Hotărârea nr. 24/2020

HCLS3 nr. 24 din 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 10.02.2020

9             9                                           7

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 44828/CP/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • -  Raportul de specialitate nr. 44803/06.02.2020 al Direcției Organizare Resurse Umane;

 • -  Adresa nr. 44806/ 06.02.2020 a Direcției Organizare Resurse Umane;

In conformitate cu prevederile:

 • -  HCLS 3 nr.395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin HCLS.3 nr.408/28.08.2019, HCLS 3 nr.450/24.09.2019, HCLS 3 nr.498/31.10.2019, HCLS 3 nr.781/19.12.2019 și HCLS 3 nr. 13/31.01.2020;

 • -  HCLS 3 nr.409/28.08.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

 • -  Art. 417 și art. 552 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 8 alin.(l) și art.l 1 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • -  Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor.

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

în temeiul prevederilor art. 139 alin.(l) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale .Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 se stabilesc prin Dispoziția Primarului Sectorului 3.

Art.3. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică și Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Direcția Organizare Resurse


/

/

1

l

i

i

r

Contft

semnează pentru legalitate

SecretaiXgeneral 'Marius MihăițăNR. 24

DIN 10.02.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.l *   , K

LA H.C.L.S.3 NR...^./.A°’OzL"

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM

LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017

de conducere

de execuție

salariul de bază

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICI

A

DE CONDUCERE

1

Secretar General

II

S.S.

13800

2

Arhitect Șef

II

s.s.

13680

3

Director general

II

S.S.

12100

4

Director general adjunct

II

s.s.

10500

5

Director executiv

II

s.s.

9230

6

Director executiv adjunct

II

s.s.

8724

7

Șef serviciu

II

s.s.

8218

8

Șef birou

II

s.s.

7962

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

s.s.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

s.s.

5791

1

6225

2

6536

3

6863

4

7035

5

7211

L L

Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/

superior

0

S.S.

5454

Consilier juridic/

1

5863

Inspector de protecție

2

6x^6

civilă/Consilier achiziții

3

6464

publice

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/

principal

0

S.S.

4626

Consilier juridic/

1

4973

Inspector de protecție

2

5222

civilă/Consilier achiziții

3

5483

publice

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/

asistent

0

S.S.

4032

Consilier juridic/

1

4334

Inspector de protecție

2

4 1

civilă/Consilier achiziții

3

4779

publice

4

4898

5

5020

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3878

Consilier juridic/

1

4169

Inspector de protecție

2

4377

civilă/Consilier achiziții

3

4596

publice

4

4711

5

4829

4

Referent de specialitate/

superior

0

S.S.D.

4818

Inspector de protecție

1

5179

civilă

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

16640

2

Director general

11

S.S.

12100

3

Director general adjunct

II

S.S.

10500

4

Director

II

S.S.

8' 1

5

Director adjunct

II

S.S.

7962

6

Șef serviciu

II

S.S.

6650

7

Șef birou

II

S.S.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

4369

1

4697

2

4932

3

5179

4

5 8

5

5441

Inspector de specialitate/

Consilier

I

0

S.S.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

5180

Inspector de specialitate/ Consilier

II

VX

0

S.S.

3720

1

3999

2

4199

/ * /

/ «7 f c/

1 z

1 ol \

0

\*\

\ \ \

1 / 1 A /

3

4409

4

4519

J /£ /

Zo /

Zv/___

5

4632

\

Inspector de specialitate/

debutant

0

s.s.

3120

Consilier

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

Referent/Arhivar

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

Referent/Arhivar

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent/Arhivar

II

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent/Arhivar

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Magaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

Curier

/SQM'

0

M/G

2880

W\

1

3096

/f/

2

3251

(5(

?/    r 1

//    m 1

3

3414

vk“

-----------------------Ui

ÂJ

4

3499

5

/     3586

6

Muncitor calificat

I

0

M/G

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

II

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

III

0

M/G

3131

1

3366

2

3534

3

37 xl

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

I

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3.-5

5

3511

Muncitor necalifîcat

II

0

M/G

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

5

3113

8

A

îngrijitor                 __,

0

M/G

2819

1

3030

//pr

__\y X

\*\

2

3182

i

3

3341

i)

4

3425

/X' /

-

5

3511

9

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

Șofer

II

0

M/G

2800

1

3010

2

3161

3

3319

4

3402

5

3487

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local

Compartiment Evidență Electorală

Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă

Compartiment Spații Comerciale

Serviciul Autoritate Tutelară

Direcția Comunicare (cu excepția funcției publice de conducere de Șef

A

serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare și a Serviciului Promovare Instituțională

Direcția învățământ Cultură

Serviciul Management Informațional (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)


Serviciul Digitalizare

Serviciul Prelucrare Documentații

Biroul Administrare Piețe

Serviciul Administrativ (cu excepția funcției de Șef serviciu)

Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari (cu excepția funcției publice de Șef serviciu)

Compartiment Fond Imobiliar

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Serviciul Control Intern

Serviciul Audit Public Intern (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Fond Funciar

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel

maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.2

LA H.C.L.S. 3 NR....^kZiQ.c2" 1016

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,


Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13500

2

Director general adjunct

II

s.s.

13000

3

Director executiv

II

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

II

s.s.

12500

5

Șef serviciu

II

s.s.

12100

6

Șef birou

II

s.s.

11000

7

Șef serviciu (audit)

II

s.s.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/

superior

0

s.s.

6240

1

6708

Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic/

principal

0

s.s.

5160

1

5547

Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/

Consilier juridic/ Inspector de protecție

asistent

0

s.s.

5100

1

5483

2

5757

civilă/Consilier achiziții publice

3

6045

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutant

0

s.s.

3882

1

4173

2

4382

1 !l                     12 1

3

4601

4

4716

5

4834

Page 1
2

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent de specialitate

debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

4876

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

/\<o \

2

4809

1 * f WWW\ V \

3

5049

j* Wwwli'A p

__\\™^\ /h- ,

4

5175

\ o\           /s'v

\           /%.v

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

-------^S-Ș» 1 L

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director

II

S.S.

12800

4

Director adjunct

II

S.S.

12600

5

Șef serviciu

II

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de

IA

0

S.S.

5940

specialitate/

1

6386

Consilier

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector

I

0

S.S.

5500

de specialitate/

1

5913

Consilier

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector

II

0

S.S.

5000

de specialitate/

1

5375

Consilier

2

5644

3

5926

Ă//X

4

6074

5

6226

Inspector

debutant

0

S.S.

4800

----T~

de specialitate/

1

5160

Consilier

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

2

Referent

IA

0

S.M.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent

I

0

S.M.

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

Referent

II

0

S.M.

4000

1

4300

2

4515

3

4741

4

4860

5

4982

Referent

debutant

0

S.M.

3800

1

4085

2

4289

3

4503

4

4616

5

4731

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

4900

1

5268

2

5531

3

5808

4

5953

5

6102

Muncitor calificat

II

0

M/G

4600

1

4945

2

5192

3

5452

4

5588

5

5728

Muncitor calificat

III

0

M/G

4400

1

4730

2

4967

3

5215

4

5345

5

5479

Muncitor calificat

IV

0

M/G

4200

1

4515

r*/        y\

2

4741

lt\                       /

3

4978

4

5102

x. ^'7''^

X.O 0 C u   vX

5

5230

4

Muncitor necalificat

I

0

M/G

3200

1

3440

2

3612

3

3793

4

3888

A /

5

3985

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3100

1

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861

5

Șofer

I

0

M/G

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Șofer

II

0

M/G

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Asistență Legislativă Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Direcția Juridică (cu excepția Serviciului Relații cu Asociațiile

de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar)

Șef serviciu la Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari


Direcția Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Direcția Economică

Direcția Investiții și Achiziții

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană

Direcția Administrarea Domeniului Public (cu excepția funcției contractuale < Director adjunct și următoarelor servicii:

Serviciul Toaletări și Defrișări

Serviciul întreținere și Reparații Srtrăzi

Serviciul Recondiționări Alei și Parcări

Serviciul Mecanizare

Biroul Situații Raportări Tehnice

Direcția Servicii Publice (cu excepția funcției contractuale de

Director adjunct și următoarelor servicii:

Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Tematice și Zone Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Acvatice și Zone Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări Șef serviciu la Serviciul Administrativ Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare


Șef serviciu la Serviciul Audit Public Intern

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.


  OIȚĂMUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.3      .  ,

LA H.C.L.S.3 NR. ...X.h.Z.\9..-.92 -VxuC

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

11

S.S.

13950

2

Director general adjunct

II

s.s.

12750

3

Director executiv

II

S.S.

11990

4

Director executiv adjunct

11

s.s.

11350

5

Șef serviciu

II

s.s.

10550

6

Șef birou

II

s.s.

9110

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

s.s.

4775

1

5133

2

5390

3

5660

4

5802

5

5947

Polițist local

principal

0

s.s.

3912

=(

1

4205

2

4415

3

4636

4

4752

5

. 1      4871

Polițist local

asistent

0

S.S.

3294

1

3541

2

3718

3

3904

4

4002

5

4102

Polițist local

debutant

0

s.s.

3134

1

3369

2

3538

3

3715

4

3808

5

3903

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

4112

1

4420

2

4641

3

4873

4

4995

5

5120

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3481

1

3742

2

3929

3

4126

4

4229

5

4335

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

3142

1

3378

2

3547

\° i

3

3724

\ wWlP /W

4

3817

5

3912

3

^QnsL^X

Polițist local

superior

0

S.M.

3281

1

3527

2

3703

3

3888

4

3985

5

4085

Polițist local

principal

0

S.M.

3262

1

3507

2

3682

i

3

3866

4

3963

5

4062

Polițist local

asistent

0

S.M.

3125

1

3359

2

3527

3

3703

4

3796

5

3891

Polițist local

debutant

0

S.M.

3115

1

3349

2

3516

3

3692

4

3784

5

3879

*NOTĂ:

 • 1 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35'1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.l 01/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

  Nr. crt.

  FUNCȚIA PUBLICĂ

  grad

  gr-ția

  Nivel studii

  Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

  de conducere

  de execuție

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  PUNCTUL II

  I

  FUNCȚII PUBLICE

  DE EXECUȚIE

  1

  Polițist local

  superior

  0

  S.S.

  3876

  1

  4167

  2

  4375

  3

  4594

  4

  4709

  5

  4827

  Polițist local

  principal

  0

  S.S.

  3186

  1

  3425

  2

  3596

  3

  3776

  4

  3870

  5

  3967

  Polițist local

  asistent

  0

  S.S.

  2690

  1

  2892

  2

  3037

  3

  3189

  4

  3269

  5

  3351

  Polițist local

  debutant

  0

  S.S.

  2563

  1

  2755

  2

  2893

  3

  3038

  4

  3114

  5

  3192

  2

  Polițist local

  superior

  0

  S.S.D.

  3346

  vTV

  1

  3597

  A IM

  țA

  2

  3777

  Li)

  3

  3966

  \               /s> /

  4

  4065

  5

  4167

  1 u

  Polițist local

  principal

  0

  S.S.D.

  2682

  1

  2883

  2

  3027

  3

  3178

  J

  4

  3257

  l

  5

  3338

fi

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2581

1

2775

2

2914

3

3060

4

3137

5

3215

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

Polițist local

principal

0

S.M.

2666

1

2866

2

3009

3

3160

4

3239

5

3320

Polițist local

asistent

0

S.M.

2555

1

2747

2

2884

3

3028

4

3104

5

3182

Polițist local

debutant

0

S.M.

2548

1

2739

2

2876

3

3020

4

3096

5

3173

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

1

2

3

4

5

6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

2361

1

M/G

2538

2

M/G

2665

3

M/G

2798

4

M/G

2868

5

M/G

2940

*NOTÂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou) Compartimentul Pază Obiective

 • 2 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35'1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 3 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.4

LA H.C.L.S.3 NR...2.lA./.kQ.fî^ "10 LC

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM

LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

1

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director executiv

11

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Șef birou

11

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Expert/Inspector/ Consilier juridic/

principal

0

S.S.

5590

1

6009

Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

2

6309

/ ♦/

3

6624

c/ z|

v i

1 Iul

4

6790

l ol

\

70/

5

6960

Expert/Inspector/ Consilier juridic/

Inspector de protecție

asistent

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

civilă/Consilier achiziții publice

3

6548

4

6712

5

6880

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3640

Consilier juridic/

1

3913

Inspector de protecție

2

4109

civilă/Consilier achiziții

3

4314

publice

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

Nr. crt.

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadu

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACT

UALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director

II

S.S.

14000

4

Director adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Șef birou

II

S.S.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

1

4

8212

5

8417

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

/ 7        Y-A

3

6548

4

6712

5

6880

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

3640

^<£1L1

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

*

IA

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

I

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

11

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatică

Director executiv adjunct la Direcția Administrativă și Management Informațional Șef serviciu la Serviciul Management Informațional Compartimentul Cabinet Primar

Compartimentul Cabinet Viceprimar Compartimentul Secretariat și Protocol

 • 2   Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

 • 4   Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5   Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.5        ,,

LA H.C.L.S.3

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

s.s.

13000

3

Director

II

s.s.

12800

4

Director adjunct

II

s.s.

12600

5

Șef serviciu

II

s.s.

12100

6

Șef birou

II

s.s.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

s.s.

8316

1

8940

2

9387

3

9856

4

10102

5

10355

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

s.s.

7700

1

8278

/ */ / /

\*\

2

8692

1 cl

3

9127

\i

f/

4

9355

5

9589

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

s.s.

7000

1

7525

2

7901

3

8296

4

8503

5

8716

Inspector

debutant

0

S.S.

6720

de specialitate/

1

7224

Consilier

2

7585

3

7964

4

8163

5

8367

2

Referent

IA

0

S.M.

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Referent

I

0

S.M.

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497

Referent

II

0

S.M.

5600

1

6020

2

6321

3

6637

4

6803

5

6973

Referent

debutant

0

S.M.

5320

1

5719

2

6005

3

6305

4

6463

5

6625

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

6860

1

7375

2

7744

3

8131

4

8334

5

8542

Muncitor calificat

II

0

M/G

6440

1

6923

2

7269

3

7632

/ * \ra®\

---la www

\ <9 \

\> \

4

7823

\o 1

Ier 1 —r*—1----

h~ 1

5

8019

Muncitor calificat

III

0

M/G

6160

1

6622

2

6953

3

7301

4

7484

5

7671

Muncitor calificat

IV

0

M/G

5880

1

6321

2

6637

3

6969

4

7143

5

7322

4

Muncitor necalificat

I

0

M/G

4480

1

4816

2

5057

3

5310

4

5443

5

5579

Muncitor necalificat

II

0

M/G

4340

1

4666

2

4899

3

5144

4

5273

5

5405

5

Șofer

I

0

M/G

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Șofer

11

0

M/G

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Ridicări Auto

Serviciul Promovare Instituțională

Director adjunct Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Toaletări și Defrișări

Serviciul întreținere și Reparații Srtrăzi

Serviciul Recondiționări Alei și Parcări

Serviciul Mecanizare

Biroul Situații Raportări Tehnice

Director adjunct Direcția Servicii Publice

Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Tematice și Zone de Agrement Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Acvatice și Zone de Agrement Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări

Direcția Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.CABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.r0

Calea Dudeștinr, 191, Sector 3, 031084, București

CABINET PRIMAR

.. ■

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Prin Hotărârea nr. 409/28.08.2019 Consiliul Local Sector 3 a stabilit începând cu 01.09.2019 salariile de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3.

Pentru o mai bună funcționare a activității în cadrul instituției, se impun următoarele modificări din cadrul aparatului de specialitate al primarului, după cum urmează:

 • > la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.l:

va fi scos Serviciul Promovare Instituțională

va fi scos Biroul Ridicări Auto;

 • > la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2:

din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public va fi scoasă funcția contractuală de Director Adjunct și următoarele servicii: Serviciul Toaletări și Defrișări, Serviciul întreținere și Reparații Străzi, Serviciul Recondiționări Alei și Parcări, Serviciul Mecanizare, Biroul Situații Raportări Tehnice;

din cadrul Direcția Servicii Publice va fi scoasă funcția contractuală de Director Adjunct și vor fi scoase următoarele servicii: Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Tematice și Zone de Agrement; Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Acvatice și Zone de Agrement; Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări;

Direcția Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi va fi scoasă;

 • > se va introduce Anexa nr.5 cu următoarele structuri menționate la Punctul 1 din Notă: Serviciul Promovare Instituțională

funcția contractuală de Director Adjunct la Direcția Administrare Domeniului Public și următoarele servicii: Serviciul Toaletări și Defrișări, Serviciul întreținere și Reparații Străzi, Serviciul Recondiționări Alei și Parcări, Serviciul Mecanizare, Biroul Situații Raportări Tehnice;

funcția contractuală de Director Adjunct la Direcția Servicii Publice și următoarele servicii: Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Tematice și Zone de Agrement; Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Acvatice și Zone de Agrement; Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări;

Biroul Ridicări Auto;

Direcția Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi;

Luând în considerare cele menț 44803/06.02.2020 al Direcției Organiz; pe care îl supun aprobării Consiliului Lc

;eama de raportul de specialitate nr.


i$țiat prezentul proiect de hotărâre
TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București

Nr. înregistrare: 44803/06.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin H.C.L.S.3 nr.408/28.08.2019, prin H.C.L.S.3 nr.450/24.09.2019, prin H.C.L.S.3 nr.498/31.10.2019, prin H.C.L.S.3 nr.781/19.12.2019 și prin H.C.L.S. nr. 13/31.01.2020;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.409/28.08.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

prevederile art.417 și ari.552 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 8 alin.(l) și art.l 1 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

“ Art. 8. - Criterii generale

 • (1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:

 • a) cunoștințe și experiență;

 • b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;

 • c) judecata și impactul deciziilor;

 • d) responsabilitate, coordonare și supervizare;

 • e) dialog social și comunicare;

 • f) condiții de muncă:

 • g) incompatibilități și regimuri speciale.

Art. 11. -  (1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale

"Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

 • (2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV.

SECTORULUI

BUCUREȘTI

 • (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

 • (4) Nivelul veniturilor salariate se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. „

art. 159 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

referatul înregistrat cu nr.44717/06.02.2020 al domnului David Adrian Dănuț, Director Executiv la Direcția Comunicare privind încadrarea personalului din cadrul Serviciului Promovare Instituțională pe Anexa nr.5;

referatul înregistrat cu nr.43384/06.02.2020 al domnului Rusu Remus Mihail, Director Executiv Adjunct la Direcția Administrarea Domeniului Public privind încadrarea personalului contractual din cadrul direcției pe Anexa nr.5;

referatul înregistrat cu nr.44624/06.02.2020 al doamnei Bărgăunaș Raluca, Director Adjunct la Direcția Servicii Publice privind încadrarea personalului contractual din cadrul direcției pe Anexa nr.5;

referatul înregistrat cu nr.44537/06.02.2020 al domnului Munteanu Radu Alexandru, Director Executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional privind încadrarea personalului contractual din cadrul Biroului Ridicări Auto pe Anexa nr.5;

adresa Compartimentului Cabinet Primar înregistrat cu nr.44775/06.02.2020 privind încadrarea personalului contractual din cadrul Direcției Irigații Reabilitare și întreținere Spații Verzi pe anexa nr.5;

grilele propuse cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor nr.l - 5 cu consultarea sindicatului reprezentativ;

Față de prevederile H.C.L.S.3 nr. 409/28.08.2019 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, modificările propuse sunt următoarele:

 • >  la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.l:

va fi scos Serviciul Promovare Instituțională

va fi scos Biroul Ridicări Auto;

 • >  la Punctul 1 din Nota la Anexa nr.2:

din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public va fi scoasă funcția contractuală de Director Adjunct și următoarele servicii: Serviciul Toaletări și Defrișări, Serviciul întreținere și Reparații Străzi, Serviciul Recondiționări Alei și Parcări, Serviciul Mecanizare, Biroul Situații Raportări Tehnice;

din cadrul Direcția Servicii Publice va fi scoasă funcția contractuală de Director Adjunct și vor fi scoase următoarele servicii: Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Tematice și Zone de Agrement; Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Acvatice și Zone de Agrement; Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări; Direcția Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi va fi scoasă;

 • >  se va introduce Anexa nr.5 cu următoarele structuri menționate la Punctul 1 din Notă: Serviciul Promovare Instituțională

funcția contractuală de Director Adjunct la Direcția Administrare Domeniului Public și următoarele servicii: Serviciul Toaletări și Defrișări, Serviciul întreținere și Reparații Străzi, Serviciul Recondiționări Alei și Parcări. Serviciul Mecanizare, Biroul Situații Raportări Tehnice;

SECTORULUI

BUCUREȘTI

funcția contractuală de Director Adjunct la Direcția Servicii Publice și următoarele servicii: Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Tematice și Zone de Agrement; Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Acvatice și Zone de Agrement; Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări;

Biroul Ridicări Auto;

Direcția Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi;

ca urmare a celor prezentate, propunem stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.l

LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Secretar General

II

S.S.

13800

2

Arhitect Sef

II

S.S.

13680

3

Director general

II

S.S.

12100

4

Director general adjunct

11

S.S.

10500

5

Director executiv

II

S.S.

9230

6

Director executiv adjunct

II

S.S.

8724

7

Șef serviciu

II

S.S.

8218

8

Șef birou

II

S.S.

7962

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

S.S.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

S.S.

5791

1

6225

2

6536

3

6863

4

7035

5

7211

ni

Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/

superior

0

S.S.

5454

Consilier juridic/

1

58'3

Inspector de protecție

2

6156

civilă/Consilier achiziții

3

6464

publice

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/

principal

0

s.s.

4626

Consilier juridic/

1

4973

Inspector de protecție

2

5222

civilă/Consilier achiziții

3

5483

publice

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/

asistent

0

s.s.

4032

Consilier juridic/

1

4334

Inspector de protecție

2

45. i

civilă/Consilier achiziții

3

4779

publice

4

4898

5

5020

Expert/Inspector/

debutant

0

s.s.

3878

Consilier juridic/

1

4169

Inspector de protecție

2

4377

civilă/Consilier achiziții

3

4596

publice

4

4711

5

4829

4

Referent de specialitate/

superior

0

S.S.D.

4818

Inspector de protecție

1

5179

civilă

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr.

crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

16640

2

Director general

II

S.S.

12100

3

Director general adjunct

II

S.S.

10500

4

Director

II

S.S.

8^x8

5

Director adjunct

II

S.S.

7962

6

Sef serviciu

9

II

S.S.

6650

7

Șef birou

II

S.S.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

4369

1

4697

2

4932

3

5H9

4

53u8

5

5441

Inspector de specialitate/

Consilier

I

0

S.S.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

5180

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

3720

1

3999

2

4199

3

4409

4

4519

J

5

4632

Inspector de specialitate/

debutant

0

S.S.

3120

Consilier

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

Referent/Arhivar

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

Referent/Arhivar

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

H                .      i v.

Referent/Arhivar

II

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent/Arhivar

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Magaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

Curier

0

M/G

2880

1

3096

2

3251

3

3414

4

3499

5

)     3586

6

Muncitor calificat

I

0

M/G

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

II

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

III

0

M/G

3131

1

3366

2

3f <

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

I

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3?M

4

3425

5

3511

Muncitor necalificat

II

0

M/G

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

5

3113

8

îngrijitor

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

3511

9

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

Șofer

II

0

M/G

2800

1

3010

2

3161

3

3319

4

3402

5

3487

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local

Compartiment Evidență Electorală

Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă

Compartiment Spații Comerciale

Serviciul Autoritate Tutelară

Direcția Comunicare (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare și a Serviciului Promovare Instituțională

Direcția învățământ Cultură

Serviciul Management Informațional (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Digitalizare

Serviciul Prelucrare Documentații

Biroul Administrare Piețe

Serviciul Administrativ (cu excepția funcției de Șef serviciu)

Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari (cu excepția funcției publice de Șef serviciu)

Compartiment Fond Imobiliar

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Serviciul Control Intern

Serviciul Audit Public Intern (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Fond Funciar


 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel

maxim

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.


  NEGOIȚĂ


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.2

LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13500

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director executiv

II

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

II

S.S.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/

superior

0

S.S.

6240

1

6708

Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/

principal

0

S.S.

5160

Consilier juridic/

1

5547

Inspector de protecție

2

5824

civilă/Consilier achiziții publice

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

civilă/Consilier achiziții publice

3

6045

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutant

0

S.S.

3882

1

4173

2

4382

3

4601

4

/       4716

5

/K      4834

2

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

56041

Referent de specialitate

debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

48761

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

-a2

5

4807

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Salariul de bază

Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director

II

S.S.

12800

4

Director adjunct

II

S.S.

12600

5

Șef serviciu

II

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de

IA

0

S.S.

5940

specialitate/ Consilier

1

6386

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

5500

1

5913

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector

II

0

S.S.

5000

de specialitate/

1

5375

Consilier

2

5644

3

5926

4

6074

5

6226

Inspector

debutant

0

S.S.

4800

de specialitate/ Consilier

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

2

Referent

IA

0

S.M.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent

1

0

S.M.

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

Referent

II

0

S.M.

4000

1

4300

2

4515

3

4741

4

4860

5

4982

Referent

debutant

0

S.M.

3800

1

4085

2

4289

3

4503

4

4616

5

4731

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

4900

1

5268

2

5531

3

5808

4

5953

5

6102

Muncitor calificat

II

0

M/G

4600

1

4945

2

5192

3

5452

4

5588

5

5728

Muncitor calificat

III

0

M/G

4400

1

4730

2

4967

3

5215

4

5345

5

5479

Muncitor calificat

IV

0

M/G

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

4

Muncitor necalificat

I

0

M/G

3200

1

3440

2

3612

3

3793

4

3888

5

3985

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3100

1

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861

5

Șofer

I

0

M/G

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Șofer

II

0

M/G

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Asistență Legislativă Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă Direcția Juridică (cu excepția Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar) Șef serviciu la Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari Direcția Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă) Direcția Economică

Direcția Investiții și Achiziții

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană Direcția Administrarea Domeniului Public (cu excepția funcției contractuale c Director adjunct și următoarelor servicii:

Serviciul Toaletări și Defrișări

Serviciul întreținere și Reparații Srtrăzi Serviciul Recondiționări Alei și Parcări Serviciul Mecanizare

Biroul Situații Raportări Tehnice

Direcția Servicii Publice (cu excepția funcției contractuale de

Director adjunct și următoarelor servicii:

Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Tematice și Zone Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Acvatice și Zone Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări Șef serviciu ia Serviciul Administrativ Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare


Șef serviciu la Serviciul Audit Public Intern

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.3

LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13950

2

Director general adjunct

II

s.s.

12750

3

Director executiv

II

S.S.

11990

4

Director executiv adjunct

II

s.s.

11350

5

Șef serviciu

II

s.s.

10550

6

Șef birou

II

s.s.

9110

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

s.s.

4775

1

5133

2

5390

3

5660

4

5802

5

5947

Polițist local

principal

0

s.s.

3912

1

4205

2

4415

3

4636

4

7     4752

5

<    4871

Polițist local

asistent

0

S.S.

3294

1

3541

2

3718

3

3904

4

4002

5

4102

Polițist local

debutant

0

s.s.

3134

1

3369

2

3538

3

3715

4

3808

5

3903

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

4112

1

4420

2

4641

3

4873

4

4995

5

5120

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3481

1

3742

2

3929

3

4126

4

4229

5

4335

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

3

Polițist local

superior

0

S.M.

3281

1

3527

2

3703

3

3888

4

3985

5

4085

Polițist local

principal

0

S.M.

3262

1

3507

2

3682

3

3866

4

3963

5

4062

Polițist local

asistent

0

S.M.

3125

1

3359

2

3527

3

3703

4

3796

5

3891

Polițist local

debutant

0

S.M.

3115

1

3349

2

3516

3

3692

4

3784

5

3879

*NOTĂ:

 • 1 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent

de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

I

FUNCȚII PUBLICE

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

3876

1

4167

2

4375

3

4594

4

4709

5

4827

Polițist local

principal

0

S.S.

3186

1

3425

2

3596

3

3776

4

3870

5

3967

Polițist local

9

asistent

0

S.S.

2690

1

2892

2

3037

3

3189

4

3269

5

3351

Polițist local

debutant

0

S.S.

2563

1

2755

2

2893

3

3038

4

3114

5

3192

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3346

1

3597

2

3777

3

3966

4

4065

5

4167

Polițist local

principal

0

S.S.D.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

J

4

3257

5

3338

î

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2581

1

2775

2

2914

3

3060

4

3137

5

3215

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

Polițist local

principal

0

S.M.

2666

1

2866

2

3009

3

3160

4

3239

5

3320

Polițist local

asistent

0

S.M.

2555

1

2747

2

2884

3

3028

4

3104

5

3182

Polițist local

debutant

0

S.M.

2548

1

2739

2

2876

3

3020

4

3096

5

3173

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

1

2

3

4

5

6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

2361

1

M/G

2538

2

M/G

2665

3

M/G

2798

4

M/G

2868

5

M/G

2940

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou) Compartimentul Pază Obiective

 • 2 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35'lalin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 3 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15%

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.4

LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

s.s.

14690

3

Director executiv

II

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

s.s.

12090

6

Sef birou

II

s.s.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

s.s.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

s.s.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

s.s.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

i      6880

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3640

Consilier juridic/

1

3913

Inspector de protecție

2

4109

civilă/Consiiier achiziții

3

4314

publice

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

Nr. crt.

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadu nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACT

UALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

s.s.

14690

3

Director

II

S.S.

14000

4

Director adjunct

II

s.s.

12500

5

Șef serviciu

II

s.s.

12090

6

Șef birou

II

s.s.

11000

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

s.s.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

s.s.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

s.s.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

s.s.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

IA

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

$

Referent

I

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

II

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatică

Director executiv adjunct la Direcția Administrativă și Management Informațional Șef serviciu la Serviciul Management Informațional Compartimentul Cabinet Primar

Compartimentul Cabinet Viceprimar Compartimentul Secretariat și Protocol

 • 2   Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

 • 4   Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5   Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.5

LA RAPORTUL DE SPECIALITATE

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

s.s.

13000

3

Director

II

S.S.

12800

4

Director adjunct

II

s.s.

16200

5

Șef serviciu

II

s.s.

12100

6

Șef birou

II

s.s.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

s.s.

8316

1

8940

2

9387

3

9856

4

10102

5

10355

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

s.s.

7700

1

8278

2

8692

3

9127

4

9355

5

9589

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

s.s.

7000

1

7525

2

7901

3

8296

4

8503

5

8716

Inspector

debutant

0

S.S.

6720

de specialitate/

1

7224

Consilier

2

7585

3

7964

4

8163

5

8367

2

Referent

IA

0

S.M.

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Referent

I

0

S.M.

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497

11

Referent

II

0

S.M.

5600

1

6020

2

6321

3

6637

4

6803

5

6973

Referent

debutant

0

S.M.

5320

1

5719

2

6005

3

6305

4

6463

5

6625

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

6860

1

7375

2

7744

3

8131

4

8334

5

8542

Muncitor calificat

II

0

M/G

6440

1

6923

2

7269

3

7632

4

7823

5

8019

Muncitor calificat

III

0

M/G

6160

1

6622

2

6953

3

7301

4

7484

5

7671

Muncitor calificat

IV

0

M/G

5880

1

6321

2

6637

3

6969

4

7143

5

7322

4

Muncitor necalificat

I

0

M/G

4480

1

4816

2

5057

3

5310

4

5443

5

5579

Muncitor necalificat

II

0

M/G

4340

1

4666

2

4899

3

5144

4

5273

5

5405

5

Șofer

I

0

M/G

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Șofer

II

0

M/G

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497

*NOTÂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Ridicări Auto

Serviciul Promovare Instituțională

Director adjunct Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Toaletări și Defrișări

Serviciul întreținere și Reparații Srtrăzi

Serviciul Recondiționări Alei și Parcări

Serviciul Mecanizare

Biroul Situații Raportări Tehnice

Director adjunct Direcția Servicii Publice

Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Tematice și Zone de Agrement Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Acvatice și Zone de Agrement Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări

Direcția Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.


  BUCU REȘTI  TELEFON (004 021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0

  Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, BucureștiCĂTRE,

- SINDICATUL “FORUM” DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.395/30.07.2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 și aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare, modificată prin H.C.L.S.3 nr.408/28.08.2019, prin H.C.L.S.3 nr.450/24.09.2019, prin H.C.L.S.3 nr.498/31.10.2019, prin H.C.L.S.3 nr.781/19.12.2019 și prin H.C.L.S. nr. 13/31.01.2020;

Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.409/28.08.2019 - Anexa nr.l privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3; prevederile art.417 și art.552 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile art. 8 alin.(l) și art.l 1 din Legea cadru nr.l53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- referatele structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

Față de cele menționate, vă convocăm de urgență în vederea consultării grilelor de salarizare propuse pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3, conform anexelor.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.1

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA

PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICI

A

DE CONDUCERE

1

Secretar General

II

S.S.

13800

2

Arhitect Șef

II

s.s.

13680

3

Director general

II

S.S.

12100

4

Director general adjunct

II

s.s.

10500

5

Director executiv

II

s.s.

9230

6

Director executiv adjunct

II

s.s.

8724

7

Șef serviciu

II

s.s.

8218

8

Șef birou

II

s.s.

7962

B

DE EXECUȚIE

1

Manager public

principal

0

s.s.

7710

1

8288

2

8702

3

9137

4

9365

5

9599

2

Auditor

superior

0

s.s.

5791

1

6225

2

6536

3

6863

4

7035

5

7211

Auditor

principal

0

S.S.

4854

1

5218

2

5479

3

5753

4

5897

5

6044

Auditor

asistent

0

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

3

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

s.s.

5454

1

5O<3

2

6156

3

6464

4

6626

5

6792

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

4626

1

4973

2

5222

3

5483

4

5620

5

5761

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

s.s.

4032

1

4334

2

45. i

3

4779

4

4898

5

5020

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutant

0

s.s.

3878

1

4169

2

4377

3

4596

4

4711

5

4829

4

Referent de specialitate/

superior

0

S.S.D.

4818

Inspector de protecție

1

5179

civilă

2

5438

3

5710

4

5853

5

5999

5

Referent

superior

0

S.M.

4020

1

4322

2

4538

3

4765

4

4884

5

5006

Referent

principal

0

S.M.

4002

1

4302

2

4517

3

4743

4

4862

5

4984

Referent

asistent

0

S.M.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel

studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Administrator public

S.S.

16640

2

Director general

II

s.s.

12100

3

Director general adjunct

II

S.S.

10500

4

Director

II

s.s.

8^x8

5

Director adjunct

II

s.s.

7962

6

Sef serviciu

II

s.s.

6650

7

Șef birou

11

s.s.

6373

B

DE EXECUȚIE

1

Șef piață/Șef depozit

I

5

S.M.

3982

2

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

s.s.

4369

1

4697

2

4932

3

5H9

4

53v8

5

5441

Inspector de specialitate/

Consilier

I

0

s.s.

4160

1

4472

2

4696

3

4931

4

5054

5

5180

Inspector de specialitate/ Consilier

11

0

s.s.

3720

1

3999

2

4199

3

4409

4

4519

5

4632

Inspector de specialitate/

debutant

0

S.S.

3120

Consilier

1

3354

2

3522

3

3698

4

3790

5

3885

3

Referent/Arhivar

IA

0

S.M.

3420

1

3677

2

3861

3

4054

4

4155

5

4259

Referent/Arhivar

I

0

S.M.

3408

1

3664

2

3847

3

4039

4

4140

5

4244

Referent/Arhivar

II

0

S.M.

3388

1

3642

2

3824

3

4015

4

4115

5

4218

Referent/Arhivar

debutant

0

S.M.

3000

1

3225

2

3386

3

3555

4

3644

5

3735

4

Magaziner/Casier

0

M/G

2981

1

3205

2

3365

3

3533

4

3621

5

3712

5

Curier

0

M/G

2880

1

3096

2

3251

3

3414

4

3499

5

3586

6

Muncitor calificat

I

0

M/G

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

Muncitor calificat

II

0

M/G

3137

1

3372

2

3541

3

3718

4

3811

5

3906

Muncitor calificat

III

0

M/G

3131

1

3366

2

3'4

3

3711

4

3804

5

3899

Muncitor calificat

IV

0

M/G

3124

1

3358

2

3526

3

3702

4

3795

5

3890

7

Muncitor necalificat

I

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3?M

4

3425

5

3511

Muncitor necalificat

II

0

M/G

2500

1

2688

2

2822

3

2963

4

3037

5

3113

8

îngrijitor

0

M/G

2819

1

3030

2

3182

3

3341

4

3425

5

35119

Șofer

I

0

M/G

3191

1

3430

2

3602

3

3782

4

3877

5

3974

Șofer

II

0

M/G

2800

1

3010

2

3161

3

3319

4

3402

5

3487

*NOTÂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă

se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Relații Consiliul Local

Compartiment Evidență Electorală

Serviciul Asistență Tehnică și Legislativă Compartiment Spații Comerciale

Serviciul Autoritate Tutelară

Direcția Comunicare (cu excepția funcției publice de conducere de Șef

A

serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare și a Serviciului Promovare Instituțională

A

Direcția învățământ Cultură

Serviciul Management Informațional (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Digitalizare

Serviciul Prelucrare Documentații

Biroul Administrare Piețe

Serviciul Administrativ (cu excepția funcției de Șef serviciu)

Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari (cu excepția funcției publice de Șef serviciu)

Compartiment Fond Imobiliar

Biroul Securitate și Sănătate în Muncă

Serviciul Control Intern

Serviciul Audit Public Intern (cu excepția funcției publice de conducere de Șef serviciu)

Serviciul Fond Funciar

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel

maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.2

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

11

S.S.

13500

2

Director general adjunct

II

S.S.

13000

3

Director executiv

II

S.S.

12800

4

Director executiv adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12100

6

Șef birou

II

S.S.

11000

7

Șef serviciu (audit)

II

S.S.

12500

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

superior

0

S.S.

6240

1

6708

2

7043

3

7395

4

7580

5

7770

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

principal

0

S.S.

5160

1

5547

2

5824

3

6115

4

6268

5

6425

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

S.S.

5100

1

5483

2

5757

3

6045

4

6196

5

6351

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

debutant

0

S.S.

3882

1

4173

2

4382

3

4601

4

4716

5

4834

2

Referent de specialitate

superior

0

S.S.D.

5400

1

5805

2

6095

3

6400

4

6560

5

6724

Referent de specialitate

principal

0

S.S.D.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

Referent de specialitate

asistent

0

S.S.D.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

56041

Referent de specialitate

debutant

0

S.S.D.

3870

1

4160

2

4368

3

4586

4

4701

5

4819

3

Referent

superior

0

S.M.

4625

1

4972

2

5221

3

5482

4

5619

5

5759

Referent

principal

0

S.M.

4320

1

4644

2

48761

3

5120

4

5248

5

5379

Referent

asistent

0

S.M.

4260

1

4580

2

4809

3

5049

4

5175

5

5304

Referent

debutant

0

S.M.

3860

1

4150

2

4358

3

4576

4

4690

5

4807

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

gr-tia

Nivel studii

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

treaptă

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

s.s.

13000

3

Director

II

S.S.

12800

4

Director adjunct

II

s.s.

12600

5

Șef serviciu

II

s.s.

12100

6

Șef birou

II

s.s.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

s.s.

5940

1

6386

2

6705

3

7040

4

7216

5

7396

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

s.s.

5500

1

5913

2

6209

3

6519

4

6682

5

6849

Inspector de specialitate/

II

0

s.s.

5000

1

5375

Consilier

2

5644

3

5926

4

6074

5

6226

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

s.s.

4800

1

5160

2

5418

3

5689

4

5831

5

5977

2

Referent

IA

0

S.M.

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Referent

1

0

S.M.

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

Referent

II

0

S.M.

4000

1

4300

2

4515

3

4741

4

4860

5

4982

Referent

debutant

0

S.M.

3800

1

4085

2

4289

3

4503

4

4616

5

4731

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

4900

1

5268

2

5531

3

5808

4

5953

5

6102

Muncitor calificat

11

0

M/G

4600

1

4945

2

5192

3

5452

4

5588

5

5728

Muncitor calificat

III

0

M/G

4400

1

4730

2

4967

3

5215

4

5345

5

5479

Muncitor calificat

IV

0

M/G

4200

1

4515

2

4741

3

4978

4

5102

5

5230

4

Muncitor necalificat

I

0

M/G

3200

1

3440

2

3612

3

3793

4

3888

5

3985

Muncitor necalificat

II

0

M/G

3100

1

3333

2

3500

3

3675

4

3767

5

3861

5

Șofer

I

0

M/G

4500

1

4838

2

5080

3

5334

4

5467

5

5604

Șofer

II

0

M/G

4300

1

4623

2

4854

3

5097

4

5224

5

5355

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Asistență Legislativă

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

Direcția Juridică (cu excepția Serviciului Relații cu Asociațiile de Proprietari și Compartimentului Fond Imobiliar) Șef serviciu la Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari Direcția Organizare Resurse Umane (cu excepția Biroului Securitate și Sănătate în Muncă)

Direcția Economică

Direcția Investiții și Achiziții

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Serviciul Documentații de Urbanism Compartiment Publicitate Urbană

Direcția Administrarea Domeniului Public (cu excepția funcției contractuale ( Director adjunct și următoarelor servicii:

Serviciul Toaletări și Defrișări

Serviciul întreținere și Reparații Srtrăzi

Serviciul Recondiționări Alei și Parcări

Serviciul Mecanizare

Biroul Situații Raportări Tehnice

Direcția Servicii Publice (cu excepția funcției contractuale de

Director adjunct și următoarelor servicii:

Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Tematice și Zone Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Acvatice și Zone Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări

Șef serviciu Ia Serviciul Administrativ

Șef serviciu la Serviciul Consiliere și îndrumare

Șef serviciu la Serviciul Audit Public Intern

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.3

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3 - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017

salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13950

2

Director general adjunct

II

s.s.

12750

3

Director executiv

II

S.S.

11990

4

Director executiv adjunct

II

s.s.

11350

5

Șef serviciu

II

s.s.

10550

6

Șef birou

II

s.s.

9110

B

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

s.s.

4775

1

5133

2

5390

3

5660

4

5802

5

5947

Polițist local

principal

0

s.s.

3912

1

4205

2

4415

3

4636

4

4752

5

4871

Polițist local

asistent

0

S.S.

3294

1

3541

2

3718

3

3904

4

4002

5

4102

Polițist local

debutant

0

s.s.

3134

1

3369

2

3538

3

3715

4

3808

5

3903

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

4112

1

4420

2

4641

3

4873

4

4995

5

5120

Polițist local

principal

0

S.S.D.

3481

1

3742

2

3929

3

4126

4

4229

5

4335

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

3142

1

3378

2

3547

3

3724

4

3817

5

3912

3

Polițist local

superior

0

S.M.

3281

1

3527

2

3703

3

3888

4

3985

5

4085

Polițist local

principal

0

S.M.

3262

1

3507

2

3682

3

3866

4

3963

5

4062Polițist local

asistent

0

S.M.

3125

1

3359

2

3527

3

3703

4

3796

5

3891

Polițist local

debutant

0

S.M.

3115

1

3349

2

3516

3

3692

4

3784

5

3879

*NOTĂ:

 • 1 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr. 101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent

de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICA

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

PUNCTUL II

I

FUNCȚII PUBLICE

DE EXECUȚIE

1

Polițist local

superior

0

S.S.

3876

1

4167

2

4375

3

4594

4

4709

5

4827

Polițist local

principal

0

s.s.

3186

1

3425

2

3596

3

3776

4

3870

5

3967

Polițist local

asistent

0

S.S.

2690

1

2892

2

3037

3

3189

4

3269

5

3351

Polițist local

debutant

0

s.s.

2563

1

2755

2

2893

3

3038

4

3114

5

3192

2

Polițist local

superior

0

S.S.D.

3346

1

3597

2

3777

3

3966

4

4065

5

4167

Polițist local

principal

0

S.S.D.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

Polițist local

asistent

0

S.S.D.

2581

1

2775

2

2914

3

3060

4

3137

5

3215

3

Polițist local

superior

0

S.M.

2682

1

2883

2

3027

3

3178

4

3257

5

3338

Polițist local

principal

0

S.M.

2666

1

2866

2

3009

3

3160

4

3239

5

3320

Polițist local

asistent

0

S.M.

2555

1

2747

2

2884

3

3028

4

3104

5

3182

Polițist local

debutant

0

S.M.

2548

1

2739

2

2876

3

3020

4

3096

5

3173

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/ treaptă

gr-tia

Nivel studii

Legea-cadru

nr.153/2017 salariul de bază

1

2

3

4

5

6

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

DE EXECUȚIE

1

Guard

0

M/G

2361

1

M/G

2538

2

M/G

2665

3

M/G

2798

4

M/G

2868

5

M/G

2940

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază de la PUNCTUL II din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Monitorizare Instituții Publice (cu excepția funcției publice de conducere de Șef birou) Compartimentul Pază Obiective

 • 2 Personalul Direcției Generale de Poliție Locală beneficiază de normă de hrană, conform prevederilor O.G. Nr.26/1994, rep, a H.G.nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35'lalin. (1) din Legea poliției locale nr. 155/2010, a Ord. nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului MDRAP nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordatăpersonalului poliției locale și aprobate prin HCL S 3 nr.101/23.04.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală,

cu modificările și completările ulterioare.

 • 3 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim; Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentrucare deține titlul.

 • 4 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din preze
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.4

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚIA PUBLICĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadru nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

)

I

FUNCȚII PUBLICE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

s.s.

14690

3

Director executiv

II

S.S.

14000

4

Director executiv adjunct

II

s.s.

12500

5

Șef serviciu

II

s.s.

12090

6

Șef birou

II

s.s.

11000

B

DE EXECUȚIE

1

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții

superior

0

s.s.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

publice

4

8212

5

8417

Expert/Inspector/ Consilier juridic/

principal

0

s.s.

5590

1

6009

Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Expert/Inspector/ Consilier juridic/ Inspector de protecție civilă/Consilier achiziții publice

asistent

0

s.s.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

Expert/Inspector/

debutant

0

S.S.

3640

Consilier juridic/

1

3913

Inspector de protecție

2

4109

civilă/Consilier achiziții

3

4314

publice

4

4422

5

4533

2

Referent

superior

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

principal

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

asistent

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

Nr. crt.

FUNCȚIA CONTRACTUALĂ

grad

gr-ția

Nivel studii

Legea-cadu

nr.153/2017 salariul de bază

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

15015

2

Director general adjunct

II

S.S.

14690

3

Director

II

S.S.

14000

4

Director adjunct

II

S.S.

12500

5

Șef serviciu

II

S.S.

12090

6

Sef birou

II

S.S.

11000

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

S.S.

6760

1

7267

2

7630

3

8012

4

8212

5

8417

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

S.S.

5590

1

6009

2

6309

3

6624

4

6790

5

6960

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

S.S.

5525

1

5939

2

6236

3

6548

4

6712

5

6880

Inspector de specialitate/ Consilier

debutant

0

S.S.

3640

1

3913

2

4109

3

4314

4

4422

5

4533

2

Referent

IA

0

S.M.

5010

1

5386

2

5655

3

5938

4

6086

5

6238

Referent

I

0

S.M.

4230

1

4547

2

4774

3

5013

4

5138

5

5266

Referent

II

0

S.M.

4030

1

4332

2

4549

3

4776

4

4895

5

5017

Referent

debutant

0

S.M.

3380

1

3634

2

3816

3

4007

4

4107

5

4210

*NOTĂ:

1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Director executiv la Direcția Administrativă și Management Informațional Serviciul Informatică

Director executiv adjunct la Direcția Administrativă și Management Informațional Șef serviciu la Serviciul Management Informațional Compartimentul Cabinet Primar

Compartimentul Cabinet Viceprimar Compartimentul Secretariat și Protocol

 • 2   Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3   Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o mărire a salariului de bază cu 10% ;

 • 4   Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5   Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 3

ANEXA NR.5

SALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 3, STABILITE CONFORM LEGII-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE,

Nr. crt.

FUNCȚII CONTRACTUALE

grad/

gr-tia

Nivel studii

Salariul de bază Legea-cadru nr.153/2017 salariu baza

de conducere

de execuție

treaptă

1

2

3

4

5

6

7

I

FUNCȚII CONTRACTUALE

A

DE CONDUCERE

1

Director general

II

S.S.

13800

2

Director general adjunct

II

s.s.

13000

3

Director

II

S.S.

12800

4

Director adjunct

II

s.s.

16200

5

Șef serviciu

11

s.s.

12100

6

Șef birou

II

s.s.

11000

II

FUNCȚII CONTRACTUALE

B

DE EXECUȚIE

1

Inspector de specialitate/ Consilier

IA

0

s.s.

8316

1

8940

2

9387

3

9856

4

10102

5

10355

Inspector de specialitate/ Consilier

I

0

s.s.

7700

1

8278

2

8692

3

9127

4

9355

5

9589

Inspector de specialitate/ Consilier

II

0

s.s.

7000

1

7525

2

7901

3

8296

4

8503

5

8716

Inspector

debutant

0

S.S.

6720

de specialitate/

1

7224

Consilier

2

7585

3

7964

4

8163

5

8367

2

Referent

IA

0

S.M.

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Referent

I

0

S.M.

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497

Referent

II

0

S.M.

5600

1

6020

2

6321

3

6637

4

6803

5

6973

Referent

debutant

0

S.M.

5320

1

5719

2

6005

3

6305

4

6463

5

6625

3

Muncitor calificat

I

0

M/G

6860

1

7375

2

7744

3

8131

4

8334

5

8542

Muncitor calificat

II

0

M/G

6440

1

6923

2

7269

3

7632

4

7823

5

8019

Muncitor calificat

III

0

M/G

6160

1

6622

2

6953

3

7301

4

7484

5

7671

Muncitor calificat

IV

0

M/G

5880

1

6321

2

6637

3

6969

4

7143

5

7322

4

Muncitor necalificat

I

0

M/G

4480

1

4816

2

5057

3

5310

4

5443

5

5579

Muncitor necalificat

II

0

M/G

4340

1

4666

2

4899

3

5144

4

5273

5

5405

5

Șofer

I

0

M/G

6300

1

6773

2

7112

3

7468

4

7655

5

7846

Șofer

II

0

M/G

6020

1

6472

2

6796

3

7136

4

7314

5

7497

*NOTĂ:

 • 1 în conformitate cu prevederile art.8 alin.(l) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază din prezenta anexă se aplică funcțiilor din cadrul următoarelor structuri:

Biroul Ridicări Auto

Serviciul Promovare Instituțională

Director adjunct Direcția Administrarea Domeniului Public

Serviciul Toaletări și Defrișări

Serviciul întreținere și Reparații Srtrăzi

Serviciul Recondiționări Alei și Parcări

Serviciul Mecanizare

Biroul Situații Raportări Tehnice

Director adjunct Direcția Servicii Publice

Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Tematice și Zone de Agrement Serviciul Dezvoltare, Implementare și Administrare Parcuri Acvatice și Zone de Agrement Serviciul Gestionare și Amenajare Parcări

Direcția Irigații, Reabilitare și întreținere Spații Verzi

 • 2 Salariile de bază pentru personalul de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim;

 • 3 Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de bază cu 10%;

 • 4 Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

 • 5 Personalul scutit de impozit pe venit, conform art.60 pct.1-3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o majorare în procent de 15% față de salariile de bază din prezenta grilă.


j olMUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe


AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul .....de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordmare/extraordinare din data de


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de................., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul .....<J.......

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


SECRETAR,


PĂUN


MEMBRI:

RADU CONSTANTINHONTARU VALERICA


FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIUENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO


PETRESCU CRISTIAN
)


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

9

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL


&

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul.............de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordtnare/extraordinare din data de ..^.'...9.^..r..P.P.

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor. întrunită în ședința din data de ../F'.....Q^2..r..<4^?..., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ....... de pe ordinea de zi / suplime»tarea_Qrdinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.


MEMBRI:             /

PELINARU CORNEL       /

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN


VOINEA INOCENȚIU-IOANDIRECȚIA ORGANIZARE RESURSE UMANE


www.primarie3.r0TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL resurseumane@primarie3.r0 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București (               b oa&ă/

Nr. înregistrare:

CĂTRE,


COMPARTIMENT CABINET PRIMAPrin prezenta, vă transmitem alăturat următoarele documente:

 • •   Raportul de specialitate al Direcției Organizare Resurse Umane;

 • •   Proiectul de hotărâre stabilirea salariilor de baza aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3;

în vederea inițierii proiectul mai sus menționat.