnaHe3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7. Sector 3, 032158, București

 • 27. incinerare - operația de tratare termică a deșeurilor, cu sau fără recuperare de energie, realizată în instalații care respectă legislația în vigoare privind incinerarea deșeurilor;

 • 28. indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

 • 29. licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • 30. măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

 • 31. producător de deșeuri - conform definiției prev u te în anexa nr. I la-Legea nr, 211/201 1, republicată;

 • 32. rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

 • 33. salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

 • 34. sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

 • 35. spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

 • 36. stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului',

 • 37. tobogan - jgheab sau tubulatură folosită drept mijloc de transport prin alunecare a deșeurilor;

 • 38. utilizatori - confonn definiției prevăzute în Legea serviciilor comunitare de utilită i ublicenr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare;

 • 39. Permis de lucru - Permis de lucru pentru vehiculele care colectează deșeurile menajere de pe raza Municipiului București emis în baza H.C.G.M.B.nr. 107/2012        . .

  www.primarie3.r0


TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.publtcigipwî^im

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 0j2i58,JBqc^eșl

ART. 5. Operatorul care desfășoară activitatea de sortare trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță, din caietul de sarcini al serviciului și contractul de delegare a gestiunii serviciului sau hotararea de dare în administrare, aprobați de consiliul local.

CAPITOLUL II

ASIGURAREA ACTIVITĂȚII DE SORTARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A DEȘEURILOR SIMILARE ÎN STAȚIILE DE SORTARE

ART. 6. (1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stația de sortare pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

 • (2) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor municipale

și a deșeurilor similare și în alte/ pentru alte unități administrativ-teritoriale/ subunități ale unităților administrativ-teritoriale, pe baze contractuale.

 • (3) Operatorul are dreptul la exclusivitate pentru prestarea activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în aria administrativ-teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București.

ART. 7. Operatorul care desfășoară activitatea de colectare, colectare și transport al deșeurilor municipale va preda deșeurile operatorului care desfășoară activitatea de sortare în vederea reducerii volumului și a cantității acestora, precum și pentru creșterea gradului de recuperare.

ART. 8. Deșeurile municipale vor fi supuse în mod obligatoriu procesului de sortare/ tratare, fiind interzisă depozitarea acestora fără a fi supuse în prealabil operațiunii de sortare/ tratare.

ART. 9. Deșeurile de hârtie și carton, de plastic și metal colectate separat de la toți producătorii de deșeuri pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului București simt transportate către stația de sortare numai de către operatorul licențiat A.N.R.S.C., căruia i-a fost dată în administrare furnizarea/ prestarea serviciului de salubrizare.

ART. 10. Deșeurile de sticlă colectate separat de la producătorii de deșeuri vor fi transportate de către operatorii de salubrizare la spațiile de stocare temporară, special amenajate în incinta stațiilor de sortare sau a stațiilor de transfer.

ART. 11. (1) Operatorul care desfășoară activitatea de sortare asigură predarea către operatori autorizați în vederea valorificării/ eliminării tipurilor de deșeuri rezultate.

 • (2) Operatorul care desfășoară activitatea de sortare împreună cu operatorul care desfășoară activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale vor stabili modalitatea de predare


TELEFON (004015) 34T 07 15-28 FAX (004021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.publfcl^rrma

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, ojaț^lBuci

și valorificare/ eliminare a materialelor rezultate din instalația de sortare în funcție de natura acestora.

ART. 12. Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare se realizează pe tipuri de materiale.

ART. 13. Transportul deșeurilor sortate de la stația de sortare către instalațiile de tratare sau reciclare, inclusiv a fracției inutilizabile rezultate către depozitele ecologice de deșeuri, se asigură de către operatorul care desfășoară activitatea de sortare către operatorii economici cu care acesta are contracte încheiate, în condițiile legii, în vederea respectării principiului economicității și eficienței.

ART. 14. Prestarea activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) controlul calității serviciului prestat;

 • c) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și predate agenților economici valorificatori;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea și transportul deșeurilor de ambalaje de Ia toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

 • h) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje prin preluarea responsabilității de la operatorii economici autorizați în acest scop de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;

 • i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

ART. 15. Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate;

 • c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

  PRIMĂRIA
TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu-public®pi Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,03215»»

 • e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stația de epurare a apelor uzate aparținând -;

 • f) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu sortat;

 • g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a stației fără riscul de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • h) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminozitatea necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • j) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

ART. 16. Operatorul care desfășoară activitatea de sortare a deșeurilor are și următoarele obligații specifice:

 • a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea temporară a deșeurilor ce urmează a fi sortate, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

 • b) să asigure valorificarea întregii cantități de deșeuri sortate, evitând formarea de stocuri;

 • c) să folosească, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • d) sase îngrij ească de eliminarea reziduurilor rezultate din procesul de sortare a deșeurilor.

CAPITOLUL III

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI DE EVALUARE AI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

ART. 17

 • (1) Indicatorii de performanță ai activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare a serviciului de salubrizare se precizează în caietul de sarcini, precum și în hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

 • (2) Consiliul local al Sectorului 3 este responsabil de stabilirea nivelurilor de calitate a indicatorilor de performanță ce trebuie îndeplinite de operatori, astfel încât să se asigure atingerea și realizarea țintelor/obiectiveior conform legislației în vigoare din domeniul gestionării deșeurilor.

  BUCUREȘTI.^/


  www.primarie3.ro


  TELEFON (004021) 341 07 15-28 FAX (004021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.public@prir

  Str. intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032158, Bi • (3) Primăria sectomlui 3 aplică penalități contractuale operatorului serviciului de salubrizare în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului.

ART. 18. Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităților cu privire la:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) atingerea obiectivelor și țintelor pentru care Consiliul local al Sectorului 3 este responsabil;

 • c) prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • d) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • g) implementarea unor sisteme de management al calității, ai mediului și al sănătății și secuntațll muncii.

ART. 19. Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului care desfășoară activitatea de sortare cu privire la următoarele activități:

 • a) contractarea serviciului de salubrizare;

 • b) măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • c) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • d) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • e) soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • f) prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare - informare, consultanță;

 • h) atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

ART. 20. în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul care desfășoară activitatea de sortare trebuie să asigure:

 • a) gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • b) evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • c) înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

  PRIMĂRIATELEFON (004021) 341 07 15 - 28 FAX (004021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.publKiglprimarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

 • d) înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

ART. 21. în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, Autoritatea administrației publice centrale și locale, precum și A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la informații necesare stabilirii:

 • a) modului de aplicare a legislației și a normelor emise de A.N.R.S.C.;

 • b) modului de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate;

 • c) calității și eficienței serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele directe sau în contractele de delegare a gestiunii;

 • d) modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

 • e) modului de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciul de salubrizare;

 • f) respectării parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice și prin norme metodologice.

CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE

ART. 22. Prezentul regulament se completează cu prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare în Sectorul 3, Municipiul București aprobat prin HCLS 3 nr. 358/ 14.08.2018, prevederile acestuia fiindu-i aplicabile și operatorului care desfășoară activitatea de sortare.

ART. 23. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Primăriei Municipiului București sau ale Primăriei Sectorului 3, conform prevederilor legale.

ART. 24. Prezentul regulament poate fi modificat sau completat ori de câte ori este necesar, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare, la propunerea Direcției Administrarea Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

ART. 25. Prevederile prezentului Regulament se aplică de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Consiliu Local Sector 3 de aprobare a acestuia și se va aduce la cunoștința persoanelor interesate prin publicare pe pagina de internet a Primăriei Sectorului 3.TELEFON (004 oa>J 341 0715 - 28 FAX (004 021) J41 07 15 E-MAIL domeniu.public@primarie3.ra

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Anexa nr. 2 la HCL S3 NR.

CAIETUL DE SARCINI

AL ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DE SORTARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A DEȘEURILOR SIMILARE ÎN STAȚIILE DE SORTARE, PE RAZA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CAPITOLUL I

Obiectul caietului de sarcini

Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. - Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activității serviciului de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare.

Art. 3. - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității specifice serviciului de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

Art. 4. - (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, Ia verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de salubrizare și care sunt în vigoare.

Art. 5. - Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului dc salubrizare.


PRI MARIATELEFON (004 o2,l 341 °715'2® EAX (°°4 021) 3-P °7 ’5 E-MAIL 4omeniu.public@prtmarle3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032158, București

CAPITOLUL II

Cerințe organizatorice minimale

Art. 6. - Operatorul care desfășoară activitatea de sortare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubrizare;

 • d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul ia documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

 • f) prestarea activității serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • j) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • k) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

 • 1) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin hotărârea de dare în administrare;

 • m) conducerea operativă și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

n) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activității în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

 • o) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art. 7. - Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului.

Art. 8. - în caietele de sarcini se vor preciza condițiile de realizare a reparațiilor, a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale și operator.

www.primarie3.r0


TELEFON (004 O2>) 341 0715 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL d0meniu.puMic@primarie3.ro

Str. Intrarea OdobestI nr. 5-7, Sector 3,032158, București

CAPITOLUL m

Sortarea deșeurilor municipale

Art. 9. -

(1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor municipale, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București.

 • (2) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitatea de sortare a deșeurilor municipale și în alte/ pentru alte unități administrativ-teritoriale/ subunități ale unităților administrativ-teritoriale, pe baze contractuale.

 • (3) Operatorul are dreptul la exclusivitate pentru prestarea activității de sortare a deșeurilor municipale în aria administrativ-teritorială a Sectorului 3 al Municipiului București.

Art. 10. - Operatorul care desfășoară activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, va colabora cu operatorul care desfășoară activitatea de sortare a deșeurilor municipale și va fi sprijinit de Consiliul Local al Sectorului 3 pentru a introduce precolectarea selectivă a deșeurilor, prin dezvoltarea metodelor și sistemelor pentru sortarea la sursă și/sau înainte de depozitare.

Art. 11. - Spațiile amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere și dotările de care dispun acestea sunt cele din anexa nr. 2 a HCLS3 nr. 358/ 14.08.2018 - Caietul de sarcini al Serviciului de Salubrizare de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București.

Art. 12. - Stațiile de sortare amplasate în aria administrativ-teritorială din zona de operare sunt cele din anexa nr. 1 a prezentului caiet de sarcini.

Art. 13. - La stația de sortare, cantitățile și categoriile de materiale refolosibile ce se vor sorta sunt cele specificate în anexa nr. 2 a prezentului caiet de sarcini.

Art. 14. -

 • (1) Operatorul care desfășoară activitatea de sortare trebuie să exploateze o instalație cu o capacitate de sortare de cel puțin 4001/ zi.

 • (2) Operatorul care desfășoară activitatea de sortare trebuie să dețină cel puțin o zonă special amenajată și autorizată pentru stocarea temporară a deșennjpr pijinir.ipale/ deșeurilor

  reciclabile.TELEFON '(004'0311 W 07 1V 38 FAX (004 rai) 341 07 1 3 E-MAILdortieniu,pubNc@i/înqi/iei.re

Str. Intrarea Odobestr nr. 5-7, Sector 3, 03215818^/1 re șt

11 (MMș

dSuiTs


 • (3) Operatorul care desfășoară activitatea de sortare va deține capacitatea de a asigura valorificarea materiarelor rezultate în urma procesului de sortare. In acest sens va încheia contracte cu operatori autorizați în vederea valorificării/ eliminării tipurilor de deșeuri rezultate.

 • (4) Operatorul care desfășoară activitatea de sortare împreună cu operatorul care desfășoară activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale vor stabili modalitatea de predare și valorificare/ eliminare a materialelor rezultate din instalația de sortare în funcție de natura acestora și cu respectarea principiului de economicitate și eficientă.

Art. 15. - Operatorul care desfășoară activitatea de sortare are și următoarele obligații specifice: a) să evite formarea de stocuri mari de deșeuri ce urmează a fi sortate sau de deșeuri ce au rezultat ca urmare a sortării, care ar putea polua mediul sau care prezintă riscuri de incendiu;

 • b) sa utilizeze, pentru sortarea deșeurilor, tehnologii și instalații care îndeplinesc condițiile legale privind funcționarea acestora;

 • c) să se îngrijească de eliminarea/ valorificarea materialelor rezultate din procesul de sortare al deșeurilor;

 • d) să țină evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • e) să desfășoare activitatea de sortare a deșeurilor fără a afecta mediul înconjurător;

 • f) să monitorizeze în permenență activitatea desfășurată în vederea respectării prevederilor autorizației de mediu;

Art. 16. - Spațiile în care se desfășoară activitatea de sortare vor trebui să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

 • a) să dispună de o platformă betonată cu o suprafață suficientă pentru primirea deșeurilor și pentru depozitarea temporară a materialelor reciclabile;

 • b) să fie prevăzute cu cântar electronic de cântărire a autovehiculelor, cu transmisia și înregistrarea datelor la dispecer și cu verificarea metrologică în termenul de valabilitate; •

 • c) să fie prevăzute cu un sistem de colectare a apelor uzate rezultate din apa pluvială sau din procesul tehnologic de sortare și spălare;

 • d) să aibă instalație de spălare și dezinfectare;

 • e) să fie prevăzute cu instalații de tratare a apelor uzate, conform normativelor în vigoare, sau să existe posibilitatea de transportare a acestora la stația de epurare a apelor uzate aparținând

 • f) să permită depozitarea temporară, separată, a fiecărui tip de deșeu sortat;

  PRIMĂRIATELEFON (004 021) 341 07 15.28 FAX (004 ini) 341 07 15 E-MAIL domeniu.public@prin1arle3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032158, București

 • g) să existe posibilitatea de acces în fiecare zonă a stației fără riscul de contaminare reciprocă a diferitelor tipuri de deșeuri;

 • h) să existe grupuri sanitare și vestiare conform normativelor în vigoare;

 • i) să fie dotate cu instalație de iluminat corespunzătoare, care să asigure luminozitatea necesară asigurării activității în orice perioadă a zilei;

 • j) să fie prevăzute cu instalații de detecție și de stins incendiul;

 • k) să fie prevăzute cu instalații de presare și balotare pentru diferite tipuri de materiale reciclabile.

Art. 17. - Prestarea activității de sortare a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) controlul calității serviciului prestat;

 • c) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate și predate agenților economici valorificatori;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea și transportul deșeurilor de ambalaje de la toate punctele amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

 • h) îndeplinirea obiectivelor anuale asumate privind reciclarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje prin preluarea responsabilității de la operatorii economici autorizați în acest scop de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor;

 • i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.TELEFON (004 Oii) 341 07 15 - 28 FAX (004 021} 341 07 15 E-MAIL d0meniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032158, București

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini

Lista stațiilor de sortare a deșeurilor municipale și capacitatea de prelucrare a acestora

Nr. crt.

Adresa

Suprafața

Capacitatea de lucru (t/oră)

1

Drumul Lunca Visagului Nr.42-60, Lot 1, Sector 3, București

Suprafață totală teren = 6.200mp

Suprafață construită =

3314.15mp

Suprafață construită desfasurata = 3314.15mp

Suprafață betonată totală -

1625.85mp Suprafață spatii verzi totală -

1260.00 (20.32%)

Locuri parcare: 43

301/ oră 7201/ zi

2


DIRECTOR EXECUTIV. MANEA FLORIN


PR1 MĂRIA^*J SECTORULUI 4

BUCUREȘTI.TELEFON (004 021) 341 07 15 - 28 FAX (004 021} 341 07 15 E-MAIL d0meniu.public@primarle3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Anexa nr. 2 la caietul de sarcini

Lista deșeurilor de ambalaje ce urmează a fi reciclate/valorificate

Nr. crt.

Denumire deșeu

Cantitatea (t)

1

Sticlă

Cantitate variabila

2

Plastic

Cantitate variabila

3

Hârtie, carton

Cantitate variabila

4

Metal

Cantitate variabila

5

Lemn

Cantitate variabila

6

ambalaje de hârtie si carton

Cantitate variabila

7

ambalaje de materiale plastice

Cantitate variabila

8

ambalaje de lemn

Cantitate variabila

9

ambalaje metalice

Cantitate variabila

10

ambalaje amestecate

Cantitate variabila

11

ambalaje de sticla

Cantitate variabila

12

ambalaje din materiale textile

Cantitate variabila


Anexa nr. 3 la HCLS 3 nr.         / 3°' 0%

Nr. crt

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

Anul

2020

2021

2022

2023

2024

0

1

2

3

4

5

6

1

INDICATORI DE PERFORMANTA GENERALI

1.1

Contractarea serviciilor de salubrizare stradala si deszăpezire

a) numărul de solicitări de imbunatatire a parametrilor

de calitate ai activitatii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de imbunatatire a activitatii,pe categorii de activitati

= 100%

100%

100%

100%

100%

1.2

Masurarea si gestiunea cantitatii serviciilor prestate

a) numărul de reclamatii rezolvate privind cantitatile

de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamatii privind cantitatile de servicii prestate (exprimat in %)

= 100%

100%

100%

100%

100%

b) ponderea din numărul de reclamatii de la lit.a) care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

c) procentul de solicitări de la lit.b) care au fost rezolvate in mai puțin de 5 zile lucratoare

= 100%

100%

100%

100%

100%

d) numărul de sesizări din partea agentilor de

protective a mediului, raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților central si locale (exprimat in %)

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

e) numărul de sesizări din partea agentilor de sanatate

publica , raportat la numărul total de sesizări din partea autorităților central si locale (exprimat in %)

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

f) numărul de reclamatii rezolvate privind calitatea

activitatii prestate , raportat la numărul total de reclamatii privind calitatea activitatii prestate (exprimat in %)

= 100%

100%

100%

100%

100%

g) ponderea din numărul de reclamatii de la lit.i) care s-au dovedit justificate

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

h) procentul de solicitări de la Iit.g) care au fost rezolvate in mai puțin de o zi calendaristice

= 100%

100%

100%

100%

100%j)numarul de reclamatii rezolvate privind cantitatile de servicii prestate, raportat la numărul total de reclamatii privind cantitatile de servicii prestate pe tipuri de activitati (exprimat in %)

= 100%

100%

100%

100%

100%

k) cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%).

= 75%

75%

75%

75%

75%

1.3

Răspunsuri la solicitări scrise

a) procentul de răspunsuri date la sesizările referitoare la activitatea prestata

= 100%

100%

100%

100%

100%

b) procentul de la lit.a) la care s-a răspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice

= 100%

100%

100%

100%

100%

2

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTATI

2.1

Indicatori de performanta garantati prin licența de prestare a serviciului

a) numărul de incalcari ale obligațiilor operatorului, rezultate din analizele si controalele organismelor abilitate (exprimat in

%)

=0%

=0%

=0%

=0%

=0%

2.2

Indicatori de performanta a căror nerespectare atrage penalitati conform contractulu

1

a) valoarea despăgubirilor acordata de operator

pentru culpa proprie sau daca au existat imbolnaviri , accidente din cauza nerespectarii condițiilor impuse prin contract (exprimat in %)

=0%

=0%

=0%

=0%

=0%

b) numărul de amenzi date de autoritatea central sau

locala pentru neexecutarea corespunzătoare a activitatii (exprimat in %)

=0%

=0%

=0%

=0%

=0%

c) numărul de intervenții intarziate (mai mari de 15 minute) (exprimat in %)

=0%

=0%

=0%

=0%

=0%

d) numărul de intervenții necorespunzatoare (exprimat in%)

=0%

=0%

=0%

=0%

=0%

e) efectuarea investițiilor impuse prin contract (exprimat in%)

= 100%

100%

100%

100%

100%
TELEFON (004021) 341 07 15 ■ 28 FAX (004021) 34I 07 15 E-MAIL domenlu.publ1c@primaoe3.ro

Str. Intrarea Odobesfr nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

ANEXA nr. 4

Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 4*l0 / 3O-02/. JlOĂO

Tarifele activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare în Sectorul 3 al Municipiului București

Subactivitate specifică: Sortarea deșeurilor reciclabile

TARIF FĂRĂ TVA

TVA

TARIF CU TVA

637,73 lei/t

121,17 lei/t

758,90 lei/t

Subactivitate specifică: Sortarea deșeurilor municipale


TARIF FĂRĂ TVA

TVA

TARIF CU TVA

574,79 lei/t

109,21 lei/t

684,00 lei/t

ANEXA NR. 5 Ia HCLS3 nr.         / 30

CONTRACT DE DELEGARE A ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DE SORTARE A DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A DEȘEURILOR SIMILARE ÎN STAȚIILE DE SORTARE, PE RAZA

SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI NR.__________/_________________

ART. 1 - PĂRȚILE CONTRACTANTE:

SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, Sector 3, cod fiscal 4420465, având cont R039TREZ70321360250XXXXX deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin Primar - domnul Robert Sorin Negoiță, în calitate de delegatar, pe de o parte:

Și

SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L., cu sediul în Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul nr. 2, Sector 3, București, CUI RO 37804020, nr. înreg Reg. Comerțului J40/9896/ 21.06.2017, cont R055TREZ7035069XXX019262 deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată de Mihai Nițu - Președinte C.A, în calitate de delegat, denumit în continuare operator, pe de altă parte

au convenit să încheie prezentul contract de delegare a activității serviciului de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, cu respectarea următoarelor clauze

ART. 2 - OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea activității specifice serviciului salubrizare de sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare pe raza sectorului 3 al Municipiul București, în conformitate cu obiectivele delegatarului.


ART. 3 - OBIECTIVELE CONTRACTULUI

Obiectivele delegatarului sunt:

 • a) protecția sănătății populației;

 • b) autonomia locală și descentralizarea serviciilor;

 • c) responsabilitatea față de cetățeni;

 • d) asigurarea calității și continuității serviciului;

  e) 0 g) h)


  j)


tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;

transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale și a banilor publici;

securitatea serviciului;

dezvoltarea durabilă.DIRECȚIA ECONOMI DIRECTOR EX GHEȚUOCT

ART. 4 - DURATA CONTRACTULUI (1) Contractul de delegare a activitatii de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, specifică serviciului public de salubrizare, se încheie între delegat și delegatar pe o durată de 5 ani, începând cu data de 01.08.2020, cu posibilitatea de prelungire.

(2) Contractul de delegare poate fi prelungit, în condițiile legii, prin act adițional Consiliul local al Sectorului 3 al Municipiului București.


ART. 5 - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • (1) Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părțile nu conv prelungirea acestuia în condițiile legii;

 • b) prin acordul părților;

 • c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, fără plata unei despăgubiri;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către una din părți, prin reziliere;

 • e) în cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară și/sau faliment al operatorului.

 • f) în cazul în care operatorul din motive obiective nu își mai poate duce la îndeplinire obligațiile prevăzute în prezentul contract, Caietul de Sarcini si/ sau Regulament

ART. 6 - OPERATORUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI:

 • a) să încaseze contravaloarea serviciilor de salubrizare prestate/contractate, corespunzător tarifelor aprobate de către autoritățile administrației publice locale, determinate în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare a gestiunii;

 • c) ajustarea tarifului în raport cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie;

 • d) modificarea tarifului în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;

 • e) exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare pe raza Sectorului 3 al Municipiului București

 • f) aplicarea penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata Ia termen a obligațiilor bugetare, în cazul neachitării facturilor la termen;

 • g) să solicite recuperarea debitelor în instanță;

 • h) să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, dacă sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii;

ART. 7 - OPERATORUL ARE URMĂTOARELE OBLIGAȚII:

 • a) să presteze activitatea serviciului de salubrizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității, adaptabilității și egalității de tratament între utilizatori.                                          //

DIRECȚIA JURIDICĂ SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE VIȘAN GEORGETA'-

 • b) să furnizeze, atât autorităților administrației publice locale, cât și A.N.R.S.C., toate informațiile de interes public solicitate și să asigure accesul la informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare, ale contractului de delegare a gestiunii serviciului și ale acordului și autorizației de mediu.

 • c) să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice, și să asigure totodată respectarea cerințelor specifice din legislația privind protecția mediului.

 • d) să obțină și să mențină în perioada de valabile următoarele documente emise de autoritățile competente:

 • a. licența pentru prestarea serviciului de salubrizare, potrivit legii de la ANRSC în termenul stabilit de legislația în vigoare;

 • b. autorizația de mediu eliberată de autoritatea pentru protecția mediului competentă;

 • e) să asigure prestarea activității de salubrizare, conform prevederilor contractuale și cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare a localității și prevederile caietului de sarcini, prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare în condiții de calitate și eficiență;

 • f) să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritățile de reglementare și autoritățile administrației publice locale;

 • g) să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin hotărârea de dare în administrare să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate;

 • h) să înregistreze toate reclamațiile și sesizările referitoare la activitatea prestată și să ia măsurile care se impun în vederea rezolvării acestora, în termen de maximum 30 de zile;

 • i) să asigure continuitatea serviciului, cu excepția cazurilor de forță majoră, așa cum sunt acestea definite prin lege;

 • j) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • k) să furnizeze comunității locale și ANRSC informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

 • 1) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

 • m) să țină evidența gestiunii deșeurilor și să raporteze periodic autorităților competente situația conform reglementărilor în vigoare.

ART 8 - COMPETENȚELE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI PRIVIRE LA ACTIVITATEA DELEGATĂ                       l &

I -(

I ol e

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București are competențe exclusive ck Sivi

la activitatea delegată:


 • a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme de salubrizare, în condițiile legii;

 • b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor de investiții, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de urbanism, amenajare a teritoriului și de mediu;

 • c) elaborarea și aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de salubrizare, cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare;

 • d) participarea la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico edilitară aferentă serviciului de salubrizare, care se realizează în conformitate cu Legea nr. 51/2006, republicată;

 • e) participarea cu capital sau cu bunuri la societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru prestarea serviciului de salubrizare și/sau pentru realizarea și exploatarea infrastructurii aferente;

 • g) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciului de salubrizare, pentru extinderi, dezvoltări de capacități, reabilitări și modernizări;

 • h) elaborarea și aprobarea caietelor de sarcini și a regulamentelor serviciului, pe baza caietului de sarcini-cadru și a regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare, elaborate de A.N.R.S.C.;

 • i) stabilirea și aprobarea indicatorilor de performanță ai serviciului de salubrizare, după dezbaterea publică a acestora;

 • j) adoptarea măsurilor organizatorice necesare pentru implementarea sistemului de colectare separată a deșeurilor, în vederea transportării acestora către instalațiile de tratare;

 • k) stabilirea taxelor speciale și aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • 1) stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.;

 • m) medierea conflictelor contractuale dintre utilizatori și operatorul serviciului de salubrizare, la cererea oricăreia dintre părți;

n) sancționarea operatorului, în cazul în care acesta nu operează Ia parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de salubrizare;

 • o) monitorizarea și exercitarea controlului cu privire la fumizarea/prestarea serviciului de salubrizare;

 • p) plata serviciilor de salubrizare prestate de operatori, în condițiile prevăzute la lit. k);

 • q) asocierea sau cooperarea cu persoanele juridice care preiau obligațiile operatorilor

  economici responsabili pentru realizarea obiectivelor privind gestiunea deșeurilor de ambalaje


deșeurilor de echipamente electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor uzați deșeurile municipale, în condițiile prevăzute de lege.                                   Z

ART. 9 - DELEGATARUL ARE URMĂTOARELE DREPTURI:

 • a) de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare aferentă serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract;

 • b) de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de delegare din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • c) de a coordona proiectarea și execuția lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a Sectorului 3 al Municipiului București;

 • d) de accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale;

 • e) sa sesizeze autorităților administrației publice locale și celei competente orice deficiențe constatate în sfera activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare și să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătățirea activității și creșterea calității serviciului.

 • f) să solicite, să primească și să utilizeze informații privind activitatea de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, despre deciziile luate în legătură cu acest serviciu de către A.N.R.S.C. sau operator, după caz;

 • g) să primească răspuns în maximum 30 de zile la sesizările adresate privire la neîndeplinirea unor condiții contractuale;

  operatorului c • h) să renunțe, în condițiile legii, la serviciile contractate.

ART. 10 - DELEGATARUL ARE URMĂTOARELE OBLIGAȚII:

 • a) să asigure tratament egal pentru toți operatorii serviciilor de salubrizare în cadrul Sectorului 3 al Municipiului București;

  care acționeâ


 • b) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile de interes public, cu precădere la acele informații care asigură pregătirea ofertelor și participarea la procedurile de atribuire a contractelor prin care se deleagă gestiunea serviciului;

 • c) să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect serviciul de salubrizare;

 • d) să selecteze și să stabilească partenerii privați pentru proiectele de asociere sau de formare de societăți mixte numai în conformitate cu procedurile legale specifice fiecărui tip de contract dc delegare a gestiunii;

 • e) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public;

 • f) să acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin hotărârea de dare în administrare;

 • g) să aprobe anual tarifele serviciului de salubrizare ajustate conform dispozițiilor legale;

 • h) să implementeze sistemul de colectare separată a deșeurilor.

 • i) să elaboreze și să aprobe normele locale și regulamentele de funcționare a operatorului care desfășoară activitatea de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, pe baza normelor cadru prevăzute de lege;

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DQMBNIj/lUI PUBLIC     DIRECȚIA ECONOMIEW                 DIRECȚIA JURIDICĂ .

DIRECTOR EXECUTIV.     ( 1 / /              DIRECTOR EXEpmv/    SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZAREJto®ȚRACTE

MANEA FLORIN         / li /              GHEȚU OCTXCwfr-/^                 V1ȘAN GEORGETAZ4 h

 • j) să aprobe tarifele aferente activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • k) să notifice părților interesate informații referitoare la încheierea prezentului contract de delegare;

 • 1) să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • m) să nu îl tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare

 • n) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • o) să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sale.

ART. 11 - INDICATORII DE PERFORMANȚĂ PRIVIND CALITATEA ȘI CANTITATEA SERVICIILOR ȘI MODUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A ÎNDEPLINIRII ACESTORA

 • (1) Indicatorii de performanță, cantitatea și calitatea serviciilor sunt prevăzuti în hotărârea de dare în administrare.

 • (2) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operator în asigurarea activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare.

 • (3) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile prestate de către delegat, având în vedere:

  a) b) c) d)


continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;


adaptarea permanentă la cerințele beneficiarilor;

excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubriz respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării.

ART. 12 - RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1) Pentru neexecutarea în tot sau în parte a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract, părțile răspund conform prevederilor Codului Civil și ale celorlalte acte normative în vigoare.

(2) Părțile contractante pot include și daune-interese pentru neexecutarea totală sau parțială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.

ART. 13 - FORȚA MAJORĂ

 • (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată, să notifice în termen de 5 zile celeilalte părți producerea evenimentului și să ia toate măsurile în vederea limitării consecințelor acestuia.

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC     DIRECȚIA ECONOMipW                DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECTOR EXECUTIV. 71 « /                 DIRECTOR EXECLH'fV/    SERVICIUL LEGISLAȚIE ȘI AVIZARE OȘWhIACTE

 • (3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să pretindă daune-interese.

ART. 14 - LITIGII

 • (1) Părțile convin ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • (2) în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești române competente.

ART. 15 - RESPONSABILITĂȚI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

Delegatul își asumă toate responsabilitățile referitoare la respectarea obligațiilor legate de protecția mediului, impuse de legislația în domeniu și de autoritățile de mediu competente.

ART. 16 - DISPOZIȚII FINALE

s

(1) Prezentul contract se poate modifica cu acordul părților, prin acte adiționale.

(2) Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract, cu notificarea prealabilă a delegatului, din motive excepționale legate de interesul public local, după caz.

Prezentul contract a fost încheiat azi,, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

DELEGATAR,


DELEGAT.

CTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI   SD3 SALUBRITATE ȘI DESZĂPEZIRE S3 S.R.L.

PREȘED

PRIMĂRIA


TELEFON {004 021) 318 03 23 • 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprirnarlg)prirr1arie3.ro

, 031084, BucureștiREFERAT DE APROBARE


a proiectului de hotărâre privind privind darea în administrare a furnizării/prestării activității serviciului public de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare

Potrivit prevederilor articolului 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006: "Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor Municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților".

Astfel, prin Hotărârea nr. 675 din 28.12.2017 Consiliul Local Sector 3 a aprobat Studiul de oportunitate privind alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare din Sectorul 3 al Municipiului București, precum și modalitatea de organizare, funcționare și realizare a serviciului public de salubrizare din Sectorul 3 al Municipiului București, respectiv gestiune directă.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 358 din 14.08.2018 au fost date în administrare către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, următoarele activități specifice serviciului public de salubrizare:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • d) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Prin Hotărârea nr. 240 din 12.06.2017 Consiliul Local Sector 3 a aprobat înființarea societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL sub forma unei societăți cu răspundere limitată, cu asociat unic Sectorul 3 al Municipiului București.

întrucât activitatea serviciului public de salubrizare privind sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare nu a fost dată în administrare Direcției Generale de Salubritate Sector 3, iar societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. îndeplinește condițiile prevăzute de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/ 2006, pentru a gestiona direct o activitate a serviciului public de salubrizare și deține în patrimoniul acesteia o instalație de sortare a deșeurilor municipale, se consideră oportună darea în administrare a furnizării/prestării activității serviciului de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare către societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, pentru o perioadă de 5 ani.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

PRIMĂRIA

Totodată, potrivit prevederilor articolului 6 alin. (1) lit. k" din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006: "Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor Municipiului București au competențe exclusive în domeniul ..."stabilirii taxelor speciale și aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare".

Luând în considerare faptul că realizarea internă a anumitor activități ale serviciilor comunitare de utilități publice ar conduce la o aplicabilitate sporită a principiului economicității, eficacității și eficienței utilizării fondurilor publice, precum și la îmbunătățirea calității și eflcientizării serviciilor furnizate de către administrația publică locală la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București, precum și faptul că aprobarea tarifelor este esențială în vederea începerii prestării activității, având în vedere obligația operatorului de a factura conform tarifelor aprobate, este necesară aprobarea cu celeritate a prezentului proiect de hotărâre.

Ținând cont de cele prezentate precum și dee raportul de specialitate nr. 443962/29.07.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public, am înaintat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRt MĂRIA v"’j)

SECTORULUI < ' * '      BUCUREȘTI,^yTELEFON (004021) 341 07 15 -28 FAX (004021) 341 07 T5 E-MAIL domeniu.public@pr1mane3.ro

Str. Intrarea Odobesti rw\ 5’7, Sector 3, 032158, București

44^62/28 O? £O2o


RAPORT DE SPECIALITATE

privind darea în administrare a furnizării/prestării activității serviciului de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare

Având în vedere prevederile:

Art. 6 alin. (1) lit. h), art. 6 alin. (3) lit. k), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (1) și alin. (2), art. 32 alin. (3) și art. 43 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 1 alin. (4) lit. h), art. 6 alin. (1) lit. k), art. 8 alin.(l) alin. (3) lit. d), art. 23 alin. (1) lit. a) și alin. (2) și art. 28 alin. (1) și alin. (2) lit. b) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. IV din Legea nr. 99/2014 de modificare și completare a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ni; 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Ordinului nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de Sarcini - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • - H.C.G.M.B. nr.82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, cu modificările ulterioare;

  PRIMĂRIATELEFON (004 021} 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL domeniu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032158, București

HCLS3 nr. 675/ 28.12.2017 privind gestiunea directă a serviciului public de salubrizare din Sectorul 3 al Municipiului București;

 • - HCLS3 nr. 240/ 12.06.2017 privind înființarea unei societăți având ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de salubrizare pe raza Sectorului 3;

 • - HCLS3 nr. 354/ 25.08.2017 privind modificarea actelor constitutive ale societăților SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL și Administrare Active Sector 3 SRL.

Articolul 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/ 2006 reglementează: "Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor Municipiului București au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților”.

Prin Hotărârerea Consiliului Local Sector 3 nr. 675/ 28.12.2017 a fost aprobat Studiul de oportunitate privind alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare din Sectorul 3 al Municipiului București, precum și modalitatea de organizare, funcționare și realizare a serviciului public de salubrizare din Sectorul 3 al Municipiului București, respectiv gestiune directă.

Potrivit art. 28 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (21) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/ 2006: „ Art. 28. -(1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

Afl A     PRtMĂRIA'^^

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC


07 SECTORULUI < bucurești^

www.primarie3.ro


TELEFON {004021} 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 341 071$ E-MAIL d0meriiu.public@primarie3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, astfel cum sunt definiți la art. 2 Ut. g), respectiv Ut. h), fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, care pot fi:

b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.

(21) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ- teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit, pot încredința unui operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilități publice sau a uneia ori mai multor activități din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, cu respectarea următoarelor condiții cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât și pe toată durata acestui contract:

 • a) unitățile administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, prin intermediul asociației, sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acționar/asociat unic al operatorului, prin intermediul adunării generale a acționarilor și al consiliului de administrație, exercită un control direct si o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe;

 • b) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfășoară exclusiv activități din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilități publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC r

TELEFON (004 02j) 341 07 15 - 28 FAX (004 021) 34'l 07 15 E-MAIL domeniu.pubîîcigiprimar^.ro

Str. Intrarea Odobestî nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației, respectiv a unității administrativ-teritoriale care i-a încredințat gestiunea serviciului;

 • c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deținut în totalitate de unitățile administrativ- teritoriale membre ale asociației, respectiv de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului regional/operatorului este exclusă. ”

Totodată, potrivit art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006:

„ Art. 23. — (1) Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare interconiunitară având ca scop serviciile de utilități publice și operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin:

a) hotărâri privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilități publice către operatorii de drept public prevăzuți la art. 28 alin. (2) lit. a), respectiv contracte de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice către operatorii prevăzuți la art. 28 alin. (2) lit. b), în cazul gestiunii directe; ”

Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R..L. este o societate cu răspundere limitată, care este constituită și funcționează în baza prevederilor Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, precum și a împuternicirii expres acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 201/ 18.05.2017. Aceasta a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 240/ 12.06.2017, iar prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 354/ 25.08.2017 cota de participare la capitalul social al societății a fost modificată, Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 devenind asociat unic al societății.

PRI MARIA


BUCUREȘTI.


www.primariej.ro


TELEFON (004021) 341 O? 15-28 FAX (004021) 341 07 15 E-MAIL domeniu-pubhc@prirnariej.ro

Str, Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

Domeniul principal de activitate al societății este: Colectarea deșeurilor - cod CAEN: 381, iar obiectul principal de activitate al acesteia este: Colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811.

Prin contractul nr. 545.06 din 06.09.2018, Societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. a achiziționat o stație de sortare a deșeurilor municipale de la societatea STADLER Anlagenbau GmbH.

Prin HCLS3 nr. 675/ 28.12.2017 a fost aprobat studiul de oportunitate cu privire la modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare, prin care s-a concluzionat că activitatea de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, ar trebui gestionată direct la nivelul Sectorului 3 al Municipiului București.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 358/14.08.2018 au fost date în administrare către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 3, următoarele activități specifice serviciului public de salubrizare:

 • a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • b) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • c) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • d) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • e) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

  SECTORULUI <

  BUCU RESTI


  www.primari03.ro


TELEFON (004 021) 34, 0715 - 28 FAX (004 02 r) 341 0715 E-MAIL domeniu.public@prlmarie3.r0

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3,032158, București

întrucât activitatea serviciului public de salubrizare privind sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare nu a fost dată în administrare către Direcția Generală de Salubritate Sector 3, iar societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L. îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 51/ 2006 pentru a gestiona direct o activitate a serviciului public de salubrizare și deține în patrimoniul acesteia o instalație de sortare a deșeurilor municipale, se consideră oportună darea în administrare a furnizării/prestării activității serviciului de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare către societatea SD3 - Salubritate și Deszăpezire S3 S.R.L, pentru o perioadă de 5 ani.

Ținând seama de prevederile art. 8 alin. (3) lit. i) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/ 2006:

„ (3) In exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:

i) elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente; ”

Se impune aprobarea caietului de sarcini, precum și a regulamentului serviciului de salubrizare, aferente activității de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, cât și stabilirea indicatorilor de performanță ai serviciului public de salubrizare în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. i) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/ 2006 coroborat cu art. 124 — art. 128 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legate. Datele pot fi dezvăluite unorterți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                                                Page 6 of 8

PRIMĂRIATELEFON (004 Oii) 347 07 75 - îS FAX (004 OS t| 341 07 15 E-MAIL domeniu.pubHc@primariej.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților din 09.03.2015 aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 82/ 2015.

Potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. k) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/ 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

” Art. 8. -

(1) Autoritățile administrației publice locale au competentă exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice.

(3) în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:

k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente; ”

Conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. k) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

’’ Art. 6. -(1) Autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale/sectoarelor municipiului București au competente exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea si atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu:

atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.                                                Page 7 of 8

PRI MĂRIA^T^


www.primarie3.r0


TELEFON (004ozl) 34T °7 ’5 * *8 EAX (004 021) 341 07 15 E-MAIL doir1ertiu.public@primar.e3.ro

Str. Intrarea Odobesti nr. 5-7, Sector 3, 032158, București

k) stabilirea taxelor speciale și aprobarea tarifelor pentru servicii de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare; ”

Luând în considerare prevederile legale antecitate, se impune aprobarea tarifelor pentru activitatea de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare, ce au fost determinate în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, conform anexei prezentului raport.

Menționăm că aprobarea tarifelor este esențială în vederea începerii prestării activității, având în vedere obligația operatorului de a factura conform tarifelor aprobate.

Considerăm faptul că realizarea internă a anumitor activități ale serviciilor comunitare de utilități publice ar conduce la o aplicabilitate sporită a principiului economicității, eficacității și eficienței utilizării fondurilor publice, precum și la îmbunătățirea calității și eficientizării serviciilor furnizate de către administrația publică locală Ia nivelul Sectorului 3 al Municipiului București.

Ca urmare a celor prezentate, propunem analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind darea în administrare a furnizării/prestării activității serviciului de salubrizare privind sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare.

DIRECTOR EXECUTIV.

FLORIN MANEA-. t

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui ternei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.

Page 8 of 8
Către,

CABINET PRIMAR

TELEFON (004021) 341 07 15 • 28 FAX (004 ozi) 341 07 15 E-MAIL domeniu.public@primarte3.r0Referitor: darea în administrare a furnizarii/prestării a activității serviciului de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare

Prin prezenta, va transmitem alăturat următoarele documente:

 • - Proiectul de HOTĂRÂRE privind darea în administrare a furnizării/prestării a activității serviciului de salubrizare de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

 • - Raportul de specialitate nr. 443962/29.07.2020 al Direcției Administrarea Domeniului Public Sector 3;

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC DIRECTOR EXECUTIV


Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopulîndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legai justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector3.

1

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris Ia punctul_____5u.... de pe ordinea de~zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/gxtraordinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................, a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul.....~L......

de pe ordinea-de-zi-/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUMCÂ ADRIANA

MEMBRI:      '

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIANMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare

.. de pe ordinea de zi / i data de


Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                    ....., a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul JfyfjAiteL.-. de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


PREȘEDINTE, |

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA 9

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....1....... de pe ordinea de zî/ suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control, întrunită în ședința din data de                         a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ......^............de pe

ordinea-de-zi-A suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST^-NH A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru protecția mediului, sănătate, salubritate și control avizează FAVORABIL / NEFA V OR ABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

................4^-W ..........................................................

PREȘEDINTE, POPESCURQMEO

MEMBRI:   5^7/7

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

VASILIU MARIANA

VOICU ALIN-IONUȚ

FĂTU ADRIAN

GALBENU ANA-IULIA

GUTIUM NARCISA VERONICA

PETRESCU CRISTIAN

MARINEAȚĂ MARCEL