Hotărârea nr. 238/2020

HCLS3 nr.238 din 30.07.2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 9 CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.prfmarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Anexei nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 33/23.02.2016 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,

ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 30.07.2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 442152/CP/28.07.2020 al Primarului Sectorului 3;

Raportul de specialitate nr. 440617/27.07.2020 al Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

 • - HCLS3 nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, actualizată prin HCLS3 nr. 393/05.09.2017, modificată prin HCLS3 nr. 510/31.10.2017, HCLS3 nr. 618/ 27.11.2017, HCLS3 nr. 228/30.05.2018, HCLS3 nr. 235/18.06.2018, HCLS3 nr. 279/26.06.2018, HCLS3 nr. 282/03.07.2018 și actualizată prin HCLS3 nr. 224/08.04.2019 și HCLS3 nr. 26/10.02.2020;

 • - Adresa nr. 440622/27.07.2020 a Direcției Investiții, Achiziții și învățământ;

în conformitate cu prevederile:

Ordinului nr. 2878/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, rectificat;

 • - HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

 • - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

 • - Avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement;

 • - Avizul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Anexa nr. 14 la Hotărârea nr. 33/23.02.2016 a Consiliului Local al Sectorului 3 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3 -Grădinița nr. 255 (corp B), cu modificările și completările ulterioare, se actualizează și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Investiții, Achiziții și învățământ, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.NR. 238 DIN 30.07.2020

M

nt./4 M tfcttt wA. 2/2rs/ ^ism- ^-/o^HjLâ^M^. J5A//^X->^

Anexa -HCLS nr...„.T^...,.

din MflĂAW


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI aferenți obiectivului de investiții

„Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 255 corp B”

1. Valoarea totala (inclusiv TVA): 1,359.337,12 LEI    281,203.37 EURO

din care: C+M:                     969.318,17 LEI    200,520.93EURO

EURO: 4.8340/ 24.07.2020

2. Eșalonarea investiției (C+M) Anul I


969.318,17 LEI    200,520.93EURO

969.318,17 LEI    200,520.93EURO


 • 3. Capacitati finale:

Regim de inaltime:     S+P+1E

Suprafața Utila:          1741.53 mp

Suprafața Desfasurata:  2039.48mp

Lucrările propuse constau în reparatii si refacerea finisajelor interioare, igienizarea spatiilor administrative, precum si lucrări de modernizare si refacere a instalațiilor electrice si sanitare.

 • 4. Durata de realizare a investiției: 90 zile

 • 5. Modalitati de finanțare

Sume decontate anterior MDRAP (prin PNDL): 627.803,15 lei

Sume decontate din Bugetul Local                 104.518,95 lei

Rest de decontat de la MDRAP (prin PNDL)       285.500,00 lei

Rest de decontat de la Bugetul Local                341.515,02 leiProiectant,

I

ASOCIEREA:

S.C. BAU STARK S.R.

i—l-—

I--------------------------

S.C. PBBSINVEST PARTNERS S.R.L

Faza de proiectare:

1

__J_____

PTh-actua

I_____________________________________________________________________________________________________________________

teare____________

I

c DOCUM Lucrări cap J____

DEVIZ al obiectivii onform HG nr. ENTATIETEUN tale de moderni 1

GENERAL

Iul de investit!!

907 / 29 noiembrie 2016

CO-ECONOMICA PENTR zare Grădinițe nr. 255 - C 1

U orps

1

H-------

*1J Devizul general este parte componenta a studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de Intervenții

J_____

1

J____

Nr.cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

TVA

Valoare

(cu TVA)

19%

lei

lei

lei

1

2I__________

3

4

5

CAPITOLUL 1.           f            1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1

1.1

Obținerea terenului

0.0

o             o.ot

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.0

0            0.0

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.0

0             O.(X

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea' protecUa utilităților

0.0

0               o.oc

0.00

TOTAL CAPITOLUL 1

0.0

0              0.00

0.00

CAPITOLUL 2.

I

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investim

0.0

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0.0

0.00

0,00

CAPITOLUL 3.

I_______________________________

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.0

0.00

0.00

3.1.1

Studii de teren

I

0.<X

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind Impactul asupra mediului

o.oc

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

I______

o.ot

0.00

0.00

3.2

Documentații suport si cheltuieli pentru obținerea de aviza, acorduri sl autorizatii

400,Ot

20.00

420.00

3.3

Expertiza tehnica

I______

1

18,495.01

3,699.01

22.194.06

3.4

Certificarea performantei energetice st audftul energetic al clădirilor

4-

12,330.03

2,466.01

14,796.04

3.5

Proiectare î

45,519.38

8,956.93

54,476.31

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prutezabilitate

I

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilllete/documentatie de avizare a lucrărilor de Intervenții sl deviz general

30,825.08

6,165.02

36,990.10

3.5.4

Documentații tehnice necesare in vederea obținerii avizefor/acordurflorlautorizatillor

4,081.75

775,53

4,857.28

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sl a detaliilor de execuție

1,632.70

310,21

1,942.91

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

8,979.85

1,706.17

10,686.02

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta |             |

0,00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Audltul financiar

I

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica            j

5,779.03

1,098.02

6,877.04

3.8,1

Asistenta tehnica din partea proiectantului.

1,632.70

310.21

1,942.91

3.8.1.1

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.0.1.2

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție,

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigentie de șantier

4,146.33

787.80

4,934.13

TOTAL CAPITOLUL 3

82,523.49

16,239.96

98,763.45

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru

Investiția

ebaza

4.1

Construcții si Instalat!!

625,364,23

338,816.92

964,181.15

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care necesita montai

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj sl echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări          |

239,915.97

45,584.03

285,500.00

4.6

Activa necorporale

0.00

0.00

0.00

1

TOTAL CAPITOLUL 4

865,28020

384,400.95

1249,681.15

CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli I

5.1

Organizare de șantier.

2,438.92

2,696.10

5,137.02

5.1.1.

-ucrari de construcții

2,438.92

2,698.10

5,137.02

5.1.2.

Cheltuieli conexo organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

5,755.50

0.00

5,755.50

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare            i

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calttatii lucrărilor de construcții 0.5% din C+M (cf Lege 10/1895)

4,796.25

0.00

4,796.25

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul stalului In amenajarea teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea

959.25

0.00

959.25

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC       i

0.00

0.06

0.00

5.2.5

axe pentru acorduri, avize conforme sl autorizația de construire/ desființare

0.00

0.00

0.00

5.3.

-heltuleli diverse si neprevăzute

0.00

O.OG

0.00

5.4 C

heltuleli pentru informare sl publicitate

0.00

0.00

0.00

1

OTAL CAPITOLUL 5

8,194.42

2,698.10

10,892.52

__X

C

APITOLUL6.

heltuleli pentru probe tehno

logice sl teste

— ■■—-

6.1 P

regatlrea personalului de exp

□atare

0.00

0.00

0.00

6.2. P

robe tehnologice sl teste

_________________I_________________I

OTALCAPITO

LUL6

0.00

0.00

0.00

0.00

5^ 0.00

TOTAL GENERAL:

955,998.10

S.1(S5SS3712

din care: C t II (1.2 +

.3 +1.4+ 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

1^W1,515.02    999,30,17

_______l_

------|o

2

ala:

1.07.2020

-

întocmit,

6

aneflclar/lnvestltor:

n___r i..<>

P

RIIWARIASEt

TORULUI 3

JJ Jt             Zr

*2) In preturi la data de

24.072020

1 euro=

4.8340 le

v ¥

-

PRIMĂRIA


CABINET PRIMAR


TELEFON {004021) 318 03 23 ■ 28 FAX (004021) 3180304E-MAILabinetprimar@primarie3.ro

Calea Du*

SECTOR 3


1084, București

CABINET PRIMAR

Nr- -.....rv““7Z7

REFERAT DE APROBARE 7 3. CV-<

pajarftr.tr--—-■

a proiectului de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 14 la Holdiârăd Consiliului Local Sector 3

nr. 33/23.02.2016 referitoare la indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3

Investițiile în modernizarea unităților de învățământ de stat din Sectorul 3 al Municipiului București sunt date de necesitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activității, a îmbunătățirii imaginii unității de învățământ în rândul copiilor, elevilor, părinților și a locuitorilor de zonă.

Toate acestea fac parte dintr-un ansamblu mai larg de investiții care au vizat modernizarea, extinderea, dar și eficientizarea energetică a clădirilor unităților de învățământ din Sectorul 3.

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobat, prin Hotărârea nr. 33 din 23.02.2016, indicatorii tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea la 17 unități de învățământ din Sectorul 3.

Prin Anexa nr. 14 a hotărârii mai sus menționate au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Lucrări capitale de modernizare - Grădinița nr. 255 (corp B)" cu valoarea totală de 2.293.097,96 lei inclusiv TVA, actualizată prin HCLS3 nr. 393/05.09.2017 cu valoarea totală de 2.405.209,60 lei inclusiv TVA, actualizată prin HCLS3 nr. 224/16.04.2019 cu valoarea totală de 1.017.822,10 lei inclusiv TVA.

Având în vedere finanțarea asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru unele unități de învățământ din Sectorul 3, Primăria Sector 3 a încheiat Acordul Cadru de lucrări nr. 28527/23.01.2020 în vederea execuției de „Lucrări necesare obținerii Autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă pentru clădirile unităților de învățământ de pe raza Sectorului 3, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3”, necesar finalizării lucrărilor de creșterea eficienței energetice și modernizare decontate prin PNDL, precum și a executării tuturor categoriilor de lucrări și asigurării dotărilor necesare protecției civile și securității la incendiu, având ca finalitate obținerea Autorizației I.S.U.

în scopul îndeplinirii Acordului Cadru mai sus menționat, în care au fost cuprinse toate categoriile de lucrări necesare implementării măsurilor având ca obiectiv autorizarea I.S.U., în conformitate cu prevederile ordinului M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea pentru securitate la incendiu și protecție civilă, este necesară actualizarea indicatorilor tehnico economici la valoarea totală de 1.359.337,12 lei inclusiv TVA.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 440617/27.07.2020 al Direcției Investiții, Achiziții șpmfctâHW^nt, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Loc^^^ctorm^K

-------www.primarie3.r0


TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL investitiiachiziliicgjprimaries.fo

Cafea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

Nr.          M

RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de Hotărâre pentru actualizarea Anexei nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3 -

Grădinița nr. 255 (corp B)

în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, modificat și completat prin Ordinul nr. 2878/2019, beneficiarii finanțării asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală actualizează corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Această valoare finală se aprobă prin hotărâre de consiliu local în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a contractului de finanțare.

Având în vedere aspectele prezentate și ținând cont de Acordul Cadru de lucrări nr. 28527/23.01.2020 încheiat de Primăria Sectorului 3 pentru execuția de „Lucrări necesare obținerii Autorizației de securitate la incendiu și, după caz, protecție civilă pentru clădirile unităților de învățământ de pe raza Sectorului 3, aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3” în scopul finalizării lucrărilor de creșterea eficienței energetice și modernizare decontate prin PNDL, precum și a executării tuturor categoriilor de lucrări și asigurării dotărilor necesare protecției civile și securității la incendiu, având ca finalitate obținerea Autorizației I.S.U., este necesară actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Anexa nr. 14 la HCLS3 nr. 33/23.02.2016 pentru obiectivul de investiții Lucrări capitale de modernizare -Grădinița nr. 255 (corp B).

Art. 10 punctul (4) Secțiunea a 5-a Capitolul III din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precizeză că „devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului ori de câte ori este necesar

PRIMĂRIA


DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII SI ÎNVĂȚĂMÂNT T            1  ’         ir       r

Facem precizarea că, indicatorii tehnico - economici privind obiectivul de investiții: “Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3” au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3, modificată și completată prin HCLS3 nr. 393/05.09.2017, HCLS3 nr. 510/31.10.2017, HCLS3 nr. 618/ 27.11.2017, HCLS3 nr. 228/30.05.2018, HCLS3 nr. 235/18.06.2018, HCLS3 nr. 279/26.06.2018, HCLS3 nr. 282/03.07.2018, HCLS3 nr. 224/08.04.2019, HCLS3 nr. 26/10.02.2020.

Având în vedere cele prezentate și ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și prevederile art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, considerăm că este necesară adoptarea prezentului Proiect de Hotărâre de Consiliu privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări capitale de modernizare — Grădinița nr. 255 (corp B)”, conform Anexei.

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ȘEF SERVICIU INVESTIȚII, LUCRĂRI PUBLICE MARIUS POPESCU / \

întocmit, Monica A’

PRIMĂRIA
TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 31803 04 E-MAIL investitiiachizitii@primarie3.ro

Calea Dudești nr. 191, Sector 3,031084, București

Domnule Primar,

Având în vedere necesitatea realizării unor obiective de investiții la unele unități de învățământ de stat, aflate în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București în scopub autorizării din punct de vedere al securității la incendiu și protecției civile se impune emiterea următoarelor Hotărâri de Consiliu:

 • • Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 296/22.12.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3 - Grădinița nr. 255 (corp A);

 • ■ Proiectul de Hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 14 la Hotărârea Consiliului Local nr. 33/23.02.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții privind creșterea eficienței energetice și modernizarea unor unități de învățământ din Sectorul 3 - Grădinița nr. 255 (corp B).

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT ȘEF SERVICIU INVESTITU, LUCRĂRI PUBLICE MARIUS POPESCU


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/

de pe ordinea dc zi /


Comisia de studii, prognoze economico - sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de.............., a analizat proiectul de hotărâre înscris la punctul......£?......

de pe ordinea dc-zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de studii, prognoze economico — sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / NEF AVORABJL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:


MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONTO-CIPRIAN BĂETICĂ NICOLETA MARIANA MĂLUREANU LI VIU

ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctul Ms........ de pe onjj suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extrapMinare din data de ...£

Comisia pentru administrarea domeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, întrunită în ședința din data de                       ......, a analizat proiectul de hotărâre înscris la

punctul ........de pe ordinpa^dezi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare,

și consideră că acesta A FOST / NU A FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia pentru administrareadpmeniului public, realizarea lucrărilor publice, agrement, avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, BELU-SIMAjEI^A- DANIELA

MEMBRI:

MARINEAȚĂ MARCEL

RADU CONSTANTIN

HONȚARU VALERICA

ENE STELIAN - BOGDAN

DUMITRU CONSTANTIN

POPESCU ROMEO

TUDORACHE LIVIA

MOLDOVEANU LUCIAN-IONEL

ENĂCHESCU MARIAN-DANIELMUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor

AVIZUL

referitor la proiectul de hotărâre înscris la punctulde pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare din data de

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de                  ....... a analizat proiectul de

hotărâre înscris la punctuU^^/.....: de pe ordinea de zi / suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare/extraordinare, și consideră că acesta A FOST / Ntri AT'OST întocmit în conformitate cu prevederile legale.

în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) și alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

PREȘEDINTE, VĂDUVA IULIANAMEMBRI:              f

PELINARU CORNEL      1

BĂETICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEAINOCENȚIU-IOAN