Hotărârea nr. 239/2020

HCLS3 nr.239 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.prlmarie3.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul ofertă revizuit pentru obiectivul de investiții ” Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:
 • - Referatul de aprobare nr. 444215/CP/29.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

 • - Raportul de specialitate nr. 443699/29.07.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • - Adresa nr. 443704/29.07.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Instrucțiunii nr. 1/2018 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

HCLS3 nr. 466/27.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ,fiiodemizare/modificare, amenajare peisagistică și construcții provizorii pentru agrement în Parcul Pantelimon”',

 • - HCLS3 nr. 537/15.11.2018 privind atribuirea către societatea AS3-Administrare Străzi S3 SRL a contractului având ca obiect .Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”’,

 • - HCLS3 nr.82/30.03.2020 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului nr. 255362/19.11.2018 având ca obiect .Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin (1) și art. 166 alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă noile categorii de lucrări și devizul ofertă revizuit pentru obiectivul de investiții având ca obiect "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" din cadrul contractului de execuție nr. 255362/19.11.2018 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Valoarea obiectivului de investiție având ca obiect "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon" din cadrul contractului de execuție nr.255362/19.11.2018 rămâne nemodificată.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 3 al Municipiului București să semneze actul adițional, iar Direcția Investiții, Achiziții și învățământ să gestioneze derularea, monitorizarea și implementarea contractului.

Art. 4. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ și societatea AS3 - Administrare Străzi S3 SRL vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

NR. 239 DIN 30.07.2020

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.


C.U.I.: RO 37804080, Reg, Com: J40/9897/2017


Aprobat,


Verificat,


întocmit,


ADMINISTRARE STRĂZI SECTOR


Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București


Capital social subscris și vărsat 16.500.000 lei

Telefon:+40759 040 480

E-maiksecretariat@as3-strazi.ro

Web: www.as3-strazi.ro


ACTUALIZARE DEVIZPROIECT

" MODERNIZARE SI REABILIATE PARC PANTELIMON"

IULIE 2020


PREȘEDINTE C.A.

ROXANA BÂLACEANU


DIRECTOR TEHNIC

COSTEL POPA
CONTROL TEHNICO-ECONOMIC

Proiectant,

AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3SAL

Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București

C.U.I.: RO 37804080, Reg. Cam: J40/9897/2017

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

Modernizare si Reabilitare Parc Pantelimon

y ADMINISTRARE

_               r STRĂZI SECTOR

tWExȚ A

M'e/s.5 mh.ag/3o.oy.£ow

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare ffara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

LI.

Obținerea terenului

-

-

-

1.2.

Amenajarea terenului

-

-

-

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului șl aducerea terenului la starea inițială

92.874,00

17.646,06

110.520,06

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

!       92J74,Q0

17.646,06

110.520,06

CAPITOLUL Z

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

232.185,00 |        44.115,15

276.300,15

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistent* tehnică

3.1.

Studii

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.1.1. Studii de teren

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.000,00

570,00

3.570,00

3.1.3. Alte studii specifice

-

-

-

3.2.

Documentații-suport șl cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

413.600,00

78-584,00

492.184,00

3.3.

Expertiză tehnică

-

-

-

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

-

-

3.5.

Proiectare

3.510.156,00

666.929,64

4.177.085,64

3.5.1. Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2. Studiu de prefezabllltate

-

-

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul

-

-

-

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

950.300,00

180.557,00

1.130.857,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

76.642,50

14.562,08

91.204,58

3.5.6. Proiect tehnic șl detalii de execuție

2.483.213,50

471.810,57

2.955.024,07

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

-

-

3.7.

Consultanță

-

-

-

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

-

0,00

3.7.2. Auditul financiar

-

-

-

3.8.

Asistență tehnică

-

64.096,50

64.096,50

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

-

64.096,50

64.096,50

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

319.350,00

60.676,50

380.026,50

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

-

-

-

TOTAL CAPITOL 3

4.279.106,00

813.030,14

5.092.136,14

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bată

4.1.

Construcții șl instalații

74.664.616,53

14.186.277,14

88.850.893,67

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

1.236.685,70

234.970,28

1.471.655,98

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

10.247.612,17

1.947.046,31

12.194.658,48

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de

1.040.353,76

197.667,21

1.238.020,97

4.5.

Dotări

1.196.110,46

227.260,99

1.423.371,45

4.6.

Active necorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

88.385.378,62

16.793.221,94

105.178.600,56

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

910.906,67

165.846,21

1.076.752,88

5.1.1. Lucrări de construcții șl instalații aferente organizării de șantier

872.874,77

165.846,21

1.038.720,98

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

38.031,90

*

38.031,90

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

-

-

-

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

-

5.2.3. cota aferentă J.S.C. pentru controlul statului Tn amenajarea teritoriului, urbanism și

-

-

-

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CS.C

-

-

-

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

-

-

-

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

500.000,00

95.000,00

595.000,00

5.4.

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

-

-

-

TOTAL CAPITOL 5

1.410+906,67

260.846,21

1.671.752,88

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

6.2.

Probe tehnologice și teste

-

-

-

TOTAL CAPITOL 6

-

-

-

______________________________TOTAL GENERAL______________ Oln cereC+Mf 1.2+ 1.344.4 + 2 + 4.1 + 4.2

94^Q0»O»

.   17.928.859,48

£^44.648.854,84

112329.309,77

91.748.090,84

PRIMĂRIACABINET PRIMAR

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro

Calea Dudețti nr. 191, Sector}, 031084, București

REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul ofertă revizuit pentru obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon"

Dezvoltarea unui sistem de spații verzi și spații pietonale, gândirea intervențiilor asupra spațiului public la nivelul întregului sector, precum și racordarea sistemului la spațiile verzi majore din afara Sectorului 3 sunt deosebit de importante pentru încurajarea mobilității blânde și a petrecerii timpului liber în Sectorul 3.

Prin Hotărârea nr. 466 din 27.09.2018, Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare și reabilitare parc Pantelimon", prin acest proiect avându-se în vedere punerea în valoare a aspectului natural și al reliefului parcului Pantelimon prin crearea de diverse tipuri de divertisment.

în urma aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 3 a Hotărârii nr. 537 din 15.11.2018 , societatea AS3- Administrare Străzi S3 SRL, în calitate de executant a încheiat contractul de lucrări nr. 255362 din data de 19.11.2018 cu Sectorul 3 al municipiului București, în calitate de achizitor, prin care societatea se obligă „să proiecteze și sâ execute modernizarea și reabilitarea parcului Pantelimon".

Având în vedere solicitarea societății AS3 Administrare Străzi Sector 3 SRL prin care se transmite actualizarea temei de proiectare precum și implementarea unor noi funcțiuni la contractul de execuție mai sus menționat, este necesară aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul oferta revizuit.

Luând în considerare cele prezentate și ținând cont de raportul de specialitate nr. 443699/29.07.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.


PRIMĂRIATELEFON (004 021) 318 03 23 - z8 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL invedjtiischizitii@primarie3.r0

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor categorii de lucrări si devizul oferta revizuit in urma actualizării temei de proiectare si implementarea unor noi funcțiuni, pentru obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” din cadrul contractului nr. nr. 255362/19.11.2019

Având in vedere:

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 466/27.09.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare și reabilitare parc Pantelimon”.

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 522 din data de 31.10.2019 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de lucrări nr 255362/19.11.2019 cu 180 de zile;

 • - Notificarea Societarii Administrare Străzi Sector 3 S.R.L. nr 143/19.03.2020 si nr de Înregistrare la Cabinet Primar nr 311751/20.03.2020 prin care se solicita prelungirea cu 365 de zile a perioadei de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului de lucrări nr 255362/19.11.2019, incepand cu data de 30.04.2010,

 • - Referatul de aprobare a prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr 255362/19.11.2019, incepand cu data de 30.04.2010 cu nr.313194/23.03.2010.

 • - Hotararea Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București nr 82 din data de 30.03.2020 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a contractului de lucrări nr 255362/19.11.2019 cu 365 de zile;

 • * Referatul de aprobare a noilor categorii de lucrări si devizul oferta revizuit in urma actualizării temei de proiectare si implementarea unor noi funcțiuni, pentru obiectivul de investitii "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” din cadrul contractului nr. nr. 255362/19.11.2019

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre cu noilor categorii de lucrări si devizul oferta revizuit in urma actualizării temei de proiectare si implementarea unor noi funcțiuni, pentru obiectivul de investitii "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” din cadrul contractului nr. nr. 255362/19.11.2019.

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII LUCRĂRI PUBLICE SI 1NVATAMANT MARIUS POPESCU   Ă-—S,

SEF SERVICIU MONITORIZARE SI DERULARE CONTRACTE

OyiBIU TARIGRADEANU


CĂTRE, CABINET PRIMAR


In vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3, va transmitem propunerea de inițiere către Primarul Sectorului 3 a următorului proiect de hotarare:

 • 1. privind aprobarea aprobarea noilor categorii de lucrări si devizul oferta revizuit in urma actualizării temei de proiectare si implementarea unor noi funcțiuni, pentru obiectivul de investitii "Modernizare și reabilitare parc Pantelimon” din cadrul contractului nr. nr. 255362/19.11.2019

Anexat, va transmitem documentele insotitoare aferente:

 • - Raportul de specialitate nr.....intocmit de Direcția Investiții si Achiziții;

 • - Referatul de aprobare;

 • - Proiectul de hotarare;

SERVICIUL INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE ȘEF SERVICIU MARIUS POPESf U

SERVICIUL DERULARE SI MONITORIZARE CONTRACTE

SEF'AERVICIU

OVIDIU TÂMGRADEANU

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul......a?.... de pe c

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraor dinare din data de

Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul ...J?........

de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) litb) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, PĂUNfCA\DRIANA

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LIVIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

SECRETAR, HONȚARU VALERICA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul ......de pe ordinea de zi /

suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraofdinare din data de ................

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                       ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul .....3?........de pe ordineajie'fiTsuplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/egîraordifiafe,

și consideră că acesta A FOST /NLLAPOSTmtocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administtai'ea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE,

BELU-SIMA ELENA- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIEL

SECRETAR,

TUDOR ELENA
MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZULreferitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul suplimentarea ordinii de zi a ședinței o rdinare/extra ordinare

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                   ......, a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctul            de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței

ordinare/extraordinare, și considera că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAV OR ABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.PREȘEDINTE,

VĂDUVA IULIANA

MEMBRI:                i

PELINARU CORNEL       /

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDANVOINEAINOCENȚIU-IOAN